Garmin | DC™ 40 Dog Tracking Collar | User guide | Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Användarhandbok

Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Användarhandbok
Astro
®
användarhandbok
GPS-system med hundspårning
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från
Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned
en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk
eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning att en
sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av
den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan
skyldighet att meddela någon person eller organisation
om sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella
uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, Astro®, City Navigator®
och TracBack®, registrerade i USA och andra länder.
BaseCamp™ och myGarmin™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör
deras respektive ägare.
Innehållsförteckning
Medelvärdesberäkna positionen....... 15
Projicera en position.......................... 15
Introduktion..................................1
Karta...........................................16
Konfigurera enheten............................ 1
Registrera enheten.............................. 1
Kontakta Garmins produktsupport....... 1
Översikt över enhet............................. 2
Konventioner för handboken............... 4
Spåra din hund............................6
Kommunikation med DC 40................ 6
Navigera till hunden............................. 6
Redigera hundinformation................... 7
Spåra hunden på kartan...................... 8
Lägga till hundar.................................. 9
Halsbandslås..................................... 10
Tips för Astro och DC 40................... 11
Positioner...................................13
Markera en position........................... 13
Navigera till en markerad
position........................................... 14
Redigera en markerad position......... 14
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Ändra skala på kartan....................... 16
Anpassa kartan................................. 16
Mäta avstånd..................................... 17
Sökfunktioner............................18
Söka efter positioner......................... 18
Använda detaljerade kartor
(tillval)............................................. 20
Avbryta navigering............................. 20
GPS-tillämpningar.....................21
Färddator........................................... 21
Kompass........................................... 21
Höjdmätare........................................ 24
Spår................................................... 26
Rutter................................................. 29
Motorväg........................................... 32
Positionslarm..................................... 32
Förhandsvisa sväng.......................... 33
Aktiv rutt............................................. 33
Satellit................................................ 34
iii
Tillbehör.....................................35
Kalender............................................ 35
Miniräknare........................................ 35
Stoppur.............................................. 36
Visa information om soluppgång
och solnedgång.............................. 36
Visa jaktalmanackan.......................... 37
Spel................................................... 37
Anpassa enheten.......................38
Systeminställningar........................... 38
Anpassa hundlistan........................... 38
Ställa in hundlarm.............................. 39
Visningsinställningar.......................... 39
Ställa in enhetssignaler..................... 40
Anpassa huvudmenyn....................... 40
Anpassa kartinställningar.................. 40
Ruttinställningar................................. 42
Geocacheinställningar....................... 43
Marina larm........................................ 43
Tidsinställningar................................. 44
Enhetsinställningar............................ 44
Riktningsinställningar........................ 45
iv
Höjdmätarinställningar....................... 45
Anpassa datafält................................ 46
Bilagor........................................50
Använda myGarmin™........................ 50
Köpa tillbehör.................................... 50
Tillbehör och utbytesdelar................. 50
Datahantering.................................... 53
Sköta enheterna................................ 57
Specifikationer................................... 58
Batteriinformation.............................. 59
Ladda DC 40-enheten....................... 61
Viktig säkerhets- och
produktinformation...................62
Index...........................................76
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Introduktion
Introduktion
 varning
I Viktig säkerhets- och produktinformation
på sidan 62 finns viktig information och
produktvarningar.
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor om produkten.
•
Konfigurera enheten
När du använder Astro®hundspårningssystemet första gången
följer du konfigurationsinstruktionerna
i Snabbstartshandbok.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
•
•
I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact
Support för inhemsk supportinformation eller kontakta Garmin
(Europe) Ltd. per telefon på +44 (0)
870 8501241.
1
Introduktion
Översikt över enhet
➊
GPS-antenn
Astro
➋
VHF-antenn
Meddelande
Undvik att använda en radio med hög effekt
(mer än 5 watt) i närheten av Astro-enheten.
Den kan orsaka permanent skada på Astroenheten.
➊
➋
➌
➏
➐
➍
➌
Strömknapp
➍
Skärm
➎
Knappsats
➏
Bälteshållarknapp
➐
Handremsfäste
➑
USB-port (under väderskyddslock)
➒
Batterifack
➓
microSD-korthållare under batterier
➑
➒
➓
➎
2
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Introduktion
DC 40
Knappsats
➊
VHF-antenn
➋
Halsband
➌
GPS-antenn
➍
➊
Strömknapp
➋
➌
➍
Astro och DC 40 – Användarhandbok
DOG
Tryck här för att visa
hundspårningssidan.
MARK
Tryck här för att markera din
aktuella position.
BACK
Tryck här för att avbryta
datainmatningen eller återgå till
föregående meny eller sida.
MAP
Tryck här för att visa kartan.
MENU
Tryck här för att öppna menyn
för den aktiva sidan.
Tryck två gånger för att öppna
huvudmenyn.
3
Introduktion
ENT
(ENTER)
Tryck här för att välja alternativ
och bekräfta meddelanden.
Navigeringsknapp
Tryck här för att visa eller
bläddra igenom alternativ och
för att flytta kartpekaren.
IN
Tryck här för att zooma in på
kartan.
OUT
Tryck här för att zooma ut från
kartan.
Justera belysningen
1. Tryck snabbt på .
2. Använd navigeringsknappen för att
justera ljusstyrkenivån.
Tips: Du kan också trycka snabbt
på för att bläddra igenom
ljusstyrkenivåerna.
3. Tryck på ENTER för att välja en
ljusstyrkenivå och stänga menyn.
4
Konventioner för
handboken
Tryck på
Använd knapparna på enheten.
Välj
Använd navigeringsknappen
för att välja ett alternativ eller
ett objekt i en lista och tryck på
ENTER.
Fält
Den plats på en sida där data
matas in eller ett alternativ visas.
Ett markerat fält visas i gult.
Rullningslist
En list som visas till höger i
en lista som är för lång för att
få plats på skärmen. Använd
navigeringsknappen för att
bläddra igenom listan. Tryck
på IN eller OUT för att bläddra
igenom en uppsättning objekt.
Standard
De ursprungliga
fabriksinställningarna. Du
kan anpassa inställningarna,
men du kan alltid återgå till
fabriksinställningarna genom att
välja Återställ förval.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Introduktion
>
De små pilarna (>) anger att
du ska välja flera objekt efter
varandra, t.ex. "Välj Ta bort >
Ja".
Ikoner i statusfältet
I statusfältet överst på varje Astro-sida får
du statusinformation.
➊
Meddelanden visar också tillfälliga
förhållanden, t.ex. "Beräknar rutt".
Meddelandefönstret stängs så snart
processen har slutförts.
Använda skärmknappsatsen
En knappsats visas när du matar in text.
➋ ➌
➊
Anger satellitsignalstyrkan.
➋
Blinkar när enheten upptäcker en signal
(t.ex. en DC 40-enhet) på den kanal som
den tar emot.
➌
Anger återstående batteriladdning.
Skärmmeddelanden
När ett meddelande visas på skärmen
kan du trycka på ENTER för att bekräfta
meddelandet och stänga fönstret.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
•
•
•
•
Använd navigeringsknappen för att
välja ett tecken och tryck på ENTER.
Välj DEL för att backstega.
Välj
för att skriva versaler.
Välj OK för att spara texten och stänga
knappsatsen.
5
Spåra din hund
Spåra din hund
Obs! DC 40-enheten överför inte sin
position till Astro-enheten och Astroenheten anger inte positionen för DC 40enheten förrän båda enheterna tar emot
satellitsignaler.
Visa hundens status
1. Tryck på DOG för att visa
hundspårningssidan.
Riktningen till hunden och hundens
avstånd från Astro-enheten visas.
Kommunikation med DC 40
DC 40-enheten som medföljer Astroenheten har länkats till Astro-enheten
på fabriken. Om du använder en
DC 40-enhet som du köpt separat följer du
instruktionerna för att lägga till en ny
hund på sidan 9 för att upprätta
kommunikation med Astro-enheten.
Navigera till hunden
1. Tryck på DOG > ENTER.
2. Välj Gå till.
3. Följ den magentafärgade linjen på
kartan.
6
➊
➋
➌
➍
➊
Hundpekare (riktning till hunden)
➋
Hundens namn
➌
Ikon för hundstatus (sidan 7)
➍
Avstånd till hunden
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Spåra din hund
2. Om du har flera hundar använder du
navigeringsknappen för att bläddra
igenom listan med hundar.
Astro-enheten kan hålla koll på tio
hundar.
3. Tryck på ENTER för att visa
hundinformationssidan.
Om hundspårningssidan
Hunden som du spårar identifieras och
hundpekaren visar riktningen från dig.
Hundpekaren är mest exakt när du håller
Astro-enheten vågrätt och hunden är längre
bort än 9,1 meter (30 fot). Vid ett mindre
avstånd visas "NÄRA" istället för avståndet
och hundpekaren är kortare.
Obs! När du är nära hunden kan
hundpekaren visa fel.
Ikoner för hundstatus
Sitter
Springer
Ståndar
Resning
Okänd*
*Statusikonen Okänd anger att DC 40enheten inte hämtat en satellitsignal och att
Astro-enheten inte kan fastställa hundens
position.
Redigera hundinformation
Ändra hundens namn
Astro-enheten tilldelar ett standardnamn,
t.ex. Hund eller Hund 1, till varje hund
(DC 40) som är länkad till den.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
7
Spåra din hund
1. Tryck på DOG > ENTER.
Hundinformationssidan visas.
3. Välj Ändra hundenhetstyp.
4. Välj en typ.
Spåra hunden på kartan
Tryck på MAP för att följa hunden på
kartan.
➊
➌
2. Välj Namn.
Skärmknappsatsen visas.
3. Ange hundens namn.
Ändra hundtyp
Du kan identifiera hundtypen så att rätt
hundstatussymboler visas.
➋
➎
•
➍
Markerade positioner ➊ visas på
kartan.
1. Tryck på DOG > ENTER.
2. Tryck på MENU.
8
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Spåra din hund
•
•
•
•
Noggrannhetscirkeln ➋ är det
område där GPS-positionsdata är
dåliga. Ju mindre cirkel, desto mer
exakt är din position.
Hundpositionen visas med en
statusikon och hundens namn ➌.
Din position anges av kartpekaren
➍.
Spåren efter hundens rörelse visas
som en röd linje ➎.
Om kartan
När kartorienteringen är Spår uppåt
tycks objekt på kartan rotera runt din
position. När du rör dig orienteras hela
kartan om i den riktning du är vänd. Om
du vill stabilisera objekten ställer du in
orienteringen på Norr uppåt (sidan 40).
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Lägga till hundar
Astro-enheten kan spåra upp till tio hundar
med DC 40-halsband. Om du köper
ytterligare DC 40-enheter kan du länka
dem till Astro-enheten. För att kunna länka
måste Astro-enheten vara så nära DC 40enheten att de kan röra vid varandra, eller
också måste du veta DC 40-ID-numret.
1. Tryck på DOG > MENU.
2. Välj Hundlista > <Ny hund>.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Som standard kallas den nya hunden
"Hund" och ett ID-nummer tilldelas
slumpmässigt.
Felsökning för hundsignal
Varje hund som du spårar har ett eget
ID-nummer. Om två hundar som är inom
räckhåll för Astro-enheten har samma ID
varnar Astro-enheten om motstridiga IDsignaler. Följ instruktionerna på skärmen
för att lösa konflikten.
9
Spåra din hund
När det är möjligt bör du låta Astro-enheten
automatiskt tilldela ID-nummer. Om det
behövs kan du manuellt tilldela ett nytt
ID-nummer för en hund.
Lösa motstridiga hundsignaler
Du måste tilldela ett nytt ID-nummer till
hunden och ändra uppdateringshastigheten.
Tryck på DOG > MENU.
Välj Visa info.
Tryck på MENU.
Välj Ändra kom. inställningar.
Välj ett icke-tilldelat och ickemotstridigt ID-nummer.
6. Ändra uppdateringshastigheten.
Både hastigheten 30 sekunder och
2 minuter minskar batteriurladdningen,
men de ger en mindre detaljerad
hundspårning och insamlad statistik.
7. Placera Astro-enheten inom en meter
från DC 40-enheten.
8. Följ instruktionerna på skärmen.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Ta bort hundar
1. På hundspårningssidan trycker du på
MENU.
2. Välj Hundlista.
3. Välj en hund i listan.
4. Välj Ta bort.
Halsbandslås
Du kan använda funktionen Halsbandslås
för att skydda din hunds ID-signal med en
PIN-kod. Andra Astro-användare måste
ange PIN-koden för att kunna spåra din
hund. Andra Astro-användare kan ändå
lägga till din hund genom att fysiskt röra
vid DC 40-enheten med Astro-enheten.
1. Tryck på DOG > ENTER > MENU.
2. Välj Ändra PIN-kod för halsbandslås.
3. Ange en unik PIN-kod.
Obs! Om du glömt PIN-koden kan du
åsidosätta halsbandslåsfunktionen genom
att fysiskt röra vid DC 40 med Astroenheten.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Spåra din hund
Tips för Astro och DC 40
•
•
•
•
•
Slå på DC 40-enheten och låt den hämta
satellitinformation innan du sätter fast
DC 40-enheten på hunden.
Då hämtar DC 40-enheten
satellitsignaler mycket snabbare.
Ha extra batterier med dig till Astroenheten (sidan 59).
Använd en fulladdad DC 40-enhet. En
fulladdad DC 40-enhet fungerar i cirka
17 timmar när du använder rapportering
med fem‑ sekunders intervall.
Använd siktlinje-radiokommunikation
(sidan 12).
Astro-enheten kan spåra upp till tio
hundar med DC 40-halsband. Du
kan bara visa tre hundar samtidigt på
hundspårningssidan. Om du vill minska
textstorleken trycker du på MENU och
väljer Små siffror.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
•
Gå till www.garmin.com/products/astro
för mer information och till
www.garmin.com/astro för en
självstudiekurs.
Pausa enheten under jakt
Om du flyttar hundarna under en jakt och
du inte vill spela in transporten av hundarna
kan du pausa spårningen av alla hundar.
1. Tryck på DOG > MENU.
2. Välj Pausa all spårning.
Du kan välja Återuppta när du är klar
att fortsätta jakten.
Återställa hundstatistiken
1. Tryck på DOG > ENTER.
2. Välj Nollställ.
11
Spåra din hund
Om siktlinje-radiokommunikation
Astro- och DC 40-enheterna använder radiosignaler för att kommunicera. Objekt som är i
vägen för radiosignalerna minskar signalens kvalitet. En fri siktlinje mellan Astro-enheten
och hundens DC 40-enhet ger den bästa kommunikationssignalen. Blockerade radiovågor
resulterar i en dålig signal. Bästa siktlinjeförhållande får du om du förflyttar dig till den
högsta punkten i området (t.ex. toppen av en kulle).
Bäst
Bra
Dåligt
12
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Positioner
Positioner
Positioner är landmärken som du spelar in
och sparar i Astro-enheten.
Markera en position
Markera fordonets position
1. På huvudmenyn väljer du Starta ny
jakt.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter jakten kan du navigera tillbaka till
fordonet.
Markera din aktuella position
1. Tryck på MARK.
2. Välj Ny eller välj ett standardpositionsnamn som Lastbil eller Läger.
3. Välj OK.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Markera en flock
Du kan markera en flockposition och ange
det uppskattade antalet fåglar som skrämts
upp och antalet fåglar som tagits.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på MARK.
Välj Flock.
Ange antalet fåglar som skrämts upp.
Ange antalet fåglar som tagits.
Välj OK > OK.
Markera en position med hjälp av
kartan
1. Tryck på MAP.
2. Flytta kartpekaren till en position.
3. Tryck på ENTER.
Om positionen inte innehåller kartinformation visas följande meddelande
"Ingen kartinformation på den här
punkten. Vill du markera en position
här?"
4. Välj Ja eller Spara.
13
Positioner
Navigera till en markerad
position
1. På huvudmenyn väljer du Gå till
markerad position.
2. Välj en markerad position.
Tips: För navigeringsinställningar se
sidan 42.
Redigera en markerad
position
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Markerade positioner.
2. Välj en markerad position.
3. Välj ett attribut (t.ex. namn).
4. Ange ny information.
Flytta en markerad position på
kartan
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Markerade positioner.
2. Välj en markerad position.
14
3. Välj Karta för att visa markerade
positioner på kartan.
4. Tryck på ENTER för att placera en
FLYTTA-markering bredvid den
markerade positionen.
5. Flytta den markerade positionen till en
ny position på kartan.
6. Tryck på ENTER.
Ta bort en markerad position
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Markerade positioner.
2. Välj en markerad position.
3. Välj Ta bort.
Återställa positionen för en
markerad position
Du kan ändra position för en markerad
position. Om du t.ex. flyttar fordonet kan
du ändra positionen till aktuell position.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Positioner
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Markerade positioner.
2. Välj en markerad position.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Återställ position här.
Positionen ändras till aktuell position.
Medelvärdesberäkna
positionen
Du kan medelvärdesberäkna en markerad
position för större noggrannhet. Vid
medelvärdesberäkning gör Astro-enheten
flera avläsningar på samma position
och använder medelvärdet för större
noggrannhet.
Projicera en position
Du kan skapa en ny position genom att
projicera avstånd och bäring från en
markerad position till en ny position.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Markerade positioner.
2. Välj en markerad position.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Projiceringsposition.
5. Ange bäring och avstånd till den
projicerade positionen.
1. Tryck på MARK.
2. Välj Ny > Medel för att starta
medelvärdesberäkning.
3. När fältet Uppskattad noggrannhet nått
önskad noggrannhetsnivå väljer du
Spara > OK.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
15
Karta
Karta
Ändra skala på kartan
I Astro-enheten finns en förinläst baskarta
som innehåller orter, motorvägar,
avfartsinformation och sjö- och
flodkonturer. I exemplet visas utökade
kartdetaljer med City Navigator®. Gå till
www.garmin.com.
Anpassa kartan
➊
➌
➋
➊
Kartorienteringspil
➋
Kartskala
➌
Din aktuella position
➍
Hundens position
16
Tryck på IN och OUT för att ändra
kartskalan.
När du zoomar in visas noggrannheten
för din position med en noggrannhetscirkel. Ju mindre cirkel, desto mer
exakt är din position.
➍
1. Tryck på MAP > MENU.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Datafält (sidan 17).
• Välj Guidningstext för att visa
navigeringsinformation ovanför
kartan.
• Välj Kartinställningar för
att anpassa kartinställningarna
(sidan 40–42).
• Välj Detaljer från för att dölja
objekt på kartan som blockerar
vägdetaljer.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Karta
Anpassa datafält på kartan
Du kan visa upp till fyra datafält överst på
kartan för rese- och navigeringsinformation.
Tryck på MAP > MENU.
Välj Datafält.
Välj antal datafält.
Tryck på MENU.
Välj Byt datafält.
Välj ett fält.
En lista med datafältsalternativ visas
(sidan 46).
7. Välj ett alternativ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mäta avstånd
Du kan mäta avståndet mellan två punkter.
1. Tryck på MAP > MENU.
2. Välj Mäta distans.
En pil visas på din aktuella position.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
3. Flytta pilen till den punkt som du vill
mäta från och tryck på ENTER.
En knappnålsikon markerar
startpunkten ➊.
➋
➌
➊
4. Flytta pilen till en annan punkt.
REF markerar slutpunkten ➋.
Avståndet mellan de två punkterna
visas ➌.
17
Sökfunktioner
Sökfunktioner
Du kan använda sökmenyn för att söka efter
markerade positioner, orter och avfarter
som finns på baskartan. Fler kategorier
visas om du har kompatibla detaljerade
kartor (tillval) inlästa på enheten. När du
öppnar en kategori innehåller listan objekt
i närheten av din aktuella position eller
kartpekaren (om den aktiverats).
Söka efter positioner
Navigera till en markerad position
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Markerade positioner.
2. Välj en markerad position.
3. Välj Gå till.
Söka efter en position efter namn
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök.
2. Välj den typ av objekt som du vill söka
efter.
18
3. Tryck på MENU.
4. Välj Sök efter namn.
5. Ange positionens namn.
Du kan välja OK när söklistan
innehåller en träff.
6. Välj ett alternativ:
• Välj Spara för att spara objektet
som en position.
• Välj Karta för att visa objektet som
en position på kartan.
• Välj Gå till för att navigera längs
en rutt till positionen.
Söka efter en position nära en
annan position
1. Sök efter en position.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Sök närmast här.
4. Välj en kategori.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Sökfunktioner
I listan visas positioner nära
ursprungspositionen.
Söka efter en position nära en
punkt på kartan
1. Sök efter en position.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Byt referenspunkt.
Kartan öppnas.
4. Flytta kartpekaren till en position på
kartan.
5. Tryck på ENTER för att visa en lista
med objekt nära kartpositionen.
Hämta geocache
Gå till my.garmin.com för detaljer
och instruktioner om hur du hämtar
geocachepositioner från internet.
Söka efter en geocache
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Geocache.
2. Välj en geocache.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
3. Välj Gå till för att navigera till
geocachepositionen.
När en geocache hittas markerar Astroenheten cachen som hittad, loggar en
post i kalendern och visar närmaste
cache.
Söka efter en ort
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Städer.
En lista över orter i närheten av din
aktuella position visas.
2. Välj en ort i listan.
Söka efter en motorvägsavfart
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Avfarter.
En lista över avfarter i närheten av din
aktuella position visas.
2. Välj en avfart.
En avfartsbeskrivning, en lista med
tjänster nära avfarten och avståndet
och bäringen från avfarten till den
markerade tjänsten visas.
19
Sökfunktioner
3. Välj en tjänst i listan.
Söka efter senast sökta platser
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Senaste sökningar.
2. Välj ett objekt.
Använda detaljerade kartor
(tillval)
Du kan använda City Navigator-kartor
(tillval) för att söka efter adresser,
korsningar och andra platser. De detaljerade
kartorna innehåller miljontals intressanta
platser, som restauranger, hotell och
bilverkstäder. Gå till www.garmin.com.
Söka efter en adress
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök > Adresser.
Om enheten har hämtat satellitsignaler
fylls fältet <ANGE region> i med din
aktuella region.
20
2. Ange ort, gatunummer och gatunamn.
Träffar visas när du anger tecken i
namnet.
3. Välj adressen i listan.
Söka efter en intressant plats (POI)
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Sök.
2. Välj ett alternativ för att visa intressanta
platser i närheten av din aktuella
position:
• Välj Intressanta platser.
• Välj en kategori för intressanta
platser.
3. Tryck på MENU för att begränsa
sökningen.
4. Välj ett objekt i listan.
Avbryta navigering
Tryck på MENU > Avbryt navigering.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
GPS-tillämpningar
I GPS-tillämpningar finns alternativ för att
konfigurerar följande GPS-funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Färddator (sidan 21)
Kompass (sidan 21)
Höjdmätare (sidan 24)
Spår (sidan 26)
Rutter (sidan 29)
Motorväg (sidan 32)
Waypointlarm (sidan 32)
Förhandsvisa sväng (sidan 33)
Aktiv rutt (sidan 33)
Satellit (sidan 34)
Färddator
Färddatorn visar aktuell hastighet,
medelhastighet, maxhastighet, trippmätare
och annan användbar information.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Återställa färddatorn
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Färddator.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Nollställ.
4. Välj de objekt som du vill återställa
eller ta bort.
5. Välj Godkänn.
Kompass
Navigera med kompassen
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Kompass.
• Håll kompassen vågrätt när
du navigerar för att få största
noggrannhet.
• Sväng i riktning mot
bäringspekaren tills pilen pekar
uppåt på kompassen.
21
GPS-tillämpningar
Om kompassen
➊
➌
➋
•
•
•
22
Kompassen visar navigationsdata ➊,
t.ex. aktuell hastighet och beräknad
ankomsttid.
Kompassringen ➋ flyttas för att ange
nordlig riktning.
När du navigerar till en destination,
pekar bäringspekaren ➌ mot din
destination oavsett i vilken riktning du
rör dig. När bäringspekaren pekar uppåt
på kompassen, färdas du mot ditt mål.
Navigera med kurspekaren
Den här funktionen är mest användbar
när du navigerar på vatten eller där det
inte finns några stora hinder på din väg.
Funktionen hjälper dig även att undvika
faror vid sidan av kursen, t.ex. grund eller
undervattensstenar.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Kompass.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Kurspekare.
➋
➌
➊
➍
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
•
Kurspekaren ➊ anger ditt
förhållande till en kurslinje ➋ som
leder till målet.
• Kurspekaren ger en indikering om
avdrift (åt höger eller vänster) enligt
skalan ➌.
• Skalan betecknar avståndet
mellan punkterna på
kursavvikelseindikatorn ➍.
• Kurslinjen till ditt mål baseras på
din ursprungliga startpunkt.
4. Flytta tillbaka till ”kurslinjen till målet”
för att kompensera för avvikelse och
hamna på kurs igen.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Kompass.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Kurs mot mål.
Bäringspekaren pekar uppåt på
kompassen.
4. Håll enheten i ögonhöjd och rikta in
de två siktmarkeringarna ➊ mot ett
avlägset föremålet.
➊
Navigera med Kurs mot mål
Du kan peka med enheten på ett avlägset
objekt, t.ex. ett vattentorn, låsa enheten
i den riktningen och sedan navigera till
objektet.
5. Välj Lås riktning.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
23
GPS-tillämpningar
6. Välj ett alternativ:
• Välj Ställ in kurs för att navigera
till det avlägsna föremålet.
• Välj Projiceringsposition
(sidan 15).
• Välj Rikta om för att ställa in
kursen på ett annat föremål.
Höjdmätare
Plotta höjd på höjdmätaren
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Höjdmätare.
Din aktuella höjd ➊ och stignings- eller
sjunkningshastigheten ➋ visas.
Kalibrera kompassen
Meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt batteriet.
1. Tryck på DOG > MENU.
2. Välj Kalibrera kompass > Start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
24
➍
➌
➋
➊
2. Tryck på MENU.
3. Välj Plotta över tid eller Plotta över
distans ➌.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
Det här alternativet är bara tillgängligt
när du plottar höjd.
När du ställt in höjdplottningen kan du
justera zoomintervallen ➍ (sidan 25).
Visa lufttryck på höjdmätaren
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Höjdmätare.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Titta på tryckplottning.
Visa punkter på höjdmätarplotten
Välj enskilda punkter på en höjdprofil eller
en tryckplottning för att visa höjdavläsning
(eller tryckavläsning), klockslag och datum
när punkten spelades in.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Navigera till en punkt på plotten
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Höjdmätare.
2. Tryck vänster eller höger på
navigeringsknappen för att visa
hårkors och rör hårkorset över plotten.
3. Tryck på ENTER.
Punkten visas på kartan med
positionskoordinater, kompassbäring
och avstånd från aktuell position.
4. Tryck på MARK för att spara punkten
som en position.
5. Navigera till positionen (sidan 18).
Ställa in zoomintervall
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Höjdmätare.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Zoomintervall.
25
GPS-tillämpningar
4. Ställ in zoomintervallet på den vertikala
axeln.
5. Ställ in zoomintervallet på den
horisontella axeln.
Återställa höjdmätaren
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Höjdmätare.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Nollställ.
4. Välj de objekt som du vill återställa
eller ta bort.
5. Välj Godkänn.
Kalibrera höjdmätaren
1. Gå till en position där höjden eller
lufttrycket är känt.
2. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Höjdmätare.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Kalibrera höjdmätare.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
26
Spår
Ett spår är en inspelning av din väg och
av din hunds väg. Spårloggen innehåller
information om punkter längs den inspelade
vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje
punkt.
Anpassa spårloggen
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Spår >
Inställningar.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Börja om vid fullt för att
ersätta de äldsta data med nya data
när spårloggen är full.
• Välj ett inspelningsläge:
◦◦ Välj Avstånd och ange ett
avståndsintervall.
◦◦ Välj Tid och ange ett
tidsintervall.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
•
◦◦ Välj Auto för att ange
frekvensintervallet.
Om du spelar in punkter oftare
skapas ett mer exakt spår men
spårloggen fylls snabbare.
Välj Färg för att ändra färg på det
aktiva spåret.
Spara hela spårloggen
På huvudmenyn väljer du
Avancerat > GPS-tillämpningar >
Spår > Spara > Ja.
Om sparade spår
Du kan byta namn på spåret, visa
spåravståndet, visa det beräknade området
och ändra enheter för det beräknade
området. Du kan också ändra färg för spåret
på kartan. Om du ändrar färg på en hunds
sparade spår ändras också hundpekarens
färg på hundspårningssidan.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Spara en del av spårloggen
1. På huvudmenyn väljer du
Avancerat > GPS-tillämpningar >
Spår > Spara > Nej.
Hela spåret visas på kartan.
2. Flytta kartpekaren till startpunkten.
3. Tryck på ENTER.
4. Flytta kartpekaren till slutpunkten.
5. Tryck på ENTER.
Visa ett spår på kartan
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Spår > Spara >
Ja > Karta.
Spåret visas på kartan.
27
GPS-tillämpningar
5. Tryck vänster eller höger på
navigeringsknappen för att rulla över
spårprofilen.
Medan du rullar trycker du på ENTER
för att visa punkten på kartan.
6. Tryck uppåt eller nedåt på
navigeringsknappen för att ställa in
zoomintervallet.
Visa spårprofiler
När du sparat ett spår har du en inspelning
av den väg som du färdats och en
spårhöjdprofil.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Spår.
2. Välj ett sparat spår.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Profil.
Början och slutet på spåret markeras av
en flagga.
28
DEM-kartor
Med DEM-kartor (Digital Elevation
Models) kan du skapa en spårhöjdprofil
som innehåller höjddata. Gå till
www.garmin.com/cartography/ontheTrail
för mer information om kartor med USAtopografi.
Navigera i ett sparat spår
Du kan använda TracBack® med ett sparat
spår för att navigera tillbaka till en punkt
på spåret.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Spår >
TracBack.
2. Flytta kartpekaren till en punkt på
spåret.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
3. Tryck på ENTER.
4. Välj ett alternativ:
• Välj Följ vägen för att navigera
tillbaka till en vald punkt med
tillgängliga vägar.
• Välj Följ spår för att spåra tillbaka
längs den ursprungliga resvägen.
Markera en position på ett sparat
spår
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Spår.
2. Välj ett sparat spår.
3. Välj Karta.
4. Flytta kartpekaren till en position på
spåret.
5. Tryck på MARK.
6. Välj Ny.
7. Om det behövs redigerar du
positionsinformationen.
8. Välj OK.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Beräkna området för ett spår
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Spår.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Areaberäkning.
4. När du är klar väljer du Avbryt.
5. Om det behövs väljer du Område för
att ändra måttenheter.
6. Välj Spara.
Rensa spårloggen
På huvudmenyn väljer du
Avancerat > GPS-tillämpningar >
Spår > Rensa > Ja.
Rutter
En rutt är en sekvens med punkter eller
sparade positioner som leder dig till
slutmålet.
29
GPS-tillämpningar
Skapa en rutt
Navigera i en sparad rutt
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Välj Navigera.
Avbryta navigering
Tryck på MENU > Avbryt navigering.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Rutter > Ny.
2. Välj <Välj nästa punkt>.
3. Välj en kategori.
4. Välj den första punkten på rutten.
5. Välj Använd.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att lägga till
fler punkter i rutten.
30
Redigera en rutt
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Slutför en åtgärd:
• Välj namnet och ange ny
information.
• Välj en punkt på rutten.
Du kan granska, infoga, ta bort,
ändra eller flytta punkten.
• Tryck på MENU för att visa fler
ruttalternativ.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
Ta bort en rutt
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Rutter.
2. Välj en rutt.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Ta bort rutt.
Tar bort alla rutter
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Rutter.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Ta bort alla rutter.
Ställa in waypointövergång
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Rutter.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Fågelvägspassage.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
4. Välj vilken metod som ska användas
när du går över till nästa punkt i rutten.
• Välj Auto för att automatiskt gå
över till nästa punkt i rutten.
• Välj Avstånd och ange en radie.
När du befinner dig inom det
angivna avståndet leds du till nästa
punkt på rutten.
• Välj Manuell för att kontrollera
navigeringen till varje punkt på
rutten.
Du kan trycka på OUT för att börja
ruttdragningen till nästa punkt på
rutten. Du kan trycka på IN för att
ta rutten till föregående punkt.
31
GPS-tillämpningar
Motorväg
Navigera med motorvägssidan
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Motorväg.
Din kurs är en centrumlinje ➊ mitt på
kartan. Rutten är en magentafärgad
linje ➋.
➊
➋
2. Om det behövs trycker du på IN eller
OUT för att zooma in eller ut på kartan.
32
Positionslarm
Du kan definiera en larmradie runt en
markerad position. En ljudsignal hörs när
du kommer in i den angivna radien.
Lägga till en position för
positionslarm
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Larmning.
2. Välj en tom linje.
3. Välj en kategori.
4. Välj en markerad position.
5. Välj Använd.
6. Ange ett värde för larmgränsradien.
Aktivera positionslarmet
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Larmning >
Waypointlarm.
2. Välj en signal för varje larm.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
GPS-tillämpningar
Obs! Hastighetsvarningar kan hämtas
med POI Loader (sidan 53).
3. Välj Waypointlarm för att aktivera
larmet.
Aktiv rutt
Ta bort positioner för
positionslarm
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Larmning.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Ta bort alla.
Du måste navigera längs en rutt på vägar
för att visa listan.
Förhandsvisa sväng
Navigera med aktiv rutt
Du kan förhandsvisa en lista med svängar
och ruttinstruktioner.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Aktiv rutt.
2. Välj ett objekt i listan.
Förhandsvisningen för svängen visas.
Navigera med förhandsvisa sväng
Du måste navigera längs en rutt på vägar
för att visa information om förhandsvisa
sväng.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Förhandsvisa
sväng.
2. Bläddra igenom alla förhandsvisningar
för sväng.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
33
GPS-tillämpningar
Satellit
➊
➍
➋
➌
➊
GPS-mottagarens status
➋
Satellitpositioner
➌
Satellitsignalstyrka
➍
Din aktuella position
34
Anpassa satellitsidan
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
GPS-tillämpningar > Satellit.
2. Tryck på MENU.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Anv med GPS från för att slå
på eller stänga av GPS.
• Välj Kurs upp för att visa sidan så
att norr är riktat uppåt på skärmen
eller så att aktuellt spår är riktat
uppåt på skärmen.
• Välj Flerfärg för att visa sidan i
flerfärg eller en färg.
• Välj Ny plats om du har flyttat
enheten mer än 600 engelska mil
och du har problem att hämta
satellitsignaler.
• Välj GPS-höjd för att visa aktuell
höjd.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Tillbehör
Tillbehör
Kalender
Kalendern kan spela in positioner på
specifika dagar och ge information om
soluppgång, solnedgång och jaktalmanacka.
Lägga till en position i kalendern
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Tillbehör > Kalender.
2. Välj en dag.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Lägg till punkt.
5. Välj en kategori.
6. Välj en plats.
7. Välj Använd för att placera positionen
på dagsidan.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Miniräknare
I Astro-enheten finns en standardminiräknare och en vetenskaplig miniräknare.
Öppna miniräknarprogrammet
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Tillbehör > Kalkylator.
2. Slutför en åtgärd:
• Använd standardminiräknaren.
• Tryck på MENU och välj Teknisk
för att använda den vetenskapliga
miniräknarens funktioner.
35
Tillbehör
Stoppur
Använda stoppuret
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Tillbehör > Stoppur.
2. Om det behövs trycker du på MENU
för att ställa in hur stoppuret ska
registrera varv.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Etapp vid knapptryck för att
manuellt avsluta varvet varje gång.
• Välj Etapp vid distans för att
automatiskt markera varvet vid ett
visst avstånd.
Tryck på MENU och välj Ställ
in etappdistansen för att ange ett
värde.
36
Visa information om
soluppgång och solnedgång
Du kan visa tiden för soluppgång,
solnedgång, månuppgång och månnedgång
samt relativa positioner för sol och måne.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Tillbehör > Visa soluppgång/
solnedgång.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Datum för att ändra datum.
• Välj Plats för att ändra position.
• Välj Tid för att visa positioner för
sol och måne vid en annan tidpunkt.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Tillbehör
Visa jaktalmanackan
Spel
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Tillbehör > Visa jaktalmanacka.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Datum för att ändra datum.
• Välj Plats för att ändra position.
Astro-enheten innehåller 6 spel: Memory
Race, Virtual Maze, GekoSmak, Nibbons,
Gekoids och Beast Hunt. Vissa spel
använder GPS under spelets gång. Till de
flesta spel finns spelinformation.
Du kan visa de bästa tiderna för jakt och
fiske för ett visst datum och plats.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Tillbehör > Spel.
37
Anpassa enheten
Anpassa enheten
Systeminställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > System.
•
•
•
•
38
GPS
◦◦ Normal — GPS-enheten påslagen.
◦◦ Batterisparläge — se sidan 60.
◦◦ GPS från
◦◦ Demoläge — GPS-enheten
avstängd.
WAAS/EGNOS — aktivera WAAS
(Wide Area Augmentation System)
i USA, eller EGNOS (European
Geostationary Navigation Overlay
Service).
Batterityp — välj vilket batteri du
använder.
Textspråk — ställ in textspråket på
enheten.
•
•
Ingen extern strömförsörjning —
ange att enheten ska vara på eller
stängas av när ingen extern ström finns.
Positionslarm — aktivera alla
positionslarm.
Återställa systeminställningarna
1. På systeminställningarna trycker du på
MENU.
2. Välj Återställ förval.
Visa viktig information om enheten
Du kan visa enhets-ID och programversion.
1. På systeminställningarna trycker du på
MENU.
2. Välj Programversion.
Anpassa hundlistan
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Hundlista.
2. Välj en hund.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Anpassa enheten
3. Välj ett alternativ:
• Välj Flytta och ändra ordning i
hundlistan.
• Välj Ta bort för att ta bort en hund
från listan.
Ställa in hundlarm
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Hundlarm.
2. Välj ett alternativ:
• Larm för stånda — anger att
hunden ståndar.
• Larm för resning — anger
att hunden jagat upp bytet och
begränsat sina rörelser till ett litet
område i 60 sekunder.
• Larm för ingen satellitmottagning — anger att hundens
DC 40-enhet inte har någon
GPS-satellitsignalmottagning.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
•
Larm för tappad anslutning —
anger att Astro-enheten inte tar
emot signaler från DC 40-enheten.
Visningsinställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Fönsterinställningar.
•
•
•
•
•
Visningssätt
◦◦ Dag
◦◦ Natt
◦◦ Auto — växlar automatiskt till
nattläge vid solnedgång och till
dagläge vid soluppgång.
Färgpalett för dagtid — anger den
färgpalett som används i dagläge.
Färgpalett för nattetid — anger den
färgpalett som används i nattläge.
Belysningstid — se sidan 60.
Bakgrundsbelysning — se sidan 60.
39
Anpassa enheten
Ställa in enhetssignaler
Du kan anpassa signaler för meddelanden,
knappar, svängvarningar och larm.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Ljud.
2. Välj en signal för varje ljudtyp.
Anpassa huvudmenyn
Du kan flytta, lägga till eller ta bort objekt
på huvudmenyn.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Huvudmeny.
2. Välj ett menyobjekt.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Flytta och ändra ordning i
listan.
• Välj Infoga för att lägga till ett nytt
objekt i listan.
40
•
Välj Ta bort för att ta bort ett
objekt från listan.
Anpassa kartinställningar
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Karta.
2. Använd navigeringsknappen för
att välja en kartinställningskategori:
Allmänt, Spår, Punkter, Text,
Information eller Marint.
Sidan Allmänt
• Orientering
◦◦ Norr uppåt — visa norr uppåt på
kartan.
◦◦ Spår uppåt — visa aktuell riktning
uppåt på kartan.
• Under — ange kartskalan för Spår
uppåt. För skalor över inställningen
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Anpassa enheten
•
•
•
växlar kartorienteringen till Norr
uppåt.
Autozoom — välj automatiskt rätt
zoomnivå för optimal användning. När
Av är valt måste du zooma in eller ut
manuellt.
Detaljer — välj mängden kartdata som
ska visas på enheten.
Obs! En högre detaljinställning kan
göra att kartan ritas om långsammare.
Lås på väg — lås positionspekaren på
närmaste väg.
Sidan Spår
• Sparade spår — ange den maximala
zoomningen som sparade spår visas
med.
• Spårlogg — ange den maximala
zoomningen som aktiva spårloggar
visas med.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
•
•
Spårpunkter — ange det högsta
antalet spårpunkter som används för att
spela in ett spår.
Gå till-linje — välj en bäringslinje eller
en kurslinje (sidan 28) för att navigera
längs ett spår.
Sidan Punkter
Du kan anpassa den maximala zoomnivån
för kartpunkter, markerade positioner,
gatunamn och landområde.
Sidan Text
Du kan anpassa textstorleken för
beskrivningar av kartobjekt.
Informationssida
Du kan visa listan med detaljerade kartor
(tillval).
Anpassa detaljerade kartor
• Markera en kryssruta för att aktivera en
detaljerad karta.
• Tryck på MENU för att välja alternativ
för att dölja eller visa kartor.
41
Anpassa enheten
Sidan Marint
Om du använder sjökort eller marina kartor,
som finns som tillval, kan du anpassa hur
kartan visar marina funktioner.
•
•
•
•
42
Marina färger — aktivera marina
färger på kartan.
Lodade djup — aktivera lodade djup
som anger djupmått på kartan.
Fyrsektorer — ange fyrpositioner till
På, Av eller Auto (positionen visas när
kartpekaren förs över den).
Symboler — välj kartsymboler:
Auto, GARMIN, NOAA eller
Internationell.
Ruttinställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Rutt.
•
•
Guidningsmetod — välj en
vägledningsmetod för att beräkna
din rutt.
◦◦ Vald — ber dig välja ruttmetod
innan rutten beräknas.
◦◦ Följ vägen — skapa en rutt som
överlagras på vägar på kartan.
◦◦ Fågelvägen — skapa en punkt till
punkt-rutt.
Metoden Följ vägen
◦◦ Vald — ber dig välja en följ vägenmetod innan rutten beräknas.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Anpassa enheten
•
•
◦◦ Kortare tid — beräknar rutter som
går fortare att köra men som kan ha
längre körsträcka.
◦◦ Kortare väg — beräknar rutter
med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Meddelandefönster Nästa sväng —
aktivera meddelanden med information
om svängar under rutten.
Alternativ för Följ vägen
◦◦ Omräkning Utanför rutt — ange
hur enheten räknar om ifall du
avviker från ursprungsrutten.
◦◦ Beräkningsmetod — ange hur
snabbt eller noggrant enheten
beräknar en rutt.
◦◦ Beräkna rutt för — välj
fordonstyp eller transporttyp för att
beräkna den mest praktiska rutten.
◦◦ Undvik — välj vägtyper som du
vill undvika under rutten.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Geocacheinställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Geocache.
•
•
Sök eller Sökta — välj en symbol för
cache.
Visa kalender när hittad — lägger till
en post i kalendern när en cache hittats.
Marina larm
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Marina larm.
•
•
Ankringslarm — ange att ett larm
ska ljuda när du överskrider ett visst
avdriftsavstånd.
Ur kurs-larm — ange att ett larm ska
ljuda när du är ur kurs med ett angivet
avstånd.
43
Anpassa enheten
Tidsinställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Tid.
•
•
•
•
Tidsformat — välj 12-timmars- eller
24-timmarsvisning.
Tidszon — välj tidszon för enheten.
Du kan välja Övrigt för att ange en
tidsskillnad.
Tidsskillnad — ange tidsskillnaden
från UTC (när Tidszon är inställd på
Övrigt).
Sommartid — aktivera sommartid för
vald tidszon.
Enhetsinställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Enheter.
44
Obs! Ändra bara positionsformat eller
koordinatsystem för kartreferens om du
använder en karta eller ett sjökort med ett
annat positionsformat.
•
•
•
•
•
•
Positionsformat — ställer in
positionsformatet som en given
platsavläsning visas i.
Kartreferenssystem — ställer in
koordinatsystemet för kartan.
Avstånd/hastighet — ange
måttenheten för avstånd och hastighet.
Höjd (vertikal hastighet) — ange
måttenheten för stignings- eller
sjunkningshastighet.
Djup — ange måttenheten för djup.
Tryck — ange måttenheten för relativt
tryck och atmosfärstryck.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Anpassa enheten
Riktningsinställningar
Du kan ange vilken typ av riktningsvisning
och nordlig referens som används för att
beräkna en riktning.
Obs! Använd bara riktningar och nordlig
referens om du har god kännedom om dem,
annars använder du standardvärdena.
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Riktning.
•
•
•
•
Skärm — ange de enheter som används
för att beräkna en riktning.
Nordlig referens — visa riktningar
baserat på ett faktiskt, magnetiskt,
rutnät eller specifikt användarvärde.
Använd kompasskurs vid under —
ange hastigheten för att växla till en
kompassriktning när du överskrider
den angivna tiden.
i mer än — ange tiden för att växla till
en kompassriktning.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Höjdmätarinställningar
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Höjdmätare.
•
•
Autokalibrering — gör att enheten kan
korrigera höjdavläsningar med GPSmottagaren.
Barometerläge
◦◦ Varierande höjd — ställ in
enheten på normal användning där
höjdändringar visas.
◦◦ Konstant höjd — gör att du kan
använda enheten som barometer.
Obs! Använd den här funktionen
när du planerar att vara
stillastående. Trippdata spelas inte
in när Konstant höjd är aktiverad.
45
Anpassa enheten
Anpassa datafält
1. På kart-, färddator-, kompass-,
höjdmätar- eller motorvägssidan
trycker du på MENU.
2. Välj Byt datafält.
3. Välj ett infofält.
4. Välj ett alternativ.
Alternativ för infofält
Datafält
Beskrivning
Avstånd till dest.
Avstånd till slutmålet.
Avstånd till nästa
Återstående avstånd till
nästa punkt på rutten.
Bana
Riktning från
startpositionen till en
destination.
Datafält
Beskrivning
Faktisk fart mot dest Den fart med vilken du
närmar dig en destination
längs en rutt.
Glidförhål. t. dest.
Det glidförhållande som
krävs för att sjunka från
din aktuella position och
höjd till destinationens
höjd.
Glidförhåll.
Förhållandet mellan
tillryggalagd horisontell
distans och ändring i
vertikal distans.
GPS-noggrannhet
Marginal för fel för din
exakta position. Exempel:
din GPS-position är exakt
till inom +/- 12 fot.
Hastighet
Aktuell hastighet som
du färdas i sedan den
senaste återställningen.
Barometer
Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Bäring
Riktning från din aktuella
position till en destination.
Högsta höjd över
havet
Den högsta uppnådda
höjden.
ETA vid destination
Den beräknade tidpunkten
då du når slutmålet.
Höjd
Höjden på aktuell position
över eller under havsnivå.
ETA vid nästa
Beräknad tidpunkt då du
når nästa punkt på rutten.
46
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Klocka
Aktuell tid på dagen
baserat på dina
tidsinställningar (format,
tidszon och sommartid).
Medelsänkning
Sänkningens
genomsnittliga vertikala
distans.
Lufttryck
Okalibrerat omgivande
tryck.
Pekare
Datafältspilen pekar i
riktning mot nästa punkt
eller sväng.
Lägsta höjd över
havet
Den lägsta uppnådda
höjden.
Position (lat/long)
Max fart
Högsta hastighet som
uppnåtts sedan den
senaste återställningen.
Visar aktuell position i
standardpositionsformat
oberoende av valda
inställningar.
Position (vald)
Max stigning
Maximal
stigningshastighet i
fot/meter per minut.
Visar aktuell position i valt
positionsformat.
Max sänkning
Maximal
sänkningshastighet i
fot/meter per minut.
Medelfart under
rörelse
Enhetens medelhastighet
vid rörelse sedan den
senaste återställningen.
Medelstigning
Stigningens
genomsnittliga vertikala
distans.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Restid under förflyttn. En fortgående uppräkning
av tiden sedan den
senaste nollställningen.
Riktning
Riktningen som du rör
dig i.
Slutdestination
Den sista punkten på en
rutt till din destination.
47
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Solnedgång
Tiden för solnedgång
baserat på din GPSposition.
Tid till nästa
Beräknad tid som behövs
tills du når näst punkt på
rutten.
Soluppgång
Tiden för soluppgång
baserat på din GPSposition.
Till kurs
Den riktning du måste
färdas i för att återvända
till rutten.
Stillestånd
Den tid som du inte rört
dig sedan den senaste
återställningen.
Total distans
En fortgående uppräkning
av det tillryggalagda
avståndet för alla färder.
Sväng
Vinkeldifferensen (i
grader) mellan bäringen
till målet och din aktuella
kurs. V betyder att du
ska svänga åt vänster. H
betyder att du ska svänga
åt höger.
Total höjdminskning
Sänkningens totala
höjddistans.
Total medelfart
Din medelhastighet
sedan den senaste
återställningen.
Total restid
En fortgående uppräkning
av det tillryggalagda
avståndet sedan den
senaste återställningen.
Total stigning
Stigningens totala
höjddistans.
Trippmätare
En fortgående uppräkning
av det tillryggalagda
avståndet sedan den
senaste återställningen.
Temperatur - Vatten
Tid till destination
48
Vattnets temperatur.
Kräver en anslutning till en
NMEA 0183-enhet med
temperaturfunktion för att
hämta data.
Den beräknade tid
som behövs för att nå
slutmålet.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Anpassa enheten
Datafält
Beskrivning
Ur kurs
Avståndet till vänster
eller höger som du avvikit
från den ursprungliga
resvägen.
Waypoint vid nästa
Nästa punkt på din rutt.
Vert. fart mot des.
Ett mått på stigningens
eller sänkningens
hastighet till en
förutbestämd höjd.
Vertikal fart
Höjdstigningens eller
-sänkningens hastighet
över tid.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
49
Bilagor
Bilagor
Använda myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com för
information om de senaste tjänsterna
för dina Garmin-produkter.
• Prenumerera på onlinetjänster
för intressanta platser och andra
användbara objekt.
• Lås upp tillvalskartor.
• Hämta geocache till enheten.
Tillbehör och utbytesdelar
Fästa handremmen
1. Dra handremmens lilla ögla genom
fästet på enhetens baksida.
2. För remmen genom öglan och dra åt
ordentligt.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om valfria tillbehör,
förinstallerade kort med kartdata,
tillbehör och utbytesdelar.
50
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Bilagor
Fästa bälteshållaren
1. Placera bälteshållarknappen på
anslutningen på enhetens baksida.
2 Vrid knappen medsols för att spänna
den.
3. Fäst bälteshållaren vid knappen.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Byta DC 40-halsband
Du måste använda en stjärnskruvmejsel
för att byta DC 40-halsbandet.
1. Skär försiktigt loss buntbandet
som håller fast VHF-antennen vid
halsbandet.
2. Ta bort de två skruvarna på den bakre
plattan på DC 40-enheten.
3. Lyft bort monteringsplattan.
4. Ta bort det gamla halsbandet.
5. Justera det nya halsbandet med
DC 40-enheten.
Spännet ska sitta på motsatt sida om
strömknappen.
6. Sätt tillbaka monteringsplattan och
skruvarna.
7. Sätt på ett nytt buntband som håller fast
VHF-antennen vid halsbandet.
Jämna till buntbandet och eventuella
vassa kanter.
51
Bilagor
Byta DC 40-enhetens VHF-antenn
Innan du byter VHF-antennen måste du
lossa DC 40-enheten från halsbandet
(sidan 51).
1. Ta bort väderskyddslocket och skruven
från VHF-antennen.
2. Ta bort den gamla VHF-antennen.
3. Justera den nya VHF-antennen med
DC 40-enheten.
4. Sätt tillbaka skruven och
väderskyddslocket.
5. Sätt tillbaka monteringsplattan och
skruvarna.
6. Sätt på ett nytt buntband som håller fast
VHF-antennen vid halsbandet.
Jämna till buntbandet och eventuella
vassa kanter.
52
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon
Meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort några
av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt plats. Strömkabeln för
fordon fungerar inte om den inte satts ihop
rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Använd ett mynt för att trycka ned den
silverfärgade spetsen och vrid myntet
motsols ett fjärdedels varv.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen.
3. Sätt i en snabb säkring på 1 A med
samma storlek.
4. Sätt tillbaka den silverfärgade spetsen
och ändstycket.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Bilagor
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är
heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
•
•
Filer från BaseCamp™. Gå till
www.garmin.com.
GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader. Gå till
www.garmin.com/products/poiloader.
Installera ett minneskort
Du kan köpa microSD-minneskort
från en elektronikleverantör eller köpa
förinstallerade kort med kartdata från din
Garmin-återförsäljare. Vid sidan av kartor
och data kan microSD-minneskortet lagra
filer som bilder, kassetter, geocache, rutter,
positioner och egna intressanta platser.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra den
uppåt.
2. Skjut upp och dra ut metallhöljet ➊.
3. Justera metallkontakterna och placera
minneskortet ➋ på kortplatsen ➌.
➊
➌
➋
4. Tryck in och skjut ned metallhöljet.
5. Sätt tillbaka batterierna och
batteriluckan.
53
Bilagor
Ta bort ett microSD-kort
1. Skjut upp och dra ut metallhöljet.
2. Ta bort kortet från kortplatsen.
3. Tryck in och skjut ned metallhöljet.
Ansluta USB-kabeln
Meddelande
Förhindra korrosion genom att torka miniUSB-porten, väderskyddet och omgivande
område noga innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
2. Lyft upp väderskyddet från mini-USBporten.
3. Anslut den smala änden av USB-kabeln
till mini-USB-porten.
4. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > System.
5. Tryck på MENU.
54
6. Välj Masslagringsläge.
Enheten och minneskortet (tillval) visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn på Windows-datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac-datorer.
Visa lagringsinformation på
minneskortet
Innan du hämtar data till minneskortet kan
du kontrollera ledigt utrymme på kortet.
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > System.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Visa kortinfo.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Bilagor
Överföra filer
Innan du överför filer måste du ansluta
enheten till datorn (sidan 54). Om du vill
överföra kartdata till ett minneskort måste
du eventuellt läsa in USB-drivrutiner från
www.garmin.com.
1.
2.
3.
4.
Bläddra i datorn efter filen.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
5. Välj Redigera > Klistra in.
Överföra detaljerade spår
De hundspår som sparas på Astro-enheten
är tillräckligt detaljerade för att de
flesta användare ska kunna se hundens
förflyttningar. På DC 40-enheten lagras mer
detaljerade spår av hundens förflyttningar.
Du kan använda Astro-enheten för att
överföra dessa spår till BaseCampprogramvaran (www.garmin.com) på
datorn.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
1. Öppna BaseCamp.
2. Anslut Astro-enheten till en dator med
den medföljande USB-kabeln.
3. Slå på Astro-enheten.
4. Slå på DC 40-enheten och placera den
inom 12 tum från Astro-enheten.
5. Tryck på DOG > ENTER > MENU.
6. Välj Överför spår från hundenhet.
7. Vänta tills spårdata buffrats på Astroenheten och "Klar att kommunicera
med dator" visas.
8. Följ BaseCamp-instruktionerna för att
överföra filer.
9. Välj OK när du är klar med
spåröverföringen.
Ta bort filer
Meddelande
Minnet på enheten innehåller viktiga
systemfiler och mappar som du inte bör ta
bort.
55
Bilagor
Innan du kan ta bort filer måste du ansluta
enheten till datorn (sidan 54).
1. Öppna ”Garmin”-enheten eller volymen.
2. Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
3. Välj filerna.
4. Tryck på Delete på tangentbordet.
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka på
utmatningsikonen
i
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
2. Koppla bort enheten från datorn.
Uppdatera Astro-programvaran
Innan du kan uppdatera programvaran
måste du ansluta Astro-enheten till datorn
(sidan 54).
Obs! Inga data eller inställningar tas bort
när du uppdaterar programvaran.
1. Gå till www.garmin.com/webupdater.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Stäng inte av Astro-enheten
under dataöverföringen för att undvika
att data förstörs.
Uppdatera DC 40-programvaran
Innan du kan uppdatera programvaran
måste du ansluta Astro-enheten till datorn
(sidan 54). DC 40-enheten använder Astroenheten som trådlös överföringsenhet vid
överföring av programuppdateringar och
detaljerade hundspår.
1. Slå på DC 40-enheten och placera den
inom 12 tum från Astro-enheten.
56
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Bilagor
2. Gå till www.garmin.com/webupdater.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Stäng inte av Astro- eller DC 40enheten under dataöverföringen för att
undvika att data förstörs.
4. På Astro-enheten trycker du på DOG >
ENTER > MENU.
5. Välj Uppgradera hundenhet.
6. Följ instruktionerna på ‑skärmen.
Sköta enheterna
Meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra enheterna
1. Använd en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Rengöra skärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt rent skärmen med den.
Nedsänkning i vatten
Meddelande
Astro- och DC 40-enheterna är vattentåliga
till IEC 60529 IPX7. De tål att vara
nedsänkta i vatten på 1 meters djup i
30 minuter. Längre tider kan leda till att
enheterna skadas. Efter nedsänkning måste
du torka och sedan blåsa enheterna torra
innan du använder eller laddar dem.
Extrema temperaturer
Meddelande
Förvara inte Astro- eller DC 40-enheterna
där de kan utsättas för extrema temperaturer eftersom de då kan skadas permanent.
57
Bilagor
Specifikationer
Astro
Vattentålighet
Vattentålig till IEC 60529
IPX7
Batterityp
Två 1,5 volts AA-batterier
(alkaliska, NiMH eller
litium)
Batteriets
livslängd
Upp till 24 timmar vid
vanlig användning
(sidan 60)
Driftstemperaturområde
Från -20 till 70 °C
(-4 till 158 °F)
Se batteriinformation på
sidan 59.
Driftstemperaturområde
Från -20 till 60 °C
(-4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C
(32 till 113 °F)
VHF-radio
Radiofrekvens
155.450 MHz
155.475 MHz
VHF-räckvidd
Upp till 11,2 km
(7 engelska mil) – siktlinje
Uteffekt
2 watt
DC 40
Vattentålighet
Vattentålig till IEC 60529
IPX7
Batterityp
Internt uppladdningsbart
litiumjonbatteri
Batteriets
livslängd
Från 17 till 48 timmar.
Uppladdningen tar cirka
4½ timmar.
58
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Bilagor
Batteriinformation
 varning
I Viktig säkerhets- och produktinformation
på sidan 62–72 finns viktig information och
produktvarningar.
 varning
Temperaturklassningen för enheten kan
överskrida det användbara området för
vissa batterier. Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer. Alkaliska
batterier tappar en stor del av sin
kapacitet vid låga temperaturer. Använd
litiumbatterier när du använder enheten vid
temperaturer under noll.
Byta batteri
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra den
uppåt.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Välja batterityp
1. På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > System > Batterityp.
2. Välj Alkaliska, Litium eller Upplad.
bart NiMH.
Långtidsförvaring
När du planerar att inte använda Astroenheten flera månader tar du ut batterierna.
Lagrade data går inte förlorade när
batterierna tas bort.
Förvara DC 40-enheten
Den normala långsiktiga minskningen av
litiumjonbatteriets uppladdningskapacitet
kan öka om enheten utsätts för förhöjda
temperaturer. Att förvara ett fulladdat
batteri i mer än tre månader på en plats
där det utsätts för höga temperaturer
(över 21 °C eller 70 °F) kan minska
uppladdningskapaciteten avsevärt.
59
Bilagor
•
Före förvaring laddar du batteriet till
cirka 50 % och förvarar det på en
sval, torr plats där temperaturen inte
överskrider normal rumstemperatur.
Förvara inte ett urladdat batteri
eftersom det kanske inte går att ladda
upp efter lång tids förvaring.
Efter förvaringen laddar du batteriet
igen innan du använder DC 40-enheten.
Minska bakgrundsbelysningen
Omfattande användning av skärmbelysning
kan förkorta batteriets livslängd avsevärt.
Du kan justera bakgrundsbelysningens
ljusstyrka och minska tidsgräns för
bakgrundsbelysning för att maximera
batterikapaciteten.
Maximera batteriets livslängd
Använda Astro-enhetens
batterisparläge
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > System > GPS >
Batterisparfunktion.
Justera tidsgränsen för belysning
På huvudmenyn väljer du Avancerat >
Inställningar > Fönsterinställningar > Belysningstid.
•
•
60
1. Tryck snabbt på .
2. Justera ljusstyrkan.
Minska uppdateringshastigheten
för DC 40-enheten
1. Tryck på DOG > MENU.
2. Välj Visa info.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Ändra kom. inställningar.
5. Ändra uppdateringshastigheten.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Bilagor
Både hastigheten 30 sekunder och
2 minuter minskar batteriurladdningen,
men de ger en mindre detaljerad
hundspårning och insamlad statistik.
6. Placera Astro-enheten inom en meter
från DC 40-enheten.
7. Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda DC 40-enheten
Det tar 4½ timmar att ladda ett urladdat
DC 40-batteri.
1. Anslut strömkabeln ➊ till en lämplig
strömkälla.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
➋
➊
2. Sätt laddningsfästet ➋ på DC 40enheten.
3. Ladda DC 40-enheten helt.
Den blå lysdioden blinkar när DC 40enheten laddas. Den blå lysdioden lyser
med fast sken när DC 40-enheten är
fulladdad.
61
Viktig säkerhets- och produktinformation
Viktig säkerhets- och
produktinformation
 varning
I din GPS-enhet används batterier som du
kan byta. Om dessa riktlinjer inte följs kan
batteriernas livslängd förkortas eller så kan
de orsaka skada på enheten, brand, kemisk
brännskada, elektrolytläckage och/eller
personskada.
Batterivarningar för Astro-enheten
• Utsätt inte enheten för varma källor och
lämna den inte på en varm plats, t.ex. i
en bil parkerad i solen. För att förhindra
att skador uppstår ska enheten tas med
från bilen eller skyddas från direkt
solljus, till exempel genom att läggas i
handskfacket.
• Använd inte ett vasst föremål när du tar
bort batteriet.
62
•
•
•
•
•
•
Enheten eller batteriet får inte punkteras
eller utsättas för eld.
Håll batterierna utom räckhåll för barn.
Du får inte ta isär, punktera eller skada
batterierna.
Använd endast rätt sorts batteri vid
byte. Om du använder ett annat batteri
finns risk för brand eller explosion.
Kontakta lokala avfallsmyndigheter
för information om var du kan
kasta enheten/batteriet i enlighet
med tillämpliga lokala lagar och
bestämmelser.
Vidare kan GPS-enheten ha ett internt
batteri som du inte kan byta, som t.ex.
används för realtidsklockan. Försök inte
ta bort ett batteri som inte går att byta ut
av användaren.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Viktig säkerhets- och produktinformation
Batterivarningar för DC 40-enheten
Om dessa riktlinjer inte följs kan det interna
litiumjonbatteriets livslängd förkortas eller
också kan det orsaka skada på DC 40enheten, brand, kemisk brännskada,
elektrolytläckage eller personskada.
•
•
•
•
Kontakta din lokala avfallsenhet för
information om var du kan kasta
enheten/batteriet.
Utsätt inte enheten för varma källor och
lämna den inte på en varm ‑plats, t.ex.
i solen eller i bilen en varm dag. För att
förhindra att skador uppstår ska enheten
tas med från bilen eller skyddas från
direkt solljus, till exempel genom att
läggas i handskfacket.
DC 40-enheten eller batteriet får inte
utsättas för eld.
När enheten förvaras under kortare tid
bör temperaturen vara mellan
Astro och DC 40 – Användarhandbok
•
•
•
•
•
-20 och 40 °C (mellan -4 och 104 °F).
När enheten förvaras under längre tid
bör temperaturen vara mellan 0 och
25 °C (mellan 32 och 77 °F).
Enheten ska inte användas utanför
temperaturintervallet -20 till 60 °C
(-4 till 140 °F).
Ladda enheten inom temperaturintervallet 0 till 45 °C (32 till 113 °F).
Ladda inte upp batteriet utanför enheten
och försök inte ta isär batteriet.
Håll det använda batteriet utom räckhåll
för barn. Du får inte ta isär, punktera
eller skada batteriet.
Ersätt batteriet med ett Garmin
litiumjonbatteri. Om du använder
ett annat batteri finns risk för brand
eller explosion. Hos din Garminåterförsäljare eller på Garmins
webbplats (www.garmin.com) finns
63
Viktig säkerhets- och produktinformation
•
Varningar vid installation och
användning
Om du inte undviker följande farliga
situationer kan det resultera i en olycka
eller kollision som kan sluta med dödsfall
eller allvarlig personskada.
•
64
◦◦ Får inte placeras löst på fordonets
instrumentbräda.
information om var du köper ett
ersättningsbatteri.
Lämna inte DC 40-enheten där en hund
kan komma åt att tugga på den. Om
batteriet punkteras kan elektrolyt läcka
ut som kan vara skadligt för hunden.
När du installerar enheten i ett fordon
måste enheten placeras på ett säkert
sätt. Den får inte blockera förarens
sikt eller förhindra användningen av
fordonets instrument, som ratt, pedaler
och växelspak. Enheten får ej placeras
framför eller ovanför krockkuddar. (Se
illustration.)
•
•
◦◦ Får inte monteras så att den
blockerar förarens sikt.
◦◦ Får inte monteras framför det ställe
där fordonets krockkudde utlöses.
Fästet på vindrutan kan under vissa
omständigheter lossna. Placera inte
fästet där det skulle distrahera föraren
om det lossnade. Håll vindrutan ren så
bidrar det till att fästet sitter kvar på
vindrutan.
Använd alltid ditt bästa omdöme och
manövrera fordonet på ett säkert sätt.
Låt inte enheten distrahera dig under
tiden du kör och var alltid aktsam på
alla körförhållanden. Minimera den
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Viktig säkerhets- och produktinformation
•
•
•
tid du tittar på enhetens skärm under
tiden du kör.
Du ska inte lägga in mål, ändra
inställningar eller använda funktioner
som kräver långvarig användning av
enhetens kontroller under tiden du
kör. Kör av på ett säkert och lagligt
sätt innan du försöker dig på sådana
åtgärder.
När du navigerar ska du noggrant
jämföra information som enheten visar
med alla tillgängliga navigeringskällor
inklusive vägskyltar, avstängda vägar,
vägförhållanden, trafikstockning,
väderleksförhållanden och andra
faktorer som kan påverka säkerheten
under körning. Åtgärda alltid för
säkerhets skull alla avvikelser innan
du fortsätter navigeringen och
uppmärksamma alla vägskyltar och
vägförhållanden.
Enheten är utformad för att ge
ruttförslag. Den ersätter inte förarens
uppmärksamhet och goda omdöme.
Följ inte ruttförslag om de medför
Astro och DC 40 – Användarhandbok
en osäker eller olaglig manöver eller
skulle placera fordonet i en situation
som inte är säker.
FCC-information
Läs den här informationen innan du
använder Astro-hundspårningssystemet:
Exponering för radiofrekvenssignaler —
Produkten är en radiosändare och
-mottagare med låg effekt. När den
är påslagen tar den emot och skickar
också ut radiofrekvenssignaler. I augusti
1996 antog FCC (Federal Communications Commissions) riktlinjer
för radiofrekvensexponering med
säkerhetsnivåer för bärbara trådlösa
radioapparater. Dessa riktlinjer är i
enlighet med säkerhetsstandarder som
tidigare angetts av standardiseringsorgan
både i USA och internationellt: American
National Standards Institute (ANSI)
IEEE. C95.1‑1992; National Council on
Radiation Protection and Measurements
(NCRP) Report 86; International Commission on Non‑Ionizing Radiation
65
Viktig säkerhets- och produktinformation
Protection (ICNIRP) 1996. Dessa
standarder baseras på omfattande och
återkommande utvärderingar av relevant
vetenskaplig litteratur. Exempelvis har
över 130 vetenskapsmän, ingenjörer och
läkare från universitet, hälsoorgan och
branschen granskat forskningsmaterialet
för att utveckla ANSI-standarden (C95.1).
Radions design uppfyller FCC:s riktlinjer
(och standarderna).
Vid användning när radion bärs vid kroppen
och hålls vid ansiktet uppvisar radion
överensstämmelse med och uppfyller FCC:
s riktlinjer för radiofrekvensexponering för
okontrollerad exponering (allmänheten) vid
användning med godkända tillbehör som
levererats med eller designats för den här
produkten. Användning av andra tillbehör
säkerställer eventuellt inte att FCC:
s riktlinjer för radiofrekvensexponering
uppfylls.
66
Skötsel av antenn — Använd endast
medföljande antenn. Ej godkända antenner,
ändringar eller tillbehör kan skada radion
och kan strida mot FCC-reglerna. Varning!
Använd inte en radio som har en skadad
antenn. Om den kommer i kontakt
med huden kan en mindre brännskada
uppstå.
Elektroniska enheter — Modern
elektronisk utrustning är i de flesta fall
skärmad mot radiofrekvenssignaler. Det
kan dock hända att viss utrustning inte
skärmats mot radiofrekvenssignaler från din
trådlösa radio.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Viktig säkerhets- och produktinformation
Pacemaker — HIMA (Health Industry
Manufacturers Association) rekommenderar
att ett avstånd på minst 6 tum (6”) hålls
mellan en bärbar trådlös radio och en
pacemaker för att undvika eventuell
störning med pacemakern. Dessa
rekommendationer är i enlighet med
oberoende forskning av och rekommendationer från forskning om trådlös teknik.
Personer med pacemaker ska ALLTID hålla
radion mer än 6 tum från pacemakern när
radion är påslagen, ska inte bära radion i
bröstfickan, ska använda örat på motsatt
sida om pacemakern för att minimera
eventuella störningar och ska omedelbart
stänga av radion om du har anledning att
misstänka att störning sker.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Hörapparat — Vissa digitala trådlösa
radioapparater kan störa vissa hörapparater.
I händelse av sådan störning bör du
kontakta tillverkaren av hörapparaten för att
diskutera alternativ.
Övriga medicinska enheter — Om du
använder någon annan medicinsk enhet
kontaktar du tillverkaren av enheten för att
få information om ifall den är tillräckligt
skärmad från extern radiofrekvensenergi.
Eventuellt kan du få den här informationen
från din läkare.
Stäng AV radion i hälsovårdsinrättningar
om det finns anslag om att du ska göra
det. Sjukhus eller hälsovårdsinrättningar
använder eventuellt utrustning som kan
vara känslig för extern radiofrekvensenergi.
67
Viktig säkerhets- och produktinformation
Fordon — Radiofrekvenssignaler kan
påverka felaktigt installerade eller
otillräckligt skärmade elektroniska system i
motorfordon. Kontrollera med tillverkaren
eller dess representant vad som gäller
för fordonet. Du bör också kontakta
tillverkaren angående utrustning som lagts
till i fordonet.
Potentiellt explosiva atmosfärer — Stäng
AV radion och ta inte ut batteriet när du
befinner dig i ett område med potentiellt
explosiv atmosfär. Följ alla skyltar och
instruktioner. I sådana områden kan gnistor
från batteriet orsaka en explosion eller
brand som resulterar i kroppsskada eller
dödsfall.
Anläggningar med anslag — Stäng AV
radion i anläggningar där anslag visar att
så krävs.
Områden med potentiellt explosiv atmosfär
är ofta, men inte alltid, tydligt utmärkta.
De inbegriper tankningsområden som
bensinstationer, under däck på båtar,
anläggningar för bränsletransport eller
kemisk transport eller förvaring, fordon
som använder gasol (t.ex. propan eller
butan), områden där luften innehåller
kemikalier eller partiklar, t.ex. korn, damm
eller metallpulver samt övriga områden
där du normalt skulle rådas att stänga av
fordonsmotorn.
Kommersiellt flyg — Många kommersiella
flygbolag förbjuder användning av FRS/
GMRS-radio ombord. Stäng AV radion
innan du går ombord på flygplanet eller
kontrollera flygbolagets regler.
Områden där sprängning sker — För
att undvika att störa sprängningar ska
du stänga AV radion när du befinner dig
i ett område där sprängning sker eller i
områden där det finns anslag om att stänga
av två‑vägsradio. Följ alla skyltar och
instruktioner.
68
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Viktig säkerhets- och produktinformation
Obs!
Information om montering på
vindruta
Innan du använder sugkoppsfästet
på vindrutan bör du kontrollera vilka
regler som finns för det där du använder
enheten. I vissa områden är det förbjudet
att använda sugkoppsfästen på vindrutan
på fordon under färd, i vissa områden är
sugkoppsfästen endast tillåtna på vissa
delar av vindrutan och i vissa andra
områden finns det begränsningar för
placering av objekt på vindrutan som
skymmer sikten. Det är ditt ansvar
att montera Garmin-enheten
på ett sätt som följer alla
tillämpbara lagar och regler.
Om det behövs kan du använda andra
Garmin-fästanordningar för montering på
instrumentbrädan eller ett friktionsfäste. Du
måste alltid montera Garmin-enheten på en
plats där den inte skymmer sikten. Garmin
påtar sig inget ansvar för några böter,
straffavgifter eller skador som kan uppstå
på grund eventuella lagar, regler eller
Astro och DC 40 – Användarhandbok
förordningar som gäller för användandet av
Garmin-enheten.
Europeiska länder
Astro-hundspårningssystemet får användas
i följande europeiska länder: Norge och
Sverige. Kontrollera statliga och lokala
lagar och regler för att säkerställa att du
fullt ut förstår begränsningar som gäller
för den här produkten i din jurisdiktion
före inköp och/eller användning. Garmin
påtar sig inget ansvar för några böter,
straffavgifter eller skador som kan uppstå
på grund av eventuella lagar, regler eller
förordningar som gäller för användandet av
produkten.
Uppfyllande av FCC-krav
Den här enheten uppfyller del 15 i FCCreglerna. Användningen är underställd
följande villkor: (1) denna enhet får ej
förorsaka skadliga störningar och (2)
denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan
medföra icke önskvärda funktioner.
69
Viktig säkerhets- och produktinformation
Den här utrustningen har testats och
befunnits uppfylla gränserna för digitala
enheter i klass B, enligt del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser är utformade för
att ge mer rimligt skydd mot skadliga
störningar i en hemmainstallation. Denna
utrustning genererar, använder och kan
sända ut radiofrekvent energi och kan,
om den inte är installerad och används i
enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig
störning i radiokommunikation. Det finns
emellertid ingen garanti att störning inte
inträffar i en viss installation. Om denna
utrustning förorsakar skadliga störningar
i radio- eller televisionsmottagning, vilket
kan utrönas genom att utrustningen stängs
av och slås på, ska användaren försöka
att eliminera störningarna genom en av
följande åtgärder:
70
•
•
Vrida eller flytta mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
• Ansluta utrustningen till ett uttag som
finns på en annan krets än GPS-enheten.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker för assistans.
Denna produkt innehåller inga delar som
kan servas av användaren. Reparationer
ska endast göras av ett auktoriserat
Garmin-servicecenter. Icke auktoriserade
reparationer eller ändringar kan resultera
i permanent skada på utrustningen och
ogiltigförklara garantin och ditt tillstånd att
använda denna enhet under förordningarna
i Del 15.
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Viktig säkerhets- och produktinformation
Information om kartdata
Garmin använder en kombination av privata
datakällor och datakällor från myndigheter.
Så gott som alla datakällor innehåller
en del felaktiga eller ofullständiga data.
I vissa länder är fullständig och exakt
kartinformation inte tillgänglig eller
oöverkomligt dyr.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här
produkten uppfyller de grundläggande
kraven och andra tillämpliga föreskrifter
i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen finns på
www.garmin.com/compliance.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ASTROSYSTEMET ACCEPTERAR DU ATT
FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin Ltd. och/eller dess dotterbolag
(”Garmin”) ger dig en begränsad licens
för användning av den programvara som
är inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av
produkten. Titeln, äganderätten och
de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad
enligt de upphovsrättslagar som gäller
i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.
Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden för
Programvaran, som inte källkoden
tillhandahålls för, är värdefulla
Astro och DC 40 – Användarhandbok
71
Viktig säkerhets- och produktinformation
företagshemligheter som tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer och att
källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du
intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller
på något annat sätt göra om Programvaran
eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte
kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller
de exportkontrollagar i andra tillämpliga
länder.
72
Begränsad garanti
Den här Garmin-produkten garanteras vara
fri från defekter i material och utförande i
ett år från inköpsdatumet. Under denna tid
kommer Garmin efter eget gottfinnande att
reparera eller ersätta komponenter som inte
fungerar under normal användning. Sådana
reparationer eller ersättningar görs utan
någon avgift för kunden vad gäller delar
eller arbete, förutsatt att kunden står för alla
transportkostnader. Den här garantin gäller
inte för: (i) kosmetiska skador, t.ex. repor,
hack och bulor, (ii) förbrukningsdelar, t.ex.
batterier, såvida inte produktskadan uppstått
p.g.a. defekter i material eller arbete, (iii)
skada orsakad av olycka, missbruk, vatten,
översvämning, brand eller andra naturliga
händelser eller yttre orsaker, (iv) skada
orsakad av service utförd av någon som inte
är behörig serviceleverantör åt Garmin eller
(v) skada på en produkt som har modifierats
eller ändrats utan skriftligt tillstånd från
Garmin. Garmin förbehåller sig dessutom
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Viktig säkerhets- och produktinformation
rätten att avslå garantianspråk avseende
produkter eller tjänster som anskaffats
och/eller använts på något sätt som strider
mot något lands lagar.
Denna produkt är endast avsedd att
användas som hjälp vid resa och får inte
användas till något ändamål som kräver
exakt mätning av riktning, distans, plats
eller topografi. Garmin garanterar inte
exakthet eller fullständighet för kartdata i
denna produkt.
GARANTIERNA OCH
GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES
HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT
OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA
GARANTIER, UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA ELLER
LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL
ANSVARSSKYLDIGHET SOM
HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
Astro och DC 40 – Användarhandbok
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL,
LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA
GARANTI GER DIG SPECIFIKA
LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN
VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
SKA GARMIN VARA
ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA
TILLFÄLLIGA, SPECIELLA,
INDIREKTA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR
FÖR TRAFIKBÖTER ELLER
STÄMNINGAR, OAVSETT OM DE
ORSAKAS AV ANVÄNDNING,
MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER
AV DEFEKTER I PRODUKTEN.
VISSA STATER TILLÅTER INTE
BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,
73
Viktig säkerhets- och produktinformation
SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR
KANSKE INTE GÄLLER DIG.
Garmin har efter eget gottfinnande
ensamrätt att reparera eller ersätta (med en
ny eller nyrenoverad ersättningsprodukt)
enheten eller programvaran eller erbjuda
full återbetalning av inköpspriset.
DENNA KOMPENSATION ÄR DIN
ENDA KOMPENSATION FÖR EN
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din
lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare
eller ring till Garmin Produktsupport för
anvisningar angående frakt och ett RMAnummer. Förpacka enheten noga med en
kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som
inköpsbevis för garantireparationer. Skriv
RMA-numret tydligt på paketets utsida.
Skicka enheten med frakten betald till
valfritt Garmin garantiserviceställe.
godkänns inte som garantiverifikation. Om
du vill ha garantiservice måste du ha det
ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia
av den, från ursprungsåterförsäljaren.
Garmin ersätter inte saknade komponenter
från en förpackning som köpts via en
online-auktion.
Internationella inköp: En separat garanti
kan tillhandahållas av internationella
distributörer för enheter som inköpts
utanför USA beroende på land. Om
tillämpligt tillhandahålls denna garanti av
den lokala, inhemska distributören och
denna distributör tillhandahåller service
lokalt för din enhet. Distributörsgarantier
är endast giltiga i det avsedda
distributionsområdet. Enheter som inköpts
i USA eller Kanada måste returneras till
Garmins servicecenter i Storbritannien,
USA, Kanada eller Taiwan för service.
Inköp via online-auktion: Produkter som
köps genom onlineauktioner täcks inte av
garantin. Bekräftelse på online-auktion
74
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Index
Index
A
adresser 20
aktiv rutt 33
avstånd/hastighet 44
B
bakgrundsbelysning 4, 39, 60
bälteshållare 51
bäringspekare 22
barometer 25, 46
barometerläge 45
batterier
byta 59
förvaring 59
maximera livslängd 60
specifikationer 58
typ 59
varningar 62–64
viktig information 59–64
batterisparläge 60
C
City Navigator 20
D
datafält 46–49
dator
ansluta 54
DC 40
byta 51
ladda 61
uppdatera
programvaran 56
uppdateringshastighet 60
E
EGNOS 38
enhets-ID 38
enhetsinställningar 44
Astro och DC 40 – Användarhandbok
F
färddator 21
färger
palett 39
spår 27
FCC-information 65–69
felsökning
hundsignaler 9–10
filtyper 53
flock, markera 13
förhandsvisa sväng 33
förvaring 57, 59
G
garanti 73
geocaches
inställningar 43
söka 19
GPS
höjd 34
inställningar 34, 38
signaler 46
tillämpningar 21
75
Index
H
Halsbandslås 10
handrem 50
hastighetsvarningar 33
höjd
datafält 46
enheter 44
GPS 34
höjdmätare
inställningar 45
kalibrera 26
navigera 25
hund
hundspårningssida 7
informationssida 8
lägga till 9
lista, inställningar 38
ljudsignaler 39
pekare 6
signaler, motstridiga 9–10
spår, överföra 55
spåra 6
76
statistik 11
statusikoner 7
typ 8
huvudmeny 40
I
intressanta platser 20
J
jaktalmanacka 37
K
kalender 35
kalibrera
höjdmätare 26, 45
kompass 24
karta 16–17
anpassa 16, 40
City Navigator 20
datafält 17
datainformation 71
datum 44
detaljer 41
marina alternativ 42
mäta avstånd 17
orientering 40
punkter 41
skala 16
spårsida 41
textstorlek 41
knappsats 3
kompass
kalibrera 24
navigera 21
konstant höjd 45
kurspekare 22
L
ladda DC 40-enheten 61
lägga till en hund 9
larm
larmning 32, 38
marint 43
litiumjonbatteri 58, 63
ljud 40
Astro och DC 40 – Användarhandbok
Index
ljudsignaler
fart 33
hund 39
lodade djup 42
M
marint
färger 42
inställning 43
larminställning 43
mäta avstånd 17
medelvärdesberäkna
positionen 15
microSD-kort 2, 53
miniräknare 35
minneskort 53
motorvägssida 32
myGarmin 50
N
namnge
hundar 7
platser 13, 14
rutter 30
spår 27
navigera
höjdmätare 25
kompass 21
kurs mot mål 23
kurspekare 22
platser 14
stoppa 20
nordlig referens 45
P
PIN 10
platser 13–15
markera 13
medelvärdesberäkna en
position 15
navigera 14
projicera 15
redigera 14
ta bort 14
POI Loader 33, 53
positionsformat 44
positionslarm 32
produktsupport 1
programvaruversion 38
Astro och DC 40 – Användarhandbok
R
radiosignaler 12, 58, 65
registrera enheten 1
riktningsinställningar 45
rutter 29
följ vägen 42
inställningar 42
redigera 30
terrängkörning 42
S
satellitsida 34
satellitsignaler 5, 6, 11, 34, 46
senaste sökningar 20
Sikta och kör 23
siktlinjeradiokommunikation 12
sköta enheterna 57
söka
adresser 20
geocache 19
intressanta platser 20
nära din position 18
orter 19
platser 18
77
Index
soluppgång och solnedgång 36
sommartid 44
spår 26
inspelningsläge 26
överföra hundspår 55
profiler 28
rensa 29
spara
platser 18
spåra en hund 8
specifikationer 58
spel 37
språk 38
stoppur 36
systeminställningar 38
T
terrängkörning 42
tidsinställningar 44
datafält 47
soluppgång och
solnedgång 48
tillbehör 50
total distans 48
78
U
undvika vägtyper 43
uppdatera programvaran
Astro 220 56
DC 30 56
ur kurs-larm 43
V
varningar och viktig
information 62–75
VHF-antenn, byta 52
vindrutemontering 69
visningsinställningar 39
W
WAAS 38
WebUpdater 56–57
Z
zooma
auto 41
höjdmätare 25
karta 16
motorvägssida 32
Astro och DC 40 – Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela .
livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
0470
© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Oktober 2010
Artikelnummer 190-01237-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising