Garmin | Approach® S1, Australia and New Zealand | User guide | Garmin Approach® S1, Australia and New Zealand Användarhandbok

Garmin Approach® S1, Australia and New Zealand Användarhandbok
Approach S1
®
användarhandbok
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas,
hämtas eller lagras i något lagringsmedium i
något som helst syfte utan föregående uttryckligt
skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
av denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning
att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens
text och även under förutsättning att all obehörig
kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon
person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen och Approach® är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
Komma igång
 Varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
När du använder enheten första gången
utför du de här uppgifterna.
1.
2.
3.
4.
Ladda enheten (sidan 1).
Sätt på enheten (sidan 2).
Hämta satellitsignaler (sidan 3).
Starta en runda (sidan 3).
Enheten laddas inte när batteriet är
utanför temperaturområdet 5 – 40 °C
(41 – 104 °F).
1. Anslut USB-änden av kabeln till
nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
3. Passa in alla fyra kontakterna på
enhetens baksida med de fyra
hållarna på laddningsfästet ➊.
Ladda enheten
Meddelande
För att förhindra korrosion bör du torka
av kontakterna och det omgivande
området noggrant innan du laddar eller
ansluter till en dator.
Användarhandbok till Approach S1
➊
1
När du ansluter enheten till en
strömkälla slås enheten på och
laddningsskärmen visas.
4. Ladda enheten helt.
När enheten är fulladdad visas
skärmen.
Slå på enheten
Knappar
Varje knapp har flera funktioner.
light/power Tryck här om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
Tryck här och håll knappen
intryckt för att slå på eller
stänga av enheten.
på
up
Tryck här för att bläddra
mellan menyer, hål och
inställningar.
down
Tryck här för att bläddra
mellan menyer, hål och
inställningar.
OK/menu
Tryck här för att välja
menyalternativ och bekräfta
meddelanden.
Tryck här och håll knappen
intryckt när du vill öppna
menyn.
Tryck på och håll ned power.
Ikoner
Låg batterispänning.
(animerat)
GPS-enheten är på
och trippmätaren mäter
avståndet.
Larmet är aktiverat.
2
Användarhandbok till Approach S1
Söka satellitsignaler
Vy över hål
Enheten visar en översikt av det
aktuella hål du spelar. Enheten gör en
automatisk övergång när du förflyttar
dig till ett nytt hål.
1. Tryck vid behov på OK för att
lämna energisparläge.
2. Gå utomhus till en öppen plats.
3. Vänta medan enheten söker efter
satelliter.
OBS! Eftersom flaggplatserna ändras,
beräknar enheten avståndet till den
främre delen, mitten, och den bakre
delen av greenen och inte flaggans
faktiska plats.
Du kan inte starta en runda förrän
enheten hittat satelliter. Det kan
ta 30–60 sekunder att söka efter
satellitsignaler.
➋
Starta en runda
1. På tidssidan trycker du på menu.
2. Välja Starta runda.
3. Välj en bana i listan.
Enheten startar automatiskt på hålet
närmast din position.
➊
➌
➎
Användarhandbok till Approach S1
➍
➊
Nummer på aktuellt hål.
➋
Avstånd till greenens bakre del.
3
➌
Avstånd till greenens mitt.
➍
Avstånd till greenens främre del.
➎
Anger par för hålet.
Mäta ditt slag
Innan du kan mäta ett slag måste du
starta en runda.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Mät slag.
3. Gå till bollen.
När du går visas sträckan på
skärmen.
Nollställa avståndet
Om du inte gör något nollställs
avståndsvärdet automatiskt när du går
till nästa hål.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Mät slag.
3. Välj Nytt slag.
4
Avsluta en runda
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Avsluta runda.
Visa trippmätarens
sträcka
Trippmätaren mäter din totala
gångsträcka.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Trippmätare.
När du går visas sträckan på
skärmen.
Stänga av trippmätaren
Om du går ur trippmätarläget fortsätter
enheten att mäta. Avståndsmätningen
använder GPS-funktionen och minskar
batteriets livslängd.
1. Håll menu nedtryckt.
Användarhandbok till Approach S1
2. Välj Trippmätare.
Enheten frågar om du vill fortsätta,
nollställa sträckan eller stänga av.
3. Välj Stäng av.
Ändra systeminställningar
Du kan ändra klockslag, tidsformat,
ljud, språk och enheter.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Inställning.
3. Ändra inställningarna.
Ställa in tiden manuellt
Som standard ställs klocktiden in
automatiskt när enheten söker efter
satelliter.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Inställning > Tid > Manuell.
3. Ange tid och tryck på OK.
Användarhandbok till Approach S1
Ställa in larmet
1.
2.
3.
4.
Håll menu nedtryckt.
Välj Larm> Ställ in.
Ställ in larmtid.
Välj Larm > På.
Banuppdateringar
Den här produkten kan ge dig rätt
till kostnadsfria uppdateringar av
bankartor.
1. Anslut USB-kabeln till en USBport på datorn.
2. Passa in alla fyra kontakterna på
enhetens baksida med de fyra
hållarna på laddningsfästet.
3. Om du vill uppdatera
din Approach® går du till
www.garmin.com/CourseView.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
5
Specifikationer
Om batteriet
Meddelande
Enheten är vattentät enligt IECstandard 60529 IPX7. Den tål att vara
nedsänkt i vatten på 1 meters djup i
30 minuter. Längre tider kan leda till
att enheten skadas. Efter nedsänkning
måste du torka rent enheten och sedan
blåsa den torr innan du använder den.
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen,
finns det viktig information och
produktvarningar.
Obs! Använd inte enheten när du
simmar.
Batteriets livslängd
Batteriets
livslängd*
Enhetsanvändning
200 mAh
uppladdningsbart
litiumjonbatteri av
knappcellstyp
Upp till
3 veckor
Du använder enheten
i energisparläget hela tiden.
Upp till
8 timmar
Du använder GPSfunktionen hela tiden.
Batteriets livslängd
Se sidan 6
Driftstemperaturområde
Från -20 till 60 °C
(från -4 till 140 °F)
*Den faktiska batteritiden för ett
fulladdat batteri beror på hur mycket
du använder GPS, bakgrundsbelysning
och energisparläge. Batteritiden
minskar också om enheten utsätts för
extremt låga temperaturer.
Batterifack
Batteriets laddnings- Från -5 till 40 °C
temperaturområde
(från 41 till 104 °F)
6
Användarhandbok till Approach S1
Strömspar
Efter en tids inaktivitet växlar enheten
till energisparläge. Enheten visar tid
och datum men använder inte GPSfunktionen. Du kan trycka på OK om
du vill avsluta energisparläget.
Felsökning
Återställa enheten
Om knapparna eller skärmen inte
svarar kan du behöva återställa
enheten.
1. Håll power nedtryckt tills skärmen
blir tom.
2. Håll power nedtryckt tills skärmen
slås på.
Radera användarinformation
Håll menu och down nedtryckta
samtidigt.
Användarhandbok till Approach S1
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan idag:
• Besök http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Mer information
Du hittar mer information om
produkten på Garmins webbplats.
• Gå till www.garmin.com
/intosports.
• Gå till www.garmin.com
/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om tillbehör och
utbytesdelar.
7
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins
produktsupport om du har frågor om
produkten.
• I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin
USA per telefon på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
• I Europa går du till
www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för
inhemsk supportinformation eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
8
Sköta om enheten
Meddelande
Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra enheten
1. Använd en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Användarhandbok till Approach S1
Andra produkter
Mer information om pekskärmsmodellerna av Approach hittar du på Garmins
webbplats.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta en Garmin-återförsäljare.
Approach G5
Användarhandbok till Approach S1
Approach G3
9
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
November 2010
Artikelnummer 190-01283-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising