Garmin | Approach® S1, Australia and New Zealand | User manual | Garmin Approach® S1, Australia and New Zealand Brukerveiledning

Garmin Approach® S1, Australia and New Zealand Brukerveiledning
Approach S1
®
brukerveiledning
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er
uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
brukerveiledningen reproduseres, kopieres,
overføres, spres, lastes ned eller lagres på noe
medium, uansett formål, uten at det på forhånd
er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én
kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk
eller et annet elektronisk lagringsmedium for
visning, og til å skrive ut én kopi av denne
brukerveiledningen eller tillegg til denne,
forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi
av denne brukerveiledningen inneholder hele
merknaden om opphavsrett, og forutsatt at
uautorisert kommersiell distribusjon av denne
brukerveiledningen eller reviderte versjoner av
den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å
endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen
person eller organisasjon om slike endringer
eller forbedringer. Besøk Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og
drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og Approach®
er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper som er registrert i USA og andre
land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Komme i gang
 Advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
må du gjøre følgende.
1.
2.
3.
4.
Lade enheten (side 1).
Slå på enheten (side 2).
Innhente satellittsignaler (side 3).
Starte en runde (side 3).
Enheten lader ikke hvis batteriet er
utenfor temperaturområdet 5–40 °C
(41–104 °F).
1. Koble USB-enden av kabelen til
vekselstrømadapteren.
2. Plugg vekselstrømadapteren inn i
en vanlig veggkontakt.
3. Rett inn alle de fire kontaktene på
baksiden av enheten mot de fire
stolpene på ladeklemmen ➊.
Lade enheten
merknad
Hvis du vil forhindre korrosjon, bør du
tørke godt av kontaktene og området
rundt før du lader enheten eller kobler
den til en datamaskin.
Brukerveiledning for Approach S1
➊
1
Når du kobler enheten til en
strømkilde, slås enheten på, og
skjermbildet for lading vises.
4. Lad enheten helt opp.
Når enheten er fulladet, vises
skjermen kontinuerlig.
på
Taster
Hver tast har flere funksjoner.
light/power Trykk på for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Trykk på og hold nede for å
slå enheten av og på.
up
Trykk på for å bla gjennom
menyer, hull og innstillinger.
down
Trykk på for å bla gjennom
menyer, hull og innstillinger.
OK/menu
Trykk på for å velge
menyalternativer og bekrefte
meldinger.
Trykk på og hold nede for å
åpne menyen.
Slå på enheten
Trykk på og hold nede power.
Ikoner
Lavt batterinivå.
(animert)
GPS er på, og
kilometertelleren måler
avstand.
Alarmen er på.
2
Brukerveiledning for Approach S1
Innhente satellittsignaler
Visning av hull
Enheten gir deg en oversikt over
hullet du spiller. Enheten forflytter seg
automatisk når du beveger deg til et
nytt hull.
1. Om nødvendig trykker du på OK
for å gå ut av strømsparingsmodus.
2. Gå utendørs til et åpent område.
3. Vent mens enheten søker etter
satellitter.
MERK: Fordi plasseringen til flagget
varierer, beregner enheten ut avstanden
til greenens fremre, midtre og bakre
del, og ikke til selve flagget.
Du kan ikke starte en runde før
enheten innhenter satellitter. Det
kan ta 30–60 sekunder å innhente
satellittsignaler.
Starte en runde
1. Trykk på menu fra tidssiden.
2. Velg Start runde.
3. Velg en bane fra listen.
Enheten starter automatisk på det
hullet som er nærmest posisjonen din.
Brukerveiledning for Approach S1
➋
➊
➌
➎
➍
➊
Gjeldende hullnummer.
➋
Avstand til bakre del av greenen.
3
➌
Avstand til midten av greenen.
➍
Avstand til fremre del av greenen.
➎
Angir par for hullet.
Måle slaget ditt
Du må starte en runde før du kan måle
et slag.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Mål slag.
3. Gå til ballen din.
Avstanden vises på skjermen når
du går.
Nullstille avstanden
Hvis du ikke foretar deg noe, nullstilles
avstandsverdien automatisk når du går
til det neste hullet.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Mål slag.
3. Velg Nytt slag.
4
Avslutte en runde
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Avslutt runde.
Se avstanden på
kilometertelleren
Kilometertelleren måler total
gåavstand.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Kilometerteller.
Avstanden vises på skjermen når
du går.
Slå av kilometertelleren
Hvis du går ut av kilometertelleren,
fortsetter enheten å måle avstand.
Avstandsmåling bruker GPS og
reduserer batteriets levetid.
1. Trykk på og hold nede menu.
Brukerveiledning for Approach S1
2. Velg Kilometerteller.
Enheten spør om du vil fortsette,
nullstille avstanden eller slå av.
3. Velg Slå av.
Endre systeminnstillingene
Du kan endre klokkeslett, tidsformat,
toner, språk og enheter.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Oppsett.
3. Endre innstillingene.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når
enheten innhenter satellitter.
1. Trykk på og hold nede menu.
2. Velg Oppsett > Tid > Manuell.
3. Angi klokkeslettet, og trykk på
OK.
Brukerveiledning for Approach S1
Stille inn alarmen
1.
2.
3.
4.
Trykk på og hold nede menu.
Velg Alarm > Angi.
Angi alarmtiden.
Velg Alarm > På.
Baneoppdateringer
Dette produktet kan være kvalifisert til
å motta gratis kartoppdateringer.
1. Koble USB-kabelen til en USBport på datamaskinen.
2. Juster alle de fire kontaktene på
baksiden av enheten slik at de
passer med de fire stolpene på
ladeklemmen.
3. Hvis du vil oppdatere Approach®,
kan du gå til www.garmin.com
/CourseView.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
5
Spesifikasjoner
Om batteriet
merknad
Enheten er vanntett i henhold til
IEC-standard 60529 IPX7. Den tåler
å være opptil 1 meter under vann i
30 minutter. Hvis enheten er under
vann lenger enn det, kan det oppstå
skader. Etter at enheten har vært under
vann, må du tørke av den og la den
lufttørke før du bruker den igjen.
 advarsel
Dette produktet inneholder
et lithiumionbatteri. Se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Merk: Enheten er ikke beregnet for
bruk under svømming.
Batterilevetid*
Bruk av enhet
Opptil 3 uker
Du bruker enheten i
strømsparingsmodus
hele tiden.
Opptil 8 timer
Du bruker GPSen hele
tiden.
Batteri
200 mAh oppladbart,
lithiumionbatteri,
knappcellebatteri
Batterilevetid
Se side 6
DriftsFra -20 til 60 °C
temperaturområde (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde Fra -5 til 40 °C
for batterilading
(fra 41 til 104 °F)
6
Batterilevetid
*Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker
GPSen, bakgrunnsbelysningen og
strømsparingsmodus. Ekstrem kulde
vil også redusere levetiden til batteriet.
Brukerveiledning for Approach S1
Strømsparing
Etter en periode uten aktivitet går
enheten inn i strømsparingsmodus.
Enheten viser tid og dato, men bruker
ikke GPS. Du kan trykke på OK for å
gå ut av strømsparingsmodus.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis tastene eller skjermen ikke lenger
reagerer, må du kanskje nullstille
enheten.
1. Trykk på og hold nede power til
skjermen blir tom.
2. Trykk på og hold nede power til
skjermen slår seg på.
Slette brukerdata
Trykk på og hold nede menu og
down samtidig.
Brukerveiledning for Approach S1
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag:
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale
kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
Mer informasjon
Du finner mer informasjon om
produktet på Garmins webområde.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt Garmin-forhandleren for å
få informasjon om valgfritt tilbehør
og reservedeler.
7
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis
du har spørsmål om produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med
Garmin USA på telefon (913) 397
8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon
om innenlandsk support, eller ta
kontakt med Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 850 1241.
8
Ta vare på enheten
merknad
Ikke oppbevar enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre enheten
1. Bruk en klut som er fuktet med et
mildt vaskemiddel.
2. Tørk av.
Brukerveiledning for Approach S1
Andre produkter
Du finner mer informasjon om Approach-modellene med berøringsskjerm på
Garmins webområde.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt Garmin-forhandleren.
Approach G5
Brukerveiledning for Approach S1
Approach G3
9
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
November 2010
Delenummer 190-01283-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising