Garmin | Approach® G3, Australia and New Zealand | User guide | Garmin Approach® G3, Australia and New Zealand Användarhandbok

Garmin Approach® G3, Australia and New Zealand Användarhandbok
Approach -serien
™
användarhandbok
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200
eller +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd
Hounsdown Business Park,
Road,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Sijhih, Taipei County,
Storbritannien
Taiwan
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien) Tel. 886/2 2642 9199
eller 0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax 886/2 2642 9099
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering
av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och i andra länder. Approach™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn
tillhör respektive ägare.
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande
två (2) villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar och (2) denna enhet
måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan medföra icke
önskvärd funktion.
Installera batterierna
 Varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
 Varning
Använd inte vassa föremål när du tar
bort utbytbara batterier. Kontakta din
lokala återvinningscentral för korrekt
återvinning av batterierna.
Approach™ drivs av två AA-batterier
(medföljer ej). Använd alkaliska,
NiMH- eller litiumbatterier.
Använd batterier av god kvalitet för
att erhålla optimala prestanda och
längsta batteritid. Bästa prestanda
fås med litiumbatterier eller
uppladdningsbara NiMH-batterier
som är högst ett år gamla och har en
kapacitet över 2 500 mAh.
Approach – Användarhandbok
Så här installerar du batterierna i
Approach G3:
Spärr
1. Skjut spärren åt
sidan och ta bort
batteriluckan.
2. Sätt i batterierna
i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka
batteriluckan
och tryck ned
spärren.
Så här installerar du batterierna i
Approach G5:
Spärr
1. Lyft på
spärren och
ta bort
batteriluckan.
2. Sätt i
batterierna i
rätt riktning.
3. Sätt tillbaka
batteriluckan
och tryck ned spärren.
Obs! Ta bort batterierna när du inte
tänker använda din Approach på
flera månader. Lagrade data går inte
förlorade när batterierna tas bort.
Komma igång
Tryck på för att slå på Approachenheten. . Håll nedtryckt för att
stänga av Approach-enheten.
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➊
➋
Strömknapp.
Uppspelningsläge.
➌
➍
➎
➏
Sök efter och förhandsvisa
banor.
Menyn Inställningar.
Approach G5 mini-USBkontakt (under väderkåpa).
Approach G3 mini-USBkontakt (under väderkåpa).
Söker satelliter
1. Om du vill söka efter GPSsignaler går du ut till en öppen yta.
2. Slå på Approach-enheten. Det kan
ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
När satellitsignalen är svag visas ett
blinkande frågetecken på kartan.
Spela
1. På huvudmenyn trycker du på
Spela.
2. Välj en sträcka i listan.
Obs! I uppspelningsläge visas din
plats på golfbanan med en golfboll.
Approach – Användarhandbok
Använda kartan
Kartan visar en översikt av det
aktuella hål du spelar.
➊
➋
Obs! Eftersom flaggplatserna ändras,
beräknar Approach avståndet till
mitten av greenen och inte flaggans
faktiska plats.
➌
Använd för att visa hålen.
Tryckmätning
Med den här funktionen kan du
mäta avståndet till en valfri punkt på
kartan.
➊
➋
➊
➋
➌
Hålnummer. Tryck här för att
komma till verktygsmenyn.
Antalet punkter anger par. Ett
exempel: det aktuella hålet är
ett par tre-hål.
Avstånd till greenens mitt.
Tryck för att gå till greenvyn.
➌
➍
➊
➋
Approach – Användarhandbok
Avstånd till mitten av greenen
från målcirkeln.
Målcirkel.
➌
➍
Avstånd till målcirkeln.
Zooma in målcirkeln.
Så här mäter du målavståndet:
1. Tryck någonstans på skärmen.
2. Tryck och dra fingret för att
placera den röda målcirkeln på
önskad plats.
3. Tryck på Klar för att återgå till
kartan över hålet.
Greenvy
Greenvyn är en detaljerad vy av
greenen som du kan använda
när du vill ange en mer exakt
flaggplacering.
1. Öppna kartan och tryck på
avståndsbubblan längst upp till
höger.
2. Tryck på en plats på greenen eller
dra flaggan till önskad plats.
3. Tryck på Klar om du vill spara
flaggans plats och återgå till
kartan över hålet.
Anteckna score
Du kan anteckna score för upp till
fyra spelare i din Approach.
1. Öppna kartan och tryck på
hålnumret längst upp till vänster.
2. Öppna verktygsmenyn och tryck
på Hämta scorekortet.
Par­
knapp
Spe­
larens
namn
Scoreknappar
Visa
baninfo
3. Tryck på
score.
för att ange din
Obs! Tryck på parknappen längst
upp på scorekortet om du vill ändra
par för hålet.
Approach – Användarhandbok
4. Tryck på Spelare eller på
spelarens namn för en individuell
scorekortsöversikt.
Spelarens
namn
Obs! Approach-enheten sparar
bara scorekortet från den senaste
golfrundan. När du påbörjar ett nytt
scorekort ersätts det föregående
scorekortet av det. Information om
hur du visar scorekort på datorn finns
på sidan 7.
Mäta ett slag
5. Tryck på Spelare eller på
spelarens namn om du
vill redigera namnet med
skärmtangentbordet.
6. Tryck på
för att spara
spelarens namn.
När du har använt scorekortet första
gången visas scorekortsikonen på
huvudmenyn. Tryck på
om du
vill granska ditt scorekort från den
senaste golfrundan.
Approach – Användarhandbok
1. Öppna kartan och tryck på
hålnumret längst upp till vänster.
2. Öppna verktygsmenyn och tryck
på Mät slag.
3. Tryck på Mät.
4. Gå till bollen.
5. Om du vill nollställa avståndet
eller påbörja en ny mätning
trycker du på Nollställ.
Obs! Tryck på Tillbaka > Tillbaka
om du vill återgå till kartan under
mätningen. Mätningen fortsätter tills
du trycker på Nollställ.
Förhandsgranska
2. Skriv bokstäverna i stadens
namn med skärmtangentbordet.
Tryck på
.
3. Välj staden i listan.
4. Välj golfbanan i listan.
Söka efter en golfbana
genom att bokstavera namnet
Söka efter en golfbana
nära dig
1. Öppna huvudsidan, tryck på
Förhandsgranska > Sökning
nära dig. En lista med de
närmaste golfbanorna visas.
2. Välj den golfbana du vill
förhandsgranska.
Söka efter en golfbana
efter stad
1. Tryck på Förhandsgranska >
Bokstavera stad.
1. Tryck på Förhandsgranska >
Banans namn.
2. Skriv bokstäverna i golfbanans
namn med skärmtangentbordet.
Tryck på
.
3. Välj golfbanan i listan.
Förhandsgranska en
golfbana
När du har hittat en golfbana att
förhandsgranska visar Approachenheten en översikt för varje hål på
den valda golfbanan.
Tryck någonstans på skärmen för
att aktivera Tryckmätning. Tryck på
avståndsbubblan längst upp till höger
för att komma till greenvyn.
Approach – Användarhandbok
Obs! Scorekortsikonen och
knappen Mät slag är inte aktiva i
förhandsgranskningsläge. Tryck
på Avsluta för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
Visa scorekort på datorn
Inställningar
Obs! Approach-enheten är inte
kompatibel med Windows® 95,
98, Me eller NT. Den är heller inte
kompatibel med Mac® OS 10.3 eller
tidigare.
På huvudmenyn trycker du på
för att komma till inställningsmenyn.
Hålbyte – välj Automatiskt eller
Manuellt byte till nästa hål.
Avståndsenhet – välj Yard eller
Metrisk.
Batterityp – välj Alkaliska, Litium
eller uppladdningsbara NiMH.
Språk – välj ett språk.
Om – visa Approach-enhetens
programvaruversion, enhets-IDnumret, GPS-programvaruversionen
och juridisk information.
Approach – Användarhandbok
På enheten kan bara det senaste
scorekortet visas, men på datorn kan
alla scorekort som registrerats på
Approach-enheten visas.
1. Lyft på väderkåpan.
2. Anslut Approach-enheten till
datorn med hjälp av mini-USBkabeln. Approach-enheten visas
som en flyttbar enhet under Den
här datorn om du har Windows
eller som en volym på skrivbordet
om du har Mac OS.
3. Öppna Garmin Approachenheten och dubbelklicka på
ScorecardViewer.html.
4. Välj det scorekort som du vill visa.
Använda fästet
Med hjälp av fästet kan du montera
din Approach på bältet, en ficka eller
på en väska.
Så här monterar du fästet:
FrigöringsFäste
knapp
Monte­
ringsfläns
Flänsan­
slutning
Så här tar du bort fästet och
flänsanslutningen:
1. Tryck på frigöringsknappen längst
upp på fästet och dra bort fästet.
2. Lyft på flänsanslutningens
undersida och dra bort flänsen.
Flänsanslutning
Monteringsfläns
Banuppdateringar
1. Placera flänsanslutningen i
spåren på monteringsflänsen på
Approach-enheten.
2. Skjut upp flänsanslutningen tills
den hakar på plats.
3. Placera fästet i spåret på
flänsanslutningen.
4. Skjut upp fästet tills det hakar på
plats.
Den här produkten kan vara
kvalificerad för kostnadsfria
uppdateringar av bankartor. Om du
vill uppdatera din Approach-enhet
går du till www.garmin.com
/CourseView.
Approach – Användarhandbok
Tips
• Om du vill låsa eller låsa upp
skärmen trycker du ned och
släpper sedan snabbt upp .
Tryck på Lås skärm (eller på
Lås upp skärm).
• Om du vill avbryta en runda
trycker du på hålnumret längst
upp till vänster > Avbryt
rundan.
Radera
användarinformation
Obs!
Åtgärden tar bort all information du
har angett.
1. Stäng av din Approach.
2. Tryck med fingret i det övre
vänstra hörnet av pekskärmen.
Approach – Användarhandbok
3. Slå på Approach-enheten
medan du håller kvar fingret på
pekskärmen. Håll kvar fingret på
pekskärmen tills ett meddelande
visas.
4. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar
återställs. Eventuella objekt du har
sparat raderas.
Kalibrera pekskärmen
Approach-skärmen behöver vanligen
inte kalibreras. Om knapparna
däremot inte reagerar som de ska
använder du följande process.
Så här kalibrerar du
pekskärmen:
1. När enheten är avstängd håller
du nedtryckt i ca. 30 sekunder.
2. Följ instruktionerna på skärmen
tills ett meddelande om att
kalibreringen är klar visas.
Specifikationer
Fysiska egenskaper för G3
Storlek: B × H × D:
5,5 × 10 × 3,3 cm
(2,2 × 3,9 × 1,3 tum)
Vikt: 148,8 gram (5,25 oz.) med
batterier
Skärm: 6,6 cm diagonalt (2,6 tum),
bakgrundsbelyst TFT-skärm
med 65 000 färger
(160 × 240 pixlar)
Hölje: Tåligt, vattentätt till IPX7
Temperaturområde: Från -20 °C till
70 °C (från -4 till 158 °F)*
*Temperaturklassningen för Approachenheten kan överskrida det användbara
området för vissa batterier. Vissa batterier
kan spricka vid höga temperaturer.
10
Fysiska egenskaper för G5
Storlek: B × H × D:
3,6 × 11,4 × 5,8 cm
(1,4 × 4,5 × 2,3 tum)
Vikt: 192,7 g (6,8 oz) med batterier
Skärm: 3 tum diagonalt (7,6 cm),
bakgrundsbelyst färg-TFTskärm med 65 000 färger
(240 × 400 pixlar)
Hölje: Tåligt, vattentätt till IPX7
Temperaturområde: Från -20 °C till
70 °C (från -4 till 158 °F)*
*Temperaturklassningen för
Approach-enheten kan överskrida det
användbara området för vissa batterier.
Vissa batterier kan spricka vid höga
temperaturer.
Ström
Källa: Två AA-batterier (alkaliska,
NiMH eller litium)
Approach – Användarhandbok
Noggrannhet
GPS: < 33 fot (10 m) 95 % typiskt*
*Noggrannheten försämras till
100 m 2DRMS under US DoD:s SAprogram (Selective Availability) när
funktionen är aktiverad.
Hastighet: 0,328 fot/s (0,1 m/s) i
stadigt läge
Gränssnitt: USB-masslagringsenhet
Datalagringslivslängd:
Ingen begränsning, inget
minnesbatteri krävs
Prestanda
Mottagare: fler än 12 kanaler,
hög känslighet
Hämtningstider:
< 1 sekund (varm start)
< 33 sekunder (kallstart)
< 36 sekunder (automatisk
platssökning)
Uppdateringshastighet: 1/sekund,
kontinuerligt
Kontakta Garmin
Om du har några frågor om din
Approach-enhet kontaktar du
Garmins produktsupport. I USA går
du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per
telefon på 913 397 8200 eller
800 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact
Support för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Approach – Användarhandbok11
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA Approach
GÅR DU MED PÅ ATT VARA BUNDEN
AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU
BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är inbäddad
i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form
för normal drift av produkten. Äganderätten och
de intellektuella immateriella rättigheterna i och
för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran
eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den
till läsbar form eller skapa något arbete som
bygger på Programvaran. Du intygar också att
du inte kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
12
Approach – Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2010
Artikelnummer 190-01148-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising