Garmin | vívomove® Style | Garmin vívomove® Style Kasutusjuhend (PDF-fail)

Garmin vívomove® Style Kasutusjuhend (PDF-fail)
VÍVOMOVE STYLE/LUXE
®
Kasutusjuhend
© 2019 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta
või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote
kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB ja vívomove on ettevõttele Garmin Ltd. või tema haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.
Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™ ja Toe-to-Toe™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.
Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc. kaubamärk. Apple ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk BLUETOOTH ja logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. The Cooper Institute Ning seotud kaubamärgid on ettevõtte The Cooper Institute omandid. Täiustatud pulsisageduse analüüs
ettevõttelt Firstbeat. iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse ettevõtte Apple Inc. litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja tootenimed kuuluvada
vastavatele omanikele.
®
®
®
®
®
Tootele on antud ANT+ sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AB3697
Sisukord
Sissejuhatus ................................................................... 1
Seadme sisselülitamine ja seadistamine .................................... 1
Seadme režiimid ......................................................................... 1
Seadme kasutamine ................................................................... 1
Menüüsuvandid .......................................................................... 1
Seadme kandmine ...................................................................... 1
Vidinad............................................................................ 2
Automaatne eesmärk .................................................................. 2
Liikumisriba ................................................................................. 2
Liikumismärguande väljalülitamine ........................................ 2
Intensiivsusminutid ..................................................................... 2
Intensiivsusminutite teenimine ............................................... 2
Body Battery ............................................................................... 2
Vidina Body Battery kuvamine ............................................... 2
Täpsem kalorite lugemine ........................................................... 3
Pulsisageduse muutumine ja stressitase ................................... 3
Stressitaseme vidina kuvamine ............................................. 3
Lõdvestustaimeri käivitamine ................................................. 3
Pulsisageduse vidina kuvamine ................................................. 3
Vedeliku tarbimise jälgimise vidin ............................................... 3
Menstruaaltsükli jälgimine ........................................................... 3
Muusika taasesituse juhtimine .................................................... 3
Teavituste kuvamine ................................................................... 3
Treening.......................................................................... 3
Ajastatud tegevuse salvestamine ............................................... 3
Tegevuse salvestamine ühendatud GPS-iga ............................. 4
Tugevustreeningu salvestamine ................................................. 4
Tugevustreeningu salvestamise näpunäited ......................... 4
Ujumisandmete salvestamine ..................................................... 4
Väljakutse Toe-to-Toe alustamine .............................................. 4
Ringide märkimine ...................................................................... 4
Südame pulsisageduse funktsioonid........................... 5
Pulssoksümeeter ........................................................................ 5
Pulssoksümeetri näitude hankimine ...................................... 5
Uneaja pulssoksümeetria jälgimise aktiveerimine ................. 5
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave ............ 5
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teabe
hankimine ............................................................................... 5
Pulsisageduse andmete edastamine ettevõtte Garmin
seadmetesse .............................................................................. 5
Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse seadistamine .................... 5
Garmin Pay ..................................................................... 6
Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamise ................................. 6
Garmin Pay rahakotti kaardi lisamine ......................................... 6
Ostu eest tasumine kellaga ........................................................ 6
Garmin Pay rahakoti haldamine ................................................. 6
Teenuse Garmin Pay pääsukoodi muutmine ............................. 6
Kell ................................................................................... 6
Taimeri käivitamine ..................................................................... 6
Stopperi kasutamine ................................................................... 6
Äratuskella kasutamine ............................................................... 7
Rakenduse Garmin Expressseadistamine ............................. 8
Seadme kohandamine................................................... 8
Bluetooth seaded ........................................................................ 8
Seadme seaded ..........................................................................8
Pulsisageduse ja stressi seaded ........................................... 8
Kellaaja seaded ..................................................................... 8
Aktiivsussätted ....................................................................... 8
Garmin Connect seaded ............................................................. 9
Välimuse seaded ................................................................... 9
Märguannete seaded ............................................................. 9
Tegevuste valikute kohandamine .......................................... 9
Aktiivsusjälgija seaded ........................................................... 9
Kasutajaseaded ..................................................................... 9
Üldised seaded ...................................................................... 9
Seadme teave ............................................................... 10
Seadme laadimine .................................................................... 10
Seadme laadimise nõuanded .............................................. 10
Seadme hooldamine ................................................................. 10
Seadme puhastamine .......................................................... 10
Nahkrihmade puhastamine .................................................. 10
Rihmade vahetamine ................................................................ 10
Seadme teabe vaatamine ......................................................... 10
Tehnilised andmed ................................................................... 10
Tõrkeotsing................................................................... 11
Kas mu nutitelefon ühildub mu seadmega? ............................. 11
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 11
Aktiivsuse jälgimine .................................................................. 11
Minu sammuarv ei näi õige olevat ....................................... 11
Seadme ja teenuse Garmin Connect konto sammunäit ei
ühti ....................................................................................... 11
Minu stressitaset ei kuvata ................................................... 11
Mu intensiivsusminutid vilguvad ........................................... 11
Läbitud korruste näit pole täpne .......................................... 11
Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse andmete puhul ........... 11
Funktsiooni Body Battery andmete parendamise näpunäited .. 11
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud
näpunäited ................................................................................ 11
Mu seade ei näita õiget kellaaega ............................................ 11
Kellaosutite joondamine ....................................................... 12
Aku kasutusaja pikendamine .................................................... 12
Seadme ekraani nähtavus on õues halb .................................. 12
Kõikide vaikeseadete taastamine ............................................. 12
Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin Connect abil ........... 12
Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin Express .............. 12
Tooteuuendused ....................................................................... 12
Lisateabe hankimine ................................................................. 12
Seadme parandamine .............................................................. 12
Lisa................................................................................ 13
Vormisoleku sihid ...................................................................... 13
Pulsisageduse tsoonid .............................................................. 13
Pulsisageduse tsoonide arvutamine ......................................... 13
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed ............ 13
Indeks............................................................................ 14
Bluetooth ühendusega funktsioonid............................ 7
Teavituste haldamine .................................................................. 7
Kadunud nutitelefoni otsimine .................................................... 7
Häirimise vältimise režiimi kasutamine ....................................... 7
Garmin Connect ............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Ühendatud GPS ..........................................................................7
Une jälgimine .............................................................................. 7
Andmete sünkroonimine rakendusega Garmin Connect ............ 8
Andmete sünkroonimine arvutiga ............................................... 8
Sisukord
i
Sissejuhatus
Seadme kasutamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
Enne treeningkavaga alustamist või selle muutmist pea nõu
arstiga.
Seadme sisselülitamine ja seadistamine
Enne seadme kasutamist tuleb see sisselülitamiseks ühendada
toiteallikaga.
Seadme vívomove Style/Luxe ühendusfunktsioonide
kasutamiseks tuleb see siduda rakenduse Garmin Connect™
kaudu, mitte nutitelefoni Bluetooth sätete abil.
1 Installi rakendus Garmin Connect nutitelefoni rakenduste
poest.
2 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme laadimispessa.
®
3 Seadme sisselülitamiseks ühenda USB-juhe toiteallikaga
(Seadme laadimine, lehekülg 10).
Hello! kuvatakse tervitus.
Topeltpuudutus: seadme äratamiseks puuduta ekraani
kaks
korda.
MÄRKUS. kui ekraani ei kasutata, siis lülitub see välja. Kui
ekraan on välja lülitatud, siis on seade endiselt aktiivne ja
salvestab andmeid.
Randmeliigutused: ekraani sisselülitamiseks keera ja liiguta
rannet oma keha suunas. Ekraani väljalülitamiseks liiguta
rannet keha juurest eemale.
Nipsamine: kui ekraan on sisse lülitatud, siis seadme
lukuvabastuseks nipsa puuteekraanil.
Vidinate ja menüüsuvandite sirvimiseks nipsa puuteekraanil.
MÄRKUS. väldi nipsamist kellaosutite kohal ning nende
liikumise ajal. Kõige parem on nipsata puuteekraani alal .
Hoidmine: kui seade on lukust avatud, siis menüü avamiseks
hoia puuteekraani all.
Puudutus: valimiseks puuduta ekraani.
Eelmisele kuvale naasmiseks puuduta
.
Menüüsuvandid
Menüü kuvamiseks võid hoida all puuteekraani.
VIHJE: nipsa menüüsuvandite kerimiseks.
Kuvab ajapõhise tegevuse sümbolid.
Kuvab Garmin Pay™ suvandid.
Kuvab pulsisageduse funktsioonid.
4 Vali seadme lisamine Garmin Connect kontole:
• Kui see on esimene seade, mille rakendusega Garmin
Connect seod, siis järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Kui oled kasutanud rakendust Garmin Connect teise
seadme sidumiseks menüüst
vali Garmini seadmed
> Lisa seade ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.
Pärast edukat sidumist kuvatakse teade ja seade sünkroonib
nutitelefoniga automaatselt.
Seadme režiimid
Pilk
Kuvab allaloenduse taimeri, stopperi ja äratuskella suvandid.
Kuvab seotud Bluetooth nutitelefoni suvandid.
Kuvab seadme sätted.
Seadme kandmine
• Kanna seadet randmeluu kohal.
MÄRKUS. seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt
paigaldatud. Täpsemate pulsinäituse tagamiseks ei tohiks
seade jooksu või muu treeningu ajal liikuda. Pulssoksümeetri
näitude saamiseks pead paigal olema.
Kellaosutid näitavad praegust kellaaega ja seade on
lukus.
Interaktiivne Kellaosutid liiguvad puuteekraanil eemale ja seade
avaneb lukust.
Ainult kell
Kui aku hakkab tühjaks saama, siis näitavad kellaosutid
praegust kellaaega ja puuteekraan on väljas, kuni seadet
laete.
MÄRKUS. optiline andur asub seadme tagaosas.
Sissejuhatus
1
• Vaata lisateavet randmepõhise pulsisageduse mõõtmise
kohta: Tõrkeotsing, lehekülg 11.
• Vaata lisateavet pulssoksümeetri anduri kohta:
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega seotud
näpunäited, lehekülg 11• Vaata lisateavet täpsuse kohta: garmin.com/ataccuracy.
Liikumisriba
Pidev istuv eluviis võib ainevahetushäireid põhjustada.
Liikumisriba aitab seda vältida. Pärast ühetunnist paigalolekut
kuvatakse liikumisriba . Iga 15 passiivse minuti järel
kuvatakse lisalõigud .
Vidinad
Seadmesse on eellaaditud vidinad, mis võimaldavad teabe kiiret
hankimist. Vidinate sirvimiseks võid puuteekraanil nipsata.
Mõned vidinad vajavad seotud nutitelefoni.
MÄRKUS. sihverplaadi valimiseks ning vidinate lisamiseks või
eemaldamiseks võid kasutada rakendust Garmin Connect.
Olek ja
kellaaeg
Praegune kellaaeg, kuupäev ja aku olek. Kui seade
sünkroonib teenuse Garmin Connect kontoga, seadistatakse kellaaeg ja kuupäev automaatselt.
Liikumisriba lähtestamiseks läbi lühike vahemaa.
Päeva sammude arv ja eesmärk. Seade õpib sind
tundma ja pakub iga päev uue sammueesmärgi.
Liikumismärguande väljalülitamine
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > > .
Päevas läbitud korrused ja eesmärk.
Kuvatakse märguannete ikoon, mille sees on kaldjoon.
Su nädala intensiivsusminutid ja eesmärk.
Su praegune Body Battery™ energiatase. Seade arvutab
praeguse energiareservi une-, stressi- ja aktiivsusandmete põhjal. Suurem number näitab suuremat energiareservi.
Su praegune stressitase. Seade mõõdab stressitaseme
hindamiseks mitteaktiivse oleku pulsisagedust. Väiksem
arv näitab madalamat stressitaset.
Päeva vedelikutarbimine ja eesmärk.
Päevas läbitud vahemaa kilomeetrites või miilides.
Päevas kulutatud kalorid, sh aktiiv- ja puhkeolekus.
Su praegune pulsisagedus (lööki minutis) ja seitsme
päeva keskmine puhkeoleku pulss.
Su praegune hingamissagedus (hingetõmmet minutis) ja
seitsme päeva keskmine. Seade mõõdab mitteaktiivses
olekus su hingamissagedust, et tuvastada ebatavalist
hingamist ja selle muutumist seoses stressiga.
Juhib nutitelefoni muusikapleierit.
Praegune temperatuur ja ilmaprognoos seotud nutitelefonist.
Su praeguse menstruaaltsükli olek. Võid kuvada ja
märkida oma igapäevaseid sümptomeid.
Saabuvad kohtumised nutitelefoni kalendrist.
Nutitelefoni teavitused, sh kõned, tekstsõnumid, suhtlusvõrgustiku uuendused jne, mis sõltuvad su nutitelefoni
teavituste sätetest.
Automaatne eesmärk
Seade loob eelmiste aktiivsustasemete põhjal automaatselt
igapäevaste sammude sihi. Päeva jooksul näitab seade su
liikumist igapäevase eesmärgi suunas .
Kui sa ei soovi kasutada automaatse eesmärgi funktsiooni, võid
teenuse Garmin Connect kontos seadistada isikupärase
sammude sihi.
Intensiivsusminutid
Tervise parandamiseks soovitab Maailma Terviseorganisatsioon
teha nädalas vähemalt 150 minutit keskmise intensiivsusega
trenni (nt kiirkõnd) või 75 minutit suure intensiivsusega trenni (nt
jooksmine).
Seade jälgib tegevuse intensiivsust ning keskmise kuni suure
intensiivsusega tegevusele kulutatud aega (pulsiandmeid läheb
tarvis suure intensiivsuse määramiseks). Iganädalase
intensiivsusminutite eesmärgi saavutamiseks tegele vähemalt
10 järjestikust minutit keskmise kuni suure intensiivsusega
tegevusega. Seade liidab mõõdukad ja intensiivsed
aktiivsusminutid. Suure intensiivsusega minutid korrutatakse
liitmisel kahega.
Intensiivsusminutite teenimine
Sinu vívomove Style/Luxe seade arvutab intensiivsusminutid,
võrreldes selleks sinu südame löögisageduse andmeid ja
keskmist südame kiirust puhkamisel. Kui südame löögisagedus
on välja lülitatud, arvutab seade mõõdukad intensiivsusminutid,
analüüsides selleks minutis tehtud sammude arvu.
• Intensiivsusminutite kõige täpsema arvutuse saad, kui
käivitad ajastatud tegevuse.
• Treeni vähemalt 10 järjestikkust minutit mõõdukal või raskel
intensiivsuse tasemel.
• Kõige täpsema südame kiiruse puhkamisel saad, kui kannad
seadet ööpäev läbi.
Body Battery
Seade analüüsib su pulsisageduse varieeruvust, stressitaset,
unekvaliteeti ja aktiivsusandmeid, et tuvastada su üleüldine
Body Battery tase. See näitab saadaolevat reservenergiat, nagu
auto kütusenäidik. Body Battery taseme vahemik on 0 kuni 100,
kus 0 kuni 25 on madal reservenergia, 26 kuni 50 on keskmine
reservenergia, 51 kuni 75 on kõrge reservenergia ja 76 kuni 100
on väga kõrge reservenergia.
Võid sünkroonida oma seadet teenuse Garmin Connect
kontoga, et vaadata kõige värskemat Body Battery taset,
pikaajalisi trende ja täiendavaid üksikasju (Funktsiooni Body
Battery andmete parendamise näpunäited, lehekülg 11).
Vidina Body Battery kuvamine
Vidin Body Battery kuvab sinu praeguse Body Battery taseme
1 Nipsa, et kuvada vidin Body Battery.
2 Puuduta ekraani, et kuvada Body Battery graafik.
Graafikus kuvatakse sinu viimane Body Battery tegevus ning
viimase nelja tunni kõrged ja madalad tasemed.
2
Vidinad
Täpsem kalorite lugemine
Seade kuvab kogu selle päeva jooksul põletatud kalorite
hinnangulise arvu. Selle hinnangulise näidu täpsustamiseks
kõnni hoogsalt kuni 15 minutit.
1 Nipsa, et näha kalorite kuva.
2 Vali .
MÄRKUS. kui kaloreid on vaja kalibreerida, kuvatakse .
Seda kalibreerimistoimingut tuleb teha ainult ühe korra. Kui
oled juba ajastatud kõnni või jooksu salvestanud, ei pruugi
ilmuda.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Pulsisageduse muutumine ja stressitase
Üleüldise stressitaseme tuvastamiseks analüüsib seade
paigaloleku ajal su pulsisageduse muutumist. Trenn, füüsiline
aktiivsus, uni, toitumine ja üleüldine stress mõjutavad
stressitaset. Stressitaseme vahemik on 0 kuni 100, kus 0 kuni
25 on puhkeolek, 26 kuni 50 on madal stressitase, 51 kuni 75 on
keskmine stressitase ja 76 kuni 100 on kõrge stressitase. Enda
stressitaseme teadmine aitab tuvastada päeva stressirohkeid
hetki. Parima tulemuse saamiseks tuleks kanda seadet
magamise ajal.
Võid seadet sünkroonida teenuse Garmin Connect kontoga, et
näha kogu päeva stressitaset, pikaajalist trendi ja lisateavet.
Stressitaseme vidina kuvamine
Stressitaseme vidin kuvab sinu praeguse stressitaseme.
1 Nipsa, et näha stressitaseme vidinat.
2 Puuduta ekraani, et kuvada stressitaseme graafik.
Stressitaseme graafikus kuvatakse sinu stressinäidud ning
viimase nelja tunni kõrged ja madalad tasemed.
Lõdvestustaimeri käivitamine
Käivita lõdvestustaimer, et alustada juhistega hingamisharjutust.
1 Nipsa, et näha stressitaseme vidinat.
2 Puuduta ekraani.
Kuvatakse stressitaseme graafik.
3 Nipsa, et valida Puhata?.
4 Puuduta ekraani, et liikuda järgmisele kuvale.
5 Lõdvestustaimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
6 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7 Lõdvestustaimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
8 Vali .
Kuvatakse uuendatud stressitase.
Pulsisageduse vidina kuvamine
Pulsisageduse vidin kuvab praeguse pulsisageduse
mõõtühikuga lööki minutis (bpm). Lisateavet pulsisageduse
täpsuse kohta vt veebiaadressilt garmin.com/ataccuracy.
1 Nipsa, et näha pulsisageduse vidinat.
Vidin kuvab sinu praeguse pulsisageduse ning sinu viimase
seitsme päeva keskmise puhkeoleku pulsisageduse (RHR).
2 Puuduta ekraani, et kuvada pulsisageduse graafik.
Graafikus kuvatakse viimane pulsisagedus ning viimase nelja
tunni kõrge ja madal pulsisagedus.
Vedeliku tarbimise jälgimise vidin
Vedeliku tarbimise jälgimise vidin kuvab vedeliku tarbimise ning
selle päevase eesmärgi.
1 Vedeliku tarbimise vidina kuvamiseks nipsa.
2 Vali iga tarbitava vedelikukoguse (1 tass, 8 untsi või 250
ml) kohta.
Treening
VIHJE: saad oma vedeliku tarbimise seadeid kohandada, nt
mõõtühikuid ja päevaeesmärki, oma kontol Garmin Connect.
3 Puuduta ekraani, et kuvada viimase seitsme päeva vedeliku
tarbimise andmed.
Menstruaaltsükli jälgimine
Menstruaaltsükkel puudutab tervist väga oluliselt. Lisateabe
nägemiseks ja funktsiooni seadistamiseks vali rakenduses
Garmin Connect säte Tervisestatistika.
• Menstruaaltsükli jälgimine ja üksikasjad
• Füüsilised ja emotsionaalsed sümptomid
• Menstruaaltsükli ja viljakuse ennustused
• Tervise- ja toitumisalane teave
MÄRKUS. võid rakenduses Garmin Connect vidinaid lisada või
eemaldada.
Muusika taasesituse juhtimine
Muusika juhtimise vidina abil saad muusikat oma nutitelefonis
seadme vívomove Style/Luxe abil juhtida. Vidin juhib
nutitelefonis praegu aktiivset või viimasena kasutatud
meediaesitusrakendust. Kui ükski meediamängija ei ole aktiivne,
ei kuva vidin palade teavet ning taasesitus tuleb käivitada
telefonis.
1 Alusta nutitelefonis loo või esitusloendi taasesitust.
2 Muusika juhtimise vidina kuvamiseks nipsa seadmes
vívomove Style/Luxe.
Teavituste kuvamine
Kui seade on seotud rakendusega Garmin Connect, saad
vaadata seadmes oma nutitelefonist pärit teavitusi, nagu
tekstsõnumid ja e-kirjad.
1 Teavituste vidina kuvamiseks nipsa.
2 Vali Vaata.
Kõige viimane teavitus kuvatakse ekraani keskel.
3 Teavituse valimiseks puuduta ekraani.
VIHJE: vanemate teavituste nägemiseks nipsa.
Seadmes esitatakse kogu sõnum.
4 Puuduta ekraani ja vali , et teavitusest loobuda.
Treening
Ajastatud tegevuse salvestamine
Võid salvestada ajastatud tegevuse, mille saab salvestada ja
saata teenuse Garmin Connect kontole.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali .
3 Tegevuste loendi sirvimiseks nipsa ekraanil ja vali suvand.
• Kõndimiseks vali .
• Jooksmiseks vali .
• Südametreeninguks vali .
• Tugevustreeninguks vali .
• Joogaharjutusteks vali .
• Muudeks tegevusteks vali .
• Elliptiliseks treeninguks vali .
• Basseinis ujumiseks vali .
• Sammuharjutusteks vali .
• Toe-to-Toe™ sammuvõistluseks vali .
MÄRKUS. võid rakenduses Garmin Connect tegevusi lisada
või eemaldada.
4 Aktiivsustaimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
3
5 Alusta oma tegevust.
6 Täiendavate andmekuvade nägemiseks nipsa ekraanil.
7 Tegevuse lõpus puuduta aktiivsustaimeri peatamiseks
ekraani kaks korda.
8 Tee valik:
• Tegevuse salvestamiseks vali .
• Tegevuse kustutamiseks vali .
• Tegevuse jätkamiseks vali .
Tegevuse salvestamine ühendatud GPS-iga
Ühenda seade nutitelefoniga, et salvestada kõnni- või
jooksutegevuse GPS-andmeid.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali .
3 Vali või .
4 Vali , et ühendada seade kontogaGarmin Connect
kuvatakse seadmes, kui ühendus on loodud.
MÄRKUS. kui seadet ei saa nutitelefoniga ühendada,
puuduta puuteekraani ja vali , et tegevust jätkata. GPSandmeid ei salvestata.
5 Aktiivsustaimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
6 Alusta oma tegevust.
Telefon peab tegevuse ajal levialas asuma.
7 Tegevuse lõpus puuduta aktiivsustaimeri peatamiseks
ekraani kaks korda.
8 Tee valik:
• Tegevuse salvestamiseks vali .
• Tegevuse kustutamiseks vali .
• Tegevuse jätkamiseks vali .
Tugevustreeningu salvestamine
Võid tugevustreeningu ajal salvestada harjutuste sarju. Sari on
ühe liigutuse mitu kordust.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
3 Vajaduse korral vali , et Korduste lugemine sisse
lülitada.
4 Aktiivsustaimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
5 Alusta esimest sarja.
Seade loeb korduseid.
6 Täiendavate andmekuvade nägemiseks nipsa ekraanil.
7 Sarja lõpetamiseks vali .
Kuvatakse puhkusetaimer.
8 Puhkuse ajal tee valik:
• Täiendavate andmekuvade vaatamiseks nipsa
puuteekraanil.
• Korduste arvu muutmiseks nipsa vasakule, vali , numbri
valimiseks pühi ning puuduta ekraani keskosa.
9 Järgmise sarja alustamiseks vali .
10 Korda toiminguid 6–8 seni, kuni tegevus on lõpetatud.
11 Aktiivsustaimeri peatamiseks puuduta ekraani kaks korda.
12 Tee valik:
• Tegevuse salvestamiseks vali .
• Tegevuse kustutamiseks vali .
• Tegevuse jätkamiseks vali .
Tugevustreeningu salvestamise näpunäited
• Treeningu ajal ära seadet vaata.
Kasuta seadet treeningu alguses, lõpus ja puhkepauside ajal.
4
• Treeningu ajal keskendu endale.
• Tõsta raskuseid või kasuta treeninguks enda keharaskust.
• Tee korduvliigutusi ühtlaselt kogu ulatuses.
Kordus läheb arvesse, kui seadmega käsi liigub tagasi
algasendisse.
MÄRKUS. jalaharjutuste lugemist ei pruugi toimuda.
• Salvesta ja saada tugevustreeningu tegevus teenuse Garmin
Connect kontosse.
Tegevuse üksikasjade kuvamiseks ja redigeerimiseks võid
logida sisse teenuse Garmin Connect kontosse.
Ujumisandmete salvestamine
MÄRKUS. pulsisageduse teave pole ujumise ajal saadaval.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
3 Vali Oskuste tase.
4 Kui soovid basseini pikkust muuta, vali .
5 Aktiivsustaimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
6 Alusta oma tegevust.
Seade salvestab automaatselt ujumisintervallid või
basseinipikkused. Nende vaatamiseks nipsa ekraani.
7 Tegevuse lõpus puuduta aktiivsustaimeri peatamiseks
ekraani kaks korda.
Tee
valik:
8
• Tegevuse salvestamiseks vali .
• Tegevuse kustutamiseks vali .
• Tegevuse jätkamiseks vali .
• Vali , et basseini pikkusi mõõta.
Väljakutse Toe-to-Toe alustamine
Saad alustada kaheminutilist väljakutset Toe-to-Toe sõbraga,
kellel on ühilduv seade.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > , et esitada väljakutse teisele läheduses (3 m)
asuvale osalejale.
MÄRKUS. mõlemad osalejad peavad väljakutse oma
seadmes käivitama.
Kui seade ei suuda 30 sekundi jooksul ühtki osalejat leida,
siis väljakutsed aeguvad.
3 Vali osaleja nimi.
Seade pöördloendab 3 sekundit, seejärel käivitub taimer.
4 Kõnni kaks minutit.
Ekraanil kuvatakse taimer ja sammude arv.
5 Asetage seadmed üksteise lähedale (3 m).
Ekraanil kuvatakse iga osaleja sammud.
Osalejad saavad valida , et uut väljakutset alustada, või , et
menüüst väljuda.
Ringide märkimine
Võid kasutada funktsiooni Auto Lap , mis tähistab ringi iga
kilomeetri või miili järel automaatselt. See funktsioon aitab su
sooritusvõimet võrrelda tegevuse eri etappides.
MÄRKUS. funktsioon Auto Lap on saadaval ainult teatud
tegevustega.
1 Vali rakenduse Garmin Connect seadete menüüst Garmini
seadmed.
2 Vali oma seade.
3 Vali Aktiivsusvalikud.
4 Vali tegevus.
®
Treening
5 Vali Automaatne ring.
Südame pulsisageduse funktsioonid
Seadmel vívomove Style/Luxe on pulsisageduse menüü, mis
võimaldab vaadata randme pulsiandmeid.
Jälgib vere hapnikuküllasust. Hapnikuküllastuse teadmine
võimaldab näha, kuidas keha kohandub treeningu ja koormusega.
MÄRKUS. pulssoksümeetri andur asub seadme tagaosas.
Kuvab su praeguse maksimaalse hapnikutarbimisvõime (sportliku
soorituse näitaja), mis suureneb siis, kui sinu füüsiline vorm
paraneb.
Edastab su praeguse pulsisageduse Garmin seadmele.
®
Pulssoksümeeter
Seadmel on vere hapnikuküllasuse mõõtmiseks randme
pulssoksümeeter. Hapnikuküllastuse teadmine võimaldab näha,
kuidas keha kohandub treeningu ja koormusega. Vere
hapnikutaseme määramiseks suunab seade valgusvoo nahale
ning mõõdab, kui palju valgust neeldub. Selle lühend on SpO2.
Seadme pulssoksümeetri näit kuvatakse SpO2 protsendina.
Teenuse Garmin Connect kontol saab pulssoksümeetri näituse
kohta näha lisateavet, sh mitme päeva trende (Uneaja
pulssoksümeetria jälgimise aktiveerimine, lehekülg 5).
Lisateavet pulssoksümeetri täpsuse kohta vt veebiaadressilt
garmin.com/ataccuracy.
Pulssoksümeetri näitude hankimine
Võid igal ajal seadmes käivitada pulssoksümeetri näidu
kuvamise. Nende näitude täpsus võib muutuda vereringe,
randmel seadme asetuse ja paigaloleku põhjal.
1 Kanna seadet randmeluu kohal.
Seade peab olema kindlalt, kuid mugavalt paigaldatud.
2 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
3 Vali > .
4 Kui seade loeb vere hapnikuküllastuse teavet, hoia
seadmega kätt südamega samal kõrgusel.
5 Püsi paigal.
Seade kuvab hapnikuküllastuse protsendina.
MÄRKUS. pulssoksümeetri uneandmed saad sisse lülitada ja
neid vaadata kontol Garmin Connect (Uneaja pulssoksümeetria
jälgimise aktiveerimine, lehekülg 5).
Uneaja pulssoksümeetria jälgimise aktiveerimine
Võid valida, et seade jälgiks pidevalt vere hapnikusisaldust või
SpO-d2 sel ajal, kui sa magad (Pulssoksümeetri korrapäratute
andmetega seotud näpunäited, lehekülg 11).
1 Vali rakenduse Garmin Connect sätete menüüst Garmini
seadmed.
2 Vali oma seade.
3 Vali Aktiivsusjälgija > Pulssoksümeetria.
4 Vali Pulsi Ox uneaja jälgimine.
MÄRKUS. ebatavaline magamisasend võib põhjustada
ebatavaliselt madalat SpO2 näitu.
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime teave
Maksimaalne hapnikutarbimisvõime on hapnikukogus
(milliliitrites), mida tarbid ühe minuti jooksul kehakaalu ühe
kilogrammi kohta oma maksimaalse sooritustaseme juures.
Lihtsamalt öeldes on maksimaalne hapnikutarbimisvõime
sportliku soorituse näitaja, mis suureneb siis, kui sinu füüsiline
vorm paraneb.
Seadmes kuvatakse maksimaalse hinnangulise
hapnikutarbimisvõime arv koos kirjeldusega. Teenuse Garmin
Südame pulsisageduse funktsioonid
Connect kontol võid vaadata oma maksimaalse hinnangulise
hapnikutarbimisvõime täiendavaid üksikasju, sh oma
vormisoleku vanust. Vormiksoleku vanus aitab su vormisolekut
võrrelda samast soost, kuid erineva vanusega isiku
vormisolekuga. Treenides võib su vormisoleku vanus aja jooksul
väheneda.
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime andmeid pakub FirstBeat.
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime analüüsi pakutakse The
Cooper Institute loal. Täiendava teabe saamiseks vt lisa
(Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed,
lehekülg 13) ja veebiaadressi www.CooperInstitute.org.
®
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime
teabe hankimine
Maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime kuvamiseks
vajab seade randmepõhise pulsisageduse andmeid ja ajapõhist
(kuni 15 minutit) kiirkõndi või jooksu.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
Kui oled juba salvestanud 15-minutilise kiirkõnni või jooksu,
võidakse kuvada sinu maksimaalse hinnangulise
hapnikutarbimisvõime näit. Seade uuendab sinu
maksimaalse hinnangulise hapnikutarbimisvõime näitu iga
kord, kui ajapõhise kõnni või jooksu lõpetad.
3 Taimeri käivitamiseks vali .
Kui test on sooritatud, kuvatakse teade.
4 Maksimaalse hapnikutarbimisvõime testi käsitsi käivitamiseks
ja uue hinnangulise näidu vaatamiseks puuduta praegust
näitu ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seade kuvab uue maksimaalse hinnangulise
hapnikutarbimisvõime näidu.
Pulsisageduse andmete edastamine
ettevõtte Garmin seadmetesse
Võid edastada pulsiteabe seadmest vívomove Style/Luxe ja
vaadata seda seadmetes Garmin. Näiteks võid jalgrattasõidu
ajal edastada pulsiandmeid seadmele Edge või VIRB
kaamerale.
MÄRKUS. pulsisageduse andmete edastamine vähendab aku
tööaega.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
Seade vívomove Style/Luxe alustab pulsisageduse andmete
edastamist.
MÄRKUS. pulsisageduse andmete edastamise ajal saad
vaadata ainult pulsisageduse jälgimise kuva.
3 Seo seade vívomove Style/Luxe ühilduva seadmega Garmin
ANT+
MÄRKUS. sidumisjuhised on iga ühilduva seadme Garmin
puhul erinevad Vaata juhiseid kasutusjuhendist.
4 Puuduta pulsisageduse jälgimise kuva ja vali , et peatada
pulsisageduse andmete edastamine.
®
®
®
Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse
seadistamine
Võid seadistada hoiatuse, et sind teavitatakse, kui pulss ületab
paigalolekus teatud löögisagedust.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > > .
3 Lüliti sisselülitamiseks puuduta ekraani.
4 Vali .
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et määrata pulsisageduse
läve väärtus.
6 Väärtuse kinnitamiseks puuduta ekraani.
5
• Teatud kaardi kasutamise ajutiseks peatamiseks vali kaart
ja seejärel Ootel.
Kaart peab olema aktiivne, et vívomove Style/Luxe
seadmega oste sooritada.
• Kõigi rahakotis olevate kaartide ajutiseks kasutuselt
kõrvaldamiseks vali Ootel rahakott.
Sa ei saa maksta vívomove Style/Luxe seadmega enne,
kui vähemalt ühe kaardi aktiivseks muudad.
• Ajutiselt kasutuselt kõrvaldatud rahakoti aktiveerimiseks
vali Võta rahakott ootelt maha.
• Teatud kaardi kustutamiseks vali kaart ja seejärel
Kustuta.
Kaart kustutatakse rahakotist. Kui soovid selle kaardi
tulevikus rahakotti lisada, pead kaardi andmed uuesti
sisestama.
• Kõigi rahakotis olevate kaartide kustutamiseks vali
Kustuta rahakott.
Sinu Garmin Pay rahakott ja kõik seotud kaardiandmed
kustutatakse. Sa ei saa maksta vívomove Style/Luxe
seadmega enne, kui lood uue rahakoti ja lisad kaardi.
Läve igakordsel ületamisel kuvatakse teade ja seade vibreerib.
Garmin Pay
Garmin Pay funktsioon võimaldab kasutada kella ostude
sooritamiseks krediit- või deebetkaardi abil.
Teenuse Garmin Pay Wallet seadistamise
Saad oma teenuse Garmin Pay rahakotti ühe või rohkem
programmitoega krediit- või deebetkaardi lisada. Programmis
osalevad finantsasutused leiad veebilehelt garmin.com
/garminpay/banks.
1 Vali rakendusest Garmin Connect või .
2 Vali Garmini seadmed ja vali oma seade vívomove Style/
Luxe.
3 Vali Garmin Pay > Loo oma rahakott.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Garmin Pay rahakotti kaardi lisamine
Võid Garmin Pay rahakotti lisada kuni kümme krediit- või
deebetkaarti.
1 Vali rakenduse Garmin Connect vívomove Style/Luxe
seadme leheküljel suvand Garmin Pay > .
2 Kaarditeabe sisestamiseks ja kaardi lisamiseks rahakotti järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Pärast kaardi lisamist võid ostu eest tasumisel kella abil kaardi
valida.
Ostu eest tasumine kellaga
Enne ostu eest kellaga tasumist tuleb seadistada vähemalt üks
maksekaart.
Võid ostu eest kellaga tasuda vastavat võimalust toetavas
kaupluses.
1 Hoia menüü vaatamiseks puuteekraanil sõrme all või nipsa
alla, et avade kiirmenüü.
2 Vali .
3 Sisesta neljakohaline pääsukood.
MÄRKUS. kui sisestad parooli kolm korda valesti, siis
rahakott lukustub ja pead pääsukoodi avama rakenduses
Garmin Connect.
Kuvatakse viimasena kasutatud maksekaart.
Kui
oled Garmin Pay rahakotti lisanud mitu kaarti, siis muu
4
kaardi valimiseks nipsa (valikuline).
5 Hoia 60 sekundi jooksul kella makseterminali lähedal nii, et
kell on terminali poole suunatud.
Kui kell on terminaliga andmevahetuse lõpetanud, siis kell
vibreerib ja kuvab märgistusmärgi.
6 Vajadusel järgi tehingu lõpetamiseks kaarditerminali juhiseid.
VIHJE: pärast pääsukoodi edukat sisestamist võid kella kanda
ja 24 tunni jooksul makseid pääsukoodita sooritada. Kui
eemaldad kella randmelt või keelad pulsijälgija, pead makse
tegemiseks uuesti pääsukoodi sisestama.
Garmin Pay rahakoti haldamine
Saad vaadata iga maksekaardi üksikasjalikku teavet ning kaardi
kasutamise ajutiselt katkestada, selle aktiveerida või kustutada.
Lisaks saad terve Garmin Pay rahakoti ootele panna või
kustutada.
MÄRKUS. teatud riikides võivad osalevad rahandusasutused
rahakoti funktsioonide kasutamist piirata.
1 Vali vívomove Style/Luxe seadme lehel Garmin Connect
rakenduses Garmin Pay > Halda oma rahakotti.
2 Tee valik:
6
Teenuse Garmin Pay pääsukoodi muutmine
Pääsukoodi muutmiseks pead teadma kehtivat pääsukoodi.
Pääsukoodi ei saa taastada. Kui unustasid pääsukoodi, pead
kustutama rahakoti, looma uue rahakoti ja uuesti sisestama
kaarditeabe.
Seadmes vívomove Style/Luxe Garmin Pay rahakotile
juurdepääsuks võid pääsukoodi muuta.
1 Vali rakenduse Garmin Connect vívomove Style/Luxe
seadme leheküljel suvand Garmin Pay > Nulli parool.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui maksad järgmist korda vívomove Style/Luxe seadmega,
pead sisestama uue pääsukoodi.
Kell
Taimeri käivitamine
1
2
3
4
Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
Vali > .
Määra minutid.
Minutite valimiseks puuduta puuteekraani keskosa ja liigu
järgmisele ekraanile.
5 Määra sekundid.
6 Sekundite valimiseks puuduta puuteekraani keskosa ja liigu
järgmisele ekraanile.
Kuvatakse ekraan näiduga, millest hakatakse tagasi lugema.
7 Vajadusel vali aja muutmiseks .
8 Taimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
Kellaosutid näitavad kronograafiliselt allesjäänud aega.
9 Taimeri peatamiseks ja taaskäivitamiseks puuduta ekraani
kaks korda.
10 Taimeri kasutamise lõpetamiseks puuduta ekraani kaks
korda.
11 Vajadusel vali taimeri lähtestamiseks .
Stopperi kasutamine
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
3 Taimeri käivitamiseks puuduta ekraani kaks korda.
Kellaosutid näitavad kronograafiliselt allesjäänud aega.
4 Taimeri peatamiseks puuduta ekraani kaks korda.
Garmin Pay
5 Vajadusel vali taimeri lähtestamiseks .
Äratuskella kasutamine
1 Määra äratuskella ajad ja sagedused kontol Garmin Connect
(Aktiivsusjälgija seaded, lehekülg 9).
2 Hoia sõrme seadme vívomove Style/Luxe ekraanil, et kuvada
menüü.
3 Vali > .
4 Puuduta, et kerida läbi äratuste.
5 Vali sisse- või väljalülitatav äratus.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
Seadmel vívomove Style/Luxe on mitu Bluetooth ühendusega
funktsiooni ühilduva nutitelefoni jaoks, milles on rakendus
Garmin Connect.
Teavitused: annab märku nutiseadmesse saabunud
teavitustest, nagu kõned, tekstsõnumid, sotsiaalvõrgu
uuendused, kalendrisündmused jne, nutiseadmes määratud
teavituste seadete alusel.
Ilmateade: kuvab nutitelefonist praeguse temperatuuri ja
ilmaprognoosi.
Muusika juhtnupud: võimaldab juhtida nutitelefoni
muusikamängijat.
Leia minu telefon: otsib üles kadunud nutitelefoni, mis on
seotud seadmega vívomove Style/Luxe ja asub levialas.
Leia mu seade: otsib üles kadunud seadme vívomove Style/
Luxe, mis on seotud nutitelefoniga ja asub levialas.
Tegevuste üleslaadimised: saadab automaatselt
aktiivsusandmed rakendusse Garmin Connect kohe, kui selle
avate.
Tarkvarauuendused: seade laadib alla ja installib juhtmevabalt
uusima tarkvarauuenduse.
Teavituste haldamine
Võid hallata vívomove Style/Luxe seadmes kuvatavaid teavitusi
ühilduvas nutitelefonis.
Tee valik:
• Kui kasutad seadet iPhone , ava operatsioonisüsteemi
iOS teavituste seaded, et valida seadmes kuvatavad
üksused.
• Kui kasutad Android™ nutitelefoni, vali rakendus Garmin
Connect ja seejärel Seaded > Nutiteavitused.
®
®
Kadunud nutitelefoni otsimine
Selle funktsiooniga saad otsida Bluetooth tehnoloogia abil
seotud ja levialas asuvat nutitelefoni.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
Seade vívomove Style/Luxe hakkab seotud nutitelefoni
otsima. Nutitelefonis kõlab märguanne ning seadme
vívomove Style/Luxe ekraanil kuvatakse Bluetooth signaali
tugevus. Mida lähemale oma nutitelefonile jõuad, seda
tugevamaks muutub Bluetooth signaal.
Häirimise vältimise režiimi kasutamine
Kasuta häirimise vältimise režiimi, et lülitada välja teavitused,
viiped ja märguanded. Nt võid seda režiimi kasutada magamise
või filmi vaatamise ajal.
MÄRKUS. kontol Garmin Connect saab seadme seadistada nii,
et see siseneb tavapäraseks uneajaks automaatselt häirimise
vältimise režiimi. Võid seadistada teenuse Garmin Connect
kontos oma tavapärase uneaja.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
Bluetooth ühendusega funktsioonid
2 Vali
>
.
Garmin Connect
Võid sõpradega kontol Garmin Connect ühendust pidada.
Garmin Connect annab vahendid seireks, analüüsiks,
jagamiseks ja üksteise julgustamiseks. Võid salvestada eri
tegevusi, nagu jooksmine, kõnd, rattasõit, ujumine, matkamine
jne.
Võid luua tasuta konto Garmin Connect, kui seod oma seadme
telefoniga rakenduse Garmin Connect Mobile abil. Konto võid
luua ka aadressil www.garminconnect.com.
Edenemise jälgimine: võid jälgida igapäevaseid samme,
võistelda teistega ja saavutada püstitatud eesmärke.
Tegevuste salvestamine: pärast seadmes ajapõhise tegevuse
sooritamist ja salvestamist võid tegevuse laadida üles
teenuse Garmin Connect kontole ja säilitada seda nii kaua,
kui soovid.
Andmete analüüsimine: saad vaadata oma tegevuse kohta
üksikasjalikku teavet, sh aeg, vahemaa, pulsisagedus,
põletatud kalorid ja kohandatavad aruanded.
Tegevuste jagamine: võid hoida sõpradega ühendust ning
jälgida üksteise tegevusi või postitada oma tegevuste linke
suhtlusvõrgustike saitidele.
Sätete haldamine: võid kohandada oma seadet ja
kasutajasätteid teenuse Garmin Connect kontos.
Garmin Move IQ™
Kui su liigutused vastavad tuttavale harjutuste mustrile, siis
tuvastab funktsioon Move IQ sündmuse automaatselt ja kuvab
selle ajajoonel. Funktsiooni Move IQ sündmused kuvavad
tegevuse tüübi ja kestuse, kuid need ei ilmu tegevuste loendis
või uudiste voos.
Funktsioon Move IQ võib rakenduses Garmin Connect
seadistatud ajaliste piirväärtuste abil kõndimise või jooksmise
ajastatud tegevuse automaatselt käivitada. Need tegevused
lisatakse tegevuste loendisse.
Ühendatud GPS
Kui GPS-funktsioon on ühendatud, kasutab seade sinu
nutitelefonis olevat GPS-antenni, et salvestada kõnni-, jooksuvõi jalgrattasõidu puhul GPS-andmed (Tegevuse salvestamine
ühendatud GPS-iga, lehekülg 4). GPS-andmed, sh asukoht,
vahemaa ja kiirus, kuvatakse kontol Garmin Connect tegevuste
andmetes.
Une jälgimine
Magamisel ajal tuvastab seade selle automaatselt ja jälgib sel
ajal su liigutusi. Võid seadistada teenuse Garmin Connect
kontos oma tavapärase uneaja. Unestatistika sisaldab magatud
tunde, unetasemeid ja liigutusi. Võid magamise statistikat
vaadata teenuse Garmin Connect kontos.
7
MÄRKUS. uinakuid ei lisata unestatistikasse. Võid kasutada
häirimise vältimise režiimi teavituste ja hoiatuste
väljalülitamiseks, v.a äratus (Häirimise vältimise režiimi
kasutamine, lehekülg 7).
Andmete sünkroonimine rakendusega
Garmin Connect
Seade sünkroonib automaatselt andmeid rakendusega Garmin
Connect iga kord, kui selle rakenduse avad. Seade sünkroonib
regulaarselt ja automaatselt andmeid rakendusega Garmin
Connect. Samuti saad andmed igal hetkel sünkroonida käsitsi.
1 Aseta seade nutitelefoni lähedale.
2 Ava rakendus Garmin Connect.
VIHJE: rakendus võib olla taustal avatud või töötada.
3 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
4 Vali > .
5 Oota, kuni andmeid sünkroonitakse.
6 Vaata andmeid rakenduses Garmin Connect.
Andmete sünkroonimine arvutiga
Enne andmete sünkroonimist arvutis oleva rakendusega Garmin
Connect pead installima rakenduse Garmin Express™
(Rakenduse Garmin Expressseadistamine, lehekülg 8).
1 Ühenda USB-kaabli abil seade arvutiga.
2 Ava rakendus Garmin Express.
Seade siseneb massmälurežiimi.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4 Oma andmeid näed kontolGarmin Connect
Rakenduse Garmin Expressseadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seadme kohandamine
Bluetooth seaded
Hoia sõrme ekraanil, et menüü kuvada, ja vali .
: lülita Bluetooth tehnoloogia sisse ja välja.
MÄRKUS. muud Bluetooth seaded kuvatakse ainult siis, kui
Bluetooth tehnoloogia on lubatud.
: võimaldab seadme ühendada ühilduva Bluetooth toega
nutitelefoniga. See seade võimaldab kasutada rakenduse
Garmin Connect abil Bluetooth ühendusega funktsioone, sh
teavitusi ja tegevuste üleslaadimist teenusesse Garmin
Connect.
: võimaldab otsida kadunud nutitelefoni, mis on seotud
Bluetooth tehnoloogia abil ja asub levialas.
: võimaldab seadet ühilduva Bluetooth toega nutitelefoniga
sünkroonida.
Seadme seaded
Teatud seadeid saab seadmes vívomove Style/Luxe
kohandada. Ka kontol Garmin Connect saab seadeid
kohandada.
Hoia sõrme ekraanil, et menüü kuvada, ja vali .
: lülitab häirimise vältimise režiimi sisse ja välja (Häirimise
vältimise režiimi kasutamine, lehekülg 7).
: võimaldab kella seiereid käsitsi kalibreerida (Kellaosutite
joondamine, lehekülg 12).
8
: määrab heledustaseme. Võid kasutada valikut Auto, et
automaatselt heledust ümbritsevate valgustingimuste põhjal
muuta. Heledustaset saab ka käsitsi muuta.
MÄRKUS. kõrgem heledustase lühendab aku kasutusaega.
: määrab vibratsioonitaseme.
MÄRKUS. kõrgem vibratsioonitase lühendab aku
kasutusaega.
: võimaldab pulsimonitori sisse ja välja lülitada, normist
kõrvalekalduva pulsisageduse hoiatuse seada ning
puhkamise meeldetuletuse määrata (Pulsisageduse ja stressi
seaded, lehekülg 8).
: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni vormingu
ning võimaldab kellaaja käsitsi määrata (Kellaaja käsitsi
määramine, lehekülg 8).
: lülitab aktiivsusmonitori, liikumismärguande ja eesmärkide
märguanded sisse ja välja (Aktiivsussätted, lehekülg 8).
: võimaldab valida, kummal randmel kella kannad.
MÄRKUS. seda sätet kasutatakse tugevustreeningu ja
viibete jaoks.
: määrab, kas seade kuvab läbitud vahemaa statuudi- või
meetermõõdustikus.
: määrab seadme keele.
: võimaldab lähtestada kasutajaandmed ja seaded (Kõikide
vaikeseadete taastamine, lehekülg 12).
: kuvab seadme ID, tarkvara versiooni, regulatiivteabe,
litsenstilepingu jne (Seadme teabe vaatamine, lehekülg 10).
Pulsisageduse ja stressi seaded
Hoia sõrme ekraanil, et menüü kuvada, ja vali > .
: lülitab randmel kantava pulsimonitori sisse või välja. Saad
kasutada valikutAinult tegevus, et kasutada randmel kantavat
pulsimonitori ainult ajastatud tegevuste vältel.
: seade saab anda märku, kui pulsisagedus ületab
sihtväärtust (Ebatavalise pulsisageduse hoiatuse
seadistamine, lehekülg 5).
: võimaldab määrata pulsisageduse märguande läve
väärtuse.
: seade saab anda märku, kui stressitase on ebatavaliselt
kõrge. Märguanne ärgitab sind hetkeks puhkama ning seade
palub sul alustada juhistega hingamisharjutust.
(Lõdvestustaimeri käivitamine, lehekülg 3).
Kellaaja seaded
Hoia sõrme ekraanil, et menüü kuvada, ja vali > .
: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni
vormingusse.
: võimaldab määrata kellaaja käsitsi või automaatselt seotud
mobiilseadme põhjal (Kellaaja käsitsi määramine,
lehekülg 8).
Kellaaja käsitsi määramine
Kellaaeg määratakse vaikimisi automaatselt, kui seade
vívomove Style/Luxe on nutitelefoniga seotud.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > > > Käsitsi.
3 Vali .
4 Kellaaja määramiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Aktiivsussätted
Hoia sõrme ekraanil, et menüü kuvada, ja vali > .
: võimaldab tegevuse jälgimise sisse ja välja lülitada.
MÄRKUS. muud tegevuse jälgimise seaded kuvatakse ainult
siis, kui tegevuse jälgimine on lubatud,
: võimaldab Liikumisteade sisse ja välja lülitada.
Seadme kohandamine
: võimaldab eesmärkide märguanded sisse ja välja lülitada või
need ajastatud tegevuse puhul keelata. Eesmärkide
märguanded ilmuvad igapäevaste sammude, korruste ja
nädala intensiivsusminutite korral.
Garmin Connect seaded
Seadme seadeid, tegevuste valikuid ja kasutajaseadeid saad
kohandada kontol Garmin Connect. Teatud seadeid saab
kohandada ka seadmes vívomove Style/Luxe.
• Vali rakenduses Garmin Connect
või , seejärel vali
Garmini seadmed ning siis oma seade.
• Vali rakenduse Garmin Connect seadmete vidinas oma
seade.
Pärast seadete kohandamist pead oma andmed sünkroonima,
et need seadmes rakendada (Andmete sünkroonimine
rakendusega Garmin Connect, lehekülg 8) (Andmete
sünkroonimine arvutiga, lehekülg 8).
Välimuse seaded
Vali seadme menüüs Garmin Connect ja seejärel Välimus.
Kella välimus: võimaldab valida kella disaini.
Vidinad: võimaldab seadmes kuvatavaid vidinaid kohandada
ning vidinaid silmuses ümber järjestada.
Ekraanivalikud: võimaldab ekraani kohandada.
Märguannete seaded
Vali seadme menüüs Garmin Connect ja seejärel Märguanded.
Hoiatused: võimaldab määrata seadmes äratuse kellaajad ja
sagedused.
Telefoni teavitused: võimaldab lubada ja seadistada ühilduvast
nutitelefonist pärit telefoni teavitused. Teavituste
filteerimisalus võib olla Tegevuse ajal või Mitte tegevuse ajal.
Normist kõrvalekalduv pulsisagedus: seade saab anda
märku, kui pärast puhkeaega ületab pulsisagedus määratud
läve. Saad määrata Hoiatuse lävend.
Puhk. meeldetuletused: seade saab anda märku, kui
stressitase on ebatavaliselt kõrge. Märguanne ärgitab sind
hetkeks puhkama ning seade palub sul alustada juhistega
hingamisharjutust.
Bluetooth-ühenduse hoiatus: seade saab anda märku, kui
seotud nutitelefon ei ole enam Bluetooth tehnoloogia abil
ühendatud.
Ära sega magamise ajal: seade lülitab uneajaks häirimise
vältimise režiimi automaatselt sisse (Kasutajaseaded,
lehekülg 9).
Tegevuste valikute kohandamine
Võid seadmes kuvamiseks tegevusi valida.
1 Vali seadme menüüs Garmin Connect ja seejärel
Aktiivsusvalikud.
2 Vali Redigeeri.
3 Vali seadmes kuvatavad tegevused.
MÄRKUS. kõnni- ja jooksutegevusi ei saa eemaldada.
4 Vajaduse korral vali tegevus, mille seadeid (nt märguanded
ja andmeväljad) soovid kohandada.
Andmeväljade kohandamine
Andmeväljade kombinatsioone ei saa nende kuvade puhul
muuta, mis ilmuvad siis, kui tegevuse taimer töötab.
MÄRKUS. valikut Basseinis ujumine ei saa kohandada.
1 Vali rakenduse Garmin Connect seadete menüüs Garmini
seadmed.
Vali
oma seade.
2
3 Vali Aktiivsusvalikud.
4 Vali tegevus.
Seadme kohandamine
5 Vali Andmeväljad.
6 Vali muutmiseks andmeväli.
Aktiivsusjälgija seaded
Vali seadme Garmin Connect menüüst valik Aktiivsusjälgija.
Aktiivsusjälgija: lülitab aktiivsusjälgija funktsioonid sisse ja
välja.
Tegevuse aktiivne käivitamine: lubab seadmel ajapõhiseid
tegevusi automaatselt luua ja salvestada, kui funktsioon
Move IQ tuvastab, et oled piisavalt kaua kõndinud või
jooksnud. Võid jooksmisele ja kõndimisele luua
miinimumajaga läve.
Kohanda sammupikkust: võimaldab seadmel su tavalise
sammupikkuse näidu abil läbitud vahemaad täpsemalt
arvutada. Võid sisestada teadaoleva vahemaa ja selle
läbimiseks kulunud sammude arvu ning Garmin Connect
saab arvutada su sammupikkuse.
Igapäevane korruste arv: võimaldab sisestada läbitud korruste
päevase eesmärgi.
Igapäevased sammud: võimaldab sisestada sammude
päevase eesmärgi. Võid kasutada sätet Eesmärk, et lubada
seadmel sammude eesmärgi automaatset tuvastust.
Liikumisteade: võimaldab valida, et seade näitaks
päevaekraani ajanäidul teadet ja liikumisriba, kui oled liiga
kaua liikumatult paigal püsinud. Kui helisignaalid on sisse
lülitatud, siis seade piiksub või vibreerib.
MÄRKUS. see seade lühendab aku kasutusaega.
Move IQ: võid funktsiooni Move IQ sündmused sisse või välja
lülitada. Funktsioon Move IQ tuvastab automaatselt
aktiivsusmustrid, näiteks kõndimise ja jooksmise.
Pulsi Ox uneaja jälgimine: võimaldab seadmel une ajal
salvestada kuni 4 tunni jagu pulssoksümeetria andmeid.
Määra eelistatud aktiivsusjälgijaks: kui rakendusega on
ühendatud mitu seadet, siis seadistab seadme peamiseks
aktiivsusjälgijaks.
Nädalased intensiiv.minutid: võimaldab sisestada intensiivsete
minutite nädala eesmärgi, st mitme minuti jooksul on su
aktiivsus mõõdukas või intensiivne. Samuti võimaldab seade
määrata pulsisageduspiirkonna mõõduka intensiivsusega
tegevuste jaoks ning kõrgema pulsisageduse intensiivse
tegevuse jaoks. Võite kasutada ka vaikimisi valitavat
algoritmi.
Kasutajaseaded
Vali seadme menüüs Garmin Connect ja seejärel
Kasutajaseaded..
Isiklikud andmed: võid sisestada isikuandmed, nagu
sünnikuupäev, sugu, pikkus ja kaal.
Unerežiim: võid sisestada tavapärase uneaja.
Pulsisaged. tsoonid: võimaldab tuvastada maksimaalse
pulsisageduse ja kohandatud pulsisageduse tsoone.
Üldised seaded
Vali seadme menüüs Garmin Connect ja seejärel Üldine.
Seadme nimi: võimaldab määrata seadmele nime.
Randmel kandmine: võimaldab valida, kummal randmel kella
kannad.
MÄRKUS. seda sätet kasutatakse tugevustreeningu ja
viibete jaoks.
Ajavorming: seadistab kellaaja kuvamise 12 tunni või 24 tunni
vormingusse.
Kuupäevavorming: seadistab kuupäeva kuvamise kuu/päeva
või päeva/kuu vormingusse.
Keel: määrab seadme keele.
Vahemaa: määrab, kas seade kuvab vahemaa kilomeetrites või
miilides.
9
Seadme teave
Seadme laadimine
HOIATUS
Seadmes on liitiumpolümeeraku. Toote hoiatused ja muu olulise
teabe leiad toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja
tootealane teave.
TEATIS
Korrosiooni vältimiseks kuivata klemmid ja ümbritsev ala
põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga ühendamist.
Järgige lisas olevaid puhastusjuhiseid.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme laadimispessa.
Seadme puhastamine
TEATIS
Isegi pisut higi või niiskust võib põhjustada seadme
elektriklemmidel korrosiooni laadijaga ühendamisel. Korrosioon
võib takistada laadimist ja andmete edastamist.
1 Puhasta seadet lapiga, mida on niisutatud õrnatoimelise
puhastusainega.
Kuivata.
2
Puhastamise järel lase seadmel täielikult kuivada.
VIHJE: lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com
/fitandcare.
Nahkrihmade puhastamine
1 Puhasta nahkrihma kuiva lapiga.
2 Puhasta nahkrihmasid nahahooldusvahendiga.
Rihmade vahetamine
Seade ühildub 20 mm laiuste standardsete
kiirvabastusrihmadega.
1 Libista vedruvardal olevat kiirvabastusnõela ja eemalda rihm.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots USB-laadimispessa.
3 Lae seade täiesti täis.
Seadme laadimise nõuanded
• Ühenda laadija kindlalt USB-kaabli abil seadmega, et see
laadida (Seadme laadimine, lehekülg 10).
Võid seadme laadmiseks ühendada USB-kaabli ettevõtte
Garmin heakskiiduga vahelduvvooluadapteri ja standardse
seinakontaktiga või arvuti USB-pordiga.
• Vaata aku laetuse taset seadme teabe kuval olevast
graafikust (Seadme teabe vaatamine, lehekülg 10).
2 Sisesta vedruvarda üks ots uue rihma kinnitamiseks
Seadme hooldamine
4 Korda toiminguid 1–3, et vahetada ka teine rihm.
TEATIS
Väldi tugevaid lööke ja hoolimatut käsitsemist, sest see võib
seadme tööiga lühendada.
Ära puhasta seadet terava esemega.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja
putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust
kahjustada.
Kui seade puutub kokku kloori-, soolase vee, päikesekreemi,
kosmeetikavahendite, alkoholi või muude ohtlike kemikaalidega,
loputa seda põhjalikult mageveega. Pikaaegne kokkupuude
nende ainetega võib korpust kahjustada.
Hoia nahkrihm puhas ja kuiv. Ära nahkrihmaga vette ega duši
alla mine. Veega ja higiga kokkupuutumisel võib nahkrihm
kahjustuda ja selle värv võib kuluda. Nahkrihmade asemel võid
silikoonrihmasid kasutada.
Ära aseta kõrge temperatuuriga keskkonda, nagu
riidekuivatisse.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
1*
10
seadmesse.
3 Libista kiirvabastusnõela ning joonda vedruvarras seadme
teise poolega.
Seadme teabe vaatamine
Vaata seadme ID-d, tarkvara versiooni ja regulatiivteavet.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
2 Vali > .
3 Teabe kuvamiseks nipsa.
Tehnilised andmed
Patarei tüüp
Korduvlaaditav sisse-ehitatud liitiumaku
Aku kasutusaeg
Kuni 5 päeva nutirežiimis
Kuni 1 lisanädal kellarežiimis
Töötemperatuuri
vahemik
-10 º kuni 50 ºC (14 º kuni 122 ºF)
Laadimise temperatuurivahemik
0 kuni 45 ºC (32 kuni 113 ºF)
Juhtmevabad sagedu- 2,4 GHz @ 0 dBm nominaalne
salad/protokollid
• ANT+ juhtmeta side protokoll
• Bluetooth 5.0 tehnoloogia
13,56 MHz @ –40 dBm nominaalne, juhtmeta
NFC-tehnoloogia
Veekindluse tase
5 ATM1
Seade talub survet, mis on võrdne 50 m sügavusega. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.
Seadme teave
Tõrkeotsing
Kas mu nutitelefon ühildub mu seadmega?
Seade vívomove Style/Luxe ühildub Bluetooth traadita
tehnoloogiat kasutavate nutitelefonidega.
Ühilduvuse kohta leiad teavet aadressilt www.garmin.com
/ble.
Telefon ei ühendu seadmega
• Aseta seade nutitelefoni lähedusse.
• Kui seade on juba seotud, lülita Bluetooth mõlemas seadmes
välja ning seejärel uuesti sisse.
• Kui seade ei ole seotud, ava nutitelefoni Bluetooth
tehnoloogia.
• Ava nutitelefonis rakendus Garmin Connect, vali
või ,
seejärel vali Garmini seadmed > Lisa seade, et
sidumisrežiimi siseneda.
• Hoia sõrme ekraanil, et menüü kuvada, ja vali > , et
sidumisrežiimi siseneda.
Aktiivsuse jälgimine
Lisateavet aktiivsuse jälgimise kohta leiad aadressilt garmin.com
/ataccuracy.
Minu sammuarv ei näi õige olevat
Kui sammuarv ei näi õige, võid proovida järgmist.
• Kanna seadet mittedominantsel käel.
• Kanna seadet taskus, kui lükkad lapsekäru või muruniidukit.
• Kanna seadet taskus, kui kasutad aktiivselt ainult käsi.
MÄRKUS. seade võib tõlgendada teatud korduvaid liigutusi
(nt nõudepesu, pesu voltimine või plaksutamine)
sammudena.
Seadme ja teenuse Garmin Connect konto sammunäit
ei ühti
Teenuse Garmin Connect konto sammunäitu uuendatakse
seadmega sünkroonimisel.
1 Tee valik:
• Sünkrooni sammunäit rakendusega Garmin Connect
(Andmete sünkroonimine arvutiga, lehekülg 8).
• Sünkrooni sammunäit rakendusega Garmin Connect
(Andmete sünkroonimine rakendusega Garmin Connect,
lehekülg 8).
2 Oota, kuni seade sünkroonib andmed.
Sünkroonimiseks võib kuluda mitu minutit.
MÄRKUS. rakenduse Garmin Connect või Garmin Connect
värskendamine ei sünkrooni andmeid ega uuenda
sammunäitu.
Minu stressitaset ei kuvata
Stressitaseme kuvamiseks seadmes peab randmel kantav
pulsimonitor olema sisse lülitatud.
Stressitaseme määramiseks mõõdab seade päevaste
puhkeaegade vältel sinu pulsisageduse muutlikkust. Seade ei
määra stressitaset ajastatud tegevuste vältel.
Kui stressitaseme asemel kuvatakse kriipsud, siis püsi paigal
ja oota, kuni seade mõõdab sinu pulsisageduse muutlikkuse.
Mu intensiivsusminutid vilguvad
Kui teed trenni intensiivsustasemel, mis viib sind lähemale
intensiivsusminutite sihile, siis intensiivsusminutid vilguvad.
Treeni vähemalt 10 järjestikust minutit keskmisel või suurel
intensiivsustasemel.
Läbitud korruste näit pole täpne
Seade sisaldab sisemist baromeetrit, mis mõõdab korruste
läbimisel kõrgust. Läbitud korrus on 3 m (10 ft.).
• Otsi seadme taga laadimiskontaktide lähedal olevaid väikseid
baromeetriavasid ning puhasta laadimiskontaktide ümbrust.
Kui baromeetriavad on blokeeritud, võib baromeetri jõudlus
halveneda. Ala puhastamiseks võid seadet veega loputada.
Puhastamise järel lase seadmel täielikult kuivada.
• Korruste läbimisel ära käsipuust kinni hoia ega trepiastmeid
vahele jäta.
• Tugeva tuule korral valede näitude vältimiseks kata seade
käise või jakiga.
Näpunäited ebaühtlaste pulsisageduse
andmete puhul
Kui pulsisageduse andmed on ebaühtlased või neid ei kuvata,
võid proovida järgmist.
• Enne seadme kandmist pese käsi puhtaks ja kuivata.
• Ära kasuta seadme all päikesekreemi, kätevedelikku või
putukatõrjevahendit.
• Väldi seadme tagumisel küljel asuva pulsisageduse anduri
kraapimist.
• Kanna seadet randmeluu kohal. Seade peab olema kindlalt,
kuid mugavalt paigaldatud.
• Tee 5 kuni 10 minutit soojendust ja kogu pulsisageduse
andmed ka enne tegevusega alustamist.
MÄRKUS. külmas keskkonnas tee soojendust siseruumides.
• Loputa seadet pärast trenni puhta veega.
• Kasuta treeningu ajal silikoonrihma.
Funktsiooni Body Battery andmete
parendamise näpunäited
• Funktsiooni Body Battery tase uueneb seadme
sünkroonimisel teenuse Garmin Connect kontoga.
• Täpsema tulemuse saavutamiseks kanna seadet magamise
ajal.
• Funktsiooni Body Battery näitu aitab laadida puhkamine ja
magamine.
• Pingeline tegevus, suur stress ja halb uni võivad funktsiooni
Body Battery tühjendada.
• Funktsiooni Body Battery ei mõjuta toit ja stimulandid, nagu
kofeiin.
Pulssoksümeetri korrapäratute andmetega
seotud näpunäited
Kui pulssoksümeetri andmed on korrapäratud või ei ilmu, proovi
järgmist.
• Kui seade loeb vere hapnikuküllastust, ole liikumatult.
• Kanna seadet randmeluu kohal. Seade peab olema kindlalt,
kuid mugavalt paigaldatud.
• Kui seade loeb vere hapnikuküllastust, hoia seadmega kätt
südamega samal kõrgusel.
• Kasuta silikoonrihma.
• Enne seadme kandmist pese käsi puhtaks ja kuivata.
• Ära kasuta seadme all päikesekreemi, kätevedelikku või
putukatõrjevahendit.
• Ära kriimusta optilist andurit seadme tagaosas.
• Loputa seadet pärast trenni puhta veega.
Mu seade ei näita õiget kellaaega
Seade uuendab kellaaja ja kuupäeva, kui sünkroonid seadme
arvuti või mobiilseadmega. Õige kellaaja seadistamiseks tuleks
Tõrkeotsing
11
seadet sünkroonida ajavööndi muutumisel või suve-/talveajale
üleminekul.
Kui kellaosutid ei ühti digitaalse kellaajaga, tuleks neid käsitsi
joondada (Kellaosutite joondamine, lehekülg 12).
1 Kinnita, et valitud on automaatne kellaaja määramine
(Kellaaja seaded, lehekülg 8).
2 Kinnita, et arvuti või mobiilseade näitab õiget kohalikku
kellaaega.
3 Tee valik:
• Sünkrooni seade arvutiga (Andmete sünkroonimine
arvutiga, lehekülg 8).
• Sünkrooni seade mobiilseadmega (Andmete
sünkroonimine rakendusega Garmin Connect, lehekülg 8).
Kellaaega ja kuupäeva uuendatakse automaatselt.
Kellaosutite joondamine
Seadmel vívomove Style/Luxe on täppiskellaosutid. Intensiivse
tegevuse tõttu võib kellaosutite asend muutuda. Kui kellaosutid
ei ühti digitaalse kellaajaga, tuleks neid käsitsi joondada.
VIHJE: kellaosuteid võib-olla vajalik joondada ka siis, kui oled
kella mõned kuud tavapäraselt kasutanud.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
> Joonda osutid \n12:00-ga.
2 Vali >
3 Vali või kuni minutiosuti on 12-l.
4 Vali .
5 Vali või kuni tunniosuti on 12-l.
6 Vali .
Kuvatakse teade Joondatud.
MÄRKUS. kellaosuteid saab joondada ka rakendusega
Garmin Connect.
Aku kasutusaja pikendamine
• Vähenda ekraani heledust ja ooterežiimi aktiveerumiseks
kuluvat aega (Välimuse seaded, lehekülg 9).
• Lülita randmeviiped välja (Välimuse seaded, lehekülg 9).
• Vähenda nutitelefoni teavituste seadetes teavitusi, mis
kuvatakse seadmes vívomove Style/Luxe (Teavituste
haldamine, lehekülg 7).
• Lülita nutiteavitused välja (Bluetooth seaded, lehekülg 8).
• Lülita Bluetooth juhtmeta tehnoloogia välja, kui sa ei kasuta
selle ühendusega funktsioone (Bluetooth seaded,
lehekülg 8).
• Peata pulsisageduse andmete edastamine seotud
seadmetesse Garmin (Pulsisageduse andmete edastamine
ettevõtte Garmin seadmetesse, lehekülg 5).
• Lülita randmepõhine pulsisageduse jälgimine välja
(Pulsisageduse ja stressi seaded, lehekülg 8).
MÄRKUS. randmepõhise pulsisageduse jälgimise abil
arvutatakse aktiivse treeningu minuteid, maksimaalset
hapnikutarbimisvõimet, stressitaset ja põletatud kaloreid
(Intensiivsusminutid, lehekülg 2).
Seadme ekraani nähtavus on õues halb
Seade tuvastab ümbritsevad valgustingimused ja kohandab
automaatselt taustvalgustuse heledust, et aku kasutusaeg oleks
võimalikult pikk. Otsese päikesevalguse käes ekraani heledus
suureneb, kuid siiski võib lugemine raske olla. Õuetegevuste
alustamisel võib abi olla tegevuse automaattuvastuse
funktsioonist (Aktiivsusjälgija seaded, lehekülg 9).
Kõikide vaikeseadete taastamine
Saad lähtestada kõik seadme seaded tehase vaikeseadetele.
1 Menüü kuvamiseks hoia all puuteekraani.
12
2 Vali > .
3 Tee valik:
• Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele
lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja
aktiivsusajaloo säilitamiseks vali Taasta vaikeseaded.
• Seadme kõigi seadete tehase vaikeseadetele
lähtestamiseks ja kasutaja sisestatud kogu teabe ja
aktiivsusajaloo kustutamiseks vali Kustuta andmed,
lähtesta.
Kuvatakse teade.
4 Puuduta ekraani.
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Tarkvara uuendamine rakenduse Garmin
Connect abil
Enne seadme tarkvara uuendamist rakenduse Garmin Connect
abil peab sul teenuses Garmin Connect konto olema ning seade
peab ühilduva nutitelefoniga seotud olema (Seadme
sisselülitamine ja seadistamine, lehekülg 1).
Sünkrooni seadet rakendusega Garmin Connect (Andmete
sünkroonimine rakendusega Garmin Connect, lehekülg 8).
Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin
Connect uuenduse automaatselt seadmesse. Uuendus
rakendatakse, kui seadme aktiivset kasutust ei toimu. Pärast
uuendamist seade taaskäivitub.
Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin
Express
Enne seadme tarkvara uuendamist tuleb alla laadida ja installida
rakendus Garmin Express ning lisada su seade (Andmete
sünkroonimine arvutiga, lehekülg 8).
1 Ühenda USB-kaabli abil seade arvutiga.
Kui uus tarkvara on saadaval, saadab rakendus Garmin
Express selle seadmesse.
2 Kui rakendus Garmin Express on uuenduse saatmise
lõpetanud, ühenda seade arvuti küljest lahti.
Seade installib uuenduse.
Tooteuuendused
Installi arvutisse Garmin Express (www.garmin.com/express).
Installi nutitelefoni rakendus Garmin Connect.
Tagab Garmin seadmetel allolevatele teenustele hõlpsa
juurdepääsu.:
• Tarkvarauuendused
• Andmete üleslaadimine teenusesse Garmin Connect
• Toote registreerimine
Lisateabe hankimine
• Ava support.garmin.com, et leida rohkem kasutusjuhendeid,
artikleid ja tarkvarauuendusi.
• Ava buy.garmin.com või võta ühendust ettevõtte Garmin
edasimüüjaga, et saada teavet valikuliste tarvikute ja
varuosade kohta.
• Ava www.garmin.com/kenwood.
Tegemist ei ole meditsiiniseadmega.
Pulssoksümeetrifunktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
Seadme parandamine
Kui seade vajab parandamist, ava support.garmin.com, kust
leiad teavet selle kohta, kuidas ettevõtte Garmin tootetoele
hooldustaotlus esitada.
Tõrkeotsing
Lisa
suurem on sagedus. Pulsisageduse tsoone arvutatakse
tavaliselt maksimaalse pulsisageduse protsentide alusel.
Vormisoleku sihid
Pulsisageduse tsoonide tundmine aitab mõõta ja parandada
vormisolekut järgmiste põhimõtete mõistmise ja rakendamisega.
• Pulss on treeningu intensiivsuse hea näitaja.
• Pulsisageduse teatud tsoonides treenimine aitab parandada
kardiovaskulaarset võimekust ja tugevust.
Kui tead oma maksimaalset pulsisagedust, võid kasutada tabelit
(Pulsisageduse tsoonide arvutamine, lehekülg 13), et
tuvastada oma vormisoleku eesmärgi saavutamiseks parim
pulsisageduse tsoon.
Kui sa ei tea oma maksimaalset pulssi, kasuta Internetis
saadaolevat mõnda kalkulaatorit. Teatud spordisaalid ja
tervisekeskused võivad teha testi maksimaalse pulsisageduse
mõõtmiseks. Vaikimisi kasutatav maksimaalse pulsisagedus on
220 miinus su vanus.
Pulsisageduse tsoonid
Paljud sportlased kasutavad pulsisageduse tsoone, et oma
kardiovaskulaarset ja sportlikku vormi parandada.
Pulsisageduse tsoon on teatud vahemikku jääv südamelöökide
arv minutis. Viis enim kasutatud pulsisageduse tsooni on
tähistatud numbritega 1 kuni 5. Mida suurem number, seda
Pulsisageduse tsoonide arvutamine
Tsoon % maksimaal- Tajutav pingutus
sest pulsisagedusest
Kasud
1
50–60%
Lõdvestunud, rahulik
tempo, rütmiline
hingamine
Algaja tasemel
aeroobne treening,
vähendab stressi
2
60–70%
Mugav tempo, natuke Tavaline kardiotreesügavam hingamine,
ning, hea taastumisvestlemine on võimalik tempo
3
70–80%
Keskmine tempo, vest- Parem aeroobne
lemine on raskendatud võimekus, optimaalne kardiotreening
4
80–90%
Kiire tempo ja natuke
ebamugav, jõuline
hingamine
Parem anaeroobne
võimekus ja lävi,
parem kiirus
5
90–100%
Sprintimistempo, pole
pikema aja vältel jätkusuutlik, raske
hingamine
Anaeroobne ja
muskulaarne vastupidavus, suurem
jõud
Maksimaalse hapnikutarbimisvõime standardtasemed
Nendes tabelites on näidatud maksimaalse hapnikutarbimisvõime hinnangulised väärtused vanuse ja soo kaupa.
Mehed
Protsentiil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ülihea
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Suurepärane
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hea
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ilus
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Halb
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Naised
Protsentiil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ülihea
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Suurepärane
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hea
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ilus
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Halb
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Andmed on trükitud The Cooper Institute loal. Lisateabe saamiseks külasta veebilsaiti www.CooperInstitute.org.
Lisa
13
Indeks
A
ajalugu 8
arvutisse saatmine 7, 8
aktiivsuse jälgimine 2
aktiivsusjälgija 2, 7–9
aku, laadimine 1, 10
andmed
edastamine 7
salvestamine 7
üleslaadimine 9
andmete salvestamine 7
andmeväljad 9
Auto Lap 4
avakuva, kohandamine 9
B
basseini pikkus, säte 4
Body Battery 2
E
eesmärgid 2, 8, 9
ekraan 8
kalibreerimine 11, 12
seaded 8
ekraaniseaded 8
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7–9, 12
Garmin Express 8
tarkvara uuendamine 12
Garmin Pay 6
GPS 4, 8
signaal 7
H
hapnikuküllastus 5
I
ilm 2
intensiivsusminutid 2, 9, 11
intervallid, ujumine 4
J
juhtelementide menüü 1
jälgimine 5
K
kaal, seaded 9
kalibreerimine 3
puuteekraan 11, 12
kalorid 3
andmeväljad 9
väljaminekud 2
kasutajaandmed, kustutamine 12
keel 9
Keha aku 11
kell 7, 8, 12
kella disainid 9
kellaaeg 8, 11
seaded 8, 9, 12
kellarežiim 1
klahvid 1
kustutamine
kõik kasutaja andmed 12
sõnumid 3
L
laadimine 10
M
maksed 6
Maksimaalne hapnikutarbimisvõime 5, 13
massmälurežiim 8
menstruaaltsükkel 2, 3
menüü 1, 8
Move IQ 9
muusika juhtnupud 2, 3
muutmine 9
mõõtühikud 9
14
märguanded 8
pulsisagedus 5, 9
vibratsioon 7, 9
N
NFC 6
nutitelefon 3, 11
rakendused 7
sidumine 1, 8, 11
P
patarei 10
kasutusaja pikendamine 8, 9, 12
profiilid, tegevus 7
pulsisagedus 1–3, 5
andmeväljad 9
andurite sidumine 5
monitor 5, 8, 11
märguanded 5, 9
tsoonid 9, 13
pulssoksümeeter 1, 5, 9, 11
puuteekraan 1
kalibreerimine 11, 12
R
rahakott 6
rakendused 7
nutitelefon 1
rihmad 10
ringid 4
S
sammud 2, 4, 8, 9
sammupikkus 9
seaded 1, 5, 8, 9, 12
seade 8, 9
seadme ID 10
seadme kohandamine 8
seadme lähtestamine 12
seadme puhastamine 10
sidumine
ANT+ andurid 5
nutitelefon 1, 8, 11
stopper 6
stressiskoor 2
stressitase 2, 3, 8, 11
sõnumid 3
süsteemiseaded 8
T
taimer 3, 4, 6, 9
allaloendus 6
tarkvara
uuendamine 12
versioon 10
tarvikud 12
taustvalgustus 7–9
teavitused 2, 3, 7, 9
tegevused 3, 4, 8, 9
kohandatud 9
salvestamine 9
tegevuste salvestamine 3, 4, 9
tehnilised andmed 10
Tehnoloogia Bluetooth 7–9, 11
tervisestatistika 3
tsoonid, pulsisagedus 9
tõrkeotsing 4, 10–12
U
ujumine 4
unerežiim 7, 9
USB 12
failide edastamine 8
uuendused, tarkvara 12
V
vahemaa 2
andmeväljad 9
varuosad 10
vidinad 2, 3, 9
väljakutsed 4
Indeks
support.garmin.com
September 2019
190-02588-01_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising