Garmin | DC™ 40 Dog Tracking Collar | Quick Start Guide | Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Hurtigstartveiledning

Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Hurtigstartveiledning
Astro
®
brukerveiledning
GPS-aktivert system for hundesporing
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig
angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned
eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det
på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet
elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til
denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden
om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte
versjoner av den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller
forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet
uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins
webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift
av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, Astro®, City Navigator® og
TracBack®, registrert i USA og andre land. BaseCamp™
og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Andre
varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.
Innholdsfortegnelse
Beregne gjennomsnittsposisjon........ 15
Projisere en posisjon......................... 15
Introduksjon.................................1
Kart.............................................16
Sette opp enheten............................... 1
Registrere enheten.............................. 1
Kontakte Garmins produktsupport....... 1
Oversikt over enhetene....................... 2
Standarder for brukerveiledningen...... 4
Spore hunden..............................6
Kommunikasjon med
DC 40-enheten................................. 6
Navigere til hunden............................. 6
Redigere hundeinformasjon................ 7
Spore hunden på kartet....................... 8
Legge til hunder................................... 9
Halsbåndlås....................................... 10
Tips for Astro og DC 40..................... 11
Posisjoner..................................13
Merke en posisjon............................. 13
Navigere til en merket posisjon......... 14
Redigere en merket posisjon............. 14
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Skalere kartet.................................... 16
Tilpasse kartet................................... 16
Måle avstand..................................... 17
Finn funksjoner..........................18
Finne posisjoner................................ 18
Bruke detaljerte kart
(valgfritt tilbehør) . .......................... 20
Stoppe navigering............................. 20
GPS-programmer......................21
Tripcomputer..................................... 21
Kompass........................................... 21
Høydemåler....................................... 24
Spor................................................... 26
Ruter.................................................. 29
Motorvei............................................. 32
Nærhetsalarmer................................ 32
Manøver Oversikt.............................. 33
Aktiv rute........................................... 33
Satellitt............................................... 34
iii
Tilbehør......................................35
Kalender............................................ 35
Kalkulator.......................................... 35
Stoppeklokke..................................... 36
Vise informasjon om soloppgang
og solnedgang................................ 36
Vise jakt og fiske................................ 37
Spill.................................................... 37
Tilpasse enheten.......................38
Systeminnstillinger............................ 38
Tilpasse hundelisten.......................... 38
Angi hundevarsler............................. 39
Skjerminnstillinger............................. 39
Angi enhetstoner............................... 40
Tilpasse hovedmenyen...................... 40
Tilpasse kartoppsettet....................... 40
Rutinginnstillinger.............................. 42
Geocache-innstillinger....................... 43
Maritime alarmer................................ 43
Tidsinnstillinger.................................. 44
Enhetsinnstillinger............................. 44
Innstillinger for retning....................... 45
iv
Innstillinger for høydemåleren........... 45
Tilpasse datafelter............................. 46
Tillegg.........................................50
Bruke myGarmin™............................. 50
Kjøpe tilbehør.................................... 50
Tilbehør og reservedeler................... 50
Databehandling................................. 53
Vedlikehold av enhetene................... 57
Spesifikasjoner.................................. 58
Batteriinformasjon............................. 59
Lade DC 40-enheten......................... 61
Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon...................62
Indeks.........................................76
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Introduksjon
Introduksjon
 advarsel
Se Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
på side 62 for produktadvarsler og annen
viktig informasjon.
Sette opp enheten
Når du bruker Astro®-systemet for
hundesporing for første gang, følger
du instruksjonene for oppsett i
hurtigstartveiledningen.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du
har spørsmål om produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med Garmin
USA på telefon (913) 397 8200 or
(800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon,
eller ta kontakt med Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Introduksjon
Oversikt over enhetene
➊
GPS-antenne
Astro
➋
VHF-antenne
merknad
Unngå å bruke en radio med høy effekt
(mer enn 5 watt) nær Astro-enheten. Det
kan forårsake uopprettelig skade på Astroenheten.
➊
➋
➌
➏
➐
➍
➌
Av/på-knapp
➍
Skjerm
➎
Tastatur
➏
Knapp for belteholder
➐
Spor for håndrem
➑
USB-port (under gummihette)
➒
Batterirom
➓
microSD-kortspor under batteriene
➑
➒
➓
➎
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Introduksjon
DC 40
Tastatur
➊
VHF-antenne
➋
Halsbånd
➌
GPS-antenne
➍
➊
Av/på-knapp
➋
➌
➍
Brukerveiledning for Astro og DC 40
DOG
Trykk på DOG (Hund) for å vise
Hundesporer-siden.
MARK
Trykk MARK (Merk) for å merke
gjeldende posisjon.
BACK
Trykk på BACK (Tilbake) for å
avbryte eller gå tilbake til forrige
meny eller side.
MAP
Trykk på MAP (Kart) for å vise
kartet.
MENU
Trykk på MENU (Meny) for å
åpne menyen for den aktive
siden.
Trykk to ganger for å åpne
hovedmenyen.
Introduksjon
ENT
(ENTER)
Trykk på ENT for å velge
alternativer og for å bekrefte
meldinger.
Vippebryter
Trykk for å vise eller rulle
gjennom alternativer og for å
flytte kartmarkøren.
IN
Trykk på IN (Inn) for å zoome inn
på kartet.
OUT
Trykk på OUT (Ut) for å zoome
ut på kartet.
Justere bakgrunnsbelysningen
1. Trykk på , og slipp den raskt.
2. Bruk vippebryteren til å justere
lysstyrkenivået.
TIPS: Du kan også trykke på og
slippe den raskt for å bla gjennom
lysstyrkenivåene.
3. Trykk på ENTER for å velge et
lysstyrkenivå og lukke menyen.
Standarder for
brukerveiledningen
Trykk på
Bruk knappene på enheten.
Velg
Bruk vippebryteren til å velge
et alternativ eller et element i en
liste, og trykk på ENTER.
Felt
Det stedet på en side hvor data
angis eller et alternativ vises.
Et uthevet felt vises i gult.
Rullefelt
Et felt som vises til høyre for
en liste som er for lang til
å passe på skjermen. Bruk
vippebryteren til å bla gjennom
en liste. Trykk på IN eller OUT
for å bla gjennom en liste med
elementer.
Standard
Opprinnelige fabrikkinnstillinger.
Du kan tilpasse innstillingene,
med du kan når som
helst tilbakestille dem til
fabrikkinnstillinger ved å velge
Gjenopprett innstilling.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Introduksjon
>
De små pilene angir at du må
velge flere elementer etter
hverandre, for eksempel Velg
Slett > Ja.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen øverst på alle Astro-sidene
inneholder statusinformasjon.
➊
Meldinger angir også midlertidige
forhold, for eksempel Beregner rute.
Meldingsvinduet lukkes så fort prosessen
er fullført.
Bruke tastaturet på skjermen
Det vises et tastatur når du angir tekst.
➋ ➌
➊
Viser styrken på satellittsignalene.
➋
Blinker når enheten oppdager et signal
(for eksempel en DC 40-enhet) på
kanalen den mottar på.
➌
Angir gjenværende batteristrøm.
Meldinger på skjermen
Når det vises en melding på skjermen,
kan du trykke på ENTER for å bekrefte
meldingen og lukke vinduet.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
• Bruk vippebryteren til å velge et tegn,
og trykk på ENTER.
• Velg DEL for å slette mot venstre.
• Velg
for blokkbokstaver.
• Velg OK for å lagre teksten og lukke
tastaturet.
Spore hunden
Spore hunden
Merk: DC 40-enheten sender ikke
posisjonen sin til Astro-enheten, og Astroenheten viser ikke posisjonen til DC 40enheten, før begge enhetene har innhentet
satellittsignaler.
Vise hundens status
1. Trykk på DOG for å vise Hundesporersiden.
Retningen mot hunden og avstanden
mellom hunden og Astro-enheten vises.
Kommunikasjon med DC 40enheten
DC 40-enheten som fulgte med Astroenheten, ble koblet til Astro-enheten på
fabrikken. Hvis du bruker en DC 40-enhet
som du har kjøpt separat, må du følge
instruksjonene for hvordan du legger
til en ny hund, på side 9 for å opprette
kommunikasjon med Astro-enheten.
Navigere til hunden
1. Trykk på DOG > ENTER.
2. Velg Gå til.
3. Følg den magentafargede linjen på
kartet.
➊
➋
➌
➍
➊
Hundemarkør (retning til hunden)
➋
Hundens navn
➌
Hundestatusikon (side 7)
➍
Avstand til hunden
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Spore hunden
2. Hvis du har flere hunder, bruker du
vippebryteren til å bla gjennom listen
over hunder.
Astro-enheten kan holde rede på ti
hunder.
3. Trykk på ENTER for å vise siden
Hundeinformasjon.
Om Hundesporer-siden
Hunden du sporer, identifiseres, og
hundemarkøren viser hundens retning fra
deg. Hundemarkøren er mest nøyaktig når
du holder Astro-enheten vannrett og hunden
er lenger unna enn 9,1 meter (30 fot). Ved
kortere avstander vises NÆR i stedet for
avstanden, og hundemarkøren er kortere.
Merk: Når du er nær hunden, kan
hundemarkøren være unøyaktig.
Hundestatusikoner
Sitte
Løpe
Stand
Mot tre
Ukjent*
*Statusikonet Ukjent indikerer at DC 40enheten ikke har innhentet et satellittsignal,
og at Astro-enheten ikke kan fastslå
posisjonen til hunden.
Redigere hundeinformasjon
Endre hundens navn
Astro-enheten tildeler et standardnavn, for
eksempel Hund eller Hund 1, til hver hund
(DC 40) som er koblet til den.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Spore hunden
1. Trykk på DOG > ENTER.
Siden Hundeinformasjon vises.
3. Velg Endre hundeenhetstype.
4. Velg en type.
Spore hunden på kartet
Trykk MAP for å følge hunden på
kartet.
➊
2. Velg Navn.
Tastaturet på skjermen vises.
3. Angi hundens navn.
Endre hundetype
Du kan angi hundetype, slik at de riktige
hundestatusikonene vises.
➋
➌
➎
➍
• Merkede posisjoner ➊ vises på
kartet.
1. Trykk på DOG > ENTER.
2. Trykk på MENU-knappen.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Spore hunden
• Nøyaktighetssirkelen ➋ er området
hvor GPS-posisjonsdataene er
dårlige. Jo mindre sirkelen er, desto
mer presis er posisjonen.
• Hundens posisjon vises med et
statusikon og hundens navn ➌.
• Posisjonen din vises med
kartmarkøren ➍.
• Sporet etter hundens bevegelser
vises som en rød linje ➎.
Om kartet
Når kartorienteringen er Kurs opp, roterer
objektene på kartet rundt posisjonen din.
Når du beveger deg, skifter hele kartet
retning mot den retningen du er vendt.
Hvis du vil stabilisere objektene, angir du
orienteringen til Nord opp (side 40).
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Legge til hunder
Astro-enheten kan spore opptil ti hunder
med DC 40-halsbånd. Hvis du kjøper
flere DC 40-enheter, kan du koble dem til
Astro-enheten. Hvis du vil koble til, må
Astro-enheten være så nær DC 40-enheten
at de berører hverandre, eller så må du vite
ID-nummeret til DC 40-enheten.
1. Trykk på DOG > MENU.
2. Velg Hundeliste > <Legg til ny>.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Som standard får den nye hunden
navnet Hund og et tilfeldig ID-nummer.
Feilsøking av hundesignal
Hver hund du sporer, har sitt eget
ID-nummer. Hvis to hunder innenfor
rekkevidden til Astro-enheten har det
samme ID-nummeret, får du en advarsel
på Astro-enheten om en konflikt med et
ID-signal. Følg instruksjonene på skjermen
for å løse konflikten.
Spore hunden
Hvis det er mulig, bør du la Astro-enheten
tilordne ID-nummer automatisk. Hvis det er
nødvendig, kan du manuelt tilordne et nytt
ID-nummer til en hund.
Løse hundesignalkonflikten
Du må tilordne et nytt ID-nummer til
hunden og endre oppdateringshastigheten.
Trykk på DOG > MENU.
Velg Vis informasjon.
Trykk på MENU.
Velg Endre komm. innstillinger.
Velg en ID som ikke er tilordnet og i
konflikt.
6. Endre oppdateringshastigheten.
Både 30 sekunders og to minutters
hastigheter reduserer tapping av
batteriet, men de gir mindre detaljert
hundesporing og mindre detaljerte
statistikker.
7. Hold Astro-enheten nærmere enn en
meter fra DC 40-enheten.
8. Følg instruksjonene på skjermen.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Fjerne hunder
1. Trykk på MENU på Hundesporersiden.
2. Velg Hundeliste.
3. Velg en hund i listen.
4. Velg Fjern.
Halsbåndlås
Du kan bruke funksjonen Halsbåndlås til
å beskytte hundens ID-signal med en PINkode. Andre Astro-brukere må da angi PINkoden for å kunne spore din hund. Andre
Astro-brukere kan fortsatt legge til din hund
ved å fysisk berøre DC 40-enheten med
Astro-enheten.
1. Trykk på DOG > ENTER > MENU.
2. Velg Endre PIN-kode for
halsbåndlås.
3. Skriv inn en unik PIN-kode.
Merk: Hvis du glemmer PIN-koden,
kan funksjonen for halsbåndlås overstyres
ved å fysisk berøre DC 40-enheten med
Astro-enheten.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Spore hunden
Tips for Astro og DC 40
• Slå på DC 40-enheten og la den
innhente satellitter før du fester DC 40enheten på hunden.
På denne måten innhenter DC 40enheten satellittsignaler mye raskere.
• Ta med deg ekstra batterier til Astroenheten (side 59).
• Bruk en fulladet DC 40-enhet. En
fulladet DC 40-enhet kan brukes
i omtrent 17 timer når du bruker
rapportering med fem‑sekunders
intervaller.
• Bruk radiokommunikasjon med fri sikt
(side 12).
• Astro-enheten kan spore opptil ti
hunder med DC 40-halsbånd. Bare
tre hunder kan vises på Hundesporersiden samtidig. Du kan redusere
tekststørrelsen ved å trykke på MENU
og velge Små.
• Gå til www.garmin.com/products
/astro for mer informasjon og
www.garmin.com/astro for opplæring.
Sette enhetene på pause under en
jakt
Hvis du flytter hundene under jakten og
ikke vil registrere transporten av hundene,
kan du sette sporing av alle hunder på
pause.
1. Trykk på DOG > MENU.
2. Velg Pause for all sporing.
Du kan velge Fortsett når du er klar til
å fortsette jakten.
Nullstille hundestatistikken
1. Trykk på DOG > ENTER.
2. Velg Nullstill.
Brukerveiledning for Astro og DC 4011
Spore hunden
Om radiokommunikasjon med fri sikt
Astro- og DC 40-enheten bruker radiosignaler til å kommunisere. Objekter i veien for
radiosignalene reduserer kvaliteten på signalene. Det beste kommunikasjonssignalet får
du ved å ha fri sikt mellom Astro-enheten og hundens DC 40-enhet. Radiobølger med
hindringer fører til dårlige signaler. Hvis du vil oppnå de beste siktlinjeforholdene, må du
bevege deg til det høyeste punktet i området (for eksempel toppen av en bakke).
Best
Bra
Dårlig
12
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Posisjoner
Posisjoner
Posisjoner er landemerker som du
registrerer og lagrer i Astro-enheten.
Merke en posisjon
Merke kjøretøysposisjonen
1. Velg Start ny jakt på hovedmenyen.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Etter jakten kan du navigere tilbake til
kjøretøyet.
Merke den gjeldende posisjonen
1. Trykk på MARK.
2. Velg Ny eller velg et standard
posisjonsnavn som Bil eller Leir.
3. Velg OK.
Merke en flokk
Du kan merke en flokkposisjon og angi
anslått antall fugler som ble jaget ut, og
hvor mange som ble tatt.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk på MARK.
Velg Liten flokk.
Angi antall fugler som ble jaget ut.
Angi antall fugler som ble tatt.
Velg OK > OK.
Merke en posisjon ved hjelp av
kartet
1. Trykk på MAP.
2. Flytt kartmarkøren til en posisjon.
3. Trykk på ENTER.
Hvis posisjonen ikke inneholder
kartinformasjon, vises følgende
melding: Ingen kartinformasjon på dette
punktet. Vil du merke en posisjon her?
4. Velg Ja eller Lagre.
Brukerveiledning for Astro og DC 4013
Posisjoner
Navigere til en merket
posisjon
1. Velg Gå til merket posisjon på
hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
TIPS: Se side 42 for å få informasjon
om navigasjonsinnstillinger.
Redigere en merket posisjon
1. Velg Avansert > Finn > Merkede
posisjoner på hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
3. Velg et attributt (for eksempel navnet).
4. Angi den nye informasjonen.
Flytte en merket posisjon på kartet
1. Velg Avansert > Finn > Merkede
posisjoner på hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
14
3. Velg Kart for å vise den merkede
posisjonen på kartet.
4. Trykk på ENTER for å plassere en
FLYTT-markør ved siden av den
merkede posisjonen.
5. Flytt den merkede posisjonen til en ny
posisjon på kartet.
6. Trykk på ENTER.
Slette en merket posisjon
1. Velg Avansert > Finn > Merkede
posisjoner på hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
3. Velg Slett.
Flytte en merket posisjon
Du kan endre posisjonen til en merket
posisjon. Hvis du for eksempel flytter
kjøretøyet ditt, kan du endre posisjonen til
gjeldende posisjon.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Posisjoner
1. Velg Avansert > Finn > Merkede
posisjoner på hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Reposisjon her.
Posisjonen endres til gjeldende
posisjon.
Beregne
gjennomsnittsposisjon
Du kan beregne gjennomsnittet for en
merket posisjon for bedre nøyaktighet.
Når du beregner gjennomsnittet, gjør
Astro-enheten flere avlesninger av samme
posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.
Projisere en posisjon
Du kan opprette en ny posisjon ved
projisere avstanden og retningen fra en
merket posisjon til en ny posisjon.
1. Velg Avansert > Finn > Merkede
posisjoner på hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Projiser posisjon.
5. Angi retning og avstand til den
projiserte posisjonen.
1. Trykk på MARK.
2. Velg Ny > Midling for å starte
beregning av gjennomsnitt.
3. Når feltet Estimert avvik når det
nøyaktighetsnivået du vil ha, velger du
Lagre > OK.
Brukerveiledning for Astro og DC 4015
Kart
Kart
Skalere kartet
Astro-enheten har et forhåndsinnlastet
basiskart som inneholder byer, motorveier,
avkjørselsinformasjon samt konturer av
sjøer og elver. Eksemplet viser forbedret
detaljnivå på kartet med City Navigator®.
Gå til www.garmin.com.
Tilpasse kartet
➊
➌
➋
➊
Kartorienteringspil
➋
Kartskala
➌
Gjeldende posisjon
➍
Hundeposisjon
16
Trykk på IN og OUT for å endre
kartskalaen.
Når du zoomer inn, angis
nøyaktigheten for posisjonen din av en
nøyaktighetssirkel. Jo mindre sirkelen
er, desto mer presis er posisjonen.
➍
1. Trykk på MAP > MENU.
2. Velg et alternativ:
• Velg Datafelter (side 17).
• Velg Guide Tekst for å vise
navigasjonsinformasjon over kartet.
• Velg Oppsett kart for å tilpasse
kartinnstillingene (side 40–42).
• Velg Slå Declutter På for å skjule
kartelementer som blokkerer for
veidetaljer.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Kart
Tilpasse datafelter på kartet
Du kan vise opptil fire datafelter
øverst på kartet for å gi tur- og
navigasjonsinformasjon.
Trykk på MAP > MENU.
Velg Datafelter.
Velg antallet datafelter.
Trykk på MENU.
Velg Bytt datafelter.
Velg et felt.
Det vises en liste med feltalternativer
(side 46).
7. Velg et alternativ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Måle avstand
Du kan måle avstanden mellom to punkter.
1. Trykk på MAP > MENU.
2. Velg Mål avstand.
Det vises en pil på gjeldende posisjon.
3. Beveg pilen til punktet du ønsker å
beregne fra, og trykk på ENTER.
Et knappenålsikon markerer
startpunktet ➊.
➋
➌
➊
4. Beveg pilen til et annet punkt.
REF markerer sluttpunktet ➋.
Avstanden mellom de to punktene
vises ➌.
Brukerveiledning for Astro og DC 4017
Finn funksjoner
Finn funksjoner
Du kan bruke Finn-menyen til å søke etter
merkede posisjoner, byer og avkjøringer
som finnes i basiskartet. Det vises flere
kategorier hvis du har valgfrie, kompatible
og detaljerte kart innlastet på enheten. Når
du åpner en kategori, inneholder listen
elementer som er nær gjeldende posisjon
eller kartmarkøren (hvis den er aktiv).
Finne posisjoner
Navigere til en merket posisjon
1. Velg Avansert > Finn > Merkede
posisjoner på hovedmenyen.
2. Velg en merket posisjon.
3. Velg Gå til.
Finne en posisjon etter navn
1. Velg Avansert > Finn på
hovedmenyen.
2. Velg typen element du vil finne.
18
3. Trykk på MENU.
4. Velg Finn etter navn.
5. Skriv inn navnet på posisjonen.
Du kan velge OK når Finn-listen
inneholder et treff.
6. Velg et alternativ:
• Velg Lagre for å lagre elementet
som en posisjon.
• Velg Kart for å vise elementet som
en posisjon på kartet.
• Velg Gå til for å navigere en rute til
posisjonen.
Finne en posisjon nær en annen
posisjon
1. Finn en posisjon.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Finn i nærheten.
4. Velg en kategori.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Finn funksjoner
Listen viser posisjoner nær den
opprinnelige posisjonen.
Finne en posisjon nær et punkt på
kartet
1. Finn en posisjon.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Bytt Referansepunkt.
Kartet åpnes.
4. Flytt kartmarkøren til en posisjon på
kartet.
5. Trykk ENTER for å vise en liste over
elementer nær kartposisjonen.
Laste ned geocacher
Gå til my.garmin.com for å få detaljer
om og instruksjoner for nedlasting av
geocache-posisjoner fra Internett.
Finne en geocache
1. Velg Avansert > Finn > Geocache på
hovedmenyen.
2. Velg en geocache.
3. Velg Gå til for å navigere til geocacheposisjonen.
Når en geocache blir funnet, merker
Astro-enheten cachen som funnet,
logger en oppføring i kalenderen og
viser nærmeste cache.
Finne en by
1. Velg Avansert > Finn > Byer på
hovedmenyen.
En liste over byer nær gjeldende
posisjon vises.
2. Velg en by fra listen.
Finne en riksveiavkjøring
1. Velg Avansert > Finn > Avkjøringer
på hovedmenyen.
En liste over avkjøringer nær gjeldende
posisjon vises.
2. Velg en avkjøring.
Beskrivelse av avkjøringen, en liste
over tilgjengelige tjenester nær
avkjøringen og avstanden og retningen
fra avkjøringen til den merkede
tjenesten vises.
Brukerveiledning for Astro og DC 4019
Finn funksjoner
3. Velg en tjeneste fra listen.
Finne posisjoner som nylig er
funnet
1. Velg Avansert > Finn > Nylige treff
på hovedmenyen.
2. Velg et element.
Bruke detaljerte kart
(valgfritt tilbehør)
Du kan bruke valgfrie City Navigator-kart
til å søke etter adresser, kryss og andre
posisjoner. De detaljerte kartene inneholder
millioner av punkter av interesse, for
eksempel restauranter, hoteller og
biltjenester. Gå til www.garmin.com.
Finne en adresse
1. Velg Avansert > Finn > Adresser på
hovedmenyen.
Hvis enheten har innhentet
satellittsignaler, er feltet <Tast inn
område> fylt ut med det gjeldende
området.
20
2. Skriv inn by, gatenummer og gatenavn.
Treff vises etter hvert som du velger
tegn i navnet.
3. Velg adressen fra listen.
Finne et punkt av interesse
1. Velg Avansert > Finn på
hovedmenyen.
2. Velg et alternativ for å vise punkter av
interesse nær gjeldende posisjon:
• Velg Alle Points of Interest.
• Velg en POI-kategori.
3. Trykk på MENU for å begrense søket.
4. Velg et element fra listen.
Stoppe navigering
Trykk på MENU > Stopp navigering.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
GPS-programmer
GPS-programmer gir alternativer for
konfigurering av følgende GPS-funksjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tripcomputer (side 21)
Kompass (side 21)
Høydemåler (side 24)
Spor (side 26)
Ruter (side 29)
Motorvei (side 32)
Nærhetsalarmer (side 32)
Manøver Oversikt (side 33)
Aktiv rute (side 33)
Satellitt (side 34)
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet,
gjennomsnittlig hastighet, maksimal
hastighet, tripteller og annen nyttig
statistikk.
Nullstille tripcomputeren
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Tripcomputer på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Nullstill.
4. Velg elementene du vil nullstille eller
slette.
5. Velg Bruk.
Kompass
Navigere med kompasset
Velg Avansert > GPS-programmer >
Kompass på hovedmenyen.
• Hold kompasset vannrett når du
navigerer, for at det skal være så
nøyaktig som mulig.
• Snu deg mot retningen til
peilemarkøren inntil pilen peker
mot toppen av kompasset.
Brukerveiledning for Astro og DC 4021
GPS-programmer
Om kompasset
➊
➌
➋
• Kompasset gir navigasjonsdata ➊
som gjeldende hastighet og beregnet
ankomsttid.
• Kompassringen ➋ flyttes for å angi
nordlig retning.
• Når du navigerer til et bestemmelsessted, vil peilemarkøren ➌ peke mot
bestemmelsesstedet uansett hvilken
retning du beveger deg i. Hvis
peilemarkøren peker mot toppen av
kompasset, beveger du deg direkte
mot bestemmelsesstedet.
22
Navigere med kursmarkøren
Dette er spesielt nyttig hvis du navigerer på
vann eller steder der det ikke er noen store
hindre i banen. Det hjelper deg også med
å unngå farer rundt løypen, for eksempel
grunner eller skjær.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Kompass på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Kursmarkør.
➋
➌
➊
➍
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
• Kursmarkøren ➊ angir hvor du er
i forhold til kurslinjen ➋ som fører
til bestemmelsesstedet.
• Kursmarkøren gir en indikasjon på
kursavvik (venstre eller høyre) i
henhold til skalaen ➌.
• Skalaen angir avstanden mellom
prikkene på kursavviksindikatoren ➍.
• Kurslinjen til bestemmelsesstedet
er basert på det opprinnelige
startpunktet.
4. Gå tilbake til kurslinjen til
bestemmelsesstedet for å kompensere
for avviket og komme på rett kurs.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Kompass på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Sikt og gå.
Peilemarkøren peker mot toppen av
kompasset.
4. Hold enheten i øyehøyde, og juster
de to siktemerkene ➊ etter et
fjerntliggende objekt.
➊
Navigere med Sikt og gå
Du kan peke med enheten mot et objekt i
det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse
retningen og deretter navigere til objektet.
5. Velg Lås retning.
Brukerveiledning for Astro og DC 4023
GPS-programmer
6. Velg et alternativ:
• Velg Angi kurs for å navigere til
det fjerntliggende objektet.
• Velg Projiser posisjon (side 15).
• Velg Sikt på nytt for å angi kurs
mot et annet objekt.
Høydemåler
Høydeplotting i høydemåleren
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Høydemåler på hovedmenyen.
Gjeldende høyde ➊ og opp- eller
nedstigningshastighet ➋ vises.
Kalibrere kompasset
merknad
Kalibrer det elektroniske kompasset
utendørs. Ikke stå i nærheten av
objekter som påvirker magnetiske felter,
for eksempel biler, bygninger eller
overhengende kraftlinjer.
Du bør kalibrere kompasset når du har reist
lange avstander, etter temperaturskifte eller
etter at du har byttet batterier.
1. Trykk på DOG > MENU.
2. Velg Kalibrer kompass > Start.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
24
➍
➌
➋
➊
2. Trykk på MENU.
3. Velg Plott over tid eller Plott over
avstand ➌.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
Dette alternativet er bare tilgjengelig
når du plotter høyde.
Når du har angitt høydeplott, kan du justere
zoomeområder ➍ (side 25).
Vise barometrisk trykk i
høydemåleren
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Høydemåler på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Vis trykkplott.
Vise punkter på høydeplottet
Velg enkeltstående punkter på et høydeeller trykkplott for å lese av høyde (eller
trykk), klokkeslett og datoen punktet ble
registrert.
Navigere til et punkt på plottet
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Høydemåler på hovedmenyen.
2. Trykk til venstre eller høyre på
vippebryteren for å vise trådkors som
du kan bruke til å rulle over plottet.
3. Trykk på ENTER.
Punktet vises på kartet med
posisjonskoordinater, kompasspeiling
og avstand fra gjeldende posisjon.
4. Trykk på MARK for å lagre punktet
som en posisjon.
5. Naviger til posisjonen (side 18).
Angi zoomeområder
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Høydemåler på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Zoomeområder.
Brukerveiledning for Astro og DC 4025
GPS-programmer
4. Angi zoomområde for den vertikale
aksen.
5. Angi zoomområde for den horisontale
aksen.
Nullstille høydemåleren
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Høydemåler på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Nullstill.
4. Velg elementene du vil nullstille eller
slette.
5. Velg Bruk.
Kalibrere høydemåleren
1. Plasser deg på et sted du kjenner
høyden over havet eller det
barometriske trykket for.
2. Velg Avansert > GPS-programmer >
Høydemåler på hovedmenyen.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Kalibrere høydemåler.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
26
Spor
Et spor er en registrering av banen du eller
hunden din følger. Sporloggen inneholder
informasjon om punkter langs banen, blant
annet klokkeslett, posisjon og høyde over
havet for hvert punkt.
Tilpasse sporloggen
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor > Oppsett på hovedmenyen.
2. Velg et alternativ:
• Velg Overskriv for å erstatte de
eldste dataene med nye data når
sporloggen er full.
• Velg registreringsmetode:
◦ Velg Avstand, og angi et
avstandsintervall.
◦ Velg Tid, og angi et
tidsintervall.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
◦ Velg Auto for å angi intervallet
for hyppigheten.
Hvis du registrerer punkter
oftere, blir sporene mer
nøyaktige, men sporloggen
fylles opp raskere.
• Velg Farge for å endre fargen på
det aktive sporet.
Lagre hele sporloggen
Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor > Lagre > Ja på hovedmenyen.
Om lagrede spor
Du kan gi sporet nytt navn, vise avstand
for sporet, vise beregnet areal og endre
enhetene for beregnet areal. Du kan også
endre fargen på sporet på kartet. Når du
endrer fargen på et lagret hundespor,
endres også fargen på hundemarkøren på
Hundesporer-siden.
Lagre en del av sporloggen
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor > Lagre > Nei på hovedmenyen.
Hele sporet vises på kartet.
2. Flytt kartmarkøren til startpunktet.
3. Trykk på ENTER.
4. Flytt kartmarkøren til sluttpunktet.
5. Trykk på ENTER.
Vise et spor på kartet
Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor > Lagre > Ja > Kart på
hovedmenyen.
Sporet vises på kartet.
Brukerveiledning for Astro og DC 4027
GPS-programmer
5. Trykk til venstre eller høyre på
vippebryteren for å rulle over
sporprofilen.
Trykk på ENTER mens du ruller for å
vise punktet på kartet.
6. Trykk opp eller ned på vippebryteren
for å angi zoomområde.
Vise sporprofiler
Når du har lagret et spor, har du registrert
banen du fulgte, og en sporhøydeprofil.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor på hovedmenyen.
2. Velg et lagret spor.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Profil.
Begynnelsen og slutten på sporet
markeres med et flagg.
28
DEM-kart (Digital Elevation Model)
Med DEM-kart kan du opprette en
høydesporprofil som inneholder høydedata.
Gå til www.garmin.com/cartography
/ontheTrail for å få mer informasjon om
topografiske kart for USA.
Navigere i et lagret spor
Du kan bruke TracBack® med et lagret spor
for å navigere tilbake til et punkt i sporet.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor > TracBack på hovedmenyen.
2. Flytt kartmarkøren til et punkt i sporet.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
3. Trykk på ENTER.
4. Velg et alternativ:
• Velg Følg vei for å navigere tilbake
til valgt punkt på tilgjengelige veier.
• Velg Følg spor for å gå tilbake
langs den samme reiseruten.
Merke en posisjon i et lagret spor
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor på hovedmenyen.
2. Velg et lagret spor.
3. Velg Kart.
4. Flytt kartmarkøren til en posisjon i
sporet.
5. Trykk på MARK.
6. Velg Ny.
7. Rediger posisjonsinformasjonen om
nødvendig.
8. Velg OK.
Beregne arealet innenfor et spor
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Områdeberegning.
4. Når du er ferdig, velger du Stopp.
5. Om nødvendig velger du Område for å
endre måleenhetene.
6. Velg Lagre.
Tømme sporloggen
Velg Avansert > GPS-programmer >
Spor > Slett > Ja på hovedmenyen.
Ruter
En rute er en sekvens med punkter eller
lagrede posisjoner som leder deg til det
endelige bestemmelsesstedet.
Brukerveiledning for Astro og DC 4029
GPS-programmer
Opprette en rute
Navigere i en lagret rute
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Ruter på hovedmenyen.
2. Velg en rute.
3. Velg Naviger.
Stoppe navigering
Trykk på MENU > Stopp navigering.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Ruter > Ny på hovedmenyen.
2. Velg <Velg neste punkt>.
3. Velg en kategori.
4. Velg første punkt på ruten.
5. Velg Bruk.
6. Gjenta trinn 2 til 5 for å legge til flere
punkter i ruten.
30
Redigere en rute
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Ruter på hovedmenyen.
2. Velg en rute.
3. Fullføre en handling:
• Velg navnet, og angi ny
informasjon.
• Velg et punkt på ruten.
Du kan kontrollere, sette inn, fjerne,
endre eller flytte punktet.
• Trykk på MENU for å vise flere
rutealternativer.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
Slette en rute
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Ruter på hovedmenyen.
2. Velg en rute.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Slett rute.
Slette alle ruter
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Ruter på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Slett alle ruter.
Angi forflytning utenfor vei
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Ruter på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Forflytning utenfor vei.
4. Velg hvilken metode som skal brukes
for å føre deg til neste punkt i ruten.
• Velg Auto for å gå til neste punkt i
ruten automatisk.
• Velg Avstand, og angi en radius.
Når du er innenfor den angitte
avstanden, rutes du til neste punkt
i ruten.
• Velg Manuell for å styre
navigeringen til hvert punkt i ruten.
Du kan trykke på OUT for å starte
ruting til neste punkt i ruten. Trykk
på IN hvis du vil rutes tilbake til
forrige punkt.
Brukerveiledning for Astro og DC 4031
GPS-programmer
Motorvei
Navigere med Motorvei-siden
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Motorvei på hovedmenyen.
Kursen er en senterlinje ➊ langs midten
av kartet. Ruten din er en magentafarget
linje ➋.
➊
➋
2. Trykk om nødvendig på IN eller OUT
for å zoome inn eller ut på kartet.
32
Nærhetsalarmer
Du kan definere en alarmradius rundt en
merket posisjon. Et signal lyder når du
kommer innenfor den angitte radiusen.
Legge til en nærhetsposisjon
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Nærhet på hovedmenyen.
2. Velg en tom linje.
3. Velg en kategori.
4. Velg en merket posisjon.
5. Velg Bruk.
6. Angi en verdi for nærhetsradius.
Aktivere nærhetsalarmen
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Nærhet > Nærhetsalarmsignaler på
hovedmenyen.
2. Velg et signal for hver alarm.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
GPS-programmer
Merk: Hastighetsvarsler kan lastes
ned med POI Loader (side 53).
3. Velg Nærhetsalarmer for å aktivere
alarmen.
Aktiv rute
Slette nærhetsposisjoner
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Nærhet på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Fjern alt.
Du må navigere i en rute på veien for å vise
listen.
Manøver Oversikt
Navigere med aktiv rute
Du kan forhåndsvise en liste over svinger
og ruteinstruksjoner.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Aktiv rute på hovedmenyen.
2. Velg et element i listen.
Forhåndsvisning av sving vises.
Navigere med Manøver Oversikt
Du må navigere i en rute på veier for å vise
forhåndsvisning av svinger.
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Manøver Oversikt på hovedmenyen.
2. Rull gjennom alle forhåndsvisningene
av svinger.
Brukerveiledning for Astro og DC 4033
GPS-programmer
Satellitt
➊
➍
➋
➌
➊
GPS-mottakerstatus
➋
Satellittposisjoner
➌
Styrke på satellittsignal
➍
Gjeldende posisjon
34
Tilpasse Satellitt-siden
1. Velg Avansert > GPS-programmer >
Satellitt på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg et alternativ:
• Velg Bruk med GPS av for å slå
GPSen på og av.
• Velg Kurs opp for å vise siden
med nord øverst på skjermen eller
med gjeldende spor mot toppen av
skjermen.
• Velg Flerfarget for å vise siden
med flere eller én farge.
• Velg Ny posisjon hvis du har
flyttet enheten mer enn 960 km
og har problemer med å innhente
satellittsignaler.
• Velg GPS-høyde for å vise
gjeldende høyde.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilbehør
Tilbehør
Kalender
Kalenderen kan brukes til å registrere
posisjoner på bestemte dager, den gir
informasjon om når sola står opp og går ned
og inneholder informasjon som er relevant
for jakt og fiske.
Legge til en posisjon i kalenderen
1. Velg Avansert > Tilbehør > Kalender
på hovedmenyen.
2. Velg en dag.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Legg til punkt.
5. Velg en kategori.
6. Velg en posisjon.
7. Velg Bruk for å plassere posisjonen på
dagsiden.
Kalkulator
Astro-enheten har en standardkalkulator og
en vitenskapelig kalkulator.
Åpne kalkulatorprogrammet
1. Velg Avansert > Tilbehør >
Kalkulator på hovedmenyen.
2. Fullføre en handling:
• Bruk standardkalkulatoren.
• Trykk på MENU, og velg
Vitenskapelig for å bruke
vitenskapelige kalkulatorfunksjoner.
Brukerveiledning for Astro og DC 4035
Tilbehør
Stoppeklokke
Bruke stoppeklokken
1. Velg Avansert > Tilbehør >
Stoppeklokke på hovedmenyen.
2. Trykk om nødvendig på MENU for å
angi hvordan stoppeklokken registrerer
rundetider.
3. Velg et alternativ:
• Velg Runde iht. tastetrykk for å
avslutte runden hver gang.
• Velg Runde iht. distanse for å
avslutte runden automatisk ved en
angitt avstand.
Trykk på MENU, og velg Angi
rundelengde for å angi en verdi.
36
Vise informasjon om
soloppgang og solnedgang
Du kan vise klokkeslett for når solen og
månen går opp og ned samt den relative
posisjonen til solen og månen.
1. Velg Avansert > Tilbehør > Sol og
måne på hovedmenyen.
2. Velg et alternativ:
• Velg Dato for å endre dato.
• Velg Posisjon for å endre posisjon.
• Velg Tid for å vise posisjonen til
solen og månen på forskjellige
klokkeslett.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilbehør
Vise jakt og fiske
Du kan vise de beregnede beste
tidspunktene for jakt og fiske for en bestemt
dato og posisjon.
1. Velg Avansert > Tilbehør > Vis jakt
og fiske på hovedmenyen.
2. Velg et alternativ:
• Velg Dato for å endre dato.
• Velg Posisjon for å endre posisjon.
Spill
Velg Avansert > Tilbehør > Spill på
hovedmenyen.
Astro-enheten inneholder seks spill:
Memory Race, Virtual Maze, GekoSmak,
Nibbons, Gekoids og Beast Hunt. Det
brukes GPS når du spiller visse spill. Det
finnes opplæring til de fleste spillene.
Brukerveiledning for Astro og DC 4037
Tilpasse enheten
Tilpasse enheten
Systeminnstillinger
Velg Avansert > Innstillinger > System
på hovedmenyen.
• GPS
◦ Normal — GPSen er på.
◦ Sparemodus for batteri —
se side 60.
◦ GPS Av
◦ Demomodus — GPSen er av.
• WAAS/EGNOS — aktiverer WAAS
(Wide Area Augmentation System)
i USA eller EGNOS (European
Geostationary Navigation Overlay
Service) i Europa.
• Batteritype — lar deg velge hvilken
type batteri du vil bruke.
• Tekstspråk — angir tekstspråket på
enheten.
38
• Mistet ekstern spenning — angir om
enheten skal forbli på eller slås av når
ekstern strøm fjernes.
• Nærhetsalarmer — aktiverer alle
nærhetsalarmer.
Gjenopprette systeminnstillingene
1. Trykk på MENU fra systeminnstillingene.
2. Velg Gjenopprett innstilling.
Vise viktig informasjon om
enheten
Du kan vise enhets-ID og
programvareversjon.
1. Trykk på MENU fra
systeminnstillingene.
2. Velg Programvareversjon.
Tilpasse hundelisten
1. Velg Avansert > Innstillinger >
Hundeliste på hovedmenyen.
2. Velg en hund.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilpasse enheten
3. Velg et alternativ:
• Velg Flytt, og endre rekkefølgen i
hundelisten.
• Velg Fjern for å slette en hund fra
listen.
Angi hundevarsler
1. Velg Avansert > Innstillinger >
Hundevarsler på hovedmenyen.
2. Velg et alternativ:
• Standvarsel — viser at hunden tar
stand.
• Varsel for i tre — viser at hunden
har et bytte i et tre og har begrenset
sine bevegelser til et lite område i
60 sekunder.
• Varsel for mistet GPS — viser at
hundens DC 40-enhet har mistet
GPS-satellittsignalene.
• Varsel for mistet kommunikasjon — viser at Astro-enheten ikke
mottar signaler fra DC 40-enheten.
Skjerminnstillinger
Velg Avansert > Innstillinger > Skjerm på
hovedmenyen.
• Display Modus
◦ Dagtid
◦ Nattid
◦ Auto — bytter automatisk til
nattmodus ved solnedgang og til
dagmodus ved soloppgang.
• Fargeoppsett for dagtid — angir
hvilket fargeoppsett som skal brukes for
dagmodus.
• Fargeoppsett for nattid — angir
hvilket fargeoppsett som skal brukes for
nattmodus.
• Lys på i — se side 60.
• Lysnivå — se side 60.
Brukerveiledning for Astro og DC 4039
Tilpasse enheten
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster,
svingvarsler og alarmer.
1. Velg Avansert > Innstillinger >
Tonealarm på hovedmenyen.
2. Velg en tone for hver hørbare type.
Tilpasse hovedmenyen
Du kan flytte, legge til eller slette elementer
på hovedmenyen.
1. Velg Avansert > Innstillinger >
Hovedmeny på hovedmenyen.
2. Velg et menyelement.
3. Velg et alternativ:
• Velg Flytt, og endre rekkefølgen
i listen.
• Velg Sett inn for å legge til et nytt
element i listen.
40
• Velg Fjern for å slette et element
fra listen.
Tilpasse kartoppsettet
1. Velg Avansert > Innstillinger > Kart
på hovedmenyen.
2. Bruk vippebryteren til å velge en
kartoppsettskategori: Generelt, Spor,
Punkter, Tekst, Informasjon eller
Marine.
Generelt-siden
• Orientering
◦ Nord opp — viser nord øverst på
kartet.
◦ Kurs opp — viser gjeldende
retning øverst på kartet.
• Under — angir kartskala for Kurs opp.
For kartskalaer over denne innstillingen
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilpasse enheten
byttes kartorienteringen
til Nord opp.
• Auto zoom — velger automatisk et
passende zoomnivå for optimal bruk på
kartet. Når Av er valgt, må du zoome
inn eller ut manuelt.
• Detalj — lar deg velge mengden av
kartdata som skal vises på enheten.
merk: Høyere detaljinnstillinger gjør
at det tar lengre tid å tegne opp kartet
igjen.
• Lås på veien — låser posisjonsmarkøren til nærmeste vei.
Sporsiden
• Lagrede spor — angir den høyeste
zoominnstillingen som lagrede spor
skal vises ved.
• Sporlogg — angir den høyeste
zoominnstillingen som aktive
sporlogger skal vises ved.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
• Punkter i sporl. — angir maksimalt
antall sporpunkter som brukes til å
registrere et spor.
• Gå til linje — lar deg velge enten en
peilelinje eller en kurslinje (side 28) for
å navigere i et spor.
Punkter-siden
Du kan tilpasse det maksimale zoomnivået
for kartpunkter, merkede posisjoner,
gatemerker og landdekning.
Tekstsiden
Du kan tilpasse tekststørrelsen for
beskrivelser av kartelementer.
Informasjonssiden
Du kan vise listen over valgfrie, detaljerte
kart.
Tilpasse detaljerte kart
• Velg en avkrysningsrute for å aktivere
et detaljert kart.
• Trykk på MENU for å velge
alternativer for å vise eller skjule kart.
41
Tilpasse enheten
Marine-siden
Hvis du bruker valgfrie sjøkart eller
maritime kart, kan du tilpasse hvordan
kartet viser de maritime detaljene.
• Maritime farger — aktiverer maritime
farger på kartet.
• Loddskudd — aktiverer loddskudd
som angir dybdemålinger på kartet.
• Fyrsektorer — angir posisjon for
navigeringsfyr til På, Av eller Auto
(posisjonen vises når kartmarkøren
passerer den).
• Symboler — lar deg velge
kartsymbolsett: Auto, GARMIN,
NOAA eller Internasjonal.
42
Rutinginnstillinger
Velg Avansert > Innstillinger > Ruting på
hovedmenyen.
• Veiledningsmetode — lar deg velge en
veiledningsmetode for å beregne ruten.
◦ Bekreftet — du blir bedt om å
velge metode for ruting før ruten
beregnes.
◦ Følg vei — oppretter en rute ved
hjelp av veiene på kartet.
◦ Utenfor vei — oppretter en punkttil-punkt-rute.
• Følg Vei Metode
◦ Bekreftet — du blir bedt om å
velge metode for følg vei før ruten
beregnes.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilpasse enheten
◦ Raskere tid — beregner ruter som
er raskere å kjøre, men som kan
være lengre i avstand.
◦ Kortere distanse — beregner ruter
som er kortere i avstand, men som
kan ta lengre tid å kjøre.
• Popup for neste sving — aktiverer
meldinger med svinginformasjon
underveis.
• Følg vei-alternativer
◦ Ny beregn. når utenfor rute —
angir hvordan enheten beregner
på nytt hvis du forlater den
opprinnelige ruten.
◦ Kalkulasjonsmetode — angir
hvor raskt eller nøyaktig enheten
beregner en rute.
◦ Beregn ruter for — lar deg velge
kjøretøytype eller transporttype for
å beregne den mest praktiske ruten.
◦ Unngå — lar deg velge veityper
som skal unngås på ruten.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Geocache-innstillinger
Velg Avansert > Innstillinger > Geocache
på hovedmenyen.
• Finn eller Funnet — lar deg velge et
symbol for cacher.
• Oppfør i kalender når funnet — lager
en oppføring i kalenderen når en cache
blir funnet.
Maritime alarmer
Velg Avansert > Innstillinger > Maritime
alarmer på hovedmenyen.
• Ankervaktalarm — angir en alarm
som varsler deg når du driver lengre
enn en angitt avstand.
• Ute av kurs-alarm — angir en alarm
som varsler deg når du er ute av kurs
med en angitt avstand.
43
Tilpasse enheten
Tidsinnstillinger
Velg Avansert > Innstillinger > Tid på
hovedmenyen.
• Tidsformat — lar deg velge 12- eller
24-timers visningsformat.
• Tidssone — lar deg velge tidssone for
enheten. Du kan velge Annen for å angi
en forskyvning fra UTC (Universal
Time Coordinate).
• UTC-forskyvning — angir
forskyvningen fra UTC (når Annen
er valgt for Tidssone).
• Sommertid — aktiverer sommertid for
valgte tidssone.
Enhetsinnstillinger
Velg Avansert > Innstillinger > Enheter
på hovedmenyen.
44
Merk: Ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre
du bruker et kart eller sjøkart som benytter
et annet posisjonsformat.
• Posisjonsformat — angir
posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i.
• Kartdatum — endrer
koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
• Avstand/fart — angir måleenheten for
avstand og hastighet.
• Høyde (vert. hastighet) — angir
måleenheten for hastigheten på oppeller nedstigningen.
• Dybde — angir måleenheten for dybde.
• Trykk — angir måleenheten for
måleren og atmosfærisk trykk.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilpasse enheten
Innstillinger for retning
Du kan angi typen retningsvisning og typen
nordreferanse som brukes til å beregne en
retning.
Merk: Med mindre du har god kjennskap
til retninger og nordreferanser, bruker du
standardverdiene.
Velg Avansert > Innstillinger > Retning
på hovedmenyen.
• Skjerm — angir enhetene som brukes
til å beregne en retning.
• Nordlig Referanse — angir retninger
basert på en sann verdi, magnetisk
verdi, rutenettverdi eller brukerangitt
verdi.
• Bytt til kompassretning når under —
angir hastigheten for bytting til
kompassretning når angitt tid
overskrides.
• ved mer enn — angir når det skal
byttes til en kompassretning.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Innstillinger for
høydemåleren
Velg Avansert > Innstillinger >
Høydemåler på hovedmenyen.
• Autokalibrering — gjør at enheten kan
korrigere høydemålinger ved hjelp av
GPS-mottakeren.
• Barometermodus
◦ Variabel høyde — angir at enheten
skal virke for normal bruk, hvor
endring i høyde vises.
◦ Fast høyde — lar deg bruke
enheten som et barometer.
Merk: Bruk bare denne
funksjonen når du planlegger
å forbli på samme sted. Det
registreres ikke tripdata når
modusen Fast høyde brukes.
45
Tilpasse enheten
Tilpasse datafelter
1. Trykk på MENU på siden Kart,
Tripcomputer, Kompass, Høydemåler
eller Motorvei.
2. Velg Bytt datafelter.
3. Velg et datafelt.
4. Velg et alternativ.
Alternativer for datafelt
Datafelt
Beskrivelse
Høydeendring
Forholdet mellom
tilbakelagt avstand
horisontalt og endring i
avstand vertikalt.
Høydeendring
til Mål
Høydeendringen som
kreves for nedstigning
fra gjeldende
posisjon og høyde til
bestemmelsesstedets
høyde.
Kilometerteller
En løpende oversikt
over den tilbakelagte
avstanden for samtlige
turer.
Klokkeslett
Gjeldende klokkeslett
basert på de angitte
tidsinnstillingene (format,
tidssone og sommertid).
Datafelt
Beskrivelse
Avst. til neste
Gjenværende avstand til
neste punkt på ruten.
Avstand til best.
Gjenværende avstand til
bestemmelsesstedet.
Barometer
Det kalibrerte gjeldende
trykket.
ETA ved best.
Beregnet tid på
dagen for ankomst til
bestemmelsesstedet.
Kurs
Retningen fra
startposisjonen til et
bestemmelsessted.
Fart
Gjeldende hastighet siden
forrige tilbakestilling.
Lokalt trykk
Ikke-kalibrert trykk i
omgivelsene.
Høyde
Gjeldende posisjons
høyde over eller under
havnivå.
Markør
Pilene i datafeltet peker
i retning av neste punkt
eller sving.
Max fall
Maksimal
nedstigningshastighet i
fot/meter per minutt.
46
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilpasse enheten
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Max høyde
Høyeste punkt som er
nådd.
Posisjon (valgt)
Max stigning
Maksimal
stigningshastighet i
fot/meter per minutt.
Viser gjeldende
posisjon i det valgte
posisjonsformatet.
Retning
Retningen du beveger
deg i.
Maxfart
Høyeste oppnådde
hastighet siden forrige
tilbakestilling.
Snitt-fall
Gjennomsnittlig vertikal
nedstigningsavstand.
Min høyde
Laveste punkt som er
nådd.
Snittfart
Nøyaktigheten
til GPS
Avvik fra nøyaktig
posisjon. GPS-posisjonen
din er nøyaktig for
eksempel innenfor
+/- 12 fot.
Gjennomsnittshastigheten
for den tiden enheten har
vært i bevegelse siden
forrige tilbakestilling.
Snitt-stigning
Gjennomsnittlig vertikal
oppstigningsavstand.
Sol ned
Tidspunktet for
solnedgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Sol opp
Tidspunktet for
soloppgang basert på
gjeldende GPS-posisjon.
Nåværende ETA
Beregnet tid på dagen for
ankomst til neste punkt
på ruten.
Peiling
Retningen fra
gjeldende posisjon til et
bestemmelsessted.
Posisjon (len/bre)
Viser gjeldende posisjon i
standard posisjonsformat
uavhengig av de valgte
innstillingene.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
47
Tilpasse enheten
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Styr mot
Retningen du må bevege
deg i for å komme inn på
ruten igjen.
Total stigning
Den totale
høydeforskjellen ved
oppstigning.
Sving
Vinkeldifferansen (i
grader) mellom peilingen
til bestemmelsesstedet
og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving
til høyre.
Totalt fall
Den totale
høydeforskjellen ved
nedstigning.
Tripteller
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand siden
forrige tilbakestilling.
Triptid – i bevegelse
Løpende oversikt over tid
siden forrige tilbakestilling.
Triptid – stoppet
Tiden du har stått stille
siden forrige tilbakestilling.
Triptid – totalt
Løpende oversikt over
tilbakelagt avstand siden
forrige tilbakestilling.
Ute av kurs
Avstand til høyre
eller venstre som du
har avveket fra den
opprinnelige reiseruten.
Veipunkt ved best.
Siste punkt på en rute til
bestemmelsesstedet.
Temperatur – vann
Temperaturen i vannet.
Innhenting av data krever
tilkobling til en NMEA
0183-enhet som kan måle
temperatur.
Tid til best.sted
Beregnet tid som er
nødvendig for å nå endelig
bestemmelsessted.
Tid til neste
Beregnet tid som er
nødvendig for å nå neste
punkt på ruten.
Total snittfart
Gjennomsnittshastighet
siden forrige tilbakestilling.
48
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tilpasse enheten
Datafelt
Beskrivelse
Veipunkt ved neste
Neste punkt på ruten.
Velocity Made Good
Hastigheten som
du nærmer deg et
bestemmelsessted med,
langs en rute.
Vert. hastigh. til best. Hastigheten for
stigning eller fall til en
forhåndsbestemt høyde.
Vertikal fart
Hastigheten for stigning
eller fall over tid.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
49
Tillegg
Tillegg
Bruke myGarmin™
Gå til webområdet http://my.garmin
.com for å få tilgang til de nyeste
tjenestene for Garmin-produktene.
• Abonner på tjenester på Internett
for punkter av interesse (POIer)
og andre nyttige elementer.
• Lås opp valgfrie kart.
• Last ned geocacher til enheten.
Tilbehør og reservedeler
Sette på håndleddstroppen
1. Trekk den lille løkken på
håndleddstroppen gjennom hullet
på baksiden av enheten.
2. Før stroppen gjennom løkken, og
trekk til.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com eller
kontakt Garmin-forhandleren for å
få informasjon om valgfritt tilbehør,
forhåndslastede kort med kartdata,
tilbehør og reservedeler.
50
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tillegg
Feste belteholderen
1. Plasser belteholderknappen på
kontakten bak på enheten.
2 Skru knappen med klokken for å
stramme den.
3. Skyv belteholderen på knappen.
Bytte DC 40-halsbåndet
Du må bruke ditt eget stjerneskrujern for å
bytte DC 40-halsbåndet.
1. Kutt forsiktig båndene som holder
VHF-antennen fast i halsbåndet.
2. Fjern de to skruene på bakplaten til
DC 40-enheten.
3. Løft av monteringsplaten.
4. Fjern det gamle halsbåndet.
5. Rett inn det nye halsbåndet etter
DC 40-enheten.
Spennen skal være på motsatt side av
av/på-knappen.
6. Sett monteringsplaten og skruene på
plass.
7. Fest nye bånd som fester VHF-antennen
til halsbåndet.
Fjern overskytende bånd og eventuelle
skarpe kanter.
Brukerveiledning for Astro og DC 4051
Tillegg
Bytte VHF-antennen for DC 40enheten
Før du kan bytte VHF-antennen, må
du skille DC 40-enheten fra halsbåndet
(side 51).
1. Fjern gummihetten og skruen fra
VHF-antennen.
2. Fjern den gamle VHF-antennen.
3. Rett inn den nye VHF-antennen etter
DC 40-enheten.
4. Fest skruen og gummihetten.
5. Sett monteringsplaten og skruene på
plass.
6. Fest nye bånd som fester VHFantennen til halsbåndet.
Fjern overskytende bånd og eventuelle
skarpe kanter.
52
Skifte sikringen i strømkabelen
for bil
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på
at du ikke mister noen av de små delene,
og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med
mindre den monteres korrekt.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen, kan det
hende at du må skifte sikringen på tuppen
av biladapteren.
1. Bruk en mynt for å skyve ned
splinttuppen, og vri mynten en kvart
omdreining mot klokken.
2. Fjern endestykket, splinttuppen og
sikringen.
3. Installer en kvikk sikring på 1 A av
samme størrelse.
4. Fest splinttuppen og endestykket.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tillegg
Databehandling
merk: Enheten er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3
og tidligere versjoner.
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• Filer fra BaseCamp™. Gå til
www.garmin.com.
• Egendefinerte POI-filer for GPI
fra Garmins POI Loader Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installere et minnekort
Kjøp microSD-minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller kjøp
forhåndslastede kort med kartdata hos en
Garmin-forhandler. I tillegg til kart- og
datalagring kan minnekortene brukes
til å lagre filer, for eksempel bilder,
kassetter, geocacher, ruter, posisjoner og
egendefinerte POIer.
1. Fjern batteridekselet ved å vri D-ringen
1/4 omdreining mot klokken, og trekk
det opp.
2. Skyv opp og trekk ut metalldekselet ➊.
3. Plasser metallkontaktene mot
hverandre, og plasser minnekortet ➋
i sporet ➌.
➊
➌
➋
4. Trykk inn og skyv metalldekselet
nedover.
5. Sett på plass batteriene og
batteridekselet.
Brukerveiledning for Astro og DC 4053
Tillegg
Fjerne et microSD-kort
1. Skyv opp og trekk ut metalldekselet.
2. Ta kortet ut av kortsporet.
3. Trykk inn og skyv metalldekselet
nedover.
Koble til USB-kabelen
merknad
For å hindre korrosjon må du tørke godt av
mini-USB-porten, gummihetten og området
rundt før du lader enheten eller kobler den
til en datamaskin.
1. Koble USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
2. Ta av gummihetten på mini-USBporten.
3. Koble den lille enden av USB-kabelen
til mini-USB-porten.
4. Velg Avansert > Innstillinger >
System på hovedmenyen.
5. Trykk på MENU.
54
6. Velg Masselagringsmodus.
Enheten og minnekortet (valgfritt)
vises som flyttbare stasjoner i Min
datamaskin på Windows-datamaskiner
og som aktiverte volumer på Macdatamaskiner.
Vise lagringsinformasjon for
minnekortet
Før du laster ned data til minnekortet, kan
du kontrollere hvor mye lagringsplass som
er ledig på kortet.
1. Velg Avansert > Innstillinger >
System på hovedmenyen.
2. Trykk på MENU.
3. Velg Vis kortinformasjon.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tillegg
Overføre filer
Du må koble enheten til datamaskinen før
du kan overføre filer (side 54). Hvis du
vil overføre kartdata til et minnekort,
må du kanskje laste ned USB-drivere fra
www.garmin.com.
1.
2.
3.
4.
Søk på datamaskinen for å finne filen.
Velg filen.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
5. Velg Rediger > Lim inn.
Overføre detaljerte spor
Hundesporene som lagres på Astro-enheten,
er detaljerte nok for brukere flest til å vise
bevegelsene til hunden. DC 40-enheten
lagrer mer detaljerte spor for hundens
bevegelser. Du kan bruke Astro-enheten
til å overføre disse sporene til BaseCampprogramvaren (www.garmin.com) på
datamaskinen.
1. Åpne BaseCamp.
2. Koble Astro-enheten til en datamaskin
ved hjelp av USB-kabelen som følger
med.
3. Slå på Astro-enheten.
4. Slå på DC 40-enheten og plasser den
nærmere Astro-enheten enn 12 tommer.
5. Trykk på DOG > ENTER > MENU.
6. Velg Overfør hundeenh.spor.
7. Vent til spordataene er bufret på
Astro-enheten og meldingen Klar til å
kommunisere med PC vises.
8. Følg instruksjonene i BaseCamp for å
overføre filene.
9. Velg OK når du er ferdig med å
overføre sporene.
Slette filer
MERKNAD
Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler og mapper som ikke må slettes.
Brukerveiledning for Astro og DC 4055
Tillegg
Du må koble enheten til datamaskinen før
du kan slette filer (side 54).
1. Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
2. Åpne om nødvendig en mappe eller et
volum.
3. Velg filene.
4. Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
1. Fullføre en handling:
• Windows-datamaskiner:
Dobbeltklikk på ikonet for å løse ut
i systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra
volumikonet til papirkurven .
2. Koble enheten fra datamaskinen.
Oppdatere Astro-programvaren
Du må koble Astro-enheten til
datamaskinen før du kan oppdatere
programvaren (side 54).
merk: Oppdatering av programvaren
medfører ikke sletting av data eller
innstillinger.
1. Gå til www.garmin.com/webupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Ikke slå av Astro-enheten
under dataoverføring. Dette kan
forårsake skade på data.
Oppdatere DC 40-programvaren
Du må koble Astro-enheten til
datamaskinen før du kan oppdatere
programvaren (side 54). DC 40-enheten
bruker Astro-enheten som en trådløs
overføringsenhet når du overfører
programvareoppdateringer og detaljerte
hundespor.
1. Slå på DC 40-enheten og plasser den
nærmere Astro-enheten enn 12 tommer.
56
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tillegg
2. Gå til www.garmin.com/webupdater.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Ikke slå av Astro- eller
DC 40-enheten under dataoverføring.
Dette kan forårsake skade på data.
4. Trykk DOG > ENTER > MENU på
Astro-enheten.
5. Velg Oppgrader hundeenhet.
6. Følg instruksjonene på‑skjermen.
Vedlikehold av enhetene
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre enhetene
1. Bruk en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2. Tørk av.
Rengjøre skjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk om nødvendig vann,
isopropylalkohol eller brillerens.
3. Påfør væsken på kluten, og tørk
forsiktig av skjermen med kluten.
Nedsenking i vann
merknad
Astro- og DC 40-enhetene er vanntette
i henhold til IEC 60529 IPX7. De tåler
å være opptil 1 meter under vann i
30 minutter. Hvis enheten er under vann
lenger enn det, kan det oppstå skader på
enhetene. Etter at enhetene har vært under
vann, må du passe på at de tørkes av og
lufttørkes før du bruker eller lader dem.
Ekstreme temperaturer
merknad
Ikke oppbevar Astro- eller DC 40enhetene der de kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer. Dette kan forårsake
permanent skade.
Brukerveiledning for Astro og DC 4057
Tillegg
Spesifikasjoner
Astro
Vanntetthet
Vanntett i henhold til IEC
60529 IPX7
Batteritype
To 1,5 volt AA-batterier
(alkaliske, NiMH eller
lithium)
Batterilevetid
Opptil 24 timer, vanlig bruk
(side 60)
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 70 °C
(-4 °F til 158 °F)
Se batteriinformasjon på
side 59.
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 60 °C
(fra -4 °F til 140 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 °C til 45 °C
(fra 32 °F til 113 °F)
VHF-radio
MURS-frekvens
(Multi-use Radio
Service)
155.450 MHz
155.475 MHz
VHF-rekkevidde
Opptil 11,2 km (7 miles)
med fri siktlinje
Uteffekt
2 watt
DC 40
Vanntetthet
Vanntett i henhold til IEC
60529 IPX7
Batteritype
Internt oppladbart
lithiumionbatteri
Batterilevetid
Fra 17 til 48 timer.
Det tar ca. 4 ½ time å
lade opp.
58
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tillegg
Batteriinformasjon
 advarsel
Se Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
på side 62–72 for produktadvarsler og
annen viktig informasjon.
 forsiktig
Temperaturområdet for enheten kan
være for høyt for enkelte batterier.
Alkaliske batterier kan sprekke ved høye
temperaturer. Alkaliske batterier får
betydelig mindre kapasitet når temperaturen
synker. Bruk lithiumbatterier når du bruker
enheten ved minusgrader.
Bytte batteriene
1. Fjern batteridekselet ved å vri D-ringen
1/4 omdreining mot klokken, og trekk
det opp.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekselet igjen.
Velge batteritype
1. Velg Avansert > Innstillinger >
System > Batteritype på
hovedmenyen.
2. Velg Alkalisk, Lithium eller
Oppladbart NiMH.
Langvarig lagring
Når du ikke skal bruke Astro-enheten på
mange måneder, må du ta ut batteriene.
Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Lagring av DC 40-enheten
Den vanlige, langsomme reduksjonen
i ladekapasiteten til lithiumionbatterier
kan akselereres hvis de utsettes for høye
temperaturer. Hvis du lagrer et fulladet
batteri i mer enn tre måneder på et sted
der det er eksponert for høye temperaturer
(over 21 °C eller 70 °F), kan det føre til at
batteriet mister betydelig ladekapasitet.
Brukerveiledning for Astro og DC 4059
Tillegg
• Før du lagrer batteriet, må du lade det
til omtrent 50 % av kapasiteten og
lagre det på et kjølig og tørt sted der
temperaturen ikke overstiger normale
hustemperaturer.
• Ikke lagre et fullstendig utladet
batteri. Dette kan føre til at det ikke
kan lades opp igjen etter en lengre
lagringsperiode.
• Etter lagring må du fullade batteriet
igjen før du bruker DC 40-enheten.
Maksimere batterilevetiden
Bruke sparemodus for batteri i
Astro-enheten
Velg Avansert > Innstillinger >
System > GPS > Sparemodus på
hovedmenyen.
60
Dempe bakgrunnsbelysningen
Utstrakt bruk av bakgrunnsbelysning på
skjermen kan redusere batterilevetiden
betraktelig. Du kan justere styrken
på bakgrunnsbelysningen og minske
tidsavbruddet for bakgrunnsbelysningen for
å maksimere batterilevetiden.
1. Trykk raskt på .
2. Juster lysstyrken.
Justere tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysningen.
Velg Avansert > Innstillinger >
Skjerm > Lys på i på hovedmenyen.
Redusere oppdateringshastigheten
for DC 40-enheten
1. Trykk på DOG > MENU.
2. Velg Vis informasjon.
3. Trykk på MENU.
4. Velg Endre komm. innstillinger.
5. Endre oppdateringshastigheten.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Tillegg
Både 30 sekunders og to minutters
hastigheter reduserer tapping av
batteriet, men de gir mindre detaljert
hundesporing og mindre detaljerte
statistikker.
6. Hold Astro-enheten nærmere enn en
meter fra DC 40-enheten.
7. Følg instruksjonene på skjermen.
Lade DC 40-enheten
Det tar 4 ½ time å lade et tomt DC 40batteri.
1. Koble strømkabelen ➊ til en passende
strømkilde.
➋
➊
2. Skyv ladeklemmen ➋ inn på
DC 40-enheten.
3. Lad opp DC 40-enheten fullstendig.
Den blå indikatorlampen blinker
mens DC 40-enheten lades. Den blå
indikatorlampen lyser fast når DC 40enheten er fulladet.
Brukerveiledning for Astro og DC 4061
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon
 advarsel
GPS-enheten har batterier som brukeren
kan bytte ut. Hvis disse retningslinjene
ikke overholdes, kan levetiden til batteriene
forkortes, eller det kan oppstå fare for
skade på enheten, brann, kjemiske brannsår,
elektrolyttlekkasje og/eller personskader.
Batteriadvarsler for Astro
• Ikke la enheten ligge ved en varmekilde
eller et sted med høy temperatur, for
eksempel i solen i en bil uten tilsyn.
Ta enheten ut av bilen, eller legg den i
hanskerommet, slik at den ikke utsettes
for direkte sollys. Slik unngår du at den
blir skadet.
• Ikke ta ut batteriene med en skarp
gjenstand.
62
• Enheten eller batteriet må ikke
punkteres eller brennes.
• Oppbevar batterier utilgjengelig for
barn.
• Ikke ta batteriene fra hverandre, stikk
hull på dem eller påfør dem skader.
• Bytt bare ut batteriet med riktig
type batteri. Bruk av et annet
batteri medfører fare for brann eller
eksplosjon.
• Kontakt den lokale avfallsstasjonen for
å kassere enheten/batteriet i henhold til
lokale lover og regler.
• I tillegg kan GPS-enheten bruke interne
ikke-utbyttbare batterier til ulike
formål, for eksempel sanntidsklokken.
Ikke ta ut eller prøv å ta ut ikkeutbyttbare batterier.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Batteriadvarsler for DC 40
Hvis disse retningslinjene ikke overholdes,
kan levetiden til det innebygde
lithiumionbatteriet forkortes, eller det
kan oppstå fare for skade på DC 40enheten, brann, kjemiske brannsår,
elektrolyttlekkasje eller personskade.
• Kontakt ditt lokale renholdsverk for å
få mer informasjon om hvor du skal
avhende enheten/batteriet.
• Ikke la enheten ligge ved en varmekilde
eller et sted med høy temperatur, for
eksempel i solen i en bil uten tilsyn på
en varm dag. Ta enheten ut av bilen,
eller legg den i hanskerommet, slik at
den ikke utsettes for direkte sollys. Slik
unngår du at den blir skadet.
• Ikke brenn DC 40-enheten eller
batteriet.
• Hvis du skal oppbevare enheten
i en begrenset periode, må du
oppbevare den innenfor følgende
temperaturområde: fra -20 °C til 40 °C
•
•
•
•
•
(fra -4 °F til 104 °F). Hvis du skal
oppbevare enheten over lengre tid,
må du oppbevare den innenfor
følgende temperaturområde: 0 °C til
25 °C (32 °F til 77 °F).
Ikke bruk enheten utenfor følgende
temperaturområde: -20 °C til 60 °C
(-4 °F til 140 °F).
Lad opp enheten innenfor følgende
temperaturområde: fra 0 °C til 45 °C
(fra 32 °F til 113 °F).
Ikke lad opp batteriet utenfor enheten
eller ta det fra hverandre.
Oppbevar det brukte batteriet
utilgjengelig for barn. Ikke ta batteriet
fra hverandre, stikk hull på det eller
påfør det skader.
Bytt batteriet med en lithiumionbatteripakke fra Garmin. Bruk av et
annet batteri medfører fare for brann
eller eksplosjon. Når du vil kjøpe
et nytt batteri, kan du kontakte
Garmin-forhandleren din eller gå
Brukerveiledning for Astro og DC 4063
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
inn på Garmins webområde
(www.garmin.com).
• Oppbevar DC 40-enheten slik at en
hund ikke kan tygge på den. Hvis
battericellen punkteres, kan elektrolytt
frigjøres, noe som kan være skadelig
for hunden.
Advarsler om installering og bruk
Hvis du unnlater å unngå potensielt
farlige situasjoner, kan det føre til ulykke
eller kollisjon med dødsfall eller alvorlig
personskade.
• Når du installerer enheten i et kjøretøy,
må du plassere den på en sikker måte,
slik at den ikke hindrer førerens sikt
eller forstyrrer kjøretøyets kontroller,
for eksempel rattet, pedalene eller
girspaken. Ikke plasser enheten
foran eller over en kollisjonspute.
(Se tegning.)
64
◦ Må ikke plasseres på kjøretøyets
dashbord uten å være festet.
◦ Må ikke monteres slik at førerens
synsfelt blir blokkert.
◦ Må ikke monteres foran
aktiveringsfeltet for kollisjonspute.
• Det kan hende at frontrutebraketten
ikke holder seg på plass på frontruten
under alle omstendigheter. Ikke plasser
braketten der den kan distrahere føreren
hvis den skulle løsne. Hold frontruten
ren for å sikre at braketten ikke løsner
fra frontruten.
• Bruk alltid sunn fornuft, og bruk
kjøretøyet på en sikker måte. Ikke
la deg distrahere av enheten mens
du kjører, og vær obs på alle
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
kjøreforhold. Begrens tiden du bruker
på å se på skjermen på enheten mens
du kjører.
• Ikke legg inn bestemmelsessteder,
endre innstillinger eller bruk funksjoner
som krever utstrakt bruk av enhetens
kontroller, mens du kjører. Sving inn til
siden på en forsvarlig og lovlig måte før
du betjener enheten.
• Når du navigerer, må du sammenligne
informasjon som vises på enheten, nøye
med alle tilgjengelige navigeringskilder,
inkludert veiskilt, veisperringer,
veiforhold, køer, værforhold og andre
faktorer som kan påvirke sikkerheten
mens du kjører. For sikkerhets skyld må
alltid eventuelle uoverensstemmelser
oppklares før reisen fortsetter. Følg
veiskilt, og ta hensyn til veiforhold.
• Enheten er laget for å gi forslag til
kjøreruter. Den erstatter ikke førerens
behov for å følge med på veien eller
sunn fornuft. Ikke følg forslag til
kjøreruter hvis det foreslås en
risikabel eller ulovlig manøver eller
hvis det vil sette kjøretøyet i en
risikabel situasjon.
FCC-informasjon
Les denne informasjonen før du bruker
Astro-hundesporingssystemet:
Eksponering for radiofrekvenssignaler — produktet er en liten
radiosender og -mottaker. Når
enheten er på, mottar og sender den
ut radiofrekvenssignaler. I august
1996 vedtok Federal Communications
Commissions (FCC) retningslinjer
for radiofrekvenseksponering med
sikkerhetsnivåer for håndholdte, trådløse
radioer. Disse retningslinjene stemmer
overens med sikkerhetsstandarder som
tidligere er vedtatt av både amerikanske
og internasjonale standardorganisasjoner:
American National Standards Institute
(ANSI) IEEE. C95.1‑1992, National
Council on Radiation Protection and
Measurements (NCRP) Report 86,
Brukerveiledning for Astro og DC 4065
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
International Commission on Non‑Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) 1996.
Disse standardene er basert på omfattende
og regelmessige evalueringer av relevant
vitenskapelig litteratur. For eksempel
samlet mer enn 130 forskere, ingeniører,
leger fra universiteter, statlige helseorganisasjoner og bransjen seg og gikk
gjennom det tilgjengelige forskningsorganet
for å utvikle ANSI-standarden (C95.1).
Radioens utførelse samsvarer med FCCretningslinjene (og de standardene).
For bruk på kropp eller i ansikt samsvarer
denne radioen med og imøtekommer
FCC-retningslinjene for eksponering av
radiofrekvens for ukontrollert eksponering
(generell befolkning) når den brukes med
godkjent tilbehør som leveres med eller er
laget for dette produktet. Det kan hende at
bruk av annet tilbehør ikke sikrer samsvar
med FCC-retningslinjene for eksponering
av radiofrekvens.
66
Ta vare på antennen — bruk bare
antennen som følger med. Uautoriserte
antenner, endringer eller fester kan skade
radioen og bryte med FCC-retningslinjene.
Advarsel: Ikke bruk en radio som har
skadet antenne. Hvis den kommer i
kontakt med huden din, kan det føre til
små brannskader.
Elektroniske enheter — mesteparten av
moderne, elektronisk utstyr er skjermet for
radiofrekvenssignaler. Det kan imidlertid
hende at enkelte typer utstyr ikke er
skjermet for radiofrekvenssignaler fra den
trådløse radioen.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Pacemakere — Health Industry
Manufacturers Association (HIMA)
anbefaler at det bør være en avstand på
omtrent seks tommer (6") mellom en
håndholdt, trådløs radio og en pacemaker
for å unngå mulige forstyrrelser med
pacemakeren. Disse anbefalingene stemmer
overens med uavhengig forskning av og
anbefalingene til Wireless Technology
Research. Personer med pacemaker må
ALLTID holde radioen mer enn 6 tommer
fra pacemakeren når radioen er slått på,
ikke bære radioen i brystlommen, bruke
øret på motsatt side av pacemakeren for
minimere muligheten for forstyrrelser og
slå av radioen umiddelbart hvis de av en
eller annen grunn mistenker at det skjer en
forstyrrelse.
Høreapparater — noen digitale, trådløse
radioer kan forstyrre noen høreapparater.
Hvis en slik forstyrrelse oppstår, kan du
kontakte produsenten av høreapparatet ditt
og diskutere andre alternativer.
Andre medisinske enheter — hvis du
bruker en annen medisinsk enhet, bør
du kontakte produsenten av enheten for
å finne ut om den er riktig skjermet for
ekstern radiofrekvensenergi. Legen din
kan kanskje hjelpe deg med å finne denne
informasjonen.
Slå radioen AV på helseinstitusjoner der
det er satt opp en melding om at du må
gjøre det. Sykehus eller helseinstitusjoner
kan bruke utstyr som kan være sensitivt for
radiofrekvensenergi.
Brukerveiledning for Astro og DC 4067
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Kjøretøy — radiofrekvenssignaler kan
påvirke feilinstallerte systemer eller
systemer som er unøyaktig skjermet i
motorkjøretøy. Hør med produsenten
eller produsentens representanter om
ditt kjøretøy. Du bør også høre med
produsenten av utstyr som har blitt installert
i kjøretøyet.
Institusjoner med skriftlig melding — slå
AV radioen på institusjoner der det er satt
opp en melding om at du må gjøre dette.
Kommersielle fly — mange kommersielle
flyselskaper har forbud mot bruk av FRS/
GMRS-radioer om bord. Slå AV radioen
før du går om bord i et fly, eller kontroller
flyselskapets regler.
Sprengningsområder — slå AV radioen
når du er i et sprengningsområde eller
på områder merket "slå av radio med
toveissamband" for å unngå forstyrrelser
i sprengningsarbeid. Følg skilting og
instruksjoner.
68
Potensielt eksplosive atmosfærer — slå
AV radioen, og ikke ta ut batteriet når du
er i områder med en potensielt eksplosiv
atmosfære. Følg skilting og instruksjoner.
Gnister fra batteriet på slike områder kan
føre til eksplosjon eller brann og kan gi
skader, selv dødelige.
Områder med en potensielt eksplosiv
atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig
merket. Disse omfatter tankområder, for
eksempel bensinstasjoner, under dekk på
båter, overførings- eller lagringssteder for
drivstoff eller kjemikalier: kjøretøy med
flytgass (f.eks. propan, butan), områder der
luften inneholder kjemikalier eller partikler,
for eksempel korn, støv eller metallpulver,
og andre områder der du normalt får
beskjed om å slå av motoren på kjøretøyet.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Merknad
Informasjon om frontrutebrakett
Kontroller lokale lover og forskrifter der du
ferdes, før du monterer sugekoppbraketten
på frontruten. I enkelte land/stater kan
det være ulovlig å ha sugekoppbrakett
på frontruten mens du kjører. Det kan
også hende at det bare er lov å plassere
sugekoppbraketten på bestemte steder
på frontruten. I enkelte land/stater kan
det være ulovlig å plassere gjenstander
på frontruten slik at det hindrer
førerens sikt. Det er brukerens
ansvar å montere denne
Garmin-enheten i samsvar
med alle gjeldende lover og
forskrifter. Du kan om nødvendig
bruke andre alternativer fra Garmin for
montering av enheten, for eksempel på
dashbordet eller ved hjelp av brakett.
Garmin-enheten skal alltid monteres på
et sted som ikke hindrer førerens sikt
på veien. Garmin påtar seg intet ansvar
for bøter, straff eller skader som skyldes
manglende overholdelse av delstatslover,
lokale lover eller forskrifter som gjelder for
bruk av Garmin-enheten.
Europeiske land
Bruk av Astro-hundesporingssystemet er
tillatt i følgende europeiske land: Norge
og Sverige. Kontroller hvilke lokale lover
og forskrifter du omfattes av, før du kjøper
og/eller bruker produktet, og gjør deg godt
kjent med eventuelle begrensninger som
måtte gjelde for det. Garmin påtar seg intet
ansvar for bøter, straff eller skader som
skyldes manglende overholdelse av lokale
lover eller forskrifter som gjelder for bruk
av dette produktet.
FCC-samsvar
Denne enheten er i overensstemmelse
med del 15 i FCC-retningslinjene. Bruk
av denne enheten er underlagt følgende
forutsetninger: (1) Denne enheten må ikke
forårsake skadelig interferens, og (2) denne
enheten må kunne godta all interferens
som mottas, inkludert interferens som kan
resultere i uønsket drift.
Brukerveiledning for Astro og DC 4069
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Utstyret er blitt testet og er i overensstemmelse med begrensningene for klasseB digitalapparater i henhold til del 15 i
FCC-retningslinjene. Disse begrensningene
er opprettet for å sikre en grunnleggende
beskyttelse mot skadelig interferens i
boligområder. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi,
og det kan resultere i skadelig interferens
for radiokommunikasjon hvis det ikke
installeres og brukes i samsvar med
instruksjonene. Det finnes imidlertid ingen
garanti for at det ikke vil oppstå interferens
i en installasjon. Hvis dette utstyret
forårsaker interferens i radio- eller TVmottak, noe som kan oppdages ved å skru
utstyret av og på, anbefales det at brukeren
prøver å rette opp interferensen med ett av
følgende tiltak:
70
• Forandre på retningen til eller flytt på
mottakerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og
mottakeren.
• Koble utstyret til et uttak som er på en
annen krets enn GPS-enheten.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker for hjelp.
Dette produktet inneholder ingen deler som
kan repareres av brukeren. Reparasjoner
skal bare utføres av et autorisert Garminservicesenter. Uautoriserte reparasjoner
eller endringer kan resultere i varige
skader på utstyret og kan gjøre garantien
og din rett til å bruke utstyret under
bestemmelsene i del 15 ugyldig.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
Kartdatainformasjon
Garmin bruker en kombinasjon av
offentlige og private datakilder. Så å
si alle datakilder inneholder til en viss
grad uriktige eller ufullstendige data.
I noen land er fullstendig og nøyaktig
kartinformasjon enten ikke tilgjengelig eller
uforholdsmessig dyr.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette
produktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil se hele
samsvarserklæringen, kan du gå til
www.garmin.com/compliance.
Programvarelisensavtale
VED Å BRUKE ASTRO-SYSTEMET
GODTAR DU FØLGENDE VILKÅR OG
BETINGELSER I LISENSAVTALEN
FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE
AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene
("Garmin") gir deg en begrenset lisens
til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær
kjørbar form ved normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i
og til Programvaren forblir hos Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene
og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler
om opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke
leveres kildekode for, er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene,
og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet
Brukerveiledning for Astro og DC 4071
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover eller eksportlovene til
et hvilket som helst annet aktuelt land.
72
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å
være feilfritt med hensyn til materiell og
utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne
perioden vil Garmin, etter eget valg,
reparere eller skifte ut enhver komponent
som ikke fungerer ved normal bruk. Slike
reparasjoner eller utskiftinger utføres
kostnadsfritt for kunden, både når det
gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden
selv dekker eventuelle transportkostnader.
Denne garantien gjelder ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel riper, hakk
og bulker; (ii) forbruksdeler, for eksempel
batterier, med mindre produktet har blitt
skadet på grunn av en defekt i materialet
eller utførelsen; (iii) skade som skyldes
uhell, misbruk, vann, flom, brann eller
andre naturhendelser eller eksterne årsaker;
(iv) skade som skyldes service som er
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
utført av personer som ikke er autoriserte
serviceleverandører for Garmin, eller
(v) skade på et produkt som har blitt endret
uten skriftlig tillatelse fra Garmin. I tillegg
forbeholder Garmin seg retten til å nekte
garantikrav mot produkter eller tjenester
som er innhentet og/eller som brukes i strid
med lovene i et hvilket som helst land.
Dette produktet er bare beregnet på å
brukes som en reisehjelp, og skal ikke
brukes til eventuelle formål som krever
nøyaktig måling av retning, distanse, sted
eller topografi. Garmin gir ingen garantier
for nøyaktigheten eller fullstendigheten til
kartdataene i dette produktet.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER
SOM ER NEDFELT HER, ER
EKSKLUSIVE OG ERSTATTER
ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE
ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT
ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR
SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT
AV GARANTIER OM SALGBARHET
ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT
FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER
ANDRE. DENNE GARANTIEN
GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE
RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE
FRA LAND TIL LAND.
IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN
HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG
FOR EVENTUELLE TILFELDIGE,
SPESIELLE ELLER INDIREKTE
SKADER ELLER FØLGESKADER,
INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER
EVENTUELLE TRAFIKKBØTER ELLER
STEVNINGER SOM SKYLDES BRUK
AV, FEILAKTIG BRUK AV ELLER
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL.
NOEN STATER/LAND TILLATER
Brukerveiledning for Astro og DC 4073
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE
VED TILFELDIGE SKADER OG
FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR
MULIG AT BEGRENSNINGENE
OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Garmin forbeholder seg retten til, etter
egen vurdering, å reparere eller erstatte
(med et nytt eller nylig reparert produkt)
enheten eller programvaren eller tilby
full refusjon av kjøpesummen. DETTE
RETTSMIDDELET ER DITT ENESTE
RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE
GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan
du kontakte din nærmeste autoriserte
Garmin-forhandler eller ringe Garmins
produktsupport for å få instruksjoner om
frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk
inn enheten godt, og legg ved en kopi av
kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis
for å kunne motta garantiservice. Skriv
sporingsnummeret tydelig på utsiden av
pakken. Send enheten med betalt porto til
74
et hvilket som helst Garmin-verksted som
tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter
som er kjøpt på Internett-auksjoner, dekkes
ikke av garantier. Bekreftelser fra auksjoner
på Internett godtas ikke som dokumentasjon
i garantisaker. Det kreves en original
kvittering eller en kopi av kvitteringen
fra det opprinnelige utsalgsstedet for at
en reparasjon skal dekkes av garantien.
Garmin vil ikke erstatte manglende
komponenter fra en pakke som er kjøpt via
en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti
kan gis av internasjonale distributører
for enheter som er kjøpt utenfor USA,
avhengig av landet. Hvis aktuelt, gis denne
garantien av den lokale distributøren, og
denne distributøren utfører lokal service
på enheten. Distributørgarantier er bare
gyldige i området for tiltenkt distribusjon.
Enheter som er kjøpt i USA eller Canada,
må returneres til Garmin-servicesenteret i
Storbritannia, USA, Canada eller Taiwan.
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Indeks
Indeks
A
adresser 20
advarsler og viktig
informasjon 62–75
aktiv rute 33
alarmer
maritim 43
nærhet 32, 38
avstand/fart 44
B
bakgrunnsbelysning 4, 39, 60
barometer 25, 46
barometermodus 45
batterier
advarsler 62–64
bytte 59
lagring 59
maksimere levetiden 60
spesifikasjoner 58
type 59
viktig informasjon 59–64
belteholder 51
beregne
gjennomsnittsposisjon 15
C
City Navigator 20
D
datafelter 46–49
datamaskin
koble til 54
DC 40
bytte 51
lade 61
oppdatere programvare 56
oppdateringshastighet 60
E
EGNOS 38
enhets-ID 38
enhetsinnstillinger 44
F
farger
plan 39
spor 27
fast høyde 45
FCC-informasjon 65–69
feilsøking
hundesignaler 9–10
filtyper 53
finne
adresser 20
byer 19
geocacher 19
nær din posisjon 18
posisjoner 18
punkter av interesse 20
flokk, markering 13
forhåndsvisning av svinger 33
frontrutemontering 69
Brukerveiledning for Astro og DC 4075
Indeks
G
garanti 73
geocacher
finne 19
innstillinger 43
gi navn til
hunder 7
posisjoner 13, 14
ruter 30
spor 27
GPShøyde 34
innstillinger 34, 38
programmer 21
signaler 47
H
Halsbåndlås 10
håndleddstropp 50
hastighetsvarsler 33
hovedmeny 40
76
høyde
datafelter 46
enheter 44
GPS- 34
høydemåler
innstillinger 45
kalibrere 26
navigere 25
hund
Hundesporer-side 7
informasjonsside 8
legge til 9
liste, innstillinger 38
markør 6
signalkonflikt 9–10
spor, overføre 55
spore 6
statistikk 11
statusikoner 7
type 8
varsler 39
J
jakt og fiske 37
K
kalender 35
kalibrere
høydemåler 26, 45
kompass 24
kalkulator 35
kart 16–17
City Navigator 20
datafelter 17
datainformasjon 71
datum 44
detalj 41
måle avstand 17
maritime alternativer 42
orientering 40
punkter 41
skalere 16
sporsiden 41
tekststørrelse 41
tilpasse 16, 40
Brukerveiledning for Astro og DC 40
Indeks
kilometerteller 46
kompass
kalibrere 24
navigere 21
kursmarkør 22
L
lade DC 40-enheten 61
lagre
posisjoner 18
lagring 57, 59
legge til en hund 9
lithiumionbatteri 58, 63
loddskudd 42
M
måle avstand 17
maritim
alarmoppsett 43
farger 42
oppsett 43
microSD-kort 2, 53
minnekort 53
motorveiside 32
myGarmin 50
N
nærhetsalarmer 32
navigere
høydemåler 25
kompass 21
kursmarkør 22
posisjoner 14
Sikt og gå 23
stoppe 20
nordreferanse 45
nylige treff 20
O
oppdatere programvare
Astro 220 56
DC 30 56
P
peilemarkør 22
PIN-kode 10
POI Loader 33, 53
posisjoner 13–15
beregne gjennomsnitt for
posisjon 15
merke 13
navigere 14
projisere 15
redigere 14
slette 14
posisjonsformat 44
produktsupport 1
programvareversjon 38
punkter av interesse 20
R
radiosignaler 12, 58, 65
registrere enheten 1
retningsinnstillinger 45
ruter 29
følg vei 42
innstillinger 42
redigere 30
utenfor vei 42
Brukerveiledning for Astro og DC 4077
Indeks
S
satellittside 34
satellittsignaler 5, 6, 11, 34, 47
Sikt og gå 23
skjerminnstillinger 39
sol opp og sol ned 36
sommertid 44
sparemodus for batteri 60
spesifikasjoner 58
spill 37
spor 26
overføre hundespor 55
profiler 28
registreringsmetode 26
slette 29
spore en hund 8
språk 38
stoppeklokke 36
synslinje ved
radiokommunikasjon 12
systeminnstillinger 38
78
T
tastatur 3
tidsinnstillinger 44
datafelter 46
sol opp og sol ned 47
tilbehør 50
toner 40
tripcomputer 21
W
WAAS 38
WebUpdater 56–57
Z
zoome
auto 41
høydemåler 25
kart 16
motorveiside 32
U
unngå veityper 43
ute av kurs-alarm 43
utenfor vei 42
V
varsler
hastighet 33
hund 39
vedlikehold av enhetene 57
VHF-antenne, bytte 52
Brukerveiledning for Astro og DC 40
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for .
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
0470
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Juli 2010
Delenummer 190-01237-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising