Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Garmin Colorado® 400i, U.S. Strucny navod k obsluze

Garmin Colorado® 400i, U.S. Strucny navod k obsluze
Trasové body
Stránka Mapa
Stav systému
Použití menu pro zkratky:
Úprava intenzity podsvícení:
1. Zvolte možnost Zkratky. Objeví se
menu pro zkratky.
2. Pro přechod na preferovanou aplikaci
otáčejte otočným kolečkem Rock ‘n
Roller™ a stiskněte tlačítko ENTER.
Označení trasového bodu:
1. Na stránce Mapa zvolte možnost
Zkratky. Otáčejte otočným kolečkem
Rock ‘n Roller a zvolte možnost
Uložit trasový bod. Na obrazovce
Uložit trasový bod
se zobrazí zpráva o úspěšném uložení v možnosti Zkratky
trasového bodu. Novému trasovému
bodu se přidělí tříčíselná hodnota
(aktuální pozice).
2. Zvolte tlačítko Hotovo pro uložení
trasového bodu. Zvolte tlačítko
Úpravy pro úpravu vlastností
trasového bodu. Zvolte tlačítko Zrušit
pro vymazání trasového bodu.
Přechod k trasovému bodu:
1. Zvolte možnost Zkratky >
Trasový bod uložen
Kam vést? > Trasové body.
2. Zvýrazněte preferovaný trasový bod
a stiskněte tlačítko ENTER. Objeví
se zelený kruh obsahující slovo Jít.
3. Chcete-li zahájit navigaci k trasovému
bodu, stiskněte tlačítko ENTER nebo
stiskněte tlačítko Volby, pokud chcete
trasový bod projektovat nebo upravit.
4. Pro ukončení navigace zvolte možnost
Zkratky > Ukončit navigaci.
Stránka
Trasový bod
1. Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko Napájení. Na přístroji
Colorado se objeví stránka Stav systému.
2. Otáčením otočného kolečka Rock ‘n Roller ve směru nebo
proti směru hodinových ručiček můžete zvýšit nebo snížit
intenzitu podsvícení.
3. Zvolením tlačítka Zpět zavřete stránku Stav systému a vrátíte
se na předchozí stránku.
Stručný návod k obsluze
Přístup na stránku Mapa:
1. Zvolte možnost Zkratky > Mapa.
2. Zvolte možnost Volby pro zobrazení datových polí, změnu
datových polí nebo skrytí označení programových kláves.
Zvětšení a zmenšení na stránce Mapa:
Řada Colorado
™
1. Chcete-li provést zvětšení, otáčejte otočným kolečkem
Rock ‘n Roller po směru hodinových ručiček.
2. Chcete-li provést zmenšení, otáčejte otočným kolečkem
Rock ‘n Roller proti směru hodinových ručiček.
Čas, den a datum
Měřítko
přiblížení
Úroveň nabití
baterie
Nastavení
intenzity
podsvícení
Síla signálu GPS
Stránka Stav systému
Poznámka: Stránka Stav systému slouží také pro rychlou
kontrolu času, data, úrovně nabití baterie a síly signálu GPS.
Zmenšení obrazu
Zvětšení obrazu
Posouvání mapy:
1. Chcete-li přesunout kurzor na mapě, stiskněte tlačítka nahoru,
dolů, vlevo a vpravo na otočném kolečku Rock ‘n Roller.
2. Chcete-li posun po mapě ukončit, stiskněte tlačítko Hotovo.
Další dokumentaci a informace naleznete na adrese:
www.garmin.com.
190-00751-61 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
terénní navigátor GPS
Přehled
Spuštění
VAROVÁNÍ: Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a
informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Otočné kolečko Rock ‘n Roller
Levá
programová
klávesa
Tlačítko Napájení
(podsvícení)
Pravá programová
klávesa
Ochranný kryt
Barevná
obrazovka
Tlačítko Napájení
(podsvícení)
Tlačítko
Napájení
(podsvícení)
Upevňovací
sponka
Konektor USB mini-B
(pod vodotěsným
krytem)
Kryt přihrádky na
baterie
Externí konektor
GPS pro anténu
(pod vodotěsným krytem)
Konektor USB mini-B
(pod vodotěsným krytem)
Západka
Použití otočného kolečka Rock ‘n Roller™
Tlačítko ENTER
• Otáčejte otočným kolečkem
Rock ‘n Roller pro
posun nahoru a
dolů v seznamech
menu. V seznamech
se můžete rovněž
pohybovat
stisknutím tlačítek
nahoru, dolů, vlevo
Otočné kolečko Rock ‘n Roller
a vpravo.
• Chcete-li provést
všechny volby na přístroji Colorado, stiskněte tlačítko ENTER.
• Chcete-li posunovat mapu, stiskněte tlačítka nahoru, dolů,
vlevo a vpravo na otočeném kolečku Rock ‘n Roller.
Použití programových kláves
• Levá programová klávesa a Pravá programová klávesa
se používají pro přístup ke konkrétním volbám, které jsou
zobrazeny na označení programových kláves.
• Pokud jsou označeny, stiskněte programové klávesy pro
zobrazení dostupných menu.
• Pokud není programová klávesa označena, není dostupná
pro tuto konkrétní stránku.
Instalace baterií:
1. Chcete-li odstranit kryt
přihrádky na baterie
z přístroje Colorado,
zvedněte západku a
vysuňte kryt.
2. Vložení baterií proveďte
podle nákresu umístěného
v přihrádce na baterie.
3. Chcete-li kryt přihrádky na
baterie umístit zpět, nasuňte ho
na přístroj Colorado a uzavřete
západku.
Kryt přihrádky na baterie
Západka
Přihrádka na baterie
Připojení karabinové svorky:
1. Uložte karabinovou svorku do drážek na upevňovací sponě
umístěné na přístroji Colorado.
2. Posunujte svorku nahoru, dokud nebude zajištěna.
3. Chcete-li karabinovou svorku odstranit, zvedněte dolní část
svorky a jemně tlačte na karabinovou svorku, dokud nedojde
k jejímu uvolnění.
První spuštění:
1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud se na
obrazovce neobjeví logo společnosti Garmin.
2. Při prvním spuštění přístroje Colorado budete nutné zvolit
jazyk, časové pásmo a přechod na letní čas. Jakmile se
objeví stránka Jazyk, zvýrazněte preferovaný jazyk a
stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zvýrazněte preferované časové pásmo a stiskněte tlačítko
ENTER.
4. Zvýrazněte preferovaný přechod na letní čas a stiskněte
tlačítko ENTER. Na přístroji Colorado se poté zobrazí stránka
Mapa.
5. Přejděte s přístrojem Colorado na místo, ze kterého je volný
výhled na oblohu.
6. Jestliže kurzor na stránce Mapa bliká, počkejte, až přístroj
Colorado shromáždí satelitní informace a určí aktuální pozice.
7. Pokud chcete přístroj Colorado vypnout, stiskněte a podržte
tlačítko Napájení.
Poznámka: Pokud chcete satelity nalézt, musíte být venku a
mít jasný výhled na oblohu.
Karabinová svorka
Levá programová
klávesa
Označení
programové
klávesy
Tlačítko Napájení
(podsvícení)
Základní obsluha
Doplňkové funkce
Pravá programová
klávesa
Označení
programové
klávesy
Jazyk
Karabina připevněná
k přístroji Colorado
Časová zóna
Letní čas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising