Garmin | Approach® S3 | User manual | Garmin Approach® S3 Brugervejledning

Garmin Approach® S3 Brugervejledning
Approach S3
®
Brugervejledning
Maj 2012
190-01467-36_0B
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, Garmin-logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.............................................. 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Sådan tænder du Approach ....................................................... 1
Tip til touchscreen ...................................................................... 1
Taster ......................................................................................... 1
Ikoner ......................................................................................... 1
Sådan spiller du golf...................................................... 1
Visning af hul ............................................................................. 1
Visning af greenen ..................................................................... 2
Afstandsmåling af et slag ........................................................... 2
Visning af Layup- og Dogleg-distancer og Gemte positioner ..... 2
Scorekort .................................................................................... 2
Lagring af en position ................................................................. 2
Brug af distancetæller ................................................................ 3
Tilpasning af din enhed................................................. 3
Indstillinger ................................................................................. 3
Appendiks.......................................................................3
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 3
Specifikationer ........................................................................... 3
Sletning af brugerdata ................................................................ 3
Sådan får du flere oplysninger ................................................... 3
Registrering af din enhed ........................................................... 3
Opdatering af software og baner ............................................... 3
Softwarelicensaftale ................................................................... 3
Indeks..............................................................................5
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.
1 Oplad enheden (side 1).
2 Tænd for enheden (side 1).
3 Start en runde (side 1).
Opladning af enheden
ADVARSEL
Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Opbevar opladningsholderen væk fra sådanne medicinske
apparater.
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
BEMÆRK
Opladningsholderen indeholder en magnet. I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig
når opladningsholderen er i nærheden af elektroniske enheder.
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pc.
2 Vælg dit sprog.
3 Gå ud og spil et spil golf (side 1).
Tip til touchscreen
Enhedens touchscreen er forskellig fra de fleste mobile
enheder. Din touchscreen er designet til, at du kan betjene den
med din fingerspids eller med handsker. Din touchscreen er
optimeret til at undgå utilsigtet berøring, mens du spiller.
BEMÆRK: Du skal bruge et fast tryk, når du vælger elementer
eller skifter side. Øv dig i at bruge din touchscreen, før du
spiller.
• Tryk på touchscreen for at navigere gennem siderne.
• Vælg
> Lås skærm for at låse skærmen fra
skærmbilledet for visning af hul, layup og dogleg, måling af
slag eller distancetæller.
• Tryk på din touchscreen, og før fingeren til venstre for at
forlade strømsparetilstand eller oplåse skærmen.
• Tryk på din touchscreen for at bekræfte meddelelserne.
• Tryk øverst eller nederst på din touchscreen for at rulle
gennem menuerne.
• Gør hvert valg på din touchscreen til en enkeltstående
handling.
Taster
1 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.
2 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
3 Indstil kontakterne bag på enhederne efter punkterne på
opladningsholderen À.
Opladningsholderen er magnetisk og holder enheden på
plads.
À
Á
Â
Ã
Ä
POWER/LIGHT Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen.
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
MEASURE
Vælg for at måle et slag.
Vælg at åbne en menu for det aktuelle
skærmbillede.
SCORE
Vælg for at indtaste din score for hullet.
Vælg for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Ikoner
Batteriniveauet er lavt.
Distancetælleren måler distance og tid.
Alarmen er tændt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes den, og
opladningsskærmen vises.
4 Oplad enheden helt.
Sådan tænder du Approach
Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge dit
sprog.
BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, når du er
udendørs. Du kan også indstille dette manuelt (side 3).
1 Hold POWER nede.
Sådan kommer du i gang
Sådan spiller du golf
Du kan ikke begynde at spille golf, før enheden har modtaget
satellitsignaler, hvilket kan tage 30–60 sekunder.
> Start runde.
1 Vælg
2 Vælg en bane på listen.
Visning af hul
Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og
skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.
BEMÆRK: Enheden beregner som standard afstanden til
forkanten, midten og bagkanten af greenen. Hvis du kender
1
flagets placering, kan du angive det mere præcist ved hjælp af
Green oversigt (side 2).
4 Hold nede på SCORE for at få vist en liste med scorer for
À
Á
Â
Ã
Ä
alle huller.
Fra denne liste kan du vælge ethvert hul for at ændre score
for det pågældende hul.
Aktuelt hulnummer.
Afstand til bagkanten af greenen.
Afstand til midten af greenen.
Sådan ændrer du scoremetoden
Afstand til forkanten af greenen.
Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr
på resultater.
1 Vælg en funktion:
• Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge
SCORE > Scoring.
• Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du
vælge
> Setup > Scoring.
2 Vælg en scoremetode.
Par for hullet.
Næste hul.
Forrige hul.
Visning af greenen
Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte
flagplaceringen.
1 Gå i gang med at spille en runde (side 1).
> Green oversigt.
2 Vælg
3 Træk i for at ændre flagplaceringen.
Distancerne på skærmbilledet for visning af hul opdateres for
at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes
kun for den aktuelle runde.
Afstandsmåling af et slag
Om Stableford-score
Når du vælger Stableford-scoremetoden (side 2), tildeles antal
point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par.
Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score.
Enheden tildeler point som angivet af United States Golf
Association.
BEMÆRK: Scorekortet for et spil med Stableford-score viser
point i stedet for slag.
Point
Antal slag brugt i forhold til par
Du kan til enhver tid måle afstanden for et slag.
1 Vælg MEASURE.
2 Gå hen til bolden.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste
hul. Du kan til enhver tid holde MEASURE nede for at
nulstille afstanden.
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Visning af Layup- og Dogleg-distancer og
Gemte positioner
Visning af scorekort på en computer
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4og 5-huller. Gemte positioner (side 2) vises også på denne
liste.
Fra skærmbilledet for visning af hul (side 1) skal du vælge
midten af skærmen.
BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer
dem.
Scorekort
Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du
starte en runde (side 1).
1 Fra skærmbilledet til visning af hullet, (side 1), skal du vælge
SCORE.
> Skift Par for at
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge
ændre hullets par.
3 Vælg eller for at angive scoren.
Din samlede score À er opdateret.
2
Du kan få vist alle gemte scorekort på din computer.
1 Tilslut enheden til en USB-port på din computer ved hjælp af
opladningsholderen (side 1).
2 Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer
på Windows® computere og som en monteret disk på Mac®
computere.
3 Åbn ScorecardViewer.html for at få vist dit scorekort.
Lagring af en position
Mens du spiller en runde, kan du gemme op til fem positioner
på hvert hul.
1 Stå på den position, du vil gemme.
BEMÆRK: Du kan ikke gemme en position, som er langt fra
det hul, der er valgt i øjeblikket.
> Gem position.
2 Vælg
3 Vælg en betegnelse for positionen.
Rydning af positioner
Mens du spiller en runde, kan du rydde tidligere gemte
positioner for det aktuelle hul.
Vælg
> Ryd positioner.
Sådan spiller du golf
Brug af distancetæller
Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den
distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper
automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan
også starte og stoppe den manuelt.
> Distancetæller for at få vist eller starte
1 Vælg
distancetælleren.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
> Sluk for at stoppe distancetælleren.
• Vælg
> Nulstil for at nulstille tid og afstand.
Tilpasning af din enhed
Indstillinger
Vælg
> Setup for at tilpasse enhedens indstillinger og
funktioner.
Toner: Slår tonerne til eller fra.
Display: Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid (side 3).
Scorer: Indstiller scoremetoden (side 2).
Tid: Indstiller tiden til automatisk eller manuel (side 3).
Format: Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.
Sprog: Angiver sproget.
Enheder: Angiver, om afstand skal måles i yard eller meter.
Manuel indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler.
> Setup > Tid > Brugervejledning.
1 Vælg
Vælg
og
for at indstille timer og minutter.
2
3 Vælg AM eller PM.
Indstilling af alarm
> Opsætning af alarm.
1 Vælg
2 Vælg og for at indstille timer og minutter.
3 Vælg AM eller PM.
4 Vælg En gang, Daglig eller Ugedage.
Ændring af displayfarve
Du kan ændre baggrundsfarven på enheden.
> Setup > Display.
1 Vælg
Vælg
en
funktion:
2
• Vælg Hvid for at få vist sort tekst på en hvid baggrund.
• Vælg Sort for at få vist hvid tekst på en sort baggrund.
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
din touchscreen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Tilpasning af din enhed
Specifikationer
Batteritype
Litiumion
Batterilevetid
Kun ur: 4 uger
Golfspil: 8 timer
BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for
et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor
længe du bruger GPS,
baggrundsbelysningen og
strømsparetilstanden. Udsættes enheden
for ekstremt kolde temperaturer, reduceres
batteriets levetid.
Driftstemperaturområde
Fra -4º F til 140º F (fra -20º C til 60º C)
Temperatur ved opladning Fra 40º F til 104º F (fra 5º C til 40º C)
Vandtæthed
IPX7
Strømbesparelse
Efter nogen tids inaktivitet skifter enheden til strømsparetilstand.
Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS.
Enheden skifter ikke til strømsparetilstand, hvis
distancetælleren er aktiveret. Du kan vælge en vilkårlig knap
eller trykke på skærmen, og derefter føre fingeren til venstre
hen over skærmen for at forlade strømsparetilstand.
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.
1 Hold POWER nede for at slukke for enheden.
2 Hold SCORE nede og vælg POWER.
3 Vælg Ja.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin®
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Opdatering af software og baner
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade
Garmin CourseView Updater. Gå til www.garmin.com/‍support
/‍courseview​_‍updater​.html for at få yderligere oplysninger.
1 Tilslut enheden til en USB-port på computeren ved hjælp af
opladningsholderen (side 1).
2 Start CourseView Updater.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
3
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
4
Appendiks
Indeks
A
afstandsmåling af et slag 2
flagplacering, green oversigt 2
G
S
gemme, positioner 2
green oversigt, flagplacering 2
score, Stableford 2
scorekort, vise 2
slette
brugerdata 3
positioner 2
software, opdatere 3
softwarelicensaftale 3
specifikationer 3
strømbesparelse 3
systemindstillinger 3
B
I
baggrundslys 1
bane
opdatering af kort 3
spille 1
vælge 1
batteri, oplade 1
ikoner 1
D
displayindstillinger 3
dogleg 2
E
enhed
registrering 3
taster 1
vedligeholdelse 3
F
fejlfinding 3
Indeks
rengøring af enheden 3
L
layup 2
O
opdatere
banekort 3
software 3
P
positioner
finde 2
gemme 2
slette 2
produktregistrering 3
T
taster 1
tilbehør 3
tilpasse enhed 3
touchscreen 1
U
ur 3
R
registrering af enheden 3
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising