Garmin | vívosmart® 3 | User manual | Garmin vívosmart® 3 Korisnički priručnik

Garmin vívosmart® 3 Korisnički priručnik
VÍVOSMART 3
®
Korisnički priručnik
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB i vívosmart trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™,
Garmin Express™ i Garmin Move IQ™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
American Heart Association registrirani je trgovački znak tvrtke American Heart Association, Inc. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple trgovački je znak tvrtke Apple Inc.,
registriran u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom.
The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi
pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03129
Sadržaj
Indeks............................................................................ 11
Uvod................................................................................ 1
Uključivanje i postavljanje uređaja .............................................. 1
Nošenje uređaja .......................................................................... 1
Upotreba uređaja ........................................................................ 1
Widgeti.............................................................................1
Automatski cilj ............................................................................. 2
Traka podsjetnika na kretanje .................................................... 2
Pregledavanje grafikona pulsa ................................................... 2
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 2
Poboljšavanje preciznosti kalorija ............................................... 2
Varijabilnost pulsa i razina stresa ............................................... 2
Praćenje spavanja ...................................................................... 3
VIRB daljinski upravljač .............................................................. 3
Vježbanje ......................................................................... 3
Bilježenje mjerene aktivnosti ...................................................... 3
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage ......................................... 3
Upozorenja ................................................................................. 3
Označavanje dionica .................................................................. 4
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin® uređaje .................... 4
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ...................... 4
Sat.................................................................................... 4
Korištenje štoperice .................................................................... 4
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................... 4
Korištenje alarma sata ................................................................ 4
Bluetooth – funkcije povezivosti.................................. 4
Prikaz obavijesti .......................................................................... 5
Upravljanje obavijestima ............................................................. 5
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona ............................. 5
Korištenje načina rada Bez ometanja ......................................... 5
Povijest............................................................................ 5
Pregledavanje povijesti ............................................................... 5
Garmin Connect .......................................................................... 5
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 6
Sinkroniziranje podataka s računalom ........................................ 6
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 6
Postavke uređaja ........................................................................ 6
Garmin Connect postavke .......................................................... 7
Informacije o uređaju..................................................... 7
Specifikacije ................................................................................ 7
Punjenje uređaja ......................................................................... 8
Postupanje s uređajem ............................................................... 8
Rješavanje problema..................................................... 8
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ........ 8
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva ............................ 8
Praćenje aktivnosti ...................................................................... 8
Savjeti za čudne podatke o pulsu ............................................... 9
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ................................... 9
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije .......................... 9
Vraćanje svih zadanih postavki .................................................. 9
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 9
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ......... 9
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 9
Dodatne informacije .................................................................. 10
Dodatak......................................................................... 10
Ciljevi vježbanja ........................................................................ 10
O zonama pulsa ........................................................................ 10
Izračuni zona pulsa ................................................................... 10
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 10
Sadržaj
i
Uvod
Nošenje uređaja
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa na vívosmart uređaju,
uređaj se ne bi smio pomicati po ruci dok trčite ili vježbate.
Uključivanje i postavljanje uređaja
Prije upotrebe uređaja potrebno ga je priključiti u izvor napajanja
kako biste ga uključili.
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na vívosmart 3
uređaju, uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije
Garmin Connect™ Mobile, umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte
aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Povucite stranice spojnice za punjenje kako biste otvorili
poluge na spojnici.
®
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Više informacija o mjerenju pulsa na zapešću pogledajte u
odjeljku Savjeti za čudne podatke o pulsu, stranica 9.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Upotreba uređaja
Dvostruki dodir Dvaput dodirnite dodirni zaslon
kako biste aktivirali
uređaj.
NAPOMENA: Zaslon se isključuje kad se ne koristi.
Kada je zaslon isključen, uređaj je i dalje aktivan i
bilježi podatke.
Tijekom mjerene aktivnosti dvaput dodirnite dodirni
zaslon kako biste pokrenuli i zaustavili mjerač
vremena.
3 Spojnicu poravnajte s kontaktima
i otpustite poluge na
spojnici.
4 Priključite USB kabel za napajanje u izvor napajanja kako
biste uključili uređaj (Punjenje uređaja, stranica 8).
Hello! se pojavljuje kada se uređaj uključi.
Gesta
zapešćem
Zakrenite zapešće i podignite ga prema svom tijelu
kako biste uključili zaslon. Zakrenite zapešće dalje od
tijela kako biste isključili zaslon.
Držanje
pritiska
Zadržite pritisak na dodirnom zaslonu kako biste
otvarali i zatvarali izbornik.
Povlačenje
prstom
Povucite prstom po dodirnom zaslonu kako biste se
kretali widgetima i opcijama izbornika.
Dodir
Za odabir dodirnite zaslon.
Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Za kretanje kroz widgete
možete prstom povući po dodirnom zaslonu. Za neke je widgete
potrebno upariti pametni telefon.
NAPOMENA: Pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile
možete odabrati izgled sata i dodavati ili uklanjati widgete poput
kontrola glazbe s pametnog telefona (Postavke uređaja na
Garmin Connect računu, stranica 7).
5 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Garmin
uređaji > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
Vrijeme i
datum
Trenutno vrijeme i datum. Uređaj ažurira vrijeme i datum
prilikom svakog sinkroniziranja s pametnim telefonom ili
računalom.
Ukupan broj koraka u danu i cilj u danu. Uređaj pamti
vaše rezultate i na početku svakog dana predlaže vam
novi ciljani broj koraka.
Ukupan broj katova na koje ste se popeli i cilj u danu.
Ukupne minute intenzivnog vježbanja i cilj za taj tjedan.
Ukupna količina kalorija potrošenih u danu, uključujući
aktivne kalorije i kalorije baznog metabolizma.
Prijeđena udaljenost u kilometrima ili miljama za taj dan.
Uvod
1
VIRB
Upravljanje uparenom VIRB akcijskom kamerom
(prodaje se odvojeno).
®
Upravljanje playerom glazbe na pametnom telefonu.
Trenutna temperatura i vremenska prognoza s uparenog
pametnog telefona.
Obavijesti s pametnog telefona, uključujući obavijesti o
pozivima, porukama, ažuriranjima statusa na društvenim
mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama
obavijesti na pametnom telefonu.
Vaš trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
sedmodnevni prosjek pulsa u mirovanju.
Vaša trenutna razina stresa. Uređaj mjeri varijabilnost
vašeg pulsa dok niste aktivni kako bi procijenio razinu
stresa. Niža brojka ukazuje na nižu razinu stresa.
Automatski cilj
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj
prikazuje vaš napredak prema dnevnom cilju .
Ako ne uključite funkciju automatskog postavljanja cilja, putem
svog Garmin Connect računa možete postaviti prilagođeni ciljni
broj koraka.
Traka podsjetnika na kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem. Nakon što ste sat
vremena neaktivni, prikazat će se traka podsjetnika na kretanje
. Svakih 15 minuta neaktivnosti prikazat će se dodatni
segmenti na traci .
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
vívosmart 3 izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Poboljšavanje preciznosti kalorija
Uređaj prikazuje procjenu ukupnog broja potrošenih kalorija u
danu. Preciznost procjene tih vrijednosti možete poboljšati
žustrim hodanjem u trajanju od 15 minuta.
1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon s kalorijama.
2 Odaberite .
NAPOMENA: Ikona pojavljuje se kada je potrebno
kalibrirati kalorije. Ovaj se postupak kalibracije treba izvršiti
samo jednom. Ako ste već zabilježili mjereno hodanje ili
trčanje, ikona možda se neće pojaviti.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Varijabilnost pulsa i razina stresa
Uređaj analizira varijabilnost vašeg pulsa dok niste aktivni kako
bi utvrdio vašu ukupnu razinu stresa. Vježbanje, fizička
aktivnost, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste izloženi
u svakodnevnom životu utječu na razinu stresa. Vrijednosti
razine stresa kreću se u rasponu od 0 do 100, gdje raspon od 0
do 25 označava stanje mirovanja, raspon od 26 do 50 nisku
razinu stresa, raspon od 51 do 75 srednju razinu stresa, a
raspon od 76 do 100 visoku razinu stresa. Ako znate svoju
razinu stresa, to vam može pomoći da odredite stresne trenutke
u danu. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok
spavate.
Uređaj možete sinkronizirati sa svojim Garmin Connect računom
kako biste vidjeli razinu stresa tijekom cijelog dana, dugoročne
trendove i dodatne pojedinosti.
Pregledavanje grafikona razine stresa
Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na početne
vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.
Pregledavanje grafikona pulsa
Na grafikonu pulsa prikazuje se vaš puls u posljednjem satu te
najniži i najviši puls u otkucajima u minuti (otk./min) izmjeren u
tom satu.
1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon s pulsom.
2 Dodirnite dodirni zaslon kako biste vidjeli grafikon pulsa.
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što su Centers for Disease
Control and Prevention (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju)
u Americi, American Heart Association (Američka kardiološka
udruga) i Svjetska zdravstvena organizacija preporučuju
najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno (npr.
žustro hodanje) ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno
(npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
®
2
Grafikon razine stresa prikazuje razinu stresa izmjerenu u
posljednjem satu.
1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon razine stresa.
2 Dodirnite dodirni zaslon kako biste vidjeli grafikon razine
stresa.
Pokretanje mjerača opuštanja
Možete pokrenuti mjerač vremena opuštanja kako biste započeli
s vođenom vježbom disanja.
1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon razine stresa.
2 Dodirnite dodirni zaslon.
Prikazuje se grafikona razine stresa.
3 Povucite prstom po zaslonu kako biste odabrali Mjerač
opuštanja.
4 Odaberite ili za postavljanje mjerača opuštanja.
5 Za odabir vremena i prelazak na sljedeći zaslon dodirnite
sredinu dodirnog zaslona.
6 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
opuštanja.
7 Slijedite upute na zaslonu.
8 Pregledajte izmijenjenu razinu stresa po završetku mjerača
opuštanja.
Widgeti
Praćenje spavanja
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 5).
Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je
višestruko ponavljanje jednog pokreta.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > .
3 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena.
4 Započnite prvi set.
Uređaj broji ponavljanja. Kada napravite najmanje 6
ponavljanja, pojavit će se broj ponavljanja.
5 Povucite prstom za prikaz dodatnih zaslona s podacima (nije
obavezno).
6 Za dovršavanje seta dodirnite .
Pojavljuje se mjerač vremena odmora.
7 Tijekom odmora odaberite opciju:
• Za prikaz dodatnih zaslona s podacima, povucite prstom
po dodirnom zaslonu.
• Za uređivanje broja ponavljanja odaberite
Uređiv.ponavlj., odaberite ili , a zatim dodirnite
sredinu dodirnog zaslona.
8 Odaberite za pokretanje sljedećeg seta.
9 Korake od 6 do 8 ponavljajte dok ne dovršite aktivnost.
10 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste zaustavili mjerač
vremena.
11 Povucite prstom kako biste odabrali opciju:
• Za spremanje aktivnosti odaberite .
• Za brisanje aktivnosti odaberite .
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
omogućiti i VIRB zaslon na vívosmart 3 uređaju (Postavke
uređaja na Garmin Connect računu, stranica 7).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na vívosmart 3 uređaju povucite kako biste vidjeli VIRB
zaslon.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite
.
Na vívosmart 3 uređaju prikazat će se brojač vremena
videozapisa.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite
.
• Za snimanje fotografije odaberite
.
Vježbanje
Bilježenje mjerene aktivnosti
Možete zabilježiti vrijeme mjerene aktivnosti, spremiti ga i poslati
na Garmin Connect račun.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite .
3 Povucite prstom po zaslonu kako biste se kretali popisom
aktivnosti:
• Za hodanje odaberite .
• Za trčanje odaberite .
• Za kardio aktivnost odaberite .
• Za trening snage odaberite .
• Za druge vrste aktivnosti odaberite .
4 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena.
5 Započnite aktivnost.
6 Povucite prstom za prikaz dodatnih zaslona s podacima.
7 Kada završite aktivnost, dvaput dodirnite dodirni zaslon kako
biste zaustavili mjerač vremena.
SAVJET: Možete dvaput dodirnuti dodirni zaslon kako biste
ponovo pokrenuli mjerač vremena.
8 Povucite prstom kako biste odabrali opciju:
• Za spremanje aktivnosti odaberite .
• Za brisanje aktivnosti odaberite .
Vježbanje
Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage
• Dok izvodite ponavljanja, nemojte gledati na sat.
Satom biste se trebali služiti na početku i na kraju svakog
seta, te tijekom odmora.
• Dok izvodite ponavljanja, fokusirajte se na tehniku.
• Izvodite vježbe vlastitom tjelesnom težinom ili vježbe s
utezima.
• Ponavljanja izvodite ujednačenim, širokim pokretima.
Svako se ponavljanje bilježi kada se ruka na kojoj je uređaj
vrati u početni položaj.
NAPOMENA: Vježbe za noge ne mogu se brojati.
• Uključite automatsko prepoznavanje setova kako biste
pokrenuli i dovršili setove.
• Vježbe snage spremite i pošaljite na svoj Garmin Connect
račun.
Pomoću alata dostupnih na Garmin Connect računu možete
pregledavati i uređivati pojedinosti o aktivnosti.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije i puls.
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 100 kalorija. Pomoću
Garmin Connect računa možete prilagoditi određene vrijednosti
ili intervale ponavljajućih upozorenja (Postavke profila aktivnosti
na Garmin Connect računu, stranica 7).
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite i odaberite aktivnost.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Vrij., Udalj. ili kcal za uključivanje upozorenja.
3
NAPOMENA: Upozorenje Udalj. dostupno je samo za
hodanje i trčanje.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka, a uređaj vibrira.
Postavljanje upozorenja za puls
na Garmin Connect računu. Kondicijska vam dob govori kakva
je vaša kondicija u usporedbi s osobom istog spola i različite
dobi. Kako vježbate, tako se vaša kondicijska dob s vremenom
smanjuje.
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se uz
dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije potražite
u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog VO2,
stranica 10) i posjetite adresu www.CooperInstitute.org.
®
Uređaj možete postaviti tako da vas upozori kada vam je puls
ispod ili iznad zone cilja ili prilagođenog raspona. Na primjer,
uređaj možete postaviti tako da vas upozorava kada vam je puls
iznad 180 otkucaja u minuti (otk./min). Pomoću Garmin Connect
računa možete postaviti prilagođene zone (Postavke profila
aktivnosti na Garmin Connect računu, stranica 7).
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite i odaberite aktivnost.
3 Odaberite Upozorenja > Upoz.-puls.
4 Odaberite opciju:
• Za upotrebu postojeće zone pulsa odaberite zonu pulsa.
• Za upotrebu prilagođenih minimalnih ili maksimalnih
vrijednosti odaberite Prilag..
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona ili
prilagođene vrijednosti prikazuje se poruka, a uređaj vibrira.
Označavanje dionica
Uređaj možete postaviti tako da koristi funkciju Auto Lap koja
automatski označava dionicu nakon svakog kilometra ili milje.
Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite
dijelove aktivnosti.
NAPOMENA: Funkcija Auto Lap nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite i odaberite aktivnost.
3 Odaberite Auto Lap za uključivanje funkcije.
4 Započnite aktivnost.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako bi mogao prikazati procjenu maksimalnog VO2, uređaju su
potrebni podaci o pulsu izmjerenom na zapešću i mjereno 15minutno hodanje.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite .
Ako ste već zabilježili žustro 15-minutno hodanje, pojavit će
se procjena vašeg maksimalnog VO2. Uređaj prikazuje
datum zadnjeg ažuriranja procjene maksimalnog VO2.
Uređaj ažurira procjenu maksimalnog VO2 nakon svakog
dovršenog mjerenog hodanja ili trčanja.
3 Ako bude potrebno, pratite upute na zaslonu kako biste vidjeli
procjenu svog maksimalnog VO2.
Po dovršetku testa prikazat će se poruka.
®
Sat
Korištenje štoperice
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > .
3 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena.
4 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste zaustavili mjerač
vremena.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin
uređaje
5 Po potrebi odaberite
Podatke o pulsu možete odašiljati s uređaja vívosmart 3 i vidjeti
ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice, podatke o pulsu
možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite bicikl ili VIRB
akcijsku kameru dok se bavite nekom aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > > .
vívosmart 3 počinje odašiljati podatke o pulsu.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu
možete pregledavati samo zaslon za praćenje pulsa.
3 Uparite vívosmart 3 i kompatibilni Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
4 Dodirnite zaslon za praćenje pulsa i za prestanak odašiljanja
podataka o pulsu odaberite .
Pokretanje mjerača odbrojavanja
®
®
®
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima
VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj,
opis i razina na mjeraču. Dodatne pojedinosti o procjeni
maksimalnog VO2, uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti
4
vremena.
kako biste ponovno postavili mjerač
1
2
3
4
Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
Odaberite > .
Odaberite ili za postavljanje mjerača vremena.
Za odabir vremena i prelazak na sljedeći zaslon dodirnite
sredinu dodirnog zaslona.
5 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
6 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
Korištenje alarma sata
1 Vrijeme i učestalost alarma sata postavite na Garmin
2
3
4
5
Connect računu (Postavke uređaja na Garmin Connect
računu, stranica 7).
Na vívosmart 3 uređaju dodirnite i zadržite dodirni zaslon
kako biste vidjeli izbornik.
Odaberite > .
Povucite prstom za kretanje kroz alarme.
Odaberite alarm kako biste ga uključili ili isključili.
Bluetooth – funkcije povezivosti
vívosmart 3 uređaj ima nekoliko Bluetooth funkcija povezivosti
za kompatibilni pametni telefon na kojemu je instalirana
aplikacija Garmin Connect Mobile.
Obavijesti: Upozorava vas na obavijesti s pametnog telefona,
uključujući obavijesti o pozivima, porukama, ažuriranjima
Sat
statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o
postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Ažuriranja vremena: Prikaz trenutne temperature i vremenske
prognoze s pametnog telefona.
Upravljanje glazbom: Omogućuje upravljanje playerom glazbe
pametnog telefona.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim vívosmart uređajem i trenutačno unutar
dometa.
Pronađi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni vívosmart uređaj
koji je uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar
dometa.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u
aplikaciju Garmin Connect Mobile čim otvorite aplikaciju.
Nadogradnja softvera: Vaš uređaj preuzima i instalira najnovije
nadogradnje softvera putem bežične mreže.
Prikaz obavijesti
• Kada se na uređaju prikaže obavijest, odaberite jednu od
mogućnosti:
◦ Dodirnite zaslon i odaberite kako biste vidjeli cijelu
obavijest.
◦ Odaberite kako biste odbili obavijest.
• Kada se na uređaju prikaže dolazni poziv, odaberite jednu od
mogućnosti:
NAPOMENA: Dostupne opcije ovise o pametnom telefonu.
◦ Odaberite za odgovaranje na poziv na pametnom
telefonu.
◦ Odaberite za odbijanje ili utišavanje poziva.
• Ako želite vidjeti sve obavijesti, povucite prstom za prikaz
widgeta s obavijestima, dodirnite dodirni zaslon i odaberite
opciju:
◦ Povucite prstom za kretanje kroz obavijesti.
◦ Odaberite obavijest i odaberite za prikaz cijele
obavijesti.
◦ Odaberite obavijest i odaberite za odbacivanje
obavijesti.
Upravljanje obavijestima
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na vívosmart 3 uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple pametni telefon, pomoću postavki
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Postavke >
Pametne obavijesti.
®
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti obavijesti,
kretnje i upozorenja. Primjerice, ovaj način rada možete uključiti
prije spavanja ili dok gledate film.
NAPOMENA: Na Garmin Connect računu možete postaviti da
uređaj automatski prelazi u način rada Bez ometanja za vrijeme
uobičajenog vremena spavanja. U korisničkim postavkama
Garmin Connect računa možete postaviti uobičajeno vrijeme
spavanja.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Za uključivanje načina rada Bez ometanja odaberite > .
Na zaslonu s prikazom vremena pojavljuje se ikona .
3 Za isključivanje načina rada Bez ometanja dodirnite i držite
dodirni zaslon i odaberite > > Isključi.
Povijest
Uređaj sprema podatke za do 14 dana praćenja aktivnosti i
pulsa i do sedam mjerenih aktivnosti. Zadnjih sedam mjerenih
aktivnosti možete vidjeti na uređaju. Podatke možete
sinkronizirati kako biste na svom Garmin Connect računu vidjeli
aktivnosti bez ograničenja, podatke o praćenju aktivnosti i
podatke o pulsu (Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, stranica 6) (Sinkroniziranje podataka s
računalom, stranica 6).
Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.
Pregledavanje povijesti
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite .
3 Odaberite aktivnost.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, planinarenje i još mnogo toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto garminconnect.com.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
potrošene kalorije te izvješća koja se mogu prilagoditi.
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni pametni telefon
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite .
vívosmart 3 uređaj počinje tražiti vaš upareni pametni telefon.
S vašeg će se pametnog telefona začuti zvučno upozorenje,
a snaga Bluetooth signala prikazivat će se na zaslonu
vívosmart 3 uređaja. Kako se budete približavali svom
pametnom telefonu, povećavat će se snaga Bluetooth
signala.
Povijest
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
5
Garmin Move IQ™
Bluetooth postavke
Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima
vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i
prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji
prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na
vašem popisu aktivnosti ili u novostima.
Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost
hodanja i trčanja pomoću vremenskih pragova koje ste postavili
u aplikaciji Garmin Connect Mobile. Te aktivnosti dodaju se na
vaš popis aktivnosti.
Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i
odaberite > . Pojavljuje se status Bluetooth veze.
: Isključuje i uključuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o pozivima s
kompatibilnog pametnog telefona. Pomoću opcije Pozivi
možete podesiti prikaz obavijesti samo za dolazne pozive.
Upari odmah: Omogućuje uparivanje uređaja i kompatibilnog
pametnog telefona koji podržava Bluetooth. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth funkcija povezivosti
pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile, uključujući
obavijesti i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile
Vaš uređaj automatski sinkronizira podatke s aplikacijom
Garmin Connect pri svakom otvaranju aplikacije. Vaš uređaj u
određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira
podatke s aplikacijom Garmin Connect Mobile. Podatke također
možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.
1 Uređaj postavite blizu pametnog telefona.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
SAVJET: Aplikacija može biti otvorena ili raditi u pozadini.
Za
prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
3
4 Odaberite .
5 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.
6 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
Sinkroniziranje podataka s računalom
Da biste podatke mogli sinkronizirati s aplikacijom Garmin
Connect na računalu, najprije morate instalirati aplikaciju Garmin
Express™ (Postavljanje aplikacije Garmin Express,
stranica 6).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
Uređaj prelazi u način rada za masovno spremanje podataka.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pregledajte svoje podatke na Garmin Connect računu.
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavke uređaja
Neke postavke možete podesiti na svom vívosmart 3 uređaju.
Dodatne postavke možete prilagoditi i na svom Garmin Connect
računu.
Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i
odaberite .
: Omogućuje uparivanje pametnog telefona i prilagođavanje
Bluetooth postavki (Bluetooth postavke, stranica 6).
: Prilagođavanje postavki zaslona (Postavke zaslona,
stranica 6).
: Postavljanje uređaja tako da vrijeme prikazuje u 12-satnom ili
24-satnom formatu ili ručno postavljanje vremena (Ručno
podešavanje vremena, stranica 6).
: Uključuje i isključuje praćenje aktivnosti i upozorenje za
kretanje.
: Prilagođavanje postavki sustava (Postavke sustava,
stranica 6).
6
Postavke zaslona
Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i
odaberite > .
Svjetlina: Postavlja razinu svjetline zaslona. Pomoću opcije
Auto. možete postaviti automatsko podešavanje svjetline na
temelju ambijentalnog svjetla. Za ručno podešavanje razine
svjetline odaberite ili .
NAPOMENA: Veća razina svjetline smanjuje trajanje baterije.
Pauz.-poč.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja zaslona.
NAPOMENA: Dulje trajanje smanjuje vijek trajanja baterije.
Kretnja: Postavljanje uključivanja zaslona pokretima zapešća.
Geste uključuju okretanje zapešća prema tijelu kada želite
pogledati uređaj. Ako kretnje želite koristiti samo tijekom
mjerenih aktivnosti, odaberite Samo aktiv..
Orijentacija: Postavljanje uređaja tako da podatke prikazuje
vodoravno ili okomito.
Postavke monitora za mjerenje pulsa na zapešću
Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i
odaberite .
: Omogućuje uključivanje i isključivanje monitora za mjerenje
pulsa na zapešću. Ako monitor za mjerenje pulsa na zapešću
želite koristiti samo tijekom mjerenih aktivnosti, odaberite
Samo aktiv..
: Omogućuje vam da pokrenete odašiljanje podatka o pulsu
uparenim Garmin uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na
Garmin uređaje, stranica 4).
®
Isključivanje monitora pulsa koji puls mjeri na
zapešću
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > > Isključi.
Ručno podešavanje vremena
Prema zadanim postavkama vrijeme se automatski postavlja
kada se vívosmart 3 uređaj upari s pametnim telefonom.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > > Post. vrij. > Ručno.
3 Za postavljanje sati, minuta, mjeseca, dana i godine dodirnite
sredinu dodirnog zaslona.
4 Za podešavanje svake postavke odaberite ili .
5 Za prelazak na sljedeći zaslon dodirnite sredinu dodirnog
zaslona.
6 Za potvrđivanje svake postavke dodirnite .
Postavke sustava
Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu i
odaberite > .
Vibracija: Postavlja razinu vibriranja.
NAPOMENA: Veća razina vibriranja smanjuje trajanje
baterije.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Zapešće: Određivanje zapešća na kojem će se uređaj nositi.
NAPOMENA: Ova se postavka koristi za treniranje snage i
kretnje.
Jezik: Postavljanje jezika uređaja.
NAPOMENA: Odaberite šifru jezika od dva slova koja
odgovara vašem jeziku.
Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
O uređaju: Prikazuje ID jedinice, verziju softvera, pravne
informacije, licencni ugovor i postotak preostalog trajanja
baterije (Prikaz informacija o uređaju, stranica 7).
Vrać. zad. postavki: Ponovno postavljanje korisničkih podataka
i postavki (Vraćanje svih zadanih postavki, stranica 9).
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja, postavke profila aktivnosti i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect računu.
Neke postavke možete prilagoditi i na svom vívosmart 3
uređaju.
• U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Garmin uređaji i odaberite svoj uređaj.
• U widgetima uređaja u aplikaciji Garmin Connect odaberite
Postavke uređaja.
Nakon podešavanja postavki sinkronizirajte podatke kako bi se
promjene primijenile na vaš uređaj (Sinkroniziranje podataka s
aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 6) (Sinkroniziranje
podataka s računalom, stranica 6).
Korisničke postavke uređaja na Garmin Connect
računu
Na Garmin Connect računu odaberite Korisničke postavke.
Prilagođena duljina koraka: Točniji izračun prijeđene
udaljenosti pomoću prilagođene duljine koraka. Unesite
poznatu udaljenost i broj koraka koji vam je za tu udaljenost
potreban, a Garmin Connect će izračunati duljinu vašeg
koraka.
Broj katova na koje ste se popeli u danu: Omogućuje unos
ciljnog broja katova na koje ćete se popeti u danu.
Dnevni koraci: Unos ciljnog broja koraka u danu. Ako
omogućite funkciju Automatski cilj, uređaj će automatski
odrediti ciljni broj koraka.
Zone pulsa: Omogućuje procjenu vašeg maksimalnog pulsa i
određivanje prilagođenih zona pulsa.
Osobne informacije: Omogućuje unos osobnih pojedinosti kao
što su datum rođenja, spol, visina i težina.
Mirovanje: Omogućuje unos vremena u kojem obično spavate.
Minute intenzivnog vježbanja tjedno: Unos ciljnog broja
minuta bavljenja umjerenom ili intenzivnom aktivnošću u
tjednu.
Postavke uređaja na Garmin Connect računu
Na Garmin Connect računu odaberite Postavke uređaja.
Praćenje aktivnosti: Uključivanje i isključivanje funkcija
praćenja aktivnosti, npr. upozorenja za kretanje.
Alarmi: Postavljanje vremena aktiviranja alarma i učestalosti za
uređaj. Možete postaviti do osam različitih alarma.
Automatsko prepoznavanje aktivnosti: Uključivanje i
isključivanje Move IQ događaja. Možete odrediti vrijeme
čekanja prije nego što uređaj automatski pokrene mjerač
vremena za određene aktivnosti.
NAPOMENA: Ova postavka smanjuje razinu napunjenosti
baterije.
Kretnja: Postavljanje uključivanja pozadinskog osvjetljenja
pokretima zapešća. Geste uključuju okretanje zapešća
prema tijelu kada želite pogledati uređaj.
Informacije o uređaju
Izgled sata: Omogućuje odabir izgleda sata.
Widget početnog zaslona: Postavljanje widgeta koji se
pojavljuje nakon razdoblja neaktivnosti.
Jezik: Postavljanje jezika uređaja.
Orijentacija zaslona: Postavljanje uređaja tako da podatke
prikazuje vodoravno ili okomito.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vrijeme isteka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
NAPOMENA: Dulje trajanje smanjuje vijek trajanja baterije.
Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
Vidljivi widgeti: Prilagođavanje widgeta koji se pojavljuju na
uređaju.
Zapešće na kojem će se uređaj nositi: Određivanje zapešća
na kojem će se uređaj nositi.
NAPOMENA: Ova se postavka koristi za treniranje snage i
kretnje.
Postavke profila aktivnosti na Garmin Connect
računu
Na Garmin Connect računu odaberite Profili aktivnosti i
odaberite vrstu aktivnosti.
Upozorenja za način rada aktivnosti: Omogućuju
prilagođavanje upozorenja za način rada aktivnosti, kao što
su ponavljajuća upozorenja i upozorenja za puls. Uređaj
možete postaviti tako da vas upozori kada vam je puls ispod
ili iznad zone cilja ili prilagođenog raspona. Možete odabrati
postojeće zone pulsa ili odrediti prilagođenu zonu pulsa.
Auto Lap: Omogućuje uređaju automatsko označavanje dionica
nakon svakog prijeđenog kilometra ili milje, ovisno o
odabranoj mjernoj jedinici (Označavanje dionica, stranica 4).
Automatsko prepoznavanje seta: Omogućuje uređaju
automatsko pokretanje i zaustavljanje setova vježbi tijekom
aktivnosti izvođenja vježbi snage.
Podatkovna polja: Prilagođavanje zaslona koji se pojavljuju na
uređaju za vrijeme mjerene aktivnosti.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena litij-polimerska baterija koja se
može puniti
Trajanje baterije
Do 5 dana
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
Raspon temperature za Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
punjenje
Bežične frekvencije/
protokoli
2,4 GHz pri 3 dBm nominalno
• ANT+ bežični komunikacijski protokol
• Bluetooth bežična tehnologija
Vodootpornost
Plivanje*
*Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
postotak preostale razine baterije.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > > O uređaju.
3 Za prikaz informacija povucite prstom po zaslonu.
7
Punjenje uređaja
Čišćenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Povucite stranice spojnice za punjenje
poluge na spojnici.
kako biste otvorili
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
Brišite
ga dok ne bude suh.
2
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Rješavanje problema
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
vívosmart 3 uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
2 Spojnicu poravnajte s kontaktima
i otpustite poluge na
spojnici.
3 Priključite USB kabel za napajanje u izvor napajanja.
4 Napunite uređaj do kraja.
Savjeti za punjenje uređaja
• Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli
puniti putem USB kabela (Punjenje uređaja, stranica 8).
Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabela u AC
adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne
zidne utičnice ili u USB priključak na računalu. Punjenje
potpuno prazne baterije traje približno dva sata.
• Provjerite postotak preostale razine baterije na zaslonu s
informacijama o uređaju (Prikaz informacija o uređaju,
stranica 7).
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama, npr. nemojte ga
stavljati u sušilicu za rublje.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
8
• Postavite uređaj unutar dometa vašeg pametnog telefona.
• Ako su uređaji već upareni, isključite Bluetooth na oba
uređaja, a zatim ga ponovo uključite.
• Ako uređaji nisu upareni, omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju na svom pametnom telefonu.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile, odaberite
ili
i odaberite Garmin uređaji > Dodaj uređaj.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na uređaju pritisnite
i držite dodirni zaslon kako biste vidjeli izbornik, a zatim
odaberite > > Upari odmah.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem
koraka na mom Garmin Connect računu
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate svoj uređaj.
1 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect (Sinkroniziranje podataka s računalom,
stranica 6).
• Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile (Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile, stranica 6).
2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
Rješavanje problema
NAPOMENA: Ako osvježite svoju aplikaciju Garmin Connect
Mobile ili aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati
sinkroniziranje vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.
Razina stresa se ne pojavljuje
Da bi uređaj mogao otkriti razinu stresa, mjerenje pulsa na
zapešću mora biti uključeno.
Uređaj bilježi varijabilnost vašeg pulsa tijekom razdoblja
neaktivnosti u danu i tako utvrđuje razinu stresa. Uređaj ne
utvrđuje razinu stresa tijekom mjerenih aktivnosti.
Ako se umjesto razine stresa pojavljuju crtice, stanite mirno i
pričekajte da uređaj izmjeri varijabilnost pulsa.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Pronađite malene otvore za barometar u blizini kontakata za
punjenje na poleđini uređaja i očistite područje oko kontakata
za punjenje.
Ako su otvori za barometar začepljeni, to može utjecati na
mjerenja. Područje možete očistiti ispiranjem uređaja pod
mlazom vode.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
računalom ili mobilnim uređajem. Kada promijenite vremensku
zonu, za postavljanje ispravnog vremena i ažuriranje ljetnog/
zimskog računanja vremena potrebno je sinkronizirati uređaj.
1 Provjerite prikazuje li se na računalu ili mobilnom uređaju
točno lokalno vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Sinkroniziranje uređaja s računalom (Sinkroniziranje
podataka s računalom, stranica 6).
• Sinkroniziranje uređaja s mobilnim uređajem
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 6).
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Rješavanje problema
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Isključite postavku Automatsko prepoznavanje aktivnosti
(Postavke uređaja na Garmin Connect računu, stranica 7).
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje i trajanje pozadinskog
osvjetljenja (Postavke zaslona, stranica 6).
• Isključite kretnje zapešća (Postavke zaslona, stranica 6).
• U postavkama centra za obavijesti pametnog telefona
odredite koje će se obavijesti prikazivati na vívosmart 3
uređaju (Upravljanje obavijestima, stranica 5).
• Isključite pametne obavijesti (Bluetooth postavke, stranica 6).
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju ako ne koristite
funkcije povezivosti (Bluetooth postavke, stranica 6).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 4).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Postavke
monitora za mjerenje pulsa na zapešću, stranica 6).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivnog vježbanja, maksimalnog
VO2, razine stresa i potrošenih kalorija.
®
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije i
povijest aktivnosti.
1 Za prikaz izbornika zadržite pritisak na dodirnom zaslonu.
2 Odaberite > > Vrać. zad. postavki > .
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja potrebno je preuzeti i
instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati uređaj
(Sinkroniziranje podataka s računalom, stranica 6).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje
nadogradnje, prekinite vezu uređaja s računalom.
Uređaj će instalirati nadogradnju.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uključivanje i postavljanje
uređaja, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 6).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
9
Nadogradnja se primjenjuje kada uređaj koristite aktivno.
Uređaj se ponovno postavlja po dovršetku nadogradnje.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Dodatak
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 10) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
10
Dodatak
Indeks
A
aktivnosti 3
alarmi 4
aplikacije 4
pametni telefon 1
Auto Lap 4, 7
B
baterija 7
maksimiziranje 6, 7, 9
punjenje 8
Bluetooth tehnologija 4–6, 8
C
ciljevi 1, 7
Connect IQ 1
Č
čišćenje uređaja 8
D
dionice 4
doba dana 9
G
Garmin Connect 1, 5–7, 9
Garmin Express 6
nadogradnja softvera 9
I
ID jedinice 7
izbornik 1
S
sat 4, 6
softver
nadogradnja 9
verzija 7
specifikacije 7
spremanje aktivnosti 3
spremanje podataka 5
stari podaci 6
prikaz 5
slanje na računalo 5, 6
Š
štoperica 4
U
udaljenost, upozorenja 3
uparivanje
ANT+ senzori 4
pametni telefon 1, 8
upozorenja 3, 4
vibracija 5
USB 9
prijenos datoteka 6
V
VIRB daljinski upravljač 3
vrijeme 6
upozorenja 3
Z
zaslon 6
zaslon osjetljiv na dodir 1
zasloni s podacima 7
K
kalibracija 2
kalorija 2
upozorenja 3
M
maksimalni VO2 4, 10
minute intenzivnog vježbanja 2, 9
mjerač odbrojavanja 4
mjerač vremena 3
odbrojavanje 4
N
način rada za masovno skladištenje 6
način rada za spavanje 3
nadogradnje, softver 9
O
obavijesti 1, 5
Oprema 10
P
pametni telefon 8
aplikacije 4
uparivanje 1, 8
podaci
prijenos 5
spremanje 5
postavke 6, 7, 9
uređaj 7
postavke sustava 6
postavke zaslona 6
povijest 5
pozadinsko osvjetljenje 5, 6
praćenje aktivnosti 1, 2
prilagođavanje uređaja 6
puls 1, 2
monitor 6, 9
uparivanje senzora 4
upozorenja 4
zone 10
Puls, zone 10
punjenje 8
R
razina stresa 2, 9
rješavanje problema 3, 8–10
Indeks
11
support.garmin.com
Prosinac 2018
190-02169-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising