Garmin | Approach® S3 | User manual | Garmin Approach® S3 Brukerveiledning

Garmin Approach® S3 Brukerveiledning
Approach S3
®
Brukerveiledning
Mai 2012
190-01467-38_0B
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin®, Garmin-logoen og Approach® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Andre
varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................ 1
Lade enheten ............................................................................. 1
Slå på Approach-enheten .......................................................... 1
Tips for berøringsskjerm ............................................................ 1
Taster ......................................................................................... 1
Ikoner ......................................................................................... 1
Spille golf........................................................................ 1
Visning av hull ............................................................................ 1
Vise greenen .............................................................................. 2
Måle et slag ................................................................................ 2
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner ........... 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Lagre en posisjon ....................................................................... 2
Bruke kilometertelleren .............................................................. 2
Tilpasse enheten............................................................ 3
Innstillinger ................................................................................. 3
Tillegg............................................................................. 3
Ta vare på enheten .................................................................... 3
Spesifikasjoner ........................................................................... 3
Slette brukerdata ........................................................................ 3
Få mer informasjon .................................................................... 3
Registrere enheten .................................................................... 3
Oppdatere programvare og baner ............................................. 3
Lisensavtale for programvare .................................................... 3
Indeks..............................................................................5
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:
1 Lad enheten (side 1).
2 Slå på enheten (side 1).
3 Start en runde (side 1).
Lade enheten
ADVARSEL
Ladeholderen inneholder en magnet. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte
medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper.
Hold ladeholderen unna slike medisinske enheter.
Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
MERKNAD
Ladeholderen inneholder en magnet. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte
elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare
datamaskiner. Vær forsiktig når ladeholderen er i nærheten av
elektroniske enheter.
Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten
eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du
forhindre korrosjon.
3 Spill en runde golf (side 1).
Tips for berøringsskjerm
Berøringsskjermen på denne enheten er annerledes enn på
mange andre mobile enheter. Berøringsskjermen er utviklet slik
at du kan betjene den med fingertuppen eller mens du har på
deg hansker. Berøringsskjermen er optimert til å forhindre
utilsiktede trykk når du spiller.
MERK: Du må trykke bestemt for å velge elementer og bytte
side. Du bør øve deg på å bruke berøringsskjermen før du
spiller.
• Trykk på berøringsskjermen for å bla gjennom sidene.
• Velg
> Lås skjerm for å låse skjermen fra skjermbildene
for hullvisning, layup og dogleg, slagmålinger eller
kilometerteller.
• Du går ut av strømsparingsmodus eller låser opp skjermen
ved å trykke på berøringsskjermen og skyve fingeren mot
venstre.
• Trykk på berøringsskjermen for å bekrefte meldinger.
• Trykk øverst og nederst på berøringsskjermen for å bla
gjennom menyer.
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
Taster
1 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.
2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
3 Juster kontaktene på baksiden av enheten slik at de passer
med stolpene på ladeholderen À.
Ladeholderen er magnetisk og holder enheten på plass.
À
Á
Â
Ã
Ä
POWER/LIGHT Velg for å slå på bakgrunnslyset.
Hold nede for å slå enheten av og på.
MEASURE
Velg for å måle et slag.
Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.
SCORE
Velg for å angi poengsummen for hullet.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Ikoner
Lavt batterinivå.
Kilometertelleren måler avstand og tid.
Alarmen er på.
Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og
skjermbildet for lading vises.
4 Lad enheten helt opp.
Spille golf
Første gang du bruker enheten, blir du bedt om å velge språk.
Du kan ikke begynne å spille golf før enheten har innhentet
satellittsignaler. Dette kan ta 30–60 sekunder.
> Start runde.
1 Velg
2 Velg en bane fra listen.
MERK: Dato og klokkeslett stilles inn automatisk når du
befinner deg utendørs. Du kan også stille den inn manuelt
(side 3).
1 Hold inne POWER.
2 Velg språk.
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan
Slå på Approach-enheten
Komme i gang
Visning av hull
1
du angi den mer nøyaktig ved hjelp av greenvisningen
(side 2).
4 Hold inne SCORE for å vise en liste over poengsummene for
À
Á
Â
Ã
Ä
alle hullene.
Du kan velge et hvilket som helst hull på denne listen for å
endre poengsummen for det hullet.
Gjeldende hullnummer.
Avstand til bakre del av greenen.
Avstand til midten av greenen.
Angi metode for poengregning
Avstand til fremre del av greenen.
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre
poengregnskap.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du SCORE
> Poengregning.
• Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du
>
Oppsett > Poengregning.
2 Velg en metode for poengregning.
Par for hullet.
Neste hull.
Forrige hull.
Vise greenen
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et slag.
1 Begynn med å spille et slag (side 1).
> Se på green.
2 Velg
3 Dra for å flytte flaggposisjonen.
Avstandene på skjermbildet for hullvisningen oppdateres for
å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare
for den gjeldende runden.
Måle et slag
Du kan når som helst måle avstanden til et slag.
1 Velg MEASURE.
2 Gå til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste
hullet. Du kan når som helst holde inne MEASURE for å
nullstille avstanden.
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede
posisjoner
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5. Lagrede posisjoner (side 2) vises også
på denne listen.
Velg midten av skjermen fra skjermbildet for hullvisning
(side 1).
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Føre poengregnskap
Du må starte en runde før du kan begynne å føre
poengregnskap (side 1).
1 Velg SCORE på skjermbildet for hullvisningen (side 1).
> Endre par for å endre par for hullet.
2 Velg eventuelt
3 Velg eller for å angi poeng.
Den sammenlagte poengsummen À oppdateres.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (side 2), gis
det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden
vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng
etter United States Golf Association.
MERK: Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser
poeng i stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Vise scorekort på en datamaskin
Du kan vise alle lagrede scorekort på datamaskinen.
1 Koble enheten til en USB-port på datamaskinen ved hjelp av
ladeholderen (side 1).
2 Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows® og som et aktivert volum i Mac®.
Åpne
ScorecardViewer.html for å vise scorekort.
3
Lagre en posisjon
Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller
en runde.
1 Stå ved posisjonen du vil lagre.
MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna
hullet som er valgt for øyeblikket.
> Lagre posisjon.
2 Velg
3 Velg et merke for posisjonen.
Fjerne posisjoner
Du kan fjerne tidligere lagrede posisjoner for det gjeldende
hullet mens du spiller en runde.
Velg
> Fjern posisjoner.
Bruke kilometertelleren
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt
avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du
2
Spille golf
starter eller avslutter en runde, men du kan også starte og
stoppe den manuelt.
> Kilometerteller for å vise eller starte
1 Velg
kilometertelleren.
2 Velg et alternativ:
> Slå av for å stoppe kilometertelleren.
• Velg
• Velg
> Nullstill for å nullstille tiden og avstanden.
Batterilevetid
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (-4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 5 til 40 ºC (40 til 104 ºF)
Vanntetthet
Tilpasse enheten
Innstillinger
Velg
> Oppsett for å tilpasse innstillinger og funksjoner på
enheten.
Toner: Slår lydsignaler av eller på.
Visning: Angir bakgrunnsfargen til svart eller hvit (side 3).
Poengregning: Angir metode for poengregning (side 2).
Tid: Angir tiden som automatisk eller manuell (side 3).
Format: Angir tidsformatet til 12- eller 24-timers.
Språk: Angir språket.
Enheter: Angir måleavstand som yards eller meter.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter
satellittsignaler.
> Oppsett > Tid > Manuell.
1 Velg
2 Velg og for å stille inn time og minutt.
3 Velg AM eller PM.
Stille inn alarmen
> Angi alarm.
1 Velg
2 Velg og for å stille inn time og minutt.
3 Velg AM eller PM.
4 Velg Én gang, Daglig eller Ukedager.
Endre visningsfargen
Du kan endre bakgrunnsfargen på enheten.
> Oppsett > Visning.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg Hvit for å vise svart tekst på en hvit bakgrunn.
• Velg Svart for å vise hvit tekst på en svart bakgrunn.
Tillegg
Ta vare på enheten
MERKNAD
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på berøringsskjermen med et hardt eller
skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Spesifikasjoner
Batteritype
Tilpasse enheten
Lithiumion
Bare klokke: 4 uker
Spille golf: 8 timer
MERK: Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker GPSen,
bakgrunnslyset og strømsparingsmodus.
Ekstrem kulde vil også redusere levetiden.
IPX7
Strømsparing
Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i
strømsparingsmodus. Enheten viser tid og dato, men bruker
ikke GPS. Enheten går ikke inn i strømsparingsmodus hvis
kilometertelleren er slått på. Du kan gå ut av
strømsparingsmodus ved å velge en knapp eller trykke på
skjermen og skyve fingeren til venstre over skjermen.
Slette brukerdata
MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.
1 Hold inne POWER for å slå av enheten.
2 Hold inne SCORE, og velg POWER.
3 Velg Ja.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet på webområdet for
Garmin®.
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett
i dag.
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Oppdatere programvare og baner
Du må laste ned Garmin CourseView Updater før du kan
oppdatere programvaren på enheten. Du finner mer informasjon
på www.garmin.com/‍support​/‍courseview​_‍updater​.html.
1 Koble enheten til en USB-port på datamaskinen ved hjelp av
ladeholderen (side 1).
2 Start CourseView Updater.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
3
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke
skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på
Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land
som er aktuelt.
4
Tillegg
Indeks
B
bakgrunnslys 1
bane
oppdatere kart 3
spille 1
velge 1
batteri, lade 1
berøringsskjerm 1
D
dogleg 2
E
enhet
registrering 3
taster 1
vedlikehold 3
F
feilsøking 3
flaggposisjon, greenvisning 2
G
greenvisning, flaggposisjon 2
Indeks
I
ikoner 1
K
programvarelisensavtale 3
R
klokke 3
registrere enheten 3
rengjøre enheten 3
L
S
lagre, posisjoner 2
layup 2
M
måle et slag 2
O
oppdatering
banekart 3
programvare 3
P
poengregning, Stableford 2
posisjoner
finne 2
lagre 2
slette 2
produktregistrering 3
programvare, oppdatering 3
scorekort, vise 2
skjerminnstillinger 3
slette
brukerdata 3
posisjoner 2
spesifikasjoner 3
strømsparing 3
systeminnstillinger 3
T
taster 1
tilbehør 3
tilpasse enheten 3
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising