Garmin | vívosmart® 3 | Operating instructions | Garmin vívosmart® 3 Návod k obsluze

Garmin vívosmart® 3 Návod k obsluze
VÍVOSMART 3
®
Návod k obsluze
© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB a vívosmart jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Move IQ™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
American Heart Association je registrovaná ochranná známka společnosti American Heart Association, Inc. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple je ochranná známka
společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu
společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Pokročilá analýza srdečního tepu od
společnosti Firstbeat. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03129
Obsah
Rejstřík.......................................................................... 11
Úvod ................................................................................ 1
Zapnutí a nastavení zařízení ...................................................... 1
Nošení zařízení ........................................................................... 1
Používání zařízení ...................................................................... 1
Doplňky........................................................................... 1
Automatický cíl ............................................................................ 2
Výzva k pohybu .......................................................................... 2
Graf srdečního tepu .................................................................... 2
Minuty intenzivní aktivity ............................................................. 2
Zvýšení přesnosti měření kalorií ................................................. 2
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu ................................. 2
Sledování spánku ....................................................................... 3
Dálkové ovládání VIRB ............................................................... 3
Trénink............................................................................ 3
Záznam měřené aktivity .............................................................. 3
Záznam aktivity silového tréninku ............................................... 3
Upozornění ................................................................................. 3
Označování okruhů ..................................................................... 4
Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin® ....................... 4
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max. ................................. 4
Hodiny............................................................................. 4
Použití stopek ............................................................................. 4
Spuštění odpočítávače času ...................................................... 4
Používání budíku ........................................................................ 4
Připojené funkce Bluetooth........................................... 4
Zobrazení oznámení ................................................................... 5
Správa oznámení ........................................................................ 5
Vyhledání ztraceného telefonu ................................................... 5
Použití režimu Nerušit ................................................................. 5
Historie............................................................................ 5
Zobrazení historie ....................................................................... 5
Garmin Connect .......................................................................... 5
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile. ........................................................................................ 6
Synchronizace dat s počítačem .................................................. 6
Přizpůsobení zařízení..................................................... 6
Nastavení zařízení ...................................................................... 6
Nastavení Garmin Connect ........................................................ 7
Informace o zařízení....................................................... 7
Technické údaje ..........................................................................7
Nabíjení zařízení ......................................................................... 7
Péče o zařízení ........................................................................... 8
Odstranění problémů..................................................... 8
Je můj telefon se zařízením kompatibilní? ................................. 8
Telefon se nepřipojuje k zařízení ................................................ 8
Sledování aktivity ........................................................................ 8
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ................................ 9
Zařízení nezobrazuje správný čas .............................................. 9
Maximalizace výdrže baterie ...................................................... 9
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ............................ 9
Aktualizace produktů .................................................................. 9
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express ................ 9
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 9
Další informace ........................................................................... 9
Dodatek......................................................................... 10
Cíle aktivit typu fitness .............................................................. 10
Rozsahy srdečního tepu ........................................................... 10
Výpočty rozsahů srdečního tepu .............................................. 10
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ............................ 10
Obsah
i
Úvod
Nošení zařízení
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi.
POZNÁMKA: Řemínek utáhněte těsně, ale pohodlně.
Přesnějšího měření srdečního tepu zařízením vívosmart
dosáhnete, pokud se zařízení nebude při běhání nebo
cvičení pohybovat.
Zapnutí a nastavení zařízení
Před použitím je nutné zařízení zapnout připojením
k napájecímu zdroji.
Chcete-li používat připojené funkce zařízení vívosmart 3, musí
být zařízení spárováno přímo v aplikaci Garmin
Connect™ Mobile, nikoli v nastavení připojení Bluetooth ve
smartphonu.
1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte
aplikaci Garmin Connect Mobile a nainstalujte ji.
2 Stlačte okraje nabíjecího klipu , až se rozevřou ramena.
®
POZNÁMKA: Optický snímač je umístěn na zadní straně
zařízení.
• Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí
naleznete v části Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu,
strana 9.
• Podrobnější informace o přesnosti naleznete na stránce
garmin.com/ataccuracy.
Používání zařízení
3 Zarovnejte klip s kontakty a ramena klipu uvolněte.
4 Připojením kabelu USB k napájecímu zdroji zařízení zapněte
(Nabíjení zařízení, strana 7).
Hello! Dobrý den!
Dvojité
klepnutí
Dvojitým klepnutím na dotykový displej
zařízení
aktivujete.
POZNÁMKA: Když zařízení nepoužíváte, obrazovka se
vypne. I když je obrazovka vypnutá, zařízení je aktivní a
zaznamenává data.
Během měřené aktivity zastavte časovač dvojitým
klepnutím na dotykový displej.
Gesto
zápěstí
Otočením a pozvednutím zápěstí směrem k tělu
obrazovku zapnete. Otočením zápěstí směrem od těla
obrazovku vypnete.
Přidržení
Stisknutím a přidržením dotykové obrazovky otevřete
nebo zavřete menu.
Posunutí
Posunutím prstu přes obrazovku můžete procházet
doplňky a možnosti menu.
Klepnutí
Klepnutím na obrazovku provedete výběr.
Klepnutím na ikonu se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Doplňky
5 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali
s aplikací Garmin Connect Mobile, postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již
spárovali jiné zařízení, v nabídce
nebo
vyberte
možnost Zařízení Garmin > Přidat zařízení a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky
proběhne synchronizace se smartphonem.
Úvod
V zařízení jsou předem nahrané doplňky nabízející okamžité
informace. Posunutím prstu přes dotykový displej můžete
procházet jednotlivé doplňky. Některé doplňky vyžadují
spárování se smartphonem.
POZNÁMKA: Pomocí aplikace Garmin Connect Mobile si
můžete vybrat vzhled hodinek a přidat nebo odebrat doplňky,
například ovládání hudby pro smartphone (Nastavení zařízení
v účtu Garmin Connect, strana 7).
Čas a datum Aktuální čas a datum. Čas a datum v zařízení se
aktualizuje při synchronizaci se smartphonem nebo
počítačem.
Celkový počet kroků a cíl kroků pro daný den. Zařízení
se dokáže učit a každý den pro vás nastaví nový cíl
v podobě počtu kroků.
Celkový počet vystoupaných pater a cíl pater pro daný
den.
Celkový počet minut intenzivní aktivity a cíl pro daný
týden.
1
Celkový počet kalorií spálených za daný den skládající
se z kalorií spálených během aktivity i během odpočinku.
Celková vzdálenost v kilometrech nebo mílích za daný
den.
VIRB
Ovládání pro připojenou akční kameru VIRB (prodává se
samostatně).
®
intenzity aktivity jsou nutná data o srdečním tepu). Každá
střední nebo intenzivní aktivita, které se věnujete souvisle
alespoň po dobu 10 minut, se do vašeho týdenního souhrnu
započítává. Zařízení započítává minuty střední aktivity společně
s minutami intenzivní aktivity. Při sčítání se počet minut
intenzivní aktivity zdvojnásobuje.
Ovládání hudebního přehrávače ve smartphonu.
Minuty intenzivní aktivity
Aktuální teplota a předpověď počasí ze spárovaného
smartphonu.
Vaše zařízení vívosmart 3 vypočítává minuty intenzivní aktivity
porovnáním srdečního tepu s vaší průměrnou klidovou
hodnotou. Pokud měření srdečního tepu vypnete, zařízení
analyzuje počet kroků za minutu a aktivitu označí jako střední.
• Přesnějšího výpočtu minut intenzivní aktivity dosáhnete,
spustíte-li záznam aktivity.
• Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
• Abyste získali co nejpřesnější hodnoty klidového srdečního
tepu, noste zařízení ve dne i v noci.
Upozornění na příchozí události ze smartphonu,
například na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Aktuální srdeční tep v tepech za minutu a graf
průměrného klidového srdečního tepu za sedm dní.
Aktuální úroveň stresu. Zařízení měří odchylky srdečního
tepu v klidovém režimu a na základě těchto hodnot
určuje úroveň stresu. Nižší číslo označuje nižší úroveň
stresu.
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků .
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Výzva k pohybu
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po hodině neaktivity se zobrazí výzva
k pohybu . Po každých 15 minutách neaktivity se zobrazí další
dílek .
Zvýšení přesnosti měření kalorií
Zařízení zobrazuje odhad počet spálených kalorií během
aktuálního dne. Přesnost odhadovaných hodnot můžete zlepšit
15minutovou rychlou chůzí.
1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku kalorií.
2 Vyberte ikonu .
POZNÁMKA: Když je nutné provést kalibraci kalorií, zobrazí
se ikona . Kalibraci stačí provést pouze jednou. Pokud jste
již aktivitu chůze nebo běhu zaznamenali, ikona se nemusí
zobrazit.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Variabilita srdečního tepu a úroveň stresu
Zařízení analyzuje variabilitu srdečního tepu v klidovém režimu
a zjišťuje tak úroveň celkového stresu. Vaši úroveň stresu
ovlivňují faktory, jako je trénink, fyzická aktivita, spánek, výživa a
celkový stres ve vašem životě. Škála úrovně stresu je 0 až 100,
kdy 0 až 25 je klidový stav, 26 až 50 je stav nízkého stresu.
51 až 75 je stav středního stresu a 76 až 100 je stav vysokého
stresu. Znalost vaší úrovně stresu vám pomůže odhalit stresující
okamžiky v průběhu dne. Nejlepších výsledků dosáhnete, když
budete mít zařízení na sobě během spánku.
Zařízení můžete synchronizovat se svým účtem Garmin
Connect a zobrazit si celodenní úroveň stresu, dlouhodobé
trendy a další informace.
Zobrazení grafu úrovně stresu
Výzvu k pohybu můžete vynulovat tak, že ujdete krátkou
vzdálenost.
Spuštění odpočinkového časovače
Graf srdečního tepu
Graf srdečního tepu zobrazuje váš srdeční tep za poslední
hodinu a nejnižší a nejvyšší hodnotu počtu tepů za minutu
v tomto období.
1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku srdečního tepu.
2 Klepnutím na dotykový displej si zobrazíte graf srdečního
tepu.
Minuty intenzivní aktivity
Zdravotní organizace, například U.S. Centers for Disease
Control and Prevention, American Heart Association nebo
Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro
zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu
(například rychlá chůze), nebo 75 minut intenzivního pohybu
(například běh).
Zařízení sleduje intenzitu vaší aktivity a zaznamenává dobu,
kterou se věnujete střední a intenzivní aktivitě (pro posouzení
®
2
Graf úrovně stresu zobrazí váš stres za poslední hodinu.
1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku úrovně stresu.
2 Klepnutím na dotykový displej si zobrazíte graf úrovně stresu.
Spuštěním odpočinkového časovače zahájíte řízené dechové
cvičení.
1 Posunutím prstu si zobrazíte obrazovku úrovně stresu.
2 Klepněte na obrazovku.
Zobrazí se graf úrovně stresu.
3 Potáhnutím vyberte možnost Časovač relaxace.
4 Pomocí tlačítek nebo nastavíte odpočinkový časovač.
5 Klepnutím na střed dotykového displeje vyberete čas a
přesunete se na další obrazovku.
6 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte odpočinkový
časovač.
7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
8 Po doběhnutí odpočinkového časovače si zobrazte
aktualizovanou úroveň stresu.
Doplňky
Sledování spánku
Zařízení automaticky rozpozná spánek a sleduje vaše pohyby
v běžné době spánku. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku. Statistiky
spánku sledují počet hodin spánku, úroveň spánku a pohyby ve
spánku. Statistiky spánku si můžete zobrazit ve svém účtu
Garmin Connect.
POZNÁMKA: Krátká zdřímnutí se do statistik spánku nepočítají.
Můžete si nastavit režim Nerušit, kdy jsou vypnuta upozornění
a oznámení s výjimkou alarmů (Použití režimu Nerušit,
strana 5).
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB.
Musíte také aktivovat obrazovku VIRB na zařízení vívosmart 3
(Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect, strana 7).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na zařízení vívosmart 3 si přejetím prstu zobrazte obrazovku
VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko
.
Na obrazovce zařízení vívosmart 3 se objeví počítadlo
videa.
• Chcete-li vypnout nahrávání videa, stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko
.
Trénink
Záznam měřené aktivity
Můžete zaznamenávat aktivity, které lze následně uložit do
vašeho účtu Garmin Connect.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu .
3 Posunutím prstu zobrazíte jednotlivé možnosti nabídky.
• Ikona označuje chůzi.
• Ikona označuje běh.
• Ikona označuje kardio aktivitu.
• Ikona označuje silový trénink.
• Ikona označuje ostatní typy aktivit.
4 Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač.
5 Zahajte aktivitu.
6 Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu.
7 Po ukončení aktivity časovač zastavte dvojitým klepnutím na
dotykový displej.
TIP: Dvojitým klepnutím na dotykový displej můžete časovač
znovu spustit.
8 Posunutím prstu vyberte volbu:
• Výběrem možnosti aktivitu uložíte.
• Pokud chcete aktivitu odstranit, vyberte možnost .
Záznam aktivity silového tréninku
Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat
jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování
stejného pohybu.
Trénink
1
2
3
4
Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
Vyberte ikonu > .
Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač.
Zacvičte si svoji první sadu.
Zařízení zaznamená počet opakování. Počet opakování se
zobrazí, když dokončíte alespoň šest opakování.
5 Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu (volitelné).
6 Výběrem ikony sadu dokončíte.
Zobrazí se časovač přestávky.
7 Během přestávky si vyberte volbu:
• Další obrazovky s daty zobrazíte posunutím prstu na
dotykovém displeji.
• Pokud chcete upravit počet opakování, vyberte možnost
Upravit opak., vyberte ikonu nebo a klepněte do
středu dotykového displeje.
8 Stisknutím ikony spusťte další sadu.
9 Opakujte kroky 6 až 8, dokud nebude aktivita dokončena.
10 Dvojitým klepnutím na dotykový displej časovač zastavíte.
11 Posunutím prstu vyberte volbu:
• Výběrem možnosti aktivitu uložíte.
• Pokud chcete aktivitu odstranit, vyberte možnost .
Tipy pro záznam aktivit silového tréninku
• Při provádění opakování se nedívejte na zařízení.
Se zařízením byste měli komunikovat na začátku a na konci
každé sady nebo během přestávek.
• Při provádění opakování se soustřeďte na cvičení.
• Využívejte při cvičení váhu vlastního těla nebo činky.
• Opakování provádějte důsledně a využívejte široký rozsah
pohybu.
Započítá se každé opakování, při kterém se paže, na které
nosíte zařízení, vrátí do výchozí polohy.
POZNÁMKA: Cviky prováděné nohama se započítat nemusí.
• Zapněte automatickou detekci sady, která zahájí a ukončí
počítání sady.
• Uložte si a odešlete aktivitu silového tréninku do svého účtu
Garmin Connect.
Pro zobrazení a úpravu informací o aktivitě můžete využít
nástroje ve svém účtu Garmin Connect.
Upozornění
Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním
cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií a srdečního tepu.
Nastavení opakovaného upozornění
Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení
zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například
nastavit zařízení tak, aby vás upozorňovalo každých 100 minut.
Pomocí účtu Garmin Connect si můžete přizpůsobit opakovaná
upozornění na stanovené hodnoty nebo intervaly (Nastavení
profilu aktivity v účtu Garmin Connect, strana 7).
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
3 Vyberte možnost Alarmy.
4 Chcete-li zapnout upozornění, vyberte možnost Čas, Vzdál.
nebo Kalorie.
POZNÁMKA: Upozornění Vzdál. je k dispozici pouze pro
aktivity chůze a běhu.
Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění,
zobrazí se zpráva a zařízení zavibruje.
3
Nastavení upozornění srdečního tepu
cvičení se bude váš věk podle vaší kondice v průběhu času
snižovat.
Data a analýza parametru VO2 Max. jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální, strana 10) a na stránkách www.CooperInstitute.org.
Zařízení můžete nastavit, aby vás upozornilo, když je srdeční
tep nad nebo pod cílovou zónou nebo vlastním rozsahem.
Můžete si například nastavit upozornění, když váš srdeční tep
stoupne nad 180 tepů za minutu. Pomocí účtu Garmin Connect
si můžete nastavit vlastní zóny (Nastavení profilu aktivity v účtu
Garmin Connect, strana 7).
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
3 Vyberte možnost Alarmy > Alarm ST.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li použít rozsah existující zóny srdečního tepu,
vyberte zónu srdečního tepu.
• Chcete-li použít vlastní minimální a maximální hodnoty,
vyberte možnost Vlastní.
Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovený
rozsah nebo vlastní hodnotu, zobrazí se zpráva a zařízení
zavibruje.
®
Jak získat odhad hodnoty VO2 Max.
Aby mohlo zařízení zobrazovat odhad hodnoty VO2 Max., musí
mít k dispozici hodnoty srdečního tepu měřené na zápěstí a
měřenou aktivitu 15minutové chůze.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu .
Pokud jste již zaznamenali aktivitu 15minutové svižné chůze,
zobrazí se odhad hodnoty VO2 Max. Zařízení zobrazí datum,
kdy byl odhad hodnoty VO2 Max. naposledy aktualizován.
Zařízení aktualizuje váš odhad hodnoty VO2 Max. po každé
dokončené měřené aktivitě chůze nebo běhu.
3 V případě potřeby získejte odhad hodnoty VO2 Max. podle
pokynů na displeji.
Po dokončení testu se zobrazí zpráva.
Označování okruhů
Můžete si nastavit, aby zařízení využívalo funkci Auto Lap ,
která automaticky označí okruh po každém kilometru nebo míli.
Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých
částech aktivity.
POZNÁMKA: Funkce Auto Lap není k dispozici pro všechny
aktivity.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu a zvolte aktivitu.
3 Chcete-li zapnout funkci, vyberte možnost Auto Lap.
4 Zahajte aktivitu.
®
Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin
Hodiny
Použití stopek
1
2
3
4
5
Spuštění odpočítávače času
®
Údaje o srdečním tepu můžete vysílat ze zařízení vívosmart 3 a
sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin. Můžete
například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge
nebo je během aktivity vysílat do akční kamery VIRB.
POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu > > .
Zařízení vívosmart 3 spustí přenos dat srdečního tepu.
POZNÁMKA: Během přenosu údajů o srdečním tepu lze
zobrazit pouze obrazovku sledování srdečního tepu.
3 Spárujte zařízení vívosmart 3 se svým kompatibilním
zařízením Garmin ANT+ .
POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého
kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace
naleznete v návodu k obsluze.
4 Chcete-li přenos dat ukončit, klepněte na obrazovku
sledování srdečního tepu a vyberte ikonu .
®
1
2
3
4
Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
Vyberte ikonu > .
Pomocí tlačítek nebo nastavíte časovač.
Klepnutím na střed dotykového displeje vyberete čas a
přesunete se na další obrazovku.
5 Stisknutím tlačítka časovač spustíte.
6 Stisknutím tlačítka časovač zastavíte.
Používání budíku
1 Čas a opakování budíku si můžete nastavit v účtu Garmin
®
Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.
Hodnota VO2 Max. představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 Max. je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat.
Na zařízení se odhad hodnoty VO2 Max. zobrazí jako číslo,
popis a úroveň na tlakoměru. Ve svém účtu Garmin Connect se
můžete podívat na podrobnější informace o odhadu hodnoty
VO2 Max., včetně věku podle vaší kondice: Váš věk podle vaší
kondice vám dává představu o tom, jak je vaše kondice
v porovnání s osobami stejného pohlaví a různého věku. Díky
4
Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
Vyberte ikonu > .
Dvojitým klepnutím na dotykový displej spusťte časovač.
Dvojitým klepnutím na dotykový displej časovač zastavíte.
V případě potřeby můžete pomocí ikony časovač
vynulovat.
2
3
4
5
Connect (Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect,
strana 7).
Přidržením dotykového displeje na zařízení vívosmart 3 si
otevřete menu.
Vyberte ikonu > .
Posunutím prstu můžete budíky procházet.
Výběrem budíku ho zapnete nebo vypnete.
Připojené funkce Bluetooth
Zařízení vívosmart 3 má několik připojených funkcí Bluetooth
pro kompatibilní smartphone s aplikací Garmin Connect Mobile.
Oznámení: Upozorní na příchozí události ze smartphonu,
například na příchozí hovory, textové zprávy nebo
aktualizace na sociálních sítích (podle nastavení
smartphonu).
Aktualizace počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď
počasí na smartphonu.
Hodiny
Ovládání hudby: Umožňuje ovládání přehrávače hudby na
smartphonu.
Najít můj telefon: Umožňuje vyhledání smartphonu
spárovaného se zařízením vívosmart, je-li v dosahu.
Najít moje zařízení: Umožňuje vyhledání zařízení vívosmart
spárovaného se smartphonem, je-li v dosahu.
Odeslání aktivit: Jakmile aplikaci otevřete, budou vaše aktivity
automaticky odeslány do aplikace Garmin Connect Mobile.
Aktualizace softwaru: Zařízení bezdrátově stáhne a nainstaluje
nejnovější aktualizaci softwaru.
Zobrazení oznámení
• Pokud se na vašem zařízení zobrazí oznámení, máte na
výběr dvě možnosti:
◦ Klepnutím na obrazovku a výběrem možnosti si
zobrazíte celé oznámení.
◦ Výběrem možnosti oznámení odmítnete.
• Pokud se na vašem zařízení zobrazí příchozí hovor, máte na
výběr dvě možnosti:
POZNÁMKA: Dostupné možnosti se u jednotlivých
smartphonů liší.
◦ Výběrem možnosti přijmete hovor na smartphonu.
◦ Výběrem možnosti hovor odmítnete nebo ztlumíte
vyzvánění.
• Chcete-li si zobrazit všechna oznámení, posunutím prstu si
otevřete doplněk oznámení, klepněte na dotykový displej a
vyberte požadovanou možnost:
◦ Posunutím prstu můžete oznámení procházet.
◦ Chcete-li si zobrazit celé oznámení, zvolte ho a vyberte
ikonu .
◦ Chcete-li oznámení zavřít, zvolte ho a vyberte ikonu .
Správa oznámení
Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit
oznámení, která se budou na zařízení vívosmart 3 zobrazovat.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte smartphone se systémem Apple ,
vyberte položky, které se mají zobrazovat v zařízení,
v nastavení oznámení ve smartphonu.
• Pokud používáte smartphone se systémem Android™,
vyberte v aplikaci Garmin Connect Mobile možnost
Nastavení > Chytrá oznámení.
2 Výběrem ikony
> zapnete režim Nerušit.
Na obrazovce hodin se zobrazí ikona .
3 Přidržením dotykového displeje a výběrem ikony
Vypnuto vypnete režim Nerušit.
>
>
Historie
Zařízení ukládá až 14 dnů údajů o sledování aktivity a srdečním
tepu a až sedm aktivit s měřením času. Posledních sedm aktivit
s měřením času si můžete ve svém zařízení zobrazit. Když data
ze zařízení synchronizujete, můžete si v účtu Garmin Connect
zobrazit neomezené množství aktivit, dat o sledování aktivity a
údajů o srdečním tepu (Synchronizace dat pomocí aplikace
Garmin Connect Mobile., strana 6) (Synchronizace dat
s počítačem, strana 6).
Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíší.
Zobrazení historie
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte aktivitu.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli prostřednictvím účtu Garmin
Connect.Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro
sledování, analýzu, sdílení a vzájemnému povzbuzování.
Zaznamenávejte svůj aktivní životní styl včetně běhu, chůze,
turistiky a dalších aktivit.
Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když
spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile nebo přejdete na stránky garminconnect.com.
Sledujte své pokroky: Můžete sledovat počet kroků za den,
připojit se k přátelskému soutěžení s kontakty a plnit své cíle.
Analyzujte svá data: Můžete si zobrazit podrobnější informace
o své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, spálených kalorií
a nastavitelných zpráv.
®
Vyhledání ztraceného telefonu
Tuto funkci můžete použít k nalezení ztraceného smartphonu
spárovaného pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, který se
aktuálně nachází v dosahu.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte ikonu .
Zařízení vívosmart 3 začne vyhledávat váš spárovaný
smartphone. Ze smartphonu se ozve zvukové upozornění a
na displeji zařízení vívosmart 3 se zobrazí síla signálu
Bluetooth. Síla signálu Bluetooth se s postupným
přibližováním ke smartphonu zvyšuje.
Použití režimu Nerušit
Můžete si nastavit režim Nerušit a vypnout tak oznámení, gesta
a upozornění. Tento režim můžete například používat v noci
nebo při sledování filmů.
POZNÁMKA: V účtu Garmin Connect můžete nastavit, aby
zařízení během vaší pravidelné doby spánku automaticky přešlo
do režimu Nerušit. V uživatelském nastavení účtu Garmin
Connect si můžete nastavit běžnou dobu spánku.
1 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
Historie
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli
a vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na
své aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Spravujte svá nastavení: Své zařízení a uživatelská nastavení
můžete upravit ve svém účtu Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Když váš pohyb odpovídá známému vzorci, funkce Move IQ
automaticky detekuje událost a zobrazí ji na vaší časové ose.
Události Move IQ zobrazují typ a dobu aktivity, nezobrazují se
však ve vašem seznamu aktivit ani v příspěvcích.
Funkce Move IQ může automaticky spustit měřenou aktivitu
chůze nebo běhu pomocí časových vymezení nastavených
v mobilní aplikaci Garmin Connect. Tyto aktivity se přidají do
vašeho seznamu aktivit.
5
Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile.
Zařízení automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin
Connect Mobile vždy, když aplikaci otevřete. Zařízení pravidelně
automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin Connect
Mobile. Synchronizaci také můžete kdykoli provést ručně.
1 Přibližte zařízení ke smartphonu.
2 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
TIP: Aplikace může být otevřená nebo spuštěná na pozadí.
3 Přidržením dotykového displeje zobrazte menu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
6 Prohlédněte si aktuální data v aplikaci Garmin Connect
Mobile.
Synchronizace dat s počítačem
Než budete moci synchronizovat data s aplikací Garmin
Connect na počítači, budete si muset nainstalovat aplikaci
Garmin Express™ (Nastavení Garmin Express, strana 6).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete aplikaci Garmin Express.
Zařízení přejde do režimu velkokapacitního paměťového
zařízení.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Data si zobrazíte v účtu Garmin Connect.
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení zařízení
Některá nastavení zařízení vívosmart 3 si můžete upravit. Další
nastavení je možné upravit pomocí účtu Garmin Connect.
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu
.
: Umožňuje spárovat smartphone a upravit nastavení
Bluetooth (Nastavení Bluetooth, strana 6).
: Upraví nastavení zobrazení (Nastavení displeje, strana 6).
: Nastavuje zobrazování času ve 12hodinovém nebo
24hodinovém formátu. Umožňuje ruční nastavení času
(Ruční nastavení času, strana 6).
: Zapne nebo vypne sledování aktivity a výzev k pohybu.
: Upraví nastavení systému (Nastavení systému, strana 6).
Nastavení Bluetooth
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu
> . Zobrazí se stav připojení Bluetooth.
: Zapne nebo vypne bezdrátovou technologii Bluetooth.
POZNÁMKA: Jiná nastavení funkce Bluetooth se zobrazí
pouze tehdy, je-li zapnuta bezdrátová technologie Bluetooth.
: Umožní zapnout telefonní upozornění z kompatibilního
smartphonu. Můžete použít volbu Jen hovory a zobrazovat si
pouze upozornění na příchozí hovory.
Spárovat nyní: Umožňuje spárovat zařízení s kompatibilním
smartphonem se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení
umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth
prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile, například
zasílání oznámení nebo nahrávání aktivit do aplikace Garmin
Connect.
6
Nastavení displeje
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu
> .
Jas: Umožňuje nastavit úroveň jasu obrazovky. Výběrem
možnosti Auto můžete jas upravit automaticky podle okolního
světla. Úroveň jasu nastavíte výběrem ikony nebo
manuálně.
POZNÁMKA: Vyšší úroveň jasu snižuje výdrž baterie.
Odpočet: Nastaví časový interval pro vypnutí obrazovky.
POZNÁMKA: Delší prodleva obrazovky snižuje výdrž baterie.
Gesto: Nastaví obrazovku na zapnutí gest zápěstí. Gesta
zahrnují otočení zápěstí směrem k tělu, když se chcete
podívat na obrazovku zařízení. Pokud chcete gesta používat
pouze při měřených aktivitách, můžete použít volbu Jen
aktiv..
Orientace: Nastavení zobrazování dat na šířku nebo na výšku.
Nastavení snímače srdečního tepu na zápěstí.
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu
.
: Umožňuje zapnout nebo vypnout snímač srdečního tepu na
zápěstí. Pokud chcete snímač srdečního tepu na zápěstí
používat pouze při měřených aktivitách, můžete použít
možnost Jen aktiv..
: Umožňuje spustit zasílání dat o srdečním tepu do
spárovaných zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do
zařízení Garmin , strana 4).
®
Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > Vypnuto.
Ruční nastavení času
Ve výchozím nastavení se čas nastavuje automaticky při
spárování zařízení vívosmart 3 se smartphonem.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > Nast. čas > Manuálně.
3 Klepnutím na střed dotykového displeje nastavte hodiny,
minuty, měsíc, den a rok.
Výběrem
možnosti nebo upravíte jednotlivá nastavení.
4
5 Klepnutím na střed dotykového displeje se přesunete na
další obrazovku.
potvrdíte jednotlivá nastavení.
6 Výběrem ikony
Nastavení systému
Přidržením dotykového displeje zobrazte menu a vyberte ikonu
> .
Vibrace: Nastavuje úroveň vibrací.
POZNÁMKA: Vyšší úroveň vibrací snižuje výdrž baterie.
Zápěstí: Možnost nastavení zápěstí, na kterém zařízení nosíte.
POZNÁMKA: Toto nastavení se používá pro silový trénink a
gesta.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
POZNÁMKA: Vyberte dvoupísmenný kód označující váš
jazyk.
Jednotky: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování uražené
vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.
Informace o: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, verzi
softwaru, informace o předpisech, licenční dohodu a
zbývající kapacitu baterie (Zobrazení informací o zařízení,
strana 7).
Obn.vých.hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských dat
a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech nastavení,
strana 9).
Přizpůsobení zařízení
Nastavení Garmin Connect
Nastavení zařízení, nastavení profilu aktivit a uživatelská
nastavení si můžete přizpůsobit v účtu Garmin Connect. Některá
nastavení lze upravit i přímo v zařízení vívosmart 3.
• V menu nastavení aplikace Garmin Connect Mobile zvolte
možnost Zařízení Garmin a vyberte své zařízení.
• V doplňku zařízení v aplikaci Garmin Connect vyberte
možnost Nastavení zařízení.
Po provedení úprav data synchronizujte, aby se změny projevily
i v zařízení (Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile., strana 6) (Synchronizace dat s počítačem,
strana 6).
Uživatelská nastavení v účtu Garmin Connect
V účtu Garmin Connect zvolte možnost Nastavení uživatele.
Vlastní délka kroku: Umožňuje zařízení přesněji vypočítat
uraženou vzdálenost díky použití vaší vlastní délky kroku.
Můžete si zadat známou vzdálenost a počet kroků, kterými
tuto vzdálenost ujdete. Zařízení Garmin Connect tak vypočítá
délku kroku.
Vystoupaná patra/den: Můžete si zadat denní cíl počtu
vystoupaných pater.
Kroky/den: Můžete si zadat denní cíl počtu kroků. Můžete také
zvolit možnost Automatický cíl a nechat zařízení, aby váš cíl
nastavilo automaticky.
Zóny srdečního tepu: Umožňuje vám odhadnout maximální
srdeční tep a určit vlastní zóny srdečního tepu.
Osobní informace: Můžete zadat své osobní údaje, například
datum narození, pohlaví, výšku a hmotnost.
Režim spánku: Můžete zadat obvyklou dobu spánku.
Minuty intenzivní aktivity/týden: Můžete si zadat týdenní cíl
doby střední nebo intenzivní aktivity.
Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect
V účtu Garmin Connect zvolte možnost Nastavení zařízení.
Sledování aktivity: Zapíná a vypíná funkce sledování aktivity,
například výzvy k pohybu.
Alarmy: Nastaví časy a frekvence budíků v zařízení. Můžete
nastavit až osm samostatných budíků.
Automatická detekce aktivity: Zapíná a vypíná události Move
IQ. Můžete si nastavit, jak dlouho chcete počkat, než zařízení
automaticky spustí časovač pro specifické aktivity.
POZNÁMKA: Toto nastavení zkracuje výdrž baterie.
Pohyb: Nastavuje zapnutí podsvícení při gestech zápěstím.
Gesta zahrnují otočení zápěstí směrem k tělu, když se
chcete podívat na obrazovku zařízení.
Vzhled hodinek: Umožňuje vybrat vzhled hodinek.
Doplněk domovské obrazovky: Nastavení doplňku, který se
zobrazí po delší nečinnosti.
Jazyk: Umožňuje nastavit jazyk zařízení.
Orientace displeje: Nastavení zobrazování dat na šířku nebo
na výšku.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Prodleva: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
POZNÁMKA: Delší prodleva snižuje výdrž baterie.
Jednotky: Slouží k nastavení zařízení na zobrazování uražené
vzdálenosti v kilometrech nebo mílích.
Viditelné doplňky: Možnost přizpůsobení doplňků, které se
zobrazují v zařízení.
Preferované zápěstí: Možnost nastavení zápěstí, na kterém
zařízení nosíte.
Informace o zařízení
POZNÁMKA: Toto nastavení se používá pro silový trénink a
gesta.
Nastavení profilu aktivity v účtu Garmin Connect
Ze svého účtu Garmin Connect si vyberte možnost Profily
aktivity a zvolte si typ aktivity.
Upozornění režimu aktivity: Umožňuje přizpůsobit upozornění
během aktivity, například opakovaná upozornění a
upozornění na srdeční tep. Zařízení můžete nastavit, aby vás
upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod cílovou zónou
nebo vlastním rozsahem. Můžete si vybrat stávající zónu
srdečního tepu nebo si nastavit vlastní zónu.
Auto Lap: Nastavuje automatické označení okruhu po každém
kilometru (míli) podle vaší preferované jednotky pro
vzdálenost (Označování okruhů, strana 4).
Automatická detekce sady: Umožňuje zařízení automaticky
zapnout a vypnout sadu cvičení během silového tréninku.
Datová pole: Můžete si přizpůsobit datová pole zobrazovaná
během aktivity s měřením času.
Informace o zařízení
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí integrovaná lithium-polymerová
baterie
Výdrž baterie
Až 5 dní
Rozsah provozních teplot -20 až 50 ºC (-4 až 122 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 ºC (32 až 113 ºF)
Bezdrátové frekvence/
protokoly
Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 3 dBm
• Protokol pro bezdrátovou komunikaci
ANT+
• Bezdrátová technologie Bluetooth
Stupeň vodotěsnosti
Plavání*
*Další informace najdete na webové stránce www.garmin.com
/waterrating.
Zobrazení informací o zařízení
Můžete si zobrazit ID zařízení, verzi softwaru, údaje o
regulačních opatřeních a zbývající kapacitu baterie.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > Informace o.
3 Posunutím prstu si zobrazte informace.
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité
informace.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vyčistěte a
vysušte kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Pokyny
týkající se čištění naleznete v příloze.
1 Stlačte okraje nabíjecího klipu
, až se rozevřou ramena.
7
Odstranění problémů
Je můj telefon se zařízením kompatibilní?
Zařízení vívosmart 3 je kompatibilní se smartphony, které
používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart.
Informace o kompatibilitě naleznete na webové stránce
www.garmin.com/ble.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
2 Zarovnejte klip s kontakty a ramena klipu uvolněte.
3 Připojte kabel USB k napájecímu zdroji.
4 Zařízení zcela nabijte.
Tipy ohledně nabíjení
• Připojte nabíječku k zařízení pomocí kabelu USB (Nabíjení
zařízení, strana 7).
Kabel USB můžete zapojit do napájecího síťového adaptéru
schváleného společností Garmin nebo do portu USB
počítače. Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně dvě
hodiny.
• Zbývající kapacitu baterie si můžete zobrazit na informační
obrazovce zařízení (Zobrazení informací o zařízení,
strana 7).
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti
a koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokými teplotami, např.
sušiček prádla.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
TIP: Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/fitandcare.
8
• Zařízení musí být v dosahu smartphonu.
• Pokud jsou zařízení již spárována, vypněte na obou
zařízeních funkci Bluetooth a znovu ji zapněte.
• Nejsou-li zařízení spárována, zapněte v telefonu bezdrátovou
technologii Bluetooth.
• Na smartphonu otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile,
vyberte ikonu
nebo
a výběrem možnosti Zařízení
Garmin > Přidat zařízení přejděte do režimu párování.
• Na zařízení si pozdržením dotykového displeje zobrazte
menu a výběrem možnosti > > Spárovat nyní přejděte
do režimu párování.
Sledování aktivity
Podrobnější informace o přesnosti sledování aktivit naleznete na
stránce garmin.com/ataccuracy.
Zaznamenaný počet kroků je nepřesný
Pokud se vám zdá, že zaznamenaný počet kroků neodpovídá
skutečnosti, vyzkoušejte následující tipy.
• Noste zařízení na ruce, která není dominantní.
• Pokud tlačíte kočárek nebo sekačku, zařízení dejte do kapsy.
• Pokud provádíte činnost pouze rukama, dejte zařízení do
kapsy,
POZNÁMKA: Zařízení může některé opakující se činnosti
(například mytí nádobí, skládání prádla nebo tleskání)
interpretovat jako kroky.
Počet kroků v zařízení neodpovídá počtu kroků v účtu
Garmin Connect
Počet kroků v účtu Garmin Connect se upravuje při
synchronizaci zařízení.
1 Vyberte možnost:
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
(Synchronizace dat s počítačem, strana 6).
• Synchronizujte počet kroků s aplikací Garmin Connect
Mobile (Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin
Connect Mobile., strana 6).
2 Vyčkejte na dokončení synchronizace.
Synchronizace může trvat několik minut.
POZNÁMKA: Obnovením aplikace Garmin Connect Mobile
nebo aplikace Garmin Connect nedojde k synchronizaci dat
ani k aktualizaci počtu kroků.
Nezobrazuje se úroveň stresu
Aby mohlo zařízení rozpoznat vaši úroveň stresu, musí být
zapnuté měření srdečního tepu na zápěstí.
Zařízení snímá během dne variabilitu vašeho srdečního tepu
v klidovém režimu, aby mohlo určit úroveň stresu. Zařízení
nezjišťuje vaši úroveň stresu během měřených aktivit.
Pokud se místo hodnoty úrovně stresu zobrazí čárky,
zastavte se a počkejte, dokud vám zařízení nezměří
variabilitu srdečního tepu.
Minuty intenzivní aktivity blikají
Když trénujete na dostatečně intenzivní úrovni, aby se tato
aktivita zaznamenávala do stanoveného cíle počtu minut, minuty
intenzivní aktivity blikají.
Odstranění problémů
Věnujte se střední nebo intenzivní aktivitě souvisle po dobu
alespoň 10 minut.
Počet vystoupaných pater neodpovídá skutečnosti
Zařízení používá při měření změny nadmořské výšky při
stoupání vnitřní barometr. Na jedno vystoupané patro jsou
počítány 3 metry (10 stop).
• Malé otvory barometru se nacházejí na zadní straně zařízení
v blízkosti nabíjecích kontaktů. Vyčistěte oblast v okolí
nabíjecích kontaktů.
Pokud jsou otvory barometru zablokovány, nemusí barometr
fungovat správně. Zařízení také můžete opláchnout vodou.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
• Při stoupání se nedržte zábradlí a nepřeskakujte schody.
• Ve větrném prostředí zakryjte zařízení rukávem nebo
bundou, protože silné poryvy větru mohou způsobit chybná
měření.
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Než si zařízení nasadíte, umyjte si ruku a dobře ji osušte.
• Nepoužívejte na pokožce pod zařízením opalovací krém,
pleťovou vodu nebo repelent.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače srdečního
tepu na zadní straně zařízení.
• Noste zařízení upevněné nad zápěstními kostmi. Řemínek
utáhněte těsně, ale pohodlně.
• Dopřejte si 5 až 10 minut na zahřátí a zjistěte svůj tep, než
začnete se samotnou aktivitou.
POZNÁMKA: Je-li venku chladno, rozehřejte se uvnitř.
• Po každém tréninku zařízení opláchněte pod tekoucí vodou.
Zařízení nezobrazuje správný čas
Čas a datum v zařízení se aktualizuje při synchronizaci
s počítačem nebo mobilním zařízením. Chcete-li, aby se při
změně časového pásma zobrazoval správný čas a docházelo
k aktualizaci na letní čas, je třeba provést synchronizaci
zařízení.
1 Zkontrolujte, zda se na počítači či mobilním zařízení
zobrazuje správný místní čas.
2 Vyberte možnost:
• Synchronizujte zařízení s počítačem (Synchronizace dat
s počítačem, strana 6).
• Synchronizujte zařízení s mobilním zařízením
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile., strana 6).
Čas a datum se aktualizují automaticky.
Maximalizace výdrže baterie
• Vypněte nastavení Automatická detekce aktivity
(Nastavení zařízení v účtu Garmin Connect, strana 7).
• Snižte jas a prodlevu displeje (Nastavení displeje, strana 6).
• Vypněte gesta zápěstí (Nastavení displeje, strana 6).
• V nastavení centra oznámení ve svém smartphonu omezte
oznámení zasílaná do zařízení vívosmart 3 (Správa
oznámení, strana 5).
• Vypněte chytrá oznámení (Nastavení Bluetooth, strana 6).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Nastavení Bluetooth, strana 6).
• Vypněte zasílání dat o srdečním tepu do spárovaných
zařízení Garmin (Přenos dat srdečního tepu do zařízení
Garmin , strana 4).
• Vypněte měření srdečního tepu na zápěstí (Nastavení
snímače srdečního tepu na zápěstí., strana 6).
POZNÁMKA: Měření srdečního tepu na zápěstí se používá
k určení délky intenzivní aktivity, hodnoty VO2 Max., úrovně
stresu a počtu spálených kalorií.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatelem a historii aktivity.
1 Přidržením dotykové obrazovky zobrazte menu.
2 Vyberte možnost > > Obn.vých.hodnoty > .
Aktualizace produktů
Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express
www.garmin.com/express. Ve smartphonu si nainstalujte
aplikaci Garmin Connect Mobile.
Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení
Garmin:
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
• Registrace produktu
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin
Express
Chcete-li aktualizovat software zařízení, stáhněte si a
nainstalujte aplikaci Garmin Express a své zařízení do ní
přidejte (Synchronizace dat s počítačem, strana 6).
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express
jej odešle do vašeho zařízení.
2 Až aplikace Garmin Express dokončí odesílání aktualizace,
odpojte zařízení od počítače.
Aktualizace se automaticky nainstaluje.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace
Garmin Connect Mobile
Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí
aplikace Garmin Connect Mobile, musíte mít účet služby Garmin
Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním
smartphonem (Zapnutí a nastavení zařízení, strana 1).
Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile
(Synchronizace dat pomocí aplikace Garmin Connect
Mobile., strana 6).
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect
Mobile automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.
Aktualizace proběhne, když nebudete zařízení aktivně
používat. Po dokončení aktualizace se zařízení restartuje.
Další informace
• Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články
a aktualizace softwaru.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/intosports.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého
prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a
náhradních dílech.
®
Odstranění problémů
9
Dodatek
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 10) určit rozsah
srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního
srdečního tepu
Vnímaná námaha
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní kardiovaskulární trénink,
vhodné regenerační
tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo, mírně Zvýšená anaerobní
nepohodlné,
kapacita a hranice,
intenzivní dýchání
zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po delší vytrvalost, zvýšená
dobu, namáhavé
výkonnost
dýchání
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
10
Dodatek
Rejstřík
A
aktivity 3
aktualizace, software 9
alarmy 4
aplikace 4
smartphone 1
Auto Lap 4, 7
B
baterie 7
maximalizace 6, 7, 9
nabíjení 7, 8
C
cíle 1, 7
Connect IQ 1
Č
čas 6
upozornění 3
časovač 3
odpočítávání 4
čištění zařízení 8
D
Dálkové ovládání VIRB 3
data
přenos 5
ukládání 5
datové obrazovky 7
denní doba 9
dotyková obrazovka 1
režim velkokapacitního paměťového zařízení 6
S
sledování aktivity 1, 2
smartphone 8
aplikace 4
párování 1, 8
software
aktualizace 9
verze 7
srdeční tep 1, 2
párování snímačů 4
rozsahy 10
snímač 6, 9
upozornění 4
zóny 10
stopky 4
T
technické údaje 7
Technologie Bluetooth 4–6, 8
U
ukládání aktivit 3
ukládání dat 5
upozornění 3, 4
vibrace 5
USB 9
přenos souborů 6
V
VO2 Max. 4
VO2 maximální 10
vzdálenost, upozornění 3
G
Garmin Connect 1, 5–7, 9
Garmin Express 6
aktualizace softwaru 9
H
historie 5, 6
odeslání do počítače 5, 6
zobrazení 5
hodiny 4, 6
I
ID zařízení 7
K
kalibrace 2
kalorie 2
upozornění 3
M
menu 1
minuty intenzivní aktivity 2, 8
N
nabíjení 7, 8
nastavení 6, 7, 9
zařízení 7
nastavení displeje 6
nastavení systému 6
O
obrazovka 6
odpočítávač času 4
odstranění problémů 3, 8, 9
okruhy 4
oznámení 1, 5
P
párování
smartphone 1, 8
Snímače ANT+ 4
podsvícení 5, 6
příslušenství 9
přizpůsobení zařízení 6
R
režim spánku 3
Rejstřík
11
support.garmin.com
Prosinec 2018
190-02169-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising