Garmin | vívomove® HR | Garmin vívomove® HR Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin vívomove® HR Príručka používateľa (vo formáte PDF)
VÍVOMOVE HR
™
Príručka používateľa
© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ a vívomove™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať
bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka spoločnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple je obchodná známka
spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v iných krajinách. Slovné označenie a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto známok spoločnosťou Garmin
podlieha licencii. The Cooper Institute a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje
spoločnosť Firstbeat. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
®
®
®
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
M/N: A03256, AA3256
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Zapnutie a nastavenie zariadenia ............................................... 1
Režimy zariadenia ...................................................................... 1
Používanie zariadenia ................................................................ 1
Nosenie zariadenia ..................................................................... 1
Informácie o zónach srdcového tepu ........................................ 11
Výpočty zón srdcového tepu .................................................... 11
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max. ........... 11
Register ......................................................................... 12
Miniaplikácie................................................................... 2
Automatický cieľ ......................................................................... 2
Výzva na pohyb .......................................................................... 2
Zobrazenie grafu srdcového tepu ............................................... 2
Minúty intenzívneho cvičenia ...................................................... 2
Zlepšenie presnosti výpočtu kalórií ............................................. 2
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy ............................. 2
Sledovanie spánku ..................................................................... 3
VIRB diaľkové ovládanie ............................................................ 3
Tréning............................................................................ 3
Zaznamenanie aktivity s meraním času ..................................... 3
Zaznamenanie silového tréningu ................................................ 3
Upozornenia ............................................................................... 4
Označovanie kôl ......................................................................... 4
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin® ............. 4
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max. ..................... 4
Hodiny............................................................................. 5
Používanie stopiek ......................................................................5
Spustenie časovača odpočítavania ............................................ 5
Používanie budíka ...................................................................... 5
Funkcie s pripojením cez Bluetooth............................. 5
Zobrazenie upozornení ............................................................... 5
Správa upozornení ..................................................................... 5
Vyhľadanie strateného smartfónu ............................................... 5
Používanie režimu nerušenia ..................................................... 5
História............................................................................ 5
Zobrazenie histórie ..................................................................... 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect Mobile ..... 6
Synchronizácia údajov s počítačom ........................................... 6
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 6
Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí ....................... 6
Nastavenia zariadenia ................................................................ 6
Nastavenia Garmin Connect ....................................................... 7
Informácie o zariadení................................................... 8
Technické údaje ..........................................................................8
Nabíjanie zariadenia ................................................................... 8
Starostlivosť o zariadenie ........................................................... 8
Výmena remienkov ..................................................................... 9
Riešenie problémov....................................................... 9
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................... 9
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu .......................................... 9
Sledovanie aktivity ...................................................................... 9
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe .................. 9
Zariadenie nezobrazuje správny čas ........................................ 10
Maximalizovanie výdrže batérie ................................................ 10
Displej zariadenia je pri vonkajšom svetle ťažko čitateľný ....... 10
Obnova všetkých predvolených nastavení ............................... 10
Aktualizácie produktov .............................................................. 10
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express ........... 10
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 10
Ako získať ďalšie informácie ..................................................... 10
Opravy zariadenia ..................................................................... 10
Príloha........................................................................... 11
Kondičné ciele .......................................................................... 11
Obsah
i
Úvod
Režimy zariadenia
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
Rýchly pohľad Hodinové ručičky ukazujú aktuálny čas a zariadenie je
zamknuté.
Zapnutie a nastavenie zariadenia
Používanie zariadenia
Zariadenie musíte pred použitím zapojiť do zdroja napájania,
aby sa zaplo.
Ak chcete používať funkcie pripojenia zariadenia vívomove HR,
zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin
Connect™ Mobile, nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Garmin Connect Mobile.
2 Stlačením strán nabíjacej svorky À roztvorte ramená svorky.
Interaktívne
Hodinové ručičky zmiznú z dotykovej obrazovky
a zariadenie sa odomkne.
Iba hodinky
Keď je úroveň nabitia batérie nízka, hodinové ručičky
ukazujú aktuálny čas a dotyková obrazovka je vypnutá,
kým hodinky nenabijete.
®
3 Svorku priložte presne na kontakty Á a ramená svorky
uvoľnite.
4 Zapojte kábel USB do zdroja napájania. Zariadenie sa zapne
(Nabíjanie zariadenia, strana 8).
Hello! – po zapnutí zariadenia sa zobrazí táto správa.
Dvojité ťuknutie: dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku À
prebudíte zariadenie.
POZNÁMKA: keď sa obrazovka nepoužíva, vypne sa.
Zariadenie je stále aktívne a zaznamenáva údaje, aj keď je
obrazovka vypnutá.
Počas časovanej aktivity dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku spustíte a zastavíte časovač.
Pohyb zápästím: otočením a nadvihnutím zápästia smerom
k telu zapnete obrazovku. Otočením zápästia smerom od tela
obrazovku vypnete.
Potiahnutie prstom: pri vypnutej obrazovke zariadenie
odomknete prejdením prstom po dotykovej obrazovke.
Potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke môžete
prechádzať cez miniaplikácie a možnosti ponuky.
Podržanie: po odomknutí zariadenia môžete podržaním
dotykovej obrazovky otvoriť a zatvoriť ponuku
Ťuknutie: ťuknutím na dotykovú obrazovku uskutočníte výber.
Ťuknutím na položku sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
Nosenie zariadenia
5 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin
Connect:
• Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, postupujte podľa zobrazených
pokynov.
• Ak ste s aplikáciou Garmin Connect Mobile už spárovali
iné zariadenie, z ponuky
alebo
vyberte položky
Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Po úspešnom spárovaní sa zobrazí správa a vaše zariadenie sa
automaticky zosynchronizuje so smartfónom.
Úvod
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.
POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
Aby boli merania srdcového tepu na zariadení vívomove HR
presnejšie, nemalo by sa počas behu alebo športovania
pohybovať na zápästí.
POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane
zariadenia.
• Viac informácií o monitorovaní srdcového tepu na zápästí
nájdete v časti Riešenie problémov, strana 9.
• Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com
/ataccuracy.
1
Miniaplikácie
Výzvu na pohyb vynulujete prejdením krátkej vzdialenosti.
Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami,
ktoré poskytujú okamžité informácie. Miniaplikáciami môžete
prechádzať potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke.
Niektoré miniaplikácie vyžadujú spárovaný smartfón.
POZNÁMKA: pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile si
môžete vybrať obrázok pozadia a pridať alebo odstrániť
miniaplikácie, ako napríklad ovládanie hudby pre smartfón
(Nastavenia zariadenia v účte Garmin Connect, strana 7).
Zobrazenie grafu srdcového tepu
Čas a dátum Aktuálny čas a dátum. Čas a dátum sa v zariadení
aktualizujú pri jeho synchronizácii so smartfónom alebo
počítačom.
Minúty intenzívneho cvičenia
Celkový počet prejdených krokov a váš cieľ na daný deň.
Zariadenie sa učí a každý deň vám navrhne nový cieľ
krokov.
Celkový počet vyjdených poschodí a váš cieľ na daný
deň.
Celkový počet minút intenzívneho cvičenia a cieľ na daný
týždeň.
Celkový počet kalórií spálených za daný deň zahŕňajúci
kalórie spálené pri aktivite aj v pokoji.
Prejdená vzdialenosť za daný deň v kilometroch alebo
v míľach.
VIRB
Ovládanie spárovanej akčnej kamery VIRB (predáva sa
samostatne).
®
Ovládacie prvky hudobného prehrávača v smartfóne.
Aktuálna teplota a predpoveď počasia zo spárovaného
smartfónu.
Upozornenia zo smartfónu vrátane upozornení na
hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych
sieťach a mnohých ďalších na základe nastavení
upozornení smartfónu.
Váš aktuálny srdcový tep v úderoch za minútu (bpm)
a priemerný srdcový tep v pokoji za posledných sedem
dní.
Aktuálna úroveň námahy. Zariadenie meria vašu
variabilitu srdcového tepu počas nečinnosti, aby odhadlo
vašu úroveň námahy. Nižšie číslo značí nižšiu úroveň
námahy.
Automatický cieľ
Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov
automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity.
Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať
váš pokrok smerom k dennému cieľu À.
Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa
nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov
v účte Garmin Connect.
Výzva na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Výzva na pohyb vám pripomenie, aby ste
sa pohybovali. Výzva na pohyb À sa zobrazí po jednej hodine
bez aktivity. Ďalšie segmenty Á sa budú zobrazovať každých
15 minút bez aktivity.
2
Graf srdcového tepu zobrazuje váš srdcový tep za poslednú
hodinu, váš najnižší srdcový tep v úderoch za minútu (bmp)
a váš najvyšší srdcový tep nameraný za daný čas.
1 Potiahnutím prsta zobrazíte obrazovku srdcového tepu.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf srdcového
tepu.
Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako
Centers for Disease Control and Prevention USA, American
Heart Association a Svetová zdravotnícka organizácia
odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne,
napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej
aktivity, napríklad beh.
Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas
strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami
(výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe).
Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete
dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne
intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta
počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko
intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko
intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.
®
Naberanie minút intenzívneho cvičenia
Zariadenie vívomove HR vypočítava minúty intenzívnej aktivity
porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vaším
priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu
vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej
aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.
• Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak
spustíte časovanú aktivitu.
• Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
• Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji,
zariadenie noste celý deň aj celú noc.
Zlepšenie presnosti výpočtu kalórií
Zariadenie zobrazuje odhadovaný výpočet z celkového počtu
spálených kalórií za aktuálny deň. Presnosť tohto
odhadovaného výpočtu môžete zvýšiť 15-minútovou svižnou
prechádzkou.
1 Potiahnutím prsta zobrazíte obrazovku kalórií.
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: ikona sa zobrazí, keď je potrebné kalibrovať
kalórie. Proces kalibrácie treba vykonať iba raz. Ak ste už
zaznamenali chôdzu alebo beh na čas, ikona sa nemusí
zobraziť.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy
Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas
nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická
aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko
vplýva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje
v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu
oddychu, 26 až 50 nízkej námahe, 51až 75 strednej námahe
a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju
úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy
(stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo
najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas
spánku.
Miniaplikácie
Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojím účtom Garmin
Connect a prezerať si svoju celodennú úroveň námahy,
dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie grafu úrovne námahy
Tréning
Zaznamenanie aktivity s meraním času
Spustením časovača oddychu môžete začať asistované cvičenie
dýchania.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte obrazovku úrovne námahy.
2 Ťuknite na dotykovú obrazovku.
Zobrazí sa graf úrovne námahy.
3 Potiahnutím prsta vyberte položku Časovač oddychu.
4 Výberom ikony alebo nastavte časovač oddychu.
5 Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky vyberte čas
a presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
Dvojitým
ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač
6
oddychu.
7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
8 Po uplynutí časovača oddychu si pozrite svoju aktualizovanú
úroveň námahy.
Môžete zaznamenávať aktivitu s meraným časom a potom ju
uložiť a odoslať do účtu Garmin Connect.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu .
3 Posunutím prechádzajte cez zoznam aktivít:
• V prípade chôdze vyberte ikonu .
• V prípade behu vyberte ikonu .
• V prípade kardioaktivity vyberte ikonu .
• V prípade silového tréningu vyberte ikonu .
• V prípade iného typu aktivity vyberte ikonu .
4 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
5 Spustite aktivitu.
6 Potiahnutím prsta zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi.
7 Po skončení aktivity dvojitým ťuknutím na dotykovú
obrazovku zastavte časovač.
TIP: zastavený časovač znova spustíte dvojitým ťuknutím na
dotykovú obrazovku.
8 Potiahnutím prstom vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete uložiť aktivitu, vyberte položku .
• Ak chcete vymazať aktivitu, vyberte položku .
Sledovanie spánku
Zaznamenanie silového tréningu
V grafe úrovne námahy sa zobrazuje vaša námaha za poslednú
hodinu.
1 Potiahnutím prstom zobrazíte obrazovku úrovne námahy.
2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf úrovne
námahy.
Spustenie časovača oddychu
Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje
vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje
normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin
Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke
spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas
spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom
účte Garmin Connect.
POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistík spánku nepočítajú.
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia
a upozornenia okrem budíkov (Používanie režimu nerušenia,
strana 5).
VIRB diaľkové ovládanie
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB príručke používateľa. Zároveň je
potrebné aktivovať obrazovku VIRB v zariadení vívomove HR
(Nastavenia zariadenia v účte Garmin Connect, strana 7).
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Potiahnutím prsta na zariadení vívomove HR zobrazte
obrazovku VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nahrávať video, vyberte položku
.
Na zariadení vívomove HR sa zobrazí počítadlo videa.
• Ak chcete zastaviť nahrávanie videa, vyberte položku
.
• Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku
.
Tréning
Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria
znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > .
3 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
4 Spustite prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí,
keď ich vykonáte aspoň 6.
Potiahnutím
prstom zobrazíte ďalšie obrazovky s údajmi
5
(nepovinné).
6 Výberom ikony ukončite sériu.
Zobrazí sa časovač oddychu.
7 Počas oddychu vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete zobraziť ďalšie obrazovky s údajmi, potiahnite
prstom po dotykovej obrazovke.
• Ak chcete upraviť počet opakovaní, vyberte položku
Upravte opakov., vyberte ikonu alebo a ťuknite do
stredu dotykovej obrazovky.
8 Výberom ikony spustíte ďalšiu sériu.
9 Opakujte kroky 6 až 8, kým aktivitu nedokončíte.
10 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku zastavte časovač.
11 Potiahnutím prstom vyberte niektorú možnosť:
• Ak chcete uložiť aktivitu, vyberte položku .
• Ak chcete vymazať aktivitu, vyberte položku .
Tipy na zaznamenávanie silových tréningov
• Počas vykonávania opakovaní sa nepozerajte na zariadenie.
So zariadením by ste mali manipulovať na začiatku a na
konci každej série a počas prestávok na oddych.
• Počas vykonávania opakovaní sa sústreďte na správne
prevedenie cvikov.
• Cvičte s vlastnou váhou alebo cviky bez závažia.
• Opakovania vykonávajte dôsledne v plnom rozsahu pohybu.
3
Každé opakovanie sa započíta, keď sa paža, na ktorej máte
zariadenie, vráti do východiskovej polohy.
POZNÁMKA: cviky na nohy sa nemusia započítať.
• Zapnite automatické rozpoznanie sérii, aby sa série spúšťali
a zastavovali.
• Silový tréning uložte a odošlite do svojho účtu Garmin
Connect.
Pomocou nástrojov v účte Garmin Connect môžete zobraziť
a upraviť podrobnosti aktivity.
Upozornenia
Pomocou upozornení sa môžete v rámci tréningov dopracovať
ku konkrétnym cieľom času, vzdialenosti, kalórií alebo
srdcového tepu.
Nastavenie opakujúceho sa upozornenia
Opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie
zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie
môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo po
každých 100 kalóriách. Vo svojom účte Garmin Connect môžete
prispôsobiť zadané hodnoty alebo intervaly opakujúcich sa
upozornení (Nastavenia profilov aktivít v účte Garmin Connect,
strana 7).
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Vyberte položku Upozornenia.
4 Výberom možnosti Čas, Vzdial. alebo kcal zapnite
upozornenie.
Vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia, zobrazí sa hlásenie
a zariadenie bude vibrovať.
Nastavenie upozornení srdcového tepu
Zariadenie môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa váš
srdcový tep dostane nad alebo pod cieľovú zónu alebo vlastný
rozsah. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás
upozornilo, keď sa váš srdcový tep zvýši nad 180 úderov za
minútu (bpm). Vlastné zóny si môžete prispôsobiť pomocou
svojho účtu Garmin Connect (Nastavenia profilov aktivít v účte
Garmin Connect, strana 7).
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Vyberte položky Upozornenia > Upoz. na tep.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete použiť rozsah existujúcej zóny srdcového tepu,
vyberte zónu srdcového tepu.
• Ak chcete použiť vlastné minimálne a maximálne hodnoty,
vyberte položku Vlastné.
Keď prekročíte konkrétny rozsah alebo vlastnú hodnotu alebo
pod ne klesnete, zobrazí sa správa a zariadenie bude vibrovať.
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep
V zariadení môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď hodnota
vášho srdcového tepu prekročí určitý počet tepov za minútu
(bpm) po dobe nečinnosti.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Stlačte tlačidlo > .
3 Vyberte prahovú hodnotu srdcového tepu.
Vždy, keď prekročíte prahovú hodnotu, zobrazí sa hlásenie
a zariadenie bude vibrovať.
Označovanie kôl
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby využívalo funkciu Auto
Lap , ktorá automaticky označí kolo po každom kilometri alebo
míli. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci
jednotlivých úsekov aktivity.
®
4
POZNÁMKA: funkcia Auto Lap nie je dostupná pre všetky
aktivity.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu a potom aktivitu.
3 Výberom položky Auto Lap zapnite túto funkciu.
4 Spustite aktivitu.
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení
Garmin
®
Údaje o svojom srdcovom tepe môžete zo zariadenia
vívomove HR prenášať a zobrazovať ich v spárovaných
zariadeniach Garmin. Údaje o svojom srdcovom tepe môžete
prenášať do zariadenia Edge napríklad pri bicyklovaní, resp. do
akčnej kamery VIRB počas aktivity.
POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž
batérie.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu > > .
Zariadenie vívomove HR začne prenášať údaje o vašom
srdcovom tepe.
POZNÁMKA: počas prenosu údajov o srdcovom tepe
môžete zobrazovať len obrazovku monitorovania srdcového
tepu.
3 Spárujte zariadenie vívomove HR so zariadením
kompatibilným s kľúčom Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od
kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku
používateľa.
4 Ťuknite na obrazovku monitorovania srdcového tepu
a výberom ikony
zastavte prenos údajov o srdcovom tepe.
®
®
Informácie o odhadovaných hodnotách
VO2 max.
Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka
(v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram
telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané,
hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so
zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.
Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú
ako číslo a popis. V účte Garmin Connect môžete zobraziť
ďalšie podrobnosti o svojej odhadovanej hodnote VO2 max.
vrátane vášho kondičného veku. Kondičný vek vyjadruje, ako
ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého
pohlavia a iného veku. Keď budete cvičiť, váš kondičný vek sa
môže časom znížiť.
Údaje VO2 max. poskytuje FirstBeat. Analýza hodnôt VO2 max.
sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute .
Ďalšie informácie nájdete v prílohe (Štandardná klasifikácia na
základe hodnoty VO2 Max., strana 11) a na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
®
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Aby bolo možné zobraziť vašu odhadovanú hodnotu VO2 Max.,
zariadenie potrebuje údaje o srdcovom tepe na zápästí a 15minútovú chôdzu meranú na čas.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu .
Ak ste už nahrali 15-minútovú rýchlu chôdzu, zobrazí sa vaša
odhadovaná hodnota VO2 Max. Zariadenie zobrazí dátum
poslednej aktualizácie vašej odhadovanej hodnoty VO2 Max.
Zariadenie aktualizuje vašu odhadovanú hodnotu VO2 Max.
vždy, keď dokončíte chôdzu alebo beh merané na čas.
3 V prípade potreby môžete získať svoju odhadovanú hodnotu
VO2 Max. postupovaním podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení testu sa zobrazí správa.
Tréning
Hodiny
Používanie stopiek
1
2
3
4
5
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku spustite časovač.
Časovač zastavíte dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku.
V prípade potreby časovač vynulujete stlačením položky .
Spustenie časovača odpočítavania
1
2
3
4
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
Vyberte položku > .
Výberom položky alebo nastavte časovač.
Ťuknutím na stred dotykovej obrazovky vyberte čas
a presuňte sa na ďalšiu obrazovku.
5 Výberom položky spustite časovač.
6 Výberom položky zastavte časovač.
Používanie budíka
1 Vo svojom konte Garmin Connect môžete nastaviť čas a
2
3
4
5
frekvenciu budíka (Nastavenia zariadenia v účte Garmin
Connect, strana 7).
Podržaním dotykovej obrazovky na zariadení vívomove HR
zobrazte ponuku.
Vyberte ikonu > .
Potiahnutím prsta prechádzajte cez budíky.
Výberom budíka zapnete alebo vypnete požadovaný budík.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie vívomove HR disponuje niekoľkými funkciami
s pripojením cez Bluetooth pre kompatibilný smartfón
používajúci aplikáciu Garmin Connect Mobile.
Upozornenia: upozornia vás na oznámenia zo smartfónu
vrátane hovorov, textových správ, aktualizácií na sociálnych
sieťach a mnohého ďalšieho na základe nastavení oznámení
smartfónu.
Aktuálne správy o počasí: zobrazuje aktuálnu teplotu
a predpoveď počasia z vášho smartfónu.
Ovládanie hudby: umožňuje ovládať hudobný prehrávač vo
vašom smartfóne.
Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je
spárovaný s vaším zariadením vívomove HR a nachádza sa
v dosahu.
Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie
vívomove HR, ktoré je spárované s vaším smartfónom
a nachádza sa v dosahu.
Nahrávanie aktivity: automaticky odošle vašu aktivitu do
aplikácie Garmin Connect Mobile hneď po jej otvorení.
Aktualizácie softvéru: vaše zariadenie prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia prevezme a nainštaluje najnovšou
aktualizáciu softvéru.
Zobrazenie upozornení
• Keď sa na zariadení zobrazí upozornenie, vyberte možnosť:
◦ Ťuknite na dotykovú obrazovku a výberom položky
zobrazte celé upozornenie.
◦ Ak chcete zrušiť upozornenie, vyberte položku .
• Keď sa na zariadení zobrazí prichádzajúci hovor, vyberte
možnosť:
POZNÁMKA: dostupné možnosti sa líšia v závislosti od
vášho smartfónu.
Hodiny
◦ Výberom položky prijmite hovor na smartfóne.
◦ Výberom položky odmietnite alebo stíšte hovor.
• Ak chcete zobraziť všetky upozornenia, potiahnutím prsta
zobrazte miniaplikáciu s upozorneniami, ťuknite na dotykovú
obrazovku a vyberte možnosť:
◦ Potiahnutím prsta prechádzajte cez upozornenia.
◦ Vyberte upozornenie a výberom položky zobrazte celé
upozornenie.
◦ Vyberte upozornenie a výberom položky zrušte
upozornenie.
Správa upozornení
Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať
upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení vívomove HR.
Vyberte možnosť:
• Ak používate smartfón Apple , pomocou nastavení
upozornení na smartfóne vyberte položky, ktoré sa majú
zobraziť na zariadení.
• Ak používate smartfón so systémom Android™, z mobilnej
aplikácie Garmin Connect vyberte položku Nastavenia >
Smart notifikácie.
®
Vyhľadanie strateného smartfónu
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratený smartfón, ktorý
je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth
a momentálne sa nachádza v dosahu.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie vívomove HR začne hľadať spárovaný smartfón.
Na smartfóne zaznie zvukové upozornenie a sila signálu
technológie Bluetooth sa zobrazí na obrazovke zariadenia
vívomove HR. Sila signálu technológie Bluetooth sa zvyšuje,
ako sa približujete k smartfónu.
Používanie režimu nerušenia
Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia, gestá
a upozornenia. Tento režim môžete napríklad použiť, keď spíte
alebo pozeráte film.
POZNÁMKA: vo vašom konte Garmin Connect môžete
zariadenie nastaviť, aby sa počas vašich bežných hodín spánku
automaticky preplo do režimu nerušenia. Svoje normálne hodiny
spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Výberom ikony > zapnete režim nerušenia.
Na obrazovke času sa zobrazí ikona .
3 Režim nerušenia vypnete podržaním dotykovej obrazovky
a výberom položky > > Vypnúť.
História
Zariadenie ukladá údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní
srdcového tepu za posledných 14 dní a až sedem časovaných
aktivít. Na zariadení môžete zobraziť vašich sedem posledných
časovaných aktivít. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby
ste mohli zobraziť neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní
aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin
Connect (Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect
Mobile, strana 6) (Synchronizácia údajov s počítačom,
strana 6).
Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.
Zobrazenie histórie
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte ikonu .
5
3 Vyberte aktivitu.
Synchronizácia údajov s počítačom
Garmin Connect
Na vašom konte Garmin Connect sa môžete spojiť so svojimi
priateľmi. Garmin Connect vám poskytuje nástroje na vzájomné
sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie.
Zaznamenávajte udalosti svojho aktívneho životného štýlu
vrátane behu, chôdze, turistiky a ďalších aktivít.
Bezplatný účet Garmin Connect si môžete vytvoriť spárovaním
zariadenia a telefónu pomocou mobilnej aplikácie Garmin
Connect alebo prejdením na adresu www.garminconnect.com.
Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať svoje každodenné
kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže s vašimi pripojeniami
a plniť svoje ciele.
Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie
informácie o svojej aktivite vrátane času, vzdialenosti,
spálených kalórií a prispôsobiteľných správ.
Ak chcete synchronizovať údaje s aplikáciou Garmin Connect vo
svojom počítači, musíte najskôr nainštalovať aplikáciu Garmin
Express™ (Nastavenie aplikácie Garmin Express, strana 6).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Express.
Zariadenie sa prepne do režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 Zobrazte údaje vo svojom konte Garmin Connect.
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia monitora srdcového tepu na
zápästí
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku .
: slúži na zapnutie alebo vypnutie monitora srdcového tepu na
zápästí. Pomocou možnosti Len aktiv. môžete používať
monitor srdcového tepu na zápästí len počas aktivít
meraných na čas.
: umožňuje zariadeniu spustiť prenos údajov o srdcovom tepe
do spárovaných zariadení Garmin (Prenos údajov
o srdcovom tepe do zariadení Garmin , strana 4).
: umožňuje zariadeniu nastaviť možnosť upozornenia
zariadenia, keď váš aktuálny srdcový tep prekročí nastavený
prah po dobe nečinnosti (Nastavenie upozornenia na
nezvyčajný srdcový tep, strana 4).
®
Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať
si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše
aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.
Spravujte svoje nastavenia: na vašom konte Garmin Connect
môžete prispôsobiť nastavenia vášho zariadenia
a nastavenia používateľa.
Garmin Move IQ
™
Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia
Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na
vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a
trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v
kanále s novinkami.
Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu
pre chôdzu a beh s použitím časových hraníc, ktoré ste nastavili
v aplikácii Garmin Connect. Tieto aktivity sa pridajú do zoznamu
aktivít.
Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile
Zariadenie automaticky synchronizuje dáta s aplikáciou Garmin
Connect Mobile vždy pri otvorení aplikácie. Zariadenie
pravidelne automaticky synchronizuje dáta s aplikáciou Garmin
Connect Mobile. Údaje môžete taktiež kedykoľvek
synchronizovať manuálne.
1 Umiestnite zariadenie do blízkosti smartfónu.
2 Otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile.
TIP: aplikácia môže byť otvorená alebo spustená v pozadí.
3 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
4 Vyberte ikonu .
5 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.
6 Prezrite si svoje aktuálne údaje v mobilnej aplikácii Garmin
Connect.
6
Nastavenia zariadenia
Niektoré nastavenia môžete prispôsobiť na zariadení
vívomove HR. Ďalšie nastavenia môžete prispôsobiť na vašom
konte Garmin Connect.
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku .
: umožňuje vám spárovať váš smartfón a upraviť nastavenia
Bluetooth (Nastavenia Bluetooth, strana 6).
: umožňuje upraviť nastavenia displeja (Nastavenia
zobrazenia, strana 7).
: nastaví zobrazenie času na zariadení v 12-hodinovom alebo
24-hodinovom formáte a umožní vám nastaviť čas manuálne
(Manuálne nastavenie času, strana 7), ako aj kalibrovať
hodinové ručičky (Kalibrácia hodinových ručičiek,
strana 10).
: zapína a vypína sledovanie aktivity a upozornenie na pohyb.
: umožňuje upraviť nastavenia systému (Nastavenia systému,
strana 7).
Nastavenia Bluetooth
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > . Zobrazí sa stav vášho pripojenia Bluetooth.
: zapnutie a vypnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.
POZNÁMKA: ďalšie nastavenia technológie Bluetooth sa
zobrazia len vtedy, ak je zapnutá bezdrôtová technológia
Bluetooth.
: umožní vám zapnúť telefónne upozornenia z kompatibilného
smartfónu. Pomocou možnosti Iba hovory môžete nastaviť
zobrazenie len upozornení na prichádzajúce telefónne
hovory.
Prispôsobenie zariadenia
Spárovať: umožňuje vám spárovať vaše zariadenie
s kompatibilným smartfónom s podporou Bluetooth. Toto
nastavenie vám umožňuje používať funkcie s pripojením cez
Bluetooth pomocou aplikácie Garmin Connect Mobile vrátane
upozornení a nahrávania aktivít do aplikácie Garmin
Connect.
Nastavenia zobrazenia
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
Jas: umožňuje nastaviť úrovne jasu obrazovky. Pomocou
možnosti Auto môžete automaticky nastaviť jas podľa
osvetlenia okolitého prostredia. Úroveň jasu môžete nastaviť
manuálne výberom položky alebo .
POZNÁMKA: vyššia úroveň jasu znižuje výdrž batérie.
Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
obrazovky.
POZNÁMKA: dlhší interval vypršania časového limitu znižuje
životnosť batérie.
Gesto: umožňuje nastaviť obrazovku, aby sa zapla a reagovala
na pohyby zápästia. Gestá zahŕňajú otočenie zápästia
smerom k telu s cieľom pozrieť sa na zariadenie. Pomocou
možnosti Len aktiv. môžete používať gestá len počas aktivít
meraných na čas.
Manuálne nastavenie času
Predvolene sa čas nastaví automaticky po spárovaní zariadenia
vívomove HR so smartfónom.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > > Nast. čas > Manuálne.
3 Výberom položky alebo nastavte dátum a čas.
4 Vyberte dátum alebo čas a prejdite na ďalšiu obrazovku.
Nastavenia systému
Podržaním dotykovej obrazovky zobrazte ponuku a vyberte
položku > .
Vibrácie: umožňuje nastaviť úroveň vibrácií.
POZNÁMKA: vyššia úroveň vibrácií znižuje životnosť batérie.
Zápästie: umožňuje prispôsobiť, na ktorom zápästí sa nosí
zariadenie.
POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu
a gestách.
Jazyk: nastaví jazyk zariadenia.
POZNÁMKA: mali by ste vybrať dvojpísmenový kód jazyka,
ktorý zodpovedá vášmu jazyku.
Jednotky: nastaví zobrazovanie vzdialenosti na zariadení
v kilometroch alebo míľach.
Info: zobrazuje ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch, licenčnú zmluvu a percento zostávajúcej
úrovne nabitia batérie (Zobrazenie informácií o zariadení,
strana 8).
Obnova predv. nast.: umožní vám obnoviť všetky údaje
a nastavenia (Obnova všetkých predvolených nastavení,
strana 10).
Nastavenia Garmin Connect
Vo vašom konte Garmin Connect môžete prispôsobiť nastavenia
zariadenia, možnosti činnosti a nastavenia používateľa. Niektoré
nastavenia možno prispôsobiť aj na zariadení vívomove HR.
• V ponuke nastavení v aplikácii Garmin Connect Mobile
vyberte položku Zariadenia Garmin a vyberte zariadenie.
• V miniaplikácii zariadení v aplikácii Garmin Connect vyberte
vaše zariadenie a zvoľte možnosť Nastavenia zariadenia.
Po prispôsobení nastavení musíte svoje údaje zosynchronizovať
tak, aby sa zmeny aplikovali v zariadení (Synchronizácia údajov
Prispôsobenie zariadenia
s aplikáciou Garmin Connect Mobile, strana 6) (Synchronizácia
údajov s počítačom, strana 6).
Nastavenia zariadenia v účte Garmin Connect
V konte Garmin Connect vyberte položku Nastavenia
zariadenia.
Sledovanie aktivity: umožňuje zapnúť a vypnúť funkcie
sledovania aktivity, napríklad upozornenie na pohyb.
Budíky: umožňuje nastaviť časy a frekvencie budíkov
v zariadení. Nastaviť môžete až päť samostatných budíkov.
Automatická detekcia aktivity: umožňuje zapnúť a vypnúť
udalosti Move IQ. Môžete stanoviť, ako dlho má zariadenie
počkať, kým pri konkrétnych aktivitách automaticky spustí
časovač.
POZNÁMKA: toto nastavenie znižuje výdrž batérie.
Gesto: umožňuje nastaviť podsvietenie tak, aby sa zaplo pri
gestách zápästím. Gestá zahŕňajú otočenie zápästia smerom
k telu s cieľom pozrieť sa na zariadenie.
Miniaplikácia prehľadu: umožňuje vybrať obrázok pozadia.
Domovská miniaplikácia: umožňuje nastaviť, ktorá
miniaplikácia sa zobrazí po určitej dobe nečinnosti.
Jazyk: nastaví jazyk zariadenia.
Formát času: nastaví zobrazovanie času na zariadení v 12hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím
podsvietenia.
POZNÁMKA: pri dlhšom časovom limite sa znižuje výdrž
batérie.
Jednotky: nastaví zobrazovanie vzdialenosti na zariadení
v kilometroch alebo míľach.
Viditeľné miniaplikácie: umožňuje vám prispôsobiť
miniaplikácie, ktoré sa zobrazujú na zariadení.
Nastavenie zápästia: umožňuje prispôsobiť, na ktorom zápästí
sa nosí zariadenie.
POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu
a gestách.
Nastavenia používateľa v účte Garmin Connect
Na vašom účte Garmin Connect vyberte položku Nastavenia
používateľa.
Vlastná dĺžka kroku: umožňuje zariadeniu presnejšie vypočítať
prejdenú vzdialenosť pomocou vašej vlastnej dĺžky kroku.
Môžete zadať známu vzdialenosť a počet krokov, ktoré sú
potrebné na prejdenie vzdialenosti, a aplikácia Garmin
Connect môže vypočítať vašu dĺžku kroku.
Vyšliapané poschodia za deň: umožňuje zadať cieľ počtu
poschodí prejdených za deň.
Kroky počas dňa: umožňuje zadávať cieľ počtu krokov
prejdených za deň. Pomocou nastavenia Automatický cieľ
môžete zariadeniu umožniť automaticky určiť váš cieľ počtu
krokov.
Zóny srdcového tepu: umožňuje vám odhadnúť váš maximálny
srdcový tep a určiť vlastné zóny srdcového tepu.
Osobné údaje: umožňuje zadať osobné údaje, ako dátum
narodenia, pohlavie, výšku a hmotnosť.
Režim spánku: umožňuje zadať obvyklý čas spánku.
Počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň: umožňuje
zadať týždenný cieľ počtu minút účasti na aktivitách
s miernou až silnou intenzitou.
Nastavenia profilov aktivít v účte Garmin Connect
V účte Garmin Connect vyberte položku Možnosti aktivity
a vyberte typ aktivity.
Upozornenia režimu aktivity: umožňuje vám prispôsobiť
upozornenia režimu aktivít, napríklad opakujúce sa
7
upozornenia a upozornenia na srdcový tep. Zariadenie
môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo, keď sa váš srdcový
tep dostane nad alebo pod cieľovú zónu alebo vlastný
rozsah. Môžete vybrať existujúcu zónu srdcového tepu alebo
definovať vlastnú zónu.
Auto Lap: Umožňuje zariadeniu zaznamenávať okruhy
automaticky po každom kilometri alebo míli na základe vašej
preferovanej jednotky vzdialenosti (Označovanie kôl,
strana 4).
Automatická detekcia série: umožňuje zariadeniu automaticky
spustiť a zastaviť série cvikov počas aktivity silového
tréningu.
Údajové polia: umožní vám prispôsobiť obrazovky s údajmi,
ktoré sa zobrazujú počas časovanej aktivity.
Informácie o zariadení
Technické údaje
2 Svorku priložte presne na kontakty Á a ramená svorky
uvoľnite.
3 Zapojte kábel USB do zdroja napájania.
4 Úplne nabite zariadenie.
Tipy na nabíjanie zariadenia
Typ batérie
Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová
batéria
Výdrž batérie
Až 5 dní v inteligentnom režime
Až 2 ďalšie týždne v režime hodiniek
Rozsah prevádzkovej
teploty
Od –10 º do 50 ºC (od 14 º do 122 ºF)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bezdrôtové frekvencie/
protokoly
ANT+ 2,4 GHz pri menovitom výkone 0 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri menovitom výkone
0 dBm
Odolnosť voči vode
Plávanie*
*Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
Zobrazenie informácií o zariadení
Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie
o predpisoch a zostávajúce percento nabitia batérie.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položku > > Info.
3 Informácie zobrazíte potiahnutím prstom.
Nabíjanie zariadenia
VAROVANIE
Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné
dôležité informácie.
OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču
dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si
pokyny na čistenie uvedené v prílohe.
1 Stlačením strán nabíjacej svorky À roztvorte ramená svorky.
• Ak chcete zariadenie nabiť, bezpečne k nemu pripojte
nabíjačku pomocou kábla USB (Nabíjanie zariadenia,
strana 8).
Zariadenie môžete nabíjať zapojením kábla USB do
sieťového adaptéra schváleného spoločnosťou Garmin so
štandardnou stenovou zásuvkou alebo do portu USB na
počítači. Nabitie úplne vybitej batérie trvá približne dve
hodiny.
• Zostávajúce percento nabitia batérie nájdete na obrazovke
informácií o zariadení (Zobrazenie informácií o zariadení,
strana 8).
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Kožený remienok udržiavajte čistý a suchý. s koženým
remienkom neplávajte ani sa nesprchujte. Vystavenie vode
alebo potu môže kožený remienok poškodiť, prípadne sa môže
zmeniť jeho farba. Ako alternatívu používajte silikónové
remienky.
Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, ako je
napríklad sušička.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení
k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia
môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
8
Informácie o zariadení
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Čistenie kožených remienkov
1 Kožené remienky utrite suchou handričkou.
2 Na vyčistenie kožených remienkov použite prípravok na
čistenie kože.
Výmena remienkov
Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so
systémom zapínania quick-release a šírkou 20 mm. Informácie
o voliteľnom príslušenstve nájdete na stránke buy.garmin.com
alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.
1 Posuňte poistku À na oske s pružinou a odpojte remienok.
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované
pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu,
skladanie bielizne alebo tlieskanie).
Počty krokov na zariadení a v mojom účte Garmin
Connect sa nezhodujú.
Počet krokov vo vašom účte Garmin Connect sa aktualizuje po
synchronizácii so zariadením.
1 Vyberte možnosť:
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect (Synchronizácia údajov s počítačom, strana 6).
• Zosynchronizujte počet krokov s aplikáciou Garmin
Connect Mobile (Synchronizácia údajov s aplikáciou
Garmin Connect Mobile, strana 6).
2 Počkajte, kým zariadenie zosynchronizuje údaje.
Synchronizácia môže trvať niekoľko minút.
POZNÁMKA: obnovením aplikácie Garmin Connect Mobile
alebo aplikácie Garmin Connect sa údaje nezosynchronizujú,
ani sa tým neaktualizuje počet krokov.
Nezobrazuje sa mi úroveň námahy
2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do
zariadenia.
3 Posuňte poistku a zarovnajte osku s pružinou s náprotivnou
stranou zariadenia.
4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.
Riešenie problémov
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie vívomove HR je kompatibilné so smartfónmi, ktoré
používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
• Zariadenie umiestnite do dosahu smartfónu.
• Ak sú zariadenia už spárované, vypnite rozhranie Bluetooth
na oboch zariadeniach a potom ho znova zapnite.
• Ak zariadenia nie sú spárované, na smartfóne povoľte
bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
• V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect Mobile,
vyberte ikonu
alebo
a výberom položiek Zariadenia
Garmin > Pridať zariadenie prejdite do režimu párovania.
• Na zariadení podržaním dotykovej obrazovky zobrazte
ponuku a výberom položky > > Spárovať prejdite do
režimu párovania.
Sledovanie aktivity
Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na
stránke garmin.com/ataccuracy.
Riešenie problémov
Zariadenie dokáže zisťovať úroveň námahy až po zapnutí
monitorovania srdcového tepu na zápästí.
Zariadenie priebežne počas dňa v dobách nečinnosti
zaznamenáva vašu variabilitu srdcového tepu na účely určenia
vašej úrovne námahy. Zariadenie neurčuje vašu úroveň námahy
počas časovaných aktivít.
Ak sa namiesto vašej úrovne námahy zobrazia pomlčky,
zostaňte bez pohnutia a počkajte, kým zariadenie odmeria
vašu variabilitu srdcového tepu.
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú
Minúty intenzívneho cvičenia blikajú, keď cvičíte na stupni
intenzity, pri ktorom sa vám cvičenie započítava do celkového
počtu minút intenzívnej aktivity.
Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko
intenzívne.
Súčet prejdených poschodí je podľa všetkého
nepresný
Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny
nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané
poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.
• Pri vystupovaní po schodoch sa nepridŕžajte zábradlia
a schody zdolávajte po jednom.
• Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom
alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť
chybné merania.
Tipy týkajúce sa chybných údajov
o srdcovom tepe
Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú,
môžete vyskúšať tieto tipy.
• Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
• Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie,
telové mlieko ani repelent.
• Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej
strane zariadenia.
• Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo
sedieť tesne, ale pohodlne.
9
• Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte
a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
POZNÁMKA: v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
• Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.
• Počas cvičenia používajte silikónový remienok.
Zariadenie nezobrazuje správny čas
Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú, keď zariadenie
zosynchronizujete s počítačom alebo mobilným zariadením. Ak
chcete, aby zariadenie pri prechode do iného časového pásma
alebo pri zmene zimného času na letný čas prijímalo správny
čas, mali by ste ho zosynchronizovať.
Ak hodinové ručičky nezodpovedajú digitálnemu času, treba ich
manuálne nakalibrovať (Kalibrácia hodinových ručičiek,
strana 10).
1 Overte, či sa na počítači alebo mobilnom zariadení zobrazuje
správny miestny čas.
2 Vyberte možnosť:
• Synchronizovať zariadenie s počítačom (Synchronizácia
údajov s počítačom, strana 6).
• Synchronizovať zariadenie s mobilným zariadením
(Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect
Mobile, strana 6).
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.
Kalibrácia hodinových ručičiek
Ak hodinové ručičky nezodpovedajú digitálnemu času, treba ich
manuálne nakalibrovať.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte možnosť > > Kalibrácia ručičiek.
3 Ťuknite na ikonu alebo , kým minútová ručička nebude
ukazovať na 12. hodinu.
4 Vyberte ikonu .
5 Ťuknite na ikonu alebo , kým hodinová ručička nebude
ukazovať na 12. hodinu.
6 Vyberte možnosť Hotovo.
Maximalizovanie výdrže batérie
• Znížte jas a skráťte časový limit obrazovky (Nastavenia
zobrazenia, strana 7).
• Vypnite pohyby zápästím (Nastavenia zobrazenia, strana 7).
• V nastaveniach centra oznámení svojho smartfónu obmedzte
oznámenia, ktoré sa zobrazujú v zariadení vívomove HR
(Správa upozornení, strana 5).
• Vypnite inteligentné oznámenia (Nastavenia Bluetooth,
strana 6).
• Ak nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite
bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Nastavenia Bluetooth,
strana 6).
• Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných
zariadení Garmin (Prenos údajov o srdcovom tepe do
zariadení Garmin , strana 4).
• Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí
(Nastavenia monitora srdcového tepu na zápästí, strana 6).
POZNÁMKA: monitorovanie srdcového tepu na zápästí sa
používa na výpočet minút vysoko intenzívneho cvičenia,
hodnoty VO2 max., úrovne námahy a spálených kalórií.
®
Displej zariadenia je pri vonkajšom svetle
ťažko čitateľný
aktivitách vonku môže pomôcť funkcia automatickej detekcie
aktivity (Nastavenia zariadenia v účte Garmin Connect,
strana 7).
Obnova všetkých predvolených nastavení
Môžete obnoviť výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.
POZNÁMKA: vymažú sa tým všetky údaje zadané
používateľom a história aktivity.
1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte položky > > Obnova predv. nast. > .
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express
(www.garmin.com/express). Do svojho smartfónu si nainštalujte
mobilnú aplikáciu Garmin Connect.
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin:
• Aktualizácie softvéru
• Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Connect
• Registrácia produktu
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
Garmin Express
Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia
(Synchronizácia údajov s počítačom, strana 6).
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin
Express ju odošle do vášho zariadenia.
2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie
aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.
Aktualizácia softvéru prostredníctvom
aplikácie Garmin Connect Mobile
Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin
Connect Mobile je potrebné disponovať účtom Garmin Connect
a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (Zapnutie
a nastavenie zariadenia, strana 1).
Zosynchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect
Mobile (Synchronizácia údajov s aplikáciou Garmin Connect
Mobile, strana 6).
Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect
Mobile automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia.
Aktualizácia sa vykoná, keď zariadenie aktívne nepoužívate.
Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/learningcenter.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Opravy zariadenia
Ak zariadenie potrebuje opravu, prejdite na adresu
support.garmin.com, kde získate informácie o odoslaní žiadosti
o servis oddeleniu podpory produktov Garmin.
Zariadenie rozpoznáva okolité osvetlenie a automaticky
nastavuje jas podsvietenia tak, aby sa dosiahla maximálna
výdrž batérie. Na priamom slnečnom svetle bude obrazovka
svetlejšia, no napriek tomu môže byť čitateľnosť slabá. Pri
10
Riešenie problémov
Príloha
Výpočty zón srdcového tepu
Kondičné ciele
Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu
pochopením a aplikovaním týchto zásad.
• Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
• Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže
pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.
Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej
najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku
(Výpočty zón srdcového tepu, strana 11).
Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu
z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne
a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny
srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.
Informácie o zónach srdcového tepu
Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie
a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna
srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť
bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1
po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo
všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt
maximálneho srdcového tepu.
Zóna % maximálneho
srdcového tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50 – 60 %
Uvoľnené
a nenáročné tempo,
rytmické dýchanie
Počiatočná úroveň
aeróbneho tréningu,
znižuje stres
2
60 – 70 %
Pozvoľné tempo,
mierne hlbšie
dýchanie, rozhovor
stále možný
Základný kardiovaskulárny tréning,
dobré tempo
zotavovania
3
70 – 80 %
Priemerné tempo,
Zlepšovanie
náročnejšie
aeróbnej kapacity,
udržiavanie rozhovoru optimálny kardiovaskulárny tréning
4
80 – 90 %
Rýchle tempo, ktoré
môže byť mierne
náročné, intenzívne
dýchanie
Zlepšovanie
aeróbnej kapacity
a prahu, zlepšovanie
rýchlosti
5
90 – 100 %
Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné
tempo, namáhavé
dýchanie
Anaeróbny tréning
a odolnosť svalstva,
zvyšovanie sily
Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.
V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.
Muži
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikajúce
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobrý
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Pekné počasie
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabé
0 – 40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Ženy
Percentil
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
Nadpriemerné
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikajúce
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobrý
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Priemerné
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabé
0 – 40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite
www.CooperInstitute.org.
Príloha
11
Register
S
batéria 8
maximalizácia 6, 7, 10
nabíjanie 8
budíky 5
sledovanie aktivity 2
smartfón 9
aplikácie 5
párovanie 1, 9
softvér
aktualizácia 10
verzia 8
srdcový tep 1, 2
monitor 6, 9
párovanie snímačov 4
upozornenia 4
zóny 11
stopky 5
C
T
A
aktivity 3
aktualizácie, softvér 10
aplikácie 5
smartfón 1
Auto Lap 4, 7
B
ciele 2, 7
Connect IQ 1
technické údaje 8
technológia Bluetooth 5, 6, 9
Č
U
čas 7
upozornenia 4
časovač 3
odpočítavanie 5
časovač odpočítavania 5
čistenie zariadenia 8, 9
D
denný čas 10
dotyková obrazovka 1
G
Garmin Connect 1, 6, 7, 10
Garmin Express 6
aktualizácia softvéru 10
ukladanie aktivít 3
ukladanie údajov 6
upozornenia 2, 4, 5
srdcový tep 4
vibrácie 5
USB 10
prenos súborov 6
V
VIRB diaľkové ovládanie 3
VO2 max. 4
VO2 Max. 11
vzdialenosť, upozornenia 4
H
história 5, 6
odosielanie do počítača 6
zobraziť 5
hodiny 5, 7
I
ID jednotky 8
K
kalibrácia 2
kalória 2
upozornenia 4
kolá 4
M
minúty intenzívneho cvičenia 2, 9
N
nabíjanie 8
náhradné diely 9
nastavenia 6, 7, 10
zariadenie 7
nastavenia displeja 7
nastavenia systému 7
O
obrazovka 7
obrazovky s údajmi 7
P
párovanie
smartfón 1, 9
snímače ANT+ 4
podsvietenie 5, 7
ponuka 1
príslušenstvo 10
prispôsobenie zariadenia 6
R
remienky 9
režim hodín 1
režim spánku 3
režim veľkokapacitného úložného zariadenia 6
riešenie problémov 3, 8–10
12
Register
support.garmin.com
Október 2018
190-02230-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising