Garmin | Approach® S1, Australia and New Zealand | User manual | Garmin Approach® S1, Australia and New Zealand Brugervejledning

Garmin Approach® S1, Australia and New Zealand Brugervejledning
Approach S1
®
brugervejledning
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne
vejledning hverken helt eller delvist reproduceres,
kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet
uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed
tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
lagringsmedie til visning og udskrivning af én
kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne
kopi af vejledningen indeholder hele denne
meddelelse om ophavsret og med den betingelse,
at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution
af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er
strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres
uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer
eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer
og yderligere oplysninger vedrørende brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og Approach® er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Sådan kommer du i gang
 Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Udfør disse opgaver, når du bruger
enheden for første gang.
1.
2.
3.
4.
Oplad enheden (side 1).
Tænd for enheden (side 2).
Find satellitsignaler (side 3).
Start en runde (side 3).
Enheden kan ikke oplades, når
batteriet er uden for temperaturområdet
41°F–104°F (5°C–40°C).
1. Slut USB-enden af kablet til ACadapteren.
2. Sæt AC-adapteren i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil alle fire kontakter bag på
enheden efter de fire punkter på
opladerclip'en ➊.
Opladning af enheden
bemærk
For at forebygge korrosion skal du
tørre kontakterne og det omgivende
område grundigt af før opladning eller
tilslutning til en computer.
Brugervejledning til Approach S1
➊
1
Når du slutter enheden til en
strømkilde, tændes den, og
opladningsskærmen vises.
4. Oplad enheden helt.
Når enheden er helt opladet, er
batteriikonet
helt udfyldt.
Taster
Hver tast har flere funktioner.
light/power Tryk for at tænde for
baggrundsbelysningen.
Tryk og hold nede for
at tænde og slukke for
enheden.
up
Tryk for at rulle gennem
menuer, huller og indstillinger.
down
Tryk for at rulle gennem
menuer, huller og indstillinger.
OK/menu
Tryk for at vælge
menufunktioner og bekræfte
meddelelser.
Tryk og hold nede for at åbne
menuen.
Aktivering af enheden
Tryk på power-tasten, og hold den
inde.
Ikoner
Batteriniveauet er lavt.
(animeret)
GPS er aktiveret, og
triptælleren måler afstanden.
Alarmen er tændt.
2
Brugervejledning til Approach S1
Modtagelse af
satellitsignaler
Du kan ikke starte en runde, før
enheden finder satellitter. Det
kan tage 30–60 sekunder at finde
satellitsignaler.
1. Hvis det er nødvendigt, skal
du trykke på OK for at afslutte
strømsparetilstand.
2. Gå udendørs i et åbent område.
3. Vent, mens enheden søger efter
satellitter.
Start en runde
1. På siden Tid skal du trykke på
menu.
2. Vælg Start runde.
3. Vælg en bane på listen.
Enheden starter automatisk ved det
hul, der er nærmest din position.
Brugervejledning til Approach S1
Visning af hul
Enheden viser oplysninger om det
hul, du aktuelt er i gang med at spille.
Enheden skifter automatisk, når du
bevæger dig til et nyt hul.
BEMÆRK: Da flagplaceringer kan
ændre sig, beregner enheden afstanden
til forkanten, midten og bagkanten
af greenen og ikke den faktiske
flagplacering.
➋
➊
➌
➎
➍
➊
Aktuelt hulnummer.
➋
Afstand til bagkanten af greenen.
3
➌
Afstand til midten af greenen.
➍
Afstand til forkanten af greenen.
➎
Indikerer par for hullet.
Måling af Dit slag
Du skal starte en runde, før du kan
måle et slag.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Mål slag.
3. Gå hen til bolden.
Når du går, vises afstanden på
skærmen.
Afslutning af en runde
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Afslut runde.
Visning af distance på
triptæller
Triptælleren viser den samlede
distance.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Triptæller.
Når du går, vises afstanden på
skærmen.
Nulstilling af afstand
Hvis du ikke foretager dig noget, bliver
afstanden automatisk nulstillet, når du
går til det næste hul.
Slukning af triptæller
Hvis du afslutter triptælleren, måler
enheden fortsat. Afstandsmåling bruger
GPS og reducerer batteriets levetid.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Mål slag.
3. Vælg Nyt slag.
1. Tryk på og hold menu nede.
4
Brugervejledning til Approach S1
2. Vælg Triptæller.
Enheden beder dig om at fortsætte,
nulstille distancen eller slukke.
3. Vælg Sluk.
Redigering af dine
systemindstillinger
Du kan ændre klokkeslæt, tidsformat,
toner, sprog og enheder.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Opsætning.
3. Rediger indstillingerne.
Manuel indstilling af tid
Uret indstilles som standard
automatisk, når enheden lokaliserer
satellitter.
1. Tryk på og hold menu nede.
2. Vælg Opsætning > Tid > Manuel.
3. Indtast tiden, og tryk på OK.
Brugervejledning til Approach S1
Indstilling af alarm
1.
2.
3.
4.
Tryk på og hold menu nede.
Vælg Alarm > Indstil.
Indtast alarmtidspunktet.
Vælg Alarm > Til.
Baneopdateringer
Dette produkt giver muligvis adgang til
gratis opdateringer af banekort.
1. Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Indstil alle fire kontakter bag på
enheden efter de fire punkter på
opladerclip'en.
3. Hvis du vil opdatere din
Approach®, skal du besøge
www.garmin.com/CourseView.
4. Følg vejledningen på skærmen.
5
Specifikationer
Om batteriet
bemærk
Enheden er vandtæt iht. IECstandarden 60529 IPX7. Den kan
modstå nedsænkning i 1 meter vand i
30 minutter. Forlænget nedsænkning
kan gøre skade på enheden. Efter
nedsænkning skal du sørge for at
aftørre og lufttørre enheden, før du
igen tager den i brug.
 advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Bemærk: Enheden er ikke beregnet
til brug ved svømning.
Batterilevetid*
Brug af enheden
Op til 3 uger
Du bruger enheden i
strømsparetilstand hele
tiden.
Op til 8 timer
Du bruger GPS hele
tiden.
Batteri
200 mAh
genopladeligt, litiumion, knapcellebatteri
Batterilevetid
Se side 6
Driftstemperaturområde
Fra -4°F til 140°F
(fra -20°C til 60°C)
Temperaturområde Fra 41°F til 104°F
for batteriopladning (fra -5°C til 40°C)
6
Batterilevetid
*Den faktiske batterilevetid for et fuldt
opladet batteri afhænger af, hvor længe
du bruger GPS, baggrundsbelysningen
og strømsparetilstanden. Udsættes
enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.
Brugervejledning til Approach S1
Strømbesparelse
Efter nogen tids inaktivitet skifter
enheden til strømsparetilstand.
Enheden viser klokkeslæt og dato,
men den bruger ikke GPS. Du
kan trykke på OK for at gå ud af
strømsparetilstanden.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis tasterne eller skærmen holder
op med at reagere, skal du muligvis
nulstille din enhed.
1. Tryk på og hold power nede, indtil
skærmen bliver tom.
2. Tryk på og hold power nede, indtil
skærmen tændes.
Sletning af brugerdata
Tryk og hold menu og down nede
samtidig.
Brugervejledning til Approach S1
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support
ved at gennemføre vores online
registrering i dag:
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den,
på et sikkert sted.
Flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette
produkt på Garmins websted.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com
/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler
for at få oplysninger om valgfrit
tilbehør og reservedele.
7
Kontakt Garmins
produktsupport
Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om
dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal
du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA på
telefon (913) 397 8200 eller (800)
800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for
at få oplysninger om support i de
enkelte lande, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
8
Vedligeholdelse af
enheden
bemærk
Du må ikke opbevare enheden på
steder, hvor den kan blive udsat for
ekstreme temperaturer i længere tid,
da det kan føre til permanente skader
på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af enheden
1. Brug en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2. Tør den af.
Brugervejledning til Approach S1
Andre produkter
Du kan finde flere oplysninger om Approach-modeller med berøringsskærm på
Garmins websted.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin-forhandler.
Approach G5
Brugervejledning til Approach S1
Approach G3
9
Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på
adressen www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
November 2010
Varenummer 190-01283-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising