Garmin | Dakota® 10 with TOPO Germany Light | Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light Skrócony podręcznik użytkownika
Dakota 10 i 20
®
Skrócony podręcznik użytkownika
ależy zapoznać się z zamieszN
czonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Urządzenie Dakota jest zasilane
dwiema bateriami typu AA.
Należy używać baterii alkalicznych,
litowych lub NiMH. W celu
uzyskania optymalnej wydajności
należy używać wstępnie
naładowanych akumulatorów
NiMH lub litowych.
Aby zainstalować baterie:
1. Przesuń zatrzask i zdejmij
pokrywkę baterii.
Zatrzask Pokrywka komory baterii
2. Włóż baterię. Włóż baterię tak,
by jej końce oznaczone + (plus)
i - (minus) odpowiadały oznaczeniom w urządzeniu.
3. Załóż pokrywkę baterii.
Aby wybrać typ baterii:
1. Dotknij kolejno Konfiguracja >
System > Typ baterii.
2. Wybierz Alkaliczne, Litowe lub
Bateria NiMH.
Uwaga: Jeśli urządzenie Dakota
nie będzie używane przez kilka
miesięcy, należy z niego wyjąć
baterie. Wyjęcie baterii nie spowoduje utraty zapisanych danych.
2
Skrócony podręcznik użytkownika serii Dakota
Aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie Dakota:
1. Aby włączyć urządzenie Dakota,
naciśnij .
Aby odebrać sygnały z satelitów
GPS:
1. Udaj się w teren otwarty, z dala
od wysokich budynków i drzew.
2. Aby wyłączyć urządzenie Dakota,
naciśnij i przytrzymaj .
2. Włącz urządzenie Dakota.
Odebranie sygnałów z satelitów
może potrwać kilka minut.
Aby dostosować poziom
podświetlenia:
1. Gdy urządzenie Dakota jest
włączone, naciśnij i szybko
zwolnij .
2. Dotknij
lub
, aby
dostosować poziom jasności.
Aby zablokować lub odblokować
ekran:
1. Naciśnij i szybko zwolnij .
2. Dotknij Zablok. ekran (lub
Odblok. ekran).
Słupki
na stronie głównej
wskazują moc sygnałów z satelitów.
Jeśli słupki są zielone, urządzenie
Dakota odebrało sygnały z satelitów.
Aby skorzystać z mapy:
1. Dotknij Mapa. Twoja bieżąca
lokalizacja jest oznaczona
znacznikiem pozycji .
lub
, aby
2. Dotknij
powiększyć obraz.
3. Dotknij i przeciągnij ekran, aby
przesunąć mapę.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Dakota
3
Aby wyświetlić kompas:
1. Dotknij Kompas.
Aby skalibrować kompas:
Uwaga: Kompas jest niedostępny w urządzeniu Dakota 10.
Wskaźnik namiaru wskazuje cel
podróży, bez względu na kierunek,
w jakim porusza się użytkownik Jeśli
wskaźnik namiaru jest skierowany
w górę kompasu, podróż odbywa się
dokładnie w kierunku celu. Jeśli jest
on skierowany w innym kierunku,
należy skręcać w tym kierunku,
aż strzałka zacznie wskazywać górę
kompasu.
1. Kalibrację kompasu należy
przeprowadzić na wolnym
powietrzu. Nie należy stawać w
pobliżu obiektów wpływających
na pola magnetyczne, np.
samochodów, budynków czy
linii wysokiego napięcia.
Kompas należy kalibrować po
przebyciu długiego dystansu,
po znaczącej zmianie temperatury
lub po wymianie baterii.
3. Dotknij Start i postępuj zgodnie
ze wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.
4
2. Dotknij kolejno Konfiguracja >
Kierunek > Naciśnij, aby skalibrować kompas.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Dakota
Aby przejrzeć informacje o
punkcie na mapie:
1. Dotknij pozycji, którą chcesz
przejrzeć.
5. Dotknij
. W razie potrzeby
zmień także inne atrybuty.
6. Dotknij
, aby odrzucić zmiany.
2. Dotknij przycisku informacji na
górze ekranu.
Aby edytować waypoint:
1. Dotknij Menedżer waypointów.
Aby oznaczyć bieżącą lokalizację
jako waypoint:
1. Dotknij Zaznacz waypoint.
3. Dotknij atrybutu.
2. Dotknij Zapisz.
Aby edytować waypoint po
zapisaniu bieżącej pozycji jako
waypoint:
1. Dotknij Zaznacz waypoint.
2. Dotknij Zapisz i edytuj.
2. Dotknij waypoint.
4. Dotykaj liter, liczb lub symboli,
aby wprowadzać zmiany.
5. Dotknij
(wyjątkiem jest
zmiana symbolu). W razie
potrzeby zmień także inne
atrybuty.
6. Dotknij
, aby odrzucić zmiany.
3. Dotknij atrybutu, który chcesz
zmienić (np. nazwę lub symbol).
4. Dotykaj liter, liczb lub symboli,
aby wprowadzać zmiany.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Dakota
5
Aby usunąć waypoint:
1. Dotknij Menedżer waypointów.
2. Dotknij waypoint, który chcesz
usunąć.
3. Dotknij Usuń waypoint.
Aby skorzystać z komputera
podróży:
Komputer podróży wyświetla
bieżącą, średnią i maksymalną
prędkość, a także licznik podróży
i inne przydatne statystyki.
Dotknij pola, aby zmienić
wyświetlaną w nim zawartość.
Korzystając ze strony Dokąd? można
rozpocząć podróż do zapisanych
waypointów, wprowadzać
współrzędne, wyszukiwać punkty
szczególne i wiele innych.
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij kategorii.
3. Dotknij elementu, do którego
chcesz rozpocząć podróż.
4. Dotknij Jedź. Kurs jest oznaczony
kolorową linią.
Aby wyświetlić komputer
podróży:
W menu głównym dotknij
Komputer podróży.
5. Dotknij kolejno
> Kompas.
6. Skorzystaj z kompasu, aby
nawigować do celu podróży.
Aby wyzerować dane podróży:
Dotknij kolejno Konfiguracja >
Zeruj > Zeruj dane podróży >
Tak.
6
Aby rozpocząć podróż do
punktu, korzystając ze strony
Dokąd?:
Aby rozpocząć podróż do
punktu na mapie:
1. Dotknij Mapa.
2. Dotknij punktu na mapie.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Dakota
3. Dotknij przycisku informacji na
górze ekranu.
4. Dotknij kolejno Jedź! >
Kompas.
>
5. Skorzystaj z kompasu, aby
nawigować do celu podróży.
Aby przerwać nawigację, dotknij
kolejno Dokąd? > Przerwij
nawigację.
Aby utworzyć i podróżować
wzdłuż nowej trasy:
1. Aby wybrać punkt startowy,
dotknij kolejno Planowanie
trasy > <Wyznacz trasę> >
<Wybierz 1. punkt>.
2. Dotknij kategorii.
3. Dotknij pierwszego elementu na
trasie.
4. Dotknij kolejno Użyj > <Wybierz
nast. punkt>.
5. Powtarzaj te kroki aż do pełnego
zestawienia trasy.
6. Dotknij
, aby zapisać trasę.
7. Dotknij kolejno
> Dokąd? >
Trasy, aby rozpocząć podróż
wyznaczoną trasą.
Aby rejestrować ślady:
1. Dotknij kolejno Konfiguracja >
Ślady > Wykres śladu.
2. Dotknij Nie rejestruj, Rejestruj,
nie pokazuj albo Rejestruj,
pokaż.
Jeśli wybierzesz opcję Rejestruj,
pokaż, linia na stronie Mapa będzie
wskazywać ślad.
Aby wyczyścić bieżący ślad:
Dotknij kolejno Konfiguracja >
Zeruj > Wyczyść bieżący ślad >
Tak.
Odwiedź stronę internetową
www.garmin.com, aby uzyskać dodatkową dokumentację i informacje.
Skrócony podręcznik użytkownika serii Dakota
7
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map)
są zawsze dostępne na stronie internetowej firmy Garmin pod
adresem www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Október 2010
Numer katalogowy 190-01069-60 Rev. B
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising