Garmin | vívosmart® 4 | User manual | Garmin vívosmart® 4 Brugervejledning

Garmin vívosmart® 4 Brugervejledning
VÍVOSMART 4
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB og vívosmart er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Body Battery™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ og Toe-to-Toe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Rettighederne til
øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ -certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03430
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Aktivering og opsætning af enheden .......................................... 1
Sådan bæres enheden ............................................................... 1
Brug af enheden ......................................................................... 1
Menupunkter ............................................................................... 1
Visning af batteristrøm ................................................................ 1
Widgets........................................................................... 2
Mål for skridt. .............................................................................. 2
Visning af aktivitetsindikatoren ................................................... 2
Visning af pulsmåler-widget ........................................................ 2
Minutter med høj intensitet ......................................................... 2
Optjening af intensitetsminutter ............................................. 2
Forbedring af nøjagtigheden for kalorier .................................... 2
Pulsvariation og stressniveau ..................................................... 3
Brug af afslapningstimeren .................................................... 3
Body Battery ............................................................................... 3
Søvnregistrering ......................................................................... 3
VIRB Fjernbetjening .................................................................... 3
Betjening af VIRB actionkamera ............................................ 3
Tilpasning af aktivitetsindstillinger .......................................... 8
Indstillinger for registrering af aktivitet ................................... 9
Brugerindstillinger .................................................................. 9
Generelle indstillinger ............................................................ 9
Enhedsoplysninger........................................................ 9
Specifikationer ............................................................................ 9
Visning af enhedsoplysninger ..................................................... 9
Opladning af enheden ................................................................ 9
Tip til opladning af din enhed ............................................... 10
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 10
Rengøring af enheden ......................................................... 10
Fejlfinding..................................................................... 10
Brug af stopur ............................................................................. 4
Start af nedtællingstimer ............................................................. 4
Brug af alarmuret ........................................................................ 4
Er min smartphone kompatibel med min enhed? ..................... 10
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 10
Min enhed opretter ikke forbindelse til telefonens GPS ............ 10
Registrering af aktivitet ............................................................. 10
Min skridttæller lader ikke til at være præcis ........................ 10
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin Connect konto
stemmer ikke overens .......................................................... 10
Mit stressniveau vises ikke .................................................. 11
Mine minutter med høj intensitet blinker .............................. 11
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis ...... 11
Tip til uregelmæssige pulsdata ................................................. 11
Tip til uregelmæssige data for iltmætning ................................. 11
Tips til forbedrede Body Battery data ....................................... 11
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt ........................... 11
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 11
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 11
Gendannelse af alle standardindstillinger ................................. 11
Produktopdateringer ................................................................. 12
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ............ 12
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 12
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 12
Træning........................................................................... 4
Appendiks..................................................................... 12
Bluetooth connectede funktioner................................. 3
Visning af meddelelser ............................................................... 3
Administration af meddelelser .................................................... 4
Visning af indgående opkald ...................................................... 4
Sådan finder du en bortkommet smartphone ............................. 4
Musikkontrol ................................................................................ 4
Tilsluttet GPS .............................................................................. 4
Ur ..................................................................................... 4
Registrerer en aktivitet med tidtagning ....................................... 4
Registrering af en aktivitet med tilsluttet GPS ............................ 5
Registrering af styrketræningsaktiviteter .................................... 5
Tips til registrering af styrketræningsaktiviteter ...................... 5
Registrering af en svømmeaktivitet ............................................ 5
Tip til registrering af svømmeaktiviteter ................................. 5
Start Toe-to-Toe udfordring ........................................................ 5
Pulsmålerfunktioner .................................................................... 6
Måling af iltmætning ............................................................... 6
Indstilling af alarm ved unormal puls ...................................... 6
Send pulsdata til Garmin enheder ......................................... 6
Om VO2-max estimeringer .................................................... 6
Få dit VO2-max-estimat ......................................................... 6
Træningsmål ............................................................................. 12
Om pulszoner ........................................................................... 12
Udregning af pulszone .............................................................. 12
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 12
Indeks ............................................................................ 14
Garmin Connect............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Synkronisering af dine data med Garmin Connect
mobilappen ................................................................................. 7
Synkronisering af dine data med computeren ............................ 7
Parring af flere mobile enheder .................................................. 7
Opsætning af Garmin Express ................................................... 7
Tilpasning af din enhed................................................. 7
Enhedsindstillinger ...................................................................... 7
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand ......................................... 7
Justering af skærmens lysstyrke ............................................ 8
Indstilling af vibrationsniveauet .............................................. 8
Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler ........................... 8
Systemindstillinger ................................................................. 8
Bluetooth indstillinger .................................................................. 8
Garmin Connect indstillinger ....................................................... 8
Indstillinger for udseende ....................................................... 8
Indstillinger for lyd og alarmer ................................................ 8
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Sådan bæres enheden
• Bær enheden over håndledsknoglen.
BEMÆRK: Enheden bør sidde tæt og behageligt. For at
opnå mere præcise pulsmålinger bør enheden ikke bevæge
sig, når du løber eller træner. For aflæsninger på
iltmætningsmåleren skal du forblive ubevægelig.
Aktivering og opsætning af enheden
Inden du kan bruge enheden, skal du sætte den i en strømkilde
for at tænde for den.
For at benytte vívosmart 4 enheden, skal du konfigurere den
med en smartphone eller computer. Når du bruger en
smartphone, skal enheden parres direkte via Garmin Connect™
Mobile app i stedet for fra Bluetooth indstillingerne i din
smartphone.
1 Installer Garmin Connect Mobile appen fra app-butikken på
din smartphone.
2 Klem sammen om siderne på opladerklipsen for at åbne
klipsens arme.
®
BEMÆRK: Den optiske sensor er placeret på bagsiden af
enheden.
• Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i Tip
til uregelmæssige pulsdata, side 11.
• Der er flere oplysninger om sensoren til måling af iltmætning i
Tip til uregelmæssige data for iltmætning, side 11.
• Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
Brug af enheden
Dobbelttryk
3 Juster klipsen i forhold til kontakterne
, og slip klipsens
arme.
4 Sæt USB-kablet i en strømkilde for at tænde for enheden
(Opladning af enheden, side 9).
Hello! vises, når enheden tænder.
Tryk to gange på touchscreenen
for at vække
enheden.
BEMÆRK: Skærmen slukkes, når den ikke er i brug. Når
skærmen er slukket, er enheden stadig aktiv og registrerer data.
Under en aktivitet med tidstagning skal du trykke to
gange på touchscreenen for at starte og stoppe timeren.
Håndledsbe- Roter og løft dit håndled mod kroppen for at tænde for
vægelser
skærmen. Roter håndleddet væk fra kroppen for at
slukke for skærmen.
Tryk på
Tryk på
for at åbne og lukke menuen fra den
primære urskive.
Tryk på
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Stryg
Stryg op eller ned på touchscreenen for at rulle gennem
widgets og menupunkter.
Tryk
Tryk let på touchscreenen for at foretage et valg.
Menupunkter
Du kan trykke på
for at få vist menuen.
TIP: Stryg for at rulle igennem menupunkterne.
5 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile appen fra
eller
menuen, skal du
vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
Introduktion
Viser indstillingerne for aktiviteter med tidtagning.
Viser pulsmålerfunktionerne.
Viser timer-, stopur- og alarmindstillinger.
Viser indstillinger for din Bluetooth parrede smartphone.
Viser enhedsindstillingerne.
Visning af batteristrøm
Du kan se den tilbageværende batteristrøm på din enhed.
Hold skærmen for tid og dato et par sekunder.
Den resterende batteristrøm vises som et billede.
1
Widgets
Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver
øjeblikkelige oplysninger. Du kan stryge hen over
touchscreenen for at rulle gennem dine widgets. Nogle widgets
kræver en parret smartphone.
BEMÆRK: Du kan bruge Garmin Connect Mobile appen til
vælge urskiven og tilføje eller fjerne widgets, for eksempel
musikstyring, til din smartphone (Tilpasning af
aktivitetsindstillinger, side 8).
Tid og
dato
Den aktuelle tid og dato. Enheden opdaterer klokkeslættet
og datoen, når du synkroniserer din enhed med en smartphone eller computer.
Det samlede antal skridt, du har taget, og dit mål for dagen.
Enheden lærer og foreslår et nyt mål for antal skridt for hver
dag.
Det samlede antal etager, du er gået op, og dit mål for
dagen.
Dit samlede antal minutter med høj intensitet og målet for
ugen.
Det samlede antal forbrændte kalorier for dagen, herunder
både i aktivitet og i hvile.
Den tilbagelagte distance i kilometer eller miles for dagen.
VIRB
Betjeningsknapper til et parret VIRB actionkamera (sælges
separat).
®
BEMÆRK: Efter en kort timeout erstattes
aktivitetsindikatoren af dit skridtmål for dagen.
Der vises flere segmenter , hver gang der går 15 minutter
uden aktivitet.
BEMÆRK: Du kan nulstille aktivitetsindikatoren ved at gå en
kort distance.
Visning af pulsmåler-widget
Pulswidget’en viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm).
Du finder flere oplysninger om pulsnøjagtighed ved at gå til
garmin.com/ataccuracy.
Stryg på skærmen for at se pulswidget'en.
Widget'en viser din aktuelle puls
og din hvilepuls
(Om
pulszoner, side 12).
Kontroller til musikafspilleren på din smartphone.
Den aktuelle temperatur og vejrudsigt fra en parret smartphone.
Meddelelser fra din smartphone, herunder opkald, sms'er og
opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret på din
smartphones meddelelsesindstillinger.
En brugerdefineret meddelelse, som du opretter på Garmin
Connect Mobile appen.
Din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og din gennemsnitlige hvilepuls over en syv-dages periode.
Dit aktuelle stressniveau. Enheden måler din pulsvariation,
mens du er inaktiv, for at estimere dit stressniveau. Et lavere
tal indikerer et lavere stressniveau.
Dit aktuelle Body Battery™ energiniveau. Enheden beregner
dine nuværende energireserver baseret på søvn, stress og
aktivitetsdata. Højere tal angiver en højere energireserve.
Mål for skridt.
Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt
baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen
registrerer enheden dit fremskridt
i forhold til dagens mål .
Din enhed begynder med et standardmål på 7.500 skridt om
dagen.
Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du
slå den fra og indstille et personligt mål for antal skridt på din
Garmin Connect konto. (Indstillinger for registrering af aktivitet,
side 9).
Visning af aktivitetsindikatoren
Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede
forandringer i stofskiftet. Aktivitetsindikatoren minder dig om at
holde dig i bevægelse.
Stryg på skærmen for at se en skridt-widget'en.
Efter én times inaktivitet vises
aktivitetsindikatoren.
2
Minutter med høj intensitet
For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters
aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller
75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.
Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid,
du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet
(pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan
arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj
intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med
moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter
med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med
kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet
fordobles, når tallene sammenlægges.
Optjening af intensitetsminutter
vívosmart 4 enheden beregner intensitetsminutter ved at
sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls.
Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat
intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.
• Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige
beregning af intensitetsminutter.
• Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
• Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest
nøjagtige hvilepuls.
Forbedring af nøjagtigheden for kalorier
Enheden viser et estimat af det samlede antal kalorier, der er
forbrændt i løbet af den aktuelle dag. Du kan forbedre
nøjagtigheden af dette estimat ved at gå rask til i op til 15
minutter.
1 Stryg på skærmen for at se skærmbilledet for kalorier.
2 Vælg .
Widgets
BEMÆRK: vises, når kalorierne skal kalibreres. Denne
kalibreringsproces skal kun udføres én gang. Hvis du
allerede har registreret en tidsbestemt gåtur eller et løb, vises
muligvis ikke.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Pulsvariation og stressniveau
Enheden analyserer din pulsvariation, mens du er inaktiv, for at
bestemme dit generelle stressniveau. Træning, fysisk aktivitet,
søvn, ernæring og livets almindelige stress har alt sammen
indflydelse på dit stressniveau. Intervallet for stressniveau er fra
0 til 100, hvor 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 er lav
stresstilstand, 51 til 75 er mellemhøj stress og 76 til 100 er en
høj stresstilstand. Når du kender dit stressniveau, kan det
hjælpe dig med at identificere stressfyldte øjeblikke i løbet af
dagen. For at opnå det bedste resultat skal du have enheden
på, mens du sover.
Du kan synkronisere enheden med din Garmin Connect konto
for at se dit stressniveau gennem hele dagen, langsigtede
tendenser og yderligere detaljer.
Brug af afslapningstimeren
Du kan bruge afslapningstimeren til at lave en guidet
åndedrætsøvelse.
1 Stryg på skærmen for at se stressniveauwidget'en.
2 Tryk på touchscreen.
for at starte afslapningstimeren.
3 Vælg
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Enheden vibrerer og signalerer, når du skal trække vejret ind
eller ud (Indstilling af vibrationsniveauet, side 8).
Dit opdaterede stressniveau vises, når afslapningstimeren er
færdig.
Body Battery
Din enhed analyserer dine pulsudsving, dit stressniveau, din
søvnkvalitet og dine aktivitetsdata for at vurdere dit overordnede
Body Battery niveau. Den indikerer den mængde energi, du har i
reserve, lidt ligesom benzinmåleren på en bil . Body Battery
Intervallet er fra 0 til 100, hvor 0 til 25 er en lav mængde
reserveenergi, 26 til 50 er en mellemstor mængde
reserveenergi, 51 til 75 er en stor mængde reserveenergi, og 76
til 100 er en meget stor mængde reserveenergi.
Din enhed viser også en barometerpil, der indikerer, om
mængden af reserveenergi er stigende, faldende eller stabil
.
Søvnregistrering
Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og
overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan
indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin
Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers
søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din
søvnstatistik på din Garmin Connect konto.
BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge
Må ikke forstyrres-tilstand til at slå meddelelser og advarsler,
bortset fra alarmer, fra (Brug af Må ikke forstyrres-tilstand,
side 7).
VIRB Fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til
www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.
Betjening af VIRB actionkamera
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
Du skal også aktivere VIRB skærmen på din vívosmart 4 enhed
(Tilpasning af aktivitetsindstillinger, side 8).
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 På din vívosmart 4 enhed skal du stryge på skærmen for at
se VIRB skærmbilledet.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge
.
Videotælleren vises på vívosmart 4 enheden.
• Hvis du vil stoppe med at optage video, skal du vælge
.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge
.
Bluetooth connectede funktioner
vívosmart 4 enheden har flere Bluetooth forbindelsesfunktioner
til din kompatible smartphone ved hjælp af Garmin Connect
Mobile-appen.
Meddelelser: Giver dig besked om meddelelser fra din
smartphone, herunder opkald, sms’er og opdateringer fra
sociale netværk m.m. baseret på din smartphones
meddelelsesindstillinger.
Vejrudsigter: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt fra din
smartphone.
Musikstyring: Giver mulighed for betjening af musikafspilleren
på din smartphone.
Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret
med din vívosmart enhed og er inden for rækkevidde.
Find min enhed: Finder din mistede vívosmart enhed, der er
parret med din smartphone og er inden for rækkevidde.
Aktivitetsoverførsler: Sender automatisk din aktivitet til Garmin
Connect Mobile-appen, så snart du åbner appen.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader og installerer
trådløst den seneste softwareopdatering.
Visning af meddelelser
Du kan synkronisere enheden med din Garmin Connect konto
for at se dit mest opdaterede Body Battery niveau, langsigtede
tendenser og yderligere detaljer (Tips til forbedrede Body
Battery data, side 11).
Bluetooth connectede funktioner
Mens enheden er forbundet med Garmin Connect Mobileappen, kan du se meddelelser fra din smartphone på enheden,
f.eks. sms'er, indgående opkald og mails.
1 Stryg på skærmen for at se en widget med meddelelser.
2 Vælg Vis.
Den seneste meddelelse vises i midten af touchscreenen.
3 Tryk på touchscreenen for at vælge meddelelsen.
TIP: Stryg for se ældre meddelelser.
3
5 Vælg om nødvendigt
Hele beskeden vises på enheden.
4 Tryk på touchscreenen, og vælg
for at afvise meddelelsen.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din vívosmart 4 enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple smartphone, skal du bruge
meddelelsesindstillingerne på din smartphone til at vælge
de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en smartphone med Android™, skal du i
Garmin Connect Mobile-appen vælge Indstillinger >
Smart Notifications.
®
Visning af indgående opkald
Når din enhed er parret med Garmin Connect Mobile-appen,
kan du se de indgående opkald fra din smartphone på din
enhed.
Når der vises et indgående opkald på din enhed, kan du
vælge en funktion:
BEMÆRK: Tilgængelige valgmuligheder baseret på din
smartphone.
for tage opkaldet på
• Tryk på touchscreenen, og vælg
din smartphone.
• Tryk på touchscreenen, og vælg for at afvise opkaldet.
• Vælg
for at afvise meddelelsen.
• Vælg , hvis du har en smartphone med Android, for at
sende et automatisk svar til den person, der ringer op.
Sådan finder du en bortkommet smartphone
Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en
bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > .
vívosmart 4-enheden søger efter din parrede smartphone.
Der lyder en hørbar alarm på din smartphone, og Bluetooth
signalstyrken vises på enhedens skærm. Signalstyrken for
Bluetooth forøges, når du kommer tættere på din
smartphone.
Musikkontrol
Med widget til musikkontrol kan du styre musikken på din
smartphone via din vívosmart 4-enhed. Denne widget styrer den
aktive eller senest aktive medieafspiller-app på din smartphone.
Hvis ingen medieafspiller er aktiv, viser widget ikke oplysninger
om spor, og du skal starte afspilningen fra din telefon.
Tilsluttet GPS
Med den tilsluttede GPS-funktion bruger din enhed GPSantennen i din smartphone til at registrere GPS-data for gang-,
løbe- eller cykleaktiviteter (Registrering af en aktivitet med
tilsluttet GPS, side 5). GPS-dataene, herunder position,
distance og hastighed, vises i aktivitetsoplysningerne på din
Garmin Connect konto.
Ur
Brug af stopur
1
2
3
4
4
Tryk på
for at få vist menuen.
Vælg > .
Tryk to gange på touchscreenen for at starte timeren.
Tryk to gange på touchscreenen for at stoppe timeren.
for at nulstille timeren.
Start af nedtællingstimer
1
2
3
4
Tryk på
for at få vist menuen.
Vælg > .
Stryg for at indstille timeren.
Tryk på midten af touchscreenen for at vælge tiden og gå til
næste skærmbillede.
5 Tryk to gange på touchscreenen for at starte timeren.
6 Om nødvendigt kan du trykke to gange på touchscreenen for
at stoppe og genoptage timeren.
7 Vælg om nødvendigt for at nulstille timeren.
Brug af alarmuret
1 Indstil alarmtidspunkter og -frekvenser på din Garmin
2
3
4
5
Connect konto (Indstillinger for lyd og alarmer, side 8).
Tryk på
for at få vist menuen.
Vælg > .
Stryg på skærmen for at rulle gennem alarmerne.
Vælg en alarm for at slå den til eller fra.
Når alarmen er slået til, vises på klokkeslæt og datowidget'en.
Træning
Registrerer en aktivitet med tidtagning
Du kan registrere en aktivitet med tidtagning, som kan gemmes
og sendes til din Garmin Connect konto.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg .
3 Stryg på skærmen for at rulle gennem aktivitetslisten, og
vælg en mulighed:
• Vælg for gang.
• Vælg for løb.
• Vælg for styrketræning.
• Vælg for en kardioaktivitet.
• Vælg
for en cykleaktivitet.
• Vælg for en crosstraineraktivitet.
• Vælg for en Toe-to-Toe™ skridtudfordring.
• Vælg
for svømning i pool.
• Vælg for en yogaaktivitet.
• Vælg for en stepmaskineaktivitet.
• Vælg for andre aktivitetstyper.
BEMÆRK: Du kan bruge Garmin Connect mobilapp’en til at
tilføje eller fjerne aktiviteter med tidtagning (Tilpasning af
aktivitetsindstillinger, side 8).
4 Tryk to gange på touchscreenen for at starte timeren.
5 Start din aktivitet.
TIP: Du kan trykke to gange på touchscreenen for at stoppe
og genoptage timeren.
6 Tryk for at se yderligere dataskærme, som vises øverst på
touchscreenen.
Når
din aktivitet er forbi, trykker du to gange på
7
touchscreenen for at stoppe timeren.
8 Vælg en mulighed:
• Vælg for at gemme aktiviteten.
• Vælg for at slette aktiviteten.
• Vælg
for at genoptage aktiviteten.
Ur
Registrering af en aktivitet med tilsluttet GPS
Du kan tilslutte enheden til din smartphone for at registrere
GPS-data for din gang-, løbe- eller cykleaktivitet.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
Vælg
.
2
3 Vælg , eller .
for at føje din enhed til din Garmin Connect konto.
4 Vælg
vises på enheden.
BEMÆRK: Hvis du ikke kan tilslutte enheden til din
smartphone, kan du vælge for at fortsætte aktiviteten.
GPS-data vil ikke blive registreret.
5 Tryk to gange på touchscreenen for at starte
aktivitetstimeren.
6 Start din aktivitet.
Din telefon skal være inden for rækkevidde under aktiviteten.
7 Når din aktivitet er forbi, trykker du to gange på
touchscreenen for at stoppe aktivitetstimeren.
8 Vælg en mulighed:
• Vælg for at gemme aktiviteten.
• Vælg for at slette aktiviteten.
• Vælg
for at genoptage aktiviteten.
Registrering af styrketræningsaktiviteter
Du kan registrere sæt under en styrketræningsaktivitet. Et sæt
er flere gentagelser af en enkelt bevægelse.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > .
3 Stryg for at sætte tælling af gentagelser op.
4 Vælg Tæll. gentagels..
5 Tryk på touchscreenen for at slå tælling af gentagelser til.
for at vende tilbage til
6 Tryk på
aktivitetstimerskærmbilledet.
7 Tryk to gange på touchscreenen for at starte
aktivitetstimeren.
8 Start dit første sæt.
Enheden tæller dine gentagelser og viser din aktuelle puls og
antallet af gentagelser (Tilpasning af datafelter, side 9).
for at afslutte et sæt.
9 Tryk på
Der vises en hviletimer.
10 Under et hvil kan du vælge en funktion:
• Tryk på touchscreenen for at se yderligere dataskærme.
• Tryk på for at redigere optællingen af dine gentagelser.
• Stryg op eller ned for at se klokkeslæt, dato eller widgets
til styring af musik.
• Tryk to gange på skærmen for at sætte aktiviteten på
pause.
for at starte det næste sæt.
11 Tryk på
12 Gentag trinene 8 til 10, indtil aktiviteten er gennemført.
13 Når din aktivitet er forbi, trykker du to gange på
touchscreenen for at stoppe aktivitetstimeren.
14 Vælg en mulighed:
• Vælg for at gemme aktiviteten.
• Vælg for at slette aktiviteten.
• Vælg
for at genoptage aktiviteten.
Tips til registrering af styrketræningsaktiviteter
• Kig ikke på enheden, mens du udfører gentagelser.
Du skal interagere med enheden i begyndelsen og ved
afslutningen af hvert sæt, og i hvileperioder.
Træning
• Fokuser på din form, mens du udfører gentagelser.
• Udfør kropsvægts- eller håndvægtsøvelser.
• Udfør gentagelser i et ensartet, bredt dækkende
bevægelsesområde.
Hver enkelt gentagelse tælles, når armen, som bærer
enheden, vender tilbage til startpositionen.
BEMÆRK: Ben-øvelser tælles muligvis ikke.
• Aktiver automatisk registrering af sæt for at starte og stoppe
dine sæt.
• Gem og send styrketræningsaktiviteten til din Garmin
Connect konto.
Du kan bruge værktøjerne på din Garmin Connect konto til at
se og redigere aktivitetsdetaljerne.
Registrering af en svømmeaktivitet
BEMÆRK: Pulsmåling er ikke tilgængelig under svømning.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > .
3 Vælg en Poolstr..
4 Vælg dit Niveau.
5 Tryk to gange på touchscreenen for at starte
aktivitetstimeren.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren
kører.
6 Start din aktivitet.
Enheden registrerer automatisk svømmeintervaller eller
baner og viser dem øverst på touchscreenen.
7 Når din aktivitet er forbi, trykker du to gange på
touchscreenen for at stoppe timeren.
8 Vælg om nødvendigt at redigere antallet af baner.
9 Tryk på .
10 Vælg en funktion:
• Vælg for at redigere antallet af baner.
• Vælg for at gemme aktiviteten.
• Vælg for at slette aktiviteten.
• Vælg
for at genoptage aktiviteten.
Tip til registrering af svømmeaktiviteter
• Start timeren, inden du går i vandet.
• For at opnå det bedste resultat skal du prøve at undlade at
bruge flere typer svømmetag under en svømmetur.
• Tør skærmen af, før du redigerer antallet af baner.
• Rediger antallet af baner, så enheden kan tælle dine baner
mere præcist i fremtiden.
• Hvis der ikke er behov for at redigere antallet af baner, kan
du vente, indtil timeren, der gemmer automatisk, begynder af
sig selv ved slutningen af en svømmeaktivitet på tid.
Start Toe-to-Toe udfordring
Du kan starte en 2 minutters Toe-to-Toe udfordring med en ven,
som har en kompatibel enhed.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > for at udfordre en anden spiller i nærheden (3 m).
BEMÆRK: Begge spillere skal starte en udfordring på deres
enhed.
Hvis enheden ikke finder nogen spillere inden for 30
sekunder, går udfordringen i timeout.
3 Tryk på spillerens navn.
4 Tryk to gange på touchscreenen for at starte
aktivitetstimeren.
Enheden tæller ned til 3 sekunder, før timeren starter.
5
5 Vis skridt i 2 minutter.
Når der er 3 sekunder tilbage, brummer enheden, indtil tiden
er løbet ud.
6 Hold enhederne inden for nær rækkevidde (3 m).
Enhederne viser skridt for hver spiller og første- eller
andenpladsen.
Spillere kan trykke på
for at starte en ny udfordring eller
forlade menuen.
Pulsmålerfunktioner
vívosmart enheden har en pulsmenu, som giver dig mulighed for
at få vist håndledsbaserede pulsdata.
Overvåger iltmætningen i dit blod. At kende iltmætningen kan
hjælpe dig med at vurdere, hvordan din krop tilpasser sig til motion
og stress.
BEMÆRK: Sensoren til måling af iltmætning er placeret på
bagsiden af enheden.
Viser dit aktuelle VO2-max, som er en indikation af atletisk
ydeevne og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre.
Sender din aktuelle puls til en parret Garmin enhed.
®
Måling af iltmætning
vívosmart enheden har en håndledsbaseret iltmætningsmåler til
måling af blodets iltmætning. At kende iltmætningen kan hjælpe
dig med at vurdere, hvordan din krop tilpasser sig til motion og
stress. Enheden måler iltniveauet i dit blod ved at lyse ind i
huden og tjekke, hvor meget lys der absorberes. Dette kaldes
SpO2.
På enheden vil dine målinger af iltmætning vises som SpO2procent. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere
detaljer om dine iltmætningsværdier, herunder tendenser for
flere dage (Aktivering af Pulse Ox-søvnregistrering, side 6).
Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden af
iltmætningsmålinger ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Få målinger af iltmætning
Du kan starte en måling af iltmætning manuelt på din enhed når
som helst. Nøjagtigheden af disse målinger kan variere
afhængigt af din blodgennemstrømning, placeringen af enheden
på dit håndled og af, hvor stille du forholder dig.
1 Bær enheden over håndledsknoglen.
Enheden bør sidde tæt og behageligt.
for at få vist menuen.
2 Tryk på
Vælg
>
.
3
4 Hold den arm, enheden sidder på, på højde med hjertet,
mens enheden aflæser dit blods iltmætning.
5 Stå stille.
Enheden viser din iltmætning i procent.
2 Vælg din enhed.
3 Vælg Registrering af aktivitet > Pulse Ox.
4 Vælg Pulse Ox søvnregistrering.
BEMÆRK: Unormale søvnstillinger kan forårsage
usædvanligt lave søvn-SpO2-målinger.
Indstilling af alarm ved unormal puls
Du kan indstille enheden til at advare dig, hvis din puls
overstiger et vist antal slag pr. minut (bpm) efter en periode med
inaktivitet. Du kan se tærsklen for puls på din Garmin Connect
konto (Indstillinger for lyd og alarmer, side 8).
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > > Alarm ved unormal puls.
3 Tryk en gang på skærmen for at slå alarmen til.
Hver gang du overstiger den brugerdefinerede værdi, vises en
meddelelse, og enheden vibrerer.
BEMÆRK: Du skal slå alarmen til på din enhed og din Garmin
Connect konto.
Send pulsdata til Garmin enheder
Du kan sende pulsdata fra din vívosmart 4 enhed og se dem på
parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en
Edge enhed, mens du cykler, eller til et VIRB actionkamera
under en aktivitet.
BEMÆRK: Når du sender pulsdata, reduceres batterilevetiden.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > .
Enheden vívosmart 4 begynder at sende dine pulsdata.
BEMÆRK: Stryg for at se widget'en for klokkeslæt og dato,
mens dine pulsdata overføres.
3 Par din vívosmart 4 enhed med din Garmin ANT+
kompatible enhed.
BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver
Garmin kompatible enhed. Se brugervejledningen.
for at stoppe med at sende dine pulsdata.
4 Tryk på
®
®
Om VO2-max estimeringer
VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre.
På enheden vises dit VO2-max estimering som et tal og en
beskrivelse. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere
detaljer om dit VO2-max estimering, herunder din fitnessalder.
Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er
sammenlignet med en person af samme køn og en anden alder.
Mens du træner kan din fitnessalder med tiden blive mindre.
VO2-max data kommer fra FirstBeat. VO2-max analyse oplyses
med tilladelse fra The Cooper Institute . Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, kan du se bilaget (VO2 maks.
standardbedømmelser, side 12) og gå til
www.CooperInstitute.org.
®
Få dit VO2-max-estimat
BEMÆRK: Du kan tilpasse indstillingerne for måling af
iltmætning på din Garmin Connect konto (Indstillinger for
registrering af aktivitet, side 9).
Aktivering af Pulse Ox-søvnregistrering
Du kan indstille din enhed til løbende at måle iltniveauet i dit
blod, eller SpO2, mens du sover (Tip til uregelmæssige data for
iltmætning, side 11).
1 Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile-appen skal
du vælge Garmin-enheder.
6
Enheden kræver håndledsbaserede pulsdata og en 15 minutters
rask gåtur eller løb med tidstagning for at kunne vise din VO2max estimering.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
Vælg
>
.
2
Hvis du allerede har registreret en rask 15 minutters gåtur,
kan din VO2-max estimering vises. Enheden opdaterer din
VO2-max estimering, hver gang du gennemfører en gåtur
eller løbetur med tidstagning.
3 Følg vejledningerne på skærmen for at få din VO2-maxestimering.
Træning
Der vises en besked, når testen er fuldført.
2 Åbn Garmin Connect mobilappen.
4 Hvis du vil starte en manuel VO2-max-test for at få en
opdateret estimering, kan du trykke på din aktuelle måling og
følge instruktionerne.
Enheden opdaterer med din nye VO2-max-estimering.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på din Garmin
Connect konto. Garmin Connect giver dig værktøj til at spore,
analysere, dele og opmuntre hinanden. Registrer begivenheder
fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning,
vandreture osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige
antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine
venner og opfylde dine mål.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til
din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, puls,
forbrændte kalorier og brugerdefinerede rapporter.
3
4
5
6
TIP: Appen kan være åben, eller den kan køre i baggrunden.
Tryk på
for at få vist menuen.
Vælg > .
Vent, mens dine data synkroniseres.
Se dine aktuelle data i Garmin Connect mobilappen.
Synkronisering af dine data med computeren
Før du kan synkronisere dine data med Garmin Connect
programmet på din computer, skal du installere Garmin
Express™ programmet (Opsætning af Garmin Express,
side 7).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Åbn Garmin Express programmet.
Enheden åbner lagerenhedstilstand.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Se dine data på din Garmin Connect konto.
Parring af flere mobile enheder
Du kan parre din vívosmart 4 enhed med flere mobile enheder.
Du kan for eksempel parre din vívosmart 4 enhed med en
smartphone og en tablet.
1 Installer og åbn Garmin Connect appen på din mobile enhed
(Garmin Connect, side 7).
for at se
2 På din vívosmart 4 enhed skal du trykke på
menuen og stryge for at vælge > for at aktivere
parringstilstand.
3 Følg instruktionerne på din mobile enhed for at parre din
vívosmart 4 enhed og fuldføre opsætningsprocessen.
4 Gentag om nødvendigt trin 1-3 for hver yderligere mobil
enhed.
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Administrer dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enhedsog brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.
Garmin Move IQ™
Når dine bevægelser matcher velkendte træningsmønstre,
registrerer Move IQ funktionen automatisk hændelsen og viser
den i tidslinjen. Move IQ Hændelserne viser aktivitetstype og
varighed, men de vises hverken på aktivitetslisten eller i dit
newsfeed.
Move IQFunktionen kan automatisk starte en aktivitet med
tidtagning for gang og løb ved hjælp af de tærskelværdier, du
har fastsat i Garmin Connect mobilapp. Disse aktiviteter føjes til
din liste over aktiviteter.
Synkronisering af dine data med Garmin
Connect mobilappen
Din enhed synkroniserer automatisk data med Garmin Connect
Mobile appen, hver gang du åbner appen. Din enhed
synkroniserer automatisk data med Garmin Connect Mobile
appen med jævne mellemrum. Du kan også til hver en tid
synkronisere dine data manuelt.
1 Anbring enheden i nærheden af din smartphone.
Garmin Connect
Tilpasning af din enhed
Enhedsindstillinger
Du kan tilpasse nogle indstillinger på vívosmart 4 enheden.
Yderligere indstillinger kan tilpasses på din Garmin Connect
konto.
Tryk på
for at få vist menuen, og vælg .
: Slår må ikke forstyrres-tilstand til og fra (Brug af Må ikke
forstyrres-tilstand, side 7).
: Indstiller lysstyrkeniveauet (Justering af skærmens lysstyrke,
side 8).
BEMÆRK: Et højere lysstyrkeniveau mindsker batterilevetid.
: Indstiller vibrationsniveauet (Indstilling af vibrationsniveauet,
side 8).
BEMÆRK: Et højere vibrationsniveau mindsker
batterilevetid.
: Indstiller pulstilstanden og slår alarm ved unormal puls til og
fra (Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler, side 8) .
: Viser enhedsoplysninger og giver dig mulighed for at nulstille
enheden (Systemindstillinger, side 8).
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand
Du kan bruge Vil ikke forstyrres-tilstand til at deaktivere
vibrationer og baggrundslyset for alarmer og meddelelser. Du
kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du sover eller ser en film.
7
• Hvis du vil aktivere eller deaktivere Vil ikke forstyrresog vælge > .
tilstanden manuelt, skal du trykke på
• Hvis du vil aktivere Vil ikke forstyrres-tilstand i din sovetid,
skal du gå til enhedsindstillingerne i Garmin Connect Mobileappen og vælge Lyde og advarsler > Forstyr ikke under
søvn.
Justering af skærmens lysstyrke
for at få vist menuen.
1 Tryk på
Vælg
>
.
2
3 Vælg en funktion:
• Du kan manuelt indstille lysstyrke ved at vælge et tal
mellem 1 og 7.
• Hvis enheden automatisk skal justere lysstyrken i forhold
til det omgivende lys, skal du vælge Auto.
BEMÆRK: Skærmens lysstyrke påvirker batterilevetiden.
Indstilling af vibrationsniveauet
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > .
3 Tryk på skærmen for at vælge vibrationsniveauet.
BEMÆRK: Et højere vibrationsniveau mindsker
batterilevetid.
Indstillinger for håndledsbaseret pulsmåler
Tryk på
for at få vist menuen, og vælg > .
Pulstilstand: Giver dig mulighed for at tænde eller slukke for
den håndledsbaserede pulsmåler. Du kan bruge funktionen
Kun aktivitet til kun at bruge den håndledsbaserede
pulsmåler under aktiviteter med tidstagning.
Alarm ved unormal puls: Giver dig mulighed for at indstille
enheden til at advare dig, hvis din puls overstiger en fastsat
tærskel efter en periode af inaktivitet, (Indstillinger for lyd og
alarmer, side 8).
Systemindstillinger
Tryk på
for at få vist menuen, og vælg > .
Software: Viser softwareversionen.
Lovgivning: Viser lovgivningsmæssige oplysninger.
Nulstil: Giver dig mulighed for at slette brugerdata og nulstille
indstillinger (Gendannelse af alle standardindstillinger,
side 11).
Enheds-id og licenser: Viser enheds-ID og licensaftale.
Bluetooth indstillinger
Tryk på
for at få vist menuen, og vælg .
: Giver dig mulighed for at finde en bortkommet smartphone,
der er parret ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, og som
aktuelt er inden for rækkevidden af denne.
: Gør dig i stand til at parre eller synkronise enheden med en
kompatibel Bluetooth aktiveret smartphone.
: Aktiverer og deaktiverer Bluetooth trådløs teknologi. Denne
indstilling giver dig mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede
funktioner, når du bruger Garmin Connect Mobile app,
herunder meddelelser og aktivitetsoverførsler til Garmin
Connect.
Garmin Connect indstillinger
Du kan tilpasse dine enhedsindstillinger, aktivitetsindstillinger og
brugerindstillinger på din Garmin Connect konto. Yderligere
indstillinger kan også tilpasses på din vívosmart 4 enhed.
• Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile-appen skal
du vælge Garmin-enheder og vælge din enhed.
• Fra enhedens widget i programmet Garmin Connect skal du
vælge din enhed og vælge Enhedsindstillinger.
8
Når du har tilpasset indstillingerne, kan du synkronisere dine
data for at anvende ændringerne for enheden (Synkronisering af
dine data med Garmin Connect mobilappen, side 7)
(Synkronisering af dine data med computeren, side 7).
Indstillinger for udseende
Fra Garmin Connect enhedsmenuen skal du vælge Udseende.
Widgets: Giver dig mulighed for at tilpasse de widgets, der
vises på din enhed, og at omarrangere dine widgets i loopet.
Hjemme-widget: Giver dig mulighed for at Indstille den widget,
som vises efter en periode med inaktivitet.
Brugerdefineret widget: Giver dig mulighed for at angive en
brugerdefineret meddelelse, der vises i widget-loopet.
Urskive: Giver dig mulighed for at vælge urskive.
Skærmindstillinger: Giver dig mulighed for at tilpasse din
skærm.
Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen
slukker.
BEMÆRK: En længere timeout mindsker batterilevetid.
Bevægelse: Indstiller baggrundslyset til at tænde, når du drejer
håndleddet mod din krop for at se på enheden.
Indstillinger for lyd og alarmer
Fra Garmin Connect enhedsmenuen skal du vælge Lyde og
advarsler.
Alarmer: Lader dig indstille alarmtidspunkter og -frekvenser for
din enhed.
Telefonmeddelelser: Giver dig mulighed for at aktivere og
konfigurere telefonmeddelelser fra din kompatible
smartphone. Du kan filtrere meddelelser efter: Under en
aktivitet eller Ikke under en aktivitet.
Alarm ved unormal puls: Giver dig mulighed for at indstille
enheden til at advare dig, hvis din puls overstiger en fastlagt
tærskel efter en periode med inaktivitet. Du kan indstille
Tærskelværdi for advarsel.
Afslapningspåmindelser: Lader dig indstille enheden til at
advare dig, hvis dit stressniveau er usædvanlig højt. Alarmen
opmuntrer dig til at tage et øjeblik til at slappe af, og enheden
foreslår, at du påbegynder en guidet vejrtrækningsøvelse.
Alarm for Bluetooth-forbindelse: Giver dig mulighed for at få
en besked, når din parrede smartphone ikke længere er
forbundet med Bluetooth trådløs teknologi.
Forstyr ikke under søvn: Indstiller enheden til automatisk at
aktivere Vil ikke forstyrres-tilstand i din normale sovetid
(Brugerindstillinger, side 9).
Tilpasning af aktivitetsindstillinger
Du kan vælge at få vist aktiviteter på din enhed.
1 Fra Garmin Connect enhedsmenuen skal du vælge
Aktivitetsmuligheder.
2 Vælg Rediger.
3 Vælg de aktiviteter, der skal vises på din enhed.
BEMÆRK: Aktiviteterne gang og løb kan ikke fjernes.
4 Vælg om nødvendigt en aktivitet for at tilpasse indstillingerne
som f.eks. alarmer og datafelter.
Markering af omgange
Du kan indstille enheden til at bruge Auto Lap funktionen, der
markerer en omgang automatisk for hver kilometer eller mile.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine
præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
BEMÆRK: Denne Auto Lapfunktion er ikke tilgængelig for alle
aktiviteter.
1 Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile-appen skal
du vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
®
Tilpasning af din enhed
3 Vælg Aktivitetsmuligheder.
4 Vælg en aktivitet.
5 Vælg Auto Lap.
Tilpasning af datafelter
Du kan ændre datafeltkombinationerne for de sider, der vises,
mens aktivitetstimeren kører.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Svømning i pool.
1 Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile-appen skal
du vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Vælg Aktivitetsmuligheder.
4 Vælg en aktivitet.
5 Vælg Datafelter.
6 Vælg et datafelt for at redigere det.
Indstillinger for registrering af aktivitet
Fra Garmin Connect enhedsmenuen skal du vælge Registrering
af aktivitet.
Registrering af aktivitet: Slår aktivitetssporingsfunktioner til og
fra.
Automatisk start af aktivitet: Gør det muligt for din enhed at
oprette og gemme tidsbestemte aktiviteter automatisk, når
Move IQ funktionen registrerer, at du har gået eller løbet i et
mindste tidsrum. Du kan også indstille mindstetidsgrænsen
for løb og gang.
Brugerdf. skr.længde: Gør det muligt for din enhed mere
nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved hjælp af
din brugerdefinerede skridtlængde. Du kan angive en kendt
distance og det antal skridt, det tager at tilbagelægge den
kendte distance, og Garmin Connect kan beregne din
skridtlængde.
Etager op pr. dag: Giver dig mulighed for at angive et dagligt
mål for det antal etager, du skal gå opad.
Daglige skridt: Giver dig mulighed for at angive et dagligt mål
for antallet af skridt. Du kan bruge funktionen Automatisk mål
til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for
antallet af skridt.
Aktivitetsalarm: Gør det muligt for enheden at vise og en
aktivitetsindikator på siden med klokkeslættet, når du har
været inaktiv for længe. Enheden bipper eller vibrerer også,
hvis hørbare toner slås til.
BEMÆRK: Denne indstilling reducerer batterilevetiden.
Move IQ: Lader dig slå Move IQ begivenheder til og fra.
Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre,
f.eks. gang og løb.
Pulse Ox søvnregistrering: Gør det muligt for enheden at
registrere op til fire timers målinger af iltmætning, mens du
sover.
Angiv som foretrukken aktivitetstracker: Angiver enheden
som din primære aktivitetsregistreringsenhed, hvis mere end
én enhed er tilknyttet appen.
Minutter med høj intensitet pr. uge: Giver dig mulighed for at
angive et ugentligt mål for antallet af minutters aktivitet om
ugen med moderat til høj intensitet. Enheden giver dig også
mulighed for at indstille en pulszone til minutter med høj
intensitet og en højere pulszone til minutter med ekstremt høj
intensitet. Du kan også bruge standardalgoritmen.
Brugerindstillinger
Fra Garmin Connect enhedsmenuen skal du vælge
Brugerindstillinger.
Personlige oplysninger: Giver dig mulighed for at indtaste dine
personlige oplysninger, f.eks. fødselsdato, køn, højde og
vægt.
Søvn: Giver dig mulighed for at indtaste din normale sovetid.
Enhedsoplysninger
Pulszoner: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls
og bestemme brugerdefinerede pulszoner.
Generelle indstillinger
Fra Garmin Connect enhedsmenuen skal du vælge Generel.
Enhedsnavn: Giver dig mulighed for at indstille et navn til
enheden.
Håndledsenhed til: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvilket
håndled enheden bæres på.
BEMÆRK: Denne indstilling benyttes til styrketræning og
bevægelser.
Automatisk overførsel af aktiviteter: Slår automatisk enheden
til eller fra og sender automatisk dine gemte aktiviteter og
daglige aktivitetstracking til din Garmin Connect konto.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Datoformat: Indstiller enheden til at vise datoen i et måned/
dagsformat eller et dag/månedsformat.
Sprog: Indstiller enhedens sprog.
Enheder: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i
kilometer eller miles.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget lithiumpolymerbatteri
Batterilevetid
Op til 7 dage
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50ºC (fra -4 til 122ºF)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/proto- 2,4 GHz ved 0 dBm nominelt
koller
• ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
• Bluetooth trådløs teknologi
Vandklassificering
Svøm*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og lovgivningsmæssige
oplysninger.
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > .
3 Stryg for at se oplysningerne.
Opladning af enheden
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i
appendikset.
1 Klem sammen om siderne på opladerklipsen
klipsens arme.
for at åbne
9
Fejlfinding
Er min smartphone kompatibel med min
enhed?
vívosmart 4 enheden er kompatibel med smartphones, som
anvender Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om
kompatibilitet.
2 Juster klipsen i forhold til kontakterne
arme.
3 Tilslut USB-kablet til en strømkilde.
4 Oplad enheden helt.
, og slip klipsens
Tip til opladning af din enhed
• Tilslut opladeren helt til enheden for at oplade den med USBkablet (Opladning af enheden, side 9).
Du kan oplade enheden ved at tilslutte USB-kablet til en
Garmin godkendt AC-adapter i en almindelig stikkontakt eller
til en USB-port på din computer.
• Se grafikken med den resterende batteristrøm på enhedens
informationsskærmbillede (Visning af batteristrøm, side 1).
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Må ikke anbringes på steder med høj temperatur, som f.eks. en
tørretumbler.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/fitandcare.
10
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Anbring enheden inden for din smartphones rækkevidde.
• Hvis dine enheder allerede er parret, skal du deaktivere
Bluetooth på begge enheder og aktivere det igen.
• Hvis dine enheder ikke er parret, skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi på din smartphone.
• Åbn Garmin Connect mobilappen på din smartphone, vælg
eller , og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at
aktivere parringstilstand.
• På din enhed skal du trykke på
for at se menuen og
stryge for at > aktivere parringstilstand.
Min enhed opretter ikke forbindelse til
telefonens GPS
• Anbring enheden inden for din smartphones rækkevidde.
• Aktiver GPS på din smartphone.
• Kontroller telefonens indstillinger for at kontrollere, at
telefonens positionstjenester er aktiveret for Garmin Connect
app'en.
• Gå til et åbent område, hvor du har frit udsyn til himlen, og
som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
• Stå stille i flere minutter.
Registrering af aktivitet
Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og
nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.
Min skridttæller lader ikke til at være præcis
Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve
følgende tip.
• Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
• Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller
en græsslåmaskine.
• Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne
eller armene aktivt.
BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne
bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i
hænderne, som skridt.
Antallet af skridt på min enhed og min Garmin
Connect konto stemmer ikke overens
Antallet af skridt på din Garmin Connect konto opdateres, når du
synkroniserer enheden.
1 Vælg en funktion:
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect
programmet (Synkronisering af dine data med
computeren, side 7).
• Synkroniser antallet af skridt med Garmin Connect mobilapp'en (Synkronisering af dine data med Garmin Connect
mobilappen, side 7).
2 Vent, mens enheden synkroniserer dine data.
Synkroniseringen kan tage adskillige minutter.
Fejlfinding
BEMÆRK: Opdatering af Garmin Connect mobil-app'en eller
Garmin Connect-programmet synkroniserer ikke dine data og
opdaterer heller ikke antallet af skridt.
Mit stressniveau vises ikke
Før enheden kan registrere dit stressniveau, skal
håndledsbaseret pulsovervågning aktiveres.
Enheden indsamler din pulsvariation i løbet af dagen i perioder
med inaktivitet for at bestemme dit stressniveau. Enheden
bestemmer ikke dit stressniveau under aktiviteter med
tidstagning.
Hvis der vises streger i stedet for dit stressniveau, skal du stå
stille og vente, mens enheden måler din pulsvariation.
Mine minutter med høj intensitet blinker
Når du træner med en intensitet, der ligger inden for dine mål for
minutter med høj intensitet, blinker minutterne med høj
intensitet.
Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj
intensitet.
Angivelsen af antal etager lader til ikke at være
præcis
Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle
højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når
du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).
• Find de små huller i trykhøjdemåleren på bagsiden af
enheden, i nærheden af opladningskontakterne, og rengør
området omkring opladningskontakterne.
Trykhøjdemålerens effektivitet kan blive påvirket, hvis der
spærres for trykhøjdemålerens huller. Du kan skylle enheden
med vand for at rengøre området.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
• Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du
går op ad trapper.
• I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller
en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflæsninger.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du
begynder på din aktivitet.
BEMÆRK: Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op
indendørs.
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Tip til uregelmæssige data for iltmætning
Hvis data for iltmætning er uregelmæssige eller ikke vises, kan
du prøve følgende tip.
• Forhold dig i ro, mens enheden aflæser dit blods iltmætning.
• Bær enheden over håndledsknoglen. Enheden bør sidde tæt
og behageligt.
• Hold den arm, enheden sidder på, på højde med hjertet,
mens enheden aflæser dit blods iltmætning.
• Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
• Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under
enheden.
• Undgå at ridse den optiske sensor på bagsiden af enheden.
Fejlfinding
• Skyl enheden med rent vand efter hver træning.
Tips til forbedrede Body Battery data
• Dit Body Battery niveau opdaterer, når du synkroniser din
enhed med din Garmin Connect konto.
• For at opnå mere præcise resultater kan du have enheden
på, mens du sover.
• Hvile og god søvn oplader dit Body Battery.
• Anstrengende aktiviteter, højt stressniveau og dårlig søvn
kan medføre, at dit Body Battery drænes.
• Fødeindtagelse samt stimulanser som koffein har ingen
indflydelse på din Body Battery.
Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt
Enheden opdaterer klokkeslættet og datoen, når du
synkroniserer enheden med en computer eller en mobil enhed.
Du skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid,
når du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.
1 Bekræft, at din computer eller mobile enhed viser den
korrekte lokale tid.
2 Vælg en funktion:
• Synkroniser enheden med en computer (Synkronisering af
dine data med computeren, side 7).
• Synkroniser enheden med en mobil enhed
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect
mobilappen, side 7).
Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.
Min enhed viser det forkerte sprog
Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en
fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.
1 På din smartphone skal du åbne Garmin Connect Mobileappen, vælge
eller
og vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Vælg Generel > Sprog.
4 Vælg dit sprog.
5 Synkroniser din enhed.
Maksimering af batterilevetiden
• Reducer skærmens lysstyrke og timeout (Justering af
skærmens lysstyrke, side 8).
• Slå håndledsbevægelser fra (Indstillinger for udseende,
side 8).
• I meddelelsescentret på din smartphone kan du begrænse de
meddelelser, der vises på din vívosmart 4 enhed
(Administration af meddelelser, side 4).
• Slå smart-meddelelser fra (Indstillinger for lyd og alarmer,
side 8).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi, når du ikke bruger
tilsluttede funktioner (Bluetooth indstillinger, side 8).
• Slå måling af iltmætning ved søvnregistrering fra (Indstillinger
for registrering af aktivitet, side 9).
• Stop med at sende pulsdata til parrede Garmin enheder
(Send pulsdata til Garmin enheder, side 6).
• Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (Indstillinger for
håndledsbaseret pulsmåler, side 8).
BEMÆRK: Håndledsbaseret pulsmåling bruges til at
beregne antal minutter med høj intensitet, VO2-max,
stressniveau og forbrændte kalorier.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger tilbage til
fabriksværdierne.
11
for at få vist menuen.
1 Tryk på
2 Vælg > > Nulstil.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og gemme alle brugerangivne
oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge Nulstil
standardindstillinger.
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens
standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger
og aktivitetshistorik, skal du vælge Slet data og nulstil
indstillingerne.
Der vises en informationsmeddelelse på enheden.
4 Tryk på .
5 Vælg .
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Opdatering af softwaren med Garmin
Connect Mobile
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app, skal du have en Garmin Connect konto, og
du skal parre enheden med en kompatibel smartphone
(Aktivering og opsætning af enheden, side 1).
Synkroniser enheden med Garmin Connect Mobile appen
(Synkronisering af dine data med Garmin Connect
mobilappen, side 7).
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
Mobile app automatisk opdateringen til din enhed.
Opdateringen installeres, når du ikke bruger enheden aktivt.
Når opdateringen er fuldført, genstartes enheden.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og
installere Garmin Express appen og tilføje enheden
(Synkronisering af dine data med computeren, side 7).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
programmet den til enheden.
2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende
opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.
Enheden installerer opdateringen.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
• Gå til www.garmin.com/ataccuracy.
Dette er ikke medicinsk udstyr. Funktionen til måling af
iltmætning er ikke tilgængelig i alle lande.
Appendiks
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 12) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse
Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt
igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan ikke Anaerob og muskulær
opretholdes i længere
udholdenhed; øget
tid; besværet åndedræt styrke
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
12
Appendiks
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Appendiks
13
Indeks
A
aktiviteter 4, 5, 8, 9
brugerdefineret 8
gemme 8
aktivitetstracking 2, 4, 8, 9
alarmer 4, 7
puls 6, 8, 9
ur 8
vibration 8
applikationer 3
smartphone 1
Auto Lap 8
B
baggrundslys 8
batteri 9
maksimere 7–9, 11
niveau 1
oplade 9, 10
Bluetooth teknologi 3, 4, 8, 10
Body Battery 3, 11
brugerdata, slette 8, 11
C
Connect IQ 1
D
data
opbevare 7
overføre 7
upload 7, 9
datafelter 5, 9
dele data 6
distance, datafelter 9
E
enheds-ID 8, 9
F
fejlfinding 5, 10–12
G
Garmin Connect 1, 2, 4, 6–10, 12
Garmin Express 7
opdatering af software 12
gemme aktiviteter 4, 5, 8
GPS 5
indstillinger 10
signal 4
H
historik 7
sende til computer 7
I
ID-nummer 8, 9
iltmætning 6
indstillinger 6–8, 11
enhed 7–9
intervaller, svømning 5
K
kalibrere 2
kalorie 2
datafelter 9
klokkeslæt 11
måling af iltmætning 1, 6, 9, 11
N
O
omgange 8
opbevare data 7
opdateringer, software 12
oplade 9, 10
P
parre
ANT+ sensorer 6
smartphone 1, 7, 8, 10
poolstørrelse, indstille 5
profiler, aktivitet 4
puls 1, 2
alarmer 6–9
datafelter 9
måler 6, 8, 11
parring af sensorer 6
zoner 9, 12
R
redigere 8
rengøre enhed 10
S
skridtlængde 9
skærm, lysstyrke 8
slette
alle brugerdata 11
meddelelser 3
smartphone 3, 4, 10
applikationer 3
parre 1, 7, 8, 10
software
licens 8
opdatere 12
version 9
specifikationer 9
spore 6
sprog 9, 11
startskærm, tilpasse 8
stopur 4
stress-score 3
stressniveau 3, 11
svømning 5
systemindstillinger 7, 8
søvnfunktion 3, 7–9
T
taster 1
tid, indstillinger 9
tilbehør 12
tilpasning af enheden 7
timer 3–5, 9
nedtælling 4
touchscreen 1
trin 2, 9
træning 5
U
L
lagerenhedstilstand 7
lysstyrke 7, 8
V
meddelelser 2–4, 8
menu 1
minutter med høj intensitet 2, 9, 11
Move IQ 9
musikstyring 4
mål 2, 9
måleenheder 9
14
zoner, puls 9
nedtællingstimer 4
nulstilling af enheden 8, 11
udfordringer 5
ur 4
urskiver 8
USB 12
overføre filer 7
M
Z
vibration 7
alarmer 8
VIRB fjernbetjening 3
VO2 maks. 12
VO2-max 6
VO2-max. 6
vægt, indstillinger 9
W
widgets 2, 3, 8
Indeks
support.garmin.com
August 2019
190-02414-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising