Garmin | vívosmart® 4 | User guide | Garmin vívosmart® 4 Podręcznik użytkownika

Garmin vívosmart® 4 Podręcznik użytkownika
VÍVOSMART 4
®
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB oraz vívosmart są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Body Battery™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ oraz Toe-to-Toe™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe,
stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Nr modelu: A03430
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Włączanie i konfiguracja urządzenia .......................................... 1
Noszenie urządzenia .................................................................. 1
Korzystanie z urządzenia ............................................................ 1
Opcje menu ................................................................................ 1
Wyświetlanie poziomu naładowania baterii ................................ 2
Widżety............................................................................ 2
Cel liczby kroków ........................................................................ 2
Wyświetlanie paska ruchu .......................................................... 2
Wyświetlanie widżetu tętna ......................................................... 2
Minut intensywnej aktywności ..................................................... 2
Zliczanie minut intensywnej aktywności ................................. 2
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii .................................... 3
Zmienność tętna i poziom wysiłku .............................................. 3
Korzystanie z minutnika relaksu ............................................ 3
Body Battery ............................................................................... 3
Monitorowanie snu ...................................................................... 3
Pilot VIRB ................................................................................... 3
Sterowanie kamerą sportową VIRB ....................................... 3
Funkcje online Bluetooth...............................................3
Wyświetlanie powiadomień ......................................................... 4
Zarządzanie powiadomieniami ................................................... 4
Wyświetlanie połączeń przychodzących ..................................... 4
Lokalizowanie smartfonu ............................................................ 4
Sterowanie muzyką .................................................................... 4
Podłączony GPS ......................................................................... 4
Zegar ................................................................................ 4
Korzystanie ze stopera ............................................................... 4
Włączanie minutnika ................................................................... 4
Korzystanie z budzika ................................................................. 4
Trening............................................................................ 4
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu ............................ 4
Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji Podłączony
GPS ............................................................................................ 5
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego ............................. 5
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu
siłowego ................................................................................. 5
Rejestrowanie pływania .............................................................. 5
Porady dotyczące rejestrowania aktywności pływania .......... 6
Rozpoczynanie wyzwania Toe-to-Toe ........................................ 6
Funkcje związane z tętnem ........................................................ 6
Pulsoksymetr ......................................................................... 6
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna ..................... 6
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin .................. 7
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ......................... 7
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego ...................... 7
Ustawienia wyglądu ............................................................... 9
Ustawienia dźwięku i alertów ................................................. 9
Dostosowywanie opcji aktywności ......................................... 9
Ustawienia śledzenia aktywności ........................................... 9
Ustawienia użytkownika ......................................................... 9
Ustawienia ogólne ................................................................ 10
Informacje o urządzeniu.............................................. 10
Dane techniczne ....................................................................... 10
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 10
Ładowanie urządzenia .............................................................. 10
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia ...................... 10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 10
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 10
Rozwiązywanie problemów......................................... 11
Czy mój smartfon jest zgodny z tym urządzeniem? ................. 11
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 11
Moje urządzenie nie łączy się z funkcją GPS w telefonie ......... 11
Śledzenie aktywności ............................................................... 11
Liczba kroków jest niedokładna ........................................... 11
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin Connect
nie jest zgodna ..................................................................... 11
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany .................................... 11
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności ..................... 11
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe .......................................................................... 11
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna .. 11
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu
pulsoksymetru ........................................................................... 11
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body
Battery ...................................................................................... 12
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego czasu ........................ 12
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 12
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 12
Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień ....................... 12
Aktualizacje produktów ............................................................. 12
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 12
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 12
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 13
Załącznik ....................................................................... 13
Cele fitness ............................................................................... 13
Informacje o strefach tętna ....................................................... 13
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 13
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 13
Indeks ............................................................................ 14
Garmin Connect............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 7
Synchronizowanie danych z komputerem .................................. 8
Parowanie wielu urządzeń mobilnych ........................................ 8
Konfigurowanie Garmin Express ................................................ 8
Dostosowywanie urządzenia......................................... 8
Ustawienia urządzenia ................................................................ 8
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać ................................... 8
Regulowanie jasności ekranu ................................................ 8
Ustawianie poziomu wibracji .................................................. 8
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna ........................... 8
Ustawienia systemowe .......................................................... 8
BluetoothUstawienia ................................................................... 8
Garmin ConnectUstawienia ........................................................ 8
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Włączanie i konfiguracja urządzenia
Przed użyciem urządzenia należy podłączyć je do źródła
zasilania, aby je włączyć.
Aby korzystać z urządzenia vívosmart 4, należy je
skonfigurować w komputerze lub w zgodnym urządzeniu
mobilnym. W przypadku korzystania ze smartfonu należy
sparować urządzenie bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin
Connect™ Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth
smartfonu.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Ściśnij boki zaczepu do ładowania , aby rozchylić jego
ramiona.
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Noszenie urządzenia
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
UWAGA: Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała,
lecz niezbyt ciasno. Aby uzyskać dokładniejszy odczyt tętna,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele podczas
biegania lub ćwiczenia. Aby uzyskać odczyt pulsoksymetru,
urządzenie nie może się przesuwać po ciele.
®
UWAGA: Czujnik optyczny znajduje się z tyłu urządzenia.
• Więcej informacji o pomiarze tętna na nadgarstku zawiera
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych tętna,
strona 11.
• Więcej informacji o pulsoksymetrze zawiera Wskazówki
dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru,
strona 11.
• Więcej informacji na temat dokładności znajduje się na
stronie garmin.com/ataccuracy.
Korzystanie z urządzenia
3 Ustaw zaczep w jednej linii ze stykami
, a następnie
zaciśnij ramiona zaczepu.
4 Podłącz przewód USB do źródła zasilania, aby włączyć
urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 10).
Napis Hello! wyświetli się na ekranie po włączeniu
urządzenia.
Dwukrotne
dotknięcie
Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego , aby
wybudzić urządzenie.
UWAGA: Ekran wyłączy się, jeśli urządzenie nie
będzie używane. Gdy ekran jest wyłączony, urządzenie nadal pozostaje aktywne i rejestruje dane.
Podczas aktywności z pomiarem czasu dotknij
dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
i zatrzymać stoper.
Gest nadgarst- Obróć nadgarstkiem i unieś go w kierunku ciała, aby
kiem
włączyć ekran. Obróć nadgarstkiem w kierunku przeciwnym do ciała, aby wyłączyć ekran.
Naciśnięcie
Naciśnij
, aby otworzyć i zamknąć menu na
tarczy zegarka.
Naciśnij
, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Przesunięcie
palcem
Przesuń palcem po ekranie dotykowym w górę lub
w dół, aby przewijać widżety i opcje menu.
Dotknięcie
Dotknij ekranu dotykowego, aby dokonać wyboru.
Opcje menu
5 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu
lub
wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Wstęp
Aby wyświetlić menu, naciśnij
.
PORADA: Przeciągnij, aby przewijać opcje menu.
Wyświetla opcje aktywności z pomiarem czasu.
Wyświetla funkcje związane z tętnem.
Wyświetla opcje minutnika, stopera i alarmu.
Wyświetla opcje smartfona sparowanego przez Bluetooth.
Wyświetla ustawienia urządzenia.
1
Wyświetlanie poziomu naładowania baterii
Ilość energii pozostałej w baterii można sprawdzić w urządzeniu.
Przytrzymaj ekran daty i godziny przez kilka sekund.
Ilość energii pozostałej w baterii pojawi się w formie obrazka.
Widżety
W urządzeniu znajdują się fabrycznie załadowane widżety
zapewniające szybki podgląd różnych informacji. Przesuwaj
palcem po ekranie dotykowym, aby przewijać widżety. Niektóre
widżety wymagają sparowania ze smartfonem.
UWAGA: Aplikacja Garmin Connect Mobile umożliwia
dostosowanie tarczy zegarka oraz dodawanie i usuwanie
widżetów, takich jak sterowanie odtwarzaniem muzyki
w smartfonie (Dostosowywanie opcji aktywności, strona 9).
Data
i godzina
Wyświetlanie paska ruchu
Dłuższe siedzenie może spowodować niepożądane zmiany
metaboliczne. Pasek ruchu przypomina o aktywności fizycznej.
Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet kroków.
Po godzinie bezczynności pojawi się pasek ruchu .
UWAGA: Po krótkim czasie pasek ruchu zostanie zastąpiony
przez docelową liczbę kroków w danym dniu.
Bieżąca godzina i data. Podczas synchronizacji ze
smartfonem lub komputerem urządzenie aktualizuje
również godzinę i datę.
Łączna liczba kroków wykonanych w ciągu dnia oraz
dzienny cel kroków. Urządzenie uczy się i każdego dnia
proponuje nowy cel liczby kroków.
Łączna liczba pokonanych pięter oraz dzienny cel pokonywania pięter.
Łączna liczba minut intensywnej aktywności oraz tygodniowy cel minut intensywnej aktywności.
Łączna liczba kalorii spalonych danego dnia, w tym
kalorii spalonych podczas aktywności i odpoczynku.
Dystans pokonany danego dnia, podany w kilometrach
lub milach.
VIRB
Jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z funkcji
automatycznego celu, możesz wyłączyć ją i ustawić własny cel
kroków za pomocą konta Garmin Connect (Ustawienia
śledzenia aktywności, strona 9).
Zapewnia sterowanie sparowaną kamerą sportową
VIRB (do nabycia osobno).
®
Zapewnia sterowanie odtwarzaczem muzyki w smartfonie.
Dodatkowe segmenty
pojawiają się po każdych 15
minutach bezczynności.
UWAGA: Możesz wyzerować pasek ruchu, robiąc krótki
spacer.
Wyświetlanie widżetu tętna
Na widżecie tętna wyświetlane jest bieżące tętno w uderzeniach
na minutę (bpm). Więcej informacji na temat dokładności
pomiaru tętna znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet tętna.
Widżet pokazuje aktualne tętno
i tętno spoczynkowe
(Informacje o strefach tętna, strona 13).
Bieżąca temperatura i prognoza pogody ze sparowanego
smartfona.
Powiadomienia ze smartfona dotyczące połączeń
i esemesów, a także powiadomienia z sieci społecznościowych i wielu innych (zależnie od ustawień powiadomień ze smartfona).
Wiadomość, którą tworzysz w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
Wartość bieżącego tętna w uderzeniach na minutę (bpm)
i średnia wartość tętna spoczynkowego z siedmiu dni.
Poziom wysiłku. Urządzenie mierzy zmienność tętna,
gdy użytkownik stoi w miejscu, aby ocenić natężenie
wysiłku. Im niższa wartość, tym mniejsze natężenie
wysiłku.
Bieżący poziom energii Body Battery™. Urządzenie
obliczy bieżący poziom energii na podstawie danych
dotyczących snu, stresu i aktywności. Im niższa wartość,
tym wyższy poziom energii.
Cel liczby kroków
Urządzenie automatycznie tworzy dzienny cel kroków w oparciu
o poziom poprzedniej aktywności. W miarę jak użytkownik
porusza się w ciągu dnia, urządzenie rejestruje postęp
w realizacji dziennego celu . W urządzeniu jest ustawiony
domyślny cel 7500 kroków dziennie.
Minut intensywnej aktywności
Mając na uwadze stan zdrowia, organizacje takie jak Światowa
Organizacja Zdrowia zalecają 150 minut umiarkowanie
intensywnej aktywności (np. szybkiego spaceru) lub 75 minut
intensywnej aktywności (np. biegania) w tygodniu.
Urządzenie monitoruje intensywność aktywności oraz czas
spędzony na wykonywaniu umiarkowanie intensywnych
i intensywnych aktywności (wymagane są dane tętna, aby
określić intensywność aktywności). Możesz pracować nad
realizacją tygodniowego celu liczby minut intensywnej
aktywności, wykonując umiarkowanie intensywną lub
intensywną aktywność nieprzerwanie przez co najmniej 10
minut. Urządzenie sumuje czas średniej aktywności z czasem
intensywnej aktywności. Przy dodawaniu całkowity czas
intensywnej aktywności jest podwajany.
Zliczanie minut intensywnej aktywności
Urządzenie vívosmart 4 oblicza minuty intensywnej aktywności,
porównując dane tętna ze średnią wartością tętna
spoczynkowego. Jeśli pomiar tętna jest wyłączony, urządzenie
oblicza liczbę minut umiarkowanie intensywnej aktywności,
analizując liczbę kroków na minutę.
• Rozpocznij aktywność z pomiarem czasu, aby uzyskać
możliwie największą dokładność pomiaru minut intensywnej
aktywności.
2
Widżety
• Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
• Noś urządzenie przez całą dobę, aby uzyskać
najdokładniejszy pomiar tętna spoczynkowego.
Zwiększanie dokładności pomiaru kalorii
Urządzenie wyświetla szacunkową liczbę kalorii spalonych
w ciągu bieżącego dnia. Możesz zwiększyć dokładność tych
wskaźników, spacerując szybko maksymalnie przez 15 minut.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić ekran kalorii.
2 Wybierz .
UWAGA: pojawia się, gdy kalorie wymagają kalibracji. Ta
procedura kalibracji musi być wykonana tylko raz. Jeśli już
wcześniej zarejestrowany został chód lub bieg z pomiarem
czasu, może się nie pojawić.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmienność tętna i poziom wysiłku
Urządzenie analizuje zmienność tętna, gdy stoisz nieruchomo,
aby ocenić całkowite natężenie wysiłku. Trening, aktywność
fizyczna, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na Twój
poziom wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza stan spoczynku, od 26 do
50 przedstawia niski poziom zmęczenia organizmu, od 51 do 75
średni wysiłek, a od 76 do 100 bardzo wysoki poziom
zmęczenia organizmu. Znajomość poziomu natężenia wysiłku
pomaga zidentyfikować stresujące momenty w ciągu dnia. Aby
uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mieć założone
urządzenie podczas snu.
Urządzenie można zsynchronizować z kontem Garmin Connect,
aby wyświetlać poziom całodziennego wysiłku, długoterminowe
trendy i dodatkowe informacje.
Korzystanie z minutnika relaksu
Możesz skorzystać z minutnika relaksu, aby wykonać ćwiczenie
oddechowe.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet poziomu wysiłku.
2 Dotknij ekranu dotykowego.
3 Wybierz , aby uruchomić minutnik relaksu.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Urządzenie będzie wibrować, wskazując czas wdechu
i wydechu (Ustawianie poziomu wibracji, strona 8).
Zaktualizowany poziom wysiłku zostanie wyświetlony po
odmierzeniu czasu przez minutnik relaksu.
Body Battery
Urządzenie analizuje zmienność rytmu serca, poziom stresu,
jakość snu i dane aktywności w celu określenia ogólnego
poziomu Body Battery. Podobnie jak wskaźnik paliwa
w samochodzie, wskazuje ilość dostępnego zapasu energii .
Poziom Body Battery jest przedstawiony na skali od 0 do 100,
gdzie wskaźnik od 0 do 25 oznacza mały zapas energii, od 26
do 50 przedstawia średni zapas energii, od 51 do 75 duży zapas
energii, a od 76 do 100 bardzo duży zapas energii.
Urządzenie wyświetla również strzałkę trendów wskazującą, czy
zapas energii rośnie, maleje czy utrzymuje stały poziom .
Funkcje online Bluetooth
Można zsynchronizować urządzenie z kontem użytkownika
Garmin Connect, aby wyświetlić najbardziej aktualny poziom
Body Battery, długoterminowe trendy i dodatkowe informacje
(Porady dotyczące uzyskiwania lepszych danych Body Battery,
strona 12).
Monitorowanie snu
Gdy zaśniesz, urządzenie automatycznie wykryje sen i będzie
monitorować Twój ruch podczas typowych godzin snu.
W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect można
podać swoje typowe godziny snu. Statystyki snu obejmują
łączną liczbę przespanych godzin, fazy snu i ruch podczas snu.
Statystyki dotyczące snu możesz sprawdzić na swoim koncie
Garmin Connect.
UWAGA: Drzemki nie są dodawane do statystyk snu. Trybu Nie
przeszkadzać możesz używać do wyłączania powiadomień
i alertów, wyłączając alarmy (Korzystanie z trybu Nie
przeszkadzać, strona 8).
Pilot VIRB
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji pilota VIRB, należy ją
najpierw włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera
podręcznik użytkownika kamery VIRB. Musisz również włączyć
ekran VIRB w urządzeniu vívosmart 4 (Dostosowywanie opcji
aktywności, strona 9).
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Przesuń palcem po urządzeniu vívosmart 4, aby wyświetlić
ekran VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Aby nagrać film, wybierz
.
Czas nagrywania pojawi się na ekranie urządzenia
vívosmart 4.
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz
.
• Aby zrobić zdjęcie, wybierz
.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie vívosmart 4 udostępnia kilka funkcji online
Bluetooth, z których można korzystać za pomocą zgodnego
smartfonu z zainstalowaną aplikacją Garmin Connect Mobile.
Powiadomienia: Informuje o powiadomieniach ze smartfona
dotyczących połączeń i esemesów, a także
o powiadomieniach z sieci społecznościowych i wielu innych
(zależnie od ustawień powiadomień ze smartfonu).
Bieżące informacje o pogodzie: Wyświetla bieżącą
temperaturę i prognozę pogody ze smartfona.
Sterowanie muzyką: Zezwala na sterowanie odtwarzaczem
muzyki w smartfonie.
Znajdź mój telefon: Lokalizuje znajdujący się w zasięgu
zagubiony smartfon sparowany z urządzeniem vívosmart.
3
Sterowanie muzyką
Znajdź moje urządzenie: Lokalizuje znajdujące się w zasięgu
zagubione urządzenie vívosmart sparowane z Twoim
smartfonem.
Przesyłanie aktywności: Automatycznie przesyła aktywności
do aplikacji Garmin Connect Mobile zaraz po otworzeniu
aplikacji.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo
pobiera i instaluje najnowszą wersję oprogramowania.
Widżet sterowania muzyką umożliwia sterowanie muzyką
w smartfonie za pomocą urządzenia vívosmart 4. Widżet steruje
aktualnie aktywną lub ostatnio aktywną aplikacją do odtwarzania
multimediów w Twoim smartfonie. Jeśli żaden odtwarzacz
multimedialny nie jest aktywny, widżet nie wyświetli informacji
o utworze i konieczne będzie uruchomienie odtwarzania
w telefonie.
Wyświetlanie powiadomień
Podłączony GPS
Po połączeniu urządzenia z aplikacją Garmin Connect można
w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu dotyczące SMSów i e-maili.
1 Przesuń palcem, aby wyświetlić widżet powiadomień.
2 Wybierz Pok..
Na środku ekranu dotykowego wyświetlane jest najnowsze
powiadomienie.
3 Dotknij ekranu dotykowego, aby wybrać powiadomienie.
PORADA: Przesuń palcem, aby wyświetlić starsze
powiadomienia.
Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony cały komunikat.
4 Dotknij ekranu dotykowego i wybierz , aby odrzucić
powiadomienie.
Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomieniami wyświetlanymi w urządzeniu vívosmart 4
można zarządzać za pomocą zgodnego smartfonu.
Wybierz opcję:
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem operacyjnym
Apple , użyj ustawień powiadomień w smartfonie, aby
wybrać elementy, które mają być wyświetlane na ekranie
urządzenia.
• Jeśli korzystasz ze smartfonu z systemem Android™,
z poziomu aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Ustawienia > Powiadomienia z telefonu.
®
Wyświetlanie połączeń przychodzących
Jeśli urządzenie jest sparowane z aplikacją Garmin Connect
Mobile, połączenia ze smartfonu można przeglądać
w urządzeniu.
Gdy w urządzeniu wyświetli się powiadomienie
przychodzące, wybierz jedną z opcji:
UWAGA: Dostępne opcje różnią się w zależności od
posiadanego smartfonu.
• Dotknij ekranu dotykowego i wybierz , aby odebrać
połączenie na smartfonie.
• Dotknij ekranu dotykowego i wybierz , aby odrzucić
połączenie.
• Wybierz
, aby odrzucić powiadomienie.
• Wybierz , jeśli smartfon jest wyposażony w Android, aby
wysłać automatyczną odpowiedź do osoby dzwoniącej.
Lokalizowanie smartfonu
Możesz użyć tej funkcji, aby zlokalizować zgubiony smartfon
sparowany za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth
i znajdujący się w jej zasięgu.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
Urządzenie vívosmart 4 rozpocznie wyszukiwanie
sparowanego smartfonu. Smartfon wyemituje alarm
dźwiękowy, a moc sygnału Bluetooth wyświetli się na ekranie
urządzenia. Moc sygnału Bluetooth zwiększa się w miarę
zbliżania się do smartfonu.
4
Dzięki funkcji Podłączony GPS urządzenie wykorzystuje antenę
GPS smartfonu do rejestrowania danych GPS spacerów,
biegów i jazdy na rowerze (Rejestrowanie aktywności za
pomocą funkcji Podłączony GPS, strona 5). Dane GPS,
w tym lokalizacja, dystans i prędkość, są wyświetlane
w szczegółach aktywności na posiadanym koncie Garmin
Connect.
Zegar
Korzystanie ze stopera
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
stoper.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby zatrzymać
stoper.
5 W razie potrzeby naciśnij
, aby zresetować stoper.
Włączanie minutnika
1
2
3
4
Naciśnij
, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Przesuń palcem, aby ustawić stoper.
Dotknij środkowej części ekranu dotykowego, aby wybrać
czas i przejść do następnego ekranu.
5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
stoper.
6 W razie potrzeby dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby
zatrzymać stoper.
7 W razie potrzeby naciśnij , aby zresetować stoper.
Korzystanie z budzika
1 Ustaw czas i częstotliwość budzenia na koncie Garmin
2
3
4
5
Connect (Ustawienia dźwięku i alertów, strona 9).
Naciśnij
, aby wyświetlić menu.
Wybierz > .
Przeciągnij palcem, aby przewijać alarmy.
Wybierz alarm, aby go włączyć lub wyłączyć.
Gdy alarm jest włączony, pojawi się na widżecie godziny
i daty.
Trening
Rejestrowanie aktywności z pomiarem czasu
Możesz zarejestrować mierzoną aktywność, a następnie
zapisać ją i przesłać do konta Garmin Connect.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno .
3 Przeciągnij, aby przewijać listy z aktywnościami i wybrać
jedną z poniższych opcji:
• Wybierz dla chodu.
Zegar
4
5
6
7
8
• Wybierz dla biegania.
• Wybierz dla treningu siłowego.
• Wybierz dla treningu cardio.
• Wybierz
dla aktywności na rowerze.
• Wybierz dla treningu na maszynie eliptycznej.
• Wybierz dla wyzwania liczby kroków Toe-to-Toe™.
• Wybierz
dla pływania w basenie.
• Wybierz dla jogi.
• Wybierz dla ćwiczeń na schodach.
• Wybierz dla innych typów aktywności.
UWAGA: Za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile
możesz dodawać lub usuwać aktywności z pomiarem czasu
(Dostosowywanie opcji aktywności, strona 9).
Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić
stoper.
Rozpocznij aktywność.
PORADA: Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby
wznowić działanie stopera.
Dotknij, aby wyświetlić ekrany z dodatkowymi danymi, które
pojawią się u góry ekranu dotykowego.
Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać stoper.
Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Rejestrowanie aktywności za pomocą funkcji
Podłączony GPS
Możesz podłączyć urządzenie do swojego smartfona, aby
rejestrować dane GPS dotyczące spaceru, biegu lub aktywności
na rowerze.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno .
3 Wybierz kolejno , lub .
4 Wybierz kolejno , aby podłączyć urządzenie do konta
Garmin Connect.
Na ekranie urządzenia wyświetli się .
UWAGA: Jeśli nie możesz podłączyć urządzenia do swojego
smartfona, możesz wybrać , aby kontynuować aktywność.
Dane GPS nie zostaną zarejestrowane.
5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
6 Rozpocznij aktywność.
Podczas aktywności telefon musi znajdować się w zasięgu.
7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
8 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Rejestrowanie aktywności treningu siłowego
Podczas aktywności treningu siłowego można zapisywać serie.
Seria to wiele powtórzeń pojedynczego ruchu.
1 Naciśnij , aby zobaczyć menu.
2 Wybierz kolejno > .
3 Przesuń palcem, aby skonfigurować liczenie powtórzeń.
4 Wybierz Licz. powtórzeń.
Trening
5 Dotknij ekranu dotykowego, aby włączyć liczenie powtórzeń.
6 Naciśnij , aby powrócić do ekranu stopera aktywności.
7 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
8 Rozpocznij pierwszą serię.
Urządzenie liczy powtórzenia i wyświetla wartość bieżącego
tętna oraz liczbę powtórzeń (Dostosowywanie pól danych,
strona 9).
9 Naciśnij , aby zakończyć serię.
Zostanie wyświetlony licznik czas odpoczynku.
10 Podczas odpoczynku wybierz opcję:
• Aby wyświetlić ekrany z dodatkowymi danymi, dotknij
górną część ekranu dotykowego.
• Aby edytować liczbę powtórzeń, dotknij .
• Aby wyświetlić czas i datę lub widżety sterowania muzyką,
przesuń palcem w górę lub w dół.
• Aby wstrzymać aktywność, dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego.
11 Naciśnij , aby zacząć następną serię.
12 Powtarzaj kroki od 8 do 10 aż do zakończenia aktywności.
13 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać stoper aktywności.
14 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno , aby zapisać aktywność.
• Wybierz kolejno , aby usunąć wybraną aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności treningu
siłowego
• Nie zerkaj na urządzenie podczas wykonywania powtórzeń.
Urządzenie należy obsługiwać na początku i na końcu każdej
serii oraz podczas odpoczynku.
• Skoncentruj się na formie podczas wykonywania powtórzeń.
• Wykonuj ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała lub
obciążenia.
• Wykonuj powtórzenia w płynnym, szerokim zakresie ruchów.
Powtórzenie jest liczone, gdy ramię, na którym założone jest
urządzenie, powraca do pozycji wyjściowej.
UWAGA: Ćwiczenia nóg mogą nie być liczone.
• Włącz automatyczne wykrywanie serii, aby serie były
automatycznie rozpoczynane i kończone.
• Zapisz i prześlij aktywność treningu siłowego na swoje konto
Garmin Connect.
Aby wyświetlić i edytować szczegóły aktywności, możesz
skorzystać z narzędzi dostępnych na Twoim koncieGarmin
Connect.
Rejestrowanie pływania
UWAGA: Pomiary czujnika tętna są niedostępne podczas
pływania.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz Dł. basenu.
4 Wybierz Poziom.
5 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
Urządzenie rejestruje dane aktywności tylko wtedy, gdy
licznik aktywności jest włączony.
6 Rozpocznij aktywność.
5
Urządzenie automatycznie rejestruje interwały lub
przepłynięte długości i wyświetla je w górnej części ekranu
dotykowego.
7 Po zakończeniu aktywności dotknij dwukrotnie ekranu
dotykowego, aby zatrzymać stoper.
8 W razie potrzeby wybierz , aby edytować liczbę długości.
9 Naciśnij .
10 Wybierz opcję:
• Wybierz , aby edytować liczbę długości.
• Wybierz , aby zapisać aktywność.
• Wybierz , aby usunąć aktywność.
• Wybierz , aby wznowić aktywność.
Porady dotyczące rejestrowania aktywności pływania
• Uruchom stoper przed wejściem do basenu.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie zmieniaj stylów podczas
aktywności pływania.
• Przed edytowaniem liczby długości wysusz wyświetlacz.
• Edytuj liczbę długości, dzięki czemu w przyszłości urządzenie
dokładniej przeliczy długości.
• Jeśli nie musisz edytować liczby długości basenu, poczekaj,
aż po zakończeniu pomiaru pływania automatycznie
rozpocznie się zapisywanie pomiaru stopera.
Rozpoczynanie wyzwania Toe-to-Toe
Możesz rozpocząć 2-minutowe wyzwanie Toe-to-Toe, w którym
możecie wziąć udział Ty i znajomy ze zgodnym urządzeniem.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > , aby rzucić wyzwanie innemu użytkownikowi
znajdującemu się w zasięgu (3 metry).
UWAGA: Każdy z uczestników wyzwania musi rozpocząć
wyzwanie w swoim urządzeniu.
Jeśli urządzenie nie znajdzie żadnych uczestników w ciągu
30 sekund, wyzwanie wygasa.
3 Dotknij nazwy uczestnika.
4 Dotknij dwukrotnie ekranu dotykowego, aby uruchomić stoper
aktywności.
Przed włączeniem się minutnika urządzenie odlicza 3
sekundy.
5 Wykonuj kroki przez 2 minuty.
Kiedy pozostaną 3 sekundy, urządzenie będzie brzęczeć do
momentu, aż skończy się czas.
6 Umieść urządzenie w zasięgu (3 metry).
Urządzenia wyświetlają kroki wykonane przez każdego
uczestnika oraz pokazują, kto zajął pierwsze, a kto drugie
miejsce.
Uczestnicy mogą dotknąć , aby rozpocząć kolejne wyzwanie
lub wyjść z menu.
Funkcje związane z tętnem
Urządzenie vívosmart umożliwia wyświetlanie danych tętna
mierzonego na nadgarstku.
Monitoruje poziom stężenia tlenu we krwi. Znajomość danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga określić, jak ciało
przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku.
UWAGA: Pulsoksymetr znajduje się z tyłu urządzenia.
Wyświetla bieżący pułap tlenowy, który jest wskaźnikiem wydolności sportowca i który powinien wzrastać w miarę poprawy
kondycji.
Przesyła bieżące tętno do sparowanego urządzenia Garmin .
®
6
Pulsoksymetr
Urządzenie vívosmart jest wyposażone w pulsoksymetr
nadgarstkowy do pomiaru poziomu tlenu we krwi. Znajomość
danych dotyczących poziomu stężenia tlenu we krwi pomaga
określić, jak ciało przystosowuje się do ćwiczeń i wysiłku.
Urządzenie określa natlenienie krwi poprzez emisję światła na
skórę i pomiar ilości zaabsorbowanego światła. Jest on
określany za pomocą jednostki SpO2.
W urządzeniu odczyty pulsoksymetru są wyświetlane jako
procentowa wartość SpO2. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące odczytów
pulsoksymetru, w tym obecne trendy z ostatnich kilku dni
(Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu, strona 6).
Więcej informacji na temat dokładności odczytów pulsoksymetru
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Uzyskiwanie odczytów pulsoksymetru
Możesz ręcznie rozpocząć odczyt pulsoksymetru na urządzeniu
w dowolnym momencie. Dokładność odczytów zależy od
przepływu krwi, umiejscowienia urządzenia na nadgarstku
i pozostania w bezruchu.
1 Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka.
Urządzenie powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt
ciasno.
2 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
3 Wybierz > .
4 Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
5 Nie ruszaj się.
Urządzenie wyświetli natlenienie krwi jako wartość procentową.
UWAGA: Możesz dostosować ustawienia pulsoksymetru na
koncie Garmin Connect (Ustawienia śledzenia aktywności,
strona 9).
Włączanie monitorowania SpO2 podczas snu
Urządzenie można skonfigurować w taki sposób, aby ciągle
mierzyło poziom tlenu we krwi, lub SpO2, podczas snu
(Wskazówki dotyczące nieprawidłowego odczytu pulsoksymetru,
strona 11).
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz kolejno Śledzenie aktywności > Pulsoksymetr.
4 Wybierz Monitorowanie snu z pulsoksymetrem.
UWAGA: Nietypowe pozycje podczas snu mogą powodować
wyjątkowo niskie odczyty SpO2 podczas snu.
Ustawianie alertów nietypowo wysokiego tętna
Urządzenie można ustawić, aby ostrzegało, gdy tętno
przekroczy określoną liczbę uderzeń na minutę (bpm) po
okresie bezczynności. Można ustawić próg tętna na koncie
Garmin Connect (Ustawienia dźwięku i alertów, strona 9).
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > Alerty nietypowo wysokiego
tętna.
3 Dotknij ekranu jeden raz, aby włączyć alarm.
Za każdym razem, gdy przekroczysz ustawioną wartość,
urządzenie wyświetli komunikat i zawibruje.
Trening
UWAGA: Alert ten należy włączyć w urządzeniu i na koncie
Garmin Connect.
Przesyłanie danych tętna do urządzenia Garmin
Możesz przesyłać dane tętna z urządzenia vívosmart 4
i przeglądać je w sparowanych urządzeniach Garmin. Na
przykład możesz przesyłać dane tętna do urządzenia Edge
podczas jazdy rowerem, korzystając z kamery sportowej VIRB.
UWAGA: Przesyłanie danych tętna skraca czas działania
baterii.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
Urządzenie vívosmart 4 rozpocznie przesyłanie danych tętna.
UWAGA: Podczas przesyłania danych tętna można
przesunąć palcem na ekranie, aby wyświetlić widżet godziny
i daty.
3 Sparuj urządzenie vívosmart 4 ze zgodnym urządzeniem
Garmin ANT+ .
UWAGA: Instrukcje parowania są odmienne dla każdego
zgodnego urządzenia Garmin. Zajrzyj do podręcznika
użytkownika.
4 Naciśnij , aby rozpocząć przesyłanie danych tętna.
®
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
swoje aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy, sesje
pływania, piesze wędrówki i wiele innych.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie connect.garmin.com.
Śledź swoje postępy: Możesz śledzić dzienną liczbę kroków,
przystąpić do rywalizacji ze znajomymi i realizować założone
cele.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do konta Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, takie jak czas, dystans, spalone
kalorie czy własne raporty.
®
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji.
Na urządzeniu szacowany pułap tlenowy jest wyświetlany
w postaci liczby i opisu. Za pomocą konta Garmin Connect
można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące
szacowanego pułapu tlenowego, w tym wiek sprawnościowy.
Wiek sprawnościowy zapewnia porównanie formy z osobą tej
samej płci w innym wieku. W przypadku regularnego
wykonywania ćwiczeń wiek sprawnościowy może się z czasem
obniżyć.
Dane dotyczące pułapu tlenowego zostały dostarczone przez
firmę FirstBeat. Analiza pułapu tlenowego została opublikowana
za zgodą The Cooper Institute . Więcej informacji znajduje się
w załączniku (Standardowe oceny pułapu tlenowego,
strona 13) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Urządzenie wymaga korzystania z danych tętna mierzonego na
nadgarstku oraz 15-minutowego szybkiego marszu lub biegu
z pomiarem czasu w celu wyświetlenia pułapu tlenowego.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
Jeśli już zarejestrowano 15-minutowy szybki marsz lub bieg,
na ekranie pojawi się pułap tlenowy. Urządzenie aktualizuje
pułap tlenowy za każdym razem po ukończeniu chodu lub
biegu z pomiarem czasu.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby uzyskać pułap tlenowy.
Po ukończeniu testu zostanie wyświetlony komunikat.
4 Aby ręcznie rozpocząć test pułapu tlenowego i uaktualnić
dane szacunkowe, dotknij bieżącego odczytu i postępuj
zgodnie z instrukcjami.
Urządzenie poinformuje Cię o nowym szacunkowym pułapie
tlenowym.
Garmin Connect
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Zarządzaj ustawieniami: Możesz dostosowywać ustawienia
urządzenia i użytkownika za pomocą konta Garmin Connect.
Garmin Move IQ™
Jeśli ruchy odpowiadają znanym wzorcom ćwiczenia, funkcja
Move IQ automatycznie zidentyfikuje rodzaj wydarzenia
i wyświetli je na osi czasu. Wydarzenia Move IQ pokazują typ
aktywności i czas jej trwania, ale nie pojawiają się na liście
aktywności lub w aktualnościach.
Funkcja Move IQ umożliwia automatyczne rozpoczęcie
aktywności z pomiarem czasu w przypadku chodu i biegu,
wykorzystując progi czasowe określone w aplikacji Garmin
Connect Mobile. Aktywności te pojawią się na liście Twoich
aktywności.
Synchronizowanie danych z aplikacją
Garmin Connect Mobile
Urządzenie automatycznie synchronizuje dane z aplikacją
Garmin Connect Mobile przy każdym jej uruchomieniu.
Następnie urządzenie co jakiś czas automatycznie
synchronizuje dane z aplikacją Garmin Connect Mobile. Dane
można również w każdej chwili zsynchronizować ręcznie.
1 Umieść urządzenie blisko smartfonu.
2 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
PORADA: Aplikacja może być uruchomiona lub działać w tle.
3 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
4 Wybierz > .
5 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.
6 Swoje dane możesz przejrzeć w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą konta Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
Garmin Connect
7
Synchronizowanie danych z komputerem
Aby móc zsynchronizować dane z aplikacją Garmin Connect na
komputerze, należy zainstalować aplikację Garmin Express™
(Konfigurowanie Garmin Express, strona 8).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Otwórz aplikację Garmin Express.
Urządzenie przełączy się w tryb pamięci masowej.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Przejrzyj swoje dane za pomocą konta Garmin Connect.
Parowanie wielu urządzeń mobilnych
Urządzenie vívosmart 4 można sparować z kilkoma
urządzeniami mobilnymi. Na przykład, możesz sparować
urządzenie vívosmart 4 ze smartfonem i tabletem.
1 Zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Connect na urządzeniu
mobilnym (Garmin Connect, strona 7).
2 Na urządzeniu vívosmart 4 dotknij , aby wyświetlić menu,
a następnie przesuń i wybierz > , aby włączyć tryb
parowania.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
urządzenia mobilnego, aby sparować urządzenie vívosmart 4
i zakończyć konfigurację.
4 W razie potrzeby powtórz kroki 1–3 dla każdego
dodatkowego urządzenia mobilnego.
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia urządzenia
Niektóre ustawienia można dostosować w urządzeniu
vívosmart 4. Dodatkowe ustawienia można dostosować na
koncie Garmin Connect.
Naciśnij
, aby przejść do menu i wybierz .
: Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać (Korzystanie
z trybu Nie przeszkadzać, strona 8).
: Umożliwia ustawienie jasności ekranu (Regulowanie jasności
ekranu, strona 8).
UWAGA: Im wyższy poziom jasności, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
: Umożliwia ustawienie poziomu wibracji (Ustawianie poziomu
wibracji, strona 8).
UWAGA: Im wyższy poziom wibracji, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
: Umożliwia ustawienie trybu tętna oraz włączanie i wyłączanie
alertów nietypowo wysokiego tętna (Ustawienia
nadgarstkowego pomiaru tętna, strona 8) .
: Wyświetla informacje o urządzeniu i umożliwia zresetowanie
urządzenia (Ustawienia systemowe, strona 8).
Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać
Możesz korzystać z trybu Nie przeszkadzać, aby wyłączyć
wibracje i podświetlenie dla alertów i powiadomień. Na przykład
tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania filmu.
• Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać,
przytrzymaj przycisk
i wybierz > .
• Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć tryb „Nie
przeszkadzać” podczas godzin snu, przejdź do ustawień
urządzenia w aplikacji Garmin Connect Mobile, a następnie
8
wybierz kolejno Dźwięki i alerty > Nie przeszkadzać
podczas snu.
Regulowanie jasności ekranu
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Wybierz opcję:
• Aby ręcznie wyregulować jasność, wybierz numer od 1 do
7.
• Aby jasność ekranu była automatycznie dostosowywana
do oświetlenia otoczenia, wybierz Auto.
UWAGA: Poziom jasności ekranu wpływa na czas działania
baterii.
Ustawianie poziomu wibracji
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Dotknij ekranu, aby wybrać poziom wibracji.
UWAGA: Im wyższy poziom wibracji, tym szybciej
wyczerpuje się bateria.
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna
Naciśnij
, aby przejść do menu i wybierz > .
Tryb pomiaru tętna: Umożliwia włączenie i wyłączenie
nadgarstkowego pomiaru tętna. Wybierz opcję Tylko akt.,
aby używać nadgarstkowego pomiaru tętna tylko podczas
aktywności z pomiarem czasu.
Alerty nietypowo wysokiego tętna: Umożliwia ustawienie
urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy tętno przekroczy
określony próg po okresie bezczynności (Ustawienia dźwięku
i alertów, strona 9).
Ustawienia systemowe
Naciśnij
, aby przejść do menu i wybierz > .
Oprogramowanie: Wyświetla wersję oprogramowania.
Informacje prawne: Wyświetla informacje prawne.
Zeruj: Umożliwia usunięcie danych użytkownika i zresetowanie
ustawień (Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień,
strona 12).
ID urządz. i licencje: Wyświetla informacje o identyfikatorze
urządzenia i umowie licencyjnej.
BluetoothUstawienia
Naciśnij
, aby przejść do menu i wybierz .
: Funkcja umożliwia zlokalizowanie zgubionego smartfonu
sparowanego za pomocą technologii bezprzewodowej
Bluetooth znajdującego się w jej zasięgu.
: Umożliwia sparowanie lub synchronizację urządzenia ze
smartfonem wyposażonym w funkcję Bluetooth.
: Pozwala włączyć i wyłączyć technologię bezprzewodową
Bluetooth. To ustawienie umożliwia korzystanie z funkcji
online Bluetooth za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile,
w tym z przesyłania powiadomień i aktywności do serwisu
Garmin Connect.
Garmin ConnectUstawienia
Ustawienia urządzenia, użytkownika i opcje aktywności można
dostosować za pomocą konta Garmin Connect. Niektóre
ustawienia można dostosować również w urządzeniu
vívosmart 4.
• W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin i wybierz posiadane urządzenie.
• W widżecie urządzenia w aplikacji Garmin Connect wybierz
swoje urządzenie, a następnie otwórz Ustawienia
urządzenia.
Dostosowywanie urządzenia
Po dostosowaniu ustawień zsynchronizuj dane, aby zastosować
zmiany w posiadanym urządzeniu (Synchronizowanie danych
z aplikacją Garmin Connect Mobile, strona 7)
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 8).
Ustawienia wyglądu
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Wygląd.
Widżety: Umożliwia dostosowanie widżetów wyświetlanych
w urządzeniu i zmianę ich kolejności w pętli.
Widżet ekranu głównego: Umożliwia ustawienie widżetu, który
pojawia się po upływie określonego czasu nieaktywności.
Własny widżet: Umożliwia wpisanie własnej wiadomości
wyświetlanej w pętli widżetów.
Tarcza zegarka: Umożliwia wybór tarczy zegarka.
Opcje wyświetlania: Umożliwia dostosowywanie wyświetlanych
elementów.
Limit czasu: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
UWAGA: Im dłuższy czas działania, tym szybciej wyczerpuje
się bateria.
Gest: Pozwala ustawić włączanie podświetlenia po obrocie
nadgarstka w kierunku ciała w celu spojrzenia na urządzenie.
Ustawienia dźwięku i alertów
Z menu urządzenia Garmin Connect wybierz Dźwięki i alerty.
Alarmy: Umożliwia ustawianie czasu włączenia budzika oraz
jego częstotliwości dla urządzenia.
Powiadomienia z telefonu: Umożliwia włączenie i konfigurację
powiadomień telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu.
Możesz filtrować powiadomienia Podczas aktywności lub
Poza aktywnością.
Alert nietypowo wysokiego tętna: Umożliwia ustawienie
urządzenia tak, aby ostrzegało, gdy tętno przekroczy
określony próg po okresie bezczynności. Możesz ustawić
Próg alarmu.
Przypomnienia o relaksie: Umożliwia ustawienie urządzenia
tak, aby ostrzegało, gdy poziom wysiłku jest wyjątkowo
wysoki. Alert ten zachęca do zrobienia sobie chwili
odpoczynku, a urządzenie sugeruje wykonanie ćwiczenia
oddechowego.
Alert połączenia Bluetooth: Umożliwia włączenie alertów
informujących o utracie połączenia ze smartfonem
sparowanym z urządzeniem za pomocą Bluetooth.
Nie przeszkadzać podczas snu: Ustawia urządzenie tak, aby
automatycznie przechodziło w tryb Nie przeszkadzać
podczas godzin snu (Ustawienia użytkownika, strona 9).
Dostosowywanie opcji aktywności
Można wybrać aktywności do wyświetlania w urządzeniu.
1 Z poziomu menu urządzenia Garmin Connect wybierz Opcje
aktywności.
2 Wybierz Edytuj.
3 Wybierz aktywności do wyświetlania w urządzeniu.
UWAGA: Nie można usunąć aktywności chodu ani biegu.
4 W razie potrzeby wybierz aktywność, aby dostosować jej
ustawienia, takie jak alerty i pola danych.
Oznaczanie okrążeń
Urządzenie można ustawić tak, aby korzystało z funkcji Auto
Lap , która automatycznie oznacza okrążenie po każdym
kilometrze lub mili. Funkcja ta umożliwia porównywanie swoich
wyników na różnych etapach aktywności.
UWAGA: Funkcja Auto Lap nie jest dostępna dla wszystkich
aktywności.
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
®
Dostosowywanie urządzenia
2
3
4
5
Wybierz urządzenie.
Wybierz Opcje aktywności.
Wybierz aktywność.
Wybierz Auto Lap.
Dostosowywanie pól danych
Istnieje możliwość zmiany pól występujących razem na stronach
wyświetlanych podczas działania stopera aktywności.
UWAGA: Nie można dostosować opcji Pływanie na basenie
1 W menu ustawień aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz Opcje aktywności.
4 Wybierz aktywność.
5 Wybierz Pola danych.
6 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
Ustawienia śledzenia aktywności
Wybierz Śledzenie aktywności z menu urządzenia Garmin
Connect.
Śledzenie aktywności: Umożliwia włączanie i wyłączanie
funkcji śledzenia aktywności.
Automatyczne rozpoczęcie aktywności: Umożliwia
automatyczne tworzenie i zapisywanie w urządzeniu
aktywności z pomiarem czasu, gdy funkcja Move IQ wykryje
aktywność użytkownika, taką jak chód lub bieg, która trwa
przez minimalny okres czasu. Można określić minimalny czas
dla biegania i chodzenia.
Własna długość kroku: Bardziej precyzyjne obliczanie przez
urządzenie przebytego dystansu dzięki niestandardowemu
ustawieniu długości kroku. Możesz podać znany dystans
i liczbę kroków do jego pokonania, a serwis Garmin Connect
obliczy długość kroku.
Pięter w ciągu dnia: Umożliwia określenie dziennego celu
dotyczącego liczby pięter pokonanych w górę.
Kroki dziennie: Umożliwia określenie dziennego celu kroków.
Możesz wybrać Cel automatyczny, aby urządzenie samo
ustalało cel kroków.
Alert ruchu: Umożliwia wyświetlanie wiadomości i paska ruchu
na ekranie aktualnego czasu, gdy użytkownik zbyt długo był
nieaktywny. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały dźwiękowe,
urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy lub
uruchomi wibracje.
UWAGA: To ustawienie skraca czas działania baterii.
Move IQ: Umożliwia włączanie i wyłączanie zdarzeń Move IQ.
Funkcja Move IQ automatycznie wykrywa wzorce aktywności,
takiej jak chodzenie lub bieg.
Monitorowanie snu z pulsoksymetrem: Pozwala urządzeniu
na zapisanie do czterech godzin odczytów pulsoksymetru
podczas snu.
Ustaw jako preferowany monitor aktywności: Ustawia
urządzenie jako podstawowe urządzenie śledzące
aktywność, jeśli do aplikacji podłączone jest więcej niż jedno
urządzenie.
Intensywnych minut w tygodniu: Umożliwia określenie
tygodniowego celu dotyczącego liczby minut dla
umiarkowanych i intensywnych aktywności. Urządzenie
umożliwia również ustawienie strefy tętna dla minut
umiarkowanej aktywności i strefę wyższego tętna dla minut
intensywnej aktywności. Możesz skorzystać z algorytmu
domyślnego.
Ustawienia użytkownika
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Ustawienia
użytkownika.
9
Dane osobowe: Umożliwia wprowadzenie informacji
osobistych, takich jak data urodzenia, płeć, wzrost i waga.
Sen: Umożliwia określenie typowych godzin snu.
Strefy tętna: Umożliwia szacowanie maksymalnego tętna
i określanie niestandardowych stref tętna.
1 Ściśnij boki zaczepu do ładowania
ramiona.
, aby rozchylić jego
Ustawienia ogólne
W menu urządzenia Garmin Connect wybierz Ogólne.
Nazwa urządzenia: Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia.
Który nadgarstek: Pozwala określić nadgarstek, na którym
noszone jest urządzenie.
UWAGA: Ustawienie to jest wykorzystywane do treningu
siłowego i gestów.
Autoprzesyłanie aktywności: Włącza lub wyłącza
automatyczne przesyłanie zapisanych aktywności
i codziennych danych śledzenia aktywności z urządzenia do
konta Garmin Connect.
Format czasu: Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania czasu.
Format daty: Pozwala ustawić format wyświetlania dnia
i miesiąca (miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc) w urządzeniu.
Język: Ustawia język urządzenia.
Jednostki: Umożliwia ustawienie urządzenia, aby pokazywało
przebyty dystans w milach lub kilometrach.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-polimerowa
Czas działania baterii
Do 7 dni
Zakres temperatury
roboczej
Od -20ºC do 50ºC (od -4ºF do 122ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna)
• Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Klasa wodoszczelności
Pływanie*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i informacje prawne.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz > .
3 Przesuń palcem, aby wyświetlić informacje.
Ładowanie urządzenia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie wyczyścić i osuszyć styki
oraz obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem
urządzenia do komputera. Wskazówki dotyczące czyszczenia
można znaleźć w załączniku.
10
2 Ustaw zaczep w jednej linii ze stykami
, a następnie
zaciśnij ramiona zaczepu.
3 Podłącz przewód USB do źródła zasilania.
4 Całkowicie naładuj urządzenie.
Wskazówki dotyczące ładowanie urządzenia
• Podłącz ładowarkę do urządzenia, aby naładować je przez
przewód USB (Ładowanie urządzenia, strona 10).
Aby naładować urządzenie, przewód USB należy podłączyć
do zasilacza sieciowego zatwierdzonego przez firmę Garmin
i standardowego gniazdka elektrycznego lub portu USB
w komputerze.
• Wyświetl informacje o stanie naładowania baterii na ekranie
informacji w urządzeniu (Wyświetlanie poziomu naładowania
baterii, strona 2).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Unikać mocnych wstrząsów i niewłaściwego korzystania,
ponieważ może ono skrócić okres eksploatacji urządzenia.
Nie wolno używać ostrych przedmiotów w celu wyczyszczenia
urządzenia.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną, środkami
zawierającymi filtry przeciwsłoneczne, kosmetykami, alkoholem
i innymi środkami o silnym działaniu należy dokładnie umyć
urządzenie pod bieżącą wodą. Zbyt długi kontakt z tymi
substancjami może doprowadzić do uszkodzenia obudowy.
Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej
temperaturze, takich jak suszarka do ubrań.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Po podłączeniu urządzenia do ładowarki nawet najmniejsze
ilości potu i wilgoci obecne na urządzeniu mogą spowodować
korozję styków elektrycznych urządzeń. Korozja tych elementów
może uniemożliwić ładowanie i przesyłanie danych.
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Informacje o urządzeniu
PORADA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/fitandcare.
Rozwiązywanie problemów
Czy mój smartfon jest zgodny z tym
urządzeniem?
Urządzenie vívosmart 4 jest zgodne z telefonami, które
wykorzystują bezprzewodową technologię Bluetooth.
Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na
stronie www.garmin.com/ble.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu.
• Jeśli urządzenia są już sparowane, wyłącz funkcję Bluetooth
w obu urządzeniach, a następnie z powrotem ją włącz.
• Jeśli urządzenia nie są sparowane, włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth w smartfonie.
• W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect Mobile,
wybierz
lub , a następnie wybierz kolejno Urządzenia
Garmin > Dodaj urządzenie, aby przejść do trybu
parowania.
• Dotknij
, aby wyświetlić menu, a następnie przesuń
i wybierz > , aby włączyć tryb parowania.
Moje urządzenie nie łączy się z funkcją GPS
w telefonie
• Umieść urządzenie w zasięgu smartfonu.
• Włącz GPS w smartfonie.
• Zapoznaj się z ustawieniami telefonu, aby sprawdzić, czy
usługi lokalizacji telefonu są udostępnione dla aplikacji
Garmin Connect.
• Udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym widokiem nieba,
z dala od wysokich budynków i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Śledzenie aktywności
Więcej informacji na temat dokładności śledzenia aktywności
znajduje się na stronie garmin.com/ataccuracy.
Liczba kroków jest niedokładna
Jeśli liczba kroków jest niedokładna, spróbuj wykonać
następujące kroki.
• Noś urządzenie na nadgarstku ręki, która nie jest
dominująca.
• Noś urządzenie w kieszeni, pchając wózek spacerowy lub
kosiarkę.
• Noś urządzenie w kieszeni, kiedy aktywnie używasz
wyłącznie rąk lub ramion.
UWAGA: Urządzenie może interpretować niektóre
powtarzające się ruchy, takie jak te wykonywane w trakcie
mycia naczyń, składania prania lub klaskania, jako kroki.
Liczba kroków na moim urządzeniu i koncie Garmin
Connect nie jest zgodna
Liczba kroków na koncie Garmin Connect aktualizuje się po
zsynchronizowaniu urządzenia.
1 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 8).
• Zsynchronizuj liczbę kroków z aplikacją Garmin Connect
Mobile (Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin
Connect Mobile, strona 7).
Zaczekaj,
aż urządzenie zsynchronizuje dane.
2
Rozwiązywanie problemów
Synchronizacja może potrwać kilka minut.
UWAGA: Odświeżenie aplikacji Garmin Connect Mobile lub
aplikacji Garmin Connect nie powoduje synchronizacji
danych ani aktualizowania liczby kroków.
Poziom wysiłku nie jest wyświetlany
Aby urządzenie mogło wykryć poziom wysiłku, należy włączyć
funkcję nadgarstkowego monitorowania tętna.
Urządzenie mierzy zmienność tętna w ciągu dnia podczas
okresów nieaktywności, aby ocenić natężenie wysiłku.
Urządzenie nie określa poziomu wysiłku podczas aktywności
z pomiarem czasu.
Jeśli zamiast poziomu wysiłku widoczne są kreski, nie ruszaj
się i poczekaj, aż urządzenie zmierzy zmienność tętna.
Miga wskaźnik minut intensywnej aktywności
Wskaźnik minut intensywnej aktywności zaczyna migać po
przekroczeniu progu intensywności zaliczającego aktywność
jako minuty intensywnej aktywności.
Ćwicz przez co najmniej 10 minut z umiarkowaną lub wysoką
intensywnością.
Wskazanie liczby pokonanych pięter wydaje się
niewłaściwe
Urządzenie używa wewnętrznego barometru do pomiaru zmiany
wysokości podczas wchodzenia na kolejne piętra. Pokonane
piętro jest równe wysokości 3 m (10 ft).
• Znajdź niewielkie otwory barometru z tyłu urządzenia obok
styków do ładowania i wyczyść obszar wokół styków.
Zatkane otwory barometru mogą mieć wpływ na jego pracę.
Aby wyczyścić zabrudzony obszar, można też umyć
urządzenie wodą.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie
wyschnie.
• Podczas wchodzenia po schodach unikaj chwytania się
poręczy i pokonywania kilku stopni naraz.
• W przypadku wietrznych warunków atmosferycznych zakryj
urządzenie rękawem lub kurtką, ponieważ silny podmuch
wiatru może spowodować nieprawidłowe odczyty.
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika tętna z tyłu urządzenia.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
• Wykonaj rozgrzewkę przez 5-10 minut i przed rozpoczęciem
aktywności odczytaj tętno.
UWAGA: Gdy na zewnątrz jest zimno, wykonaj rozgrzewkę
w pomieszczeniu.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Wskazówki dotyczące nieprawidłowego
odczytu pulsoksymetru
Jeśli dane pulsoksymetru są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Nie ruszaj się podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi.
• Załóż urządzenie powyżej kości nadgarstka. Urządzenie
powinno dobrze przylegać do ciała, lecz niezbyt ciasno.
11
• Podczas mierzenia poziomu tlenu we krwi trzymaj ramię
z urządzeniem na wysokości serca.
• Przed założeniem urządzenia wyczyść i osusz ramię.
• W miejscu, w którym nosisz urządzenie, nie smaruj skóry
kremem z filtrem przeciwsłonecznym, balsamem ani
środkiem odstraszającym owady.
• Uważaj, aby nie zarysować czujnika optycznego z tyłu
urządzenia.
• Po każdym treningu opłucz urządzenie pod bieżącą wodą.
Porady dotyczące uzyskiwania lepszych
danych Body Battery
• Poziom Body Battery jest aktualizowany po
zsynchronizowaniu urządzenia z kontem Garmin Connect.
• Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, urządzenie należy nosić
podczas snu.
• Odpoczynek i dobry sen pozwalają zwiększyć Body Battery.
• Wyczerpujące aktywności, duży wysiłek i niska jakość snu
mogą spowodować zmniejszenie zapasu energii Body
Battery.
• Spożywanie żywności i stymulantów (np. kofeiny) nie ma
wpływu na Body Battery.
Urządzenie nie wyświetla prawidłowego
czasu
Urządzenie aktualizuje czas i datę, gdy synchronizujesz je
z komputerem lub z urządzeniem mobilnym. W przypadku
zmiany strefy czasowej lub zmiany czasu na czas letni musisz
zsynchronizować swoje urządzenie, aby podawało właściwą
godzinę.
1 Potwierdź, że komputer lub urządzenie mobilne wyświetla
prawidłowy czas lokalny.
2 Wybierz opcję:
• Zsynchronizuj urządzenie z komputerem
(Synchronizowanie danych z komputerem, strona 8).
• Zsynchronizuj urządzenie z urządzeniem mobilnym
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 7).
Aktualna data i godzina są aktualizowane automatycznie.
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
Jeśli w urządzeniu został wybrany przypadkowo nieprawidłowy
język, można go zmienić.
1 W smartfonie otwórz aplikację Garmin Connect Mobile,
wybierz
lub , a następnie wybierz Urządzenia Garmin.
Wybierz
urządzenie.
2
3 Wybierz kolejno Ogólne > Język.
4 Wybierz język.
5 Zsynchronizuj urządzenie.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Zmniejsz jasność ekranu i limit czasu (Regulowanie jasności
ekranu, strona 8).
• Wyłącz gesty wykonywane nadgarstkiem (Ustawienia
wyglądu, strona 9).
• Ogranicz liczbę powiadomień wyświetlanych w urządzeniu
vívosmart 4 w ustawieniach centrum powiadomień
w smartfonie (Zarządzanie powiadomieniami, strona 4).
• Wyłącz inteligentne powiadomienia (Ustawienia dźwięku
i alertów, strona 9).
• Wyłącz technologię bezprzewodową Bluetooth, jeśli nie
korzystasz z funkcji online (BluetoothUstawienia, strona 8).
12
• Wyłącz funkcję monitorowania SpO2 podczas snu
(Ustawienia śledzenia aktywności, strona 9).
• Wyłącz przesyłanie danych tętna do sparowanego
urządzenia Garmin (Przesyłanie danych tętna do urządzenia
Garmin, strona 7).
• Wyłącz funkcję monitorowania nadgarstkowego pomiaru
tętna (Ustawienia nadgarstkowego pomiaru tętna, strona 8).
UWAGA: Funkcja monitorowania tętna mierzonego na
nadgarstku służy do obliczania minut intensywnej
aktywności, pułapu tlenowego, poziomu wysiłku i spalonych
kalorii.
Przywracanie wszystkich domyślnych
ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
1 Naciśnij , aby wyświetlić menu.
2 Wybierz kolejno > > Zeruj.
3 Wybierz opcję:
• Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień
urządzenia, ale zachować wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika oraz historię aktywności,
wybierz Resetuj ustawienia domyślne.
• Aby przywrócić domyślne wartości dla wszystkich
ustawień urządzenia oraz usunąć wszystkie informacje
wprowadzone przez użytkownika i historię aktywności,
wybierz Usuń dane i zresetuj ustawienia.
Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony komunikat.
4 Naciśnij .
5 Wybierz .
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Connect Mobile
Aby móc zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji
Garmin Connect Mobile, należy posiadać konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Włączanie
i konfiguracja urządzenia, strona 1).
Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect Mobile
(Synchronizowanie danych z aplikacją Garmin Connect
Mobile, strona 7).
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Connect Mobile automatycznie prześle je do
urządzenia. Aktualizacja jest instalowana, gdy nie używasz
urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie uruchomi
się ponownie.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Garmin Express
oraz dodać swoje urządzenie (Synchronizowanie danych
z komputerem, strona 8).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Rozwiązywanie problemów
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Po zakończeniu przesyłania aktualizacji przez aplikację
Garmin Express odłącz urządzenie od komputera.
Urządzenie zainstaluje aktualizację.
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/ataccuracy.
Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Funkcja
pulsoksymetru nie jest dostępna we wszystkich krajach.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność oddechową,
zmniejsza obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie
rozmów
Podstawowy trening
poprawiający wydolność
sercowo-naczyniową,
dobre tempo do odrobienia formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona wydolność
oddechowa, optymalny
trening poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona wydolność
i próg beztlenowy,
większa prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
Wydolność beztlenowa
tempo, nie do utrzy- i mięśniowa, zwiększona
mania przez
moc
dłuższy czas, ciężki
oddech
Załącznik
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 13), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Załącznik
13
Indeks
A
akcesoria 13
aktualizacje, oprogramowanie 12
aktualny czas 12
aktywności 4–6, 9
własne 9
zapisywanie 9
alarmy 4
zegar 9
alerty 8
tętno 6, 8, 9
wibracje 8, 9
aplikacje 3
smartfon 1
Auto Lap 9
B
bateria 10
ładowanie 10
maksymalizowanie 8, 9, 12
poziom 2
Body Battery 3, 12
C
cele 2, 9
Connect IQ 1
czas, ustawienia 10
czyszczenie urządzenia 10
minut intensywnej aktywności 2, 9, 11
minutnik 4
Move IQ 9
N
O
okrążenia 9
oprogramowanie
aktualizowanie 12
licencja 8
wersja 10
P
parowanie, smartfon 11
parowanie urządzenia
czujniki ANT+ 7
smartfon 1, 8, 11
pilot VIRB 3
pływanie 5, 6
podświetlenie 9
pola danych 5, 9
powiadomienia 2, 4, 9
poziom stężenia tlenu 6
poziom wysiłku 3, 11
profile, aktywność 4
przyciski 1
pulsoksymetr 1, 6, 9, 11
pułap tlenowy 6, 7, 13
R
dane
przesyłanie 7, 10
zapisywanie 7
dane techniczne 10
dane użytkownika, usuwanie 8, 12
długość basenu, ustawianie 5
długość kroku 9
dostosowywanie urządzenia 8
dystans, pola danych 9
resetowanie urządzenia 8, 12
rozwiązywanie problemów 5, 6, 10–13
edytowanie 9
ekran, jasność 8
ekran dotykowy 1
ekran główny, dostosowywanie 9
G
Garmin Connect 1, 2, 4, 6–12
Garmin Express 8
aktualizowanie oprogramowania 12
GPS 5
sygnał 4
ustawienia 11
H
historia 7
przesyłanie do komputera 7, 8
I
identyfikator urządzenia 8, 10
interwały, pływanie 5, 6
J
jasność 8
jednostki miary 10
język 10, 12
K
kalibrowanie 3
kalorie 3
pola danych 9
kroki 2, 9
Ł
ładowanie 10
M
masa, ustawienia 9
menu 1
14
zapisywanie aktywności 4, 5, 9
zapisywanie danych 7
zegar 4
natężenie wysiłku 3
numer identyfikatora 8, 10
D
E
Z
S
smartfon 4, 11
aplikacje 3
parowanie 11
parowanie urządzenia 1, 8, 11
sterowanie muzyką 4
stoper 3–6, 9
odliczanie 4
strefy, tętno 9
Ś
śledzenie 6
śledzenie aktywności 2, 4, 9, 10
T
tarcze zegarka 9
technologia Bluetooth 3, 4, 8, 9, 11
tętno 1, 2
alerty 6, 8, 9
czujnik 6, 8, 11
parowanie czujników 7
pola danych 9
strefy 9, 13
trening 5
tryb pamięci masowej 8
tryb snu 3
tryb uśpienia 8, 9
U
udostępnianie danych 7
USB 12
przesyłanie plików 8
ustawienia 6, 8, 9, 12
urządzenie 8–10
ustawienia systemowe 8
usuwanie
wiadomości 4
wszystkie dane użytkownika 12
W
wiadomości 4
wibracje 8
alerty 8
widżety 2, 3, 9
wyzwania 6
Indeks
support.garmin.com
Sierpień 2019
190-02414-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising