Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Garmin Colorado® 400i, U.S. Snabbguide

Garmin Colorado® 400i, U.S. Snabbguide
Waypoints
Kartsida
Systemstatus
Använda menyn Genvägar:
Justera nivån på belysningen:
1. Välj Genvägar. Menyn Genvägar
visas.
2. Vrid Rock ‘n Roller™-ratten till den
önskade funktionen och tryck på
ENTER.
1. Tryck snabbt in och släpp strömknappen . Sidan för
systemstatus på Colorado visas.
2. Vrid Rock ‘n Roller-ratten med- eller motsols för att öka
respektive minska belysningen.
3. Välj Tillbaka om du vill stänga systemstatussidan och
återgå till den föregående sidan.
Markera en waypoint:
1. Välj Genvägar på kartsidan.
Vrid Rock ‘n Roller-ratten och välj
Markera waypoint. På skärmen
Markera waypoint
visas att waypointen har sparats.
på Genvägar
Den nya waypointen (din aktuella
position) får ett tresiffrigt nummer.
2. Välj Klar om du vill spara
waypointen. Välj Ändra om du vill
ändra egenskaperna för waypointen.
Välj Avbryt om du vill ta bort
waypointen.
Gå till en waypoint:
1. Välj Genvägar > Vart? > Waypoints.
2. Markera önskad waypoint och tryck
Sparad waypoint
på ENTER. En grön cirkel med ordet
Kör visas.
3. Tryck på ENTER för att börja
navigera till waypointen, eller tryck
på Alternativ om du vill projektera
eller ändra waypointen.
4. Du avbryter navigeringen genom
att välja Genvägar > Avbryt
navigering.
Waypointsida
Visa kartsidan:
1. Välj Genvägar > Karta.
2. Välj Alternativ för att visa datafälten, ändra datafälten eller
dölja programknapparnas etiketter.
Colorado -serien
™
Zooma in och ut på kartsidan
1. Vrid Rock ‘n Roller-ratten medsols för att zooma in.
2. Vrid Rock ‘n Roller-ratten motsols för att zooma ut.
Tid, dag och datum
Batterinivå
Snabbguide
Zoomskala
GPS-signalstyrka
Belysningsjustering
Systemstatussida
Obs! Via systemstatussidan kan du även snabbt kontrollera
tidpunkt, dag, datum, batterinivå och GPS-signalstyrka.
Zooma ut vy
Zooma in vy
Panorera kartan:
1. Tryck på upp, ned, vänster och höger på Rock ‘n
Roller-ratten för att flytta markören på kartan.
2. Välj Klar när du vill stoppa panoreringen.
På www.garmin.com hittar du mer
dokumentation och information.
190-00751-59 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
GPS-navigator för alla
terränger
Översikt
Start
VARNING! Läs blanketten Viktig säkerhets- och produktinformation
som följer med i produktförpackningen för att få viktig information om
produkten och säkerhet.
Vänster
programknapp
Rock ‘n Roller-ratt
Strömknapp
(belysning)
Höger programknapp
Väderskyddslock
Färgskärm
Strömknapp
(belysning)
Strömknapp
(belysning)
USB mini-B-kontakt
(under väderskyddslock)
Batterilock
Monteringsfläns
Spärr
Kontakt för
extern GPS-antenn
(under väderskyddslock)
USB mini-Bkontakt
(under
väderskyddslock)
Strömknapp
(belysning)
Använda Rock ‘n Roller™-ratten
• Vrid Rock ‘n Roller-ratten
ENTER-knapp
för att flytta upp och ned
i menylistor. Du kan
även flytta i listorna
genom att trycka
upp, ned, vänster
och höger.
• Tryck på ENTER
för alla typer av
Rock ‘n Roller-ratt
val på Coloradoenheten.
• Tryck på upp, ned, vänster och höger på Rock ‘n
Roller-ratten när du vill panorera kartan.
Använda programknappar
• Den vänstra och högra programknappen används
till att komma åt särskilda alternativ som visas på
programknapparnas etiketter.
• När etiketter visas på programknapparna trycker du på
motsvarande programknapp för att visa de tillgängliga
menyerna.
• Om inga etiketter visas finns det inga alternativ för den
specifika sidan.
Vänster
programknapp
Allmän användning
Ytterligare funktioner
Installera batterierna:
Första gången du startar:
Batterilock
1. Ta bort batterilocket
genom att lyfta på spärren
och skjuta av locket från
Colorado-enheten.
2. Sätt i batterierna i enlighet
med diagrammet som är
ingjutet i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batterilocket
genom att skjuta tillbaka det
på Colorado-enheten och
fästa spärren.
Spärr
Batterifack
Montera karbinfästet:
1. Placera karbinfästet i spåren på monteringsflänsen på
Colorado-enheten.
2. Skjut upp fästet tills det hakar på plats.
3. Du tar bort karbinfästet genom att lyfta den nedre delen
av fästet och försiktigt skjuta nedåt på karbinfästet tills det
lossnar.
1. Tryck på och håll ned strömknappen tills Garminlogotypen visas på skärmen.
2. När du startar Colorado-enheten första gången måste
du ange språk, tidszon och sommartidsinställning. När
språksidan visas markerar du önskat språk och trycker
på ENTER.
3. Markera önskad tidszon och tryck på ENTER.
4. Markera sommartidsinställning och tryck på ENTER.
Därefter visas kartsidan på Colorado-enheten.
5. Ta din Colorado-enhet till en plats som har fri sikt mot
himlen.
6. Om markören på kartsidan blinkar väntar du tills Coloradoenheten fått kontakt med tillräckligt många satelliter för att
bestämma den aktuella positionen.
7. Du stänger av Colorado-enheten genom att trycka på och
hålla ned strömknappen .
Obs! Du måste vara utomhus och ha fri sikt mot himlen för
att få kontakt med satelliterna.
Karbinfäste
Höger
programknapp
Språk
Programknappsetikett
Programknappsetikett
Karbin monterad på
Colorado-enheten
Tidszon
Sommartid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising