Garmin | vívosmart® 4 | User manual | Garmin vívosmart® 4 Korisnički priručnik

Garmin vívosmart® 4 Korisnički priručnik
VÍVOSMART 4
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB i vívosmart trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Body Battery™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ i Toe-to-Toe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Apple je zaštitni znak tvrtke Apple Inc i registriran je u SAD-u i ostalim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa
omogućuje Firstbeat. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03430
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Uključivanje i postavljanje uređaja .............................................. 1
Nošenje uređaja .......................................................................... 1
Upotreba uređaja ........................................................................ 1
Opcije izbornika .......................................................................... 1
Prikaz razine napunjenosti baterije ............................................. 1
Widgeti.............................................................................2
Cilj za korake .............................................................................. 2
Prikaz trake podsjetnika na kretanje ........................................... 2
Prikaz widgeta za puls ................................................................ 2
Minute intenzivnog vježbanja ..................................................... 2
Izračun minuta intenzivnog vježbanja .................................... 2
Poboljšavanje preciznosti kalorija ............................................... 2
Varijabilnost pulsa i razina stresa ............................................... 3
Korištenje mjerača vremena opuštanja ................................. 3
Body Battery ............................................................................... 3
Praćenje spavanja ...................................................................... 3
VIRB daljinski upravljač .............................................................. 3
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom ................................... 3
Bluetooth – funkcije povezivosti.................................. 3
Prikaz obavijesti .......................................................................... 3
Upravljanje obavijestima ............................................................. 4
Prikaz dolaznih poziva ................................................................ 4
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona ............................. 4
Upravljanje glazbom ................................................................... 4
Povezani GPS ............................................................................ 4
Sat.................................................................................... 4
Korištenje štoperice .................................................................... 4
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................... 4
Korištenje alarma sata ................................................................ 4
Vježbanje......................................................................... 4
Bilježenje mjerene aktivnosti ...................................................... 4
Bilježenje aktivnosti s povezanim GPS-om ................................ 5
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage ......................................... 5
Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage .................... 5
Bilježenje aktivnosti plivanja ....................................................... 5
Savjeti za bilježenje plivanja .................................................. 5
Pokretanje Toe-to-Toe izazova ................................................... 6
Funkcije mjerenja pulsa .............................................................. 6
Pulsni oksimetar ..................................................................... 6
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls ....................... 6
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje .................. 6
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 6
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 .................................. 7
Prilagođavanje opcija aktivnosti ............................................. 9
Postavke praćenja aktivnosti ................................................. 9
Korisničke postavke ............................................................... 9
Opće postavke ....................................................................... 9
Informacije o uređaju..................................................... 9
Specifikacije ................................................................................ 9
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 10
Punjenje uređaja ....................................................................... 10
Savjeti za punjenje uređaja .................................................. 10
Postupanje s uređajem ............................................................. 10
Čišćenje uređaja .................................................................. 10
Rješavanje problema ................................................... 10
Je li moj pametni telefon kompatibilan s mojim uređajem? ...... 10
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 10
Uređaj se ne povezuje s GPS-om telefona .............................. 10
Praćenje aktivnosti .................................................................... 10
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan ............................ 10
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem koraka
na mom Garmin Connect računu ......................................... 11
Razina stresa se ne pojavljuje ............................................. 11
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi ........................ 11
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim ............. 11
Savjeti za čudne podatke o pulsu ............................................. 11
Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra ........................... 11
Savjeti za poboljšane Body Battery podatke ............................ 11
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme ................................. 11
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 11
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 11
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 12
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 12
Dodatne informacije .................................................................. 12
Dodatak ......................................................................... 12
Ciljevi vježbanja ........................................................................ 12
O zonama pulsa ........................................................................ 12
Izračuni zona pulsa ................................................................... 12
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 13
Indeks ............................................................................ 14
Garmin Connect ............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 7
Sinkroniziranje podataka s računalom ........................................ 7
Uparivanje više mobilnih uređaja ................................................ 7
Postavljanje aplikacije Garmin Express ...................................... 7
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 8
Postavke uređaja ........................................................................ 8
Korištenje načina rada Bez ometanja .................................... 8
Podešavanje svjetline zaslona ............................................... 8
Postavljanje razine vibracije ................................................... 8
Postavke monitora za mjerenje pulsa na zapešću ................ 8
Postavke sustava ................................................................... 8
Bluetooth postavke ..................................................................... 8
Garmin Connect postavke .......................................................... 8
Postavke izgleda .................................................................... 8
Postavke zvuka i upozorenja ................................................. 8
Sadržaj
i
Uvod
pomicati po ruci dok trčite ili vježbate. Za očitanja pulsnim
oksimetrom trebali biste biti potpuno mirni.
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Uključivanje i postavljanje uređaja
Prije upotrebe uređaja potrebno ga je priključiti u izvor napajanja
kako biste ga uključili.
Za upotrebu uređaja vívosmart 4 morate ga postaviti putem
pametnog telefona ili računala. Kad koristite pametni telefon,
uređaj treba upariti izravno kroz mobilnu aplikaciju Garmin
Connect™, a ne putem postavki za Bluetooth na pametnom
telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte
aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Povucite stranice spojnice za punjenje kako biste otvorili
poluge na spojnici.
®
3 Spojnicu poravnajte s kontaktima
i otpustite poluge na
spojnici.
4 Priključite USB kabel za napajanje u izvor napajanja kako
biste uključili uređaj (Punjenje uređaja, stranica 10).
Kada se uređaj uključi, prikazuje se poruka Hello!.
NAPOMENA: Optički senzor nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Dodatne informacije o monitoru pulsa koji puls mjeri na
zapešću potražite u Savjeti za čudne podatke o pulsu,
stranica 11.
• Dodatne informacije o senzoru pulsnog oksimetra potražite u
odjeljku Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra,
stranica 11.
• Dodatne informacije o točnosti potražite na web-mjestu
garmin.com/ataccuracy.
Upotreba uređaja
Dvostruki
dodir
Dvaput dodirnite dodirni zaslon
kako biste aktivirali
uređaj.
NAPOMENA: Zaslon se isključuje kad se ne koristi.
Kada je zaslon isključen, uređaj je i dalje aktivan i bilježi
podatke.
Tijekom mjerene aktivnosti dvaput dodirnite dodirni
zaslon kako biste pokrenuli i zaustavili mjerač vremena.
Gesta
zapešćem
Zakrenite zapešće i podignite ga prema svom tijelu
kako biste uključili zaslon. Zakrenite zapešće dalje od
tijela kako biste isključili zaslon.
Pritisak
Pritisnite
za otvaranje i zatvaranje izbornika na
glavnom zaslonu sata.
Pritisnite
za povratak na prethodni zaslon.
Povlačenje
prstom
Povucite prstom po dodirnom zaslonu gore ili dolje kako
biste se kretali widgetima i opcijama izbornika.
Dodir
Za odabir dodirnite zaslon.
Opcije izbornika
Možete pritisnuti
za pregledavanje izbornika.
SAVJET: Povucite prstom po zaslonu kako biste se kretali
opcijama izbornika.
5 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
Nošenje uređaja
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
NAPOMENA: Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
Kako biste dobili točnije očitanje pulsa, uređaj se ne bi smio
Uvod
Prikazuje opcije mjerenih aktivnosti.
Prikazuje funkcije mjerenja pulsa.
Prikazuje opcije za mjerač vremena, štopericu i alarm.
Prikazuje opcije za pametni telefon uparen putem Bluetooth tehnologije.
Prikazuje postavke uređaja.
Prikaz razine napunjenosti baterije
Na uređaju možete vidjeti razinu napunjenosti baterije.
Nekoliko sekundi držite pritisnutim zaslon prikaza datuma i
vremena.
Prestali kapacitet baterije prikazuje se kao slika.
1
Widgeti
Vaš se uređaj isporučuje s prethodno učitanim widgetima koji
omogućuju brz pregled podataka. Za kretanje kroz widgete
možete prstom povući po dodirnom zaslonu. Za neke je widgete
potrebno upariti pametni telefon.
NAPOMENA: Pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile
možete odabrati izgled sata i dodavati ili uklanjati widgete poput
kontrola glazbe s pametnog telefona (Prilagođavanje opcija
aktivnosti, stranica 9).
Vrijeme i
datum
Trenutno vrijeme i datum. Uređaj ažurira vrijeme i datum
prilikom svakog sinkroniziranja s pametnim telefonom ili
računalom.
Ukupan broj koraka u danu i cilj u danu. Uređaj pamti vaše
rezultate i na početku svakog dana predlaže vam novi
ciljani broj koraka.
Svakih 15 minuta neaktivnosti na traci će se prikazati dodatni
segmenti .
NAPOMENA: Traku podsjetnika na kretanje možete vratiti na
početne vrijednosti kratkom šetnjom ili hodanjem.
Ukupan broj katova na koje ste se popeli i cilj u danu.
Prikaz widgeta za puls
Ukupne minute intenzivnog vježbanja i cilj za taj tjedan.
Widget za puls prikazuje vaš trenutni puls u otkucajima u minuti
(otk./min). Više informacija o točnosti mjerenja pulsa potražite
na web-mjestu garmin.com/ataccuracy.
Povucite prstom kako biste vidjeli widget za puls.
Widget prikazuje vaš trenutni puls
i puls u mirovanju
(O
zonama pulsa, stranica 12).
Ukupna količina kalorija potrošenih u danu, uključujući
aktivne kalorije i kalorije baznog metabolizma.
Prijeđena udaljenost u kilometrima ili miljama za taj dan.
VIRB
NAPOMENA: Nakon kratkog vremena traku podsjetnika na
kretanje zamjenjuje prikaz ciljnog broja koraka u danu.
Upravljanje uparenom VIRB akcijskom kamerom (prodaje
se odvojeno).
®
Upravljanje playerom glazbe na pametnom telefonu.
Trenutna temperatura i vremenska prognoza s uparenog
pametnog telefona.
Obavijesti s pametnog telefona, uključujući obavijesti o
pozivima, porukama, ažuriranjima statusa na društvenim
mrežama i još mnogo toga, ovisno o postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Prilagođena poruka koju izradite u aplikaciji Garmin
Connect Mobile.
Vaš trenutni puls u otkucajima u minuti (otk./min) i
sedmodnevni prosjek pulsa u mirovanju.
Vaša trenutna razina stresa. Uređaj mjeri varijabilnost
vašeg pulsa dok niste aktivni kako bi procijenio razinu
stresa. Niža brojka ukazuje na nižu razinu stresa.
Vaša trenutna Body Battery™ razina energije. Uređaj
računa vašu trenutačnu rezervu energije na temelju
podataka o spavanju, stresu i aktivnostima. Veći broj
označava veću rezervu energije.
Cilj za korake
Uređaj automatski stvara ciljni broj koraka u danu na temelju
vaše prethodne razine aktivnosti. Kako dan prolazi, uređaj bilježi
vaš napredak
prema dnevnom cilju . Uređaj za početak ima
zadani cilj od 7500 koraka dnevno.
Ako ne želite koristiti funkciju automatskog postavljanja cilja,
putem svog Garmin Connect računa možete je onemogućiti i
postaviti prilagođeni ciljni broj koraka (Postavke praćenja
aktivnosti, stranica 9).
Prikaz trake podsjetnika na kretanje
Sjedenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja može prouzročiti
neželjene metaboličke promjene. Traka podsjetnika na kretanje
podsjeća vas na potrebu za kretanjem.
Povucite prstom za prikaz widgeta za korake.
Nakon što ste sat vremena neaktivni, prikazat će se traka
podsjetnika na kretanje .
2
Minute intenzivnog vježbanja
Za bolje zdravlje, organizacije kao što je Svjetska zdravstvena
organizacija preporučuju najmanje 150 minuta umjerene
tjelesne aktivnosti tjedno (npr. žustro hodanje) ili 75 minuta
intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno (npr. trčanje).
Uređaj prati intenzitet aktivnosti i bilježi trajanje umjerenih i
intenzivnih aktivnosti (za određivanje intenzivnih aktivnosti
potrebni su podaci o pulsu). Za postizanje ciljnog broja minuta
intenzivnog vježbanja u tjednu morate se baviti umjerenom ili
intenzivnom aktivnošću neprekidno najmanje 10 minuta. Uređaj
zbraja minute umjerenih i minute intenzivnih aktivnosti. Ukupni
zbroj minuta intenzivnih aktivnosti se udvostručuje.
Izračun minuta intenzivnog vježbanja
vívosmart 4 izračunava minute intenzivnog vježbanja
uspoređivanjem podataka o pulsu s prosjekom pulsa u
mirovanju. Ako je praćenje pulsa isključeno, uređaj izračunava
minute vježbanja umjerenim intenzitetom analizirajući broj
koraka u minuti.
• Za najtočniji izračun minuta intenzivnog vježbanja, pokrenite
aktivnost s mjerenjem vremena.
• Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
• Za najtočnije mjerenje pulsa u mirovanju uređaj nosite cijeli
dan i noć.
Poboljšavanje preciznosti kalorija
Uređaj prikazuje procjenu ukupnog broja potrošenih kalorija u
danu. Preciznost procjene tih vrijednosti možete poboljšati
žustrim hodanjem u trajanju od 15 minuta.
1 Povucite prstom kako biste vidjeli zaslon s kalorijama.
2 Odaberite .
NAPOMENA: Ikona pojavljuje se kada je potrebno
kalibrirati kalorije. Ovaj se postupak kalibracije treba izvršiti
Widgeti
samo jednom. Ako ste već zabilježili mjereno hodanje ili
trčanje, ikona možda se neće pojaviti.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Varijabilnost pulsa i razina stresa
Uređaj analizira varijabilnost vašeg pulsa dok niste aktivni kako
bi utvrdio vašu ukupnu razinu stresa. Vježbanje, fizička
aktivnost, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste izloženi
u svakodnevnom životu utječu na razinu stresa. Vrijednosti
razine stresa kreću se u rasponu od 0 do 100, gdje raspon od 0
do 25 označava stanje mirovanja, raspon od 26 do 50 nisku
razinu stresa, raspon od 51 do 75 srednju razinu stresa, a
raspon od 76 do 100 visoku razinu stresa. Ako znate svoju
razinu stresa, to vam može pomoći da odredite stresne trenutke
u danu. Najbolje ćete rezultate postići ako sat nosite dok
spavate.
Uređaj možete sinkronizirati sa svojim Garmin Connect računom
kako biste vidjeli razinu stresa tijekom cijelog dana, dugoročne
trendove i dodatne pojedinosti.
Korištenje mjerača vremena opuštanja
Možete pokrenuti mjerač vremena opuštanja kako biste napravili
vođenu vježbu disanja.
1 Povucite prstom kako biste vidjeli widget razine stresa.
2 Dodirnite dodirni zaslon.
za pokretanje mjerača vremena opuštanja.
3 Odaberite
4 Slijedite upute na zaslonu.
Uređaj vibrira i upozorava vas da trebate udahnuti ili
izdahnuti (Postavljanje razine vibracije, stranica 8).
Po završetku mjerača opuštanja pojavljuje se ažurirana razina
stresa.
Body Battery
Uređaj analizira podatke o varijabilnosti pulsa, razini stresa,
kvaliteti sna i aktivnosti kako bi odredio vašu ukupnu Body
Battery razinu. Poput pokazivača razine goriva u automobilu,
ovaj parametar pokazuje dostupnu količinu rezervi energije .
Body Battery razina kreće se u rasponu od 0 do 100, gdje
raspon od 0 do 25 označava nisku razinu energije, raspon od 26
do 50 srednju razinu energije, raspon od 51 do 75 visoku razinu
energije, a raspon od 76 do 100 vrlo visoku razinu energije.
Vaš uređaj također prikazuje i strelicu trenda koja pokazuje da li
se razina energije povećava, smanjuje ili ostaje ista .
Za prikaz najnovije Body Battery razine, dugoročnih trendova i
dodatnih pojedinosti sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect
računom (Savjeti za poboljšane Body Battery podatke,
stranica 11).
Bluetooth – funkcije povezivosti
Praćenje spavanja
Dok spavate, uređaj automatski prepoznaje da spavate i prati
vaše kretanje tijekom uobičajenog vremena spavanja. U
korisničkim postavkama Garmin Connect računa možete
postaviti uobičajeno vrijeme spavanja. Statistički podaci o
spavanju obuhvaćaju ukupno trajanje spavanja, razine spavanja
i razdoblja kretanja u snu. Statistiku spavanja možete pregledati
na Garmin Connect računu.
NAPOMENA: Razdoblja drijemanja ne dodaju se statističkim
podacima o spavanju. Za isključivanje obavijesti i upozorenja,
izuzev alarma, možete upotrijebiti način rada Bez ometanja
(Korištenje načina rada Bez ometanja, stranica 8).
VIRB daljinski upravljač
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam upravljanje VIRB
akcijskom kamerom pomoću uređaja. Za kupnju VIRB akcijske
kamere idite na www.garmin.com/VIRB.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u VIRB korisničkom priručniku za seriju. Morate
omogućiti i VIRB zaslon na vívosmart 4 uređaju (Prilagođavanje
opcija aktivnosti, stranica 9).
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na vívosmart 4 uređaju povucite kako biste vidjeli VIRB
zaslon.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite
.
Na vívosmart 4 uređaju prikazat će se brojač vremena
videozapisa.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite
.
• Za snimanje fotografije odaberite
.
Bluetooth – funkcije povezivosti
vívosmart 4 uređaj ima nekoliko Bluetooth funkcija povezivosti
za kompatibilni pametni telefon na kojemu je instalirana
aplikacija Garmin Connect Mobile.
Obavijesti: Upozorava vas na obavijesti s pametnog telefona,
uključujući obavijesti o pozivima, porukama, ažuriranjima
statusa na društvenim mrežama i još mnogo toga, ovisno o
postavkama obavijesti na pametnom telefonu.
Ažuriranja vremena: Prikaz trenutne temperature i vremenske
prognoze s pametnog telefona.
Upravljanje glazbom: Omogućuje upravljanje playerom glazbe
pametnog telefona.
Pronađi moj telefon: Pronalazi vaš pametni telefon koji je
uparen s vašim vívosmart uređajem i trenutačno unutar
dometa.
Pronađi moj uređaj: Pronalazi vaš izgubljeni vívosmart uređaj
koji je uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar
dometa.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost u
aplikaciju Garmin Connect Mobile čim otvorite aplikaciju.
Nadogradnja softvera: Vaš uređaj preuzima i instalira najnovije
nadogradnje softvera putem bežične mreže.
Prikaz obavijesti
Kada je uređaj uparen s aplikacijom Garmin Connect Mobile,
možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na svom
uređaju, kao što su tekstne poruke i poruke e-pošte.
1 Povucite prstom za prikaz widgeta za obavijesti.
2 Odaberite Pregl..
3
Sat
Najnovija obavijest prikazuje se u sredini dodirnog zaslona.
3 Za odabir obavijesti dodirnite dodirni zaslon.
Korištenje štoperice
SAVJET: Povucite prstom za prikaz starijih obavijesti.
Cijela se poruka prikazuje na uređaju.
4 Dodirnite dodirni zaslon i odaberite kako biste odbacili
obavijest.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
3 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
Upravljanje obavijestima
4 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste zaustavili mjerač
Pomoću kompatibilnog pametnog telefona možete upravljati
obavijestima koje se pojavljuju na vívosmart 4 uređaju.
Odaberite opciju:
• Ako koristite Apple pametni telefon, pomoću postavki
obavijesti na pametnom telefonu odaberite stavke koje će
se prikazivati na uređaju.
• Ako koristite pametni telefon sa sustavom Android™, u
aplikaciji Garmin Connect Mobile odaberite Postavke >
Pametne obavijesti.
vremena.
vremena.
5 Po potrebi odaberite
vremena.
kako biste ponovno postavili mjerač
®
Prikaz dolaznih poziva
Ako je vaš uređaj uparen s aplikacijom Garmin Connect Mobile,
dolazne pozive pametnog telefona možete vidjeti na svom
uređaju.
Kada se na uređaju prikaže dolazni poziv, odaberite jednu od
mogućnosti:
NAPOMENA: Dostupne opcije ovise o pametnom telefonu.
• Dodirnite dodirni zaslon i odaberite
kako biste prihvatili
poziv na pametnom telefonu.
• Dodirnite dodirni zaslon i odaberite kako biste odbili
poziv.
• Odaberite
kako biste odbili obavijest.
• Odaberite za automatsko slanje odgovora pozivatelju
ako imate pametni telefon sa sustavom Android.
Pronalaženje izgubljenog pametnog telefona
Pomoću ove funkcije možete pronaći izgubljeni pametni telefon
koji je uparen pomoću Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
Uređaj vívosmart 4 traži upareni pametni telefon. S vašeg će
se pametnog telefona začuti zvučno upozorenje, a snaga
Bluetooth signala prikazat će se na zaslonu uređaja. Kako se
budete približavali svom pametnom telefonu, povećavat će
se snaga Bluetooth signala.
Upravljanje glazbom
Widget za upravljanje glazbom omogućuje vam upravljanje
glazbom na pametnom telefonu pomoću uređaja vívosmart 4.
Widget upravlja trenutno aktivnom ili nedavno korištenom
aplikacijom media playera na pametnom telefonu. Ako nijedan
media player nije aktivan, widget ne prikazuje informacije o
pjesmi i morate pokrenuti reprodukciju s pametnog telefona.
Povezani GPS
S pomoću funkcije povezanog GPS-a vaš uređaj upotrebljava
GPS antenu vašeg pametnog telefona za bilježenje GPS
podataka za aktivnosti hodanja, trčanja ili vožnje bicikla
(Bilježenje aktivnosti s povezanim GPS-om, stranica 5). GPS
podaci, uključujući lokaciju, udaljenost i brzinu, pojavljuju se u
pojedinostima o aktivnosti u Garmin Connect računu.
4
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1
2
3
4
Pritisnite
za prikaz izbornika.
Odaberite > .
Povucite prstom za postavljanje mjerača vremena.
Za odabir vremena i prelazak na sljedeći zaslon dodirnite
sredinu dodirnog zaslona.
5 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena.
6 Po potrebi možete dvaput dodirnuti dodirni zaslon kako biste
pauzirali i ponovo pokrenuli mjerač vremena.
7 Po potrebi odaberite kako biste ponovno postavili mjerač
vremena.
Korištenje alarma sata
1 Vrijeme i učestalost alarma postavite na Garmin Connect
2
3
4
5
računu (Postavke zvuka i upozorenja, stranica 8).
Pritisnite
za prikaz izbornika.
Odaberite > .
Povucite prstom za kretanje kroz alarme.
Odaberite alarm kako biste ga uključili ili isključili.
Kada je alarm uključen, na widgetu za datum i vrijeme
pojavljuje se .
Vježbanje
Bilježenje mjerene aktivnosti
Možete zabilježiti vrijeme mjerene aktivnosti, spremiti ga i poslati
na Garmin Connect račun.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite .
3 Povucite prstom po zaslonu kako biste se kretali popisom
aktivnosti i odaberite opciju:
• Odaberite za hodanje.
• Odaberite za trčanje.
• Odaberite za vježbe snage.
• Odaberite za kardio aktivnost.
• Odaberite
za biciklističku aktivnost.
• Odaberite za aktivnost treniranja na orbitreku.
• Odaberite za Toe-to-Toe™ izazov s koracima.
• Odaberite
za plivanje u bazenu.
• Odaberite za aktivnost joge.
• Odaberite za aktivnost penjanja stepenicama.
• Odaberite za druge vrste aktivnosti.
NAPOMENA: Aplikacijom Garmin Connect Mobile možete
dodati ili ukloniti mjerene aktivnosti (Prilagođavanje opcija
aktivnosti, stranica 9).
Sat
4 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
5
6
7
8
vremena.
Započnite aktivnost.
SAVJET: Možete dvaput dodirnuti dodirni zaslon kako biste
zaustavili i ponovo pokrenuli mjerač vremena.
Dodirnite da biste vidjeli dodatne zaslone s podacima koji se
pojavljuju na vrhu dodirnog zaslona.
Kada završite aktivnost, dvaput dodirnite dodirni zaslon kako
biste zaustavili mjerač vremena.
Odaberite opciju:
• Odaberite za spremanje aktivnosti.
• Odaberite za brisanje aktivnosti.
• Odaberite
za nastavak aktivnosti.
Bilježenje aktivnosti s povezanim GPS-om
Možete povezati uređaj s pametnim telefonom radi bilježenja
GPS podataka za vašu aktivnost hodanja, trčanja ili vožnje
bicikla.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite .
3 Odaberite , ili .
da biste povezali uređaj s Garmin Connect
4 Odaberite
računom.
pojavljuje se na uređaju.
NAPOMENA: Ako ne možete povezati uređaj sa svojim
pametnim telefonom, odaberite kako biste nastavili
aktivnost. GPS podaci neće se bilježiti.
5 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena aktivnosti.
6 Započnite aktivnost.
Vaš telefon mora biti unutar dometa tijekom aktivnosti.
7 Kada završite aktivnost, dvaput dodirnite dodirni zaslon kako
biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti.
8 Odaberite opciju:
• Odaberite za spremanje aktivnosti.
• Odaberite za brisanje aktivnosti.
• Odaberite
za nastavak aktivnosti.
Bilježenje aktivnosti vježbanja snage
Tijekom izvođenja vježbi snage možete bilježiti setove. Set je
višestruko ponavljanje jednog pokreta.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
3 Povucite prstom za postavljanje brojanja ponavljanja.
4 Odaberite Praćenje ponav..
5 Za uključivanje brojanja ponavljanja dodirnite dodirni zaslon.
za povratak na zaslon mjerača vremena
6 Pritisnite
aktivnosti.
7 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena aktivnosti.
8 Započnite prvi set.
Uređaj broji ponavljanja i prikazuje trenutni puls i broj
ponavljanja (Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 9).
za završetak seta.
9 Pritisnite
Pojavljuje se mjerač vremena odmora.
10 Tijekom odmora odaberite opciju:
• Dodirnite vrh dodirnog zaslona da biste vidjeli dodatne
zaslone s podacima.
• Za uređivanje broja ponavljanja dodirnite .
Vježbanje
• Za prikaz widgeta vremena i datuma ili upravljanja
glazbom, povucite prstom prema gore ili prema dolje.
• Za pauziranje aktivnosti dvaput dodirnite dodirni zaslon.
za početak sljedećeg seta.
11 Pritisnite
12 Korake od 8 do 10 ponavljajte dok ne dovršite aktivnost.
13 Kada završite aktivnost, dvaput dodirnite dodirni zaslon kako
biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti.
14 Odaberite opciju:
• Odaberite za spremanje aktivnosti.
• Odaberite za brisanje aktivnosti.
• Odaberite
za nastavak aktivnosti.
Savjeti za bilježenje aktivnosti vježbanja snage
• Dok izvodite ponavljanja, nemojte gledati na sat.
Satom biste se trebali služiti na početku i na kraju svakog
seta, te tijekom odmora.
• Dok izvodite ponavljanja, fokusirajte se na tehniku.
• Izvodite vježbe vlastitom tjelesnom težinom ili vježbe s
utezima.
• Ponavljanja izvodite ujednačenim, širokim pokretima.
Svako se ponavljanje bilježi kada se ruka na kojoj je uređaj
vrati u početni položaj.
NAPOMENA: Vježbe za noge ne mogu se brojati.
• Uključite automatsko prepoznavanje setova kako biste
pokrenuli i dovršili setove.
• Vježbe snage spremite i pošaljite na svoj Garmin Connect
račun.
Pomoću alata dostupnih na Garmin Connect računu možete
pregledavati i uređivati pojedinosti o aktivnosti.
Bilježenje aktivnosti plivanja
NAPOMENA: Mjerenje pulsa nije omogućeno tijekom plivanja.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
3 Odaberite opciju Velič.baz..
4 Odaberite Raz.vještin..
5 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena aktivnosti.
Uređaj bilježi podatke o aktivnosti samo dok je mjerač
vremena aktivnosti pokrenut.
6 Započnite aktivnost.
Uređaj automatski bilježi intervale plivanja ili duljine bazena i
prikazuje ih na vrhu dodirnog zaslona.
7 Kada završite aktivnost, dvaput dodirnite dodirni zaslon kako
biste zaustavili mjerač vremena.
8 Po potrebi odaberite kako biste uredili broj duljina.
9 Pritisnite .
10 Odaberite opciju:
• Odaberite kako biste uredili broj duljina.
• Za spremanje aktivnosti odaberite .
• Za brisanje aktivnosti odaberite .
• Za nastavak aktivnosti odaberite .
Savjeti za bilježenje plivanja
• Mjerač vremena pokrenite prije ulaska u bazen.
• Za najbolje rezultate tijekom plivanja nemojte mijenjati vrstu
zaveslaja.
• Prije uređivanja broja duljina osušite zaslon.
• Uredite broj duljina tako da uređaj u budućnosti točnije izbroji
duljine koje ste prešli.
5
• Ako uređivanje broja duljina nije potrebno, pričekajte
automatsko pokretanje mjerača vremena do automatskog
spremanja na kraju mjerenog plivanja.
Pokretanje Toe-to-Toe izazova
Možete pokrenuti Toe-to-Toe izazov od 2 minute s prijateljem
koji ima kompatibilan uređaj.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
Odaberite
> kako biste izazvali drugog igrača u dometu
2
(3 m).
NAPOMENA: Oba igrača moraju pokrenuti izazov na svojem
uređaju.
Ako uređaju u roku od 30 sekundi ne može pronaći niti
jednog igrača, izazovu istječe vrijeme.
3 Dodirnite ime igrača.
4 Dvaput dodirnite dodirni zaslon kako biste pokrenuli mjerač
vremena aktivnosti.
Uređaj odbrojava 3 sekunde prije pokretanja mjerača
vremena.
5 Hodajte 2 minute.
Kada do kraja preostanu 3 sekunde, uređaj zuji do isteka
vremena.
6 Postavite uređaje unutar dometa (3 m).
Uređaji prikazuju broj koraka svakog igrača te prvo ili drugo
mjesto.
Igrači mogu dodirnuti
i pokrenuti drugi izazov ili izaći iz
izbornika.
mjeri vašu zasićenosti krvi kisikom.
5 Mirujte.
Zasićenost kisikom na uređaju se prikazuje kao postotak.
NAPOMENA: Postavke pulsnog oksimetra možete prilagoditi na
svojem Garmin Connect računu (Postavke praćenja aktivnosti,
stranica 9).
Aktiviranje praćenja spavanja pulsnim oksimetrom
Na svojem uređaju možete postaviti neprekidno mjerenje razine
kisika u krvi ili SpO2 tijekom spavanja (Savjeti za čudne podatke
pulsnog oksimetra, stranica 11).
1 U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin.
Odaberite
svoj uređaj.
2
3 Odaberite Praćenje aktivnosti > Pulsni oksimetar.
4 Odaberite Praćenje pulsnim oksimetrom tijekom
spavanja.
NAPOMENA: Neobični položaji pri spavanju mogu izazvati
abnormalno niska očitanja SpO2 tijekom spavanja.
Postavljanje upozorenja za neuobičajeni puls
Funkcije mjerenja pulsa
Uređaj vívosmart ima izbornik pulsa, s pomoću kojeg možete
vidjeti podatke o pulsu izmjerenom na zapešću.
Nadzire zasićenost krvi kisikom. Ako znate zasićenost kisikom,
možete utvrditi kako se vaše tijelo prilagođava na vježbanje i stres.
NAPOMENA: Senzor pulsnog oksimetra nalazi se na stražnjoj
strani uređaja.
Prikazuje trenutačni maksimalni VO2, pokazatelj sportskih performansi koji bi se trebao povećavati usporedno s povećanjem vaše
razine kondicije.
Odašilje vaš trenutačni puls uparenom Garmin uređaju.
®
Pulsni oksimetar
Uređaj vívosmart ima pulsni oksimetar na zapešću za mjerenje
zasićenosti krvi kisikom. Ako znate zasićenost kisikom, možete
utvrditi kako se vaše tijelo prilagođava na vježbanje i stres. Vaš
uređaj mjeri razinu zasićenosti krvi kisikom tako što svjetlom
obasjava vašu kožu i mjeri koliko je svjetla koža upila. To se
označava kao SpO2.
Na uređaju se očitanje vašeg pulsnog oksimetra prikazuje kao
postotak SpO2. Na svojem Garmin Connect računu možete
pregledati dodatne pojedinosti o očitanjima pulsnog oksimetra,
uključujući trendove tijekom nekoliko dana (Aktiviranje praćenja
spavanja pulsnim oksimetrom, stranica 6). Više informacija o
točnosti pulsnog oksimetra potražite na web-mjestu garmin.com
/ataccuracy.
Očitanje pulsnim oksimetrom
Na svojem uređaju možete ručno započeti očitanje pulsnog
oksimetra u bilo kojem trenutku. Točnost tih očitanja može se
razlikovati ovisno o cirkulaciji krvi, položaju uređaja na zapešću i
vašem kretanju.
1 Uređaj nosite iznad ručnog zgloba.
Uređaj bi trebao čvrsto, ali ugodno prianjati.
za prikaz izbornika.
2 Pritisnite
3 Odaberite > .
6
4 Držite ruku na kojoj se nalazi uređaj u visini srca dok uređaj
Uređaj možete postaviti da vas upozori da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljeni broj otkucaja u minuti
(otk./min). Prag za puls možete postaviti u svom Garmin
Connect računu (Postavke zvuka i upozorenja, stranica 8).
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
Odaberite
> > Upozorenja za neuobičajeni puls.
2
3 Za omogućavanje upozorenja jednom dodirnite zaslon.
Prilikom svakog prelaska prilagođene vrijednosti prikazuje se
poruka, a uređaj vibrira.
NAPOMENA: Upozorenje morate omogućiti i na uređaju i na
Garmin Connect računu.
Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje
Podatke o pulsu možete odašiljati s uređaja vívosmart 4 i vidjeti
ih na uparenim Garmin uređajima. Primjerice, podatke o pulsu
možete odašiljati na Edge uređaj dok vozite bicikl ili VIRB
akcijsku kameru dok se bavite nekom aktivnošću.
NAPOMENA: Odašiljanje podataka o pulsu smanjuje razinu
napunjenosti baterije.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
vívosmart 4 počinje odašiljati podatke o pulsu.
NAPOMENA: Za vrijeme odašiljanja podataka o pulsu
možete povući prstom po zaslonu kako biste vidjeli widget za
datum i vrijeme.
3 Uparite vívosmart 4 i kompatibilni Garmin ANT+ uređaj.
NAPOMENA: Upute za povezivanje razlikuju se za svaki od
uređaja kompatibilnih s uređajem Garmin. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku.
za prestanak odašiljanja podataka o pulsu.
4 Pritisnite
®
®
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
Vježbanje
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procjena maksimalnog VO2 na uređaju se pojavljuje kao broj i
opis. Dodatne pojedinosti o procjeni maksimalnog VO2,
uključujući i kondicijsku dob, možete vidjeti na Garmin Connect
računu. Kondicijska vam dob govori kakva je vaša kondicija u
usporedbi s osobom istog spola i različite dobi. Kako vježbate,
tako se vaša kondicijska dob s vremenom smanjuje.
Podatke o maksimalnom VO2 pruža tvrtka FirstBeat. Analiza
maksimalnog VO2 prikazuje se uz dopuštenje ustanove The
Cooper Institute . Informacije potražite u dodatku (Standardne
vrijednosti maksimalnog VO2, stranica 13) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako bi mogao prikazati procjenu maksimalnog VO2, uređaju su
potrebni podaci o pulsu izmjerenom na zapešću i mjereno 15minutno žustro hodanje ili trčanje.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
Ako ste već zabilježili 15-minutno žustro hodanje ili trčanje,
možda će se pojaviti procjena vašeg maksimalnog VO2.
Uređaj ažurira procjenu maksimalnog VO2 nakon svakog
dovršenog mjerenog hodanja ili trčanja.
3 Pratite upute na zaslonu kako biste vidjeli procjenu svog
maksimalnog VO2.
Po dovršetku testa prikazat će se poruka.
4 Za ručno pokretanje testa maksimalnog VO2 kako biste dobili
ažuriranu procjenu, dodirnite trenutno očitanje i pratite upute.
Uređaj će se ažurirati novim procjenom maksimalnog VO2.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na Garmin Connect računu.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivan stil života, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje i još mnogo toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto connect.garmin.com.
Pratite svoj napredak: Možete pratiti svoje dnevne korake,
pridružiti se prijateljskom natjecanju sa svojim kontaktima i
ostvariti svoje ciljeve.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
mjerenu aktivnost na svom uređaju, možete prenijeti tu
aktivnost na Garmin Connect račun i držati je ondje koliko
god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost, puls,
potrošene kalorije te izvješća koja se mogu prilagoditi.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljajte svojim postavkama: Postavke uređaja i korisničke
postavke možete prilagoditi na svom Garmin Connect
računu.
Garmin Move IQ™
Kada se vaše kretanje podudara s poznatim obrascima
vježbanja, funkcija Move IQ automatski prepoznaje taj događaj i
prikazuje ga na vašoj vremenskoj liniji. Move IQ događaji
prikazuju vrstu i trajanje aktivnosti, ali oni se neće pojaviti na
vašem popisu aktivnosti ili u novostima.
Funkcija Move IQ može automatski pokrenuti mjerenu aktivnost
hodanja i trčanja pomoću vremenskih pragova koje ste postavili
u aplikaciji Garmin Connect Mobile. Te aktivnosti dodaju se na
vaš popis aktivnosti.
Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile
Vaš uređaj automatski sinkronizira podatke s aplikacijom
Garmin Connect pri svakom otvaranju aplikacije. Vaš uređaj u
određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira
podatke s aplikacijom Garmin Connect Mobile. Podatke također
možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.
1 Uređaj postavite blizu pametnog telefona.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
SAVJET: Aplikacija može biti otvorena ili raditi u pozadini.
za prikaz izbornika.
3 Pritisnite
4 Odaberite > .
5 Pričekajte da se podaci sinkroniziraju.
6 Pregledajte trenutne podatke u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
Sinkroniziranje podataka s računalom
Da biste podatke mogli sinkronizirati s aplikacijom Garmin
Connect na računalu, najprije morate instalirati aplikaciju Garmin
Express™ (Postavljanje aplikacije Garmin Express,
stranica 7).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite aplikaciju Garmin Express.
Uređaj prelazi u način rada za masovno spremanje podataka.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pregledajte svoje podatke na Garmin Connect računu.
Uparivanje više mobilnih uređaja
Uređaj vívosmart 4 možete upariti s više mobilnih uređaja. Na
primjer, uređaj vívosmart 4 možete upariti s pametnim telefonom
i tabletom.
1 Instalirajte i pokrenite aplikaciju Garmin Connect na
mobilnom uređaju (Garmin Connect, stranica 7).
2 Za pokretanje načina rada za uparivanje na uređaju
vívosmart 4 pritisnite
kako biste vidjeli izbornik, a zatim
povucite prstom kako biste odabrali > .
3 Slijedite upute na mobilnom uređaju kako biste uparili uređaj
vívosmart 4 i dovršili postupak postavljanja.
4 Ako je potrebno, ponovite korake 1 – 3 za svaki dodatni
mobilni uređaj.
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Connect
7
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavke uređaja
Neke postavke možete podesiti na svom vívosmart 4 uređaju.
Dodatne postavke možete prilagoditi i na svom Garmin Connect
računu.
Pritisnite
za prikaz izbornika i odaberite .
: Uključuje i isključuje način rada bez ometanja (Korištenje
načina rada Bez ometanja, stranica 8).
: Postavljanje razine svjetline (Podešavanje svjetline zaslona,
stranica 8).
NAPOMENA: Veća razina svjetline smanjuje trajanje baterije.
: Postavljanje razine vibracije (Postavljanje razine vibracije,
stranica 8).
NAPOMENA: Veća razina vibriranja smanjuje trajanje
baterije.
: Postavljanje načina rada za puls i uključivanje i isključivanje
upozorenja za neuobičajeni puls (Postavke monitora za
mjerenje pulsa na zapešću, stranica 8) .
: Prikaz podataka o uređaju i omogućavanje ponovno
postavljanje uređaja (Postavke sustava, stranica 8).
Korištenje načina rada Bez ometanja
Pomoću načina rada Bez ometanja možete isključiti vibracije i
pozadinsko osvjetljenje za upozorenja i obavijesti. Primjerice,
ovaj način rada možete uključiti prije spavanja ili dok gledate
film.
• Za ručno uključivanje ili isključivanje načina rada bez
ometanja pritisnite
, a zatim odaberite > .
• Za automatsko uključivanje načina rada Bez ometanja
tijekom spavanja, otvorite postavke uređaja u aplikaciji
Garmin Connect Mobile i odaberite Zvukovi i upozorenja >
Bez ometanja tijekom spavanja.
Podešavanje svjetline zaslona
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
3 Odaberite opciju:
• Za ručno podešavanje svjetline odaberite broj između 1 i
7.
• Ako želite da senzor ambijentalnog osvjetljenja automatski
podesi pozadinsko osvjetljenje prema okruženju,
odaberite Auto..
NAPOMENA: Svjetlina zaslona utječe na trajanje baterije.
Postavljanje razine vibracije
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
3 Dodirnite zaslon za odabir razine vibracije.
Postavke monitora za mjerenje pulsa na zapešću
Pritisnite
za prikaz izbornika i odaberite > .
Način rada za puls: Omogućuje uključivanje i isključivanje
monitora za mjerenje pulsa na zapešću. Ako monitor za
mjerenje pulsa na zapešću želite koristiti samo tijekom
mjerenih aktivnosti, odaberite Samo aktivnost.
Upozorenja za neuobičajeni puls: Omogućuje postavljanje
upozorenja kojim vas uređaj upozorava da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljenu granicu (Postavke
zvuka i upozorenja, stranica 8).
Postavke sustava
8
Bluetooth postavke
Pritisnite
za prikaz izbornika i odaberite .
: Omogućuje pronalaženje izgubljenog pametnog telefona koji
je uparen putem Bluetooth bežične tehnologije i koji se
trenutno nalazi u dometu.
: Omogućuje uparivanje ili sinkronizaciju uređaja i
kompatibilnog pametnog telefona koji podržava Bluetooth.
: Isključuje i uključuje Bluetooth bežičnu tehnologiju. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth funkcija povezivosti
pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile, uključujući
obavijesti i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Garmin Connect postavke
Postavke uređaja, opcije aktivnosti i korisničke postavke možete
prilagoditi na svom Garmin Connect računu. Neke postavke
možete prilagoditi i na svom uređaju vívosmart 4.
• U izborniku postavki u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin i odaberite svoj uređaj.
• U widgetima uređaja u aplikaciji Garmin Connect odaberite
svoj uređaj i odaberite Postavke uređaja.
Nakon podešavanja postavki morate sinkronizirati podatke kako
bi se promjene primijenile na vaš uređaj (Sinkroniziranje
podataka s aplikacijom Garmin Connect Mobile, stranica 7)
(Sinkroniziranje podataka s računalom, stranica 7).
Postavke izgleda
Iz izbornika uređaja Garmin Connect računa odaberite Izgled.
Miniaplikacije: Omogućuje prilagodbu widgeta koji se prikazuju
na uređaju i promjenu njihovog redoslijeda u slijedu.
Widget početnog zaslona: Omogućuje postavljanje widgeta
koji se pojavljuje nakon razdoblja neaktivnosti.
Prilagođeni widget: Omogućuje unos prilagođene poruke koja
se prikazuje u slijedu widgeta.
Izgled sata: Omogućuje odabir izgleda sata.
Opcije prikaza: Omogućuje prilagođavanje zaslona.
Pauza prije početka: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
NAPOMENA: Dulje trajanje smanjuje vijek trajanja baterije.
Kretnja: Postavlja pozadinsko osvjetljenje tako da se uključi
kada zakrenete zapešće prema tijelu kako biste vidjeli uređaj.
Postavke zvuka i upozorenja
NAPOMENA: Veća razina vibriranja smanjuje trajanje
baterije.
Pritisnite
za prikaz izbornika i odaberite
Softver: Prikazuje verziju softvera.
Pravno: Prikazuje pravne informacije.
Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje korisničkih
podataka i ponovno postavljanje postavki (Vraćanje svih
zadanih postavki, stranica 12).
ID jedinice i licence: Prikaz ID-ja jedinice i podataka o
licencnom ugovoru.
>
.
Iz izbornika uređaja Garmin Connect računa odaberite Zvukovi i
upozorenja.
Alarmi: Omogućuje postavljanje vremena aktiviranja alarma i
učestalosti za uređaj.
Telefonske obavijesti: Omogućuje uključivanje i konfiguriranje
obavijesti o pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Obavijesti možete filtrirati prema vrijednostima Tijekom
aktivnosti ili Ne tijekom aktivnosti.
Upozorenje za neuobičajeni puls: Omogućuje postavljanje
upozorenja kojim vas uređaj upozorava da je vaš puls nakon
razdoblja neaktivnosti prešao postavljenu granicu. Možete
postaviti Kritično upozorenje.
Podsjetnici za opuštanje: Omogućuje postavljanje upozorenja
kojim vas uređaj upozorava da je razina stresa neuobičajeno
visoka. Upozorenje vas potiče da odvojite trenutak za
Prilagođavanje vašeg uređaja
opuštanje, a uređaj od vas traži da započnete vođenu vježbu
disanja.
Upozorenje na Bluetooth vezu: Omogućuje uključivanje
upozorenja u slučaju da upareni pametni telefon više nije
povezan putem Bluetooth bežične tehnologije.
Bez ometanja tijekom spavanja: Postavlja uređaj tako da
automatski uključuje način rada bez ometanja tijekom
spavanja (Korisničke postavke, stranica 9).
Prilagođavanje opcija aktivnosti
Možete odabrati aktivnosti koje će se prikazivati na uređaju.
1 Iz izbornika uređaja Garmin Connect računa odaberite
Opcije aktivnosti.
2 Odaberite Uređivanje.
3 Odaberite aktivnosti koje će se prikazivati na uređaju.
NAPOMENA: Hodanje i trčanje ne mogu se ukloniti.
4 Po potrebi odaberite aktivnost kojoj želite podesiti postavke,
kao što su, na primjer, upozorenja i podatkovna polja.
Označavanje dionica
Uređaj možete postaviti tako da koristi funkciju Auto Lap koja
automatski označava dionicu nakon svakog kilometra ili milje.
Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite
dijelove aktivnosti.
NAPOMENA: Funkcija Auto Lap nije dostupna za sve aktivnosti.
1 Iz izbornika s postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Opcije aktivnosti.
4 Odaberite aktivnost.
5 Odaberite Auto Lap.
®
Prilagođavanje podatkovnih polja
Možete promijeniti kombinacije podatkovnih polja za stranice
koje se prikazuju dok je pokrenut mjerač vremena aktivnosti.
NAPOMENA: Plivanje u bazenu ne može se prilagoditi.
1 Iz izbornika s postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile
odaberite Uređaji tvrtke Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Opcije aktivnosti.
4 Odaberite aktivnost.
5 Odaberite Podatkovna polja.
6 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Postavke praćenja aktivnosti
Iz izbornika uređaja Garmin Connect računa odaberite Praćenje
aktivnosti.
Praćenje aktivnosti: Uključuje i isključuje funkcije za praćenje
aktivnosti.
Automatsko pokretanje aktivnosti: Uređaju omogućuje
automatsko stvaranje i spremanje mjerenih aktivnosti kad
funkcija Move IQ prepozna da ste prešli minimalni vremenski
prag zadan za hodanje ili trčanje. Minimalni vremenski prag
za trčanje i hodanje možete postaviti sami.
Prilagođ.duž. koraka: Točniji izračun prijeđene udaljenosti
pomoću prilagođene duljine koraka. Unesite poznatu
udaljenost i broj koraka koji vam je za tu udaljenost potreban,
a Garmin Connect će izračunati duljinu vašeg koraka.
Broj katova na koje ste se popeli u danu: Omogućuje unos
ciljnog broja katova na koje ćete se popeti u danu.
Dnevni koraci: Unos ciljnog broja koraka u danu. Ako
omogućite opciju Automatski cilj, uređaj će automatski
odrediti ciljni broj koraka.
Upozorenje za kretanje: Omogućuje uređaju prikaz poruke i
trake podsjetnika na kretanje na zaslonu s prikazom vremena
Informacije o uređaju
ako ste predugo bili neaktivni. Uređaj se oglašava i zvučnim
signalima ili vibracijom ako su oni omogućeni.
NAPOMENA: Ova postavka smanjuje razinu napunjenosti
baterije.
Move IQ: Omogućuje uključivanje i isključivanje Move IQ
događaja. Funkcija Move IQ automatski otkriva aktivnosti kao
što su hodanje i trčanje.
Praćenje pulsnim oksimetrom tijekom spavanja: Omogućuje
uređaju bilježenje najviše četiri sata očitanja pulsnog
oksimetra dok spavate.
Postavljanje kao uređaj za praćenje aktivnosti: Postavlja ovaj
uređaj kao vaš primarni uređaj za praćenje aktivnosti kada je
s aplikacijom povezano više od jednog uređaja.
Minute intenzivnog vježbanja tjedno: Unos ciljnog broja
minuta bavljenja umjerenom ili intenzivnom aktivnošću u
tjednu. Uređaj vam također omogućuje postavljanje zone
pulsa za minute umjerene aktivnosti i zonu visokog pulsa za
minute intenzivne aktivnosti. Možete upotrijebiti i zadani
algoritam.
Korisničke postavke
Iz izbornika uređaja Garmin Connect računa odaberite
Korisničke postavke.
Osobni podaci: Omogućuje unos osobnih pojedinosti kao što
su datum rođenja, spol, visina i težina.
Spavanje: Omogućuje unos vremena u kojem obično spavate.
Zone pulsa: Omogućuje procjenu vašeg maksimalnog pulsa i
određivanje prilagođenih zona pulsa.
Opće postavke
Iz izbornika uređaja Garmin Connect računa odaberite Općenito.
Naziv uređaja: Omogućuje postavljanje naziva uređaja.
Zapešće za uređaj: Određivanje zapešća na kojem će se
uređaj nositi.
NAPOMENA: Ova se postavka koristi za treniranje snage i
kretnje.
Automatski prijenos aktivnosti: Omogućuje ili onemogućuje
automatsko slanje spremljenih aktivnosti i podataka o
dnevnom praćenju aktivnosti s uređaja na Garmin Connect
račun.
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Format datuma: Postavljanje uređaja da prikazuje datum u
formatu mjesec/dan ili dan/mjesec.
Jezik: Postavljanje jezika uređaja.
Jedinice: Postavljanje uređaja tako da prikazuje prijeđenu
udaljenost u kilometrima ili miljama.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena litij-polimerska baterija koja se može
puniti
Trajanje baterije
Do 7 dana
Raspon radne tempe- Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
rature
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežične frekvencije/
protokoli
2,4 GHz pri 0 dBm nominalno
• ANT+ bežični komunikacijski protokol
• Bluetooth bežična tehnologija
Vodootpornost
Plivanje*
9
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i pravne informacije.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > .
3 Za prikaz informacija povucite prstom po zaslonu.
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1 Povucite stranice spojnice za punjenje
poluge na spojnici.
kako biste otvorili
Uređaj nemojte izlagati visokim temperaturama, npr. nemojte ga
stavljati u sušilicu za rublje.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
SAVJET: Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/fitandcare.
Rješavanje problema
Je li moj pametni telefon kompatibilan s
mojim uređajem?
vívosmart 4 uređaj je kompatibilan s pametnim telefonima koji
podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
2 Spojnicu poravnajte s kontaktima
i otpustite poluge na
spojnici.
3 Priključite USB kabel za napajanje u izvor napajanja.
4 Napunite uređaj do kraja.
Savjeti za punjenje uređaja
• Punjač pravilno povežite s uređajem kako biste uređaj mogli
puniti putem USB kabela (Punjenje uređaja, stranica 10).
Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabela u AC
adapter koji je odobrila tvrtka Garmin putem standardne
zidne utičnice ili u USB priključak na računalu.
• Provjerite prikaz postotka preostale razine baterije na
zaslonu s informacijama o uređaju (Prikaz razine
napunjenosti baterije, stranica 1).
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
10
• Postavite uređaj unutar dometa vašeg pametnog telefona.
• Ako su uređaji već upareni, isključite Bluetooth na oba
uređaja, a zatim ga ponovo uključite.
• Ako uređaji nisu upareni, omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju na svom pametnom telefonu.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na uređaju pritisnite
kako biste vidjeli izbornik, a zatim povucite prstom kako
biste odabrali > .
Uređaj se ne povezuje s GPS-om telefona
• Postavite uređaj unutar dometa vašeg pametnog telefona.
• Omogućite GPS na pametnom telefonu.
• Pogledajte postavke telefona i provjerite jesu li lokacijske
usluge telefona omogućene za aplikaciju Garmin Connect.
• Izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo,
podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Praćenje aktivnosti
Više informacija o točnosti praćenja aktivnosti potražite na webmjestu garmin.com/ataccuracy.
Izgleda kako mjerač koraka nije precizan
Ako se broj koraka ne čini točnim, isprobajte sljedeće savjete.
• Uređaj nosite na zapešću ruke koja nije dominantna.
• Kada gurate kolica ili kosilicu, uređaj nosite u džepu.
• Uređaj nosite u džepu prilikom aktivnog korištenja ruku.
NAPOMENA: Uređaj određene ponavljajuće pokrete poput
pranja suđa, slaganja rublja ili pljeskanja može protumačiti
kao korake.
Rješavanje problema
Broj koraka na mom uređaju ne podudara se s brojem
koraka na mom Garmin Connect računu
Broj koraka na vašem Garmin Connect računu ažurira se kad
sinkronizirate svoj uređaj.
1 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect (Sinkroniziranje podataka s računalom,
stranica 7).
• Sinkronizirajte svoj broj koraka pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile (Sinkroniziranje podataka s aplikacijom
Garmin Connect Mobile, stranica 7).
2 Pričekajte dok uređaj sinkronizira vaše podatke.
Sinkronizacija može potrajati nekoliko minuta.
NAPOMENA: Ako osvježite svoju aplikaciju Garmin Connect
Mobile ili aplikaciju Garmin Connect, to neće uzrokovati
sinkroniziranje vaših podataka ili ažuriranje broja koraka.
Savjeti za čudne podatke pulsnog oksimetra
Ako su podaci pulsnog oksimetra čudni ili ih nema, isprobajte
ove savjete.
• Nemojte se kretati dok uređaj mjeri vašu zasićenosti krvi
kisikom.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Držite ruku na kojoj se nalazi uređaj u visini srca dok uređaj
mjeri vašu zasićenosti krvi kisikom.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se optički senzor na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Razina stresa se ne pojavljuje
Savjeti za poboljšane Body Battery podatke
Da bi uređaj mogao otkriti razinu stresa, mjerenje pulsa na
zapešću mora biti uključeno.
Uređaj bilježi varijabilnost vašeg pulsa tijekom razdoblja
neaktivnosti u danu i tako utvrđuje razinu stresa. Uređaj ne
utvrđuje razinu stresa tijekom mjerenih aktivnosti.
Ako se umjesto razine stresa pojavljuju crtice, stanite mirno i
pričekajte da uređaj izmjeri varijabilnost pulsa.
• Vaša se Body Battery razina ažurira kada uređaj
sinkronizirate s Garmin Connect računom.
• Za točnije rezultate nosite uređaj i tijekom spavanja.
• Odmor i kvalitetan san pune vašu Body Battery razinu.
• Naporna aktivnost, visoka razina stresa i slabo spavanje
mogu uzrokovati smanjenje Body Battery razine.
• Unos hrane i stimulansa poput kofeina ne utječu izravno na
vašu Body Battery razinu.
Prikaz minuta intenzivnog vježbanja treperi
Kada vježbate intenzitetom koji se približava ciljanom broju
minuta intenzivnog vježbanja, prikaz minuta intenzivnog
vježbanja počinje treperiti.
Vježbajte najmanje 10 uzastopnih minuta umjerenim ili jačim
intenzitetom.
Broj katova na koje ste se popeli ne čini se točnim
Vaš uređaj koristi ugrađeni barometar kako bi se izmjerila
promjene u nadmorskoj visini kad se penjete katovima. Uspon
na svaki kat jednak je usponu od 3 m (10 ft).
• Pronađite malene otvore za barometar u blizini kontakata za
punjenje na poleđini uređaja i očistite područje oko kontakata
za punjenje.
Ako su otvori za barometar začepljeni, to može utjecati na
mjerenja. Područje možete očistiti ispiranjem uređaja pod
mlazom vode.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
• Prilikom uspona izbjegavajte preskakivanje stepenica ili
pridržavanje za rukohvat.
• Po vjetrovitom vremenu uređaj prekrijte rukavom ili jaknom
jer jaki naleti vjetra mogu uzrokovati čudna očitanja.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Očistite i osušite ruku prije stavljanja uređaja.
• Ispod uređaja nemojte nanositi sredstvo za zaštitu od sunca,
losione ili sredstva za zaštitu od insekata.
• Pazite da se senzor pulsa na stražnjoj strani uređaja ne
izgrebe.
• Uređaj nosite iznad ručnog zgloba. Uređaj bi trebao čvrsto,
ali ugodno prianjati.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta i prije početka aktivnosti
očitajte puls.
NAPOMENA: Kad je vani hladno, zagrijavajte se na
zatvorenom.
• Nakon svakog vježbanja isperite uređaj vodom.
Rješavanje problema
Moj uređaj ne prikazuje ispravno vrijeme
Uređaj ažurira vrijeme i datum prilikom svakog sinkroniziranja s
računalom ili mobilnim uređajem. Kada promijenite vremensku
zonu, za postavljanje ispravnog vremena i ažuriranje ljetnog/
zimskog računanja vremena potrebno je sinkronizirati uređaj.
1 Provjerite prikazuje li se na računalu ili mobilnom uređaju
točno lokalno vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Sinkroniziranje uređaja s računalom (Sinkroniziranje
podataka s računalom, stranica 7).
• Sinkroniziranje uređaja s mobilnim uređajem
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 7).
Vrijeme i datum automatski se ažuriraju.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
Možete promijeniti odabir jezika uređaja ako ste slučajno
odabrali pogrešan jezik na uređaju.
1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect
Mobile, odaberite
ili , a zatim odaberite Uređaji tvrtke
Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Općenito > Jezik.
4 Odaberite svoj jezik.
5 Sinkronizirajte uređaj.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje i trajanje pozadinskog
osvjetljenja (Podešavanje svjetline zaslona, stranica 8).
• Isključite kretnje zapešća (Postavke izgleda, stranica 8).
• U postavkama centra za obavijesti pametnog telefona
odredite koje će se obavijesti prikazivati na vívosmart 4
uređaju (Upravljanje obavijestima, stranica 4).
• Isključite pametne obavijesti (Postavke zvuka i upozorenja,
stranica 8).
11
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju ako ne koristite
funkcije povezivosti (Bluetooth postavke, stranica 8).
• Isključite praćenje pulsnim oksimetrom tijekom spavanja
(Postavke praćenja aktivnosti, stranica 9).
• Zaustavite odašiljanje podatka o pulsu uparenim Garmin
uređajima (Odašiljanje podataka o pulsu na Garmin uređaje,
stranica 6).
• Isključite funkciju mjerenja pulsa na zapešću (Postavke
monitora za mjerenje pulsa na zapešću, stranica 8).
NAPOMENA: Mjerenje pulsa na zapešću koristi se za
izračunavanje minuta intenzivnog vježbanja, maksimalnog
VO2, razine stresa i potrošenih kalorija.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
za prikaz izbornika.
1 Pritisnite
2 Odaberite > > Ponovno postavljanje.
3 Odaberite opciju:
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te spremili sve informacije koje
je unio korisnik i povijest aktivnosti, odaberite Vraćanje
zadanih postavki.
• Da biste ponovno postavili sve postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti te obrisali sve informacije koje
je unio korisnik, kao i povijest aktivnosti, odaberite
Brisanje podataka i vraćanje zad.post..
Poruka s informacijama pojavljuje se na uređaju.
4 Pritisnite .
5 Odaberite .
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uključivanje i postavljanje
uređaja, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile
(Sinkroniziranje podataka s aplikacijom Garmin Connect
Mobile, stranica 7).
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Nadogradnja se primjenjuje kada uređaj koristite aktivno.
Uređaj se ponovno postavlja po dovršetku nadogradnje.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja potrebno je preuzeti i
instalirati aplikaciju Garmin Express i dodati uređaj
(Sinkroniziranje podataka s računalom, stranica 7).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
12
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Nakon što aplikacija Garmin Express dovrši slanje
nadogradnje, prekinite vezu uređaja s računalom.
Uređaj će instalirati nadogradnju.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
• Posjetite www.garmin.com/ataccuracy.
Ovaj uređaj nije medicinski uređaj. Funkcija pulsnog
oksimetra nije dostupna u svim državama.
Dodatak
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 12) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni kardiovaskularni trening, dobar
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Dodatak
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Dodatak
13
Indeks
A
aktivnosti 4, 5, 9
prilagođeno 9
spremanje 9
alarmi 4
sat 8
aplikacije 3
pametni telefon 1
Auto Lap 9
B
baterija 10
maksimiziranje 8, 9, 11
punjenje 10
razina 1
Bluetooth tehnologija 3, 4, 8, 10
Body Battery 3, 11
brisanje
poruke 3
svi korisnički podaci 12
C
ciljevi 2, 9
Connect IQ 1
Č
čišćenje uređaja 10
D
P
pametni telefon 3, 4, 10
aplikacije 3
uparivanje 1, 7, 8, 10
plivanje 5
početni zaslon, prilagođavanje 8
podaci
prijenos 7, 9
spremanje 7
podatkovna polja 5, 9
ponovno postavljanje uređaja 8, 12
poruke 3
postavke 6, 8, 9, 11, 12
uređaj 8, 9
postavke sustava 8
pozadinsko osvjetljenje 8
praćenje 6
praćenje aktivnosti 2, 4, 9
prilagođavanje uređaja 8
profili, aktivnosti 4
puls 1, 2
monitor 11
podatkovna polja 9
senzor 6, 8
uparivanje senzora 6
upozorenja 6, 8, 9
zone 9, 12
Puls, zone 12
pulsni oksimetar 1, 6, 9, 11
punjenje 10
dijeljenje podataka 6
dionice 9
doba dana 11
duljina koraka 9
R
G
sat 4
softver
licenca 8
nadogradnja 12
verzija 10
specifikacije 9
spremanje aktivnosti 4, 5, 9
spremanje podataka 7
stari podaci 7
slanje na računalo 7
svjetlina 8
Garmin Connect 1, 2, 4, 6–10, 12
Garmin Express 7
nadogradnja softvera 12
GPS 5
postavke 10
signal 4
I
ID broj 8, 10
ID jedinice 8, 10
intervali, plivanje 5
izazovi 6
izbornik 1
izgledi sata 8
izračun naprezanja 3
J
jezik 9, 11
razina stresa 3, 11
rješavanje problema 5, 10–12
S
Š
štoperica 4
T
težina, postavke 9
tipke 1
treniranje 5
K
U
kalibracija 2
kalorija 2
podatkovna polja 9
koraci 2, 9
korisnički podaci, brisanje 8, 12
udaljenost, podatkovna polja 9
uparivanje
ANT+ senzori 6
pametni telefon 1, 7, 8, 10
upozorenja 8
puls 6, 8, 9
vibracija 8
upravljanje glazbom 4
uređivanje 9
USB 12
prijenos datoteka 7
M
maksimalni VO2 6, 7, 13
minute intenzivnog vježbanja 2, 9, 11
mjerač odbrojavanja 4
mjerač vremena 3–6, 9
odbrojavanje 4
mjerne jedinice 9
Move IQ 9
N
način rada za masovno skladištenje 7
način rada za spavanje 3, 8, 9
nadogradnje, softver 12
O
obavijesti 2–4, 8
Oprema 12
zaslon, svjetlina 8
zaslon osjetljiv na dodir 1
zone, puls 9
V
veličina bazena, postavljanje 5
vibracija 8
upozorenja 8
VIRB daljinski upravljač 3
vrijeme, postavke 9
W
widgeti 2, 3, 8
Z
zasićenost kisikom 6
14
Indeks
support.garmin.com
Kolovoz 2019
190-02414-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising