Garmin | vívomove® HR | User guide | Garmin vívomove® HR Podręcznik użytkownika

Garmin vívomove® HR Podręcznik użytkownika
VÍVOMOVE HR
™
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, oraz vívomove™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin
jest zabronione.
®
®
®
®
®
American Heart Association to zarejestrowany znak towarowy American Heart Association, Inc. Android™ to znak towarowy Google Inc. Apple jest znakiem towarowym Apple Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały
przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
M/N: A03256, AA3256
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Włączanie i konfiguracja urządzenia .......................................... 1
Tryby urządzenia ........................................................................ 1
Korzystanie z urządzenia ............................................................ 1
Noszenie urządzenia .................................................................. 1
Załącznik....................................................................... 11
Cele fitness ............................................................................... 11
Informacje o strefach tętna ....................................................... 11
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 11
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 11
Indeks............................................................................ 12
Widżety............................................................................ 2
Cel automatyczny ....................................................................... 2
Pasek ruchu ................................................................................ 2
Wyświetlanie wykresu tętna ........................................................ 2
Minut intensywnej aktywności ..................................................... 2
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii .................................... 2
Zmienność tętna i poziom wysiłku .............................................. 2
Monitorowanie snu ...................................................................... 3
Pilot VIRB ................................................................................... 3
Trening............................................................................ 3
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu ............................ 3
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ............................. 3
Alerty ........................................................................................... 4
Oznaczanie okrążeń ................................................................... 4
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin® .................... 4
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ............................. 4
Zegar ................................................................................ 5
Korzystanie ze stopera ............................................................... 5
Włączanie minutnika ................................................................... 5
Korzystanie z budzika ................................................................. 5
Funkcje online Bluetooth...............................................5
Wyświetlanie powiadomień ......................................................... 5
Zarządzanie powiadomieniami ................................................... 5
Lokalizowanie smartfonu ............................................................ 5
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ........................................ 5
Historia ............................................................................ 6
Wyświetlanie historii ................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 6
Synchronizowanie danych z komputerem .................................. 6
Dostosowywanie urządzenia ......................................... 6
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna ................................ 6
Ustawienia urządzenia ................................................................ 6
Garmin ConnectUstawienia ........................................................ 7
Informacje o urządzeniu ................................................ 8
Dane techniczne ......................................................................... 8
Ładowanie urządzenia ................................................................ 8
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 8
Wymiana pasków ........................................................................ 9
Rozwiązywanie problemów........................................... 9
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................... 9
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ..................................... 9
Śledzenie aktywności ................................................................. 9
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna .. 10
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ........................ 10
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 10
Ekran urządzenia jest mało czytelny na dworze ....................... 10
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 10
Aktualizacje produktów ............................................................. 10
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 10
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 10
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 11
Naprawa urządzenia ................................................................. 11
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Włączanie i konfiguracja urządzenia
Przed użyciem urządzenia należy podłączyć je do źródła
zasilania, aby je włączyć.
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
vívomove HR bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin
Connect™ Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth
w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Ściśnij boki zaczepu do ładowania À, aby rozchylić jego
ramiona.
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Tryby urządzenia
Szybki podgląd Wskazówki zegarka pokazują aktualny czas, a urzą­
dzenie jest zablokowane.
Interaktywny
Wskazówki znikają z ekranu dotykowego, a urzą­
dzenie zostaje odblokowane.
Tylko zegarek
Gdy stan naładowania baterii jest niski, wskazówki
zegarka pokazują aktualny czas, a ekran dotykowy
pozostaje wyłączony do momentu naładowania
urządzenia.
Korzystanie z urządzenia
®
3 Ustaw zaczep w jednej linii ze stykami Á, a następnie
zaciśnij ramiona zaczepu.
4 Podłącz przewód USB do źródła zasilania, aby włączyć
urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 8).
Hello! wyświetli się na ekranie po włączeniu urządzenia.
Dwukrotne dotknięcie: Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego
À, aby wybudzić urządzenie.
UWAGA: Ekran wyłączy się, jeśli urządzenie nie będzie
używane. Gdy ekran jest wyłączony, urządzenie nadal
pozostaje aktywne i rejestruje dane.
Podczas aktywności z pomiarem czasu dotknij dwukrotnie
ekranu dotykowego, aby uruchomić i zatrzymać stoper.
Gest nadgarstkiem: Obróć nadgarstkiem i unieś go w kierunku
ciała, aby włączyć ekran. Obróć nadgarstkiem w kierunku
przeciwnym do ciała, aby wyłączyć ekran.
Przesunięcie palcem: Przesuń palcem po włączonym ekranie
dotykowym, aby odblokować urządzenie.
Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać
widżety i opcje menu.
Przytrzymanie: Po odblokowaniu urządzenia przytrzymaj ekran
dotykowy, aby otworzyć lub zamknąć menu.
Dotknięcie: Dotknij ekranu dotykowego, aby dokonać wyboru.
Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Noszenie urządzenia
5 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu
lub
wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Wstęp
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
lecz niezbyt ciasno. Aby odczyt tętna na urządzeniu
vívomove HR był dokładniejszy, urządzenie nie może się
przesuwać po ciele podczas biegania lub ćwiczenia.
UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku znajdziesz
w części Rozwiązywanie problemów, strona 9.
1
• Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na
stronie garmin.com/ataccuracy.
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. Przesuwaj
palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać widżety. Niektóre
widżety wymagają sparowania ze smartfonem.
UWAGA: Aplikacja Garmin Connect Mobile umożliwia
dostosowanie tarczy zegarka oraz dodawanie i usuwanie
widżetów, takich jak sterowanie odtwarzaniem muzyki
w smartfonie (Ustawienia urządzenia na koncie Garmin
Connect, strona 7).
Data i godzina Bieżąca godzina i data. Podczas synchronizacji ze
smartfonem lub komputerem urządzenie aktualizuje
również godzinę i datę.
Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia oraz
dzienny cel kroków. Urządzenie uczy się i każdego dnia
proponuje nowy cel liczby kroków.
Łączna liczba pokonanych pięter oraz dzienny cel
pokonywania pięter.
Łączna liczba minut intensywnej aktywności oraz
tygodniowy cel minut intensywnej aktywności.
Łączna liczba kalorii spalonych danego dnia, w tym
kalorii spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
Dystans pokonany danego dnia, podany w kilometrach
lub milach.
VIRB
Zapewnia sterowanie sparowaną kamerą sportową
VIRB (do nabycia osobno).
®
Zapewnia sterowanie odtwarzaczem muzyki w smart­
fonie.
Bieżąca temperatura i prognoza pogody ze
sparowanego smartfona.
Powiadomienia ze smartfona dotyczące połączeń
i esemesów, a także powiadomienia z sieci społecznoś­
ciowych i wielu innych (zależnie od ustawień
powiadomień ze smartfona).
Wartość bieżącego tętna w uderzeniach na minutę
(bpm) i średnia wartość tętna spoczynkowego
z siedmiu dni.
Poziom wysiłku. Urządzenie mierzy zmienność tętna,
gdy użytkownik stoi w miejscu, aby ocenić natężenie
wysiłku. Im niższa wartość, tym mniejsze natężenie
wysiłku.
Cel automatyczny
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie wskazuje postęp
w realizacji dziennego celu À.
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz ustawić własny cel kroków za
pomocą konta Garmin Connect.
Pasek ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu À.
Dodatkowe segmenty Á pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności.
2
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
Wyświetlanie wykresu tętna
Wykres tętna wyświetla tętno z ostatniej godziny: najniższe
tętno w uderzeniach na minutę (bpm) oraz najwyższe tętno
z tego okresu.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran tętna.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres tętna.
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak
amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention,
American Heart Association i Światowa Organizacja Zdrowia
zalecają 150 minut umiarkowanie intensywnej aktywności (np.
szybkiego spaceru) lub 75 minut intensywnej aktywności (np.
biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
®
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie vívomove HR oblicza minuty intensywnej
aktywności, porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii
Urządzenie wyświetla szacunkową liczbę kalorii spalonych
w ciągu bieżącego dnia. Możesz zwiększyć dokładność tych
wskaźników, spacerując szybko maksymalnie przez 15 minut.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran kalorii.
2 Wybierz .
UWAGA: pojawia się, gdy kalorie wymagają kalibracji. Ta
procedura kalibracji musi być wykonana tylko raz. Jeśli już
wcześniej zarejestrowany został chód lub bieg z pomiarem
czasu, może się nie pojawić.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Urządzenie analizuje zmienność tętna, gdy stoisz nieruchomo,
aby ocenić całkowite natężenie wysiłku. Trening, aktywność
fizyczna, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na Twój
poziom wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza stan spoczynku, od 26 do
50 przedstawia niski poziom zmęczenia organizmu, od 51 do 75
średni wysiłek, a od 76 do 100 bardzo wysoki poziom
Widżety
zmęczenia organizmu. Znajomość poziomu natężenia wysiłku
pomaga zidentyfikować stresujące momenty w ciągu dnia. Aby
uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mieć założone
urządzenie podczas snu.
Urządzenie można zsynchronizować z kontem Garmin Connect,
aby wyświetlać poziom całodziennego wysiłku, długoterminowe
trendy i dodatkowe informacje.
Wyświetlanie wykresu poziomu wysiłku
Wykres poziomu wysiłku przedstawia wysiłek z ostatniej
godziny.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran poziomu wysiłku.
2 Dotknij ekranu dotykowego, aby wyświetlić wykres poziomu
wysiłku.
Włączanie minutnika relaksu
Możesz włączyć minutnik relaksu, aby rozpocząć ćwiczenie
oddechowe.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran poziomu wysiłku.
2 Dotknij ekranu dotykowego.
Wyświetli się wykres poziomu wysiłku.
3 Przesuń palcem, aby wybrać Minutnik relaksu.
4 Wybierz lub , aby ustawić minutnik relaksu.
5 Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
czas i przejść do następnego ekranu.
6 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik relaksu.
7 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
8 Wyświetl zaktualizowany poziom wysiłku po odmierzeniu
czasu przez minutnik relaksu.
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Trybu Nie
przeszkadzać możesz używać do wyłączania powiadomień
i alertów, wyłączając alarmy (Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać, strona 5).
Pilot VIRB
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB. Musisz również włączyć
ekran VIRB w urządzeniu vívomove HR (Ustawienia urządzenia
na koncie Garmin Connect, strona 7).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Przesuń palcem po urządzeniu vívomove HR, aby wyświetlić
ekran VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz
.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia
vívomove HR.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz
.
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz
.
Trening
Trening
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu
Możesz zarejestrować mierzoną aktywność, a następnie
zapisać ją i przesłać do konta Garmin Connect.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz .
3 Przeciągnij, aby przewijać listy z aktywnościami:
• Wybierz dla chodu.
• Wybierz dla biegania.
• Wybierz dla treningu cardio.
• Wybierz dla treningu siłowego.
• Wybierz dla innych typów aktywności.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
5 Rozpocznij aktywność.
6 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać minutnik.
PORADA: Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby
wznowić działanie stopera.
8 Przesuń palcem, aby wybrać opcję:
• Wybierz , aby zapisać aktywność.
• Wybierz , aby usunąć aktywność.
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
4 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia. Licznik powtórzeń zostanie
wyświetlony po wykonaniu co najmniej 6 powtórzeń.
5 Przesuń palcem, aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych
(opcjonalne).
6 Wybierz , aby zakończyć serię.
Zostanie wyświetlony licznik czas odpoczynku.
7 Podczas odpoczynku wybierz opcję:
• Przesuń palcem po ekranie dotykowym, aby wyświetlić
dodatkowe ekrany danych.
• Aby edytować licznik powtórzeń, wybierz opcjęEdytuj
powt., następnie wybierz lub i dotknij środkowej
części ekranu dotykowego.
8 Wybierz , aby rozpocząć następną serię.
9 Powtarzaj kroki od 6 do 8 aż do zakończenia aktywności.
10 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
stoper.
11 Przesuń palcem, aby wybrać opcję:
• Wybierz , aby zapisać aktywność.
• Wybierz , aby usunąć aktywność.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu
siłowego
• Nie zerkaj na urządzenie podczas wykonywania powtórzeń.
Urządzenie należy obsługiwać na początku i na końcu każdej
serii oraz podczas odpoczynku.
• Skoncentruj się na formie podczas wykonywania powtórzeń.
3
• Wykonuj ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała lub
obciążenia.
• Wykonuj powtórzenia w płynnym, szerokim zakresie ruchów.
Powtórzenie jest liczone, gdy ramię, na którym założone jest
urządzenie, powraca do pozycji wyjściowej.
UWAGA: Ćwiczenia nóg mogą nie być liczone.
• Włącz automatyczne wykrywanie serii, aby serie były
automatycznie rozpoczynane i kończone.
• Zapisz i prześlij aktywność treningu siłowego na swoje konto
Garmin Connect.
Aby wyświetlić i edytować szczegóły aktywności, możesz
skorzystać z narzędzi dostępnych na Twoim koncieGarmin
Connect.
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno.
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 100
spalonych kalorii. Za pomocą konta Garmin Connect możesz
dostosować określone wartości lub interwały dla alertów
cyklicznych (Ustawienia profilu aktywności na koncie Garmin
Connect, strona 8).
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz Alerty.
4 Wybierz Czas, Dyst. lub Kal., aby włączyć alert.
Za każdym razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana
wartość, dla której ustawiono alert, urządzenie zacznie
wibrować oraz zostanie wyświetlony komunikat.
Ustawianie alertów tętna
Można ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub
powyżej strefy docelowej lub własnego zakresu. Można na
przykład ustawić urządzenie, aby informowało użytkownika
o każdym wzroście tętna poniżej wartości 180 uderzeń na
minutę (bpm). Za pomocą konta Garmin Connect możesz
określić własne strefy (Ustawienia profilu aktywności na koncie
Garmin Connect, strona 8).
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz kolejno Alerty > Alert tętna.
4 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z zakresu istniejącej strefy tętna, wybierz
strefę tętna.
• Wybierz Własny, aby korzystać z własnych minimalnych
lub maksymalnych wartości.
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna bądź
spadku lub wzroście odpowiednio poniżej lub powyżej wartości
określonej przez użytkownika, urządzenie zacznie wibrować
oraz zostanie wyświetlony komunikat.
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna
Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno
przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po
okresie bezczynności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz wartość progu tętna.
Za każdym razem, gdy przekroczysz wartość progu, urządzenie
wyświetli komunikat i zawibruje.
4
Oznaczanie okrążeń
Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap , która automatycznie oznacza okrążenie po każdym
kilometrze lub mili. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich
wyników na różnych etapach aktywności.
UWAGA: Funkcja Auto Lap nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz , a następnie aktywność.
3 Wybierz Auto Lap, aby skorzystać z tej funkcji.
4 Rozpocznij aktywność.
®
Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin
®
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia vívomove HR
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > > .
Urządzenie vívomove HR rozpocznie przesyłanie danych
tętna.
UWAGA: Podczas przesyłania danych tętna można
wyświetlać tylko ekran monitorowania tętna.
3 Sparuj urządzenie vívomove HR ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+ .
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
4 Dotknij ekranu monitorowania tętna i wybierz , aby
wyłączyć przesyłanie danych tętna.
®
®
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby i opisu. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące
szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek sprawnościowy.
Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie formy z osobą tej
samej płci w innym wieku. W przypadku regularnego
wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może się z czasem
obniżyć.
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 11) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Urządzenie wymaga korzystania z danych tętna mierzonego na
nadgarstku oraz 15­minutowego spacerowania z pomiarem
czasu w celu wyświetlenia pułapu tlenowego.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz .
Jeśli już zarejestrowałeś 15­minutowy, szybki marsz, na
ekranie pojawi się pułap tlenowy. Urządzenie wyświetla datę
ostatniej aktualizacji pułapu tlenowego. Urządzenie
Trening
aktualizuje pułap tlenowy za każdym razem po ukończeniu
chodu lub biegu z pomiarem czasu.
3 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać pułap tlenowy.
Po ukończeniu testu zostanie wyświetlony komunikat.
Zegar
Korzystanie ze stopera
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
minutnik.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
stoper.
5 W razie konieczności naciśnij
, aby zresetować stoper.
Włączanie minutnika
1
2
3
4
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Wybierz lub , aby ustawić minutnik.
Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
czas i przejść do następnego ekranu.
5 Wybierz , aby uruchomić stoper.
6 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
Korzystanie z budzika
1 Ustaw czas i częstotliwość budzenia na koncie Garmin
2
3
4
5
Connect (Ustawienia urządzenia na koncie Garmin Connect,
strona 7).
Na urządzeniu vívomove HR dotknij i przytrzymaj ekran
dotykowy, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Przeciągnij palcem, aby przewijać alarmy.
Wybierz alarm, aby go włączyć lub wyłączyć.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie vívomove HR udostępnia kilka funkcji online
Bluetooth, z których można korzystać za pomocą zgodnego
smartfonu z zainstalowaną aplikacją Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Informuje o powiadomieniach ze smartfona
dotyczących połączeń i esemesów, a także
o powiadomieniach z sieci społecznościowych i wielu innych
(zależnie od ustawień powiadomień ze smartfonu).
Bieżące informacje o pogodzie: Wyświetla bieżącą
temperaturę i prognozę pogody ze smartfona.
Sterowanie muzyką: Zezwala na sterowanie odtwarzaczem
muzyki w smartfonie.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem vívomove HR.
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie vívomove HR sparowane z Twoim
smartfonem.
Przesyłanie aktywności: Automatycznie przesyła aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po otworzeniu
aplikacji.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo
pobiera i instaluje najnowszą wersję oprogramowania.
Zegar
Wyświetlanie powiadomień
• Gdy w urządzeniu wyświetli się powiadomienie, wybierz
jedną z opcji:
◦ Dotknij ekranu dotykowego i wybierz , aby wyświetlić
całe powiadomienie.
◦ Wybierz , aby odrzucić powiadomienie.
• Gdy w urządzeniu wyświetli się powiadomienie
przychodzące, wybierz jedną z opcji:
UWAGA: Dostępne opcje różnią się w zależności od
posiadanego smartfonu.
◦ Wybierz , aby odebrać połączenie w smartfonie.
◦ Wybierz , aby odrzucić lub wyciszyć połączenie.
• Aby wyświetlić okno ze wszystkimi powiadomieniami,
przesuń palcem w celu wyświetlenia widżetu powiadomień,
a następnie dotknij ekranu dotykowego i wybierz jedną
z opcji:
◦ Przeciągnij palcem, aby przewijać powiadomienia.
◦ Wybierz powiadomienie, a następnie opcję , aby
wyświetlić całą treść powiadomienia.
◦ Wybierz powiadomienie, a następnie opcję , aby
odrzucić powiadomienie.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu vívomove HR
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem operacyjnym
Apple , użyj ustawień powiadomień w smartfonie, aby
wybrać elementy, które mają być wyświetlane na ekranie
urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android™,
z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Ustawienia > Powiadomienia z telefonu.
®
Lokalizowanie smartfonu
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować zgubiony smartfon
sparowany za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujący się w jej zasięgu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz .
Urządzenie vívomove HR rozpocznie wyszukiwanie
sparowanego smartfonu. Smartfon wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth zostanie wyświetlona
na ekranie urządzenia vívomove HR. Moc sygnału Bluetooth
zwiększa się w miarę zbliżania się do smartfonu.
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Trybu „Nie przeszkadzać” można używać do wyłączania
powiadomień, gestów i alertów. Na przykład tryb ten można
włączać na czas snu lub oglądania filmu.
UWAGA: Na koncie Garmin Connect można ustawić urządzenie
tak, aby automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać
podczas typowych godzin snu. W ustawieniach użytkownika na
koncie Garmin Connect można podać swoje typowe godziny
snu.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > , aby włączyć tryb Nie przeszkadzać.
Na ekranie aktualnego czasu wyświetli się .
3 Dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy, aby wybrać opcję >
> Wyłączone w celu wyłączenia trybu Nie przeszkadzać.
5
Historia
Urządzenie przechowuje dane z okresu do 14 dni dotyczące
śledzenia aktywności i tętna oraz do siedmiu pomiarów
aktywności. W urządzeniu można wyświetlić siedem ostatnich
pomiarów aktywności. Zsynchronizowanie danych zapewnia
dostęp do nieograniczonej liczby aktywności, danych śledzenia
aktywności i danych monitorowania tętna za pomocą konta
Garmin Connect (Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin
Connect Mobile, strona 6) (Synchronizowanie danych
z komputerem, strona 6).
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, najstarsze dane będą
nadpisywane.
Wyświetlanie historii
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz .
3 Wybierz aktywność.
Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, piesze
wędrówki i wiele innych aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie
www.garminconnect.com.
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy własne raporty.
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect Mobile
Urządzenie automatycznie synchronizuje dane z aplikacją
Garmin Connect Mobile przy każdym jej uruchomieniu.
Następnie urządzenie co jakiś czas automatycznie
synchronizuje dane z aplikacją Garmin Connect Mobile. Dane
można również w każdej chwili zsynchronizować ręcznie.
1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.
2 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
PORADA: Aplikacja może być uruchomiona lub działać w tle.
3 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
4 Wybierz .
5 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.
6 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
Synchronizowanie danych z komputerem
Aby móc zsynchronizować dane z aplikacją Garmin Connect na
komputerze, należy zainstalować aplikację Garmin Express™
(Konfigurowanie Garmin Express, strona 6).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Urządzenie przełączy się w tryb pamięci masowej.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Przejrzyj swoje dane za pomocą konta Garmin Connect.
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz .
: Włącza i wyłącza czujnik tętna. Wybierz opcję Tylko akt., aby
używać nadgarstkowego pomiaru tętna tylko podczas
aktywności z pomiarem czasu.
: Umożliwia urządzeniu rozpoczęcie przesyłania danych tętna
do sparowanych urządzeń Garmin (Przesyłanie danych tętna
do urządzenia Garmin , strona 4).
: Umożliwia urządzeniu ostrzeżenie użytkownika, gdy tętno
przekroczy określony próg po okresie bezczynności
(Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna, strona 4).
®
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja
Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia
i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ
aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście
aktywności lub w aktualnościach.
Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne rozpoczęcie
aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu i biegu,
wykorzystując progi czasowe określone w aplikacji Garmin
Connect Mobile. Aktywności te pojawią się na liście Twoich
aktywności.
6
Ustawienia urządzenia
Niektóre ustawienia można dostosować w urządzeniu
vívomove HR. Dodatkowe ustawienia można dostosować na
koncie Garmin Connect.
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz .
: Umożliwia sparowanie smartfonu i dostosowanie ustawień
Bluetooth (BluetoothUstawienia, strona 7).
: Pozwala na dostosowanie ustawień wyświetlacza
(Ustawienia wyświetlania, strona 7).
: Pozwala ustawić w urządzeniu 12­ lub 24­godzinny format
wyświetlania czasu. Pozwala także ręcznie ustawić czas
(Ręczne ustawianie czasu, strona 7) oraz skalibrować
wskazówki zegarka (Kalibrowanie wskazówek, strona 10).
: Włącza i wyłącza śledzenie aktywności i alertów ruchu.
Historia
: Pozwala na dostosowanie ustawień systemu (Ustawienia
systemowe, strona 7).
BluetoothUstawienia
Przywróć domyślne: Umożliwia zresetowanie danych
użytkownika i ustawień (Przywracanie wszystkich
domyślnych ustawień, strona 10).
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz > . Wyświetlany jest stan połączenia Bluetooth.
: Pozwala włączyć i wyłączyć technologię bezprzewodową
Bluetooth.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
: Umożliwia włączenie powiadomień telefonicznych z poziomu
zgodnego smartfonu. Wybierz Tyl. poł., aby wyświetlać tylko
powiadomienia o połączeniach przychodzących.
Paruj teraz: Umożliwia sparowanie urządzenia ze smartfonem
wyposażonym w funkcję Bluetooth. To ustawienie umożliwia
korzystanie z funkcji online Bluetooth za pomocą aplikacji
Garmin Connect Mobile, w tym z przesyłania powiadomień
i aktywności do serwisu Garmin Connect.
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia wyświetlania
Ustawienia urządzenia na koncie Garmin Connect
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz > .
Jasność: Umożliwia ustawienie jasności ekranu. Można wybrać
opcję Auto, aby jasność ekranu była dostosowywana
automatycznie w zależności od otaczającego oświetlenia.
Można wybrać opcję lub , aby ręcznie dostosować
poziom jasności.
UWAGA: Im wyższy poziom jasności, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Limit czasu: Umożliwia ustawienie czasu, po którym ekran
zostaje wyłączony.
UWAGA: Im dłuższy czas wyświetlania, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Gest: Pozwala włączać urządzenie za pomocą gestów
wykonywanych nadgarstkiem. Gesty uwzględniają obrót
nadgarstka w kierunku ciała w celu spojrzenia na urządzenie.
Wybierz opcję Tylko akt., aby używać gestów tylko podczas
aktywności z pomiarem czasu.
Ręczne ustawianie czasu
Domyślnie czas jest ustawiany automatycznie po sparowaniu
urządzeniavívomove HR ze smartfonem.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > Ustaw czas > Ręcznie.
3 Wybierz lub , aby ustawić datę i godzinę.
4 Wybierz datę lub godzinę, aby przejść do następnego
ekranu.
Ustawienia systemowe
Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu, a następnie
wybierz > .
Wibracje: Ustawia poziom wibracji.
UWAGA: Im wyższy poziom wibracji, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Nadgarstek: Pozwala określić nadgarstek, na którym noszone
jest urządzenie.
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
Język: Ustawia język urządzenia.
UWAGA: Należy wybrać dwuliterowy kod języka.
Jednostki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
O systemie: Pozwala wyświetlić identyfikator urządzenia,
wersję oprogramowania, informacje prawne dotyczące
urządzenia, umowę licencyjną oraz stan naładowania baterii
(Wyświetlanie informacji o urządzeniu, strona 8).
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia urządzenia, użytkownika i opcje aktywności można
dostosować za pomocą konta Garmin Connect. Niektóre
ustawienia można dostosować również w urządzeniu
vívomove HR.
• W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin i wybierz posiadane urządzenie.
• W widżecie urządzenia w aplikacji Garmin Connect wybierz
swoje urządzenie, a następnie otwórz Ustawienia
urządzenia.
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj dane, aby zastosować
zmiany w posiadanym urządzeniu (Synchronizowanie danych
z aplikacją Garmin Connect Mobile, strona 6)
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 6).
Na koncie Garmin Connect wybierz Ustawienia urządzenia.
Śledzenie aktywności: Włącza i wyłącza funkcje śledzenia
aktywności, takie jak alarmy ruchu.
Alarmy: Pozwala na ustawianie czasu włączenia budzika oraz
jego częstotliwości dla urządzenia. Można ustawić
maksymalnie osiem osobnych alarmów.
Automatyczne wykrywanie aktywności: Włącza i wyłącza
zdarzenia Move IQ. Czas oczekiwania przed automatycznym
uruchomieniem minutnika dla określonych aktywności można
dostosować.
UWAGA: To ustawienie skraca czas działania baterii.
Gest: Umożliwia włączenie podświetlenia za pomocą gestów
wykonywanych nadgarstkiem. Gesty uwzględniają obrót
nadgarstka w kierunku ciała w celu spojrzenia na urządzenie.
Widżet podsumowania: Umożliwia wybór tarczy zegarka.
Widżet ekranu głównego: Umożliwia ustawienie widżetu, który
pojawia się po upływie określonego czasu nieaktywności.
Język: Ustawia język urządzenia.
Format czasu: Ustawianie 12­ lub 24­godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
UWAGA: Im dłuższy czas działania, tym szybciej wyczerpuje
się bateria.
Jednostki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
Widoczne widżety: Umożliwia dostosowanie widżetów
wyświetlanych w urządzeniu.
Który nadgarstek: Pozwala określić nadgarstek, na którym
noszone jest urządzenie.
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
Ustawienia użytkownika na koncie Garmin Connect
Na koncie Garmin Connect wybierz Ustawienia użytkownika.
Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu
ustawieniu długości kroku. Możesz podać znany dystans
i liczbę kroków do jego pokonania, a serwis Garmin Connect
obliczy długość kroku.
Pięter w ciągu dnia: Umożliwia określenie dziennego celu
dotyczącego liczby pięter pokonanych w górę.
Kroki dziennie: Umożliwia określenie dziennego celu kroków.
Możesz wybrać Cel automatyczny, aby urządzenie samo
ustalało cel kroków.
7
Strefy tętna: Umożliwia szacowanie maksymalnego tętna
i określanie niestandardowych stref tętna.
Dane osobowe: Umożliwia wprowadzenie informacji
osobistych, takich jak data urodzenia, płeć, wzrost i waga.
Uśpij: Umożliwia określenie typowych godzin snu.
Intensywnych minut w tygodniu: Umożliwia określenie
tygodniowego celu dotyczącego liczby minut dla
umiarkowanych i intensywnych aktywności.
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
1 Ściśnij boki zaczepu do ładowania À, aby rozchylić jego
ramiona.
Ustawienia profilu aktywności na koncie Garmin
Connect
Na koncie Garmin Connect wybierz opcję Opcje aktywności,
a następnie wybierz typ aktywności.
Alerty trybu aktywności: Pozwala na dostosowanie alertów
trybu aktywności, takich jak alerty cykliczne lub alerty tętna.
Można ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku lub wzroście tętna odpowiednio poniżej lub
powyżej strefy docelowej lub własnego zakresu. Możesz
wybrać istniejącą strefę tętna lub zdefiniować własną.
Auto Lap: Umożliwia automatyczne oznaczanie okrążeń po
każdym kilometrze lub mili w zależności od preferowanej
jednostki dystansu (Oznaczanie okrążeń, strona 4).
Automatyczne wykrywanie serii: Umożliwia automatyczne
rozpoczynanie i zatrzymywanie serii ćwiczeń podczas
treningu siłowego.
Pola danych: Umożliwia dostosowanie ekranów danych
wyświetlanych w urządzeniu podczas wykonywania
pomiarów aktywności.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo­jonowa
Czas działania baterii
Do 5 dni w trybie oszczędnym
Do 2 tygodni ekstra w trybie zegarka
Zakres temperatury
roboczej
Od ­10ºC do 50ºC (od 14ºF do 122ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
ANT+ 2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna)
Bluetooth 2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
Pływanie*
* Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Można sprawdzić identyfikator urządzenia, wersję
oprogramowania, informacje prawne dotyczące urządzenia oraz
procentowy stan naładowania baterii.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz opcję > > O systemie.
3 Przesuń palcem, aby wyświetlić informacje.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo­jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
8
2 Ustaw zaczep w jednej linii ze stykami Á, a następnie
zaciśnij ramiona zaczepu.
Podłącz
przewód USB do źródła zasilania.
3
4 Całkowicie naładuj urządzenie.
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
• Podłącz ładowarkę do urządzenia, aby je naładować,
korzystając z przewodu USB (Ładowanie urządzenia,
strona 8).
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze. Ładowanie całkowicie rozładowanej baterii
trwa około dwóch godzin.
• Wyświetl informacje o stanie naładowania baterii na ekranie
informacji w urządzeniu (Wyświetlanie informacji
o urządzeniu, strona 8).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Unikaj zamoczenia i zabrudzenia skórzanego paska. Unikaj
pływania i kąpieli ze skórzanym paskiem. Woda i pot mogą go
uszkodzić lub odbarwić. Jako zamienników używaj pasków
silikonowych.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Informacje o urządzeniu
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Czyszczenie skórzanych pasków
1 Wytrzyj skórzane paski suchą ściereczką.
2 Do czyszczenia skórzanych pasków należy używać środka
do pielęgnacji skóry.
Wymiana pasków
Do urządzenia pasują standardowe paski o szerokości 20 mm
z mechanizmem szybkiego zwalniania. Odwiedź stronę
buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin
w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów.
1 Przesuń szpilkę zwalniającą À na teleskopie, aby zdjąć
pasek.
Garmin > Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu
parowania.
• Dotknij i przytrzymaj ekran dotykowy urządzenia, aby
wyświetlić menu, a następnie wybierz opcję > > Paruj
teraz, aby przejść do trybu parowania.
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin
Connect nie jest zgodna
Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po
zsynchronizowaniu urządzenia.
1 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 6).
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
Mobile (Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin
Connect Mobile, strona 6).
2 Zaczekaj, aż urządzenie zsynchronizuje dane.
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect Mobile lub
aplikacji Garmin Connect nie powoduje synchronizacji
danych ani aktualizowania liczby kroków.
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany
2 Włóż jedną stronę teleskopu z nową opaską do mocowania
w urządzeniu.
3 Przesuń szpilkę zwalniającą i dopasuj teleskop do drugiego
mocowania w urządzeniu.
4 Powtórz kroki od 1 do 3, aby wymienić drugi pasek.
Rozwiązywanie problemów
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie vívomove HR jest zgodne z telefonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu.
• Jeśli urządzenia są już sparowane, wyłącz funkcję Bluetooth
w obu urządzeniach, a następnie z powrotem ją włącz.
• Jeśli urządzenia nie są sparowane, włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth w smartfonie.
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect Mobile,
wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia
Rozwiązywanie problemów
Aby urządzenie mogło wykryć poziom wysiłku, należy włączyć
funkcję nadgarstkowego monitorowania tętna.
Urządzenie mierzy zmienność tętna w ciągu dnia podczas
okresów nieaktywności, aby ocenić natężenie wysiłku.
Urządzenie nie określa poziomu wysiłku podczas aktywności
z pomiarem czasu.
Jeśli zamiast poziomu wysiłku widoczne są kreski, nie ruszaj
się i poczekaj, aż urządzenie zmierzy zmienność tętna.
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności
Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po
przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność
jako minuty intensywnej aktywności.
Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
9
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5­10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
• Do treningów używaj silikonowej opaski.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego
czasu
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je
z komputerem lub z urządzeniem mobilnym. W przypadku
zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz
zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą
godzinę.
Jeśli czas wskazywany przez wskazówki zegarka nie odpowiada
czasowi na zegarku cyfrowym, należy ręcznie skalibrować
wskazówki (Kalibrowanie wskazówek, strona 10).
1 Potwierdź, że komputer lub urządzenie mobilne wyświetla
prawidłowy czas lokalny.
2 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj urządzenie z komputerem
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 6).
• Zsynchronizuj urządzenie z urządzeniem mobilnym
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 6).
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Kalibrowanie wskazówek
Jeśli czas wskazywany przez wskazówki zegarka nie odpowiada
czasowi na zegarku cyfrowym, należy ręcznie skalibrować
wskazówki.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz polecenie > > Kalibruj wskazówki.
3 Dotknij lub i przytrzymaj do momentu, w którym
wskazówka minutowa znajdzie się w pozycji „na dwunastą”.
4 Wybierz .
5 Dotknij lub i przytrzymaj do momentu, w którym
wskazówka godzinowa znajdzie się w pozycji „na dwunastą”.
6 Wybierz Gotowe.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Zmniejsz jasność ekranu i skróć czas wyświetlania
(Ustawienia wyświetlania, strona 7).
• Wyłącz gesty wykonywane nadgarstkiem (Ustawienia
wyświetlania, strona 7).
• Ogranicz liczbę powiadomień wyświetlanych w urządzeniu
vívomove HR w ustawieniach centrum powiadomień
w smartfonie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 5).
• Wyłącz inteligentne powiadomienia (BluetoothUstawienia,
strona 7).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (BluetoothUstawienia, strona 7).
10
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin , strona 4).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna, strona 6).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej
aktywności, pułapu tlenowego, poziomu wysiłku i spalonych
kalorii.
®
Ekran urządzenia jest mało czytelny na
dworze
Urządzenie mierzy natężenie światła otoczenia i automatycznie
dostosowuje jasność podświetlenia ekranu, aby
zmaksymalizować czas działania baterii. Gdy promienie
słoneczne padają bezpośrednio na ekran, jego jasność zostaje
zwiększona, jednak nawet wtedy może być on mało czytelny.
Funkcja automatycznego wykrywania aktywności może być
przydatna w przypadku rozpoczynania aktywności
wykonywanych na świeżym powietrzu (Ustawienia urządzenia
na koncie Garmin Connect, strona 7).
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.
1 Przytrzymaj ekran dotykowy, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > > Przywróć domyślne > .
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
oraz dodać swoje urządzenie (Synchronizowanie danych
z komputerem, strona 6).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Connect Mobile
Aby móc zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji
Garmin Connect Mobile, należy posiadać konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Włączanie
i konfiguracja urządzenia, strona 1).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 6).
Rozwiązywanie problemów
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect Mobile automatycznie prześle je do
urządzenia. Aktualizacja jest instalowana, gdy nie używasz
urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi
się ponownie.
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Naprawa urządzenia
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, odwiedź stronę
support.garmin.com z informacjami na temat wysyłania zgłoszeń
serwisowych do działu pomocy technicznej firmy Garmin.
Załącznik
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo­naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początku­
jących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowo­
naczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowo­
naczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo­naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 11), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonu­
jąca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonu­
jąca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Załącznik
11
Indeks
poziom wysiłku 2, 3, 9
pułap tlenowy 4, 11
A
R
akcesoria 11
aktualizacje, oprogramowanie 10
aktualny czas 10
aktywności 3
alarmy 5
alerty 4
tętno 4
wibracje 5
aplikacje 5
smartfon 1
Auto Lap 4, 8
rozwiązywanie problemów 3, 8–11
B
bateria 8
ładowanie 8
maksymalizowanie 6, 7, 10
C
cele 2, 7
Connect IQ 1
czas 7
alerty 4
części zamienne 9
czyszczenie urządzenia 8, 9
D
dane
przesyłanie 6
zapisywanie 6
dane techniczne 8
dostosowywanie urządzenia 6
dystans, alerty 4
E
S
smartfon 9
aplikacje 5
parowanie urządzenia 1, 9
stoper 5
Ś
śledzenie aktywności 2
T
technologia Bluetooth 5, 7, 9
tętno 1, 2
alerty 4
czujnik 6, 10
parowanie czujników 4
strefy 11
tryb pamięci masowej 6
tryb snu 3
tryb zegarka 1
U
USB 10
przesyłanie plików 6
ustawienia 6–8, 10
urządzenie 7
ustawienia systemowe 7
ustawienia wyświetlania 7
Z
zapisywanie aktywności 3
zapisywanie danych 6
zegar 5, 7
ekran 7
ekran dotykowy 1
ekrany danych 8
G
Garmin Connect 1, 6–8, 10
Garmin Express 6
aktualizowanie oprogramowania 10
H
historia 6
przesyłanie do komputera 6
wyświetlanie 6
I
identyfikator urządzenia 8
K
kalibrowanie 2
kalorie 2
alerty 4
Ł
ładowanie 8
M
menu 1
minut intensywnej aktywności 2, 9
minutnik 3, 5
odliczanie 5
O
okrążenia 4
oprogramowanie
aktualizowanie 10
wersja 8
P
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 4
smartfon 1, 9
paski 9
pilot VIRB 3
podświetlenie 5, 7
powiadomienia 2, 5
12
Indeks
support.garmin.com
Październik 2018
190-02230-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising