Garmin | vívosmart® 4 | User manual | Garmin vívosmart® 4 Brukerveiledning

Garmin vívosmart® 4 Brukerveiledning
VÍVOSMART 4
®
Brukerveiledning
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Auto Lap , Edge , VIRB og vívosmart er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Body Battery™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ og Toe-to-Toe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Navnet BLUETOOTH og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03430
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Slå på og konfigurere enheten ................................................... 1
Ha på deg enheten ..................................................................... 1
Bruke enheten ............................................................................ 1
Menyalternativer ......................................................................... 1
Vise batterinivå ........................................................................... 1
Widgets........................................................................... 2
Skrittmål ...................................................................................... 2
Vise bevegelseslinjen ................................................................. 2
Vise pulswidgeten ....................................................................... 2
Intensitetsminutter ...................................................................... 2
Opparbeide seg intensitetsminutter ....................................... 2
Forbedre nøyaktigheten til kalorier ............................................. 2
Pulsvariasjoner og stressnivå ..................................................... 3
Bruke avslapningstidtakeren .................................................. 3
Body Battery ............................................................................... 3
Søvnsporing ................................................................................ 3
VIRB fjernkontroll ........................................................................ 3
Kontrollere et VIRB actionkamera .......................................... 3
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................3
Vise varsler ................................................................................. 3
Administrere varsler .................................................................... 3
Viser innkommende anrop .......................................................... 4
Finne en mistet smarttelefon ...................................................... 4
Musikkontroller ............................................................................ 4
Tilkoblet GPS .............................................................................. 4
Klokke .............................................................................. 4
Bruke stoppeklokken .................................................................. 4
Starte nedtellingstidtakeren ........................................................ 4
Bruke alarmklokken .................................................................... 4
Trening............................................................................ 4
Registrere en aktivitet du tar tiden på ......................................... 4
Registrere en aktivitet med tilkoblet GPS ................................... 4
Registrere en styrketreningsaktivitet ........................................... 5
Tips om registrering av styrketreningsaktiviteter .................... 5
Registrere en svømmeaktivitet ................................................... 5
Tips for registrering av svømmeaktiviteter ............................. 5
Starte en Toe-to-Toe utfordring .................................................. 5
Pulsfunksjoner ............................................................................ 6
Pulsoksimeter ........................................................................ 6
Konfigurere varsler for unormal puls ...................................... 6
Sende pulsdata til Garmin enheter ........................................ 6
Om kondisjonsberegninger .................................................... 6
Beregne VO2-maks ............................................................... 6
Tilpasse aktivitetsalternativer ................................................. 8
Innstillinger for aktivitetsmåling .............................................. 9
Brukerinnstillinger .................................................................. 9
Generelle innstillinger ............................................................ 9
Informasjon om enheten................................................ 9
Spesifikasjoner ........................................................................... 9
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 9
Lade enheten .............................................................................. 9
Tips til lading av enheten ....................................................... 9
Ta vare på enheten .................................................................. 10
Rengjøre enheten ................................................................ 10
Feilsøking...................................................................... 10
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? .................... 10
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 10
Enheten kobles ikke til telefonens GPS .................................... 10
Aktivitetsmåling ......................................................................... 10
Antall skritt virker unøyaktig ................................................. 10
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke ..................................................................... 10
Stressnivået mitt vises ikke .................................................. 10
Intensitetsminuttene blinker ................................................. 10
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig ............. 10
Tips for uregelmessig pulsdata ................................................. 11
Tips for unøyaktige pulsoksimeterdata ..................................... 11
Tips for forbedret Body Battery data ......................................... 11
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ................................... 11
Enheten bruker feil språk .......................................................... 11
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 11
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ......................................... 11
Produktoppdateringer ............................................................... 11
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 11
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 12
Få mer informasjon ................................................................... 12
Tillegg............................................................................ 12
Treningsmål .............................................................................. 12
Om pulssoner ........................................................................... 12
Pulssoneberegninger ................................................................ 12
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 12
Indeks............................................................................ 13
Garmin Connect............................................................. 7
Garmin Move IQ™ ...................................................................... 7
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen .............................................................................. 7
Synkronisere data med en datamaskin ...................................... 7
Parkoble flere mobilenheter ........................................................ 7
Konfigurere Garmin Express ...................................................... 7
Tilpasse enheten............................................................ 7
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 7
Bruke Ikke forstyrr-modusen .................................................. 7
Justere lysstyrken på skjermen .............................................. 8
Angi vibrasjonsnivået ............................................................. 8
Innstillinger for pulsmåler på håndleddet ............................... 8
Systeminnstillinger ................................................................. 8
BluetoothInnstillinger for ............................................................. 8
Garmin ConnectInnstillinger for .................................................. 8
Innstillinger for utseende ........................................................ 8
Innstillinger for lyder og varsler .............................................. 8
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
Ha på deg enheten
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
• Fest enheten over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig. Enheten
bør ikke bevege seg under løping eller trening for at
pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig. Du bør stå helt
stille for å få pulsoksymetermålinger.
Slå på og konfigurere enheten
Før du kan bruke enheten, må du koble den til en strømkilde for
å slå den på.
For å bruke vívosmart 4-enheten må du konfigurere den ved
hjelp av en smarttelefon eller en datamaskin. Når du bruker en
smarttelefon, må enheten parkobles direkte via Garmin
Connect™ Mobile-appen og ikke fra Bluetooth innstillingene på
smarttelefonen.
1 Installer Garmin Connect Mobile-appen fra appbutikken på
smarttelefonen din.
2 Klyp sammen sidene på ladeklemmen for å åpne armene
på klemmen.
®
MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av
enheten.
• Se i Tips for uregelmessig pulsdata, side 11 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Du finner mer informasjon om pulsoksymetersensoren i Tips
for unøyaktige pulsoksimeterdata, side 11.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til
garmin.com/ataccuracy.
Bruke enheten
3 Juster klemmen i henhold til kontaktene
, og slipp armene
på klemmen.
4 Koble USB-kabelen til en strømkilde for å slå på enheten
(Lade enheten, side 9).
Hello! vises når enheten slås på.
Dobbelttrykk Dobbelttrykk på berøringsskjermen
for å aktivere
enheten.
MERK: Skjermen slår seg av når den ikke er i bruk. Når
skjermen er av, er enheten fremdeles aktiv og registrerer
data.
Under en aktivitet du tar tiden på, kan du starte og stoppe
tidtakeren ved å dobbelttrykke på berøringsskjermen.
Håndleddsbevegelser
Roter og løft håndleddet mot kroppen for å slå skjermen
på. Roter håndleddet vekk fra kroppen for å slå skjermen
av.
Trykk på
Trykk på
skiven.
Trykk på
Sveip
Sveip opp eller ned på berøringsskjermen for å bla
gjennom widgets og menyalternativer.
Trykk
Trykk på berøringsskjermen for å foreta et valg.
for å åpne og lukke menyen fra hovedurfor å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Menyalternativer
for å vise menyen.
Du kan trykke på
TIPS: Sveip for å bla gjennom menyalternativene.
5 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra - eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
Innledning
Viser alternativene for tidsstyrt aktivitet.
Viser pulsmålingsfunksjonene.
Viser alternativene for tidtaker, stoppeklokke og alarm.
Viser alternativer for Bluetooth parkoblet smarttelefon.
Viser enhetsinnstillingene.
Vise batterinivå
Du kan se gjenværende batteristrøm på enheten din.
Hold inne skjermbildet for klokkeslett og dato i noen få
sekunder.
Den gjenværende batteristrømmen vises som et bilde.
1
Widgets
Enheten leveres forhåndslastet med widgets som gir oversiktlig
informasjon. Du kan sveipe på berøringsskjermen for å bla
gjennom widgetene. Noen widgets krever en parkoblet
smarttelefon.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect mobilappen til å velge
urskive og legge til eller fjerne widgeter, for eksempel
musikkontroller for smarttelefonen din (Tilpasse
aktivitetsalternativer, side 8).
Tidspunkt og Gjeldende tidspunkt og dato. Enheten oppdaterer klokdato
keslettet og datoen når du synkroniserer den med en
smarttelefon eller datamaskin.
Totalt antall skritt og målet ditt for den aktuelle dagen.
Enheten lærer og foreslår et nytt skrittmål for deg hver
dag.
Totalt antall etasjer og målet ditt for den aktuelle dagen.
Intensitetsminutter totalt og målet for den aktuelle uken.
Antall kalorier du har forbrent den aktuelle dagen,
inkludert både aktive kalorier og hvilekalorier.
Det vises flere deler
etter hvert 15. minutt med inaktivitet.
MERK: Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort
avstand.
Vise pulswidgeten
Pulswidgeten viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt
(bpm). Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
pulsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Sveip for å vise pulswidgeten.
Widgeten viser din nåværende puls
og hvilepuls
(Om
pulssoner, side 12).
Hvor langt du har gått i kilometer eller miles den aktuelle
dagen.
VIRB
Kontroller for et parkoblet VIRB actionkamera (selges
separat).
®
Kontroller for musikkspilleren på smarttelefonen.
Gjeldende temperatur og værmelding fra en parkoblet
smarttelefon.
Varsler på smarttelefonen, inkludert anrop, meldinger,
oppdateringer fra sosiale nettverk og annet, basert på
varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
En tilpasset melding som du oppretter i Garmin Connect
mobilappen.
Den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og
gjennomsnittlig hvilepuls over sju dager.
Gjeldende stressnivå. Enheten måler variasjonene i
pulsen din når du er inaktiv, for å beregne stressnivået
ditt. Et lavere tall indikerer et lavere stressnivå.
Gjeldende Body Battery™ energinivå. Enheten beregner
gjeldende energireserver basert på søvn, stress og aktivitetsdata. Et høyere tall indikerer en større energireserve.
Skrittmål
Intensitetsminutter
Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO)
anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke,
for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy
intensitet per uke, for eksempel løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften
mot ditt
daglige mål
etter hvert som du beveger deg. Enheten starter
med et standardmål på 7500 skritt per dag.
Opparbeide seg intensitetsminutter
Hvis du velger å ikke slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
slå den av og angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din
(Innstillinger for aktivitetsmåling, side 9).
Forbedre nøyaktigheten til kalorier
Vise bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg.
Sveip for å vise widgeten for skritt.
Bevegelseslinjen
vises etter en time med inaktivitet.
MERK: Bevegelseslinjen erstattes av skrittmålet ditt for
dagen etter et kort opphold.
2
vívosmart 4-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Enheten viser en beregning av det totale kaloriforbruket ditt for
gjeldende dag. Du kan forbedre nøyaktigheten til denne
beregningen ved å gå raskt i opptil 15 minutter.
1 Sveip for å vise skjermbildet for kalorier.
2 Velg .
MERK: vises når det er nødvendig å kalibrere kalorier.
Kalibreringsprosessen må bare gjennomføres én gang. Hvis
du allerede har registrert en gå- eller løpetur du tok tiden på,
kan det hende at ikke vises.
Widgets
3 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av varsler med unntak
av alarmer (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 7).
Pulsvariasjoner og stressnivå
Enheten din analyserer pulsvariasjonen din mens du er inaktiv
for å fastsette det generelle stressnivået ditt. Trening, fysisk
aktivitet, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som
har innvirkning på resultatet. Stressnivåverdiene spenner fra 0 til
100, der 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 et lavt stressnivå, 51
til 75 et middels høyt stressnivå og 76 til 100 et høyt stressnivå.
Når du kjenner til stressnivået ditt, kan du enklere identifisere
stressende øyeblikk i løpet av dagen. Du får best resultat hvis
du har enheten på deg mens du sover.
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se stressnivået for hele døgnet, langvarige trender og
ytterligere detaljer.
Bruke avslapningstidtakeren
Du kan bruke avslapningstidtakeren for å utføre en veiledet
pusteøvelse.
1 Sveip for å vise widgeten for stressnivå.
2 Trykk på berøringsskjermen.
for å starte avslapningstidtakeren.
3 Velg
Følg
instruksjonene
på skjermen.
4
Enheten vibrerer og signaliserer om du skal puste inn eller ut
(Angi vibrasjonsnivået, side 8).
Det oppdaterte stressnivået ditt vises når avslapningstidtakeren
utløper.
Body Battery
Enheten analyserer pulsvariasjonen din, stressnivå, søvnkvalitet
og aktivitetsdata for å fastslå det generelle Body Battery nivået
ditt. Det indikerer hvor mye energireserver du har igjen, slik som
en drivstoffmåler i en bil . Body Battery nivået spenner mellom
0 og 100, der 0 til 25 er lave energireserver, 26 til 50 er middels
energireserver, 51 til 75 er høye energireserver, og 76 til 100 er
meget høye energireserver.
Enheten viser også en trendpil som indikerer om
energireservene dine øker, minker, eller holder seg stabil
.
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også aktivere VIRB-skjermbildet på vívosmart 4-enheten
(Tilpasse aktivitetsalternativer, side 8).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 Sveip vívosmart 4-enheten for å vise VIRB-skjermbildet.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg
for å ta opp video.
Videotelleren vises på vívosmart 4-enheten.
• Velg
for å stoppe videoopptak.
• Velg
for å ta et bilde.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
vívosmart 4 enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for
den kompatible smarttelefonen din når du bruker Garmin
Connect Mobile-appen.
Varsler: Informerer deg om varsler på smarttelefonen din,
inkludert anrop, meldinger, oppdateringer fra sosiale medier
og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Væroppdateringer: Viser gjeldende temperatur og
værmeldinger fra smarttelefonen din.
Musikkontroller: Gjør det mulig å styre musikkspilleren på
smarttelefonen.
Finn telefonen min: Finner en forlagt smarttelefon som er
parkoblet med vívosmart enheten din og er innenfor
rekkevidde.
Finn enheten min: Finner en forlagt vívosmart enhet som er
parkoblet med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
Aktivitetsopplastinger: Sender automatisk aktiviteten til
Garmin Connect Mobile-appen med én gang du åpner
appen.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen trådløst.
Vise varsler
Du kan synkronisere enheten med Garmin Connect kontoen din
for å se de mest oppdaterte Body Battery nivåene dine,
langvarige trender og flere detaljer (Tips for forbedret Body
Battery data, side 11).
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Når enheten er parkoblet med Garmin Connect Mobile-appen,
kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel
tekstmeldinger og e-post, på enheten.
1 Sveip for å vise widgeten for varsling.
2 Velg Vis.
Det siste varselet vises i sentrum av berøringsskjermen.
3 Trykk på berøringsskjermen for å velge varselet.
TIPS: Sveip for å vise eldre varsler.
Hele meldingen ruller på enheten.
4 Trykk på berøringsskjermen, og velg for å avslå varselet.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på vívosmart 4 enheten.
3
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple smarttelefon, kan du bruke
varslingsinnstillingene på smarttelefonen til å velge
elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en smarttelefon med Android™, går du inn i
Garmin Connect Mobile-appen, velger Innstillinger >
Smarte varsler.
®
Viser innkommende anrop
Når enheten din er parkoblet med Garmin Connect Mobileappen, kan du se innkommende anrop fra smarttelefonen din på
enheten.
Når et innkommende anrop vises på enheten, velger du et
alternativ:
MERK: Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere
basert på smarttelefonen din.
• Trykk på berøringsskjermen, og velg
for å svare på
anropet på smarttelefonen.
• Trykk på berøringsskjermen, og velg for å avvise
anropet.
• Velg
for å avvise varselet.
• Velg , hvis du har en smarttelefon med Android, for å
sende et automatisk svar til den som ringer.
Finne en mistet smarttelefon
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
vívosmart 4-enheten søker etter den parkoblede
smarttelefonen. Et lydvarsel spilles av på smarttelefonen, og
Bluetooth signalstyrken vises på enhetsskjermen. Bluetooth
signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg
smarttelefonen.
Musikkontroller
Med musikkontrollwidgeten kan du kontrollere musikken på
smarttelefonen ved hjelp av vívosmart 4-enheten. Widgeten
kontrollerer den aktive eller den sist brukte mediespillerappen på
smarttelefonen din. Hvis ingen mediespillere er aktive, viser ikke
widgeten informasjon om spor, og du må starte avspillingen fra
telefonen.
Tilkoblet GPS
Med den tilkoblede GPS-funksjonen bruker enheten GPSantennen til en smarttelefon til å registrere GPS-data om gå-,
løpe- eller sykkelaktiviteter (Registrere en aktivitet med tilkoblet
GPS, side 4). GPS-dataene, inkludert posisjon, avstand og
hastighet, vises i aktivitetsinformasjonen på Garmin Connect
kontoen.
Klokke
Bruke stoppeklokken
1
2
3
4
5
Trykk på
for å vise menyen.
Velg > .
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
Trykk om nødvendig på for å nullstille tidtakeren.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Trykk på
4
for å vise menyen.
2 Velg > .
3 Sveip for å stille tidtakeren.
4 Trykk midt på berøringsskjermen for å velge tiden og gå til
neste skjermbilde.
5 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
6 Du kan dobbelttrykke på berøringsskjermen for å stoppe og
starte tidtakeren igjen hvis nødvendig.
for å nullstille tidtakeren.
7 Trykk om nødvendig på
Bruke alarmklokken
1 Angi klokkeslett og frekvenser for alarmklokken på Garmin
2
3
4
5
Connect kontoen din (Innstillinger for lyder og varsler,
side 8).
Trykk på
for å vise menyen.
Velg > .
Sveip for å bla gjennom alarmene.
Velg en alarm for å slå den av eller på.
Når alarmen er slått på, vises på widgeten for tid og dato.
Trening
Registrere en aktivitet du tar tiden på
Du kan registrere en aktivitet du tar tiden på, som kan lagres og
sendes til Garmin Connect kontoen din.
for å vise menyen.
1 Trykk på
Velg
.
2
3 Sveip for å bla gjennom aktivitetslisten, og velg et alternativ:
• Velg for gåturer.
• Velg for løpeturer.
• Velg for styrketrening.
• Velg for en kondisjonsaktivitet.
• Velg
for en sykkelaktivitet.
• Velg for ellipsetrening.
• Velg for en Toe-to-Toe™ trinnutfordring.
• Velg
for bassengsvømming.
• Velg for en yogaaktivitet.
• Velg for en trappemaskinaktivitet.
• Velg for andre aktivitetstyper.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect Mobile-appen til å
legge til eller fjerne tidsbestemte aktiviteter (Tilpasse
aktivitetsalternativer, side 8).
4 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte tidtakeren.
5 Start aktiviteten.
TIPS: Du kan dobbelttrykke på berøringsskjermen for å
stoppe og starte tidtakeren igjen.
6 Trykk for å vise flere dataskjermbilder, som vises øverst på
berøringsskjermen.
7 Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
8 Velg et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
Registrere en aktivitet med tilkoblet GPS
Du kan koble enheten til smarttelefonen for å registrere GPSdata om aktiviteter som gå-, løpe- eller sykkelaktiviteter.
for å vise menyen.
1 Trykk på
Klokke
2 Velg .
3 Velg , eller .
for å koble enheten til Garmin Connect kontoen din.
4 Velg
5
6
7
8
vises på enheten.
MERK: Hvis du ikke kan koble enheten til smarttelefonen,
kan du velge for å fortsette aktiviteten. GPS-dataene går
ikke tapt.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
Start aktiviteten.
Telefonen må være innenfor rekkevidde under aktiviteten.
Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe aktivitetstidtakeren.
Velg et alternativ:
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
Registrere en styrketreningsaktivitet
Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er
flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
3 Sveip for å sette opp telling av repetisjoner.
4 Velg Rep.telling.
5 Trykk på berøringsskjermen for å slå på telling av
repetisjoner.
for å gå tilbake til skjermbildet for
6 Trykk på
aktivitetstidtakeren.
7 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
8 Start det første settet ditt.
Enheten teller repetisjonene dine og viser nåværende puls og
antall repetisjoner (Tilpasse datafelter, side 8).
for å avslutte et sett.
9 Trykk på
En tidtaker for hvile vises.
10 Velg et alternativ under en hvileperiode:
• Trykk øverst på berøringsskjermen for å vise flere
dataskjermbilder.
• Trykk på for å endre repetisjonstellingen din.
• Sveip opp eller ned for å se widgetene for tid og dato eller
musikkontroll.
• Dobbeltklikk på berøringsskjermen for å sette aktiviteten
på pause.
for å begynne på neste sett.
11 Trykk på
12 Gjenta trinn 8 til 10 til du er ferdig med aktiviteten.
13 Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe aktivitetstidtakeren.
Velg
et alternativ:
14
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å fortsette aktiviteten.
Tips om registrering av styrketreningsaktiviteter
• Ikke se på enheten mens du utfører øvelser.
Du kan bruke enheten ved begynnelsen og slutten av hvert
sett og i pauser.
• Fokuser på kroppsformen din mens du gjør øvelser.
• Utfør kroppsvektøvelser eller øvelser med løse vekter.
• Gjør repetisjoner med en rekke konsekvente bevegelser.
Trening
Hver repetisjon telles når armen du bærer enheten på, er
tilbake i startposisjonen.
MERK: Beinøvelser blir kanskje ikke talt.
• Slå på automatisk settregistrering for å starte og stoppe
settene dine.
• Lagre styrketreningsaktiviteten, og send den til Garmin
Connect kontoen din.
Du kan bruke verktøyene i Garmin Connect kontoen din til å
vise og redigere aktivitetsdetaljer.
Registrere en svømmeaktivitet
MERK: Pulsmåling er ikke tilgjengelig når du svømmer.
Trykk på
for å vise menyen.
Velg >
.
Velg en Bassengstr..
Velg ditt Ferdig.nivå.
Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
Enheten registrerer kun aktivitet når aktivitetstidtakeren
kjører.
6 Start aktiviteten.
Enheten registrerer automatisk svømmeintervaller, eller
bassenglengder, og viser dem øverst på berøringsskjermen.
7 Når du har fullført aktiviteten, dobbelttrykker du på
berøringsskjermen for å stoppe tidtakeren.
8 Velg eventuelt for å endre antall lengder.
9 Trykk på .
10 Velg et alternativ:
• Velg for å endre antall lengder.
• Velg for å lagre aktiviteten.
• Velg for å slette aktiviteten.
• Velg
for å gjenoppta aktiviteten.
1
2
3
4
5
Tips for registrering av svømmeaktiviteter
• Start tidtakeren før du går i bassenget.
• For å få best resultat må du ikke endre svømmetak i løpet av
en svømmeaktivitet.
• Tørk av skjermen før du endrer antall lengder.
• Endre antall lengder så enheten kan telle lengdene dine mer
nøyaktig i fremtiden.
• Vent til tidtakeren for automatisk lagring begynner automatisk
etter en tidsstyrt svømming hvis du ikke trenger å endre
antall bassenglengder.
Starte en Toe-to-Toe utfordring
Du kan starte en 2-minutters Toe-to-Toe utfordring med en venn
som har en kompatibel enhet.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > for å utfordre en annen spiller i nærheten (3 m).
MERK: Begge spillerne må starte en utfordring på enheten.
Hvis enheten ikke finner noen spillere innen 30 sekunder
løper tiden for utfordringen ut.
3 Trykk på spillerens navn.
4 Dobbelttrykk på berøringsskjermen for å starte
aktivitetstidtakeren.
Enheten teller ned i 3 sekunder før tidtakeren starter.
Gå
så mange skritt som mulig i 2 minutter.
5
Når det er tre sekunder igjen, vibrerer enheten til tiden går ut.
6 Hold enhetene innenfor rekkevidde av hverandre (3 m).
5
Enhetene viser skrittene til hver spiller, og første eller andre
plass.
Spillerne kan trykke på
for å starte en ny utfordring eller gå ut
av menyen.
Pulsfunksjoner
vívosmart enheten har en pulsmålingsmeny som lar deg vise
pulsmålingsdata på håndleddet.
Måler oksygenmetningen i blodet. Hvis du kjenner oksygenmetningen din, kan det gjøre det enklere å se hvordan kroppen din
tilpasser seg til trening og stress.
MERK: Pulsoksimetersensoren er plassert på baksiden av
enheten.
Den viser gjeldende kondisjon, som viser atletisk prestasjon og
øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Sender den gjeldende pulsen din til en parkoblet Garmin enhet.
®
Pulsoksimeter
vívosmart enheten har et pulsoksimeter på håndleddet som
måler oksygenmetningen i blodet. Hvis du kjenner
oksygenmetningen din, kan det gjøre det enklere å se hvordan
kroppen din tilpasser seg til trening og stress. Enheten måler
blodoksygennivået ved å sende lys mot huden og sjekke hvor
mye lys som absorberes. Dette kalles SpO2.
På enheten din vises pulsoksimetermålingene som en SpO2prosent. I Garmin Connect kontoen din kan du få mer
informasjon om pulsoksimetermålingene dine, inkludert trender
over flere dager (Aktivere søvnsporing med pulsoksimeter,
side 6). Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
pulsoksimetermålingen, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Starte pulsoksimetermålinger
Du kan starte en pulsoksimetermåling manuelt når som helst på
enheten din. Disse målingenes nøyaktighet kan variere
avhengig av blodomløpet, enhetens plassering på håndleddet
og hvor mye i ro du er.
1 Fest enheten over håndleddbenet.
Enheten skal sitte stramt, men behagelig.
for å vise menyen.
2 Trykk på
3 Velg > .
4 Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når
enheten måler oksygenmetningen i blodet.
5 Hold deg i ro.
Enheten viser oksygenmetningen din i prosent.
MERK: Uvanlige sovestillinger kan forårsake uvanlig lave
SpO2-målinger.
Konfigurere varsler for unormal puls
Du kan angi at enheten skal varsle deg når pulsen overskrider et
visst antall slag per minutt (bpm) etter en periode med
inaktivitet. Du kan angi grense for pulsen din i Garmin Connect
brukeren (Innstillinger for lyder og varsler, side 8).
for å vise menyen.
1 Trykk på
Velg
>
>
Varsler om unormal puls.
2
3 Trykk på skjermen én gang for å aktivere varselet.
Det vises en melding og skjermen vibrerer hver gang du
overstiger den egendefinerte verdien.
MERK: Du må aktivere varselet på enheten og i Garmin
Connect kontoen din.
Sende pulsdata til Garmin enheter
Du kan sende pulsdataene dine fra vívosmart 4 enheten din og
se dataene på parkoblede Garmin enheter. Du kan for eksempel
sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler, eller til et
VIRB actionkamera mens du holder på med en aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
vívosmart 4-enheten begynner å sende pulsdataene dine.
MERK: Du kan sveipe for å vise widgeten for klokkeslett og
dato mens enheten sender pulsdata.
3 Parkoble vívosmart 4-enheten med den kompatible Garmin
ANT+ enheten.
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
for å slutte å sende pulsdata.
4 Trykk på
®
®
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
VO2-maks.-beregningen vises som et nummer og en
beskrivelse på enheten. På Garmin Connect kontoen din kan du
se flere detaljer om kondisjonsberegningen din, inkludert
kondisjonsalderen din. Kondisjonsalderen din gir deg en
pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person
av samme kjønn i en annen alder. Etter hvert som du trener, kan
du senke kondisjonsalderen din.
VO2-maks.-data er gitt av FirstBeat. VO2 maks.-analyse gis
med tillatelse av The Cooper Institute . Du finner mer
informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning,
side 12) og på www.CooperInstitute.org.
®
Beregne VO2-maks
MERK: Du kan tilpasse pulsoksimeterinnstillingene i Garmin
Connect kontoen din (Innstillinger for aktivitetsmåling, side 9).
Aktivere søvnsporing med pulsoksimeter
Du kan angi at enheten skal måle blodoksygennivået ditt, eller
SpO2, kontinuerlig mens du sover (Tips for unøyaktige
pulsoksimeterdata, side 11).
1 Gå til innstillingsmenyen i Garmin Connect Mobile-appen, og
velg Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetssporing > Oksygennivå.
4 Velg Søvnsporing med oksygennivå.
6
Enheten trenger data fra pulsmåling på håndleddet og en rask
15 minutters gåtur som du tok tiden på, for å kunne vise
kondisjonsberegning.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
Hvis du allerede har registrert en rask 15 minutters gåtur, kan
det hende at kondisjonsberegning vises. Enheten oppdaterer
kondisjonsberegningen din hver gang du fullfører en gå- eller
løpetur som du tar tiden på.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å få en
kondisjonsberegning.
Det vises en melding når testen er fullført.
Trening
4 Trykk på den nåværende målingen din, og følg
instruksjonene for å manuelt starte en VO2-makstest for å få
et oppdatert estimat.
Enheten oppdateres med det nye estimatet ditt for VO2maks.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan viser mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier og
egendefinerbare rapporter.
3
4
5
6
TIPS: Appen kan være åpen eller kjøre i bakgrunnen.
Trykk på
for å vise menyen.
Velg > .
Vent mens dataene synkroniseres.
De gjeldende dataene dine kan sees i Garmin Connect
Mobile-appen.
Synkronisere data med en datamaskin
Før du kan synkronisere dataene dine med Garmin Connect
programmet på datamaskinen din, må du installere Garmin
Express™ programmet (Konfigurere Garmin Express, side 7).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Åpne programmet Garmin Express.
Enheten aktiverer masselagringsmodus.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vis dataene på Garmin Connect kontoen din.
Parkoble flere mobilenheter
Du kan parkoble vívosmart 4 enheten med flere mobilenheter.
Du kan for eksempel parkoble vívosmart 4 enheten med en
smarttelefon og et nettbrett.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen på mobilenheten
din (Garmin Connect, side 7).
2 Trykk på -ikonet på vívosmart 4-enheten for å se menyen,
og sveip for å velge > for å gå i parkoblingsmodus.
3 Følg instruksjonene på mobilenheten for å parkoble
vívosmart 4 enheten og fullføre konfigurasjonsprosessen.
4 Gjenta trinn 1-3 for å parkoble flere mobilenheter.
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilpasse enheten
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Garmin Move IQ™
Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre,
gjenkjenner Move IQ-funksjonen det automatisk og viser det i
tidslinjen din. Move IQ-hendelsene viser aktivitetstypen og
varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i
nyhetsfeeden.
Move IQ-funksjonen kan starte en aktivitet med tidtaking for
gange og løping automatisk med tidsbegrensningene du angir i
Garmin Connect Mobile-appen. Disse aktivitetene legges til i
aktivitetslisten din.
Synkronisere dataene dine ved hjelp av
Garmin Connect Mobile-appen
Enheten synkroniserer automatisk data med Garmin Connect
Mobile-appen hver gang du åpner appen. Enheten
synkroniserer med jevne mellomrom data med Garmin Connect
Mobile-appen automatisk. Du kan også når som helst
synkronisere data manuelt.
1 Plasser enheten i nærheten av smarttelefonen.
2 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
Garmin Connect
Enhetsinnstillinger
Du kan tilpasse enkelte innstillinger på vívosmart 4-enheten.
Andre innstillinger kan tilpasses på Garmin Connect kontoen.
Trykk på
for å vise menyen, og velg .
: Slår Ikke forstyrr-modusen av og på (Bruke Ikke forstyrrmodusen, side 7).
: Angir lysstyrken (Justere lysstyrken på skjermen, side 8).
MERK: En høy lysstyrke gir kortere batterilevetid.
: Angir vibrasjonsnivået (Angi vibrasjonsnivået, side 8).
MERK: Et høyt vibrasjonsnivå gir kortere batterilevetid.
: Angir pulsmodus og skrur varsler om unormal puls av og på
(Innstillinger for pulsmåler på håndleddet, side 8) .
: Viser enhetsinformasjon og lar deg nullstille enheten
(Systeminnstillinger, side 8).
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av vibrasjoner og
bakgrunnslyset for varsler. Du kan for eksempel bruke denne
modusen når du sover eller ser på en film.
• Hvis du vil slå Ikke forstyrr-modusen av eller på, trykker du på
og velg > .
• Hvis du vil slå på Ikke forstyrr-modusen når du sover, går du
til enhetsinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen og
velger Lyder og varsler > Ikke forstyrr ved søvn.
7
Justere lysstyrken på skjermen
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
3 Velg et alternativ:
• Velg et tall mellom 1 og 7 for å justere lysstyrken manuelt.
• Velg Auto for å la enhetens sensor for omgivelseslys
justere lysstyrken automatisk basert på omgivelsene dine.
MERK: Lysstyrken på skjermen påvirker batteriets levetid.
Angi vibrasjonsnivået
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
3 Trykk på skjermen for å velge vibrasjonsnivået.
MERK: Et høyt vibrasjonsnivå gir kortere batterilevetid.
Innstillinger for pulsmåler på håndleddet
Trykk på
for å vise menyen, og velg > .
Pulsmodus: Dette gjør det mulig å slå av eller på pulsmåleren
på håndleddet. Du kan bruke Bare aktivitet-alternativet for å
bare bruke pulsmåler på håndleddet under aktiviteter du tar
tiden på.
Varsler om unormal puls: Lar deg angi at enheten skal varsle
deg når pulsen din overstiger en bestemt grense etter en
periode med inaktivitet (Innstillinger for lyder og varsler,
side 8).
Systeminnstillinger
Trykk på
for å vise menyen, og velg > .
Programvare: Viser programvareversjonen.
Forskrifter: Viser informasjon om forskrifter.
Nullstill: Gjør det mulig å slette brukerdata og gjenopprette
innstillinger (Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 11).
Enhets-ID og lisenser: Viser enhets-ID og informasjon om
lisensavtalen.
BluetoothInnstillinger for
Trykk på
for å vise menyen, og velg .
: Du kan finne en mistet smarttelefon som er parkoblet ved
hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og befinner seg innenfor
rekkevidde.
: Gjør det mulig å parkoble eller synkronisere enheten din med
en kompatibel Bluetooth aktivert smarttelefon.
: Slår trådløs Bluetooth teknologi av og på. Denne innstillingen
lar deg bruke Bluetooth tilkoblede funksjoner med Garmin
Connect Mobile-appen, inkludert varsler og
aktivitetsopplastinger til Garmin Connect.
Garmin ConnectInnstillinger for
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene, alternativene for aktivitet
og brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Enkelte
innstillinger kan også tilpasses på vívosmart 4-enheten.
• Velg Garmin-enheter fra Innstillinger-menyen i Garmin
Connect Mobile-appen, og velg enheten din.
• Velg enheten din, og velg Enhetsinnstillinger fra
enhetskontrollwidgeten i Garmin Connect programmet.
Når du har tilpasset innstillingene, må du synkronisere dataene
slik at endringene tas i bruk på enheten (Synkronisere dataene
dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen, side 7)
(Synkronisere data med en datamaskin, side 7).
Innstillinger for utseende
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Utseende.
Widgeter: Lar deg tilpasse widgetene som vises på enheten, og
endre rekkefølgen på widgetene i løkken.
8
Hjem-widget: Lar deg angi hvilken widget som vises etter en
periode med inaktivitet.
Egendefinert widget: Lar deg angi en egendefinert melding
som skal vises i widgetløkken.
Urskive: Her kan du velge urskive.
Visningsalternativer: Her kan du tilpasse skjermen.
Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås
av.
MERK: Et lengre tidsavbrudd gir kortere batterilevetid.
Bevegelse: Angir at bakgrunnslyset skal slås på når du roterer
håndleddet mot kroppen for å se på enheten.
Innstillinger for lyder og varsler
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Lyder og varsler.
Alarmer: Lar deg angi alarmklokkeslett og -frekvenser for
enheten.
Telefonvarsler: Gjør det mulig å aktivere og konfigurere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon. Du kan filtrere
varsler etter Under en aktivitet eller Ikke under en aktivitet.
Varsel om unormal puls: Lar deg angi at enheten skal varsle
deg når pulsen din overstiger en bestemt grense etter en
periode med inaktivitet. Du kan angi Varselgrense.
Påminnelser om avslapning: Lar deg angi at enheten skal
varsle deg når stressnivået ditt er uvanlig høyt. Varselet
oppfordrer deg til å slappe av en liten stund, og enheten ber
deg om å starte en veiledet pusteøvelse.
Tilkoblingsvarsel for Bluetooth: Lar deg aktivere et varsel
som informerer deg når den parkoblede smarttelefonen din
ikke lenger er koblet til via Bluetooth trådløs teknologi.
Ikke forstyrr ved søvn: Angir at enheten skal aktivere Ikke
forstyrr-modus automatisk under søvnperioden
(Brukerinnstillinger, side 9).
Tilpasse aktivitetsalternativer
Du kan velge aktiviteter som vises på enheten din.
1 Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du
Aktivitetsalternativer.
2 Velg Rediger.
3 Velg aktiviteter som skal vises på enheten.
MERK: Aktivitetene for gange og løping kan ikke fjernes.
4 Velg eventuelt en aktivitet for å tilpasse innstillingene, som
varsler og datafelter.
Markere runder
Du kan også stille inn at enheten skal bruke funksjonen Auto
Lap , som markerer en runde automatisk ved hver kilometer
eller mile. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne
ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
MERK: Auto Lap funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
1 Gå til Innstillinger-menyen i Garmin Connect Mobile-appen,
og velg Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetsalternativer.
4 Velg en aktivitet.
5 Velg Auto Lap.
®
Tilpasse datafelter
Du kan endre kombinasjonen av datafelter på de sidene som
vises mens aktivitetstidtakeren går.
MERK: Du kan ikke tilpasse Svømming i basseng.
1 Gå til innstillingsmenyen i Garmin Connect Mobile-appen, og
velg Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Aktivitetsalternativer.
Tilpasse enheten
4 Velg en aktivitet.
5 Velg Datafelter.
6 Velg et datafelt for å endre det.
Språk: Angir enhetsspråk.
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Innstillinger for aktivitetsmåling
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Aktivitetssporing.
Aktivitetssporing: Slår aktivitetssporingsfunksjoner på og av.
Automatisk aktivitetsstart: Gjør det mulig for enheten å
opprette og lagre aktiviteter som du tar tiden på, automatisk
når Move IQ-funksjonen har registrert at du har gått eller løpt
i en minimumsperiode. Du kan angi minimumsperioden for
løping og gange.
Egendef skrittlengde: Lar enheten bruke den egendefinerte
skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte avstanden din
mer nøyaktig. Du kan angi en kjent distanse og antallet skritt
du bruker på den, så Garmin Connect kan beregne
skrittlengden din.
Daglige etasjer oppover: Lar deg angi et daglig mål for antall
etasjer oppover.
Daglige skritt: Lar deg angi det daglige skrittmålet ditt. Du kan
bruke alternativet Automatisk mål hvis du vil at enheten skal
angi skrittmålet automatisk.
Bevegelsesvarsel: Lar enheten vise en beskjed og
bevegelseslinjen på skjermbildet for klokkeslett når du har
vært inaktiv for lenge. Enheten piper eller vibrerer hvis du har
slått på lydvarsler.
MERK: Denne innstillingen reduserer batteriets levetid.
Move IQ: Lar deg slå Move IQ-hendelser av og på. Move IQfunksjonen oppdager aktivitetsmønstre automatisk, for
eksempel gange og løping.
Søvnsporing med oksygennivå: Lar enheten registrere opptil
fire timer med pulsoksimetermålinger mens du sover.
Angi som foretrukket aktivitetsmåler: Angir at denne enheten
skal være den primære aktivitetsmåleren når mer enn én
enhet er koblet til appen.
Ukentlige intensitetsminutter: Lar deg angi et ukentlig mål for
antallet minutter du vil bruke på aktiviteter med moderat til
høy intensitet. Enheten lar deg også angi en pulssone for
moderate intensitetsminutter og en høyere pulssone for
intense intensitetsminutter. Du kan også bruke
standardalgoritmen.
Brukerinnstillinger
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumpolymerbatteri
Batteritid
Opptil 7 dager
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokoller
2,4 GHz ved 0 dBm nominell
• ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
• Bluetooth trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
Svømming*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen og
informasjonen om forskrifter.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > .
3 Sveip for å vise informasjonen.
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
1 Klyp sammen sidene på ladeklemmen
på klemmen.
for å åpne armene
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du
Brukerinnstillinger.
Personlig informasjon: Lar deg angi personlige opplysninger,
for eksempel fødselsdato, kjønn, høyde og vekt.
Søvn: Lar deg angi den normale søvnperioden din.
Pulssoner: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.
Generelle innstillinger
Fra Garmin Connect enhetsmenyen velger du Generelt.
Enhetsnavn: Lar deg angi et navn for enheten.
Velg håndledd: Lar deg bestemme hvilket håndledd du vil ha
enheten på.
MERK: Denne innstillingen brukes for styrketrening og
bevegelser.
Last opp aktiviteter automatisk: Slår av eller på at enheten din
kan sende de lagrede aktivitetene og den daglige
aktivitetsinformasjonen din til Garmin Connect brukeren din
automatisk.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Datoformat: Angir om enheten skal vise datoen i måned/dageller dag/måned-format.
Informasjon om enheten
2 Juster klemmen i henhold til kontaktene
på klemmen.
3 Koble USB-kabelen til en strømkilde.
4 Lad enheten helt opp.
, og slipp armene
Tips til lading av enheten
• Bruk USB-kabelen for å koble laderen til enheten, og sørg for
at kabelen sitter godt (Lade enheten, side 9).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin.
9
• Du kan se hvor mye batteristrøm du har igjen ved å gå til
skjermbildet for enhetsinformasjon (Vise batterinivå, side 1).
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke plasser enheten i omgivelser med høy temperatur, for
eksempel en tørketrommel.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Feilsøking
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
vívosmart 4 enheten er kompatibel med smarttelefoner som
bruker trådløs Bluetooth teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for
smarttelefonen.
• Hvis enhetene allerede er parkoblet, slår du Bluetooth av på
begge enhetene og slår den deretter på igjen.
• Hvis enhetene ikke er parkoblet, aktiverer du trådløs
Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å
gå inn i parkoblingsmodus.
• Trykk på
-ikonet på enheten din for å se menyen, og sveip
for å velge > for å gå i parkoblingsmodus.
Enheten kobles ikke til telefonens GPS
• Sørg for at enheten er innenfor rekkevidde for
smarttelefonen.
• Aktiver GPS på smarttelefonen.
• Sjekk telefonens innstillinger for å kontrollere at
posisjonstjenestene er aktivert for Garmin Connect appen.
10
• Gå ut til et åpent område med fri sikt mot himmelen, borte fra
høye bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Synkronisere data med en datamaskin, side 7).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobileappen (Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, side 7).
Vent
mens enheten synkroniserer dataene.
2
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen
eller Garmin Connect programmet.
Stressnivået mitt vises ikke
For at enheten skal kunne måle stressnivået ditt, må pulsmåling
på håndleddet være slått på.
Enheten måler pulsvariasjonen din i perioder uten aktivitet for å
fastsette stressnivået ditt. Enheten fastsetter ikke stressnivået
ditt mens du utfører aktiviteter du tar tiden på.
Hvis du ser tankestreker i stedet for stressnivået ditt, må du
holde deg i ro og vente på at enheten måler pulsvariasjonen
din.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Finn de små barometerhullene på baksiden av enheten nær
ladekontaktene, og rengjør området rundt ladekontaktene.
Barometerytelsen kan bli påvirket hvis barometerhullene er
blokkert. Du kan skylle enheten med vann for å rengjøre
området.
La enheten tørke når den er rengjort.
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Feilsøking
Tips for uregelmessig pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Tips for unøyaktige pulsoksimeterdata
Hvis pulsoksimetermålingene er unøyaktige eller ikke vises, kan
du prøve følgende tips.
• Hold deg i ro når enheten måler oksygenmetningen i blodet.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Hold armen du har enheten på, på høyde med hjertet når
enheten måler oksygenmetningen i blodet.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å få riper på den optiske sensoren på baksiden av
enheten.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Tips for forbedret Body Battery data
• Body Battery nivåene dine oppdateres når du synkroniserer
enheten med Garmin Connect brukeren din.
• Ha på enheten mens du sover for å få mer nøyaktige
resultater.
• Hvile og kvalitetssøvn lader opp Body Battery.
• Anstrengende aktiviteter, et høyt stressnivå og dårlig søvn
kan føre til at Body Battery reduseres.
• Matinntak og stimulerende midler som koffein påvirker ikke
Body Battery.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en datamaskin eller mobilenhet. Du
bør synkronisere enheten din når du bytter tidssone, slik at den
viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.
1 Kontroller at datamaskinen eller mobilenheten viser riktig
lokal tid.
Velg
et alternativ:
2
• Synkronisere enheten med en datamaskin(Synkronisere
data med en datamaskin, side 7).
• Synkronisere enheten med en mobilenhet (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen,
side 7).
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen, velg
eller , og velg Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg Generelt > Språk.
Feilsøking
4 Velg språk.
5 Synkroniser enheten.
Maksimere batterilevetiden
• Redusere lysstyrken på skjermen og tidsavbrudd (Justere
lysstyrken på skjermen, side 8).
• Slå av håndleddsbevegelser (Innstillinger for utseende,
side 8).
• Gå til varslingsinnstillingene på smarttelefonen, og begrens
varslene som vises på vívosmart 4-enheten (Administrere
varsler, side 3).
• Slå av smartvarsler (Innstillinger for lyder og varsler, side 8).
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (BluetoothInnstillinger for, side 8).
• Slå av søvnsporing med pulsoksimeter (Innstillinger for
aktivitetsmåling, side 9).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 6).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Innstillinger for pulsmåler
på håndleddet, side 8).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet, kondisjonsberegning, stressnivå og
kaloriforbruk.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
for å vise menyen.
1 Trykk på
2 Velg > > Nullstill.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og lagre all brukerangitt informasjon
og aktivitetshistorikk, må du velge Gjen.standardinnst..
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillinger til
standardinnstillingene og slette all brukerangitt
informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge Slett data
og gjenopprett innstillinger.
En informasjonsmelding ruller på enheten.
4 Trykk på .
5 Velg .
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect Mobile
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, må du ha en Garmin Connect konto, og
du må parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Slå
på og konfigurere enheten, side 1).
Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobile-appen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 7).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdateringen tas i bruk når du ikke aktivt bruker enheten.
Enheten startes på nytt når oppdateringen er fullført.
11
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Før du kan oppdatere programvaren for enheten, må du laste
ned og installere Garmin Express programmet og legge til
enheten din (Synkronisere data med en datamaskin, side 7).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når ny programvare er tilgjengelig, sender Garmin Express
programmet den til enheten din.
2 Når Garmin Express programvaren er ferdig med å sende
oppdateringen, kobler du enheten fra datamaskinen.
Enheten installerer oppdateringen.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
• Gå til www.garmin.com/ataccuracy.
Dette er ikke en medisinsk enhet. Pulsoksimeterfunksjonen
er ikke tilgjengelig i alle land.
Tillegg
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 12) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt ubeha- Forbedret anaerob
gelig, vanskelig å puste
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig Anaerob og
over lengre tid, vanskelig muskulær utholå puste
denhet, økt kraft
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
12
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter 4, 5, 8
egendefinert 8
lagre 8
aktivitetsmåling 2, 4, 8, 9
alarmer 4
klokke 8
Auto Lap 8
avstand, datafelter 8
B
bakgrunnslys 8
bassengstørrelse, innstilling 5
batteri 9
lade 9
maksimere 7–9, 11
vater 1
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 3, 4, 8, 10
Body Battery 3, 11
brukerdata, slette 8, 11
C
Connect IQ 1
D
data
lagre 7
laste opp 7, 9
overføre 7
datafelter 5, 8
dele data 6
E
enhets-ID 8, 9
F
feilsøking 5, 9–12
G
Garmin Connect 1, 2, 4, 6–11
Garmin Express 7
oppdatere programvare 11
GPS 4
innstillinger 10
signal 4
H
historikk 7
I
ID-nummer 8, 9
innstillinger 6–8, 11
enhet 7–9
intensitetsminutter 2, 9, 10
intervaller, svømming 5
K
kalibrere 2
kalori 2
datafelter 8
klokke 4
klokkeslett 11
kondisjonsberegning 6, 12
L
lade 9
lagre aktiviteter 4, 5, 8
lagre data 7
logg, sende til datamaskin 7
lysstyrke 7, 8
M
masselagringsmodus 7
meldinger 3
meny 1
Move IQ 9
musikkontroller 4
mål 2, 9
Indeks
måleenheter 9
N
W
widgets 2, 3, 8
nedtellingstidtaker 4
nullstille enheten 8, 11
O
oksygenmetning 6
oppdateringer, programvare 11, 12
P
parkobling
ANT+ sensorer 6
smarttelefon 1, 7, 8, 10
profiler, aktivitet 4
programmer 3
smarttelefon 1
programvare
lisens 8
oppdatere 11, 12
versjon 9
puls 1, 2
datafelter 8
måler 6, 8, 11
parkoble sensorer 6
soner 9, 12
varsler 6–9
pulsoksimeter 6, 9, 11
pulsoksymeter 1
R
redigere 8
rengjøre enheten 10
runder 8
S
skjermbilde, lysstyrke 8
skrittlengde 9
slette
alle brukerdata 11
meldinger 3
smarttelefon 3, 4, 10
parkobling 1, 7, 8, 10
programmer 3
soner, puls 8, 9
spesifikasjoner 9
sporing 6
språk 9, 11
startskjermbildet, tilpasse 8
stoppeklokke 4
stressnivå 3, 10
stressverdi 3
svømming 5
systeminnstillinger 7, 8
søvnmodus 3, 7–9
T
taster 1
tid, innstillinger 9
tidtaker 3–5, 8
nedtelling 4
tilbehør 12
tilpasse enheten 7
trening 5
trinn 2, 8, 9
U
urskiver 8
USB 12
overføre filer 7
utfordringer 5
V
varsler 2–4, 7, 8
puls 6, 8, 9
vibrasjon 8
vekt, innstillinger 9
vibrasjon 7
varsler 8
VIRB fjernkontroll 3
13
support.garmin.com
August 2019
190-02414-00_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising