Garmin | vívofit® jr. | Garmin vívofit® jr. Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin vívofit® jr.  Príručka používateľa (vo formáte PDF)
vívofit jr.
®
Príručka používateľa
© 2017 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin , logo Garmin a vívofit sú ochranné zámky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Connect™ je ochranná
známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
Slovné označenie a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú
vlastníctvom príslušných vlastníkov.
®
Číslo modelu: A03009
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Používanie zariadenia ................................................................ 1
Spárovanie so smartfónom ......................................................... 1
Aplikácia vívofit jr. ....................................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Ikony ........................................................................................... 1
Cieľ aktivít .............................................................................. 1
Plnenie drobných činností ...................................................... 1
Získané mince ........................................................................ 1
Možnosti ponuky ......................................................................... 2
Použitie časovača úloh .......................................................... 2
Používanie stopiek ................................................................. 2
Výzva na pohyb .......................................................................... 2
Sledovanie spánku ..................................................................... 2
História............................................................................ 2
Manuálne posielanie údajov do smartfónu ................................. 2
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 2
Nastavenia aplikácie vívofit jr. .................................................... 2
Informácie o zariadení................................................... 2
Technické údaje ..........................................................................2
Aktualizácia softvéru ................................................................... 2
Zobrazenie informácií o zariadení .............................................. 3
Starostlivosť o zariadenie ........................................................... 3
Čistenie zariadenia ................................................................ 3
Používateľom vymeniteľná batéria ............................................. 3
Výmena batérie ...................................................................... 3
Výmena náramku ........................................................................ 3
Výmena náramku ................................................................... 3
Riešenie problémov....................................................... 4
Môj krokomer sa javí nepresný ................................................... 4
Zariadenie nezobrazuje správny čas .......................................... 4
Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením? ................... 4
Párovanie s viacerými mobilnými zariadeniami .......................... 4
Ako môžem pomocou aplikácie vívofit jr. spárovať ďalšie
zariadenie? ................................................................................. 4
Reset zariadenia ......................................................................... 4
Zariadenie sa nedá zapnúť ......................................................... 4
Príloha............................................................................. 4
Ako získať ďalšie informácie ....................................................... 4
Licenčná zmluva o používaní softvéru ....................................... 4
Register........................................................................... 6
Obsah
i
Úvod
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým
poraďte s lekárom.
Používanie zariadenia
Nastavenia: umožňuje prispôsobiť nastavenia zariadenia
a používateľa vrátane výstražných tónov, ikon, profilových
obrázkov a oveľa viac.
Garmin Connect
Aspoň jeden z rodičov musí mať účet Garmin Connect, aby ste
mohli používať aplikáciu vívofit jr.. Za účelom registrácie do
bezplatného účtu prejdite na stránku www.garminconnect.com
/start. Účet Garmin Connect vám poskytuje nástroje na
vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie
a povzbudzovanie. Prostredníctvom prepojenia kompatibilného
zariadenia na sledovanie aktivít s vaším účtom Garmin Connect
si môžete zaznamenávať udalosti vášho aktívneho životného
štýlu a zúčastňovať sa rodinných výziev.
Ikony
Ikony reprezentujú rôzne funkcie zariadenia. Stlačením tlačidla
prechádzate po jednotlivých funkciách.
Aktuálny dátum. Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú po
odoslaní údajov do smartfónu.
• Stlačením tlačidla À sa posúvate po jednotlivých funkciách
zariadenia a možnostiach ponuky.
• Podržaním tlačidla na 1 sekundu zobrazíte ponuku.
• Podržaním tlačidla na 1 sekundu vyberiete možnosti ponuky.
• Podržaním tlačidla kratšie ako 1 sekundu zapnete
podsvietenie.
Podsvietenie sa vypína automaticky.
Spárovanie so smartfónom
Skôr než budete môcť zariadenie vívofit jr. spárovať so
smartfónom, aspoň jeden rodič alebo opatrovník musí mať účet
Garmin Connect™ (Garmin Connect, strana 1).
Vaše zariadenie musí byť spárované priamo cez aplikáciu vívofit
jr., nie cez nastavenia Bluetooth v smartfóne.
1 Prostredníctvom smartfónu prevezmite z obchodu App Store
aplikáciu vívofit jr..
2 Na prihlásenie zadajte vaše používateľské meno a heslo pre
Garmin Connect.
3 Postupujte podľa pokynov v aplikácii, nastavte svoju rodinu
a pridajte všetky deti.
4 Na zariadení vívofit jr. podržte tlačidlo dovtedy, kým sa
nezobrazí ikona .
Zariadenie prejde do režimu párovania.
5 Podľa pokynov v aplikácii dokončite proces nastavenia.
POZNÁMKA: spárovať môžete viacero mobilných zariadení,
napríklad tablet alebo smartfón druhého z rodičov (Párovanie
s viacerými mobilnými zariadeniami, strana 4).
®
Aplikácia vívofit jr.
Vďaka bezplatnej aplikácii vívofit jr. môžete sledovať
každodenné aktivity a plnenie drobných činností vašich detí.
Sledovanie aktivity: umožňuje sledovať každodenné prejdené
kroky, aktívne minúty a informácie o spánku vašich detí.
Plnenie drobných činností: umožňuje vytvárať a spravovať
drobné činnosti, prideľovať mince za dokončenie takýchto
činností a používať mince na zaplatenie za rôzne vlastné
odmeny.
Dobrodružná mapa: umožňuje vám pozerať si každodenné
pokroky vašich detí po splnení 60-minútového cieľa aktivít
a odhaľovať nové dobrodružstvá.
Výsledková listina: umožňuje porovnávať počty krokov
všetkých členov rodiny a pripojených kontaktov z komunity
Garmin Connect.
Úvod
Celkový počet prejdených krokov za deň.
Celkový počet aktívnych minút za deň a plnenie v rámci 60minútového cieľa aktivít.
Počet dokončených a priradených drobných činností za deň.
Celkový počet získaných mincí.
Cieľ aktivít
Za účelom zlepšenia zdravia dieťaťa odporúčajú organizácie,
ako je Centers for Disease Control and Prevention v USA,
venovať denne minimálne 60 minút fyzickým aktivitám. Môže sa
to vzťahovať na aktivity s miernou intenzitou, ako je energické
kráčanie, alebo intenzívne aktivity ako beh.
Zariadenie podporuje aktivitu dieťaťa tak, že zobrazuje jeho
plnenie činností v rámci 60-minútového denného cieľa.
Plnenie drobných činností
Aplikáciu vívofit jr. môžete použiť na vytvorenie a priradenie
drobných činností, ako aj na aktualizáciu plnenia týchto činností.
Po pripojení zariadenia vívofit jr. k smartfónu zariadenie
zobrazuje aktualizovaný počet drobných činností, ktoré boli
dokončené À a priradené Á za deň.
Získané mince
Aplikáciu vívofit jr. môžete použiť na udeľovanie mincí za
dokončenie drobnej činnosti. Po pripojení zariadenia vívofit jr.
k smartfónu zariadenie zobrazuje aktualizovaný počet získaných
mincí À.
Mince môžete použiť na zaplatenie odmien v aplikácii vívofit jr..
V aplikácii môžete vytvoriť vlastné odmeny a nastaviť počet
mincí potrebných na vyplatenie odmeny. Keď v aplikácii
zaplatíte mincami a pripojíte zariadenie k smartfónu, zariadenie
zobrazí aktualizovaný celkový počet mincí.
1
Možnosti ponuky
Výzvu na pohyb vynulujete prejdením krátkej vzdialenosti.
Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku a stlačením tlačidla sa
posúvate po jednotlivých možnostiach.
Sledovanie spánku
Spáruje zariadenie a odošle údaje do zapnutého smartfónu
Bluetooth.
Zobrazí možnosti časovača úloh.
Zariadenie monitoruje vaše pohyby počas spánku.
V nastaveniach aplikácie vívofit jr. môžete nastaviť váš bežný
čas na spánok. V aplikácii vívofit jr. si môžete prezrieť štatistiku
spánku.
Spustia sa stopky.
História
Zobrazí informácie o zariadení.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Použitie časovača úloh
Zariadenie môžete použiť na spustenie časovača
s odpočítavaním.
1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
2 Podržte položku .
3 Stlačením tlačidla sa posúvate po jednotlivých možnostiach
časovača úloh.
4 Podržaním tlačidla vyberiete a spustíte časovač.
Zariadenie zapípa, časovač spustí odpočítavanie
a zariadenie odošle upozornenie do najbližšieho
spárovaného smartfónu. Pri posledných 3 sekundách
zariadenie pípa do uplynutia času.
TIP: časovač zastavíte podržaním tlačidla.
Možnosti časovača úloh
Zariadenie sa dodáva s vopred nastavenými časovačmi úloh,
ktoré môžete použiť na vykonanie bežných činností.
Dvojminútový časovač môžete napríklad použiť na čistenie
zubov alebo vykonanie akejkoľvek inej úlohy, ktorá zaberie dve
minúty. Pre každú úlohu je vopred nastavený určitý počet minút.
Ikona
Trvanie
Príklady činností
2 minúty
Čistenie zubov
5 minút
Hranie sa
10 minút
Jedenie
15 minút
Čítanie
20 minút
Učenie alebo cvičenie
30 minút
Čas pred obrazovkou
Používanie stopiek
1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
2 Podržte položku .
3 Stlačením spustite časovač.
4 Stlačením zastavíte časovač.
5 Časovač v prípade potreby vynulujete stlačením
6 Podržaním tlačidla ukončíte časovač.
Zariadenie stále sleduje denné aktivity a štatistiky spánku. Túto
históriu môžete odoslať do aplikácie vívofit jr..
Zariadenie ukladá údaje aktivít maximálne 4 týždne. Keď sa
pamäť zaplní, zariadenie odstráni najstaršie súbory, vďaka
čomu sa vytvorí miesto pre nové údaje.
Manuálne posielanie údajov do smartfónu
Vaše zariadenie pravidelne automaticky posiela údaje do
najbližšieho spárovaného zariadenia Bluetooth. Údaje môžete
tiež kedykoľvek poslať manuálne. Vďaka tomu si môžete
v aplikácii vívofit jr. prezerať aktivity, drobné činnosti a mince.
1 Umiestnite zariadenie do blízkosti smartfónu.
2 Otvorte aplikáciu vívofit jr..
3 Na zariadení vívofit jr. stlačením tlačidla zobrazte ponuku.
4 Podržte položku .
Zobrazí sa a počas posielania údajov zo zariadenia sa
bude červená lišta priebehu pohybovať.
5 Potiahnutím prsta nadol po smartfóne a obnovíte aplikáciu.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia aplikácie vívofit jr.
Pomocou aplikácie vívofit jr. si môžete prispôsobiť nastavenia
zariadenia, používateľa a aplikácie.
V aplikácii vívofit jr. vyberte položku Viac.
Nastavenia rodiny: umožňuje prispôsobiť rodinné nastavenia.
Môžete napríklad upraviť názov rodiny a pozvať ďalších
rodičov alebo opatrovníkov.
Nastavenia aplikácie: umožňuje prispôsobiť nastavenia
aplikácie, spustiť režim Dieťa a zobraziť informácie
o zákonoch a predpisoch.
Pomocník: obsahuje informácie o starostlivosti o zariadenie,
videá a ďalšie užitočné informácie.
Informácie o zariadení
Technické údaje
.
Výzva na pohyb
Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce
metabolické zmeny. Výzva na pohyb vám pripomenie, aby ste
sa pohybovali. Výzva na pohyb À sa zobrazí po jednej hodine
bez aktivity. Ďalšie segmenty Á sa budú zobrazovať každých
15 minút bez aktivity.
Typ batérie
Používateľom vymeniteľná batéria
CR1632
Výdrž batérie
Až 1 rok
Rozsah prevádzkovej teploty
Od -10 º do 60 ºC (od 14 º do 140 ºF)
Bezdrôtová frekvencia/
protokol
2,4 GHz pri menovitom výkone 3 dBm
Odolnosť voči vode
5 ATM*
*Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac
informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.
Aktualizácia softvéru
Keď bude dostupná aktualizácia softvéru, zariadenie túto
aktualizáciu automaticky prevezme pri odosielaní údajov do
smartfónu (Manuálne posielanie údajov do smartfónu, strana 2).
2
História
Na zariadení vívofit jr. sa bude počas aktualizácie zobrazovať
indikátor priebehu a ikona . Aktualizácia môže trvať niekoľko
minút. Počas aktualizácie by malo byť zariadenie v blízkosti
smartfónu. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.
Zobrazenie informácií o zariadení
ID jednotky a verziu softvéru si môžete kedykoľvek pozrieť.
1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku.
2 Podržte položku .
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte
opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu.
Nestláčajte tlačidlá pod vodou.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani
repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti
a povrchovú úpravu.
Po kontakte zariadenia s chlórom, slanou vodou, opaľovacím
krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi
chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri
dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť
kryt.
Neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou, ako je
napríklad sušička.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
4 Novú batériu vložte tak, aby záporná strana smerovala
dovnútra predného krytu.
5 Overte, či tesnenie nie je poškodené a či tesne prilieha
k zadnému krytu.
6 Opätovne nasaďte zadný kryt a štyri skrutky.
7 Štyri skrutky uťahujte rovnomerne a pevne.
8 Zariadenie zasuňte do ohybného silikónového náramku
natiahnutím materiálu náramku tak, aby náramok obopol
zariadenie.
Šípka na zariadení musí byť zarovnaná so šípkou vnútri
náramku.
Čistenie zariadenia
1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného
čistiaceho prostriedku.
2 Utrite ho dosucha.
Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.
TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/fitandcare.
Výmena náramku
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Náramok je navrhnutý tak, aby dobre sedel na ruke väčšiny detí
vo veku od 4 do 9 rokov. Ak je náramok príliš malý, prejdite
v aplikácii vívofit jr. do pomocníka a postupujte podľa
zobrazených pokynov, aby ste získali náhradný náramok. Ak
potrebujete informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných
dieloch, obráťte sa na zákaznícku podporu spoločnosti Garmin .
Vyberateľné zariadenie je kompatibilné s náramkami vívofit 3
and vívofit jr. 2.
Výmena batérie
Výmena náramku
Používateľom vymeniteľná batéria
Zariadenie používa jednu batériu CR1632.
1 Vyberte zariadenie z náramku.
®
Informácie o voliteľnom príslušenstve nájdete na stránke
buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov
značky Garmin.
1 Vyberte zariadenie z náramku.
2 Na zadnej strane zariadenia odstráňte pomocou malého
krížového skrutkovača štyri skrutky.
3 Odstráňte zadný kryt a vyberte batériu.
Informácie o zariadení
2 Zariadenie zasuňte do ohybného silikónového náramku
natiahnutím materiálu náramku tak, aby náramok obopol
zariadenie.
Šípka na zariadení musí byť zarovnaná so šípkou vnútri
náramku.
3
9 V prípade potreby zopakujte kroky 1 až 8 pre každé ďalšie
mobilné zariadenie.
Ako môžem pomocou aplikácie vívofit jr.
spárovať ďalšie zariadenie?
Riešenie problémov
Môj krokomer sa javí nepresný
Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.
• Prejdite na stránku http://garmin.com/ataccuracy.
• Nasaďte si zariadenie na ľavé zápästie.
• Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.
POZNÁMKA: zariadenie môže ako kroky zaznamenať aj
niektoré opakované pohyby, ako napr. pri tlieskaní, čistení
zubov.
Zariadenie nezobrazuje správny čas
Čas a dátum sa v zariadení aktualizujú po odoslaní údajov do
smartfónu. Aby ste získali správny čas pri prechode do iného
časového pásma a aktualizovali letný čas, odosielajte údaje do
smartfónu manuálne.
1 Overte, či smartfón alebo mobilné zariadenie zobrazujú
správny miestny čas.
2 Pošlite údaje do smartfónu (Manuálne posielanie údajov do
smartfónu, strana 2).
Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.
Je môj smartfón kompatibilný s mojím
zariadením?
Zariadenie vívofit jr. je kompatibilné so smartfónmi, ktoré
používaniu bezdrôtovú technológiu Bluetooth Smart.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na webovej stránke
www.garmin.com/ble.
Párovanie s viacerými mobilnými
zariadeniami
Po dokončení úvodného nastavenia (Spárovanie so
smartfónom, strana 1) môžete zariadenie vívofit jr. spárovať
maximálne s dvomi ďalšími mobilnými zariadeniami, ako je
tablet alebo smartfón druhého z rodičov.
1 Prostredníctvom smartfónu alebo tabletu prevezmite
z obchodu App Store aplikáciu vívofit jr., nainštalujte ju
a otvorte.
2 Na prihlásenie zadajte vaše používateľské meno a heslo pre
Garmin Connect.
3 Na pripojenie k existujúcej rodine postupujte podľa pokynov
v aplikácii.
4 Umiestnite svoje mobilné zariadenie do vzdialenosti 3 m
(10 stôp) od zariadenia vívofit jr..
POZNÁMKA: počas párovania udržujte vzdialenosť 10 m
(33 stôp) od ďalších mobilných zariadení.
5 V prípade potreby vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth
na mobilných zariadeniach, ktoré už boli spárované.
6 Na zariadení vívofit jr. stlačením tlačidla zobrazte ponuku.
a spustite režim párovania.
7 Podržte
8 Postupujte podľa pokynov v aplikácii a dokončite párovanie.
4
Ak už ste s aplikáciou vívofit jr. nejaké zariadenie spárovali,
nové dieťa a zariadenie môžete pridať v ponuke dieťaťa.
Spárovať môžete maximálne osem zariadení.
POZNÁMKA: každé dieťa je možné spárovať s jedným
zariadením.
1 Otvorte aplikáciu vívofit jr..
2 Vyberte ikonu .
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne je potrebné
reštartovať ho. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje.
POZNÁMKA: reštartovaním zariadenia dôjde tiež k resetovaniu
lišty pohybu.
1 Tlačidlo zariadenia podržte po dobu 10 sekúnd, kým sa
nevypne obrazovka.
2 Uvoľnite tlačidlo zariadenia.
Zariadenie sa reštartuje a obrazovka sa zapne.
Zariadenie sa nedá zapnúť
Ak sa zariadenie nedá zapnúť, možno bude potrebné vymeniť
batériu.
Prejdite na časť (Výmena batérie, strana 3).
Príloha
Ako získať ďalšie informácie
• Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na
webovej stránke support.garmin.com.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/intosports.
• Prejdite na stránku www.garmin.com/learningcenter.
• Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch
nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich
poskytne predajca produktov značky Garmin.
Licenčná zmluva o používaní softvéru
POUŽÍVANÍM ZARIADENIA SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE
ZAVIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR. TÚTO ZMLUVU SI
POZORNE PREČÍTAJTE.
Spoločnosť Garmin Ltd. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len
„Garmin“) vám udeľujú obmedzenú licenciu na používanie
softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“)
v binárne vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu.
Oprávnenie, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva
v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin a/alebo
jej externým dodávateľom.
Potvrdzujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a/
alebo jej externých dodávateľov a je chránený autorskými
právami Spojených štátov amerických a medzinárodnými
zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrdzujete, že
štruktúra, organizácia a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje
zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin
a/alebo jej externých dodávateľov a že softvér vo forme
zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom
spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov.
Súhlasíte, že softvér ani akúkoľvek jeho časť nebudete
dekompilovať, rozoberať, upravovať, spätne skladať, spätne
analyzovať ani meniť na čitateľnú formu pre človeka, prípadne
Riešenie problémov
vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri.
Súhlasíte, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať tento
softvér do žiadnej krajiny v rozpore so zákonmi Spojených
štátov amerických alebo inej príslušnej krajiny o kontrole
vývozu.
Príloha
5
Register
A
aktualizácie, softvér 2
aplikácie 1
B
batéria, výmena 3
C
ciele 1
Č
časovač 2
čistenie zariadenia 3
D
denný čas 4
G
Garmin Connect 1, 2
H
história 2
I
ID jednotky 3
ikony 1, 2
L
licenčná zmluva pre softvér 4
N
náhradné diely 3
náramky 3
nastavenia 2
P
párovanie, smartfón 4
ponuka 1
príslušenstvo 4
prispôsobenie zariadenia 2
R
remienky 3
reštartovanie zariadenia 4
režim spánku 2
riešenie problémov 4
S
sledovanie aktivity 1, 2
smartfón 1, 2, 4
párovanie 4
softvér
aktualizácia 2
verzia 3
stopky 2
T
technické údaje 2
technológia Bluetooth 4
tlačidlá 1, 2
V
výmena batérie 3
6
Register
support.garmin.com
December 2017
190-02084-44_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising