Garmin | DC™ 40 Dog Tracking Collar | User guide | Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Användarhandbok

Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Användarhandbok
Astro 320
®
användarhandbok
GPS-system med hundspårning
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte kopieras, vare sig helt
eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana
ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com för aktuella uppdateringar och ytterligare information
om hur produkten används.
Garmin®, Garmin-logotypen, Astro®, City Navigator®, BlueChart® och TracBack® är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterföretag, registrerade i USA och andra länder. DC™ 40, ANT™, ANT+™,
BaseCamp™, chirp™, HomePort™ och myGarmin™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac®
är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C,
LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Introduktion.................................5
Komma igång..................................... 5
Installera batterier i Astro-enheten..... 5
Ladda DC 40-enheten........................ 6
Slå på enheterna................................ 6
Sätta fast DC 40-enheten på
hunden............................................. 7
Översikt över enheter......................... 8
Konventioner för handboken............ 10
Spåra din hund.........................13
Kommunikation med DC 40............. 13
Navigera till hunden.......................... 13
Redigera hundinformation................ 15
Spåra hunden på kartan................... 16
Lägga till hundar............................... 16
Halsbandslås.................................... 18
Tips för Astro och DC 40.................. 18
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Waypoints, rutter och spår......21
Waypoints......................................... 21
Rutter................................................ 24
Spår.................................................. 25
Trådlös delning av data.................... 29
Navigering.................................30
Karta................................................. 30
Sökmenyn........................................ 31
Detaljkartor....................................... 33
Navigeringsverktyg..................34
Kompass.......................................... 34
Navigera med Kurs mot mål............. 36
Färddator.......................................... 37
Höjdprofil.......................................... 38
Positionslarm.................................... 39
Beräkna området.............................. 39
Satellit............................................... 40
Enhetsverktyg...........................41
Visa kalender och almanacka........... 41
3
Miniräknare....................................... 41
Klocklarm.......................................... 42
Stoppur............................................. 42
Geocache......................................... 42
Anpassa enheten......................45
Anpassa huvudmenyn...................... 45
Anpassa datafält............................... 45
Profiler.............................................. 45
Anpassa översikt.............................. 46
Systeminställningar.......................... 47
Hundinställningar.............................. 47
Bildskärmsinställningar..................... 48
Ställa in enhetssignaler.................... 48
Kartinställningar................................ 49
Spårinställningar............................... 50
Ändra måttenheterna........................ 50
Tidsinställningar................................ 50
Positionsformat................................. 51
Riktningsinställningar....................... 51
Höjdmätarinställningar...................... 52
Geocacheinställningar...................... 53
4
Ruttinställningar................................ 53
Marina inställningar.......................... 54
Träningsinställningar........................ 55
Enhetsinformation....................56
Visa enhetsinformation..................... 56
Sköta enheterna............................... 56
Specifikationer.................................. 57
Batteriinformation............................. 58
Datahantering................................... 60
Bilagor.......................................65
Kontakta Garmins
produktsupport............................... 65
Registrera enheten........................... 65
Köpa tillbehör................................... 65
Reservdelar...................................... 67
Alternativ för datafält........................ 69
Felsökning........................................ 73
Index..........................................75
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Introduktion
Introduktion
 Varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
7. Fäst DC 40-enheten på hunden
(sidan 7).
8. Påbörja en ny jakt (sidan 21).
Installera batterier i Astroenheten
Komma igång
Astro drivs av två AA-batterier (medföljer
ej). Använd NiMH- eller litiumbatterier för
bästa resultat.
meddelande
Försök inte att spåra din hund med Astro®
och DC™ 40 förrän du har utfört dessa
steg.
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra den
uppåt.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.
1. Installera batterierna i Astro-enheten
(sidan 5).
2. Ladda DC 40-enheten (sidan 6).
3. Registrera enheten (sidan 65).
4. Sätt på enheterna (sidan 6).
5. Hämta satellitinformation (sidan 7).
6. Kalibrera kompassen (sidan 36).
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
5
Introduktion
Ladda DC 40-enheten
Ladda DC 40-enheten helt innan du
använder den i jakt. Det tar 4½ timmar att
ladda ett urladdat DC 40-batteri.
1. Anslut strömkabeln ➊ till en lämplig
strömkälla.
Den blå lysdioden blinkar när
DC 40-enheten laddas. Den blå
lysdioden lyser med fast sken när
DC 40-enheten är fulladdad.
Slå på enheterna
1. På Astro-enheten trycker du på och
➊.
håller ner
➋
➊
2. Sätt laddningsfästet ➋ på
DC 40-enheten.
3. Ladda DC 40-enheten helt.
6
➊
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. På DC 40-enheten trycker du på och
➋.
håller ned
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Introduktion
➋
➌
Den röda lysdioden ➌ blinkar (enkel
blinkning) när DC 40-enheten
är påslagen och söker efter
satellitsignaler.
Tips: Slå på DC 40-enheten och låt
den hämta satellitinformationen innan
du fäster den på hunden.
Söka satellitsignaler
Innan du kan spåra din hund med Astro
och DC 40 måste båda enheterna hämta
GPS-satellitsignaler. Det kan ta några
minuter innan den hittar satellitsignalerna.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Tryck snabbt på .
Statussidan öppnas. Staplarna
anger styrkan på mottagningen.
3. Vänta medan DC 40-enheten söker
efter satellitsignaler.
Enkel
blinkning
DC 40-enheten söker
efter satellitsignaler.
Dubbelblinkning
DC 40-enheten har
hämtat satellitsignaler.
Trippelblinkning
DC 40-enheten
spårar sju eller fler
satelliter (bästa GPSprestanda).
Sätta fast DC 40-enheten på
hunden
Sätt fast DC 40-enheten runt hundens
hals så att VHF-antennen pekar uppåt
(sidan 9) och lysdioden är riktad
framåt.
7
Introduktion
Översikt över enheter
Astro
➊ GPS-antenn
➋ VHF-antenn
Meddelande
Undvik att använda en radio med hög
effekt (mer än 5 watt) i närheten av Astroenheten. Den kan orsaka permanent skada
på Astro-enheten.
➌
Strömknapp
➍ Skärm
➎ Knappsats
➏ USB-port (under väderskyddslock)
➐ microSD™-kortplats (under
batteriluckan) (sidan 60)
➑ Monteringsfläns
➊
➒ Batterilock med D-ring
➋
➍
➌
➏
➐
➑
➎
➒
8
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Introduktion
DC 40
➊
➊
VHF-antenn
➋
Halsband
➌
GPS-antenn
➍
Strömknapp
Knappsats
➋
➌
➍
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
DOG
Tryck här för att visa
hundspårningssidan.
MARK
Tryck här för att markera
din aktuella position.
BACK
Tryck här för att avbryta
datainmatningen eller
återgå till föregående
meny eller sida.
MAP
Tryck här för att visa
kartan.
9
Introduktion
MENU
Tryck här för att öppna
menyn för den aktiva
sidan.
Tryck två gånger för att
öppna huvudmenyn.
ENTER
Tryck här för att välja
alternativ och bekräfta
meddelanden.
Navigeringsknapp
Tryck här för att visa
eller bläddra igenom
alternativ och för att flytta
kartpekaren.
IN
Tryck här för att zooma in
på kartan.
OUT
Tryck här för att zooma ut
från kartan.
Låsa knappsatsen
1. Tryck snabbt på
2. Tryck på OUT.
10
Justera belysningen
1. Tryck snabbt på .
2. Använd navigeringsknappen för att
justera ljusstyrkenivån.
Tips: Du kan också trycka snabbt
på för att bläddra igenom
ljusstyrkenivåerna.
3. Tryck på ENTER för att välja en
ljusstyrkenivå och stänga menyn.
Konventioner för
handboken
Tryck på
Använd knapparna på
enheten.
Välj
Använd
navigeringsknappen för
att välja ett alternativ eller
ett objekt i en lista och
tryck på ENTER.
Fält
Den plats på en sida
där data matas in eller
ett alternativ visas. Ett
markerat fält visas i blått.
.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Introduktion
Rullningslist
Standard
>
En list som visas till
höger i en lista som är
för lång för att få plats
på skärmen. Använd
navigeringsknappen för
att bläddra igenom listan.
Tryck på IN eller OUT för
att bläddra igenom en
uppsättning objekt.
Statusinformation
Statusinformation visas på huvudmenyn
och när du trycker snabbt på .
Anger satellitsignalstyrkan.
Blinkar när enheten upptäcker
en signal (t.ex. en DC 40-enhet)
på den kanal som den tar emot.
De ursprungliga
fabriksinställningarna.
Du kan anpassa
inställningarna, men
du kan alltid återgå till
fabriksinställningarna
genom att välja Återställ
förval.
Skärmmeddelanden
När ett meddelande visas på skärmen
kan du trycka på ENTER för att bekräfta
meddelandet och stänga fönstret.
De små pilarna (>) anger
att du ska välja flera objekt
efter varandra, t.ex. "Välj
Ta bort > Ja".
Meddelanden visar också tillfälliga
förhållanden, t.ex. "Beräknar rutt".
Meddelandefönstret stängs så snart
processen har slutförts.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anger återstående
batteriladdning.
11
Introduktion
Använda skärmknappsatsen
En knappsats visas när du matar in text.
•
•
•
•
•
12
Använd navigeringsknappen för att
välja ett tecken och tryck på ENTER.
Välj för att backstega.
Välj för att skriva versaler.
Tryck på IN eller OUT för att ändra
teckenläge på knappsatsen.
Välj Klar för att spara texten och
stänga knappsatsen.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Spåra din hund
Spåra din hund
Obs! DC 40-enheten överför inte sin
position till Astro-enheten och Astroenheten anger inte positionen för
DC 40-enheten förrän båda enheterna tar
emot satellitsignaler.
Kommunikation med DC 40
DC 40-enheten som medföljer Astroenheten har länkats till Astro-enheten
på fabriken. Om du använder en
DC 40-enhet som du köpt separat följer
du instruktionerna för att lägga till en
ny hund på sidan 16 för att upprätta
kommunikation med Astro-enheten.
Navigera till hunden
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
ENTER.
Hundinformationen visas.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
2. Välj Kör.
3. Följ den magentafärgade linjen på
kartan.
Visa hundens status
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
för att visa hundspårningssidan.
Riktningen till hunden och hundens
avstånd från Astro-enheten visas.
13
Spåra din hund
3. Tryck på ENTER för att visa
hundinformationen.
Om hundspårningssidan
Hunden som du spårar identifieras och
hundpekaren visar riktningen från dig.
Hundpekaren är mest exakt när hunden är
längre bort än 9,1 meter (30 fot). Vid ett
mindre avstånd visas "NÄRA" istället för
avståndet och hundpekaren är kortare.
➊
➋
➌
➍
➊
Hundpekare (riktning till
hunden)
➋
Hundens namn
➌
Ikon för hundstatus (sidan 14)
➍
Avstånd till hunden
2. Om du har flera hundar använder du
navigeringsknappen för att bläddra
igenom listan med hundar.
Astro-enheten kan hålla koll på
10 hundar.
14
Obs! När du är nära hunden kan
hundpekaren visa fel.
Ikoner för hundstatus
Sitter
I rörelse
Ståndar
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Spåra din hund
Resning
Okänd*
*Statusikonen Okänd anger att
DC 40-enheten inte hämtat någon
satellitsignal och att Astro-enheten inte
kan fastställa hundens position.
Redigera hundinformation
Astro-enheten tilldelar ett standardnamn,
"Hund", till DC 40-enheten som medföljer
Astro-enheten.
Ändra hundtyp
För det här krävs trådlös kommunikation
med DC 40-enheten. Du måste slå på
DC 40-enheten och placera den nära
Astro-enheten.
Du kan identifiera hundtypen så att rätt
hundstatussymboler visas.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
ENTER.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Ändra hundtyp.
4. Välj en typ.
Ändra hundens namn
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
ENTER.
Hundinformationen visas.
2. Välj namnfältet.
Skärmknappsatsen visas.
3. Ange hundens namn.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
15
Spåra din hund
Spåra hunden på kartan
Tryck på MAP för att följa hunden på
kartan.
➋
➌
➊
•
•
16
Spåren efter din rörelse visas som
en blå linje ➍.
Om kartan
När kartorienteringen är Spår uppåt
tycks objekt på kartan rotera runt din
position. När du rör dig orienteras hela
kartan om i den riktning du är vänd. Om
du vill stabilisera objekten ställer du in
orienteringen på Norr uppåt (sidan 49).
Lägga till hundar
➍
•
•
Ikonen för hundposition visas med
hundnamnet ➊.
Spåren efter hundens rörelse visas
som en röd linje ➋ (färgen går att
ändra).
Din position anges av
kartpekaren ➌.
Astro-enheten kan spåra upp till 10
hundar med DC 40-halsband. Om du
köper ytterligare DC 40-enheter kan du
länka dem till Astro-enheten. För att
kunna länka måste Astro-enheten vara
så nära DC 40-enheten att de kan röra
vid varandra, eller också måste du veta
DC 40-ID-numret.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Välj Lägg till hund.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Spåra din hund
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Felsökning för hundsignal
Varje hund som du spårar har ett eget
ID-nummer. Om två hundar som är inom
räckhåll för Astro-enheten har samma ID
varnar Astro-enheten om motstridiga IDsignaler. Följ instruktionerna på skärmen
för att lösa konflikten.
När det är möjligt bör du låta Astroenheten automatiskt tilldela ID-nummer.
Om det behövs kan du manuellt tilldela ett
nytt ID-nummer för en hund.
Tilldela ett hund-ID manuellt
För det här krävs trådlös kommunikation
med DC 40-enheten. Du måste slå på
DC 40-enheten och placera den nära
Astro-enheten.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Välj en hund.
3. Välj Visa info.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
4. Tryck på MENU.
5. Välj Komm.- inställningar.
6. Välj ett icke-tilldelat och ickemotstridigt ID-nummer.
7. Ändra uppdateringshastigheten
(valfritt).
Både hastigheten 30 sekunder och
2 minuter minskar batteriurladdningen,
men de ger en mindre detaljerad
hundspårning och insamlad statistik.
8. Placera Astro-enheten inom en meter
från DC 40-enheten.
9. Följ instruktionerna på skärmen.
Ta bort hundar
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Välj en hund i listan.
3. Välj Ta bort.
17
Spåra din hund
Halsbandslås
Du kan använda funktionen Halsbandslås
för att skydda din hunds ID-signal med en
PIN-kod. Andra Astro-användare måste
ange PIN-koden för att kunna spåra din
hund. Andra Astro-användare kan ändå
lägga till din hund genom att fysiskt röra
vid DC 40-enheten med Astro-enheten.
Aktivera halsbandslås
För det här krävs trådlös kommunikation
med DC 40-enheten. Du måste slå på
DC 40-enheten och placera den nära
Astro-enheten.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
ENTER > MENU.
2. Välj Byt PIN-kod.
3. Ange en unik PIN-kod.
Obs! Om du glömt PIN-koden kan du
åsidosätta halsbandslåsfunktionen genom
att fysiskt röra vid DC 40 med Astroenheten.
18
Tips för Astro och DC 40
•
•
•
•
•
Slå på DC 40-enheten och låt den
hämta satellitinformation innan
du sätter fast DC 40-enheten på
hunden. Då hämtar DC 40-enheten
satellitsignaler mycket snabbare.
Ha extra AA-batterier med dig till
Astro-enheten (sidan 58).
Använd en fulladdad DC 40-enhet.
En fulladdad DC 40-enhet fungerar
i cirka 17 timmar när du använder
rapportering med fem‑ sekunders
intervall.
Använd siktlinje-radiokommunikation
(sidan 20).
Astro-enheten kan spåra upp till 10
hundar med DC 40-halsband. Du
kan bara visa tre hundar samtidigt
på hundspårningssidan. Om du vill
minska textstorleken trycker du på
MENU och väljer Små siffror.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Spåra din hund
•
Gå till www.garmin.com/products
/astro för mer information och
till www.garmin.com/astro för en
självstudiekurs.
Återställa hundstatistiken
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
ENTER.
2. Välj Nollställ.
Pausa enheten under jakt
Om du flyttar hundarna under en jakt
och du inte vill spela in transporten av
hundarna kan du pausa spårningen av alla
hundar.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
MENU.
2. Välj Pausa all spårning.
Du kan välja Återuppta när du är klar
att fortsätta jakten.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
19
Spåra din hund
Om siktlinje-radiokommunikation
Astro- och DC 40-enheterna använder radiosignaler för att kommunicera. Objekt som är i
vägen för radiosignalerna minskar signalens kvalitet. En fri siktlinje mellan Astro-enheten
och hundens DC 40-enhet ger den bästa kommunikationssignalen. Blockerade radiovågor
resulterar i en dålig signal. Bästa siktlinjeförhållande får du om du förflyttar dig till den
högsta punkten i området (t.ex. toppen av en kulle).
Bäst
Bra
Dåligt
20
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Waypoints, rutter och spår
Waypoints, rutter
och spår
Waypoints
Waypoints är platser som du spelar in och
sparar på din enhet. När du markerat en
plats med Astro-enheten sparas den som
en waypoint.
Markera fordonets position
1. På huvudmenyn väljer du Starta ny
jakt.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter jakten kan du navigera tillbaka till
fordonet.
Markera din aktuella position
1. Tryck på MARK.
2. Välj Ny eller välj ett
standardpositionsnamn som Lastbil
eller Läger.
3. Välj Klar.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Markera en flock
Du kan markera en flockposition och ange
det uppskattade antalet fåglar som skrämts
upp och antalet fåglar som tagits.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på MARK.
Välj Flock.
Ange antalet fåglar som skrämts upp.
Ange antalet fåglar som tagits.
Välj Klar.
Markera en waypoint med hjälp
av kartan
1. Tryck på MAP.
2. Flytta kartpekaren till en position.
3. Tryck på ENTER > MENU.
4. Välj Sp. som waypoint.
Navigera till en waypoint
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Waypoints.
2. Välj en waypoint.
3. Välj Kör.
21
Waypoints, rutter och spår
Tips: För navigeringsinställningar se
sidan 53.
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint, måste
du skapa en waypoint.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Waypointhant..
2. Välj en waypoint.
3. Välj ett attribut (t.ex. namn).
4. Ange ny information.
Söka efter en waypoint efter namn
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Waypoints.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Sök stavning.
4. Ange namnet på waypointen.
Träffar visas när du anger tecken i
namnet.
5. Välj waypointen i listan.
22
Söka efter en waypoint nära en
annan waypoint
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Waypointhant..
2. Välj en waypoint.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Sök närmast här.
5. Välj en kategori.
I listan visas waypoints nära
ursprungswaypointen.
Flytta en waypoint på kartan
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Waypointhant..
2. Välj en waypoint.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Flytta waypoint.
5. Flytta den markerade positionen till en
ny position på kartan.
6. Tryck på ENTER.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Waypoints, rutter och spår
Ta bort en waypoint
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Waypointhant..
2. Välj en waypoint.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Ta bort > Ja.
Återställa positionen för en
waypoint
Du kan ändra position för en waypoint.
Om du t.ex. flyttar fordonet kan du ändra
positionen till aktuell position.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Waypointhant..
2. Välj en waypoint.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Återställ pos. här.
Positionen ändras till aktuell position.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Medelvärdesberäkna positionen
Du kan förfina en waypointposition för
större noggrannhet. Vid medelvärdesberäkning gör Astro-enheten flera
avläsningar på samma position och
använder medelvärdet för större
noggrannhet. Vänta 90 minuter mellan
avläsningarna för bästa resultat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryck på MARK.
Välj Ny.
Tryck på MENU.
Välj Medelposition.
Följ instruktionerna på skärmen.
När fältet Ex. på noggrannhet nått
önskad noggrannhetsnivå väljer du
Spara > Klar.
23
Waypoints, rutter och spår
Pojicera en waypoint
Du kan skapa en ny position genom att
projicera avstånd och bäring från en
markerad position till en ny position.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Waypointhant..
2. Välj en waypoint.
3. Tryck på MENU.
4. Välj Projektwaypoint.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
6. Välj Spara.
Rutter
En rutt är en sekvens med punkter eller
sparade positioner som leder dig till
slutmålet. Information om hur du anpassar
ruttinställningar finns på sidan 53.
24
Skapa en rutt
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Ruttplanerare > Skapa rutt.
2. Välj Välj första pos.
3. Välj en kategori.
4. Välj den första punkten på rutten.
5. Välj Använd.
6. Upprepa steg 2 till 5 för att lägga till
fler punkter i rutten.
Navigera i en sparad rutt
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Ruttplanerare.
2. Välj en rutt.
3. Välj Visa kartan > Kör.
Redigera en rutt
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Ruttplanerare.
2. Välj en rutt.
3. Välj Ändra i rutt.
4. Välj en punkt.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Waypoints, rutter och spår
5. Välj ett alternativ:
• Visa punkten på kartan med
Granska.
• Ändra ordning på punkterna längs
rutten genom att välja Flytta nedåt
eller Flytta uppåt.
• Lägg till en ytterligare punkt längs
rutten med Infoga.
Den nya punkten infogas före den
punkt du ändrar.
• Ta bort punkter från rutten med
Ta bort.
Vända en rutt
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Ruttplanerare.
2. Välj en rutt.
3. Välj Vänd på rutt.
Visa aktiv rutt
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Aktiv rutt.
2. Välj en punkt på rutten för att visa mer
information.
Ett spår är en inspelning av din väg och
av din hunds väg. Spårloggen innehåller
information om punkter längs den
inspelade vägen, bl.a. tid, position och
höjd för varje punkt.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Tar bort alla rutter
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Ruttplanerare.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Ta bort allt > Ja.
Spår
25
Waypoints, rutter och spår
Spela in spårloggar
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Spår > Spårlogg.
2. Välj Spela in, visa inte eller Sp. in,
visa på kar.
Om du väljer Sp. in, visa på kar, visas
en linje på kartan som anger ditt spår.
3. Välj Inspelningsläge.
4. Välj ett alternativ:
• Välj Avstånd och ange ett
avståndsintervall.
• Välj Tid och ange ett tidsintervall.
• Välj Auto för att ange
frekvensintervallet.
OBS! Om du använder
intervallet Mestadels får du mest
spårinformation, men enheten fylls
också snabbare.
När du förflyttar dig med enheten påslagen
skapas en spårlogg.
26
Visa ett spår på kartan
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Visa kartan.
Visa höjdprofil för ett spår
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Höjdprofil.
4. Slutför en åtgärd:
• Tryck vänster eller höger på
navigeringsknappen för att rulla
över spåret.
Medan du rullar trycker du på
ENTER för att visa punkten på
kartan.
• Tryck uppåt eller nedåt på
navigeringsknappen för att ställa
in zoomintervallet.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Waypoints, rutter och spår
DEM-kartor
Med DEM-kartor (Digital Elevation
Models) kan du skapa en spårhöjdprofil
som innehåller höjddata. Gå till
www.garmin.com/cartography/ontheTrail
för mer information om kartor med USAtopografi.
Spara hela spårloggen
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Spara spår.
Du uppmanas att ange ett namn för
spåret.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Markera en position på ett sparat
spår
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Karta.
4. Flytta kartpekaren till en position på
spåret.
5. Tryck på MARK.
6. Välj Ny.
7. Om det behövs redigerar du
positionsinformationen.
Spara en del av spårloggen
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Spara del.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
27
Waypoints, rutter och spår
Påbörja en TracBack
Du kan använda TracBack® med ett
aktuellt spår för att navigera tillbaka till
början av ett spår. Det är praktiskt när du
behöver ta dig tillbaka till lägret eller ditt
fordon.
Ställa in automatisk spårarkivering
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj Aktuellt spår > Visa kartan >
TracBack.
Startpunkt, spår och slutpunkt visas
på kartan.
3. Navigera med kartan (sidan 30) eller
kompassen (sidan 34).
Rensa aktuellt spår
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj Aktuellt spår eller
Hundspårningar.
3. Välj vid behov hund.
4. Välj Rensa aktuellt spår > Ja.
Arkivera spårloggar
Du kan arkivera sparade spår i ett minne.
Arkivera ett spår manuellt
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Arkivera.
28
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Spår > Automatisk
arkivering.
2. Välj Vid fullt, Varje dag eller Varje
vecka.
Ta bort ett spår
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Spårhanterare.
2. Välj ett spår.
3. Välj Ta bort > Ja.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Waypoints, rutter och spår
Trådlös delning av data
För att kunna dela data trådlöst måste
du befinna dig inom 3 m (10 fot) från en
kompatibel Garmin-enhet.
Dela waypoints, geocacheplatser,
rutter och spår
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Dela trådlöst.
2. Välj Sänd eller Ta emot.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Din enhet skickar information om
hundens namn, enhetens ID och
uppdateringshastighet.
Ta emot hundinformation
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Ta emot trådlöst.
Dela hundinformation
Innan du kan dela hundinformation
med en annan Astro-användare måste
användaren aktivera sin Astro-enhet för
att ta emot trådlöst och placera den nära
sändningsenheten och DC 40-enheten.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Välj en hund.
3. Välj Dela trådlöst.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
29
Navigering
Navigering
Karta
I Astro-enheten finns en förinläst baskarta
som innehåller orter, motorvägar och sjöoch flodkonturer. I exemplet visas utökade
kartdetaljer med City Navigator®. Gå till
www.garmin.com.
Lägesikonen visar din position
på kartan. När du färdas förflyttas
lägesikonen och lämnar en spårlogg
(ett spår) efter sig. Waypointnamn och
-symboler visas också på kartan.
➊
➋
➌
➍
➎
30
➊
Kartorienteringspil
➋
Ruttinstruktioner
➌
Rutt till destinationen (sidan 31)
➍
Din aktuella position
➎
Kartskala
Ändra skala på kartan
Tryck på IN och OUT för att ändra
kartskalan.
Ändra kartorientering
1. På kartan trycker du på MENU.
2. Välj Kartinställningar >
Orientering.
3. Välj orientering:
• Välj Norr uppåt för att visa norr
överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den
nuvarande kursen överst på sidan.
• Välj Fordonsläge för att visa vyn
från fordonets perspektiv.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Navigering
Mäta avstånd
Du kan mäta avståndet mellan två punkter.
1. Tryck på MAP > MENU.
2. Välj Mäta distans.
En pil visas på din aktuella position.
3. Flytta pilen till den punkt som du vill
mäta från och tryck på ENTER.
4. Flytta pilen till en annan punkt.
Avståndet visas på kartan.
Anpassa datafält på kartan
Du kan visa upp till fyra datafält
överst på kartan för rese- och
navigeringsinformation.
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Karta > Datafält.
2. Välj antal datafält.
3. Tryck på MAP > MENU.
4. Välj Byt datafält.
5. Välj ett fält.
En lista med datafältsalternativ visas
(sidan 69).
6. Välj ett alternativ.
Sökmenyn
Du kan använda menyn Vart? för att söka
efter waypoints, orter och koordinater.
Du kan hämta och navigera till foton,
spår och geocacheplatser. Fler kategorier
visas om du har kompatibla detaljerade
kartor (tillval) inlästa på enheten. När du
öppnar en kategori innehåller listan objekt
i närheten av din aktuella position eller
kartpekaren (om den aktiverats).
Navigera till en destination
Du kan navigera till en destination med
hjälp av kartan eller kompassen.
1. På huvudmenyn väljer du Vart?.
2. Välj en kategori.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
31
Navigering
3. Välj ett mål.
4. Välj Kör.
Kartsidan öppnas med din rutt
markerad med en magentafärgad linje.
5. Navigera till destinationen (sidan 21).
Avbryta navigering
På huvudmenyn väljer du Vart? >
Avbryta navig.
Söka efter senast sökta platser
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Senaste sökningar.
2. Välj ett objekt.
Söka efter waypoints, spår, rutter
eller orter
1. På huvudmenyn väljer du Vart?.
2. Välj Waypoints, Spår, Rutter eller
Orter.
En lista över objekt i närheten av din
aktuella plats visas.
3. Välj ett objekt i listan.
32
Söka efter foton
Innan du kan navigera till ett foto med
platsinformation måste du hämta
(http://my.garmin.com) eller överföra ett
foto till enheten (sidan 62).
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Foton.
2. Välj ett foto.
Söka efter en plats med
koordinater
Du kan ändra kartreferensformat
(sidan 51).
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Koordinater.
2. Ange koordinaterna.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Navigering
Detaljkartor
Du kan använda City Navigator-kartor
(tillval) för att söka efter adresser,
korsningar och andra platser. De
detaljerade kartorna innehåller miljontals
intressanta platser, som restauranger,
hotell och fordonsservice. Gå till
www.garmin.com/us/maps/.
Söka efter en adress
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Adresser.
2. Ange område, ort, gatunummer och
gatunamn.
Träffar visas när du anger tecken i
namnet.
3. Välj adressen i listan.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Sök en intressant plats (POI)
1. På huvudmenyn väljer du Vart?.
2. Välj ett alternativ för att visa
intressanta platser i närheten av din
aktuella position:
• Välj Alla intr. platser.
• Välj en kategori för intressanta
platser.
3. Tryck på MENU för att begränsa
sökningen.
4. Välj ett objekt i listan.
33
Navigeringsverktyg
Navigeringsverktyg
I navigeringsverktygen finns funktioner
som kompletterar GPS-funktionerna i
Astro-enheten.
•
•
•
•
•
•
•
Om kompassen
Kompass (sidan 34)
Sikta och kör (sidan 36)
Färddator (sidan 37)
Höjdprofil (sidan 38)
Positionslarm (sidan 39)
Områdesberäkning (sidan 39)
Satellit (sidan 40)
Kompass
Astro-enheten har en elektronisk kompass
med tre axlar.
Navigera med kompassen
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Kompass.
34
2. Sväng i riktning mot bäringspekaren
tills pilen pekar uppåt på kompassen.
➊
➋
➌
•
•
Kompassen visar navigationsdata ➊,
t.ex. aktuell hastighet och beräknad
ankomsttid.
När du navigerar till en destination
pekar bäringspekaren ➋ mot din
destination oavsett i vilken riktning
du rör dig. När bäringspekaren pekar
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Navigeringsverktyg
•
uppåt på kompassen, färdas du mot
ditt mål.
Kompassringen ➌ flyttar sig för att
ange nordlig riktning.
Navigera med urspekaren
Den här funktionen är mest användbar
när du navigerar på vatten eller där det
inte finns några stora hinder på din väg.
Funktionen hjälper dig även att undvika
faror vid sidan av kursen, t.ex. grund eller
undervattensstenar.
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Riktning > Gå till-linje/
pekare Kurs (CDI).
➋
➊
➍
•
•
•
•
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
➌
Kurspekaren ➊ anger ditt
förhållande till en kurslinje ➋ som
leder till målet.
Kurspekaren ger en indikering
om avdrift (åt höger eller vänster)
enligt skalan ➌.
Skalan betecknar avståndet
mellan punkterna på
kursavvikelseindikatorn ➍.
Kurslinjen till ditt mål baseras på
din ursprungliga startpunkt.
35
Navigeringsverktyg
2. Flytta tillbaka till "kurslinjen till
målet" för att kompensera för
avvikelse och hamna på kurs igen.
Kalibrera kompassen
meddelande
Kalibrera den elektroniska kompassen
utomhus. Stå inte nära föremål som
påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller
kraftledningar.
Astro-enheten har en elektronisk kompass
med tre axlar. Kalibrera kompassen när
du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt
temperaturförändringar eller bytt batteriet.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
MENU.
2. Välj Kalibrera kompass > Start.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
36
Visa hundpekare på kompassen
Du kan visa pekare på kompassen för att
spåra riktningen för de tre första hundarna
i hundlistan.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Kompass.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Visa hundpekare.
Navigera med Kurs mot mål
Du kan peka med enheten på ett avlägset
objekt, t.ex. ett vattentorn, låsa enheten
i den riktningen och sedan navigera till
objektet.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Sikta och kör.
Bäringspekaren pekar uppåt på
kompassen.
2. Rikta enheten mot ett objekt.
3. Välj Lås riktning.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Navigeringsverktyg
4. Välj ett alternativ:
• Välj Ställ in kurs för att navigera
till det avlägsna föremålet.
• Välj Projektwaypoint (sidan 24).
Färddator
Färddatorn visar aktuell hastighet,
medelhastighet, maxhastighet, trippmätare
och annan användbar information.
Anpassa färddatorn
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Färddator.
2. Tryck på MENU.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Stora siffror för att ändra
storleken på siffrorna som visas på
färddatorsidan.
• Välj Byt datafält (sidan 69).
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
•
Välj Byt instr.bräda för att byta
temat och informationen som visas
på instrumentbrädan.
Obs! Instrumentbrädan kommer
ihåg dina anpassade inställningar
och försvinner inte när du byter
profil (sidan 45).
Återställa färddatorn
För korrekt information återställer du
färdinformationen innan du påbörjar en
färd.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Färddator.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Nollställ.
4. Välj de objekt som du vill återställa
eller välj Återställ alla inställn.
37
Navigeringsverktyg
Höjdprofil
Höjdprofilen är som standard inställd på
att visa höjden för avståndet. Information
om hur du anpassar höjdprofilen finns på
sidan 52.
Visa punkter på höjdprofilen
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Höjdprofil.
2. Tryck till vänster eller höger på
navigeringsknappen för att rulla över
profilen.
38
3. Välj enskilda punkter på en höjdprofil
eller en tryckplottning för att visa
höjdavläsning (eller tryckavläsning),
klockslag och datum när punkten
spelades in.
Navigera till en punkt på plotten
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Höjdprofil.
2. Tryck till vänster eller höger på
navigeringsknappen för att rulla över
profilen.
3. Tryck på ENTER.
Punkten visas på kartan med
positionskoordinater, kompassbäring
och avstånd från aktuell position.
4. Tryck på MARK för att spara punkten
som en waypoint.
5. Navigera till waypointen (sidan 21).
Ställa in zoomintervall
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Höjdprofil.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Navigeringsverktyg
2. Tryck på MENU.
3. Välj Just. zoomskalor.
4. Använd navigeringsknappen till
att ställa in zoomintervallet på den
vertikala axeln.
5. Använd navigeringsknappen till
att ställa in zoomintervallet på den
horisontella axeln.
Kalibrera höjdmätaren
1. Gå till en position där höjden eller
lufttrycket är känt.
2. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Höjdmätare > Kalibr.
höjdmätare.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Positionslarm
Positionslarm signalerar att du befinner
dig inom ett definierat avstånd från en viss
plats. En ljudsignal hörs när du kommer in
i den angivna radien.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Ställa in positionslarm
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Positionslarm > Skapa alarm.
2. Välj en kategori.
3. Välj en plats.
4. Välj Använd.
5. Ange en radie.
När du ställt in positionslarmet kan du
anpassa signalerna (sidan 48).
Ta bort positionslarm
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Positionslarm.
2. Välj ett larm.
3. Välj Ta bort > Ja.
Beräkna området
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Områd.beräkn. > Start.
2. Gå runt utkanten av det område som
du vill beräkna.
39
Navigeringsverktyg
3. Välj Räkn. när du är klar.
4. Om det behövs väljer du Ändra
enheter för att ändra måttenheter.
5. Välj Spara spår.
Satellit
På satellitsidan visas din aktuella position,
GPS-noggrannhet, satellitpositioner och
signalstyrka.
Ändra satellitvisning
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Satellit.
2. Tryck på MENU.
3. Välj eventuellt Spår uppåt för att
ändra satellitvisningen så att ditt
nuvarande spår visas överst på sidan.
4. Välj eventuellt Flerfärg för att visa
satelliten och signalstyrkefältet för
satelliten i en viss färg.
40
Stänga av GPS
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Satellit.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Anv med GPS från.
Simulera en position
Du måste stänga av GPS:en innan du kan
simulera en position.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Satellit.
2. Tryck på MENU.
3. Välj St. in pos. p. karta.
4. Välj en plats.
5. Välj Använd.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Enhetsverktyg
Enhetsverktyg
Visa kalender och
almanacka
Du kan visa aktiviteter i enheten, till
exempel när en waypoint sparades,
almanacksinformation om solen och
månen samt jakt- och fisketider.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Kalender för att visa
enhetsaktiviteter för specifika
dagar.
• Välj Sol och måne för att visa
information om när solen och
månen går upp och ned.
• Välj Jakt och fiske för att visa den
bästa tiden för jakt och fiske.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
3. Om det behövs använder du pilarna för
att gå till en annan månad.
4. Välj en dag.
Miniräknare
I Astro-enheten finns en
standardminiräknare och en vetenskaplig
miniräknare.
Öppna miniräknarprogrammet
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Miniräknare.
2. Slutför en åtgärd:
• Använd standardminiräknaren.
• Tryck på MENU och välj Teknisk
för att använda den vetenskapliga
miniräknarens funktioner.
41
Enhetsverktyg
Klocklarm
Stoppur
Ställa in larm
Om du inte använder enheten för tillfället
kan du ställa in den så att den slås på vid
en viss tidpunkt.
Använda stoppuret
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Stoppur.
2. Om det behövs trycker du på MENU
för att ställa in hur stoppuret ska
registrera varv.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Etapp vid knapptr. för att
manuellt avsluta varvet varje gång.
• Välj Etapp eft. avstånd för att
automatiskt markera varvet vid ett
visst avstånd.
Ställ in avståndsenheter och
-värden genom att trycka på
MENU och välja Ställ in
etappavst.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Klocklarm.
2. Välj tidsfältet för att ange tiden.
3. Välj Sätt på larm.
4. Välj ett alternativ.
Larmet ljuder vid den valda tidpunkten.
Om enheten är avstängd vid
larmtidpunkten, sätts den på och larmet
ljuder.
Geocache
En geocache är som en gömd skatt.
Geocaching är ett slags skattjakt där du
letar efter gömda föremål med hjälp av
GPS-koordinater som anslagits på internet
av dem som gömt geocachen.
42
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Enhetsverktyg
Hämta geocache
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut enheten till en dator (sidan 61).
Gå till www.opencaching.com.
Skapa vid behov ett konto.
Logga in.
Följ instruktionerna på skärmen.
Söka efter en geocache
Innan du kan navigera till en geocache
måste du hämta (sidan 43) eller trådlöst
skicka en geocache till enheten (sidan 29).
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Geocache.
2. Välj en geocache.
3. Välj Kör om du vill navigera till
geocacheplatsen.
När en geocache hittas markerar Astroenheten cachen som hittad, loggar en
post i kalendern och visar närmaste
cache.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Filtrera geocachelistan
Du kan filtrera din geocachelista
utifrån olika parametrar, till exempel
svårighetsgrad.
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Geocache.
2. Tryck på MENU.
3. Välj Använd filter > Snabbfilter.
4. Välj objekt att filtrera.
5. Välj Sök.
Skapa och spara ett geocachefilter
Du kan skapa och spara filter för
geocacher utifrån specifika parametrar som
du väljer. När filtret har skapats kan du
använda det i geocachelistan.
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Geocache > Filterinställningar > Skapa filter.
2. Välj objekt att filtrera.
43
Enhetsverktyg
3. Välj ett alternativ:
• Välj Sök för att använda filtret på
geocachelistan.
• Spara filtret genom att trycka på
BACK.
Filtret döps automatiskt när det
sparas.
Ändra ett skräddarsytt geocachefilter
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Geocache > Filterinställningar > Skapa filter.
2. Välj ett filter.
3. Välj Ändra filter eller Ändra namn.
Aktivera chirp-sökning
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Geocache.
2. Välj chirp™-sökning > På.
Hitta en geocache med en chirp
1. På huvudmenyn väljer du Vart? >
Geocache > Visa chirp™-detaljer.
2. Börja navigera till en geocache.
När du är inom 10 m (32,9 fot) från
geocachen som innehåller en chirp
visas chirp-detaljer.
3. Om det går väljer du Kör för att
navigera till nästa steg i geocachen.
chirp
En chirp™ är ett litet Garmin-tillbehör
som du kan programmera och lämna i en
geocache. Endast den som äger en chirp
kan programmera den, men vem som helst
kan leta reda på chirp i en geocache. Mer
information om hur du programmerar en
chirp finns i Användarhandbok till chirp
på www.garmin.com.
44
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anpassa enheten
Anpassa enheten
Anpassa huvudmenyn
Du kan flytta, lägga till eller ta bort objekt
på huvudmenyn.
1.
2.
3.
4.
På huvudmenyn trycker du på MENU.
Välj Byt objektordning.
Välj ett menyobjekt.
Välj ett alternativ:
• Välj Flytta och ändra ordning i
listan.
• Välj Infoga för att lägga till ett
nytt objekt i listan.
• Välj Ta bort för att ta bort ett
objekt från listan.
Anpassa datafält
För att kunna ändra datafält på kartan
måste du aktivera dem (sidan 31).
1. På kart-, färddator-, kompass- eller
höjdprofilsidan trycker du på menu.
2. Välj Byt datafält.
3. Välj ett infofält.
4. Välj ett alternativ.
Beskrivningar av datafält finns på
sidan 69.
Profiler
Profiler är en samling inställningar
som optimerar din enhet för olika
tillämpningsområden. Dina inställningar
och vyer kan till exempel skilja sig åt när
du ägnar dig åt jakt eller geocaching.
När du använder en profil och ändrar
inställningar för datafält eller måttenheter
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
45
Anpassa enheten
sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.
Välja en profil
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Profiländring.
2. Välj en profil.
Skapa en egen profil
Du kan anpassa dina inställningar och
datafält för en viss aktivitet eller resa.
1. Anpassa inställningar efter behov
(sidorna 47–55).
2. Anpassa datafält efter behov
(sidan 45).
3. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Profiländring.
4. Tryck på MENU.
5. Välj Profilinställningar > Skapa
profil > OK.
Ändra ett profilnamn
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Profiländring.
2. Välj en profil.
3. Välj Ändra namn.
4. Ange det nya namnet.
Ta bort en profil
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Profiländring.
2. Välj en profil.
3. Välj Ta bort > Ja.
Anpassa översikt
Data kan grupperas ihop i översikter
(dashboards) och kopplas till en specifik
eller allmän uppgift, till exempel
geocaching, allt efter användarens behov.
Du kan anpassa instrumentbrädan för
kompassen eller färddatorn.
1. Öppna sidan där du vill anpassa
översikten.
46
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anpassa enheten
2. Från kompassen eller färddatorn
trycker du på MENU.
3. Välj Byt instr.bräda.
4. Välj en översikt.
Systeminställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
System.
•
•
GPS – ställer in GPS på Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service) eller Demoläge (GPS av).
Mer information om WAAS finns
på www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Språk – ställer in textspråket på
enheten.
Obs! Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data eller kartdata som
användaren lagt in, t.ex. gator, ändras.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
•
Batterityp – välj vilken typ av AAbatteri du använder (sidan 57).
Hundinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Hundar.
•
•
•
Hundspårningslängd – ställer in
längden (i minuter eller timmar) för
hundspårningen på kartan.
Zooma kartan efter hundar –
zoomar automatiskt ut från kartan för
att visa alla hundars positioner och
din position, såvida du inte använder
navigeringsknappen för att manuellt
panorera kartan.
Hundvarning – ställer in
hundvarningar på Endast ljud, Endast
vibrator, Ljud och vibrator eller Av.
◦◦ Positionslarm – anger att hunden
ståndar.
◦◦ Drevlarm – anger att hunden
jagat upp bytet och begränsat
sina rörelser till ett litet område i
60 sekunder.
47
Anpassa enheten
◦◦ Ingen GPS – anger att hundens
DC 40-enhet inte har någon GPSsatellitsignalmottagning.
◦◦ Ingen kommunikation – anger
att Astro-enheten inte tar emot
signaler från DC 40-enheten.
Anpassa hundlistan
1. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
2. Välj en hund.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Flytta nedåt och ändra
ordning i hundlistan.
• Välj Ta bort för att ta bort en hund
från listan.
Bildskärmsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Skärm.
•
•
•
•
Tidsgräns för belysning – anpassa
tiden innan bakgrundsbelysningen
släcks.
Obs! Information om hur du ändrar
ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen
finns på sidan 10.
Batterisparläge – spara
batterikapacitet och förlänga batteriets
livslängd.
Färger – ställer in de färger som
används på enhetens skärmar.
Skärmavbildning – ta skärmbilder på
enheten.
Ställa in enhetssignaler
Du kan anpassa signaler för meddelanden,
knappar, svängvarningar och larm.
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Ljud.
2. Välj en signal för varje ljudtyp.
48
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anpassa enheten
Kartinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Karta.
•
•
•
•
Orientering
◦◦ Norr uppåt – visa norr uppåt på
sidan.
◦◦ Spår uppåt – visa din nuvarande
kurs uppåt på sidan.
Guidningstext – ange när
guidningstext ska visas på kartan.
Datafält – sidan 69.
Avancerade kartinställningar – ställa
in zoomnivåerna, textstorleken och
detaljnivån för kartan.
◦◦ Autozoom – väljer automatiskt rätt
zoomnivå för optimal användning.
När Av är valt måste du zooma in
eller ut manuellt.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
•
◦◦ Zoomnivåer – välj zoomnivå för
kartobjekt.
◦◦ Textstorlek – välj textstorlek för
kartobjekt.
◦◦ Detaljer – justerar hur mycket
detaljer som ska visas på kartan.
Ju fler detaljer du visar desto
långsammare går det att rita om
kartan.
◦◦ Skuggad relief – visar detaljerad
relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av
skuggning.
Kartinformation – aktiverar eller
avaktiverar kartor som för närvarande
finns inlästa på enheten. Information
om hur du köper fler kartor finns på
sidan 67.
49
Anpassa enheten
Spårinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Spår.
•
•
•
•
•
50
Spårlogg – aktivera eller avaktivera
spårloggen.
Inspelningsläge – välj ett
inspelningsläge för spår. Auto spelar
in spåren i variabel takt och skapar en
optimal återgivning av dina spår.
Intervall – välj en hastighet för
inspelning av spårlogg. Om du spelar
in punkter oftare skapas ett mer
detaljerat spår, men spårloggen fylls
snabbare.
Automatisk arkivering – välj en
automatisk arkiveringsmetod för att
organisera dina spår. Spår sparas
och rensas automatiskt baserat på
användarinställningarna.
Färg – ändra färg på det aktiva spåret
på kartan.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd
och hastighet, höjd, djup, temperatur och
tryck.
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Enheter.
2. Välj typ av måttenhet.
3. Välj en måttenhet för inställningen.
Tidsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Tid.
•
•
Tidsformat – välj 12- eller
24-timmarsvisning.
Tidszon – välj tidszon för enheten. Du
kan välja Automatisk för att ställa in
tidszonen automatiskt baserat på din
GPS-position.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anpassa enheten
Positionsformat
Riktningsinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Positionsformat.
Obs! Använd bara riktningar och nordlig
referens om du har god kännedom om
dem, annars använder du standardvärdena.
Obs! Ändra bara positionsformat eller
koordinatsystem för kartreferens om du
använder en karta eller ett sjökort med ett
annat positionsformat.
•
•
•
Positionsformat – ställer in
positionsformatet som en given
platsavläsning visas i.
Kartreferenssystem – ställer in
koordinatsystemet för kartan.
Kartsfär – visar det koordinatsystem
som enheten använder.
Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Du kan anpassa kompassinställningarna.
Du kan ange vilken typ av riktningsvisning
och nordlig referens som används för att
beräkna en riktning.
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Riktning.
•
•
•
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Bildskärm – ställa in typ av
riktningsvisning som ska visas på
kompassen.
Nordlig referens – ange nordlig
referens för kompassen.
Gå till-linje/pekare – välj hur kursen
visas.
◦◦ Bäring (liten eller stor) – anger
riktningen till målet.
◦◦ Kurs (CDI) – indikerar din
position i förhållande till en
51
Anpassa enheten
•
•
kurslinje som leder till ett mål.
Kompass – växla från en elektronisk
kompass till en GPS-kompass när du
färdas med snabbare hastighet under
en viss tid (Auto) eller stänger av
kompassen.
Kalibrera kompass – sidan 36.
Höjdmätarinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Höjdmätare.
•
•
52
Autokalibrering – höjdmätaren
kalibreras automatiskt varje gång du
slår på enheten.
Barometerläge
◦◦ Varierande höjd – gör
att barometern kan mäta
höjdförändringar när du är i
rörelse.
•
•
◦◦ Konstant höjd – utgår ifrån
att enheten används på en
plats vid fast höjd. Därför bör
barometertrycket endast ändras på
grund av vädret.
Obs! Använd den här funktionen
när du planerar att vara
stillastående. Trippdata spelas inte
in när Konstant höjd är aktiverad.
Trycktrend
◦◦ Spara vid start – spelar in
tryckdata endast när enheten är
påslagen. Den här funktionen
är användbar när du söker efter
tryckfronter.
◦◦ Spara alltid – spelar in tryckdata
var 15:e minut, även när enheten är
avstängd.
Plottyp
◦◦ Höjd/Tid – spelar in
höjdförändringar över en
tidsperiod.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anpassa enheten
•
◦◦ Höjd/Avstånd – spelar in
höjdförändringar över ett avstånd.
◦◦ Lufttryck – spelar in
barometertrycket över en
tidsperiod.
◦◦ Lufttryck – spelar in
omgivningens tryckförändringar
över en tidsperiod.
Kalibr. höjdmätare – sidan 39.
Geocacheinställningar
•
•
•
Filter-inställningar – sidan 43.
chirp™-sökning – sidan 44.
Programmera chirp™ –
programmerar chirp-tillbehöret.
Se Användarhandbok till chirp på
www.garmin.com.
Ruttinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Rutter.
Geocachelista – visa geocachelista
efter namn eller koder.
Hittade geocache – ange antalet
hittade geocacher. Antalet ökar
automatiskt när du loggar ett fynd
(sidan 43).
Vägledningsmetod – välj en
vägledningsmetod för att beräkna din
rutt.
◦◦ Terrängkörning – beräknar punkt
till punkt-rutter.
◦◦ På väg – tid (kräver kartor som
kan skapa rutter) – beräknar den
vägrutt som kräver minsta möjliga
körtid.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
53
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Geocache.
•
•
•
Anpassa enheten
•
•
•
54
◦◦ På väg – distans (kräver kartor
som kan skapa rutter) – beräknar
den vägrutt som har kortare
avstånd.
◦◦ Vald – ber dig välja ruttmetod
innan rutten beräknas.
Beräkna rutt för – välj en
transportmetod som rutten ska
optimeras för.
Lås på väg – låser positionsikonen,
som indikerar din position på kartan,
på närmaste väg.
Waypointövergång – finns endast för
vissa aktiviteter.
◦◦ Auto – skapar automatiskt en rutt
till nästa punkt.
◦◦ Manuell – låter dig välja nästa
punkt längs rutten.
•
◦◦ Avstånd – leder dig till nästa punkt
på rutten när du befinner dig på
ett visst avstånd från den aktuella
punkten.
Väghinder att undvika (finns endast
för vissa kartor) – ange vägar som du
vill undvika.
Marina inställningar
På huvudmenyn väljer du Inställning >
Marint.
•
Sjökortsläge – välj ett nautiskt sjökort
eller ett fiskekort:
◦◦ Nautiska – visar olika
kartfunktioner i olika färger så att
marina intressanta platser syns
bättre. Det nautiska sjökortet
avspeglar samma ritschema som på
papperssjökort.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Anpassa enheten
•
•
◦◦ Fiske (kräver marina kartor) –
visar en detaljerad vy av
bottenkonturer och djuplodning.
Förenklar kartvisningen för
optimal användning medan du
fiskar.
Utseende – välj utseende för marina
navigationshjälpmedel på kartan.
Inställ. för sjövarningar
◦◦ Draggningslarm – ett larm
ljuder när du överskrider ett visst
driftavstånd vid ankring.
◦◦ Ur kurs-larm – ett larm ljuder när
du är ur kurs med ett visst avstånd.
◦◦ Djupt/grunt vatten – ett larm
ljuder när du kommer in i vatten
med ett visst djup.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Ställa in marina larm
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Marint > Inställ. för
sjövarningar.
2. Välj typ av larm.
3. Välj På.
4. Ange ett avstånd.
Träningsinställningar
Mer information om träningstillbehör
(tillval) finns på sidan 66.
55
Enhetsinformation
Enhetsinformation
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion
och licensavtal.
På huvudmenyn väljer du
Inställning > Om.
Sköta enheterna
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra enheterna
1. Använd en trasa fuktad med milt
rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra skärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
56
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt rent skärmen med den.
Nedsänkning i vatten
meddelande
Astro- och DC 40-enheterna är vattentåliga
enligt IEC 60529 IPX7. De tål att vara
nedsänkta i vatten på 1 meters djup i
30 minuter. Längre tider kan leda till att
enheterna skadas. Efter nedsänkning måste
du torka och sedan blåsa enheterna torra
innan du använder eller laddar dem.
Extrema temperaturer
meddelande
Förvara inte Astro- eller DC 40-enheterna
där de kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom de då kan skadas
permanent.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Enhetsinformation
Specifikationer
Astro
Vattentålighet
Vattentålig enligt IEC
60529 IPX7
Batterityp
Två 1,5 volts AAbatterier (alkaliska,
NiMH eller litium)
Batteritid
för alkaliskt
batteri
Upp till 15 timmar vid
vanlig användning
Batteritid för
NiMH- eller
litiumbatteri
Upp till 20 timmar vid
vanlig användning
Drifttemperaturområde
Från -20 °C till 70 °C
(från -4 °F till 158 °F)
Information om batteri
finns på sidan 58.
Datorgränssnitt
USB 2.0 med
maxhastighet
Trådlös
räckvidd
30,5 cm (12 tum) eller
mindre
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
DC 40
Vattentålighet
Vattentålig enligt IEC
60529 IPX7
Batterityp
Internt
uppladdningsbart
litiumjonbatteri
Batteriets
livslängd
Från 17 till 48 timmar.
Uppladdningen tar
cirka 4½ timmar.
Drifttemperaturområde
–20 °C till 60 °C
(–4 °F till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
0 °C till 45 °C
(32 °F till 113 °F)
57
Enhetsinformation
Batteriinformation
 varning
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
 varning
Temperaturklassningen för enheten kan
överskrida det användbara området för
vissa batterier. Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer. Alkaliska
batterier tappar en stor del av sin
kapacitet vid låga temperaturer. Använd
litiumbatterier när du använder enheten
vid temperaturer under noll.
Byta batteri
Se sidan 5.
Välja batterityp
1. På huvudmenyn väljer du
Inställning > System > Batterityp.
2. Välj Alkaliska, Litium eller
Uppladdningsbart NiMH.
Långtidsförvaring
När du planerar att inte använda Astroenheten flera månader tar du ut batterierna.
Lagrade data går inte förlorade när
batterierna tas bort.
Förvara DC 40-enheten
Den normala långsiktiga minskningen av
litiumjonbatteriets uppladdningskapacitet
kan öka om enheten utsätts för förhöjda
temperaturer. Att förvara ett fulladdat
batteri i mer än tre månader på en plats
där det utsätts för höga temperaturer
(över 21 °C eller 70 °F) kan minska
uppladdningskapaciteten avsevärt.
•
58
Före förvaring laddar du batteriet till
cirka 50 % och förvarar det på en
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Enhetsinformation
•
•
sval, torr plats där temperaturen inte
överskrider normal rumstemperatur.
Förvara inte ett urladdat batteri
eftersom det kanske inte går att ladda
upp efter lång tids förvaring.
Efter förvaringen laddar du
batteriet igen innan du använder
DC 40-enheten.
Maximera batteriets livslängd
Använda Astro-enhetens
batterisparläge
På huvudmenyn väljer du
Inställning > System > Skärm >
Batterisparläge.
Minska bakgrundsbelysningen
Omfattande användning av
skärmbelysning kan förkorta batteriets
livslängd avsevärt. Du kan justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka och
minska tidsgräns för bakgrundsbelysning
för att maximera batterikapaciteten.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
1. Tryck snabbt på .
2. Justera ljusstyrkan.
Justera tidsgränsen för belysning
På huvudmenyn väljer du
Inställning > System > Skärm >
Tidsgräns för belysning.
Minska uppdateringshastigheten för
DC 40-enheten
För det här krävs trådlös kommunikation
med DC 40-enheten. Du måste slå på
DC 40-enheten och placera den nära
Astro-enheten.
1. På huvudmenyn trycker du på DOG >
ENTER > MENU.
2. Välj Komm.- inställningar.
3. Välj vid behov ett enhets-ID.
4. Ändra uppdateringshastigheten.
Både hastigheten 30 sekunder och
2 minuter minskar batteriurladdningen,
men de ger en mindre detaljerad
hundspårning och insamlad statistik.
59
Enhetsinformation
5. Placera Astro-enheten inom en meter
från DC 40-enheten.
6. Följ instruktionerna på skärmen.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är
heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
•
•
•
•
60
Filer från BaseCamp™. Gå till
www.garmin.com.
GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader. Gå till
www.garmin.com/products/poiloader.
JPEG-bildfiler
GPX-geocachfiler
Installera ett microSD-kort
Du kan köpa microSD-minneskort
från en elektronikleverantör eller köpa
förinstallerade kort med kartdata från
din Garmin-återförsäljare. Vid sidan av
kartor och data kan microSD-minneskortet
lagra filer som bilder, kassetter, geocachepunkter, rutter, waypoints och egna
sevärdheter.
1. Ta bort batteriluckan genom att vrida
D-ringen 1/4 varv moturs och dra den
uppåt.
2. Ta bort batterierna.
3. Skjut upp och dra ut metallhöljet.
4. Justera metallkontakterna och sätt in
kortet i kortplatsen.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Enhetsinformation
Ansluta USB-kabeln
meddelande
Förhindra korrosion genom att torka miniUSB-porten, väderskyddet och omgivande
område noga innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
5. Tryck in och skjut ned metallhöljet.
6. Sätt tillbaka batterierna och
batteriluckan.
Ta bort ett microSD-kort
1. Skjut upp och dra ut metallhöljet.
2. Ta bort kortet från kortplatsen.
3. Tryck in och skjut ned metallhöljet.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2. Lyft upp väderskyddet från mini-USBporten.
3. Anslut den smala änden av USBkabeln till mini-USB-porten.
Enheten och minneskortet (tillval)
visas som flyttbara enheter under Den
här datorn på Windows-datorer eller
som en volym på skrivbordet på Macdatorer.
61
Enhetsinformation
Överföra filer
Innan du överför filer måste du ansluta
enheten till datorn (sidan 61). Om du vill
överföra kartdata till ett minneskort måste
du eventuellt läsa in USB-drivrutiner från
www.garmin.com.
1.
2.
3.
4.
Bläddra i datorn efter filen.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten "Garmin" eller
minneskortenheten eller -volymen.
Tips: Du måste lägga fotofiler i
mappen Garmin\JPEG. Du måste lägga
geocachefiler i mappen Garmin\GPX.
5. Välj Ändra > Klistra in.
62
Överföra detaljerade spår
De hundspår som sparas på Astro-enheten
är tillräckligt detaljerade för att de flesta
användare ska kunna se hundens förflyttningar. På DC 40-enheten lagras mer
detaljerade spår av hundens förflyttningar.
Du kan använda Astro-enheten för att
överföra dessa spår till BaseCampprogramvaran (www.garmin.com) på
datorn.
1. Slå på Astro-enheten.
2. Slå på DC 40-enheten och placera
den inom 30 cm (12 tum) från Astroenheten.
3. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
4. Välj en hund.
5. Välj Visa info.
6. Tryck på MENU.
7. Välj Överför spår.
Det detaljerade spåret sparas på
masslagringsenheten i mappen
Garmin\GPX. Filnamnet är dog_
detailed.gpx.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Enhetsinformation
8. Öppna BaseCamp.
9. Anslut Astro-enheten till en dator
med den medföljande USB-kabeln
(sidan 61).
10. Följ BaseCamp-instruktionerna för att
överföra filer.
Ta bort filer
MEDDELANDE
Minnet på enheten innehåller viktiga
systemfiler och mappar som du inte bör
ta bort.
Innan du kan ta bort filer måste du ansluta
enheten till datorn (sidan 61).
1. Öppna "Garmin"-enheten eller
-volymen.
2. Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
3. Välj filerna.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
4. Tryck på Delete på tangentbordet.
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka på
i
utmatningsikonen
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen
till papperskorgen .
2. Koppla bort enheten från datorn.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera
enhetsprogramvaran måste du ansluta
Astro-enheten till datorn (sidan 61).
Obs! Inga data eller inställningar tas bort
när du uppdaterar programvaran.
1. Gå till www.garmin.com/webupdater.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
63
Enhetsinformation
3. Sök efter programuppdateringar för
DC 40.
DC 40-programvaran lagras på Astroenheten tills du är klar att läsa in den
trådlöst.
7. Följ instruktionerna på ‑skärmen.
DC 40-programvaran sparas på Astroenheten och du kan uppdatera fler
DC 40-enheter i fältet.
Läsa in DC 40-programvaran
Innan du kan läsa in programvaran
på DC 40-enheten måste du hämta
programvaran från WebUpdater.
1. Slå på DC 40-enheten och placera den
nära Astro-enheten.
Obs! Stäng inte av Astro- eller
DC 40-enheten under dataöverföringen
för att undvika att data förstörs.
2. På huvudmenyn trycker du på DOG
två gånger.
3. Välj en hund.
4. Välj Visa info.
5. Tryck på MENU.
6. Välj Uppgradera hundenhet.
64
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Bilagor
Bilagor
Kontakta Garmins
produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support
och klicka på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation.
I USA ringer du (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien ringer du
0808 2380000.
I Europa ringer du
+44 (0) 870 8501241.
Registrera enheten
Använda myGarmin
Gå till http://my.garmin.com för
information om de senaste tjänsterna
för dina Garmin-produkter.
• Prenumerera på onlinetjänster
för intressanta platser och andra
användbara objekt.
• Lås upp tillvalskartor.
• Hämta geocache till enheten.
™
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om valfria tillbehör,
förinstallerade kort med kartdata,
träningstillbehör och utbytesdelar.
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
65
Bilagor
Träningstillbehör som tillval
Innan du kan använda träningstillbehöret
på enheten måste du installera tillbehöret
enligt instruktionerna som medföljer
tillbehöret.
Du kan använda valfria träningstillbehör
med enheten, bland annat en pulsmätare
eller en taktgivare. De här tillbehören
använder en trådlös ANT+™-teknik för att
sända data till enheten.
4. Vänta tills "Ansluten" visas på
enheten.
5. Du kan anpassa dina datafält till att
visa puls- eller taktdata (sidan 69).
Tips för att para ihop ANT+-tillbehör
med Garmin-enheten
•
•
Använda valfria träningstillbehör
1. Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för
ANT+-tillbehöret.
2. På huvudmenyn väljer du
Inställning > Träning.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Pulsmätare > På.
• Välj Cykelns taktgivare > På.
66
•
•
Kontrollera att ANT+-tillbehöret är
kompatibelt med Garmin-enheten.
Innan du parar ihop ANT+-tillbehöret
med Garmin-enheten måste du flytta
dig 10 m (32,9 fot) bort från andra
ANT+-tillbehör.
Se till att Garmin-enheten är inom 3 m
(10 fot) från ANT+-tillbehöret.
När du har parat ihop enheterna
första gången känner Garmin-enheten
automatiskt igen ANT+-tillbehöret
varje gång det aktiveras. Denna
process sker automatiskt när du slår
på Garmin-enheten och tar bara några
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Bilagor
•
sekunder när tillbehören aktiveras och
fungerar på rätt sätt.
När Garmin-enheten väl har parats
ihop med ett tillbehör tar den endast
emot data från det tillbehöret och du
kan utan problem vara i närheten av
andra tillbehör.
Kartor som tillval
Du kan köpa extra kartor som BirdsEye™satellitbilder, Garmins egna kartor,
kartor över insjöar, topografiska kartor,
BlueChart® g2- och City Navigator-kartor.
Gå till www.garmin.com/us/maps/.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Reservdelar
Byta DC 40-halsband
Du måste använda en stjärnskruvmejsel
för att byta DC 40-halsbandet.
1. Skär försiktigt loss buntbandet
som håller fast VHF-antennen vid
halsbandet.
2. Ta bort de två skruvarna på den bakre
plattan på DC 40-enheten.
3. Lyft bort monteringsplattan.
4. Ta bort det gamla halsbandet.
5. Justera det nya halsbandet med
DC 40-enheten.
Spännet ska sitta på motsatt sida om
strömknappen.
6. Sätt tillbaka monteringsplattan och
skruvarna.
7. Sätt på ett nytt buntband som håller
fast VHF-antennen vid halsbandet.
Jämna till buntbandet och eventuella
vassa kanter.
67
Bilagor
Byta DC 40-enhetens VHF-antenn
Innan du byter VHF-antennen måste du
lossa DC 40-enheten från halsbandet
(sidan 67).
1. Ta bort väderskyddslocket och skruven
från VHF-antennen.
2. Ta bort den gamla VHF-antennen.
3. Justera den nya VHF-antennen med
DC 40-enheten.
4. Sätt tillbaka skruven och
väderskyddslocket.
5. Sätt tillbaka monteringsplattan och
skruvarna.
6. Sätt på ett nytt buntband som håller
fast VHF-antennen vid halsbandet.
Jämna till buntbandet och eventuella
vassa kanter.
68
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
för fordon
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att
du sätter tillbaka dem på rätt plats.
12 V-strömkabeln för fordon fungerar inte
om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Använd ett mynt för att trycka ned den
silverfärgade spetsen och vrid myntet
motsols ett fjärdedels varv.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen.
3. Sätt i en snabb säkring på 1 A med
samma storlek.
4. Sätt tillbaka den silverfärgade spetsen
och ändstycket.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Bilagor
Alternativ för datafält
Datafält
Bana
beskrivning
Riktning från
startpositionen till en
destination.
Barometer
Kalibrerat aktuellt
lufttryck.
Batterinivå
Återstående
batteriladdning.
Bäring
Riktning från din
aktuella position till en
destination.
Distans till dest. Avstånd till slutmålet.
Distans till nästa Återstående avstånd till
nästa punkt på rutten.
ETA nästa
Beräknad tidpunkt då
du når nästa punkt på
rutten.
ETA vid
Den beräknade
destination
tidpunkten då du når
slutmålet.
Fakt. fart mot
Farten med vilken
dest
du närmar dig en
destination längs en
rutt.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Datafält
Glidförhåll.
Glidförhållande
t. dest.
GPS –
Signalstyrka
GPSnoggrannhet
Hastighet
Högsta höjd ö.
hav
beskrivning
Förhållandet mellan
tillryggalagd horisontell
distans och ändring i
vertikal distans.
Det glidförhållande
som krävs för att
sjunka från din aktuella
position och höjd till
destinationens höjd.
Styrkan på GPSsignalen.
Felmarginal för din
exakta position.
Exempel: din GPSposition är exakt
till inom +/- 3,6 m
(+/- 12 fot).
Aktuell hastighet som
du färdas i sedan den
senaste återställningen.
Den högsta uppnådda
höjden.
69
Bilagor
Datafält
Höjd
Klocka
Lufttryck
Lägsta höjd ö.
hav
Max fart
Max stigning
Max sänkning
70
beskrivning
Höjden på aktuell
position över eller
under havsnivå.
Aktuell tid på dagen
baserat på dina
tidsinställningar
(format, tidszon och
sommartid).
Okalibrerat omgivande
tryck.
Den lägsta uppnådda
höjden.
Högsta hastighet som
uppnåtts sedan den
senaste återställningen.
Maximal stigningshastighet i fot/meter per
minut.
Maximal sänkningshastighet i fot/meter per
minut.
Datafält
beskrivning
Mdlfart u. rörelse Enhetens
medelhastighet vid
rörelse sedan den
senaste återställningen.
Medelstigning
Stigningens
genomsnittliga vertikala
distans.
Medelsänkning Sänkningens
genomsnittliga vertikala
distans.
Pekare
Datafältspilen pekar
i riktning mot nästa
punkt eller sväng.
Position (lat/
Visar aktuell position
long)
i standardpositionsformat oberoende av
valda inställningar.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Bilagor
Datafält
Position (vald)
beskrivning
Visar aktuell position i
valt positionsformat.
Puls (pulsmätare Hjärtslag per minut
krävs)
(bpm).
Restid u.
En fortgående
förflyttn.
uppräkning av tiden
sedan den senaste
nollställningen.
Riktning
Riktningen som du rör
dig i.
Slutdestination Den sista punkten
på en rutt till din
destination.
Solnedgång
Tiden för solnedgång
baserat på din GPSposition.
Soluppgång
Tiden för soluppgång
baserat på din GPSposition.
Stillestånd
Den tid som du inte rört
dig sedan den senaste
återställningen.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Datafält
Sväng
beskrivning
Vinkeldifferensen
(i grader) mellan
bäringen till målet
och din aktuella kurs.
V betyder att du ska
svänga åt vänster.
H betyder att du ska
svänga åt höger.
Takt (takttillbehör Antal varv för vevarmen
krävs)
eller steg per minut.
Tid till
Den beräknade tid
destination
som behövs för att nå
slutmålet.
Tid till nästa
Beräknad tid som
behövs tills du når
nästa punkt på rutten.
Till kurs
Den riktning du
måste färdas i för att
återvända till rutten.
71
Bilagor
Datafält
beskrivning
Tot. höjdminskn. Sänkningens totala
höjddistans.
Total distans
En fortgående
uppräkning av det
tillryggalagda avståndet
för alla färder.
Total medelfart Din medelhastighet
sedan den senaste
återställningen.
Total restid
En fortgående
uppräkning av det
tillryggalagda avståndet
sedan den senaste
återställningen.
Total stigning
Stigningens totala
höjddistans.
Trippmätare
En fortgående
uppräkning av det
tillryggalagda avståndet
sedan den senaste
återställningen.
72
Datafält
Ur kurs
Waypoint vid
nästa
Vert. fart mot
des.
Vertikal fart
beskrivning
Avståndet till vänster
eller höger som
du avvikit från den
ursprungliga resvägen.
Nästa punkt på din rutt.
Ett mått på stigningens
eller sänkningens
hastighet till en
förutbestämd höjd.
Höjdstigningens eller
-sänkningens hastighet
över tid.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Bilagor
Felsökning
Problem
Enheten reagerar inte. Hur
återställer jag enheten?
Jag vill återställa alla
anpassade inställningar till
fabriksinställningarna.
Min enhet hämtar inga
satellitsignaler.
Batterierna räcker inte så
länge.
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
Lösning
1. Ta bort batterierna.
2. Sätt tillbaka batterierna.
Obs! Det här raderar inte dina data eller inställningar.
På huvudmenyn väljer du Inställning > Återställ > Återställ
alla inställningar.
1. Ta ut enheten ur byggnader eller garage och bort från
höga byggnader och träd.
2. Starta enheten.
3. Stå stilla i flera minuter.
Information om hur du maximerar batteriets livslängd finns
på sidan 59.
visas på
Garmin-logotypen och USB-symbolen
enheten. På datorn bör en ny flyttbar enhet visas under
Den här datorn om du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
73
Bilagor
Min enhet är ansluten till
Du kan ha läst in en förstörd fil.
datorn men den ställs inte i 1. Koppla bort enheten från datorn.
masslagringsläge.
2. Stäng av enheten.
3. Håll in medan du ansluter enheten till datorn.
4. Fortsätt att hålla in i ytterligare 30 sekunder eller tills
enheten ställs i masslagringsläge.
Det finns inga nya flyttbara Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn
enheter i listan över
kan det eventuellt uppstå problem när Windows ska
diskenheter.
tilldela enhetsbokstäver till dina Garmin-diskenheter. I
operativsystemets hjälp finns mer information om hur du
ansluter diskenheter.
Jag behöver utbytesdelar
Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta en Garmineller tillbehör.
återförsäljare.
Jag vill köpa en extern
Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta en GarminGPS-antenn.
återförsäljare.
74
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Index
Index
A
adresser 33
almanackor 41
anpassa enheten 31, 37,
45, 46
B
bakgrundsbelysning 10,
48, 59
barometer 52, 69
batterier
byta 58
förvaring 58
installera 5
livslängd 11, 57
typ 47, 57, 58
batterisparläge 59
bildskärmsinställningar 48
BirdsEye-satellitbilder 67
BlueChart g2-kartor 67
bäringspekare 34
C
chirp 44, 53
City Navigator 33
D
datafält 45, 69–73
dator 61
DC 40
byta 67
uppdatera
programvaran 64
uppdateringshastighet 59
DEM (Digital Elevation
Models) 27
E
enhets-ID 56
F
felsökning
hundsignaler 17–18
filtyper 60
flock, markera 21
färddator 37
förvaring 56, 58
G
Garmins produktsupport 65
geocache 42
dela 29
inställningar 53
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
GPS
inställningar 47
signaler 11, 40, 69
H
Halsbandslås 18
hund
hundspårningssida 14
information 13, 15
inställningar 47, 48
ljudsignaler 47
lägga till 16
pekare 14
signaler, motstridiga
17–18
spår, överföra 62
statistik 19
statusikoner 14
typ 15
huvudmeny 45
höjd
datafält 70
profil 26, 38
höjdmätare
inställningar 52, 56
kalibrera 39
navigera 38
75
Index
I
instrumentbrädor 46
intressanta platser 33
K
kalender 41
kalibrera
höjdmätare 39, 52
kompass 36
kartor
anpassa 49
BirdsEye-satellitbilder 67
City Navigator 33, 67
datafält 31
mäta avstånd 31
orientering 30, 49
skala 30
topografisk 27, 67
valfritt 33, 67
kartreferenssystem 51
knappsats 9, 12
kompass
inställningar 51
kalibrera 36
navigera 34
76
konstant höjd 52
kurspekare 35
N
namnge
positioner 21
waypoints 22
navigera
höjdmätare 38
kompass 34
kurs mot mål 36
kurspekare 35
stoppa 32
till en destination 31
waypoints 21
L
larm
klocka 42
larmning 39
ljud 48
marint 54
ljud 47, 48
ljudsignaler
hund 47
vibration 47
lägga till en hund 16
M
marint
inställning 54
larminställning 54
medelvärdesberäkna
positionen 23
microSD-kort 60
miniräknare 41
minneskort 60
myGarmin 65
måttenheter 50
mäta avstånd 31
P
PIN 18
POI Loader 60
positionsformat 51
positionslarm 39
Produktsupport 65
profiler 45
programvaruversion 56
R
radiosignaler 20
rengöra enheten 56
reservdelar 67
riktningsinställningar 51
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
Index
rutter 24
inställningar 53
redigera 24
S
satellitsida 40
satellitsignaler 11, 13, 18, 69
senaste sökningar 32
Sikta och kör 36
siktlinjeradiokommunikation 20
sköta enheterna 56
specifikationer 57
språk 47
spår 25
inställningar 50
överföra hundspår 62
spåra en hund 16
stoppur 42
strömknapp 8, 9
systeminställningar 47
söka
adresser 33
foton 32
geocache 43
intressanta platser 33
koordinater 32
nära din position 22
orter 32
rutter 32
spår 32
waypoints 22, 32
T
tidsinställningar 50
datafält 70
soluppgång och
solnedgång 71
tillbehör 65
topografiska kartor 27, 67
total distans 72
TracBack 28
träningstillbehör 66
Astro 320 och DC40 – användarhandbok
U
uppdatera programvaran
Astro 220 63
V
VHF-antenn 7, 8, 9, 68
vibrationsvarningar 47
W
waypoints 21
beräkna 24
navigera 21
redigera 22
ta bort 23
WebUpdater 63–64
Z
zooma
hundens position 47
höjdmätare 39
karta 49
77
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) .
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på .
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Juni 2011
190-01340-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising