Garmin | DC™ 40 Dog Tracking Collar | User manual | Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Brugervejledning

Garmin DC™ 40 Dog Tracking Collar Brugervejledning
Astro 320
®
brugervejledning
GPS-aktiveret sporingssystem til hunde
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt
eller delvist, uden skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet i denne brugervejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at få aktuelle
opdateringer og yderligere oplysninger om brug af dette produkt.
Garmin®, Garmin-logoet, Astro®, City Navigator®, BlueChart® og TracBack® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. DC™ 40, ANT™, ANT+™,
BaseCamp™, chirp™, HomePort™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er
et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................5
Sådan kommer du i gang................... 5
Isætning af batterier i Astro................ 5
Opladning af DC 40............................ 6
Aktivering af enhederne..................... 6
Fastgørelse af DC 40 til din hund....... 7
Oversigt over enheder........................ 8
Generelt om brugervejledningen...... 10
Sporing af din hund..................13
Kommunikation med DC 40............. 13
Navigation til din hund...................... 13
Redigering af hundeoplysninger....... 15
Sporing af din hund på kortet........... 16
Tilføjelse af hunde............................ 16
Halsbåndslås.................................... 18
Tip til Astro og DC 40........................ 18
Waypoints, ruter og spor.........21
Waypoints......................................... 21
Ruter................................................. 24
Spor.................................................. 25
Trådløs deling af data....................... 29
Navigation.................................30
Kort................................................... 30
Menuen Find.................................... 31
Detaljerede kort................................ 33
Navigationsværktøjer...............34
Kompas............................................ 34
Navigering med Sigt og gå............... 36
Tripcomputer.................................... 37
Højdeplot.......................................... 38
Alarmpunktsalarmer......................... 39
Beregning af området....................... 39
Satellit............................................... 40
Enhedsværktøjer......................41
Visning af kalender og almanak....... 41
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
3
Lommeregner................................... 41
Alarmur............................................. 42
Stopur............................................... 42
Geocaches....................................... 42
Tilpasning af din enhed...........45
Tilpasning af hovedmenuen............. 45
Tilpasning af datafelter..................... 45
Profiler.............................................. 45
Tilpasning af instrumentbrættet........ 46
Systemindstillinger........................... 47
Indstillinger for hund......................... 47
Displayindstillinger............................ 48
Indstilling af enhedstoner................. 48
Kortindstillinger................................. 49
Indstillinger for spor.......................... 50
Ændring af måleenhed..................... 50
Tidsindstillinger................................. 50
Positionsformat................................. 51
Indstillinger for kurs.......................... 51
Indstillinger af højdemåler................ 52
Indstillinger for geocaches................ 53
4
Ruteindstillinger................................ 53
Marineindstillinger............................ 54
Fitnessindstillinger............................ 55
Enhedsoplysninger..................56
Visning af enhedsoplysninger........... 56
Pleje af enhederne........................... 56
Specifikationer.................................. 57
Batterioplysninger............................. 58
Datahåndtering................................. 60
Appendiks.................................65
Kontakt til Garmins
produktsupport............................... 65
Registrering af din enhed................. 65
Køb af tilbehør.................................. 65
Reservedele..................................... 67
Indstillinger for datafelter ................. 69
Fejlfinding......................................... 73
Indeks........................................75
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Introduktion
Introduktion
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Sådan kommer du i gang
bemærk
Forsøg ikke at spore din hund ved hjælp af
Astro® og DC™ 40, før du har udført disse
opgaver.
1.
2.
3.
4.
5.
Isæt batterier i Astro (side 5).
Oplad DC 40 (side 6).
Registrer enheden (side 65).
Tænd for enhederne (side 6).
Modtag satellitsignaler (side 7).
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
6. Kalibrer kompasset (side 36).
7. Fastgør DC 40 til din hund (side 7).
8. Start en ny jagt (side 21).
Isætning af batterier i Astro
Astro bruger to AA-batterier (medfølger
ikke). Brug af NiMH- eller litiumbatterier
giver de bedste resultater.
1. Fjern batteridækslet ved at dreje
D-ringen 1/4 gang mod uret og trække
opad.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads igen.
5
Introduktion
Opladning af DC 40
Oplad DC 40 helt, før du bruger
enheden på en jagt. Opladning af et tomt
DC 40-batteri tager 4½ time.
1. Slut strømkablet ➊ til en passende
strømkilde.
Den blå lysdiode blinker, mens DC 40
oplades. Den blå lysdiode lyser
konstant, når DC 40 er fuldt opladet.
Aktivering af enhederne
1. På Astro skal du trykke på
holde den nede.
➊ og
➋
➊
2. Sæt opladerclipsen ➋ på DC 40.
3. Oplad DC 40 helt.
6
➊
2. Følg vejledningen på skærmen.
➋ og
3. På DC 40 skal du trykke på
holde den nede.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Introduktion
➋
➌
Den røde lysdiode ➌ blinker
(enkeltblink), når DC 40 er tændt og
søger efter satellitsignaler.
TIP: Tænd for DC 40, og lad den få
satellitkontakt, før du sætter den på
din hund.
Lokalisering af satellitsignaler
Før du kan spore din hund ved hjælp
af Astro og DC 40, skal begge enheder
have GPS-satellitkontakt. Modtagelse af
satellitter kan tage et par minutter.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger
eller træer.
2. Tryk kort på .
Statussiden vises. Søjlerne
indikerer signalstyrken.
3. Vent på, at DC 40 får satellitkontakt.
Enkeltblink
DC 40 søger efter
satellitsignaler.
Dobbeltblink
DC 40 har fået
satellitkontakt.
Tredobbelt
blink
DC 40 følger syv
eller flere satellitter
(bedste GPSydeevne).
Fastgørelse af DC 40 til din
hund
Fastgør DC 40 til hundens hals, så
VHF-antennen peger opad (side 9), og
lysdioden vender fremad.
7
Introduktion
Oversigt over enheder
Astro
➊ GPS-antenne
➋ VHF-antenne
Bemærk
Brug ikke en radio med kraftig effekt
(over 5 watt) tæt på Astro-enheden. Det
kan medføre uoprettelig skade på Astroenheden.
➌
Tænd/sluk-knap
➍ Display
➎ Tastatur
➏ USB-port (under vejrhætten)
➐ microSD™-kortstik (under
batteridækslet) (side 60)
➑ Monteringsryg
➊
➒ D-ring på batteridæksel
➋
➍
➌
➏
➐
➑
➎
➒
8
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Introduktion
DC 40
➊
➊
VHF-antenne
➋
Halsbånd
➌
GPS-antenne
➍
Tænd/sluk-knap
Tastatur
➋
➌
➍
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
DOG
Tryk på tasten for at se
siden Hundesporing.
MARK
Tryk på tasten for at
markere din aktuelle
position.
BACK
Tryk på tasten for at
annullere dataindtastning
eller gå tilbage til den
forrige menu eller side.
9
Introduktion
MAP
Tryk på tasten for at se
kortet.
MENU
Tryk på tasten for at åbne
menuen for den aktive
side.
Tryk to gange for at åbne
hovedmenuen.
ENTER
Tryk på tasten for at
vælge indstillinger og
bekræfte meddelelser.
Vippeknap
Tryk på knappen for at
se eller rulle gennem
indstillinger og for at flytte
kortpilen.
IN
Tryk på tasten for at
zoome ind på kortet.
OUT
Tryk på tasten for at
zoome ud på kortet.
Låsning af tastaturet
1. Tryk kort på .
2. Tryk på OUT.
10
Justering af
baggrundsbelysningen
1. Tryk kort på .
2. Brug vippeknappen til at justere
lysstyrkeniveauerne.
TIP: Du kan også trykke kort på for
at skifte mellem lysstyrkeniveauerne.
3. Tryk på ENTER for at vælge et
lysstyrkeniveau og lukke menuen.
Generelt om
brugervejledningen
Tryk på
Brug tasterne på enheden.
Vælg
Brug vippeknappen til at
vælge en indstilling eller et
element på en liste, og tryk
på ENTER.
Felt
Det sted på en side,
hvor data indtastes, eller
en indstilling vises. Et
fremhævet felt vises med
blåt.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Introduktion
Rullepanel
Standard
>
Et panel, der vises til
højre for en liste, der er
for lang til at blive vist på
skærmen på én gang.
Brug vippeknappen til at
rulle gennem en liste. Tryk
på IN eller OUT for at rulle
gennem et sæt elementer.
De oprindelige
fabriksindstillinger.
Du kan tilpasse
indstillingerne, men du
kan altid vende tilbage
til fabriksindstillingerne
ved at vælge Genskab
standardindstillingerne.
De små pile (>) angiver, at
du skal vælge en række
elementer i rækkefølge,
f.eks. "Vælg Slet > Ja".
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Statusoplysninger
Der vises statusoplysninger i
hovedmenuen, og når du trykker kort
på .
Angiver satellitsignalets styrke.
Blinker, når enheden registrerer
et signal (f.eks. en DC 40) på
den kanal, den modtager.
Angiver den resterende
batteridriftstid.
Beskeder på skærmen
Når der vises en meddelelse på skærmen,
kan du trykke på ENTER for at kvittere
for meddelelsen og lukke vinduet.
Meddelelser angiver også forbigående
tilstande, f.eks. "Beregner rute".
Meddelelsesvinduet lukkes, så snart
proceduren er færdig.
11
Introduktion
Brug af skærmtastaturet
Der vises et tastatur, når du indtaster tekst.
•
•
•
•
•
12
Brug vippeknappen til at vælge et
tegn, og tryk på ENTER.
Vælg for at slette det foregående
tegn.
Vælg for at skifte mellem store og
små bogstaver.
Tryk på IN eller OUT for at skifte
tegntilstand på tastaturet.
Vælg Udført for at gemme teksten og
lukke tastaturet.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Sporing af din hund
Sporing af din hund
Bemærk: DC 40 sender ikke sin
position til Astro, og Astro viser ikke
placeringen af DC 40, før begge enheder
har fået satellitkontakt.
Kommunikation med DC 40
Den DC 40, der er pakket med din Astro,
er blevet forbundet med Astro-enheden
på fabrikken. Hvis du bruger en DC 40,
som du har købt separat, skal du følge
vejledningen i tilføjelse af en ny hund på
side 16 for at etablere kommunikation med
Astro.
Navigation til din hund
1. Tryk på DOG > ENTER fra
hovedmenuen.
Hundeoplysningerne vises.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
2. Vælg Start.
3. Følg den magentafarvede linje på
kortet.
Visning af status for din hund
1. Tryk på DOG fra hovedmenuen for at
se siden Hundesporing.
Retningen til hunden og hundens
afstand fra Astro vises.
13
Sporing af din hund
3. Tryk på ENTER for at få vist
hundeoplysningerne.
➊
➋
➌
➍
➊
Hundemarkør (retningen til
hunden)
➋
Hundens navn
➌
Ikon for hundestatus (side 14)
➍
Afstand til hunden
2. Hvis du har flere hunde, kan du bruge
vippeknappen til at rulle gennem
listen med hunde.
Astro kan holde styr på 10 hunde.
14
Om siden Hundesporing
Den hund, du sporer, identificeres, og
hundemarkøren viser hundens retning i
forhold til dig. Hundemarkøren er mest
nøjagtig, når hunden er mere end 9,1
meter (30 fod) væk. Under den afstand
vises "NÆR" i stedet, og hundemarkøren
afkortes.
Bemærk: Hundemarkøren kan være
unøjagtig, når du er tæt på hunden.
Ikoner for hundestatus
Sidder
Bevægelse
Stand
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Sporing af din hund
I træ
Ukendt*
*Statusikonet Ukendt viser, at DC 40 ikke
har satellitkontakt, og at Astro ikke kan
bestemme hundens position.
Redigering af
hundeoplysninger
Astro tildeler standardnavnet "Hund" til
den DC 40, der er pakket sammen med
Astro.
Ændring af hundens type
Dette kræver trådløs kommunikation
med DC 40. Du skal tænde for DC 40
og placere den inden for Astro-enhedens
rækkevidde.
Du kan angive hundens type, så de
relevante symboler for hundestatus vises.
1. Tryk på DOG > ENTER fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Skift hundetype.
4. Vælg en type.
Ændring af hundens navn
1. Tryk på DOG > ENTER fra
hovedmenuen.
Hundeoplysningerne vises.
2. Vælg navnefeltet.
Skærmtastaturet vises.
3. Indtast hundens navn.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
15
Sporing af din hund
Sporing af din hund på
kortet
Tryk på MAP for at følge hunden på
kortet.
➋
➌
➊
•
•
16
Dit bevægelsesspor vises som en
blå linje ➍.
Om kortet
Når kortretningen er Spor op, kan objekter
på kortet se ud, som om de roterer
omkring din position. Når du bevæger dig,
flyttes hele kortet i den retning, du vender.
Indstil retningen til Nord op (side 49), hvis
objekterne skal være stabile.
Tilføjelse af hunde
➍
•
•
Ikonet for hundens position vises
sammen med hundens navn ➊.
Hundens bevægelsesspor vises
som en rød linje (farven kan
tilpasses) ➋.
Din position angives af
kortpilen ➌.
Astro kan spore op til 10 hunde med
DC 40-halsbånd. Hvis du køber flere
DC 40-enheder, kan du forbinde dem med
Astro. Forbindelse af enhederne kræver,
at Astro er så tæt på DC 40, at enhederne
kan røre ved hinanden, eller også skal du
kende DC 40-enhedens id-nummer.
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Vælg Tilføj hund.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Sporing af din hund
3. Følg vejledningen på skærmen.
Hundesignal – fejlfinding
Hver af de hunde, du sporer, har sit eget
id-nummer. Hvis to hunde inden for
Astro-enhedens rækkevidde har samme id,
advarer enheden dig om konflikt mellem
id-signaler. Følg vejledningen på skærmen
for at løse konflikten.
Hvis det er muligt, skal du lade Astro
tildele id'er automatisk. Du kan om
nødvendigt tildele et nyt id-nummer til en
hund.
Manuel tildeling af et hunde-id
Dette kræver trådløs kommunikation
med DC 40. Du skal tænde for DC 40
og placere den inden for Astro-enhedens
rækkevidde.
4. Tryk på MENU.
5. Vælg Kommunikations indstillinger.
6. Vælg et id, der ikke er tildelt og ikke
er i konflikt med andre id'er.
7. Skift opdateringshastighed (valgfrit).
Både opdatering hvert 30. sekund
og hvert andet minut bruger mindre
batteri, men hundesporet og indsamlet
statistik vil være mindre detaljeret.
8. Placer Astro under en meter fra DC 40.
9. Følg vejledningen på skærmen.
Fjernelse af hunde
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Vælg en hund på listen.
3. Vælg Fjern.
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Vælg en hund.
3. Vælg Vis info.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
17
Sporing af din hund
Halsbåndslås
Du kan bruge funktionen Halsbåndslås
til at beskytte din hunds id-signal med
en PIN-kode. Andre Astro-brugere skal
indtaste PIN-koden for at spore din hund.
Andre Astro-brugere kan stadig tilføje
din hund ved fysisk at berøre DC 40 med
Astro.
Aktivering af halsbåndslås
Dette kræver trådløs kommunikation
med DC 40. Du skal tænde for DC 40
og placere den inden for Astro-enhedens
rækkevidde.
1. Tryk på DOG > ENTER > MENU fra
hovedmenuen.
2. Vælg Skift PIN.
3. Indtast en entydig PIN-kode.
Bemærk: Hvis du glemmer PIN-koden,
kan du deaktivere funktionen Halsbåndslås
ved at berøre DC 40 fysisk med Astro.
18
Tip til Astro og DC 40
•
•
•
•
•
Tænd for DC 40, og lad den få
satellitkontakt, før du fastgør DC 40
på din hund. Derved får DC 40
satellitkontakt meget hurtigere.
Medbring ekstra AA-batterier til Astro
(side 58).
Brug en fuldt opladet DC 40. En
fuldt opladet DC 40 fungerer i ca. 17
timer, når der bruges rapportering med
fem‑sekunders interval.
Brug sigtelinjeradiokommunikation
(side 20).
Astro kan spore op til 10 hunde med
DC 40-halsbånd. Kun tre hunde ad
gangen kan ses på siden Hundesporing.
Du kan gøre tekststørrelsen mindre ved
at trykke på MENU og vælge Små tal.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Sporing af din hund
•
På www.garmin.com/products/astro
findes flere oplysninger, og på
www.garmin.com/astro findes et
selvstudium.
Nulstilling af hundestatistik
1. Tryk på DOG > ENTER fra
hovedmenuen.
2. Vælg Nulstil.
Midlertidigt stop for enhederne
under en jagt
Hvis du flytter hundene under en jagt og
ikke vil optage transporten af hundene,
kan du sætte sporingen af alle hunde på
pause.
1. Tryk på DOG > MENU fra
hovedmenuen.
2. Vælg Al sporing, pause.
Du kan vælge Fortsæt, når du er klar
til at fortsætte jagten.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
19
Sporing af din hund
Om sigtelinjeradiokommunikation
Astro og DC 40 bruger radiosignaler til at kommunikere. Genstande i radiosignalernes
bane forringer signalkvaliteten. Det bedste kommunikationssignal fås, hvis du sørger for
at have en sigtelinje uden forhindringer mellem Astro og hundens DC 40. Forstyrrelse af
radiobølger giver et dårligt signal. De bedste sigtelinjeforhold opnår du ved at bevæge dig
til det højeste punkt i området (f.eks. toppen af en bakke).
Bedst
God
Dårlig
20
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Waypoints, ruter og spor
Waypoints, ruter
og spor
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer
og gemmer på din enhed. Når du har
markeret en position med Astro, gemmes
den som et waypoint.
Markering af dit køretøjs position
1. Vælg Start ny jagt fra hovedmenuen.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Efter jagten kan du navigere tilbage til
køretøjet.
Markering af din aktuelle position
1. Tryk på MARK.
2. Vælg Ny, eller vælg en
standardposition såsom Lastbil eller
Lejr.
3. Vælg Udført.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Markering af en flok
Du kan markere en flok fugles position og
indtaste det omtrentlige antal opskræmte
fugle og antallet af nedlagte fugle.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på MARK.
Vælg Flok.
Indtast antal opskræmte fugle.
Indtast antal nedlagte fugle.
Vælg Udført.
Markering af et waypoint ved
hjælp af kortet
1. Tryk på MAP.
2. Flyt kortpilen til en position.
3. Tryk på ENTER > MENU.
4. Vælg Gem som waypoint.
Navigering til et waypoint
1. Vælg Find > Waypoints fra
hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg Start.
21
Waypoints, ruter og spor
TIP: Se side 53 vedrørende
navigationsindstillinger.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du
oprette et waypoint.
1. Vælg Værktøjer > Waypoint Mgr.
fra hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg en attribut (f.eks. navnet).
4. Indtast den nye information.
Søgning efter et waypoint ud fra
navnet
1. Vælg Find > Waypoints fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Stav søgning.
4. Indtast navnet på waypointet.
Der vises forekomster, efterhånden
som du vælger tegn i navnet.
5. Vælg waypointet fra listen.
22
Søgning efter et waypoint tæt på
et andet waypoint
1. Vælg Værktøjer > Waypoint Mgr.
fra hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Tryk på MENU.
4. Vælg Find nærmest her.
5. Vælg en kategori.
Listen viser waypoints tæt på det
oprindelige waypoint.
lytning af et waypoint på kortet
1. Vælg Værktøjer > Waypoint Mgr.
fra hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Tryk på MENU.
4. Vælg Flyt waypoint.
5. Flyt den markerede position til en ny
position på kortet.
6. Tryk på Enter.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Waypoints, ruter og spor
Sletning af et waypoint
1. Vælg Værktøjer > Waypoint Mgr.
fra hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Tryk på MENU.
4. Vælg Slet > Ja.
Ændring af et waypoints position
Du kan ændre et waypoints position. Hvis
du f.eks. flytter dit køretøj, kan du ændre
placeringen til din aktuelle position.
1. Vælg Værktøjer > Waypoint Mgr.
fra hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Tryk på MENU.
4. Vælg Ny position her.
Positionen skifter til din aktuelle
position.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Angivelse af position ud fra
gennemsnit
Du kan opnå en mere præcis position for
et waypoint. Astro danner et gennemsnit
ved at foretage flere aflæsninger på samme
position og bruger gennemsnitsværdien til
at give en større præcision. For at få det
bedste resultat skal du vente 90 minutter
mellem aflæsningerne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryk på MARK.
Vælg Ny.
Tryk på MENU.
Vælg Gennemsnitsposition.
Følg vejledningen på skærmen.
Når feltet Eksemplets sikkerhed når
det ønskede præcisionsniveau, skal du
vælge Gem > Udført.
23
Waypoints, ruter og spor
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at
projicere afstanden og pejlingen fra en
markeret position til en ny position.
1. Vælg Værktøjer > Waypoint Mgr.
fra hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Tryk på MENU.
4. Vælg Projicér waypoint.
5. Følg vejledningen på skærmen.
6. Vælg Gem.
Ruter
En rute er en serie punkter eller
gemte positioner, der fører dig til
målet. Se side 53, hvis du vil tilpasse
ruteindstillingerne.
24
Sådan opretter du en rute
1. Vælg Værktøjer >
Ruteplanlægning > Opret rute fra
hovedmenuen.
2. Vælg Vælg første punkt.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg det første punkt på ruten.
5. Vælg Brug.
6. Gentag trin 2-5 for at føje flere punkter
til ruten.
Navigering via en gemt rute
1. Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning
fra hovedmenuen.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Vis kort > Start.
Redigering af en rute
1. Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning
fra hovedmenuen.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Rediger rute.
4. Vælg et punkt.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Waypoints, ruter og spor
5. Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på
kortet, skal du vælge Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af
punktet på ruten, skal du vælge
Flyt ned eller Flyt op.
• Hvis du vil tilføje et ekstra punkt
på ruten, skal du vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det
punkt, du er ved at redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra
ruten, skal du vælge Fjern.
Sådan vender du en rute om
1. Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning
fra hovedmenuen.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Vend rute.
Visning af den aktive rute
1. Vælg Værktøjer > Aktiv rute fra
hovedmenuen.
2. Vælg et punkt på ruten for at få
yderligere oplysninger.
Et spor er en registrering af din rute og
hundens rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den
registrerede rute, inklusive tid, position og
højde for hvert punkt.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Sletning af alle ruter
1. Vælg Værktøjer > Ruteplanlægning
fra hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Slet alle > Ja.
Spor
25
Waypoints, ruter og spor
Registrering af sporlog
1. Vælg Opsætning > Spor > Sporlog
fra hovedmenuen.
2. Vælg Optag, vis ikke eller Optag, vis
på kort.
Hvis du vælger Optag, vis på kort,
vises en sporlinje på kortet.
3. Vælg Optagemetode.
4. Vælg en funktion:
• Vælg Distance, og indtast et
distanceinterval.
• Vælg Tid, og indtast et
tidsinterval.
• Vælg Automatisk for at angive
frekvensintervallet.
BEMÆRK: Ved brug af
intervallet Oftest opnås de fleste
spordetaljer, men enhedens
hukommelse fyldes hurtigere.
Der oprettes en sporlog, mens du bevæger
dig med enheden tændt.
26
Visning af et spor på kortet
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Vis kort.
Visning af Højde plot af et spor
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Højde plot.
4. Afslutte en handling:
• Tryk til venstre eller højre på
vippeknappen for at rulle langs
sporet.
Mens du ruller, kan du trykke på
ENTER for at se punktet på kortet.
• Tryk vippeknappen opad eller
nedad for at indstille zoomområdet.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Waypoints, ruter og spor
DEM-kort (Digital Elevation
Models)
Med DEM-kort (Digital Elevation Models)
kan du oprette en sporhøjdeprofil, der
omfatter højdedata. Gå til www.garmin
.com/cartography/ontheTrail for at få flere
oplysninger om amerikanske TOPO-kort.
Sådan gemmer du hele
sporloggen
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Gem spor.
Du bliver bedt om at indtaste et navn
på sporet.
4. Følg vejledningen på skærmen.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Sådan gemmer du en del af
sporloggen
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Gem del.
4. Følg vejledningen på skærmen.
Markering af en position på et
gemt spor
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Kort.
4. Flyt kortpilen til en position på sporet.
5. Tryk på MARK.
6. Vælg Ny.
7. Rediger eventuelt positionsoplysningerne.
27
Waypoints, ruter og spor
Start af TracBack
Du kan bruge TracBack® med et aktuelt
spor til at navigere tilbage til begyndelsen
af et spor. Det kan være nyttigt, når du skal
finde vej tilbage til lejren eller køretøjet.
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg Aktuelt spor > Vis kort >
TracBack.
Dit startpunkt, spor og slutpunkt vises
på kortet.
3. Naviger ved hjælp af kortet (side 30)
eller kompasset (side 34).
Arkivering af sporlogge
Du kan arkivere gemte spor for at spare
hukommelsesplads.
Manuel arkivering af et spor
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Arkiver.
28
Opsætning af automatisk
sporarkivering
1. Vælg Opsætning > Spor >
Automatisk arkivering fra
hovedmenuen.
2. Vælg Når fuld, Daglig, eller Ugentlig.
Sådan rydder du det aktuelle
spor:
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg Aktuelt spor eller Hundespor.
3. Vælg hunden, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg Ryd aktuelt spor > Ja.
Sådan sletter du et spor
1. Vælg Værktøjer > Spor Manager fra
hovedmenuen.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Slet > Ja.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Waypoints, ruter og spor
Trådløs deling af data
Inden du kan dele data trådløst, skal du
være højst 3 m (10 fod) fra en kompatibel
Garmin-enhed.
Deling af waypoints, geocaches,
ruter og spor
1. Vælg Værktøjer > Del trådløst fra
hovedmenuen.
2. Vælg Send eller Modtag.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Din enhed sender oplysninger
om hundens navn, enheds-id og
opdateringshastighed.
Modtagelse af hundeoplysninger
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Modtag trådløst.
Deling af hundeoplysninger
Før du kan dele hundeoplysninger med en
anden Astro-bruger, skal brugeren indstille
sin Astro til at modtage trådløst og placere
den inden for rækkevidde af den sendende
enhed og DC 40.
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Vælg en hund.
3. Vælg Del trådløst.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
29
Navigation
Navigation
Kort
Astro har et indbygget konturkort, der
omfatter store byer, hovedveje og omrids
af søer og floder. I eksemplet vises ekstra
kortdetaljer ved hjælp af City Navigator®.
Gå til www.garmin.com.
Positionsikonet repræsenterer din
position på kortet. Mens du bevæger dig,
flytter positionsikonet sig og efterlader
en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises også på kortet.
➊
➋
➌
➍
➎
30
➊
Kortorienteringspil
➋
Rutevejledning
➌
Rute til destination (side 31)
➍
Din aktuelle position
➎
Kortskala
Skalering af kortet
Tryk på IN og OUT for at ændre
kortets skala.
Ændring af kortretningen
1. Tryk på MENU fra kortsiden.
2. Vælg Opsæt kort > Orientering.
3. Vælg en orientering:
• Vælg Nord op for at vise nord
øverst på siden.
• Vælg Spor op for at vise din
aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg Biltilstand for at vise i
perspektiv.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Navigation
Måling af afstand
Du kan måle afstanden mellem to punkter.
1. Tryk på MAP > MENU.
2. Vælg Mål distance.
Der vises en pil på din nuværende
position.
3. Flyt pilen til det punkt, du vil måle fra,
og tryk på ENTER.
4. Flyt pilen til det andet punkt.
Afstanden vises på kortet.
Tilpasning af datafelter på kortet
Du kan få vist op til fire datafelter
øverst på kortet, der giver rejse- og
navigationsoplysninger.
1. Vælg Opsætning > Kort > Datafelter
fra hovedmenuen.
2. Vælg antallet af datafelter.
3. Tryk på MAP > MENU.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
4. Vælg Skift datafelter.
5. Vælg et felt.
En liste med indstillinger for datafelter
vises (side 69).
6. Vælg en funktion.
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at søge efter
waypoints, byer og koordinater. Du kan
downloade og navigere til fotos, spor og
geocaches. Der vises flere kategorier, hvis
der er indlæst ekstra, kompatible detailkort
på enheden. Når du åbner en kategori, vil
listen indeholde elementer, der befinder
sig tæt på din nuværende position eller
kortpilen (hvis den er aktiv).
Navigation til en destination
Du kan navigere til en destination ved
hjælp af kortet eller kompasset.
1. Vælg Find fra hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
31
Navigation
3. Vælg en destination.
4. Vælg Start.
Kortsiden åbnes med ruten markeret
med en magentarød linje.
5. Naviger til destinationen (side 21).
Afbrydelse af navigation
Vælg Find > Stop navigation fra
hovedmenuen.
Søgning efter nyligt fundne
positioner
1. Vælg Find > Nyligt fundne fra
hovedmenuen.
2. Vælg et emne.
Søgning efter waypoints, spor,
ruter eller byer
1. Vælg Find fra hovedmenuen.
2. Vælg Waypoints, Spor, Ruter eller
Byer.
En liste over elementer nær din
aktuelle position vises.
32
3. Vælg et element på listen.
Søgning efter fotos
Inden du kan navigere til et foto med
positionsoplysninger, skal du downloade
(http://my.garmin.com) eller overføre et
foto til enheden (side 62).
1. Vælg Find > Fotos fra hovedmenuen.
2. Vælg et foto.
Søgning efter en position ved
hjælp af koordinater
Du kan ændre kortets datumformat
(side 51).
1. Vælg Find > Koordinater fra
hovedmenuen.
2. Indtast koordinaterne.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Navigation
Detaljerede kort
Du kan bruge de valgfri City Navigatorkort til at søge efter adresser, vejkryds
og andre positioner. De detaljerede kort
indeholder millioner af interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder. Gå til www.garmin.com
/us/maps/.
Sådan finder du en adresse
1. Vælg Find > Adresser fra
hovedmenuen.
2. Indsæt land eller region, by, vejnavn
og husnummer.
Der vises forekomster, efterhånden
som du vælger tegn i navnet.
3. Vælg adressen på listen.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Søgning efter et interessepunkt
1. Vælg Find fra hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling for at se
interessepunkter tæt på din aktuelle
position:
• Vælg Alle POI'er.
• Vælg en kategori med
interessepunkter.
3. Tryk på MENU for at indsnævre
søgningen.
4. Vælg et element på listen.
33
Navigationsværktøjer
Navigationsværktøjer
Navigationsværktøjer er funktioner, der
supplerer GPS-funktionerne i Astro.
•
•
•
•
•
•
•
Kompas (side 34)
Sigt og gå (side 36)
Tripcomputer (side 37)
Højdeplot (side 38)
Alarmpunktsalarmer (side 39)
Arealberegning (side 39)
Satellit (side 40)
2. Drej dig i pejlingsmarkørens retning,
indtil pilen peger mod toppen af
kompasset.
Om kompasset
➊
➋
Kompas
Astro har et elektronisk kompas med tre
akser.
Navigering med kompasset
1. Vælg Værktøjer > Kompas fra
hovedmenuen.
34
➌
•
•
Kompasset leverer navigationsdata ➊,
f.eks. nuværende fart og forventet
ankomsttidspunkt.
Når du navigerer til en destination,
peger pejlingsmarkøren ➋ mod din
destination, uanset hvilken retning du
bevæger dig i. Når pejlingsmarkøren
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Navigationsværktøjer
•
peger mod toppen af kompasset,
bevæger du dig direkte mod din
destination.
Kompasringen ➌ bevæger sig for at
angive nordlig retning.
Navigation med pejlingsmarkør
Dette er mest nyttigt, når du navigerer
på vand, eller hvor der ikke er større
forhindringer på din rute. Funktionen
hjælper dig med at undgå farer på begge
sider af kursen som f.eks. grundt vand
eller undervandsklipper.
1. Vælg Opsætning > Retning >
Linjen Go To (pil) Kurs (CDI)
fra hovedmenuen.
➋
➊
➍
•
•
•
•
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
➌
Kursmarkøren ➊ angiver dit
forhold til en kurslinje ➋, der fører
til destinationen.
Kursmarkøren angiver en
indikation af afdrift (højre eller
venstre) i forhold til skalaen ➌.
Skalaen refererer til afstanden
mellem prikkerne på indikatoren
for afvigelse fra kursen ➍.
Kurslinjen til din destination
er baseret på dit oprindelige
begyndelsespunkt.
35
Navigationsværktøjer
2. Gå tilbage til "Kurslinje til destination"
for at kompensere for afvigelse og
komme tilbage til kursen.
Kompaskalibrering
bemærk
Kalibrer det elektroniske kompas
udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter,
der kan påvirke magnetfelter, som f.eks.
biler, bygninger eller strømførende
luftledninger.
Astro har et elektronisk kompas med
tre akser. Kalibrer altid kompasset efter
ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er
blevet udskiftet.
1. Tryk på DOG > MENU fra
hovedmenuen.
2. Vælg Kalibrer kompas > Start.
3. Følg vejledningen på skærmen.
36
Visning af hundemarkører på
kompasset
Du kan få vist markører på kompasset for
at spore retningen for de første tre hunde
på hundelisten.
1. Vælg Værktøjer > Kompas fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Vis hund træder an.
Navigering med Sigt og gå
Du kan rette enheden mod et objekt
på afstand, f.eks. et vandtårn, fastlåse
retningen og derefter navigere til objektet.
1. Vælg Værktøjer > Sigt og gå fra
hovedmenuen.
Pejlingsmarkøren peger mod toppen af
kompasset.
2. Peg enheden mod et objekt.
3. Vælg Lås retning.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Navigationsværktøjer
4. Vælg en funktion:
• Vælg Sæt kurs for at navigere til
det fjerne objekt.
• Vælg Projicer waypoint (side 24).
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle
hastighed, gennemsnitshastighed,
maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger.
Tilpasning af tripcomputeren
1. Vælg Værktøjer > Tripcomputer fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Store tal for at ændre
størrelsen på de tal, der vises på
siden Tripcomputer.
• Vælg Skift datafelter (side 69).
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
•
Vælg Skift instrumentbræt for at
ændre det tema og de oplysninger,
der vises på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Dine personligt
tilpassede indstillinger huskes af
instrumentbrættet og slettes ikke,
når du skifter profil (side 45).
Nulstilling af tripcomputeren
Hvis du vil have præcise oplysninger,
skal du nulstille tripoplysningerne, før du
begynder på en ny tur.
1. Vælg Værktøjer > Tripcomputer fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Nulstil.
4. Vælg de elementer, du vil nulstille,
eller vælg Nulstil alle indstillinger.
37
Navigationsværktøjer
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for
afstand. Hvis du vil tilpasse højdeplottet,
skal du se side 52.
Visning af punkter på højdeplottet
1. Vælg Værktøjer > Højdeplot fra
hovedmenuen.
2. Tryk til venstre eller højre på
vippeknappen for at rulle hen over
plottet.
38
3. Vælg individuelle punkter på et
højdeplot for at se aflæsningen af
højde (eller tryk) og det klokkeslæt og
den dato, hvor punktet blev registreret.
Navigering til et punkt på plottet
1. Vælg Værktøjer > Højdeplot fra
hovedmenuen.
2. Tryk til venstre eller højre på
vippeknappen for at rulle hen over
plottet.
3. Tryk på Enter.
Punktet vises på kortet med
positionskoordinater, kompaspejlingen
og afstanden fra din nuværende
position.
4. Tryk på MARK for at gemme punktet
som et waypoint.
5. Naviger til waypointet (side 21).
Indstilling af zoomområder
1. Vælg Værktøjer > Højdeplot fra
hovedmenuen.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Navigationsværktøjer
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Juster zoomområder.
4. Brug vippeknappen til at indstille
zoomområdet på den lodrette akse.
5. Brug vippeknappen til at indstille
zoomområdet på den vandrette akse.
Kalibrering af højdemåleren
1. Gå til en position, hvor du kender
højden eller det barometriske tryk.
2. Vælg Opsætning > Højdemåler >
Kalibrer højdemåler fra
hovedmenuen.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Alarmpunktsalarmer
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når
du er inden for en angivet afstand fra en
bestemt position. Der lyder en tone, når du
kommer inden for den angivne radius.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Indstilling af alarmpunktsalarm
1. Vælg Værktøjer >
Alarmpunktsalarmer > Opret alarm
fra hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en placering.
4. Vælg Brug.
5. Indsæt en radius.
Når du har indstillet alarmpunktsalarmen,
kan du tilpasse toner (side 48).
Sletning af alarmpunktsalarm
1. Vælg Værktøjer >
Alarmpunktsalarmer fra
hovedmenuen.
2. Vælg en alarm.
3. Vælg Slet > Ja.
Beregning af området
1. Vælg Værktøjer > Arealberegning >
Start.
2. Gå langs omkredsen af det område, der
skal beregnes.
39
Navigationsværktøjer
3. Vælg Beregn, når du er færdig.
4. Vælg eventuelt Skift enheder for at
skifte måleenhed.
5. Vælg Gem spor.
Satellit
Siden Satellit viser nuværende position,
GPS-nøjagtighed, satellitpositioner og
signalstyrke.
Ændring af satellitvisning
1. Vælg Værktøjer > Satellit fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge
Spor op for at ændre visningen af
satellitterne, så de er orienteret med dit
aktuelle spor mod toppen af skærmen.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge
Multifarvet for at tildele en specifik
farve til satellitten i visningen og til
statuslinjen for signalstyrke for den
pågældende satellit.
40
Slå GPS fra
1. Vælg Værktøjer > Satellit fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Brug uden GPS.
Simulering af en position
Før du kan simulere en position, skal du
slukke for GPS'en.
1. Vælg Værktøjer > Satellit fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Angiv position på kortet.
4. Vælg en placering.
5. Vælg Brug.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Enhedsværktøjer
Enhedsværktøjer
Visning af kalender og
almanak
Du kan få vist enhedsaktivitet, f.eks.
hvornår et waypoint blev gemt, og
almanakoplysninger for solen og månen
og jagt og fiskeri.
1. Vælg Værktøjer fra hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist
enhedsaktivitet for specifikke dage,
skal du vælge Kalender.
• Hvis du vil have vist oplysninger
som solopgang, solnedgang og
månenedgang, skal du vælge Sol
og måne.
• Hvis du vil have vist, hvilke
tidspunkter der forventes at være
de bedste til jagt og fiskeri, skal du
vælge Jagt og fiskeri.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
3. Du kan bruge pilene til at se en anden
måned.
4. Vælg en dag.
Lommeregner
Astro har en standardlommeregner og en
videnskabelig lommeregner.
Åbning af
lommeregnerprogrammet
1. Vælg Værktøjer > Lommeregner fra
hovedmenuen.
2. Afslutte en handling:
• Brug standardlommeregneren.
• Tryk på MENU, og vælg
Videnskabelig for at bruge
funktioner i den videnskabelige
lommeregner.
41
Enhedsværktøjer
Alarmur
Stopur
Indstilling af en alarm
Hvis du ikke bruger enheden i øjeblikket,
kan du indstille enheden til at tænde på et
bestemt tidspunkt.
Brug af stopur
1. Vælg Værktøjer > Stopur fra
hovedmenuen.
2. Tryk eventuelt på MENU for at
indstille den måde, stopuret registrerer
omgange på.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Omgang ved knap tryk for
at afslutte omgangen manuelt hver
gang.
• Vælg Efter afstand for at markere
omgangen automatisk efter en
bestemt afstand.
Indstil distanceenhed og -værdi
ved at trykke på MENU og vælge
Indsæt omgangsdistance.
1. Vælg Værktøjer > Tidsalarm > fra
hovedmenuen.
2. Vælg klokkeslætsfeltet for at indtaste
klokkeslættet.
3. Vælg Slå alarm til.
4. Vælg en funktion.
Alarmen udløses på det valgte
tidspunkt. Hvis enheden er slukket på
alarmtidspunktet, tændes enheden og
alarmen udløses.
Geocaches
En geocache er som en skjult skat.
Geocaching er når du leder efter skjulte
skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der
er offentliggjort online af dem, der skjuler
geocachen.
42
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Enhedsværktøjer
Download af geocaches
1. Tilslut enheden til computeren
(side 61).
2. Gå til www.opencaching.com.
3. Opret evt. en konto.
4. Log på.
5. Følg vejledningen på skærmen.
Søgning efter en geocache
Før du kan navigere til en geocache, skal
du downloade (side 43) eller sende en
geocache trådløst til enheden (side 29).
1. Vælg Opsætning > Geocaches fra
hovedmenuen.
2. Vælg en geocache.
3. Vælg Start for at navigere til
geocachens position.
Når en geocache er blevet fundet,
markerer Astro geocachen som fundet,
registrerer en post i kalenderen og
viser den nærmeste geocache.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Filtrering af listen med geocaches
Du kan filtrere listen over geocaches
baseret på visse faktorer, som f.eks.
sværhedsgraden.
1. Vælg Find > Geocaches fra
hovedmenuen.
2. Tryk på MENU.
3. Vælg Anvend filter > Hurtigt filter.
4. Vælg de emner, der skal filtreres.
5. Vælg Søg.
Oprettelse og lagring af et
geocachefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre
til geocaches baseret på de specifikke
faktorer, du vælger. Når du har angivet
filteret, kan du anvende det på listen over
geocaches.
1. Vælg Opsætning > Geocaches >
Opsætning af filter > Opret filter fra
hovedmenuen.
2. Vælg de emner, der skal filtreres.
43
Enhedsværktøjer
3. Vælg en funktion:
• Vælg Søg for at anvende filteret til
listen over geocaches.
• Tryk på BACK for at gemme
filteret.
Når filteret er gemt, bliver det
automatisk navngivet.
Redigering af et tilpasset
geocachefilter
1. Vælg Opsætning > Geocaches >
Opsætning af filter > Opret filter fra
hovedmenuen.
2. Vælg et filter.
3. Vælg Rediger filter eller Rediger
navn.
Aktiver chirp-søgning
1. Vælg Opsætning > Geocaches fra
hovedmenuen.
2. Vælg chirp™ Søgning > Til.
Søgning efter en geocache med en
chirp
1. Vælg Find > Geocaches > Vis
oplysninger for chirp™ fra
hovedmenuen.
2. Start navigering til en geocache.
Når du er inden for 10 m (32,9 fod) fra
den geocache, der indeholder en chirp,
vises oplysningerne om chirpen.
3. Hvis Start (hvis Start vises) for at
navigere til næste fase af geocachen.
chirp
En chirp™ er et lille Garmin-tilbehør, som
du kan programmere og efterlade i en
geocache. Det er kun ejeren af chirpen, der
kan programmere en chirp, men alle kan
finde en chirp i en geocache. Hvis du vil
have flere oplysninger om programmering
af en chirp, skal du se Brugervejledning til
chirp på www.garmin.com.
44
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af din enhed
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan føje elementer til hovedmenuen,
slette elementer og ændre elementernes
rækkefølge.
1.
2.
3.
4.
Tryk på MENU fra hovedmenuen.
Vælg Skift elementrækkefølge.
Vælg et menupunkt.
Vælg en funktion:
• Vælg Flyt, og revider listens
rækkefølge.
• Vælg Indsæt for at føje et nyt
element til listen.
• Vælg Fjern for at slette et element
på listen.
Tilpasning af datafelter
Inden du kan ændre kortets datafelter, skal
du aktivere dem (side 31).
1. Tryk på MENU fra kortet,
tripcomputeren, kompasset eller
højdeplottet.
2. Vælg Skift datafelter.
3. Vælg et datafelt.
4. Vælg en funktion.
Du kan se beskrivelser af datafelter på
side 69.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der
optimerer din enhed baseret på, hvordan
du bruger den. Dine indstillinger og
visninger kan f.eks. være forskellige,
når du bruger enheden til jagt eller til
geocaching.
Når du bruger en profil, og du ændrer
indstillinger, som f.eks. datafelter eller
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
45
Tilpasning af din enhed
måleenheder, gemmes ændringerne
automatisk som en del af profilen.
Valg af en profil
1. Vælg Værktøjer > Profilskift fra
hovedmenuen.
2. Vælg en profil.
Oprettelse af en brugerdefineret
profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og
datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.
1. Tilpas indstillingen efter behov
(side 47–55).
2. Tilpas datafelterne efter behov
(side 45).
3. Vælg Værktøjer > Profilskift fra
hovedmenuen.
4. Tryk på MENU.
5. Vælg Profiler til opsætning > Opret
profil > OK.
Redigering af et profilnavn
1. Vælg Værktøjer > Profilskift fra
hovedmenuen.
2. Vælg en profil.
3. Vælg Rediger navn.
4. Indtast det nye navn.
Sletning af en profil
1. Vælg Værktøjer > Profilskift fra
hovedmenuen.
2. Vælg en profil.
3. Vælg Slet > Ja.
Tilpasning af
instrumentbrættet
Instrumentbrættet er en tilpasset
gruppering af data, der kan være nyttige
til en specifik eller generel opgave,
som f.eks. geocaching. Du kan tilpasse
instrumentbrættet til kompasset eller
tripcomputeren.
1. Åbn den side, hvor du vil tilpasse
instrumentbrættet.
46
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Tilpasning af din enhed
2. Tryk på MENU fra kompasset eller
tripcomputeren.
3. Vælg Skift instrumentbræt.
4. Vælg et instrumentbræt.
Indstillinger for hund
Vælg Opsætning > Hunde fra
hovedmenuen.
•
Systemindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > System.
•
•
•
GPS – indstiller GPS'en til Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service) eller
Demofunktion (GPS fra). Hvis du vil
have oplysninger om WAAS, skal du
gå til www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Sprog – indstiller sproget på enheden.
bemærk: Når du ændrer
tekstsproget, ændrer dette ikke sproget
for brugerindtastede data eller kortdata
som f.eks. vejnavne.
Batteritype – giver dig mulighed
for at vælge den type AA-batteri, du
bruger (side 57).
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
•
•
Hundesporlængde på kort – indstiller
hundesporets længde (varighed i timer
eller minutter) på kortet.
Zoom kort til hunde – zoomer
automatisk ud på kortet for at vise alle
hundenes positioner og din position,
medmindre du bruger vippeknappen
til at panorere manuelt på kortet.
Hundealarmer – indstiller
hundealarmer til Kun tone, Kun
vibration, Tone og vibration eller
Fra.
◦◦ Stand-alarm – angiver at hunden
har taget stand.
◦◦ Jaget vildt op i træ-alarm –
angiver, at hunden har jaget byttet
op i et træ og har begrænset sine
egne bevægelser til et lille område
i 60 sekunder.
47
Tilpasning af din enhed
◦◦ GPS mistet-alarm – angiver, at
hundens DC 40 har mistet GPSsatellitkontakt.
◦◦ Mistet kommunikation-alarm –
angiver, at Astro ikke modtager
signaler fra DC 40.
Tilpasning af hundeliste
1. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
2. Vælg en hund.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Flyt ned, og revider
rækkefølgen på hundelisten.
• Vælg Fjern for at slette en hund
på listen.
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Display fra
hovedmenuen.
48
•
•
•
•
Tid til lys slukker – justerer længden
af tiden, inden baggrundsbelysningen
slukkes.
Bemærk: Se side 10, hvis du
vil justere baggrundsbelysningens
lysstyrke.
Batterisparetilstand – sparer
batteristrøm og forlænger batteriets
levetid.
Farver – indstiller de farver, der
anvendes på enhedens skærme.
Fasthold skærmbillede – gør det
muligt at fastholde skærmbilleder på
enheden.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser,
taster, advarsler om sving og alarmer.
1. I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Toner.
2. Vælg en tone for hver hørbar type.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Tilpasning af din enhed
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort fra
hovedmenuen.
•
•
•
•
Orientering
◦◦ Nord op – viser altid nord øverst
på siden.
◦◦ Spor op – viser din aktuelle
rejseretning på den øverste del af
siden.
Vejledningstekst – gør det muligt
at vælge, hvornår du vil have vist
vejledningstekst på kortet.
Datafelter – side 69.
Avanceret opsætning – indstiller
zoomniveauerne, tekststørrelsen og
detaljeniveauet for kortet.
◦◦ Auto Zoom – vælger automatisk
det optimale zoomniveau til brug
på kortet. Når Fra er valgt, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
•
◦◦ Zoom niveauer – vælger
zoomniveau for kortelementer.
◦◦ Tekst størrelse – vælger
tekststørrelse for kortelementer.
◦◦ Detaljer – justerer mængden
af detaljer, der vises på kortet.
Når der vises flere detaljer, kan
korttegningen være langsommere.
◦◦ Skyggerelief – viser detaljeret
relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Kortinformation – gør det muligt at
aktivere eller deaktivere de kort, der
aktuelt er indlæst på enheden. Du kan
se, hvordan du køber yderligere kort,
på side 67.
49
Tilpasning af din enhed
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor fra
hovedmenuen.
•
•
•
•
•
50
Spor log – aktiverer eller deaktiver
sporregistrering.
Optagemetode – vælger en
registreringsmetode. Auto registrerer
sporene med variable mellemrum for
at oprette den optimale gengivelse af
dine spor.
Optageinterval – vælger et interval
for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter danner et mere
detaljeret spor, men det fylder også
sporloggen hurtigere.
Automatisk arkivering – vælger
en automatisk arkiveringsmetode til
at administrere dine spor. Sporene
gemmes og slettes automatisk
afhængigt af brugerindstillingen.
Farve – ændrer farven på sporlinjen
på kortet.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenheden for distance
og hastighed, højde, dybde, temperatur
og tryk.
1. I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Enheder.
2. Vælg en måletype.
3. Vælg en måleenhed for indstillingen.
Tidsindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Tid.
•
•
Tidsformat – gør det muligt at vælge
12- eller 24-timers tidsformat på
displayet.
Tidszone – gør det muligt at vælge
enhedens tidszone. Du kan vælge
Automatisk for at indstille tiden
automatisk ud fra GPS-positionen.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Tilpasning af din enhed
Positionsformat
Indstillinger for kurs
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Positionsformat.
Bemærk: Brug standardværdierne,
medmindre du har en god forståelse af
retninger og nordreference.
Bemærk: Du skal kun ændre
positionsformat eller kortdatum, hvis du
anvender et kort eller søkort, der angiver et
andet positionsformat.
•
•
•
Positionsformat – indstiller det
positionsformat, som en given
koordinatlæsning vises i.
Kort datum – indstiller det
koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære – viser det koordinatsystem, som enheden bruger. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Du kan vælge den type kursvisning og
nordreference, der bruges til at beregne en
retning.
Vælg Opsætning > Retning fra
hovedmenuen.
•
•
•
Display – indstiller kompassets type af
retningsvisning.
Nordreference – indstiller kompassets
nordreference.
Linjen Go To (pil) – gør det muligt at
vælge, hvordan kursen vises.
◦◦ Pejling (Lille eller Stor) –
retningen til din destination.
◦◦ Kurs (CDI) – indikatoren for
afvigelse af kurs viser dit forhold
51
Tilpasning af din enhed
•
•
til en kurslinje, der fører til en
destination.
Kompas – skifter fra et elektronisk
kompas til et GPS-kompas, når du
bevæger dig med en højere hastighed
i et bestemt tidsrum (Auto), eller slår
kompasset fra.
Kalibrer kompas – side 36.
Indstillinger af højdemåler
•
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Højdemåler.
•
•
52
Autokalibrering – højdemåleren
kalibrerer sig selv, hver gang du
tænder for enheden.
Barometer tilstand
◦◦ Variabel højde – lader
barometeret måle ændringer i
højden, mens du bevæger dig.
•
◦◦ Fast højde – antager, at enheden
står stille i en fast højde. Derfor
bør barometertrykket kun ændres
på baggrund af vejrforholdene.
Bemærk: Du kan bruge
funktionen, når du har tænkt dig at
blive på stedet. Der registreres ikke
tripdata, når Fast højde er slået til.
Tryk-trend registrering
◦◦ Gem ved opstart – registrerer
kun trykdata, når enheden tændes.
Dette kan være nyttigt, når du ser
efter trykfronter.
◦◦ Gem altid – registrerer trykdata
hvert 15. minut, også når enheden
er slukket.
Plot type
◦◦ Højde/tid – registrerer
højdeændringer over en periode.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Tilpasning af din enhed
•
◦◦ Højde/distance – registrerer
højdeændringer over en afstand.
◦◦ Barometrisk tryk – registrerer det
barometriske tryk over en periode.
◦◦ Omgivende tryk – registrerer
omgivelsernes tryk over en
periode.
Kalibrer højdemåler – side 39.
Indstillinger for geocaches
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Geocaches.
•
•
Liste over geocaches – gør det muligt
at vise listen over geocaches efter
navne eller koder.
Fundne geocaches – gør det muligt at
redigere antallet af fundne geocaches.
Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (side 43).
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
•
•
•
Opsætning af filter – side 43.
chirp™ Søgning – side 44.
Programmer chirp™ – programmerer
chirp-tilbehøret. Se Brugervejledning
til chirp på www.garmin.com.
Ruteindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Ruter.
•
Rute præference – giver dig mulighed
for at vælge en rutepræference til
beregning af ruten.
◦◦ Direkte linje – beregner punkt-tilpunkt-ruter.
◦◦ På vej (tid) (kræver detaljerede
kort) – beregner "ad vejen"-ruter,
hvor køretiden er kortest mulig.
53
Tilpasning af din enhed
•
•
•
54
◦◦ På vej (distance) (kræver
detaljerede kort) – beregner "ad
vejen"-ruter, hvor afstanden er
kortest mulig.
◦◦ Spørg – du bliver bedt om at
vælge en rutemetode, før ruten
beregnes.
Beregn ruter – gør det muligt at
vælge en transportmetode for at
optimere ruten.
Lås på vej – låser det positionsikon,
der repræsenterer din position på
kortet, på den nærmeste vej.
Skift i Direkte linje – kun tilgængelig
for visse aktiviteter.
◦◦ Auto – leder dig automatisk til dit
næste punkt.
◦◦ Manuel – lader dig vælge det
næste punkt på ruten.
•
◦◦ Distance – leder dig til det næste
punkt på ruten, når du befinder dig
inden for den angivne afstand af
dit aktuelle punkt.
Opsætning af "undgå" – (kun
tilgængelige for visse aktiviteter) lader
dig vælge den vejtype, du vil undgå.
Marineindstillinger
I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Marine.
•
Marinekorttilstand – gør det muligt
at vælge et søkort eller et fiskekort:
◦◦ Nautisk – viser forskellige
kortfunktioner i forskellige farver,
så marine-interessepunkterne
bliver lettere at aflæse. Det
nautiske kort minder om udseendet
af papirkort.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Tilpasning af din enhed
•
•
◦◦ Fiskeri – (kræver søkort) viser
detaljerede bundkonturer
og dybdeforhold. Forenkler
kortvisningen til optimal brug
under fiskeri.
Udseende – lader dig indstille
udseendet for marine navigationshjælp
på kortet.
Opsætning af marinealarm
◦◦ Anker alarm – alarmen udløses,
når du overskrider en specificeret
driveafstand, mens du ligger for
anker.
◦◦ Kursafvigelsesalarm – alarmen
udløses, når du afviger fra kursen
ved en specificeret distance.
◦◦ Dybt vand/Lavt vand – alarmen
udløses, når du kommer til vand
med en specifik dybde.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Indstilling af marinealarmer
1. Vælg Opsætning > Marine >
Opsætning af marinealarm fra
hovedmenuen.
2. Vælg en alarmtype.
3. Vælg Til.
4. Indtast en distance.
Fitnessindstillinger
Du kan finde flere oplysninger om
fitnesstilbehør på side 66.
55
Enhedsoplysninger
Enhedsoplysninger
Visning af
enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og
licensaftale.
Vælg Opsætning > Om fra
hovedmenuen.
Pleje af enhederne
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af enhederne
1. Brug en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2. Tør den af.
Rengøring af skærmen
1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
56
2. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens efter behov.
3. Fugt kluden med væsken, og tør
forsigtigt skærmen af.
Nedsænkning i vand
bemærk
Astro og DC 40 er vandtæt i henhold
til IEC 60529 IPX7. De kan modstå
nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan gøre
skade på enhederne. Efter nedsænkningen
skal du tørre enhederne af og lade dem
lufttørre, inden de anvendes eller oplades.
Ekstreme temperaturer
bemærk
Opbevar ikke Astro eller DC 40, hvor
enhederne kan blive udsat for ekstreme
temperaturer, da der kan opstå permanent
skade.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Astro
DC 40
Vandtæthed
Vandtæt i henhold til
IEC 60529 IPX7
Vandtæthed
Vandtæt i henhold til
IEC 60529 IPX7
Batteritype
Batteritype
To 1,5 V AA-batterier
(alkaline, NiMH eller
litium)
Internt, genopladeligt
litiumionbatteri
Batterilevetid
Levetid for
alkalinebatterier
Op til 15 timer, typisk
brug
Fra 17 til 48 timer.
Opladning tager ca.
4 ½ time.
Levetid for
NiMH- eller
litiumbatterier
Op til 20 timer, typisk
brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 60 °C
(-4 °F til 140 °F)
Fra 0 til 45 °C
(32 °F til 113 °F)
Driftstemperaturområde
Fra -20 °C til 70 °C
(-4 °F til 158 °F)
Se batterioplysninger
på side 58.
Opladningstemperaturområde
Computergrænseflade
USB 2.0 full speed
Trådløs
rækkevidde
Højst 30,5 cm (12")
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
57
Enhedsoplysninger
Batterioplysninger
 advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
 advarsel
Temperaturklassificeringen for enheden
kan overskride brugsområdet for visse
batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer. Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres
kapacitet, når temperaturen falder. Brug
litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under
frysepunktet.
Udskiftning af batterier
Se side 5.
Valg af batteritype
1. Vælg Opsætning > System >
Batteritype fra hovedmenuen.
2. Vælg Alkaline, Litium eller
Genopladeligt NiMH.
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge Astro
i flere måneder, skal du tage batterierne
ud. Gemte data mistes ikke, når batterierne
tages ud.
Opbevaring af DC 40
Litiumionbatteriers opladningskapacitet
forringes normalt over tid, men kan
blive forringet hurtigere, hvis batterierne
udsættes for høj temperatur. Opbevaring
af et fuldt opladet batteri i mere end tre
måneder et sted, hvor det er udsat for
høj temperatur (over 21 °C eller 70 °F),
kan forringe dets opladningskapacitet
betragteligt.
•
58
Oplad batteriet inden opbevaring til ca
50 % af dets kapacitet, og opbevar det
et køligt, tørt sted, hvor temperaturen
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Enhedsoplysninger
•
•
ikke forventes at overstige almindelige
husholdningsniveauer.
Læg ikke et helt tomt batteri væk.
Efter længere tids opbevaring kan det
måske ikke oplades igen.
Oplad batteriet helt efter opbevaring,
inden DC 40 bruges.
Maksimering af batterilevetiden
Brug af batterisparetilstand i Astro
Vælg Opsætning > System >
Display > Batterisparetilstand fra
hovedmenuen.
Sådan dæmper du
baggrundsbelysningen
Omfattende brug af skærmens
baggrundsbelysning reducerer batteriets
levetid væsentligt. Du kan justere
baggrundsbelysningens lysstyrke og vælge
en kortere varighed for baggrundslyset for
at maksimere batteriets levetid.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
1. Tryk kort på .
2. Juster lysstyrken.
Justering af Tid til lys slukker
Vælg Opsætning > System >
Display > Tid til lys slukker fra
hovedmenuen.
Nedsættelse af opdateringshastighed
for DC 40
Dette kræver trådløs kommunikation
med DC 40. Du skal tænde for DC 40
og placere den inden for Astro-enhedens
rækkevidde.
1. Tryk på DOG > ENTER > MENU fra
hovedmenuen.
2. Vælg Kommunikations indstillinger.
3. Vælg eventuelt et enheds-id.
4. Skift opdateringshastighed.
Både opdatering hvert 30. sekund
og hvert andet minut bruger mindre
batteri, men hundesporet og indsamlet
statistik vil være mindre detaljeret.
59
Enhedsoplysninger
5. Placer Astro under en meter fra DC 40.
6. Følg vejledningen på skærmen.
Datahåndtering
bemærk: Enheden er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den
er heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og ældre versioner.
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
•
•
•
•
60
Filer fra BaseCamp™. Gå til
www.garmin.com.
GPI-brugerdefinerede POI-filer
fra Garmins POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
JPEG-fotofiler
GPX-geocache-filer
Installation af et microSD-kort
Du kan købe microSD-hukommelseskort
fra en elektronikleverandør, eller du kan
købe datakort med forudindlæste kort
hos din Garmin-forhandler. Udover kortog datalagring kan hukommelseskort
også bruges til at lagre filer som f.eks.
billeder, geocaches, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI'er.
1. Fjern batteridækslet ved at dreje
D-ringen 1/4 gang mod uret og trække
opad.
2. Tag batterierne ud.
3. Skub op, og træk metaldækslet ud.
4. Få metalkontakterne til at flugte, og
anbring kortet i stikket.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Enhedsoplysninger
Tilslutning af USB-kablet
bemærk
For at forebygge korrosion skal du tørre
mini-USB-porten, vejrhætten og det
omgivende område grundigt før opladning
eller tilslutning til en pc.
5. Skub ind, og skub metaldækslet ned.
6. Sæt batterierne og batteridækslet på
plads igen.
Fjernelse af et microSD-kort
1. Skub op, og træk metaldækslet ud.
2. Fjern kortet fra stikket.
3. Skub ind, og skub metaldækslet ned.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
1. Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
3. Slut det lille stik på USB-kablet til
mini-USB-porten.
Din enhed og hukommelseskortet
(valgfrit) vises som flytbare enheder
i Denne computer på Windowscomputere og som monterede diske på
Mac-computere.
61
Enhedsoplysninger
Overførsel af filer
Før du kan overføre filer, skal du slutte
enheden til din computer (side 61).
Før du kan overføre kortdata til et
hukommelseskort, skal du måske indlæse
USB-drivere fra www.garmin.com.
1.
2.
3.
4.
Find filen på computeren.
Vælg filen.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin" eller for hukommelseskortet.
TIP: Du skal placere fotofiler i
mappen Garmin\JPEG. Du skal placere
geocachefiler i mappen Garmin\GPX.
5. Vælg Rediger > Sæt ind.
62
Overførsel af detaljerede spor
De hundespor, der gemmes i Astro, er
tilstrækkeligt detaljerede til, at de fleste
brugere kan se deres hunds bevægelser. I
DC 40 gemmes mere detaljerede spor af
hundens bevægelser. Du kan bruge Astro
til at overføre disse spor til BaseCampsoftwaren (www.garmin.com) på din
computer.
1. Tænd for Astro.
2. Tænd for DC 40, og placer den højst
30,5 cm (12") fra Astro.
3. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
4. Vælg en hund.
5. Vælg Vis info.
6. Tryk på MENU.
7. Vælg Download spor.
Det detaljerede spor gemmes i mappen
Garmin\GPX på lagerenheden.
Filnavnet er dog_detailed.gpx.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Enhedsoplysninger
8. Åbn BaseCamp.
9. Slut Astro til en computer ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel (side 61).
10. Følg vejledningen i BaseCamp om
overførsel af filer.
Sådan sletter du filer
BEMÆRK
Hukommelsen i din enhed indeholder
vigtige systemfiler og mapper, som ikke
må slettes.
Før du kan slette filer, skal du slutte
enheden til din computer (side 61).
1. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis
det er nødvendigt.
3. Vælg filerne.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
4. Tryk på Delete-tasten på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
1. Afslutte en handling:
• Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet
i proceslinjen.
Skub ud
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2. Kobl enheden fra computeren.
Opdatering af enhedens software
Inden du kan opdatere enhedens software,
skal du slutte Astro til din computer
(side 61).
bemærk: Opdatering af software sletter
ikke nogen af dine data eller indstillinger.
1. Gå til www.garmin.com/webupdater.
2. Følg vejledningen på skærmen.
63
Enhedsoplysninger
3. Søg efter softwareopdateringer til
DC 40.
DC 40-softwaren lagres på Astro,
indtil du er klar til at indlæse den
trådløst.
7. Følg vejledningen på skærmen.
DC 40-softwaren gemmes på Astro, så du
kan opdatere yderligere DC 40-enheder i
felten.
Indlæsning af DC 40-softwaren
Før du kan indlæse softwaren i DC 40,
skal du hente softwaren fra WebUpdater.
1. Tænd for DC 40, og placer den inden
for Astro-enhedens rækkevidde.
Bemærk: Sluk ikke for Astro eller
DC 40 under dataoverførslen. Det kan
beskadige dataene.
2. Tryk to gange på DOG fra
hovedmenuen.
3. Vælg en hund.
4. Vælg Vis info.
5. Tryk på MENU.
6. Vælg Opgrader hundeenhed.
64
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Appendiks
Appendiks
Kontakt til Garmins
produktsupport
•
•
•
•
Gå til www.garmin.com/support, og
klik på Contact Support for at få
oplysninger om support i det land,
du bor i.
I USA skal du ringe til (913) 397.8200
eller (800) 800.1020.
I Storbritannien skal du ringe til 0808
2380000.
I Europa skal du ringe til +44 (0)
870.8501241.
Registrering af din enhed
Brug af myGarmin
Besøg http://my.garmin.com for at få
adgang til de nyeste tjenester til dine
Garmin-produkter.
• Abonner på onlinetjenester for
interessepunkter (POI'er) og andre
nyttige emner.
• Oplåsning af valgfri kort.
• Download geocaches til din enhed.
™
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør,
datakort med forudindlæste kort,
fitnesstilbehør og reservedele.
Hjælp os med at give dig bedre support
ved at gennemføre vores onlineregistrering
i dag.
•
•
Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
65
Appendiks
Valgfrit fitnesstilbehør
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen
med enheden, skal du installere tilbehøret i
henhold til de instruktioner, der følger med
tilbehøret.
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør,
herunder en pulsmåler eller en
kadencesensor, sammen med enheden.
Dette tilbehør bruger ANT+™ trådløs
teknologi til at sende data til enheden.
4. Vent, til der står "Tilsluttet" på
enheden.
5. Tilpas dine datafelter for at få vist data
for puls eller kadence (side 69).
Tip til parring af ANT+-tilbehør med
din Garmin-enhed
•
•
Brug af valgfrit fitnesstilbehør
1. Bring enheden inden for ANT+tilbehørets rækkevidde (3 m).
2. I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > Fitness.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Pulssensor > Til.
• Vælg Sensor til cykelkadence >
Til.
66
•
•
Kontroller, at ANT+-tilbehøret er
kompatibelt med din Garmin-enhed.
Før du parrer ANT+-tilbehøret med
din Garmin-enhed, skal du flytte dig
10 m (32,9 fod) væk fra eventuelt
andet ANT+-tilbehør.
Bring Garmin-enheden inden for
ANT+-tilbehørets rækkevidde på 3 m
(10 fod).
Når du har parret første gang,
genkender din Garmin-enhed
automatisk ANT+-tilbehøret, hver
gang det aktiveres. Denne proces
gennemføres automatisk, når du
tænder for Garmin-enheden, og den
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Appendiks
•
tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
Når parringen er gennemført, modtager
din Garmin-enhed kun data fra dit
tilbehør, og du kan godt nærme dig
andet tilbehør.
Ekstra kort
Du kan købe ekstra kort, f.eks. BirdsEye™satellitbilleder, tilpassede Garmin-kort,
Inland Lakes-, Topo-, BlueChart® g2og City Navigator-kort. Gå til
www.garmin.com/us/maps/.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Reservedele
Udskiftning af DC 40-halsbåndet
Du skal bruge en stjerneskruetrækker
(medfølger ikke) til at udskifte
DC 40-halsbåndet.
1. Klip forsigtigt den kabelstrip over,
som holder VHF-antennen fast på
halsbåndet.
2. Fjern de to skruer på DC 40-enhedens
bagdæksel.
3. Løft monteringspladen væk.
4. Fjern det gamle halsbånd.
5. Hold det nye halsbånd op mod DC 40.
Spændet skal være i modsat side af
tænd/sluk-knappen.
6. Sæt monteringspladen og skruerne fast
igen.
7. Udskift den kabelstrip, som holder
VHF-antennen fast på halsbåndet.
Fjern den overskydende del af
kabelstrippen og eventuelle skarpe
kanter.
67
Appendiks
Udskiftning af VHF-antennen på
DC 40
Du skal fjerne DC 40 fra halsbåndet
(side 67), før du kan udskifte VHFantennen.
1. Fjern vejrhætten og skruen fra VHFantennen.
2. Fjern den gamle VHF-antenne.
3. Hold den nye VHF-antenne op mod
DC 40.
4. Sæt skruen og vejrhætten fast igen.
5. Sæt monteringspladen og skruerne fast
igen.
6. Udskift den kabelstrip, som holder
VHF-antennen fast på halsbåndet.
Fjern den overskydende del af
kabelstrippen og eventuelle skarpe
kanter.
68
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe
på, at du ikke taber de små dele, og du
skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun,
hvis det er samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i
dit køretøj, skal du muligvis skifte
den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1. Skub sølvspidsen ned med en mønt,
og drej mønten en kvart omgang mod
uret.
2. Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen.
3. Isæt en hurtigt reagerende 1 A-sikring i
samme størrelse.
4. Sæt sølvspidsen og endestykket på
igen.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Appendiks
Indstillinger for datafelter
Datafelt
Afvigelse
Beskrivelse
Distancen til venstre
eller højre, hvormed
du har afveget fra den
oprindelige rute.
Barometer
Det aktuelle tryk med
kalibrering.
Batteriniveau Den resterende
batterilevetid.
Destinations
Det sidste punkt på ruten
waypoint
til din destination.
Distance til
Distancen til din endelige
dest.
destination.
Distance til
Den resterende distance
næste
til det næste punkt på
ruten.
Distancetæller En løbende beregning af
tilbagelagt distance for
alle ture.
Drej
Vinkelforskellen (i grader)
mellem pejlingen til
din destination og din
aktuelle kurs. L betyder
drej til venstre. R betyder
drej til højre.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Datafelt
ETA t.
destination
Beskrivelse
Det forventede
klokkeslæt, du kommer
frem til din endelige
destination.
ETA ved næste Det forventede
klokkeslæt, hvor du
kommer frem til det
næste punkt på ruten.
Fart –
Den gennemsnitlige
gennemsnit i
hastighed, som du har
bevægelse
bevæget dig med siden
sidste nulstilling.
Fart – samlet Din gennemsnitlige
gennemsnit
hastighed siden sidste
nulstilling.
Gennemsnits En nedstignings
nedstigning
gennemsnitlige lodrette
distance.
Gennemsnits En stignings
stigning
gennemsnitlige lodrette
distance.
Glidehældning Hældningen på
tilbagelagt vandret
distance til ændringen i
lodret distance.
69
Appendiks
Datafelt
Beskrivelse
Glidehældning Den påkrævede
til dest.
glidehældning for at
stige ned fra din aktuelle
position og højden til
destinationshøjden.
GPS
GPS-signalets styrke.
signalstyrke
GPSFejlmargenen for din
nøjagtighed
nøjagtige position. F.eks.
er din GPS-position
nøjagtig ned til +/- 3,66 m
(12 fod).
Hastighed
Den aktuelle hastighed,
som du har bevæget
dig med siden sidste
nulstilling.
Højde
Højden over eller under
havets overflade for din
aktuelle position.
Kadence
Pedalarmens
(ekstraudstyr omdrejninger eller antal
påkrævet)
skridt pr. minut.
70
Datafelt
Klokkeslæt
Beskrivelse
Det aktuelle klokkeslæt
baseret på dine
tidsindstillinger (format,
tidszone og sommertid).
Kurs
Retningen fra din
startposition til en
destination.
Lodret
Frekvensen for
hastighed
højdeforøgelse eller
-reduktion over tid.
Lodret
Målingen af din
hastighed til
stignings- eller
dest.
nedstigningshastighed til
en forudbestemt højde.
Maksimum fart Den maksimale
hastighed siden sidste
nulstilling.
Maksimum
Den højst nåede højde.
højde
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Appendiks
Datafelt
Maksimum
nedstigning
Beskrivelse
Den maksimale
hastighed for nedstigning
i fod/meter pr. minut.
Maksimum
Den maksimale
stigning
hastighed for stigning i
fod/meter pr. minut.
Markør
Datafeltpilen peger i
retning af det næste
punkt eller den næste
drejning.
Minimum højde Den lavest nåede højde.
Næste
Det næste punkt på din
waypoint
rute.
Omgivende
Det ukalibrerede
tryk
omgivende tryk.
Pejling
Retningen fra din aktuelle
position til en destination.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Datafelt
Position (lgd/
brd)
Beskrivelse
Viser den aktuelle
position i standardpositionsformat, uanset
de valgte indstillinger.
Position (valgt) Viser den aktuelle
position i det valgte
positionsformat.
Puls (kræver
Din puls i hjerteslag pr.
pulsmåler)
minut (bpm).
Retning
Den retning, du bevæger
dig i.
Samlet fald
Den samlede
højdedistance ved
nedstigning.
Samlet stigning Den samlede
højdedistance ved
stigning.
71
Appendiks
Datafelt
Sol ned
Sol op
Tid til
destination
Tid til næste
Til kurs
72
Beskrivelse
Tidspunktet for
solnedgang på din GPSposition.
Tidspunktet for
solopgang på din GPSposition.
Den forventede tid,
du skal bruge for at
komme til din endelige
destination.
Den forventede tid, du
skal bruge for at komme
til det næste punkt på
ruten.
Den retning, du skal
bevæge dig i for at vende
tilbage til ruten.
Datafelt
Trip tid –
bevægelse
Trip tid –
stoppet
Trip tid – total
Triptæller
Velocity Made
Good
Beskrivelse
En løbende beregning
af tid siden den sidste
nulstilling.
Den tid, der er gået uden
bevægelse, siden sidste
nulstilling.
En løbende beregning af
tilbagelagt distance siden
sidste nulstilling.
En løbende beregning
af den tilbagelagte
distance siden den sidste
nulstilling.
Hastigheden, hvormed
du nærmer dig en
destination langs en rute.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Enheden reagerer ikke.
Hvordan nulstiller jeg
enheden?
Jeg ønsker at nulstille
alle personligt tilpassede
indstillinger til standardfabriksopsætningen.
Min enhed modtager ikke
satellitsignaler.
Batterierne holder ikke ret
længe.
Hvordan ved jeg, at
min enhed er i USBlagerenhedstilstand?
Løsning
1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen.
Bemærk: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
I hovedmenuen skal du vælge Opsætning > Nulstil >
Nulstil alle indstillinger.
1. Bring enheden ud af bygninger og garager og væk fra
høje bygninger og træer.
2. Tænd for enheden.
3. Stå stille i flere minutter.
På side 59 kan du se, hvordan du maksimerer batteriets
levetid.
USB-symbolet vises på enheden.
Garmin-logoet og
På computeren vises et nyt flytbart diskdrev under Denne
computer på Windows-computere eller en monteret disk på
Mac-computere.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
73
Appendiks
Min enhed er sluttet
til computeren, men
den vil ikke gå i
lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Jeg har brug for
reservedele eller tilbehør.
Jeg vil gerne købe en
ekstern GPS-antenne.
74
Du har muligvis indlæst en ødelagt fil.
1. Kobl enheden fra computeren.
2. Sluk for enheden.
3. Hold nede, mens du slutter enheden til din computer.
4. Bliv ved med at holde nede i 30 sekunder, eller indtil
enheden går i lagerenhedstilstand.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til
dine Garmin-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garminforhandler.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garminforhandler.
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Indeks
Indeks
A
adresser 33
alarmer
alarmpunkter 39
hund 47
marine 54
toner 48
ur 42
vibration 47
alarmpunktsalarm 39
almanak 41
B
baggrundslys 10, 48, 59
barometer 52, 69
batterier
installere 5
levetid 11, 57
opbevaring 58
type 47, 57, 58
udskifte 58
batterisparetilstand 59
BirdsEye-satellitbilleder 67
BlueChart g2-kort 67
C
chirp 44, 53
City Navigator 33
computer 61
D
datafelter 45, 69–73
DC 40
opdatering af software 64
opdateringshastighed 59
udskifte 67
DEM (Digital Elevation
Models) 27
displayindstillinger 48
distancetæller 69
E
enheds-ID 56
F
fast højde 52
fejlfinding
hundesignaler 17–18
filtyper 60
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
finde
adresser 33
billeder 32
byer 32
geocaches 43
i nærheden af din
position 22
interessepunkter 33
koordinater 32
ruter 32
spor, 32
waypoints 22, 32
fitnesstilbehør 66
flok, markere 21
G
Garmins produktsupport 65
gennemsnit, danne position
ud fra 23
geocaches 42
dele 29
indstillinger 53
GPS
indstillinger 47
signaler 11, 40, 70
75
Indeks
H
halsbåndslås 18
højde
datafelter 70
plot 26, 38
højdemåler
indstillinger 52, 56
kalibrering 39
navigere 38
hovedmenu 45
hukommelseskort 60
hund
alarmer 47
Hundesporing, side 14
indstillinger 47, 48
information 13, 15
pil 14
signalkonflikt 17–18
spor, overføre 62
statistik 19
statusikoner 14
tilføje 16
type 15
76
I
indstillinger for kurs 51
indstillinger for tid 50
datafelter 70
solopgang og
solnedgang 72
instrumentbræt 46
interessepunkter 33
K
kalender 41
kalibrering
højdemåler 39, 52
kompas
kompas
indstillinger 51
navigere 34
kort
BirdsEyesatellitbilleder 67
City Navigator 33, 67
datafelter 31
måling af afstand 31
retning 30, 49
skalering 30
tilpasse 49
topografisk 27, 67
valgfri 33, 67
kortdatum 51
kursmarkør 35
M
måleenheder 50
måling af afstand 31
marine
alarmopsætning 54
opsætning 54
microSD-kort 60
myGarmin 65
N
navigere
højdemåler, 38
kompas 34
kursmarkør 35
Sigt og gå 36
stoppe 32
til en destination 31
waypoints 21
navngive
positioner 21
waypoints 22
nyligt fundne 32
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
Indeks
O
opbevaring 56, 58
opdatering af software
Astro 220 63
P
pejlingsmarkør 34
PIN 18
pleje af enhederne 56
POI Loader 60
positionsformat 51
produktsupport 65
profiler 45
R
radiosignaler 20
regnemaskine 41
rengøring af enheden 56
reservedele 67
ruter 24
indstillinger 53
redigere 24
S
satellitsignaler 11, 13, 18, 70
siden satellitter 40
sigtelinjeradiokommunikation 20
Sigt og gå 36
softwareversion 56
specifikationer 57
spor, 25
indstillinger 50
overføre hundespor 62
spore en hund 16
sprog 47
stopur 42
systemindstillinger 47
T
tænd/sluk-knap 8, 9
tastatur 9, 12
tilbehør 65
tilføje en hund 16
tilpasse enhed 31, 37, 45, 46
toner 47, 48
topografiske kort 27, 67
TracBack 28
tripcomputer 37
Brugervejledning til Astro 320 og DC40
V
VHF-antenne 7, 8, 9, 68
vibration, alarmer 47
W
waypoints 21
navigere 21
projicering 24
redigere 22
slette 23
WebUpdater 63–64
Z
zoom
højdemåler, 39
hundens position 47
kort 49
77
Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) .
i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside .
på adressen www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Juni 2011
190-01340-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising