Garmin | Colorado® 400i, U.S. | Quick Start Guide | Garmin Colorado® 400i, U.S. Hurtigstartveiledning

Garmin Colorado® 400i, U.S. Hurtigstartveiledning
Veipunkter
Slik bruker du menyen Snarveier:
Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:
1. Velg Snarveier. Menyen Snarveier
vises.
2. Drei Rock ‘n Roller™ til ønsket
alternativ, og trykk på ENTER.
Slik markerer du et veipunkt:
1. På kartsiden velger du Snarveier.
Drei Rock ‘n Roller, og velg Marker
veipunkt. Skjermbildet viser at
veipunktet har blitt lagret. Et tresifret
nummer tilordnes det nye veipunktet Markere veipunkt
på Snarveier
(din gjeldende posisjon).
2. Velg Ferdig for å lagre veipunktet.
Velg Rediger for å endre
egenskaper for veipunktet. Velg
Avbryt for å slette veipunktet.
Slik kommer du deg til et
veipunkt:
1. Velg Snarveier > Hvor skal du? >
Veipunkter.
2. Merk det ønskede veipunktet, og
trykk på ENTER. En grønn sirkel
med ordet Kjør vises.
3. Trykk på ENTER for å begynne å
navigere til veipunktet, eller trykk på
Alternativer for å prosjektere eller
endre veipunktet.
4. Du stopper navigeringen ved å velge
Snarveier > Stopp navigering.
Kartsiden
Systemstatus
1. Trykk på og slipp raskt av/på-knappen. Siden for
systemstatus vises på Colorado-enheten.
2. Drei Rock ‘n Roller med klokken eller mot klokken for å
øke eller redusere bakgrunnsbelysningen.
3. Velg Tilbake for å lukke siden for systemstatus og gå
tilbake til forrige side.
1. Velg Snarveier > Kart.
2. Velg Alternativer for å vise datafelter, endre datafelter
eller skjule merkene for valgknappene.
™
Slik zoomer du inn og ut på kartsiden:
1. Drei Rock ‘n Roller med klokken for å zoome inn.
2. Drei Rock ‘n Roller mot klokken for å zoome ut.
Zoomskala
Justering av
bakgrunnsbelysning
Merk: På siden for systemstatus kan du også raskt
kontrollere klokkeslett, dag, dato, batterinivå og
styrken på GPS-signalet.
Zoom ut-visning
Zoom inn-visning
Slik panorerer du over kartet:
1. Trykk opp, ned, venstre eller høyre på Rock ‘n Roller
for å flytte markøren på kartet.
2. Velg Ferdig for å stoppe panoreringen.
Du finner mer dokumentasjon og informasjon på
www.garmin.com.
190-00751-58 Rev. A © 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Side for veipunkt
Colorado -serien
GPS-signalstyrke
Side for systemstatus
Veipunkt lagret
Slik får du tilgang til kartsiden:
Klokkeslett, dag og
dato
Batterinivå
Hurtigstartveiledning
GPS-navigatør for alle
slags terreng
Oversikt
Oppstart
ADVARSEL: Se arket Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
i produktesken. Der finner du produktadvarsler og annen viktig
informasjon.
Rock ‘n Roller
Venstre
valgknapp
Av/på-knapp
(bakgrunnsbelysning)
Høyre valgknapp
Gummihette
Fargeskjerm
Ved å bruke Rock ‘n Roller™
• Drei Rock ‘n Roller for å
ENTER-knapp
gå oppover eller nedover
i menylister. Du kan
også bevege deg
gjennom lister ved
å trykke opp, ned,
venstre eller høyre.
• Trykk på ENTER
for å gjøre valg på
Rock ‘n Roller
Colorado-enheten.
• Trykk opp, ned, venstre eller høyre på Rock ‘n Roller for å
panorere på kartet.
Ved å bruke valgknappene
Av/på-knapp
(bakgrunnsbelysning)
Av/på-knapp
(bakgrunnsbelysning)
USB mini-B-kontakt
(under gummihette)
Grunnleggende bruk
Andre funksjoner
• Den venstre valgknappen og den høyre valgknappen
brukes for å få tilgang til bestemte alternativer som vises
på merkene for valgknappene.
• Når det vises et merke, kan du trykke på valgknappene for
å vise tilgjengelige menyer.
• Hvis en valgknapp ikke er merket, er den ikke tilgjengelig
for den gjeldende siden.
Slik setter du i batterier:
Batterideksel
1. Ta av batteridekslet ved
å løfte sperren og skyve
dekslet av Coloradoenheten.
2. Sett inn batteriene ved
å følge anvisningene i
batterirommet.
3. Sett på batteridekslet ved å
skyve det tilbake på Coloradoenheten og feste sperren.
Sperre
Batterirom
Slik fester du karabinkroken:
1. Plasser karabinkroken i sporene på monteringsflaten på
Colorado-enheten.
2. Skyv karabinkroken oppover til den låses på plass.
3. Du tar av karabinkroken ved å løfte den nederste delen
av kroken og skyve karabinkroken forsiktig nedover til den
løsner.
Første oppstart:
1. Trykk på og hold inne av/på-knappen til Garmin-logoen
vises på skjermen.
2. Den første gangen du starter Colorado-enheten må
du velge språk, tidssone og modus for sommertid. Når
språksiden vises, merker du det ønskede språket og
trykker på ENTER.
3. Merk den ønskede tidssonen, og trykk på ENTER.
4. Merk den ønskede modusen for sommertid, og trykk på
ENTER. Colorado-enheten viser deretter kartsiden.
5. Ta med deg Colorado-enheten til et område med fri sikt
mot himmelen.
6. Hvis markøren på kartsiden blinker, må du vente mens
Colorado-enheten innhenter satellittdata og bestemmer
gjeldende posisjon.
7. Du slår av Colorado-enheten ved å trykke på og holde inne
av/på-knappen.
Merk: Du må være utendørs og ha fri sikt mot himmelen
for å innhente satellittsignaler.
Karabinkrok
Batterideksel
Monteringsflate
Sperre
Kontakt for ekstern
GPS-antenne
(under gummihette)
USB mini-B-kontakt
(under gummihette)
Av/på-knapp
(bakgrunnsbelysning)
Venstre valgknapp
Merke for
valgknapp
Høyre valgknapp
Merke for
valgknapp
Språk
Karabinkrok montert på
Colorado-enheten
Tidssone
Sommertid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising