Garmin | fēnix® 2 Special Edition | User manual | Garmin fēnix® 2 Special Edition Brugervejledning

Garmin  fēnix® 2 Special Edition Brugervejledning
fēnix 2
™
Brugervejledning
Marts 2014
190-01730-36_0A
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin logoet, Auto Lap®, Auto Pause®, TracBack® og Virtual Partner® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande.‍ ANT‍+™, BaseCamp™, chirp™, fēnix™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM‍-‍Run™, tempe™, Vector™og VIRB™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
The Cooper Institute® samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute.‍ Firstbeat® og Anayzed by Firstbeat er registrerede eller ikke-registrerede
varemærker tilhørende Firstbeat Technologies Ltd.‍ Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens.‍ Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc.‍ Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.‍
Dette produkt er ANT‍+™ certificeret.‍ Besøg www.thisisant.com/‍directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Taster ......................................................................................... 1
Låsning af tasterne ................................................................ 1
Visning af datasider ................................................................... 1
Start af aktivitet .......................................................................... 1
Stop en aktivitet ......................................................................... 1
Support og opdateringer ............................................................ 1
Konfigurering af Garmin Express .......................................... 2
Waypoints, ruter og spor.............................................. 2
Waypoints .................................................................................. 2
Oprettelse af et waypoint ...................................................... 2
Navigering til et waypoint ...................................................... 2
Søgning efter et waypoint ud fra navnet ............................... 2
Ændring af søgeområdet ...................................................... 2
Redigering af et waypoint ...................................................... 2
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ........... 2
Projicering af et waypoint ...................................................... 2
Sletning af et waypoint .......................................................... 2
Sådan sletter du alle waypoints ............................................ 2
Ruter .......................................................................................... 2
Oprettelse af en rute ............................................................. 2
Redigering af navnet på en rute ............................................ 2
Redigering af en rute ............................................................. 2
Visning af en rute på kortet ................................................... 3
Sletning af en rute ................................................................. 3
Sådan vender du en rute om ................................................. 3
Spor ........................................................................................... 3
Sådan gemmer du et spor ..................................................... 3
Oprettelse af et spor fra en gemt aktivitet ............................. 3
Visning af oplysninger om sporet .......................................... 3
Sådan sletter du et spor ........................................................ 3
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 3
Garmin Oplevelser ..................................................................... 3
Navigation.......................................................................3
Navigation til en destination ....................................................... 3
Navigering med Sight 'N Go ....................................................... 3
Kompas ...................................................................................... 3
Navigering ved hjælp af kompasset ...................................... 4
Kort ............................................................................................ 4
Panorering og zoom på kortet ............................................... 4
Naviger til startpunktet ............................................................... 4
Højdemåler og barometer .......................................................... 4
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 4
Geocaches ...................................................................... 4
Download af geocaches ............................................................. 4
Navigation til en geocache ......................................................... 4
Registrering af forsøg ................................................................ 4
chirp™ ........................................................................................ 4
Søgning efter en geocache med en chirp enhed .................. 4
Aktiviteter ....................................................................... 4
Ski .............................................................................................. 5
På ski og snowboard ............................................................. 5
Visning af skiløbeture ............................................................ 5
Vandring ..................................................................................... 5
På vandretur .......................................................................... 5
Løb ............................................................................................. 5
Løb en tur .............................................................................. 5
Cykling ....................................................................................... 5
Kør en tur .............................................................................. 5
Svømning ................................................................................... 5
Indholdsfortegnelse
At svømme en tur i poolen .................................................... 5
At svømme en tur i åbent vand ............................................. 6
Svømmeterminologi .............................................................. 6
Multisport ................................................................................... 6
Start af en multisport-aktivitet ................................................ 6
Redigering af en multisport-aktivitet ...................................... 6
Træning ...................................................................................... 6
Følg en træning fra internettet ............................................... 6
Start af en træning ................................................................ 6
Indendørs aktiviteter .................................................................. 6
Start af en indendørs aktivitet ............................................... 6
Brug af historik ........................................................................... 7
Træning...........................................................................7
Garmin Connect ......................................................................... 7
Indstilling af din brugerprofil ....................................................... 7
Konditionsmål ........................................................................ 7
Om pulszoner ........................................................................ 7
Om Sportsmand hele livet ..................................................... 7
Løbedynamik ............................................................................. 7
Træning med løbedynamik ................................................... 8
Data for løbedynamik og målere ........................................... 8
Tip til manglende data for løbedynamik ................................ 8
Om VO2 maks.‍ vurderinger ....................................................... 8
Få dit VO2 maks.‍ estimat ...................................................... 8
VO2 maks.‍ standardbedømmelser ....................................... 9
Restitutionsvejleder .................................................................... 9
Sådan tændes restitutionsmåleren ....................................... 9
Visning af din restitutionstid .................................................. 9
Om Training Effect ..................................................................... 9
Visning af dine forventede løbetider .......................................... 9
Brug af Virtual Partner® ........................................................... 10
Programmer ..................................................................10
Ur ............................................................................................. 10
Indstilling af alarm ............................................................... 10
Ændring af alarmurets lyd ................................................... 10
Start af nedtællingstimer ..................................................... 10
Brug af stopur ...................................................................... 10
Tilføjelse af en brugerdefineret tidszone ............................. 10
Redigering af en brugerdefineret tidszone .......................... 10
Beregning af størrelsen på et område ..................................... 10
Visning af almanakker .............................................................. 10
VIRB fjernbetjening .................................................................. 10
Betjening af VIRB actionkamera ......................................... 10
Tilpasning af din enhed............................................... 11
Aktivitetsindstillinger ................................................................. 11
Tilpasning af datasiderne .................................................... 11
Alarmer ................................................................................ 12
Brug af Auto Pause ............................................................. 12
Auto Lap® ........................................................................... 12
UltraTrac ............................................................................. 13
3D hastighed og distance .................................................... 13
Sensorindstillinger .................................................................... 13
Kompasindstillinger ............................................................. 13
Indstillinger af højdemåler ................................................... 13
Bluetooth® Connectede funktioner .......................................... 13
Parring af din smartphone med din fēnix 2 enhed .............. 14
Generelle indstillinger .............................................................. 14
Displayindstillinger .............................................................. 14
Tidsindstillinger ................................................................... 14
Ændring af måleenhed ........................................................ 14
Systemindstillinger ................................................................... 14
Tilpasning af genvejstasten ................................................. 14
Kortindstillinger .................................................................... 14
Indstillinger for positionsformat ........................................... 14
Tilpasning af hovedmenuen ................................................ 15
i
Nulstilling af enheden til fabriksindstillingerne ......................... 15
ANT‍+ sensorer ............................................................. 15
Parring af ANT‍+ sensorer ........................................................ 15
tempe ....................................................................................... 15
Påsætning af pulsmåleren ....................................................... 15
Tip til uregelmæssige pulsdata ........................................... 15
Fodsensor ................................................................................ 16
Indstilling af fodsensortilstand ............................................. 16
Kalibrering af fodsensor ...................................................... 16
Brug af en valgfri sensor til cykelkadence ................................ 16
Enhedsoplysninger...................................................... 16
Visning af enhedsoplysninger .................................................. 16
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 16
Rengøring af enheden ........................................................ 16
Specifikationer ......................................................................... 16
Batterioplysninger ............................................................... 16
Vedligeholdelse af pulsmåleren ............................................... 17
HRM‍-‍Run specifikationer ......................................................... 17
Udskiftelige batterier ................................................................ 17
Udskiftning af pulsmålerens batteri ..................................... 17
Datahåndtering ........................................................................ 17
Filtyper ................................................................................ 17
Frakobling af USB-kablet .................................................... 17
Sletning af filer .................................................................... 17
Fejlfinding ................................................................................. 17
Nulstilling af enheden .......................................................... 17
Sådan maksimerer du batteriets levetid .............................. 17
Sådan får du flere oplysninger ............................................ 18
Appendiks .....................................................................18
Datafelter ................................................................................. 18
Softwarelicensaftale ................................................................. 20
Indeks ............................................................................21
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.‍
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.‍
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.‍
1 Tilslut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USBport på computeren.‍
2 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.‍
3 Juster venstre side af opladningsholderen À, så den passer
med rillen på venstre side af enheden.‍
4 Juster den hængslede side af opladeren Á, så den passer
med kontakterne på bagsiden af enheden.‍
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.‍
5 Oplad enheden helt.‍
Taster
À
Á
Â
LIGHT Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.‍
Hold nede for at tænde/slukke enheden eller for at låse
tasterne.‍
START Vælg for at starte eller stoppe en aktivitet.‍
STOP Vælg for at vælge en indstilling i en menu.‍
BACK Vælg for at gå tilbage til forrige side.‍
LAP
Vælg for at registrere en omgang eller en hvilepause
under en aktivitet.‍
Introduktion
Ã
Ä
DOWN Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne,
meddelelserne og indstillingerne.‍
Vælg for at læse en lang meddelelse eller besked.‍
Hold nede for at markere et waypoint.‍
UP
Vælg for at rulle gennem datasiderne, funktionerne,
MENU meddelelserne og indstillingerne.‍
Vælg for at afvise en kort meddelelse eller besked.‍
Hold nede for at få vist hovedmenuen.‍
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.‍
1 Vælg den dataside, du vil have vist, mens tasterne er låste.‍
2 Hold LIGHT nede i to sekunder, og vælg Lås for at låse
tasterne.‍
3 Hold LIGHT nede i to sekunder for at låse tasterne op.‍
Visning af datasider
Datasider, der kan tilpasses, giver dig mulighed for hurtigt at få
adgang adgang til realtidsdata fra indbyggede og tilsluttede
sensorer.‍ Når du starter en aktivitet, vises yderligere datasider.‍
På siden med klokkeslættet eller enhver dataside, skal du
vælge UP eller DOWN for at navigere gennem datasiderne.‍
Start af aktivitet
Når du starter en aktivitet, der kræver GPS, tændes
GPS automatisk.‍ Når du stopper aktiviteten, slukkes GPS, og
enheden vender tilbage til strømbesparende tilstand.‍
1 Vælg START.‍
2 Vælg en aktivitet.‍
3 Hvis det er nødvendigt, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at angive yderligere oplysninger.‍
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vente, mens enheden
opretter forbindelse til dine ANT‍+™ sensorer.‍
5 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor og vente,
indtil enheden finder satellitsignaler.‍
6 Vælg START for at starte timeren.‍
BEMÆRK: Enheden registrerer dine aktivitetsdata, indtil du
starter timeren.‍
Stop en aktivitet
BEMÆRK: Nogle indstillinger er ikke tilængelige for visse
aktiviteter.‍
1 Vælg STOP.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille aktiviteten, skal du vælge Nulstil.‍
Dette nulstiller timeren og sletter alle data, som er blevet
registreret, siden du startede aktiviteten.‍
• Du kan registrere en omgang ved at vælge Omgang.‍
• Hvis du vil følge dit spor tilbage til startpunktet for din
aktivitet, skal du vælge TracBack.‍
• Hvis du vil genoptage aktiviteten, skal du vælge Fortsæt.‍
• Hvis du vil gemme aktiviteten og vende tilbage til
strømbesparende tilstand, skal du vælge Gem.‍
• Hvis du vil slette aktiviteten og vende tilbage til
strømbesparende tilstand, skal du vælge Slet.‍
• Hvis du vil suspendere din aktivitet og genoptage den på
et senere tidspunkt, skal du vælge Fortsæt senere.‍
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin® enheder.‍ Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.‍
• Produktregistrering
1
•
•
•
•
Brugervejledninger
Softwareopdateringer
Kortopdateringer
Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.‍
2 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Waypoints, ruter og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden.‍
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.‍
1 Hold DOWN nede.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme waypointet uden ændringer, skal du
vælge Gem.‍
• Hvis du vil foretage ændringer i waypointet, skal du vælge
Rediger, foretage ændringerne i waypointet og vælge
Gem.‍
Navigering til et waypoint
1 Vælg START > Naviger > Waypoints.‍
2 Vælg et waypoint.‍
Søgning efter et waypoint ud fra navnet
1 Vælg START > Naviger > Waypoints > Stav søgning.‍
2 Vælg UP, DOWN og START for at indtaste hele eller en del
af waypointets navn.‍
3 Vælg Udført.‍
4 Vælg waypointet.‍
Ændring af søgeområdet
1 Vælg START > Naviger > Waypoints > Søg nær.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge i nærheden af et waypoint, skal du vælge
Waypoints.‍
• Hvis du vil søge i nærheden af en by, skal du vælge Byer.‍
• Hvis du vil søge i nærheden af din aktuelle position, skal
du vælge Aktuel position.‍
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Rediger.‍
5 Vælg et element, du vil redigere, f.‍eks.‍ navnet.‍
6 Vælg UP, DOWN og START for at indtaste tegn.‍
7 Vælg Udført.‍
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint.‍ Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
2
3
4
5
6
7
8
Vælg et waypoint.‍
Vælg Gennemsnitlig position.‍
Placer dig på waypointets lokation.‍
Vælg Start.‍
Følg instruktionerne på skærmen.‍
Vælg Gem, når sikkerheden når 100%.‍
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.‍
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Værktøjer > Projicér waypoint.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.‍
Sletning af et waypoint
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Waypoints.‍
3 Vælg et waypoint.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Sådan sletter du alle waypoints
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Nulstil > Alle waypoints.‍
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.‍
Oprettelse af en rute
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Ruter > Opret ny.‍
3 Vælg Første punkt.‍
4 Vælg en kategori.‍
5 Vælg det første punkt på ruten.‍
6 Vælg Næste punkt.‍
7 Gentag trin 4-6, indtil ruten er komplet.‍
8 Vælg Udført for at gemme ruten.‍
Redigering af navnet på en rute
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Omdøb.‍
5 Vælg UP, DOWN og START for at indtaste tegn.‍
6 Vælg Udført.‍
Redigering af en rute
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Rediger.‍
5 Vælg et punkt.‍
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Kort.‍
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal
du vælge Flyt op eller Flyt ned.‍
Waypoints, ruter og spor
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.‍
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.‍
• Hvis du vil tilføje et punkt til rutens slutning, skal du vælge
Næste punkt.‍
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.‍
Visning af en rute på kortet
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Vis kort.‍
Sletning af en rute
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Sådan vender du en rute om
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Ruter.‍
3 Vælg en rute.‍
4 Vælg Omvendt.‍
Spor
Et spor er en registrering af din rute.‍ Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.‍
Enheden registrerer automatisk et spor under enhver aktivitet,
der bruger GPS.‍ Når du gemmer en aktivitet, der bruger GPS,
gemmer enheden sporet som en del af aktiviteten.‍
Sådan gemmer du et spor
1 Når du er færdig med en aktivitet, som anvender GPS, skal
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel Garmin enhed.‍
Enheden kan sende eller modtage data, når den er tilsluttet til
en anden kompatibel enhed.‍ Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter og spor trådløst.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Del data > Enhed til enhed.‍
3 Vælg Send eller Modtag.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Garmin Oplevelser
Du kan oprette oplevelser for at dele ture med familie, venner
og Garmin fællesskabet.‍ Gruppér relaterede emner sammen
som en oplevelse.‍ Du kan f.‍eks.‍ oprette en oplevelse for din
seneste vandretur.‍ Oplevelsen kan indeholde sporloggen for
turen, fotos fra turen og de geocaches, du har ledt efter.‍ Du kan
bruge BaseCamp™ til at oprette og håndtere dine oplevelser.‍
Der findes yderligere oplysninger på
http:​/‍​/‍adventures​.garmin​.com.‍
Navigation
Du kan navigere til en rute, et spor, et waypoint, en geocache
eller en hvilken som helst gemt position på enheden.‍ Du kan
bruge kortet eller kompasset til at navigere til din destination.‍
Navigation til en destination
Du kan navigere til waypoints, spor, ruter, geocaches, POI'er og
GPS-koordinater.‍ Du kan også navigere ved hjælp af
TracBack® eller Sight 'N Go.‍
1 Vælg START > Naviger.‍
2 Vælg en type destination.‍
3 Følg vejledningen på skærmen for at vælge en destination.‍
du vælge STOP > Gem.‍
2 Opret et spor ud fra den gemte aktivitet (Oprettelse af et spor
fra en gemt aktivitet).‍
Oprettelse af et spor fra en gemt aktivitet
Du kan oprette et spor ud fra en gemt aktivitet.‍ Dette giver dig
mulighed for at dele dit spor trådløst med andre kompatible
Garmin enheder.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Historik > Aktiviteter.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
4 Vælg Gem som spor.‍
Visning af oplysninger om sporet
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Spor.‍
3 Vælg et spor.‍
4 Vælg Vis kort.‍
Starten og slutningen af sporet er markeret med flag.‍
5 Vælg BACK > Oplysninger.‍
6 Vælg UP og DOWN for at få vist oplysninger om sporet.‍
Sådan sletter du et spor
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Spor.‍
3 Vælg et spor.‍
4 Vælg Slet > Ja.‍
Navigation
Enheden viser oplysningerne om dit næste waypoint.‍
4 Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere
navigationsdatasider (Visning af datasider).‍
Navigering med Sight 'N Go
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.‍eks.‍ et
vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.‍
1 Vælg START > Naviger > Sight 'N Go.‍
2 Peg det øverste mærke på ringen mod et objekt.‍
3 Vælg START > Sæt kurs.‍
4 Naviger ved hjælp af kompasset (Navigering ved hjælp af
kompasset).‍
5 Vælg DOWN for at få vist kortet (valgfrit).‍
Kompas
Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering.‍
Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af
aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en
destination.‍ Du kan ændre kompasindstillingerne manuelt
(Kompasindstillinger).‍
3
Navigering ved hjælp af kompasset
Du kan bruge kompasset til at navigere til det næste waypoint.‍
1 Mens du navigerer, skal du vælge DOWN for at få vist
kompassiden.‍
De to mærker på skærmens kant fungerer som
pejlingsmarkør, som angiver retningen til det næste
waypoint.‍
2 Peg mod det malede mærke oven over enhedens skærm i
den retning, du vender.‍
Det malede mærke angiver din retning eller din rejseretning.‍
3 Placer dig, så pejlingsmarkøren flugter med det malede
mærke på enheden.‍
Fortsæt i denne retning, til du når frem til destinationen.‍
4
Kort
angiver din position på kortet.‍ Mens du bevæger dig, flytter
ikonet sig og efterlader en sporlog (sti).‍ Navne og symboler for
waypoints vises på kortet.‍ Når du navigerer til en destination,
markeres din rute med en linje på kortet.‍
• Kortnavigation (Panorering og zoom på kortet)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger)
Panorering og zoom på kortet
1 Vælg UP under navigationen for at få vist kortet.‍
2 Hold MENU nede.‍
3 Vælg Panorer/zoom.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg START for at skifte mellem at panorere op og ned
eller mod venstre og højre, eller at zoome.‍
• Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge
UP og DOWN.‍
• Vælg BACK for at afslutte.‍
Naviger til startpunktet
Du kan navigere tilbage til sporets eller aktivitetens startpunkt
langs den rute, du har tilbagelagt.‍ Denne funktion er kun
tilgængelig for aktiviteter, som anvender GPS.‍
Under en aktivitet skal du vælge STOP > TracBack.‍
TIP: Du kan tilpasse holdefunktionen for tasten DOWN for at få
hurtigt adgang til MOB-funktionen (Tilpasning af genvejstasten).‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Værktøjer > MOB.‍
Geocaches
En geocache er som en skjult skat.‍ Geocaching er, når du leder
efter skjulte skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.‍
Download af geocaches
1
2
3
4
5
Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.‍
Gå til www.garmin.com/‍geocaching.‍
Opret evt.‍ en konto.‍
Log på.‍
Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.‍
Navigation til en geocache
Før du kan navigere til en geocache, skal du downloade en
geocache til din enhed.‍ Gå til www.garmin.com/‍geocaching for
at få yderligere oplysninger.‍
At navigere til en geocache svarer til at navigere til en hvilken
som helst anden position (Navigation til en destination).‍
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Brugerdata > Geocache > Log forsøg.‍
3 Vælg Fundet, Ikke fundet eller Ikke forsøgt.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte navigationen til en geocache i nærheden
af dig, skal du vælge Find næste.‍
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.‍
chirp™
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache.‍ Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache.‍ Du kan finde flere oplysninger om chirp
i chirp brugervejledningen på www.garmin.com.‍
Din nuværende position À, sporet, du skal følge Á, og
slutpunktet  vises på kortet.‍
Højdemåler og barometer
Enheden har en integreret højdemåler og et barometer.‍
Enheden indsamler kontinuerligt højdemåler- og barometerdata,
selv i strømbesparende tilstand.‍ Højdemåleren viser din
omtrentlige højde baseret på trykændringer.‍ Barometeret viser
data for omgivelsernes tryk baseret på den faste højde, hvor
højdemåleren senest blev kalibreret (Indstillinger af
højdemåler).‍
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.‍
4
Søgning efter en geocache med en chirp enhed
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > chirp.‍
3 Vælg START > Naviger > Geocache.‍
4 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
5 Vælg en geocache, og vælg chirp for at få vist chirp detaljer,
mens du navigerer.‍
6 Vælg Go, og naviger til geocachen (Navigation til en
destination).‍
Når du er inden for en afstand på 10 m (33 fod) fra den
geocache, der indeholder en chirp enhed, vises en
meddelelse.‍
Aktiviteter
Din enhed kan bruges til en række udendørsaktiviteter samt
atletik- og fitnessaktiviteter.‍ Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer sensoren data om din aktivitet.‍ Du kan gemme
aktiviteter og dele dem med Garmin Connect™ fællesskabet.‍
Geocaches
Enheden fungerer forskelligt afhængig af aktiviteten.‍ F.‍eks
datasider, registrerede data og menuindstillinger vises
forskelligt baseret på din aktivitet.‍
Ski
På ski og snowboard
Før du begiver dig ud på ski eller snowboard, skal du oplade
enheden helt (Opladning af enheden).‍
1 Vælg START > Snowboarding.‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
3 Vælg START for at starte timeren.‍
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.‍
4 Start din aktivitet.‍
Funktionen for automatisk skiløb er aktiveret som standard.‍
Denne funktion registrerer automatisk nye skiløbeture
baseret på din bevægelse.‍
Funktionen Auto Pause® er aktiveret som standard (Brug af
Auto Pause).‍ Timeren sættes på pause, når du stopper med
at bevæge dig nedad bakke, og når du går ombord i
stoleliften.‍
5 Hvis det er nødvendigt, kan du begynde at bevæge dig
nedad bakke for at genstarte timeren.‍
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP >
Gem.‍
Visning af skiløbeture
Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski
eller snowboard.‍ Du kan få vist oplysninger om turen på
pauseskærmen, eller mens timeren kører.‍
1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.‍
2 Hold MENU nede.‍
3 Vælg Vis skiløbeture.‍
4 Vælg UP og DOWN for at få vist oplysninger om den seneste
løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture.‍
Skærmbilledet for løbeture omfatter tid, distance,
maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet
nedstigning.‍
Vandring
På vandretur
Før du begiver dig ud på en vandretur, skal du oplade enheden
helt (Opladning af enheden).‍
1 Vælg START > Vandring.‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
3 Start vandringen.‍
Enheden registrerer et spor, mens du vandrer.‍
4 Når du vil holde en pause eller sætte enhedens registrering
på pause, skal du vælge STOP > Fortsæt senere.‍
Enheden gemmer status for din vandretur og skifter til
strømbesparende tilstand.‍
5 Vælg START > Fortsæt for at genoptage sporing.‍
6 Når du er færdig med din vandretur, skal du vælge STOP >
Gem.‍
Løb
Løb en tur
Før du begiver dig ud på en løbetur, skal du oplade enheden
helt (Opladning af enheden).‍ Før du kan bruge en ANT‍+ sensor
til din løbetur, skal sensoren være parret med din enhed
(Parring af ANT‍+ sensorer).‍
Aktiviteter
1 Sæt dine ANT‍+ sensorer på, f.‍eks.‍ en fodsensor eller
pulsmåler (valgfri).‍
2 Vælg START > Løb.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge parrede ANT‍+ sensorer, skal du vente,
indtil enheden har oprettet forbindelse til sensorer.‍
• Hvis du vil springe over søgning efter ANT‍+ sensorer,
skal du vælge Spring over.‍
4 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.‍
Timerskærmbilledet vises.‍
5
6
7
8
Vælg START for at starte timeren.‍
Løb en tur.‍
Vælg LAP for at registrere omgange (valgfri).‍
Vælg UP og DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).‍
9 Når du er færdig med din løbetur, skal du vælge STOP >
Gem for at gemme løbeturen.‍
Der vises et resumé.‍
Cykling
Kør en tur
Før du begiver dig ud på en køretur, skal du oplade enheden
helt (Opladning af enheden).‍ Før du kan bruge en ANT‍+ sensor
til din køretur, skal sensoren være parret med din enhed
(Parring af ANT‍+ sensorer).‍
1 Sæt dine ANT‍+ sensorer på, f.‍eks.‍ en pulsmåler (valgfri).‍
2 Vælg START > Cykling.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil bruge parrede ANT‍+ sensorer, skal du vente,
indtil enheden har oprettet forbindelse til sensorer.‍
• Hvis du vil springe over søgning efter ANT‍+ sensorer,
skal du vælge Spring over.‍
4 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.‍
5 Vælg START for at starte timeren.‍
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.‍
6 Start køreturen.‍
7 Vælg UP og DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).‍
8 Når du er færdig med køreturen, skal du vælge STOP >
Gem.‍
Svømning
BEMÆRK
Enheden er beregnet til svømning ved overfladen.‍ Dykning med
enheden kan skade produktet, og garantien vil bortfalde.‍
BEMÆRK: Enheden kan ikke optage pulsdata, når du
svømmer.‍
At svømme en tur i poolen
Før du begiver dig ud på en svømmetur, skal du oplade
enheden helt (Opladning af enheden).‍
1 Vælg START > Svømning > Bassin.‍
5
2 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret
7 Vælg UP og DOWN for at få vist yderligere datasider
3
8 Når du er færdig med den sidste aktivitet, skal du vælge
4
5
6
7
8
størrelse.‍
Vælg START for at starte timeren.‍
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.‍
Start svømning.‍
Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for
svømningen.‍
Vælg UP og DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).‍
Under hvile skal du vælge LAP for at sætte timeren på
pause.‍
Vælg LAP for at genstarte timeren.‍
Når du er færdig med svømmeturen, skal du vælge STOP >
Gem.‍
At svømme en tur i åbent vand
Før du begiver dig ud på en svømmetur, skal du oplade
enheden helt (Opladning af enheden).‍
1 Vælg START > Svømning > Åbent vand.‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
3 Vælg START for at starte timeren.‍
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.‍
4 Start svømmeturen.‍
5 Vælg LAP for registrere et interval (valgfrit).‍
6 Vælg UP og DOWN for at få vist yderligere datasider
(valgfrit).‍
7 Når du er færdig med svømmeturen, skal du vælge STOP >
Gem.‍
Svømmeterminologi
Længde: En tur til den anden ende af poolen.‍
Interval: En eller flere længder.‍ Et nyt interval starter, når du
har hvilet dig.‍
Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden,
gennemfører en hel cyklus.‍
Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en længde og
antallet af tag i den pågældende længde.‍ 30 sekunder plus
15 tag svarer f.‍eks.‍ til en swolf-score på 45.‍ Swolf er en
måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo
bedre, ligesom i golf.‍
Multisport
Triatlon- og duatlonudøvere og andre multisport-udøvere kan
drage fordel af multisport-aktivitet.‍ Under en multisport-aktivitet
kan du skifte mellem aktiviteter og fortsat få vist den samlede tid
og distance.‍ Du kan f.‍eks.‍ skifte fra cykling til løb og få vist din
samlede tid og distance for cykling og løb for hele multisportaktiviteten.‍
Du kan tilpasse en multisport-aktivitet, eller du kan bruge
standardindstillingen for multisport-aktivitet for en standardtriatlon.‍
Start af en multisport-aktivitet
1 Vælg START > Multisport > START.‍
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.‍
3 Vælg START for at starte timeren.‍
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.‍
4 Start din første aktivitet.‍
5 Vælg LAP for at blive ført videre til den næste aktivitet.‍
Hvis overgange aktiveres, registreres skiftetiden separat fra
aktivitetstider.‍
6 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge LAP for at starte den
næste aktivitet.‍
6
(valgfrit).‍
STOP > Gem.‍
Redigering af en multisport-aktivitet
1 Vælg START > Multisport > DOWN.‍
2 Vælg en aktivitet.‍
3 Gentag trin 2, indtil multisport-aktiviteten er fuldført.‍
4 Vælg Udført.‍
5 Vælg Ja for at aktivere overgange eller Nej for at deaktivere
overgange.‍
Hvis overgange aktiveres, registreres skiftetiden separat fra
aktivitetstiderne.‍
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier.‍ Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.‍
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.‍
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.‍
Følg en træning fra internettet
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect).‍‍
1 Tilslut enheden til din computer.‍
2 Gå til www.garminconnect.com/‍workouts.‍
3 Opret og gem en ny træning.‍‍
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.‍‍
5 Frakobl enheden.‍
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra
Garmin Connect.‍
1 Vælg START > Træning.‍‍
2 Vælg en træning.‍
3 Vælg evt.‍ en aktivitetstype.‍
4 Vælg START.‍
Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i
træningen, målet (valgfrit) og de aktuelle træningsdata.‍
Indendørs aktiviteter
Enheden fēnix 2 kan bruges til indendørs træning, f.‍eks.‍ løb på
en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel.‍
GPS er slukket for indendørs aktiviteter.‍ Når du løber med GPS
slukket, beregnes fart, distance og kadence ved hjælp af
accelerometeret i enheden.‍ Accelerometeret er
selvkalibrerende.‍ Nøjagtigheden af dataene for fart, distance og
kadence forbedres efter et par udendørs løb med GPS.‍
Start af en indendørs aktivitet
1 Vælg START > Indendørs.‍
2 Vælg en aktivitet.‍
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dine ANT‍+
sensorer.‍
4 Vælg START for at starte timeren.‍
Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.‍
5 Start din aktivitet.‍
Aktiviteter
Brug af historik
Konditionsmål
Historikken indeholder tidligere aktiviteter, som du har gemt på
enheden.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Historik.‍
3 Før fingeren opad og nedad for at se dine gemte aktiviteter.‍
4 Vælg en aktivitet.‍
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere den rute, du har tilbagelagt for
aktiviteten, skal du vælge Go.‍
• Hvis du vil have vist yderligere oplysninger om aktiviteten,
skal du vælge Oplysninger.‍
• Hvis du vil have vist aktiviteten på kortet, skal du vælge
Vis kort.‍
• Hvis du vil navigere den rute, du har tilbagelagt for
aktiviteten, baglæns, skal du vælge TracBack.‍
• Hvis du vil gemme aktiviteten som et spor til navigation,
skal du vælge Gem som spor (Oprettelse af et spor fra
en gemt aktivitet).‍
• Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge Slet.‍
Træning
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.‍
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele
og anbefale hinanden.‍ Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.‍a.‍ løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon
osv.‍ Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/‍start.‍
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.‍
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde,
puls, forbrændte kalorier, kadence, VO2 maksimal,
løbedynamik, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.‍
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.‍eks.‍
pulssensor.‍
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og
indlæse en af dag-til-dag-træningsplanerne.‍
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.‍
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt
og pulszone (Indstilling af dine pulszoner) settings.‍ Enheden
anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
træningsdata.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Brugerprofil.‍
3 Vælg en funktion.‍
Træning
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.‍
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.‍
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.‍
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.‍
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone) til at fastsætte den pulszone, der
passer bedst til dine konditionsmål.‍
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.‍ Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls.‍ Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.‍
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition.‍ En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr.‍ minut.‍ De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet.‍ Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.‍
Indstilling af dine pulszoner
Før enheden kan bestemme dine pulszoner, skal du indstille din
fitnessbrugerprofil (Indstilling af din brugerprofil).‍
Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Puls > Pulszoner.‍
3 Indtast pulsmaksimum og -minimum for zone 5.‍
4 Indtast dit pulsminimum for zonerne 4 til 1.‍
Pulsmaksimum for hver zone er baseret på pulsminimum for
den foregående zone.‍ Hvis du f.‍eks.‍ indtaster 167 som
pulsminimum for zone 5, bruger enheden 166 som
pulsmaksimum for zone 4.‍
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet
anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og
lettere ukomfortabelt;
forceret åndedræt
Forbedret anaerob
kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller
mindre.‍
Løbedynamik
Du kan bruge din kompatible fēnix 2 enhed parret med
HRM‍-‍Run™ tilbehøret til at give realtidstilbagemelding om din
7
løbeform.‍ Hvis din fēnix 2 enhed blev leveret med HRM‍-‍Run
tilbehør, er enhederne allerede parret.‍
HRM‍-‍Run tilbehøret har et accelerometer i modulet, der måler
overkroppens bevægelse for at beregne tre løbeparametre:
Kadence, vertikale udsving og den tid, du er i kontakt med
jorden.‍
BEMÆRK: HRM‍-‍Run tilbehøret er kompatibelt med flere ANT‍+
træningsprodukter og kan vise pulsdata, når de parres.‍
Løbedynamikegenskaberne fås kun til bestemte Garmin
enheder.‍
Kadence: Kadence er antallet af skridt pr.‍ minut.‍ Den viser det
samlede antal skridt (højre og venstre kombineret).‍
Vertikale udsving: Vertikale udsving er dine hop, mens du
løber.‍ Det viser den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i
centimeter for hvert trin.‍
Den tid, du er i kontakt med jorden: Den tid, du er i kontakt
med jorden, er den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens
du løber.‍ Den måles i millisekunder.‍
BEMÆRK: Tiden med jordkontakt er ikke tilgængelig ved
gang.‍
Træning med løbedynamik
Før du kan se din løbedynamik, skal du tage HRM‍-‍Run
tilbehøret på og parre det med din enhed (Parring af ANT‍+
sensorer).‍ Hvis din fēnix 2 enhed blev leveret med HRM‍-‍Run
tilbehør, er enhederne allerede parret.‍
Når du parrer HRM‍-‍Run tilbehør med din enhed, er siden med
løbedynamikdata synlig, når du løber.‍
1 Løb en tur med en HRM‍-‍Run sensor (Løb en tur).‍
2 Vælg DOWN for at rulle til siden med løbedynamikdata for at
få vist dine målinger.‍
Den primære måling vises som det øverste felt på datasiden.‍
Målerens position svarer til den primære måling.‍
3 Hold MENU nede, og vælg det felt, du vil have vist som den
primære måling (valgfrit).‍
Data for løbedynamik og målere
Skærmen for løbedynamik viser en måler for en primær måling.‍ Du kan få vist kadence, lodrette svingninger eller tid i kontakt med
underlaget som den primære måling.‍ Måleren viser, hvordan dataene for din løbedynamik er i forhold til andre løberes.‍ Zonerne er
baseret på fraktiler.‍
Garmin har samlet data for løbere med forskellige erfaringsniveauer.‍ Dataværdierne i zone fire og fem er typiske for mindre erfarne
eller langsommere løbere.‍ Dataværdierne i zone et, to og tre er typiske for mere erfarne eller hurtigere løbere.‍ Mindre erfarne
løbere har tendens til at udvise længere tid i kontakt med underlaget, højere lodrette svingninger og lavere kadence end mere
erfarne løbere.‍ Dog har højere løbere typisk en smule langsommere kadence og en smule højere lodrette svingninger.‍ Gå til www.garmin.com for at få flere oplysninger om løbedynamik.‍ For yderligere teorier og fortolkninger af løbedynamikdata kan du søge
i anerkendte løbetidsskrifter og -websteder.‍
Zone
À
Á
Â
Ã
Ä
Fraktil i zone
Kadenceområde
Lodret svingningsområde
Område for den tid, du er i kontakt
med jorden
> 95
> 185 spm
< 6,7 cm
< 208 ms
70-95
174-185 spm
6,7-8,3 cm
208-240 ms
30-69
163-173 spm
8,4-10,0 cm
241-272 ms
5-29
151-162 spm
10,1-11,8 cm
273-305 ms
<5
< 151 spm
> 11,8 cm
> 305 ms
Tip til manglende data for løbedynamik
Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.‍
• Sørg for, at du har HRM‍-‍Run tilbehøret.‍
HRM‍-‍Run tilbehøret har på forsiden af modulet.‍
• Par HRM‍-‍Run tilbehøret med din fēnix 2 igen, i
overensstemmelse med instruktionerne.‍
• Hvis data for løbedynamik viser nuller, skal du kontrollere, at
HRM‍-‍Run modulet vender højre side opad.‍
BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden vises kun, mens du
løber.‍ Den kan ikke beregnes, mens du går.‍
Om VO2 maks.‍ vurderinger
Du kan bruge din Garmin enhed parret med pulsmåleren, så du
kan få vist din VO2 maks.‍ vurdering.‍ VO2 maks.‍ er den
maksimale mængde ilt (i milliliter) du kan forbruge i minuttet pr.‍
kg.‍ legemsvægt ved maksimal ydeevne.‍ Med andre ord, VO2
maks.‍ er en indikation af atletisk ydeevne og bør stige,
efterhånden som din kondition bliver bedre.‍ VO2 maks.‍
8
vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat® Technologies
Ltd.‍
Få dit VO2 maks.‍ estimat
Før du kan få vist dit VO2 maks.‍ estimat, skal du parre din
pulsmåler med din fēnix 2 enhed (Parring af ANT‍+ sensorer) og
løbe i mindst 10 minutter.‍ For at få det mest præcise estimat,
skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din
brugerprofil) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine
pulszoner).‍
BEMÆRK: Projektionerne kan synes upræcise i starten.‍
Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din
løbeydelse.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg VO2 Maksimal.‍
VO2 maks.‍-skærmbilledet viser dit VO2 maks.‍-estimat som
et tal og en position på måleren.‍
Træning
Â
Ã
Ä
God
Rimeligt
Dårlig
VO2 maks.‍ data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute®.‍ Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se bilaget (VO2 maks.‍ standardbedømmelser) og gå
til www.CooperInstitute.org.‍
À
Á
Enestående
Fremragende
VO2 maks.‍ standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks.‍ estimat efter alder og køn.‍
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute.‍ For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.‍
Restitutionstiden vises.‍ Den maksimale tid er 4 dage, og den
Restitutionsvejleder
mindst mulige tid er 6 timer.‍
Du kan bruge din Garmin enhed parret med pulsmåleren, så du
kan få vist hvor lang tid, der er tilbage, før du er fuldt restitueret
og klar til næste hårde træning.‍ Restitutionsvejlederen omfatter
restitutionstid og restitutionstjek.‍ Restitutionsvejlederteknologien
leveres og understøttes af Firstbeat Technologies Ltd.‍
Restitutionstjek: Restitutionstjekket giver en indikation af din
restitutionstilstand i realtid inden for de første mange
minutter af en løbetur.‍
Restitutionstid: Restitutionstiden vises umiddelbart efter en
løbetur.‍ Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at
forsøge en anden type hård træning.‍
Sådan tændes restitutionsmåleren
Før du kan se restitutionsmålingsfunktionen, skal du tage
pulsmåleren på og parre den med din enhed (Parring af ANT‍+
sensorer).‍ Hvis din fēnix 2 havde en pulsmåler inkluderet i
pakken, er enhederne allerede parret.‍ For at få det mest
præcise estimat, skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen
(Indstilling af din brugerprofil) og indstille din maksimale puls
(Indstilling af dine pulszoner).‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Restitutionsanbefaling > Aktiver.‍
3 Løb en tur.‍
Inden for de første få minutter af din løbetur kommer der en
restitutionskontrol frem, der viser din restitutionsstatus i
realtid.‍
4 Efter din løbetur, vælger du Gem.‍
Restitutionstiden vises.‍ Den maksimale tid er 4 dage, og den
mindst mulige tid er 6 timer.‍
Visning af din restitutionstid
Før du kan få vist din restitutionstid, skal du aktivere
restitutionsanbefaling.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Restitutionsanbefaling.‍
Træning
Om Training Effect
Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din
aerobe kondition.‍ Training Effect stiger under aktiviteten.‍
Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges værdien
Training Effect og fortæller dig derved, hvordan aktiviteten har
forbedret din kondition.‍ Training Effect bestemmes af din
brugerprofils oplysninger, puls, varighed og aktivitetens
intensitet.‍
Det er vigtigt at vide, at tallene for Training Effect (1,0-5,0) kan
virke unormalt høje i forbindelse med dine første løbeture.‍ Der
skal flere aktiviteter til, før enheden kender din aerobe kondition.‍
Training
Effect
Beskrivelse
1,0–1,9
Giver bedre restitution (korte aktiviteter).‍ Forbedrer
udholdenhed ved længere aktiviteter (mere end 40
minutter).‍
2,0–2,9
Vedligeholdelse af din aerobe kondition.‍
3,0–3,9
Forbedrer din aerobe kondition, hvis den gentages
som en del af dit ugentlige træningsprogram.‍
4,0–4,9
Stor forbedring af din aerobe kondition, forudsat
gentaget 1–2 gange om ugen, med tilstrækkelig
restitutionstid.‍
5,0
Giver midlertidig overbelastning med stor forbedring.‍
Træn op til dette tal med meget stor forsigtighed.‍
Kræver yderligere dage til restitution.‍
Training Effect teknologien udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd.‍ Hvis du vil have flere oplysninger, skal du gå
til www.firstbeattechnologies.com.‍
Visning af dine forventede løbetider
Før du kan få vist dine forventede løbetider, skal du tage en
pulsmåler på og parre den med din enhed (Parring af ANT‍+
sensorer).‍ Hvis din fēnix 2 fulgte med i pakken med
pulsmåleren, er enhederne allerede parret.‍ For at få det mest
9
præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen
(Indstilling af din brugerprofil) og indstille din maksimale puls
(Indstilling af dine pulszoner)
Din enhed bruger VO2 maks.‍ vurderinger (Om VO2 maks.‍
vurderinger) og offentliggjorte datakilder til at give en målløbetid
på basis af din nuværende kondition.‍ Denne projektion
forudsætter også, at du har gennemført korrekt træning til løbet.‍
BEMÆRK: Projektionerne kan synes upræcise i starten.‍
Enheden kræver nogle få løb for at indsamle oplysninger om din
løbeydelse.‍
1 Sæt pulsmåleren på, og løb en tur.‍
2 Hold MENU nede.‍
3 Vælg VO2 Maksimal.‍
4 Vælg DOWN for at få vist skærmbilledet for løbsberegneren.‍
Dine forventede løbetider vises for distancerne 5K, 10K,
halvmaraton og maraton.‍
Brug af Virtual Partner®
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med
at nå dine mål.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Aktivitet.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
Virtual Partner er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.‍
4 Vælg Virtual Partner.‍
5 Vælg Indstil tempo eller Indstil hastighed.‍
6 Begynd din aktivitet.‍
7 Vælg UP eller DOWN for at rulle til Virtual Partner
skærmbilledet og se, hvem der fører.‍
Programmer
Ur
Indstilling af alarm
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Ur > Alarm > Tilføj alarm.‍
3 Vælg START, UP og DOWN for at indstille tiden.‍
4 Vælg Én gang, Dagligt eller Hverdage.‍
Ændring af alarmurets lyd
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Generelt > Lyde > Alarm.‍
3 Vælg Tone, Vibration, Tone & Vibration eller Kun
meddelelser.‍
Start af nedtællingstimer
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Ur > Timer.‍
3 Vælg START, UP og DOWN for at indstille tiden.‍
4 Vælg evt.‍ Meddelelse, og vælg derefter en type meddelelse,
hvis du har brug for det.‍
5 Vælg Start.‍
Brug af stopur
1 Hold START nede.‍
2 Vælg Ur > Stopur.‍
3 Vælg Start.‍
3 Vælg en tidszone.‍
Datasiden Andre zoner aktiveres automatisk (Datasider).‍
Redigering af en brugerdefineret tidszone
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Ur > Andre zoner.‍
3 Vælg en tidszone.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil ændre tidszone, skal du vælge Rediger zone.‍
• Hvis du vil ændre navnet på tidszonen, skal du vælge
Rediger etiket.‍
Beregning af størrelsen på et område
Inden du kan beregne størrelsen på et område, skal du
modtage satellitsignaler.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Værktøjer > Områdeberegning.‍
3 Gå langs omkredsen af området.‍
4 Vælg STOP for at beregne området.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor, indtast et navn, og vælg Udført.‍
• Vælg Skift enheder for at konvertere målingerne for
området til en anden måleenhed.‍
• Vælg BACK for at afslutte uden at gemme.‍
Visning af almanakker
Du kan få vist almanakoplysninger om solen og månen samt om
jagt og fiskeri.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist oplysninger som solopgang,
solnedgang, måneopgang og månenedgang, skal du
vælge Værktøjer > Sol og måne.‍
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventes at
være de bedste til jagt og fiskeri, skal du vælge
Værktøjer > Jagt og fiskeri.‍
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge UP eller DOWN for at
få vist en anden dag.‍
VIRB fjernbetjening
VIRB™ fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera på afstand.‍ Gå til www.garmin.com/‍VIRB
for at købe et VIRB actionkamera.‍
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera.‍ Se
brugervejledningen til VIRB for at få yderligere oplysninger.‍
1 Tænd for VIRB kameraet.‍
2 På fēnix 2 enheden skal du holde MENU nede.‍
3 Vælg VIRB fjernbetjening.‍
4 Vent mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.‍
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge START.‍
Videotælleren vises på fēnix 2 skærmbilledet.‍
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
DOWN.‍
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge UP.‍
Tilføjelse af en brugerdefineret tidszone
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Ur > Andre zoner > Tilføj zone.‍
10
Programmer
Tilpasning af din enhed
Aktivitetsindstillinger
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt
aktivitet ud fra dine behov.‍‍ Du kan f.‍eks.‍ tilpasse datasiderne og
aktivere advarsler og træningsfunktioner.‍‍ Ikke alle indstilllinger
er tilgængelige for alle aktivitetstyper.‍
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Aktivitet, og vælg en
aktivitet.‍
Datasider: Giver dig mulighed for at vise eller skjule datasider
for den valgte aktivitet (Tilpasning af datasiderne).‍
Alarmer: Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for den
valgte aktivitet.‍
Auto Lap: Angiver indstillingerne for auto lap-funktionen (Auto
Lap®).‍
Automatisk løb: Indstiller enheden til at registrere skiløb
automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.‍
Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe med at registrere
data, når du stopper med at bevæge dig, eller når du
bevæger dig under en bestemt hastighed (Brug af Auto
Pause).‍
3D Hastighed: Indstiller enheden til at beregne din hastighed
både ved hjælp af din højdeændring og din horisontale
bevælgelse over jorden (3D hastighed og distance).‍
3D Distance: Indstiller enheden til at beregne den tilbagelagte
distance både ved hjælp af din højdeændring og din
horisontale bevælgelse over jorden.‍
Dataregistrering: Indstiller tilstand og interval for registrering af
data.‍
GPS-tilstand: Indstiller tilstanden for GPS-antennen
(UltraTrac).‍
Fodsensorhastighed: Indstiller enheden til at beregne
hastigheden ved hjælp af fodsensoren i stedet for GPS.‍
Cykelhastighed: Indstiller enheden til at beregne hastigheden
ved hjælp af kadencesensoren i stedet for GPS.‍
Poollængde: Indstiller poolens længde ved svømning i pool (At
svømme en tur i poolen).‍
Hviletimer: Aktiverer hviledatasiden for svømning i pool.‍
Registrering af svømmetag: Aktiverer registrering af
svømmetag for svømning i pool.‍
Nulstil: Gendanner standardfabriksindstillingerne for den valgte
aktivitet.‍
I menu: Viser eller skjuler den valgte aktivitet i
aktivitetsmenuen.‍
Datasider
Visse datasider er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter, og
visse datasider kræver, at du parrer enheden med en ANT‍+
sensor (Parring af ANT‍+ sensorer).‍ Minimum-, maksimum- og
kortdata beregnes fra det tidspunkt, hvor du startede aktiviteten.‍
BEMÆRK: Din kropstemperatur påvirker
temperaturaflæsningen.‍ For at få den mest præcise
temperaturmåling skal du fjerne enheden fra dit håndled og
vente 20-30 minutter.‍
Datasider
Beskrivelse
ANT‍+sensor
Aktiviteter
1 felt
Viser ét konfigurerbart
datafelt.‍
Ingen
Alle
2 Felter
Viser to konfigurerbare
datafelter.‍
Ingen
Alle
3 Felter
Viser tre konfigurerbare
datafelter.‍
Ingen
Alle
Højdemåler
Viser den aktuelle højde, Ingen
minimum- og
maksimumshøjde samt
en oversigt over
højdehistorikken.‍
Alle
Barometer
Viser det aktuelle
Ingen
barometertryk, minimumog
maksimumbarometertryk
og en oversigt over
barometertrykhistorikken.‍
Alle
Kompas
Viser kompasset, med
din rejseretning øverst.‍
Alle
Temperatur
Viser den aktuelle
tempe™
temperatur, minimum- og (valgfri)
maksimumtemperaturen
samt en oversigt over
temperaturhistorikken.‍
Alle
Kort
Viser kortet.‍
Ingen
Alle undtagen
svømning i
pool
Puls
Viser den aktuelle puls,
minimum- og
maksimumpuls samt en
oversigt over
pulshistorikken.‍
Pulssensor
(kræves)
Alle
Kadence
Viser den aktuelle
kadence, minimum- og
maksimumkadence samt
en oversigt over
kadencehistorikken.‍
Fodsensor,
Løb, cykling,
cykelkadence- brugerdefineret
sensor,
effektsensor,
Vector™,
HRM‍-‍Run
(valgfri)
Effekt
Viser den aktuelle effekt, Effektsensor,
minimum- og
Vector
maksimumeffekt samt en
oversigt over
effekthistorikken.‍
Cykling,
brugerdefineret
Virtual
Partner
Viser Virtual Partner
siden (Brug af Virtual
Partner®).‍
Ingen
Løb, cykling,
brugerdefineret
HRM‍-‍Run
(obligatorisk)
Løb,
brugerdefineret
Tilpasning af datasiderne
Du kan vise, skjule og ændre rækkefølgen af datasider for hver
aktivitet.‍ Du kan også redigere datafelter for visse datasider.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Aktivitet.‍
3 Vælg den aktivitet, du vil tilpasse.‍
4 Vælg Datasider.‍
5 Vælg Tilføj side, og følg instruktionerne på skærmen for at
tilføje en ny side (ekstraudstyr).‍
6 Vælge en side for at redigere datafelter.‍
7 Vælg en funktion:
• Vælg Rediger, og tilpas datafelterne.‍
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre datasidernes
rækkefølge.‍
• Vælg Slet for at fjerne datasiden fra sideløkken.‍
Tilpasning af din enhed
Løbsdynamik Viser oplysninger om
løbedynamik
(Løbedynamik).‍
Ingen
Andre zoner
Viser alternative
Ingen
tidszoner (Tilføjelse af en
brugerdefineret
tidszone).‍
Alle
Dual gitter
Viser GPS-koordinater.‍
Ingen
Alle
Hvile
Viser hviletid under
svømning.‍
Ingen
Svømning i
pool
Tid
Viser tid og dato
Ingen
Alle
Aktuel
skiløbetur
Viser data om den
aktuelle skiløbetur.‍
Ingen
Skiløb eller
snowboarding
11
Datasider
Beskrivelse
ANT+sensor
Aktiviteter
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Skiløbeture
ialt
Viser data om dine
samlede skiløbeture for
den aktuelle aktivitet.‍
Ingen
Skiløb eller
snowboarding
Hastighed
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
hastighed.‍
Træningsture Viser mål og yderligere
data for det aktuelle
træningstrin.‍
Ingen
Træning,
brugerdefineret
Tid
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille et interval, en
brugerdefineret tid indtil
solnedgang eller en
brugerdefineret tid fra dit
estimerede
ankomsttidspunkt.‍
Alarmer
Du kan indstille alarmer for enhver aktivitet, hvilket kan hjælpe
dig med at træne mod bestemte mål, øge din opmærksomhed
på omgivelserne og navigere til din destination.‍ Visse alarmer er
kun tilgængelige for specifikke aktiviteter.‍ Der er tre typer
alarmer: hændelsesalarmer, områdealarmer og
tilbagevendende alarmer.‍
Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én
gang.‍ Hændelsen er en bestem værdi.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille
enheden til at advare dig, når du når en bestemt elevation.‍
Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang
enheden er over eller under et bestemt værdiområde.‍ Du
kan f.‍eks.‍ indstille enheden til advare dig, hvis din puls er
under 60 bpm (hjerteslag pr.‍ minut) og over 210 bpm.‍
Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm, får
du besked hver gang enheden registrerer en bestemt værdi
eller et bestemt interval.‍ Du kan f.‍eks.‍ indstille enheden til at
give dig et signal hvert 30.‍ minut.‍
Alarmnavn
Alarmtype
Beskrivelse
Batteri
Hændelse
Du kan indstille en alarm for
lavt batteriniveau.‍
Kadence
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
kadence.‍
Kalorier
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille antallet af
kalorier.‍
Distance
Hændelse,
tilbagevendende
Du kan indstille et interval, en
brugerdefineret distance fra
din endelige destination eller
en brugerdefineret distance,
hvis du forlader et spor eller
en rute.‍
Elevation
Hændelse,
område,
tilbagevendende
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for
elevation.‍ Du kan også
indstille enheden til at give
dig besked, når du har udført
en bestemt mængde
opstigning eller nedstigning.‍
Puls
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for puls
eller vælge zoneændringer.‍
Se Om pulszoner og
Udregning af pulszone.‍
Navigationsankomst Hændelse
Du kan indstille alarmer for
ankomst til waypoints og til
den endelige destination for
et spor eller en rute.‍
Tempo
Område
Du kan indstille minimum- og
maksimumværdier for tempo.‍
Strøm
Område
Du kan indstille et højt eller
et lavt effektniveau.‍
Alarmpunkter
Tilbagevendende
Se Indstilling af en
alarmpunktsalarm.‍
Indstilling af en advarsel
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Aktivitet.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.‍
4 Vælg Alarmer.‍
5 Vælg advarselsnavnet.‍
6 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.‍
7 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien,
eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.‍
Tænd om nødvendigt for alarmen.‍
8
For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en
meddelelse, hver gang du når alarmværdien.‍ For
områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger
eller kommer under det angivne område (minimum- og
maksimumværdier).‍
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Aktivitet.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.‍
4 Vælg Alarmer > Alarmpunkter > Rediger > Opret ny.‍
5 Vælg en position.‍
6 Indsæt en radius.‍
7 Vælg Udført.‍
Brug af Auto Pause
Du kan bruge Auto Pause til automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.‍ Denne funktion er
nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder,
hvor du skal sætte farten ned eller stoppe.‍
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Aktivitet.‍
3 Vælg en aktivitet.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.‍
4 Vælg Auto Pause.‍
Auto Lap®
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk markering af en omgang
ved en specifik distance.‍ Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet
(f.‍eks.‍ for hver 5 km eller 1 mile).‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Aktivitet.‍
12
Tilpasning af din enhed
3 Vælg en aktivitet.‍
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.‍
Vælg
Auto Lap.‍
4
5 Vælg en distance.‍
Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse
med tiden for den pågældende omgang.‍ Enheden bipper eller
vibrerer, hvis hørbare toner slås til (Generelle indstillinger).‍
Du kan eventuelt tilpasse datasiderne til at vise yderligere
omgangsdata (Tilpasning af datasiderne).‍
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs.‍ Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.‍eks.‍ køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.‍
UltraTrac
Funktionen UltraTrac er en GPS-indstilling, som registrerer
sporpunkter og sensordata mindre hyppigt .‍ Hvis funktionen
UltraTrac aktiveres, øges batteriets levetid, men kvaliteten af de
registrerede aktiviteter forringes.‍ Du kan bruge funktionen
UltraTrac til aktiviteter, som kræver længere batterilevetid, og
hvor hyppige opdateringer af sensordata er mindre vigtigt.‍ Det
normale interval mellem sporpunkter er ét punkt pr.‍ minut Du
kan justere dette interval.‍
3D hastighed og distance
Du kan indstille 3D hastighed og distance til at beregne din
hastighed eller distance både ved hjælp af din højdeændring og
din horisontale bevægelse over jorden.‍ Du kan bruge dette
under aktiviteter såsom skiløb, bjergklatring, navigering,
vandring, løb eller cykling.‍
Sensorindstillinger
• Du kan kalibrere og konfigurere det interne kompas
(Kompasindstillinger).‍
• Du kan kalibrere og konfigurere den interne barometrisk
højdemåler (Indstillinger af højdemåler).‍
• Du kan parre og konfigurere ANT‍+ sensorer (ANT‍+
sensorer).‍
Kompasindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer >
Kompas.‍
Skærm: Indstiller kompassets retningsvisning til grader eller
milliradianer.‍
Nordreference: Indstiller kompassets nordlige reference
(Indstilling af nordreference).‍
Tilstand: Indstiller kompasset til enten at anvende en
kombination af GPS og de elektroniske sensordata under
bevægelse (Automatisk) eller kun GPS-data (Sluk).‍
Kalibrer: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset manuelt
(Kalibrering af kompas).‍
Indstilling af nordreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning
af oplysninger om kurs.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas > Nordreference.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som
kursreference.‍
• Vælg Magnetisk for at indstille din positions magnetiske
deklination automatisk.‍
• Vælg Gitter for at indstille nord-gitter (000º) som
kursreference.‍
• Hvis du vil indstille værdien for den magnetiske variation
manuelt, skal du vælge Bruger, indtaste den magnetiske
varians og vælge Udført.‍
Tilpasning af din enhed
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering.‍ Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.‍eks.‍ efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Kompas > Kalibrer >
Start.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Indstillinger af højdemåler
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Sensorer >
Højdemåler.‍
Automatisk kalibrering: Giver højdemåleren mulighed for at
kalibrere sig selv, hver gang du slår GPS-sporing til.‍
Kalibrer: Giver mulighed for manuel kalibrering af
højdemålersensoren.‍
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Din enhed er allerede blevet kalibreret på fabrikken, og
enheden anvender automatisk kalibrering på GPS-startpunktet
som standard.‍ Du kan kalibrere den barometriske højdemåler
manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte
barometriske tryk ved havets overflade.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Højdemåler.‍
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil kalibrere automatisk fra dit GPS-startpunkt,
skal du vælge Automatisk kalibrering > Ved start.‍
• Hvis du vil kalibrere automatisk med periodiske GPSkalibreringsopdateringer, skal du vælge Automatisk
kalibrering > Løbende.‍
• Hvis du vil indtaste den aktuelle højde eller det aktuelle
tryk ved havoverfladen, skal du vælge Kalibrer.‍
Bluetooth® Connectede funktioner
Din fēnix 2 enhed har flere forskellige Bluetooth connectede
funktioner til din kompatible smartphone.‍ Visse funktioner
kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile eller
BaseCamp Mobile på din smartphone.‍ Gå til www.garmin.com
/‍apps for at få yderligere oplysninger.‍
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din fēnix 2 enhed.‍
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid.‍ Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en sporingsside til Garmin Connect.‍
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.‍
Gennemgang af aktiviteter i BaseCamp Mobile: Giver dig
mulighed for at sende aktiviteter til din smartphone med
BaseCamp Mobile-app'en.‍ Du kan få vist aktiviteterne i
app'en, herunder spor- og sensordata.‍
Cloud-sikkerhedskopiering i BaseCamp Mobile: Giver dig
mulighed for at sikkerhedskopiere gemte aktiviteter til din
Garmin Cloud-konto ved hjælp af BaseCamp Mobile.‍
13
Download af oplevelser: Giver dig mulighed for at søge efter
oplevelser i BaseCamp Mobile-app'en og sende dem til din
enhed.‍
Parring af din smartphone med din fēnix 2 enhed
BEMÆRK: Enheden kan ikke oprette forbindelse til ANT‍+
sensorer, mens Bluetooth trådløs teknologi aktiveres.‍
1 Placer din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din fēnix 2
enhed.‍
På
fēnix 2 enheden skal du holde MENU nede.‍
2
3 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
4 Fuldfør en handling:
• Hvis det er første gang, du har parret en telefon med din
enhed, skal du vælge OK.‍
• Hvis du allerede har parret en anden telefon med
enheden, skal du vælge Par den mobile enhed.‍
5 På din smartphone skal du gå til menuen med indstillinger for
Bluetooth og søge efter enheder i nærheden.‍
Se i brugervejledningen til din smartphone for at få yderligere
oplysninger.‍
6 Vælg din fēnix 2 enhed på listen med enheder i nærheden.‍
Der vises en adgangskode på fēnix 2 skærmen.‍
7 Indtast adgangskoden på din smartphone.‍
8 På din fēnix 2 enhed skal du vælge Altid tændt, Aktiv eller
Ikke aktiv og vælge OK.‍
Enheden tænder og slukker automatisk Bluetooth trådløs
teknologi baseret på dit valg.‍
9 Vælg Vis eller Skjul for at vise eller skjule smartphonemeddelelser på fēnix 2 skærmen.‍
10 Gå til www.garmin.com/‍apps, og download Garmin Connect
Mobile-app'en eller BaseCamp Mobile-app'en til din
smartphone (valgfrit).‍
Generelle indstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System.‍
Lyde: Giver dig mulighed for at slå tastetoner til eller fra samt
for at angive tone- og vibrationsindstillinger for forskellige
enhedsalarmer.‍
Skærm: Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for
baggrundsbelysning og kontrast.‍
Tid: Angiver dato, tid og tidszone.‍
Sprog: Angiver sproget for enhedens grænseflade.‍
Enheder: Angiver, hvilke måleenheder der skal bruges ved
visning af data.‍
Displayindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Generelt > Skærm.‍
Baggrundslys: Angiver baggrundsbelysningens niveau, og
hvor længe baggrundslyset lyser.‍
Kontrast: Angiver skærmkontrasten.‍
Tidsindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > Generelt > Tid.‍
Siden Tid: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan
klokkeslættet vises.‍
Formater: Gør dig mulighed for at vælge 12- eller 24-timers
tidsformat på displayet.‍
Tidszone: Giver dig mulighed for at vælge tidszone for
enheden.‍ Du kan vælge Automatisk for at indstille tiden
automatisk ud fra GPS-positionen.‍
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur og tryk.‍
14
1
2
3
4
Hold MENU nede.‍
Vælg Indstillinger > Generelt > Enheder.‍
Vælg en måletype.‍
Vælg måleenhed.‍
Systemindstillinger
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System.‍
WAAS: Indstiller enheden til at bruge GPS-signaler med
WAAS-nøjagtighed (Wide Area Augmentation System).‍ Hvis
du vil have oplysninger om WAAS, skal du gå til
www.garmin.com/‍aboutGPS​/‍waas​.html.‍
Genvejstaster: Giver dig mulighed for at tilpasse
holdefunktionen for tasten DOWN.‍
USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge
masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er
forbundet med en computer.‍
Kort: Giver dig mulighed for at ændre kortets udseende.‍
Positionsformat: Angiver det positionsformat samt det datum
og sfæer, som skal bruges til at beregne dine GPSkoordinater.‍
Menu: Giver dig mulighed for at tilpasse de elementer, som
vises i hovedmenuen.‍
Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og
indstillinger.‍
Om: Viser oplysninger om enhed, software og licens.‍
Tilpasning af genvejstasten
Du kan tilpasse holdefunktionen for tasten DOWN.‍ Som
standard markeres et waypoint ved at holde DOWN nede.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Genvejstaster > Hold nede.‍
3 Vælg en funktion.‍
Kortindstillinger
Hvis du vil åbne kortindstillingerne, skal du holde MENU nede,
og vælge Indstillinger > System > Kort.‍
Retning: indstiller, hvordan kortet vises på siden.‍ Nord op
indstiller, at kortet viser nord øverst på siden.‍ Spor op viser
din aktuelle rejseretning mod den øverste del af siden.‍
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet.‍ Når Sluk er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.‍
Point: Indstiller zoomniveau for punkter på kortet.‍
Sporlog: Giver dig mulighed for at få vist eller skjule spor på
kortet.‍
Linjen Go To: Giver dig mulighed for at vælge, hvordan banen
vises på kortet.‍
Kortfarver: Giver dig mulighed for at vælge, om land eller vand
skal fremhæves på kortet.‍
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformatet eller
kortdatum, hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.‍
Hold MENU nede, og vælg Indstillinger > System >
Positionsformat.‍
Formater: Indstiller det positionsformat, som en positionsmåling
vises i.‍
Datum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er struktureret
i.‍
Sfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.‍
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.‍
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan tilføje, slette eller flytte elementer i hovedmenuen.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Menu.‍
3 Vælg et menupunkt.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt op eller Flyt ned for at ændre elementets
placering på listen.‍
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.‍
• Vælg Indsæt for at føje et element til listen.‍
nøjagtige temperaturoplysninger.‍ Du skal parre tempe med din
enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.‍
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe
denne handling over.‍
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet.‍ Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.‍
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.‍
Nulstilling af enheden til
fabriksindstillingerne
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Nulstil > Alle indstillinger.‍
ANT‍+ sensorer
Enheden er kompatibel med dette valgfri trådløse ANT‍+
tilbehør.‍
• Pulsmåler, f.‍eks.‍ HRM‍-‍Run (Påsætning af pulsmåleren)
• Sensor for hastighed og kadence til cykel (Brug af en valgfri
sensor til cykelkadence)
• Fodsensor (Fodsensor)
• Effektsensor, f.‍eks.‍ Vector
• tempe trådløs temperatursensor (tempe)
Du kan finde oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere
sensorer ved at gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.‍
2 Gør begge elektroder Á bagpå remmen våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.‍
3 Hvis pulsmåleren har kontaktområde Â, skal du gøre
kontaktområdet vådt.‍
Spænd
remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
4
remmen à til løkken Ä.‍
Parring af ANT‍+ sensorer
Før du kan parre ANT‍+ sensorer, skal Bluetooth trådløs
teknologi være deaktiveret (Parring af din smartphone med din
fēnix 2 enhed).‍
Første gang, du tilslutter en sensor til din enhed ved hjælp af
ANT‍+ trådløs teknologi, skal du parre enheden og sensoren.‍
Når parringen er foretaget, opretter enheden automatisk
forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren
er aktiv og inden for rækkevidde.‍
BEMÆRK: Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden, er den
allerede parret med enheden.‍
1 Hvis du parrer en pulsmåler skal du tage pulsmåleren på
(Påsætning af pulsmåleren).‍
Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den
på.‍
2 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.‍
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT‍+
sensorer under parringen.‍
Hold
MENU nede.‍
3
4 Vælg Indstillinger > Sensorer.‍
5 Vælg din sensor.‍
6 Vælg Ny søgning.‍
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.‍ Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.‍
tempe
tempe er en ANT‍+ trådløs temperatursensor.‍ Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for
ANT+ sensorer
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.‍
5 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) fra
pulsmåleren.‍
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.‍
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan
du se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata).‍
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.‍
• Fugt elektroderne og kontaktområdet igen.‍
Du kan bruge vand, spyt eller elektrodegel.‍
• Stram remmen på din brystkasse.‍
• Varm op i 5–10 minutter.‍
• Vask remmen, hver gang den er blevet brugt syv gange
(Vedligeholdelse af pulsmåleren).‍
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er muligt til
din aktivitet.‍
15
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.‍
• Flyt dig væk fra kilder der kan forstyrre din pulsmåler.‍
Andre forstyrrende kilder kan være stærke
elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer,
el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer,
ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og
trådløse LAN-adgangspunkter.‍
• Udskift batteriet (Udskiftning af pulsmålerens batteri).‍
Fodsensor
Din enhed er kompatibel med en fodsensor.‍ Du kan bruge
fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug
af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er
svagt.‍ Fodsensoren er på standby og klar til at sende data
(ligesom pulsmåleren).‍
Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare
på batteriet.‍ Hvis batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse på
din enhed.‍ Der er så ca.‍ fem timers batterilevetid tilbage.‍
Indstilling af fodsensortilstand
Du kan indstille din enhed til at anvende fodsensordata i stedet
for GPS-data til beregning af tempo og distance.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Fodsensor.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Indendørs, når du træner indendørs uden GPS.‍
• Vælg Altid tændt, når du træner indendørs, eller når dit
GPS-signal er svagt eller du mister satellitsignalerne.‍
Kalibrering af fodsensor
Det er valgfrit, om du vil kalibrere din fodsensor, men det kan
forbedre nøjagtigheden.‍ Der er tre måder at justere
kalibreringen på: distance, GPS og manuelt.‍
Kalibrering af fodsensor vha.‍ distance
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af ANT‍+ sensorer).‍
For at få de bedste resultater bør fodsensoren kalibreres ved at
bruge den inderste bane i en standardomgang eller en nøjagtig
distance.‍ En standardomgang (2 omgange = 800 m eller
0,5 mil) er mere nøjagtig end et løbebånd.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Fodsensor > Kalibrer >
Distance.‍
3 Vælg Start for at begynde registreringen.‍
4 Løb eller gå 800 m eller 0,5 mil
5 Vælg Stop.‍
Kalibrering af fodsensor vha.‍ GPS
Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPSsignaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (Parring
af ANT‍+ sensorer).‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Fodsensor > Kalibrer >
GPS.‍
3 Vælg Start for at begynde registreringen.‍
4 Løb eller gå ca.‍ 1 km eller 0,62 mil
Enheden giver dig besked, når du har bevæget dig langt nok.‍
Manuel kalibrering af fodsensor
Før du kan kalibrere din enhed, skal du parre din enhed med
fodsensoren (Parring af ANT‍+ sensorer).‍
Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender
kalibreringsfaktoren.‍ Hvis du har kalibreret en fodsensor med et
andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.‍
16
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Fodsensor > Kalibrer >
Manuel.‍
3 Juster kalibreringsfaktoren:
• Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.‍
• Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.‍
Brug af en valgfri sensor til cykelkadence
Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelkadence til at sende
data til din enhed.‍
• Par sensoren med din enhed (Parring af ANT‍+ sensorer).‍
• Opdater oplysningerne i din fitnessbrugerprofil (Indstilling af
din brugerprofil).‍
• Kør en tur (Kør en tur).‍
Enhedsoplysninger
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.‍
1 Hold MENU nede.‍
2 Vælg Indstillinger > System > Om.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.‍
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.‍
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier.‍ Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.‍
Undgå at trykke på tasterne under vandet.‍
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.‍
2 Tør den af.‍
Specifikationer
Batteritype
500 mAh litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 5 uger
Vandklassificering
5 ATM*
Driftstemperaturområde
Fra -20º til 50ºC (fra -4º til 122ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT‍+ trådløs teknologi
Bluetooth Smart enhed
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter.‍ Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger af, hvor meget du bruger
GPS, enhedssensorer, trådløse sensorer (ekstraudstyr) og
baggrundsbelysningen.‍
Enhedsoplysninger
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.‍
Batterilevetid Tilstand
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.‍
16 timer
Normal GPS-tilstand
50 timer
UltraTrac GPS-tilstand med polling-interval på et minut
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.‍
Op til 5 uger
Urtilstand
BEMÆRK: Undgå at overspænde.‍
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.‍
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen rengøres.‍
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.‍
• Gå til www.garmin.com/‍HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.‍
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.‍
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.‍
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.‍
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.‍
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.‍
HRM‍-‍Run specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
1 år (1 time om dagen)
Vandklassificering
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.‍
Driftstemperaturområde Fra -20° til 60° C (fra -4° til 140° F)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT‍+ trådløs
kommunikationsprotokol
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 meter.‍ Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/‍waterrating.‍
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.‍
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.‍
Batterier må aldrig puttes i munden.‍ Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.‍
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale.‍ Særlig håndtering kan være nødvendig.‍ Se www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/‍perchlorate.‍
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
genanvendelse af batterierne.‍
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.‍
2 Fjern dækslet og batteriet.‍
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.‍3 og tidligere.‍
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.‍
• Filer fra BaseCamp.‍ Gå til www.garmin.com/‍trip​_‍planning.‍
• Filer fra Garmin Connect.‍
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader.‍ Gå til www.garmin.com/‍products​/‍poiloader.‍
• GPX-sporfiler til navigation.‍
• GPX geocache-filer.‍ Gå til www.garmin.com/‍geocaching.‍
• FIT-filer til Garmin Connect.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
Tag kablet ud af computeren.‍
2
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den.‍ Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.‍
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.‍
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en fil.‍
Tryk på tasten Slet på tastaturet.‍
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den.‍
1 Hold LIGHT nede i mindst 25 sekunder.‍
2 Hold LIGHT nede i ét sekund for at tænde for enheden.‍
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.‍
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke og timeout
(Displayindstillinger).‍
• Brug UltraTrac GPS-tilstand for din aktivitet (UltraTrac).‍
• Sluk Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
tilknyttede funktioner (Bluetooth® Connectede funktioner).‍
• Hvis du sætter din aktivitet på pause i længere tid, skal du
bruge indstillingen for genoptagelse på et senere tidspunkt
(Stop en aktivitet).‍
3 Vent 30 sekunder.‍
Enhedsoplysninger
17
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.‍
• Gå til www.garmin.com/‍outdoor.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.‍
Appendiks
Datafelter
ANTAL TAG FOR INTERVAL: Gennemsnitligt antal af tag pr.‍
minut (spm) under det aktuelle interval.‍
ANTAL TAG - SIDSTE INTERVAL: Gennemsnitligt antal af tag
pr.‍ minut (spm) under det senest gennemførte interval.‍
ANTAL TAG - SIDSTE LÆNGDE: Gennemsnitligt antal af tag
pr.‍ minut (spm) under den senest gennemførte pool-længde.‍
BALANCE: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.‍
BALANCE 3S: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for
venstre/højre effektbalancen.‍
BAROMETER: Det aktuelle tryk med kalibrering.‍
BATTERI: Den resterende batterilevetid.‍
BEVÆGELSESGENNEMSNIT: Den gennemsnitlige hastighed
under bevægelse for den aktuelle aktivitet.‍
BEVÆGELSESTID: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
DATO: Den aktuelle dag, måned og år.‍
DISTANCE: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor eller
den aktuelle aktivitet.‍
DISTANCETÆLLER: En løbende beregning af tilbagelagt
distance for alle ture.‍ Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.‍
DREJ: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs.‍ L betyder drej til venstre.‍ R
betyder drej til højre.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
EFFEKT: Den aktuelle effekt i watt.‍
EFFEKT 10S: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.‍
EFFEKT 30S: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.‍
EFFEKT 3S: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.‍
EFFEKTIVITET I TRÅD: Effektivitet i tråd.‍ Målingen af, hvor
effektivt cyklisten træder i pedalerne.‍
EFFEKTZONE: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret
på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.‍
ELAPSED: Den samlede registrerede tid.‍ Hvis du f.‍eks.‍ starter
timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter
og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den
forløbne tid 35 minutter.‍
ELEVATION: Højden over eller under havets overflade for din
aktuelle position.‍
ENSARTETHED I TRÅD: Ensartethed i tråd.‍ Målingen af, hvor
ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver
pedalbevægelse.‍
FART: Den aktuelle rejsehastighed.‍
GCT: Den tid, du er i kontakt med jorden.‍ Den tid i hvert trin, du
bruger på jorden, mens du løber, målt i millisekunder.‍ Tiden
med jordkontakt beregnes ikke ved gang.‍
GENNEMSNITLIG BALANCE: Den gennemsnitlige venstre/
højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.‍
18
GENNEMSNITLIG EFFEKT: Den gennemsnitlige effekt for den
aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG KADENCE: Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG NEDSTIGNING: Nedstigningens
gennemsnitlige lodrette distance.‍
GENNEMSNITLIG OMGANG: Den gennemsnitlige omgangstid
for den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG OPSTIGNING: Stigningens gennemsnitlige
lodrette distance siden den seneste nulstilling.‍
GENNEMSNITLIG PULS: Den gennemsnitlige puls for den
aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG PULS %MAKSIMUM: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG SWOLF: Den gennemsnitlige Swolf-score
for den aktuelle aktivitet.‍ Swolf-score er summen af tiden for
en længde plus antallet af tag i længden
(Svømmeterminologi).‍
GENNEMSNITLIG TAG/LÆNGDE: Gennemsnitligt antal tag pr.‍
længde under den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIG TAGDISTANCE: Gennemsnitlig tagdistance
under den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITLIGT ANTAL TAG: Gennemsnitligt antal af tag
pr.‍ minut (spm) under den aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITSFART: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.‍
GENNEMSNITSTEMPO: Det gennemsnitlige tempo for den
aktuelle aktivitet.‍
GLIDEHÆLDNING: Hældningen på tilbagelagt vandret distance
til ændringen i lodret distance.‍
GLIDEHÆLDNING TIL DESTINATION: Den påkrævede
glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til
destinationshøjden.‍ Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.‍
GPS: GPS-satellitsignalets styrke.‍
GPS ELEVATION: Højden for din aktuelle position ved hjælp af
GPS.‍
GPS KURS: GPS-kurs Den retning, du bevæger dig i, baseret
på GPS.‍
INGEN: Dette er et tomt datafelt.‍
INTERVAL: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval.‍
INTERVAL - LÆNGDE: Antal poollængder, der er tilbagelagt
under det aktuelle interval.‍
INTERVAL - SWOLF: Den gennemsnitlige Swolf-score for det
aktuelle interval.‍ Swolf-score er summen af tiden for en
længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi).‍
INTERVAL - TAG: Samlet antal tag for det aktuelle interval.‍
INTERVAL - TEMPO: Det gennemsnitlige tempo for det
aktuelle interval.‍
INTERVALTID: Stopurstid for det aktuelle interval.‍
KADENCE: Antal omdrejninger for pedalarmen eller antal skridt
pr.‍ minut.‍
KALORIER: Antallet af forbrændte kalorier i alt.‍
KILOJOULE: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven
effekt) i kilojoule.‍
KLOKKESLÆT: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position
og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).‍
KOMPAS: Kompasretning.‍ En visuel gengivelse af den retning,
enheden peger i.‍
KOMPASKURS: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.‍
Appendiks
KURS: Retningen fra din startposition til en destination.‍ Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
KURSAFVIGELSE: Afveget afstand til venstre eller højre for
den oprindelige rute.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
LÆNGDE/BREDDE: Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.‍
LÆNGDER: Antal poollængder, der er tilbagelagt under den
aktuelle aktivitet.‍
LODRET FART: Stignings- eller nedstigningshastigheden over
tid.‍
MAKSIMAL EFFEKT: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.‍
MAKSIMAL ELEVATION: Den højeste nåede højde for det
aktuelle spor eller den aktuelle aktivitet.‍
MAKSIMAL FART: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.‍
MAKSIMAL NEDSTIGNING: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr.‍ minut eller meter pr.‍ minut
siden den seneste nulstilling.‍
MAKSIMAL OPSTIGNING: Den maksimale stigningshastighed
i fod pr.‍ minut eller meter pr.‍ minut siden den seneste
nulstilling.‍
MAKSIMAL TEMPERATUR: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.‍
MINIMUM ELEVATION: Den laveste højde, der er nået siden
den seneste nulstilling.‍
MINIMUM TEMPERATUR: Den laveste registrerede temperatur
i de sidste 24 timer.‍
NÆSTE DESTINATION: Det næste punkt på ruten.‍ Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE DISTANCE: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten.‍ Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved
waypointet).‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
NÆSTE ETE: Den forventede resterende tid indtil du når det
næste punkt på ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.‍
NÆSTE LODRETTE DISTANCE: Næste waypoint, lodret
distance.‍ Højdedistancen mellem din aktuelle position og det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
NEDSTIGNING: Den samlede højdenedstigning for den aktuelle
aktivitet.‍
OMGANG - BALANCE: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.‍
OMGANGE: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.‍
OMGANG - EFFEKT: Den gennemsnitlige effekt for den
aktuelle omgang.‍
OMGANG FALDENDE: Nedstigningens lodrette distance for
den aktuelle omgang.‍
OMGANG PULS %MAKSIMUM: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.‍
OMGANG SAMLET: Stopurtiden for alle de gennemførte
omgange.‍
OMGANGSDISTANCE: Den tilbagelagte afstand for den
aktuelle omgang.‍
OMGANGSFART: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle omgang.‍
Appendiks
OMGANGSKADENCE: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.‍
OMGANGSPULS: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.‍
OMGANGSTEMPO: Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle
omgang.‍
OMGANGSTID: Stopurstid for den aktuelle omgang.‍
OMGANG STIGENDE: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.‍
OMGIVENDE TRYK: Det ukalibrerede omgivende tryk.‍
PEJLING: Retningen fra din aktuelle position til en destination.‍
Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.‍
POSITION: Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.‍
PRÆCISION: Fejlmargenen for din nøjagtige position.‍ F.‍eks.‍ er
din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).‍
PULS: Din puls i hjerteslag pr.‍ minut (bpm).‍ Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.‍
PULS % MAKS.‍: Procentdelen af maksimal puls.‍
PULSZONE: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).‍
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og
maksimale puls (220 minus din alder).‍
REST REP: Den resterende tid indtil start af dit næste timede
svømmeinterval.‍
REST TIME: Timeren for den aktuelle hvilepause.‍
RETNING: Den retning, du bevæger dig i.‍
SIDSTE INTERVAL: Den tilbagelagte afstand for det senest
gennemførte interval.‍
SIDSTE INTERVAL - LÆNGDE: Antal poollængder, der er
tilbagelagt under sidst gennemførte interval.‍
SIDSTE INTERVAL - SWOLF: Den gennemsnitlige Swolf-score
for det senest gennemførte interval.‍ Swolf-score er summen
af tiden for en længde plus antallet af tag i længden
(Svømmeterminologi).‍
SIDSTE INTERVAL - TAG: Samlet antal tag for det senest
gennemførte interval.‍
SIDSTE INTERVAL TEMPO: Det gennemsnitlige tempo for det
senest gennemførte interval.‍
SIDSTE INTERVAL - TIME: Stopurstid for det senest
gennemførte interval.‍
SIDSTE INTERVAL - TYPE: Den anvendte type tag under det
senest gennemførte interval.‍
SIDSTE LÆNGDE - SWOLF: Swolf-score for den senest
gennemførte pool-længde.‍ Swolf-score er summen af tiden
for en længde plus antallet af tag i længden
(Svømmeterminologi).‍
SIDSTE LÆNGDE - TAG: Antal tag for den senest
gennemførte poollængde.‍
SIDSTE LÆNGDE - TEMPO: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte pool-længde.‍
SIDSTE LÆNGDE - TYPE: Den anvendte type tag under den
senest gennemførte pool-længde.‍
SIDSTE OMGANG DISTANCE: Den tilbagelagte afstand for
den senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANG FALDENDE: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANG HASTIGHED: Den gennemsnitlige
hastighed for den senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANG KADENCE: Den gennemsnitlige kadence
for den senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANG PULS: Den gennemsnitlige puls for den
senest gennemførte omgang.‍
19
SIDSTE OMGANGSTID: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.‍
SIDSTE OMGANG STIGENDE: Stigningens lodrette distance
for den senest gennemførte omgang.‍
SIDSTE OMGANG TEMPO: Det gennemsnitlige tempo for den
senest gennemførte omgang.‍
SLUT DESTINATION: Sidste destination.‍ Det sidste punkt på
ruten eller banen.‍
SLUT DISTANCE: Den resterende afstand til den sidste
destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT ETA: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den
sidste destination (justeret efter den lokale tid på
destinationen).‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
SLUT ETE: Den anslåede resterende tid, inden du når den
sidste destination.‍ Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.‍
SLUT LODRET DISTANCE: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den sidste destination.‍ Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.‍
SLUT LODRET HASTIGHED TIL DESTINATION: Stigningseller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde.‍ Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.‍
SLUT POSITION: Positionen af din sidste destination.‍
SOLNEDGANG: Tidspunktet for solnedgang på din GPSposition.‍
SOLOPGANG: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.‍
SPOR DISTANCE: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
spor.‍
STEPS: Det antal skridt, din fodsensor har registreret.‍
STIGNING: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.‍
STIGNING: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance).‍ Hvis du f.‍eks.‍ tilbagelægger 60 m (200 fod) for
hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.‍
STOPUR: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.‍
TAG: Samlet antal tag for den aktuelle aktivitet.‍
TAG/LÆNGDE - SIDSTE INTERVAL: Gennemsnitligt antal af
tag pr.‍ længde for det senest gennemførte interval.‍
TAGDISTANCE FOR INTERVAL: Gennemsnitlig tilbagelagt
distance pr.‍ tag under den aktuelle aktivitet.‍
TAGDISTANCE - SIDSTE INTERVAL: Gennemsnitlig
tilbagelagt distance pr.‍ tag under det seneste fuldførte
interval.‍
TEMP: Lufttemperaturen.‍ Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.‍
TEMPO: Det aktuelle tempo.‍
TID: Den forløbne tid, siden du startede aktiviteten, ikke
inklusive den tid, hvor aktiviteten var sat på pause.‍
TID STOPPET: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.‍
TIL KURS: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten.‍ Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.‍
TIMER: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.‍
TYPE TAG: Den aktuelle type tag.‍
VERTIKALE UDSVING: Vertikale udsving Højden af dine hop,
når du løber.‍ Den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i
centimeter for hvert trin.‍
20
VMG: Velocity Made Good Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute.‍ Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.‍
WATT/KG: Effekten i watt pr.‍ kilogram.‍
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
Appendiks
Indeks
A
advarsler 12
position 12
aktiviteter 3, 4, 11
gemme 1, 5, 6
starte 1, 6
alarmer 12
alarmpunkter 12
ur 10
alarmpunktsalarm 12
almanak
jagt og fiskeri 10
solopgang og solnedgang 10
ANT‍+ sensorer 13, 15
apps 13
smartphone 14
arealberegning 10
Auto Lap 12
Auto Pause 12
B
baggrundslys 1, 14
barometer 4, 13
BaseCamp 3, 17
batteri 16
levetid 16
maksimere 17
oplade 1
udskifte 17
beregnet sluttidspunkt 9
Bluetooth teknologi 13
brugerdata, slette 17
brugerprofil 7
C
chirp 4
cykelsensorer 16
cykling 5
D
data
deling 3
opbevare 7
overføre 7
sider 1, 11
datafelter 5
dele data 3
Den tid, du er i kontakt med jorden 8
distance 13
advarsler 12
downloade, geocaches 4
E
effekt (kraft), advarsler 12
enheds-ID 16
F
fejlfinding 8, 15, 17, 18
filer
overføre 4
typer 17
fiskeritider 10
fitness 9
fodsensor 15, 16
G
Garmin Connect 6, 13, 14
opbevare data 7
Garmin Express 2
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
gemme aktiviteter 5, 6
geocaches 3, 4, 17
downloade 4
navigere til 4
GPS 13, 14, 16
Indeks
H
R
hastighed 13
historik 5–7
sende til computer 7
HomePort 17
hovedmenu, tilpasse 15
højdemåler 4, 13
kalibrere 13
registrering af enheden 1
rengøring af enheden 16, 17
restitution 9
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 2, 3
oprette 2
redigere 2
slette 3
vise på kortet 3
I
indstillinger 10, 11, 13–15
intervaller 6
J
jagt- og fiskeritider 10
K
kadence 7, 8
advarsler 12
sensorer 16
kalibrere
højdemåler 13
kompas 13
kalorie, advarsler 12
kompas 3, 4, 13
kalibrere 13
kontrast 14
koordinater 3
kort 3
gennemse 4
indstillinger 14
navigering 4
opdatere 1
orientering 14
L
længder 6
løbedynamik 7, 8
låse, taster 1
M
mand over bord (MOB) 4
menu 1
MOB 4
multisport 6
måleenheder 14
månefase 10
N
navigation 3
kompas 3, 4
Sight 'N Go 3
waypoints 2
nedtællingstimer 10
nordreference 13
nulstilling af enheden 15, 17
nøgler 14
O
oplade 1
oplevelser 3
overføre, filer 4, 17
P
parre, smartphone 14
pejlingsmarkør 4
poolstørrelse 5
positioner 3
gemme 2
redigere 2
slette 2
positionsformat 14
produktregistrering 1
profiler 4
bruger 7
puls
advarsler 12
måler 8, 9, 15, 17
zoner 7
S
Sight 'N Go 3
ski
alpint 5
snowboarding 5
skærm 14
slette
alle brugerdata 17
positioner 2
smartphone
apps 13
parre 14
snowboarding 5
software
licens 16
opdatere 1
version 16
softwarelicensaftale 20
specifikationer 16, 17
spor 3, 5, 14
slette 3
sportsmand hele livet 7
sprog 14
stopur 10
svømning 5
svømning i åbent vand 6
swolf-score 6
systemindstillinger 14
søge efter positioner
i nærheden af din position 2
waypoints 2
T
tag 6
taster 1, 14
låse 1
tempe 15
temperatur 15
tid
advarsler 12
indstillinger 10, 14
zoner 10
zoner og formater 10, 14
tidspunkter for solopgang og solnedgang 10
tilbehør 18
tilpasse enhed 11, 14
timer 5, 6
nedtælling 10
toner 10
TracBack 1, 4
Training Effect (TE) 9
træning 13
planer 6
sider 5
træningsture 6
indlæse 6
U
udskiftning af batteriet 17
UltraTrac 13
USB
frakoble 17
overføre filer 17
V
vandring 5
vandtæthed 16
vertikale udsving 7, 8
VIRB fjernbetjening 10
21
Virtual Partner 10
VO2 maks. 8, 9
W
waypoints 1–3
gemme 2
projicering 2
redigere 2
slette 2
WAAS 14
Z
zoner, tid 10
zoome 1
22
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising