Garmin | vívofit® jr. | User guide | Garmin vívofit® jr. Podręcznik użytkownika

Garmin vívofit® jr.  Podręcznik użytkownika
vívofit jr.
®
Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin oraz vívofit są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
®
Nr modelu: A03009
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Korzystanie z urządzenia ............................................................ 1
parowaniu urządzenia ze smartfonem, ....................................... 1
Aplikacja vívofit jr. ....................................................................... 1
Garmin Connect .......................................................................... 1
Ikony ........................................................................................... 1
Cel aktywności ....................................................................... 1
Postępy w wykonywaniu zadań ............................................. 1
Zgromadzone żetony ............................................................. 1
Opcje menu ................................................................................ 2
Korzystanie z minutnika zadań .............................................. 2
Korzystanie ze stopera .......................................................... 2
Pasek ruchu ................................................................................ 2
Monitorowanie snu ...................................................................... 2
Historia ............................................................................ 2
Ręczne przesyłanie danych do smartfonu .................................. 2
Dostosowywanie urządzenia......................................... 2
Ustawienia aplikacji vívofit jr. ...................................................... 2
Informacje o urządzeniu................................................ 2
Dane techniczne ......................................................................... 2
Aktualizacja oprogramowania ..................................................... 3
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ......................................... 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 3
Czyszczenie urządzenia ........................................................ 3
Wymienianie baterii przez użytkownika ...................................... 3
Wymienianie baterii ................................................................ 3
Wymiana paska .......................................................................... 3
Wymiana opaski ..................................................................... 3
Rozwiązywanie problemów........................................... 4
Liczba kroków jest niedokładna .................................................. 4
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu .......................... 4
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................... 4
Parowanie wielu urządzeń mobilnych ........................................ 4
Jak sparować dodatkowe urządzenie przez aplikację vívofit
jr.? ............................................................................................... 4
Resetowanie urządzenia ............................................................ 4
Urządzenie nie włącza się .......................................................... 4
Załącznik......................................................................... 4
Źródła dodatkowych informacji ................................................... 4
Umowa licencyjna na oprogramowanie ...................................... 4
Indeks.............................................................................. 6
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Korzystanie z urządzenia
Tablica wyników: Umożliwia porównywanie liczby kroków
wykonanych przez całą rodzinę oraz kontakty ze
społeczności Garmin Connect.
Ustawienia: Umożliwia spersonalizowanie urządzenia
i ustawień użytkownika, w tym dźwięków alertów, ikon, zdjęć
profilowych i nie tylko.
Garmin Connect
Co najmniej jedno z rodziców musi mieć kontoGarmin Connect,
aby móc korzystać z aplikacji vívofit jr. Aby założyć bezpłatne
konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
KontoGarmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie oraz
udostępnianie informacji na temat swojej aktywności, stanowiąc
źródło wzajemnej motywacji. Powala to prowadzić zapis
swojego aktywnego trybu życia i uczestniczyć w rodzinnych
wyzwaniach dzięki podłączeniu zgodnego monitora aktywności
do konta Garmin Connect.
Ikony
Ikony reprezentują funkcje urządzenia. Przycisk służy do
przewijania funkcji.
• Naciśnij przycisk À, baby przewinąć funkcje urządzenia
i opcje menu.
• Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby wyświetlić menu.
• Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby wybrać opcje
w menu.
• Przytrzymaj przycisk przez mniej niż 1 sekundę, aby włączyć
podświetlenie.
Podświetlenie wyłącza się automatycznie.
parowaniu urządzenia ze smartfonem,
Bieżąca data. Podczas wysyłania danych do smartfonu
urządzenie aktualizuje czas i datę.
Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia.
Łączna liczba minut aktywności na dany dzień i postępy
w stosunku do 60-minutowego celu.
Liczba wykonanych prac domowych przypisanych na dany
dzień.
Łączna liczba zarobionych monet.
Cel aktywności
Aby sparować urządzenie vívofit jr. ze smartfonem, co najmniej
jedno z rodziców musi miećGarmin Connect™ konto (Garmin
Connect, strona 1).
Należy sparować urządzenie bezpośrednio z poziomu aplikacji
vívofit jr., a nie z poziomu ustawień Bluetooth smartfona.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację vívofit jr.
2 Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta
Garmin Connect.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami,
aby skonfigurować swoją rodzinę i dodać każde dziecko.
Naciśnij
i przytrzymaj przycisk urządzenia vívofit jr., aż pojawi
4
się .
Urządzenie przełączy się w tryb parowania.
5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami,
aby zakończyć proces konfiguracji.
UWAGA: Można sparować wiele urządzeń mobilnych, takich
jak tablet lub smartfon drugiego z rodziców (Parowanie wielu
urządzeń mobilnych, strona 4).
Mając na uwadze zdrowie dzieci, niektóre organizacje, takie jak
amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention,
zalecają 60 minut aktywności fizycznej każdego dnia. Może to
być aktywność o umiarkowanej intensywności, np. szybki
spacer, lub aktywność o wysokiej intensywności, np. bieganie.
Urządzenie zachęca dzieci do aktywności, wyświetlając ich
postępy na drodze do docelowych codziennych 60 minut
aktywności fizycznej.
Aplikacja vívofit jr.
Zgromadzone żetony
®
Bezpłatna aplikacja vívofit jr. pozwala monitować codzienne
aktywności dziecka oraz wykonywanie obowiązków domowych.
Śledzenie aktywności: Umożliwia monitorowanie dziennej
liczby kroków wykonywanych przez dziecko, minut
aktywności oraz danych o śnie.
Wykonywanie obowiązków domowych: Umożliwia tworzenie
obowiązków domowych, zarządzanie nimi, przyznawanie
monet i wymienianie ich na wybrane nagrody.
Mapa przygód: Umożliwia monitorowanie postępów dzieci
każdego dnia, w którym osiągną 60-minutowy cel aktywności,
oraz odkrywanie nowych przygód.
Wstęp
Postępy w wykonywaniu zadań
Można korzystać z aplikacji vívofit jr., do tworzenia
i przydzielania zadań, a także aktualizowania postępów dziecka
w ich wykonywaniu. Gdy urządzenie vívofit jr. jest połączone ze
smartfonem, urządzenie wyświetla zaktualizowaną liczbę zadań
wykonanych À i przydzielonych Á na dany dzień
Można korzystać z aplikacji vívofit jr., aby przyznawać żetony za
ukończenie zadania. Gdy urządzenie vívofit jr. jest połączone ze
smartfonem, urządzenie wyświetla zaktualizowaną liczbę
zgromadzonych żetonówÀ.
Żetony mogą być wymieniane na nagrody w aplikacji vívofit jr.
Można jej używać do tworzenia własnych nagród i ustawiania
liczby żetonów, które trzeba zebrać, aby otrzymać nagrodę. Po
1
wymianie punktów na nagrodę i ponownym połączeniu się ze
smartfonem, urządzenie wyświetla zaktualizowaną sumę
żetonów.
Opcje menu
Przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić menu, i naciśnij go, aby
przewijać opcje.
Paruje urządzenia i wysyła dane do smartfonu z włączoną
obsługą Bluetooth.
Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki spacer.
Wyświetla opcje minutnika zadań.
Monitorowanie snu
Uruchamia stoper.
Kiedy śpisz, urządzenie monitoruje Twoje ruchy. Możesz podać
swoje typowe godziny snu w ustawieniach aplikacji vívofit jr.
Możesz sprawdzić statystyki snu w aplikacji vívofit jr.
Wyświetla informacje o urządzeniu.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Korzystanie z minutnika zadań
Urządzenia można użyć do uruchomienia minutnika
odliczającego czas.
1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
2 Przytrzymaj .
3 Naciśnij przycisk, aby przewijać opcje minutnika zadań.
4 Przytrzymaj przycisk, aby wybrać i uruchomić minutnik.
Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, minutnik zacznie
odliczać czas, a urządzenie wyśle powiadomienie do
najbliższego sparowanego smartfonu. Kiedy pozostaną
3 sekundy, urządzenie będzie emitować sygnały dźwiękowe
do momentu, aż skończy się czas.
PORADA: Można przytrzymać przycisk, aby zatrzymać
minutnik.
Opcje minutnika zadań
Urządzenie ma fabrycznie załadowane minutniki zadań, których
można używać do zwykłych aktywności. Na przykład można
korzystać z dwuminutowego minutnika do mycia zębów lub
dowolnej innej czynności zajmującej dwie minuty. Każde
zadanie odpowiada zaprogramowanej liczbie minut.
Ikona
Czas
Przykładowa aktywność
2 min
Szczotkowanie zębów
5 min
Dzielenie się zabawkami
10 min
Jedzenie posiłku
15 min
Reading
20 min
Lekcja lub trening
30 min
Oglądanie telewizji
Korzystanie ze stopera
1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
2 Przytrzymaj .
3 Naciśnij , aby uruchomić czasomierz.
4 Przytrzymaj , aby zatrzymać czasomierz.
5 W razie konieczności naciśnij , aby zresetować czasomierz.
6 Przytrzymaj przycisk, aby wyjść z funkcji czasomierza.
Historia
Urządzenie monitoruje codzienną aktywność i sen. Historia
może zostać przesłana do aplikacjivívofit jr.
Urządzenie przechowuje dane o aktywności przez maksymalnie
4 tygodnie. Gdy pamięć się zapełni, urządzenie usuwa
najstarsze pliki, aby zwolnić miejsce na nowe dane.
Ręczne przesyłanie danych do smartfonu
Co jakiś czas urządzenie automatycznie wysyła dane do
najbliższego sparowanego urządzenia Bluetooth. Dane można
również w każdej chwili wysłać ręcznie. To umożliwia
wyświetlanie aktywności, prac domowych i monet w aplikacji
vívofit jr.
1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.
2 Otwórz aplikację vívofit jr.
3 W urządzeniu vívofit jr. przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić
menu.
4 Przytrzymaj .
Pojawi się symbol , a czerwony pasek ruchu będzie się
poruszać podczas wysyłania danych przez urządzenie.
5 Przesuń palcem w dół po ekranie smartfonu, aby odświeżyć
aplikację.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia aplikacji vívofit jr.
Urządzenie, ustawienia użytkownika i ustawienia aplikacji
można dostosować za pomocą aplikacji vívofit jr.
W aplikacji vívofit jr. wybierz Więcej.
Ustawienia rodzinne: Umożliwia dostosowywanie ustawień
rodzinnych. Na przykład, można edytować nazwę/nazwisko
rodziny, zapraszać innych rodziców bądź opiekunów.
Ustawienia aplikacji: Umożliwia dostosowywanie ustawień
aplikacji, włączanie trybu dziecka oraz wyświetlenie
wymogów prawnych i regulacyjnych.
Pomoc: Zapewnia wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia, filmy i inne przydatne informacje.
Informacje o urządzeniu
Pasek ruchu
Dane techniczne
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Po godzinie bezczynności pojawia się pasek ruchu À.
Dodatkowe segmenty Á pojawiają się po każdych 15 minutach
bezczynności.
Typ baterii
Bateria CR1632 wymieniana przez
użytkownika
Czas działania baterii
Do 1 roku
Zakres temperatury roboczej
Od -10ºC do 60ºC (od 14ºF do 140ºF)
2
Historia
Częstotliwość/protokół
bezprzewodowy
2,4 GHz przy 3 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
5 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Aktualizacja oprogramowania
Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, urządzenie
automatycznie pobierze ją w czasie wysyłania danych do
smartfonu (Ręczne przesyłanie danych do smartfonu, strona 2).
Podczas aktualizacji w urządzeniu vívofit jr. wyświetlany
będzie pasek postępu. Aktualizacja może potrwać kilka minut.
Podczas aktualizacji urządzenie powinno znajdować się blisko
smartfonu. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi się
ponownie.
2 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery
śruby z tyłu urządzenia.
3 Zdejmij tylną pokrywkę i wyjmij baterię.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Możesz sprawdzić identyfikator urządzenia i wersję
oprogramowania.
1 Przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić menu.
2 Przytrzymaj .
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie należy naciskać przycisków pod wodą.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
4 Włóż nową baterię tak, aby biegun ujemny był skierowany
5
6
7
8
w stronę wnętrza pokrywki.
Upewnij się, że uszczelka nie jest zniszczona i jest dokładnie
osadzona w tylnej pokrywce.
Załóż z powrotem tylną pokrywkę i przykręć cztery śruby.
Mocno i równomiernie dokręć cztery śruby.
Umieść urządzenie na elastycznym pasku silikonowym,
naciągając jego materiał wokół urządzenia.
Strzałka na urządzeniu musi być dopasowana do strzałki
wewnątrz opaski.
Wymiana paska
Pasek został zaprojektowany z myślą o dzieciach w wieku od 4
do 9 lat. Jeśli pasek jest za mały, otwórz sekcję pomocy
w aplikacji vívofit jr. i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie
w celu wymiany paska na nowy. Można skontaktować się
z obsługą klienta firmy Garmin w celu uzyskania informacji
o opcjonalnych akcesoriach i częściach zamiennych.
Wyjmowany moduł urządzenia jest zgodny z paskami vívofit 3
oraz vívofit jr. 2.
®
Wymiana opaski
Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych
akcesoriów.
1 Zdejmij urządzenie z opaski.
Wymienianie baterii
Urządzenie jest zasilane jedną baterią CR1632.
1 Zdejmij urządzenie z opaski.
Informacje o urządzeniu
3
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie lub tablecie,
2
3
4
2 Umieść urządzenie na elastycznym pasku silikonowym,
naciągając jego materiał wokół urządzenia.
Strzałka na urządzeniu musi być dopasowana do strzałki
wewnątrz opaski.
5
6
7
8
9
zainstaluj i otwórz aplikację vívofit jr.
Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta
Garmin Connect.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji,
aby dołączyć do istniejącej rodziny.
Umieść urządzenie mobilne w pobliżu urządzenia vívofit jr.,
w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stóp) od innych urządzeń mobilnych.
W razie konieczności wyłącz technologię
bezprzewodowąBluetooth wireless technology
w sparowanych uprzednio urządzeniach mobilnych.
W urządzeniu vívofit jr. przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić
menu.
Przytrzymaj , aby przejść do trybu parowania.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami,
aby zakończyć proces parowania
W razie potrzeby powtórz kroki 1–8 dla każdego
dodatkowego urządzenia mobilnego.
Jak sparować dodatkowe urządzenie przez
aplikację vívofit jr.?
Rozwiązywanie problemów
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Odwiedź stronę http://garmin.com/ataccuracy.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak przy klaskaniu czy
szczotkowaniu zębów, jako kroki.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego
czasu
Podczas wysyłania danych do smartfonu urządzenie aktualizuje
czas i datę. W przypadku zmiany strefy czasowej lub zmiany
czasu na czas letni musisz ręcznie wysłać dane do smartfonu,
aby uzyskać prawidłowy czas.
1 Potwierdź, że smartfon lub urządzenie mobilne wyświetla
prawidłowy czas lokalny.
2 Wyślij dane do smartfonu (Ręczne przesyłanie danych do
smartfonu, strona 2).
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie vívofit jr. jest zgodne ze smartfonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth Smart.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Parowanie wielu urządzeń mobilnych
Po ukończeniu wstępnej konfiguracji (parowaniu urządzenia ze
smartfonem,, strona 1), możesz sparować urządzenie vívofit jr.
z dwoma dodatkowymi urządzeniami mobilnymi, takimi jak tablet
lub smartfon drugiego z rodziców.
4
Jeśli z aplikacją vívofit jr. zostało już sparowane urządzenie,
kolejne dziecko i urządzenie można dodać z poziomu menu
dziecka. Możesz sparować do ośmiu urządzeń.
UWAGA: Każde dziecko można sparować z jednym
urządzeniem.
1 Otwórz aplikację vívofit jr.
2 Wybierz .
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych.
UWAGA: Zresetowanie urządzenia powoduje również
zresetowanie paska ruchu.
1 Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 10 sekund, aż wyłączy
się ekran.
2 Zwolnij przycisk urządzenia.
Urządzenie zresetuje się, po czym włączy się ekran.
Urządzenie nie włącza się
Jeśli posiadane urządzenie przestało się włączać, należy
wymienić w nim baterie.
Zobacz część (Wymienianie baterii, strona 3).
Załącznik
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
Rozwiązywanie problemów
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
Załącznik
5
Indeks
A
akcesoria 4
aktualizacje, oprogramowanie 3
aktualny czas 4
aplikacje 1
B
bateria, wymienianie 3
C
cele 1
części zamienne 3
czyszczenie urządzenia 3
D
dane 1
przesyłanie 1
dane techniczne 2
dostosowywanie urządzenia 2
G
Garmin Connect 1, 2
H
historia 2
I
identyfikator urządzenia 3
ikony 1, 2
M
menu 1
minutnik 2
O
opaski 3
oprogramowanie
aktualizowanie 3
wersja 3
P
parowanie urządzenia, smartfon 4
paski 3
przyciski 1, 2
R
resetowanie urządzenia 4
rozwiązywanie problemów 4
S
smartfon 1, 2, 4
parowanie urządzenia 4
stoper 2
Ś
śledzenie aktywności 1, 2
T
technologia Bluetooth 4
tryb snu 2
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 4
ustawienia 2
W
wymienianie baterii 3
6
Indeks
support.garmin.com
Grudzień 2017
190-02084-40_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising