Garmin | Dakota® 10 with TOPO Germany Light | Operating instructions | Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light navod k obsluze

Garmin Dakota® 10 with TOPO Germany Light navod k obsluze
Dakota 10 a 20
®
návod k obsluze
© 2009–2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 nebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
(mimo Velkou Británii)
0808 2380000 (z Velké Británie)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei, Tchaj-wan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Všechna práva vyhrazena. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nelze žádnou část tohoto návodu reprodukovat,
kopírovat, vysílat, rozšiřovat, stahovat ani ukládat na libovolné médium pro žádné účely bez předchozího výslovného
písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu
na pevný disk nebo jiné elektronické médium pro ukládání dat za účelem prohlížení a vytištění jedné kopie tohoto návodu
nebo jeho revize za předpokladu, že takováto elektronická nebo vytištěná kopie tohoto návodu bude obsahovat kompletní
text věnovaný autorským právům a že veškerá nepovolená komerční distribuce tohoto návodu nebo jeho libovolné revize
je přísně zakázána.
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnost Garmin si vyhrazuje právo
změnit nebo vylepšit svoje výrobky a provést změny v obsahu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo
vylepšeních jakoukoliv osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití a obsluze tohoto a
dalších výrobků společnosti Garmin naleznete na webové stránce společnosti Garmin (www.garmin.com).
Garmin®, Dakota®, BlueChart® g2 jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. myGarmin™ je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Logo Geocaching 4-box a logo Wherigo jsou registrované obchodní značky společnosti Groundspeak Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích. Používat pouze se souhlasem. Používání dat ze stránky geocaching.com podléhá podmínkám
smlouvy o užívání Geocaching.com umístěné na webové stránce www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx. Aplikace
Wherigo je chráněna patentem 6,691,032 a dosud neudělenými americkými a zahraničními patenty. Windows® je
registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Mac® OS
je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodní značka společnosti SanDisk
nebo jejích dceřiných společností.
Říjen 2010
Číslo výrobku 190-01069-41 Rev. B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Úvod
P řečtěte si leták Důležité
bezpečnostní informace a informace
o výrobku vložený v obalu
s výrobkem obsahující varování a
další důležité informace.
Úvod
Tipy a zkratky
•
•
•
•
•
•
•
Stisknutím ikony
nebo
můžete procházet a prohlížet další
volby.
Pokud se chcete vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte ikonu .
Pokud se chcete vrátit do hlavního
menu, stiskněte ikonu .
Stisknutím ikony
nebo
na stránce Mapa lze zvětšit nebo
zmenšit její zobrazení.
Stisknutím ikony
přijmete
změnu.
Stisknutím ikony
vyhledáte v
blízkosti pozice.
Stisknutím ikony
zobrazíte
klávesnici.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Symboly použité v návodu
Pokud jste vyzváni ke „stisknutí“ nějaké
položky na displeji, použijte k tomu prst.
Malé šipky (>), které se používají
v textu, vyzývají ke stisknutí řady
položek po sobě. Například pokud je
v textu uvedeno „Stiskněte možnost
Kam vést? > Prošlé trasy,“ měli byste
na obrazovce stisknout tlačítko Kam
vést? a poté tlačítko Prošlé trasy.
i
Úvod
Obsah
Úvod............................................ i
Tipy a zkratky.....................................i
Symboly použité v návodu.................i
Začínáme................................... 1
Registrace produktu......................... 1
Kontakty společnosti Garmin............ 1
Volitelné příslušenství....................... 1
Péče o přístroj Dakota...................... 1
Informace o baterii............................ 2
Zapnutí a vypnutí přístroje
Dakota........................................... 2
Úprava intenzity podsvícení............. 3
Uzamčení obrazovky........................ 3
Příjem satelitních signálů GPS......... 3
Základní navigace.................... 4
Vstup do položky Aplikace
z hlavního menu............................ 4
Vytváření trasových bodů................. 4
Navigace k cíli.................................. 5
Ukončení navigace........................... 7
ii
Používání mapy . ............................. 7
Používání kompasu.......................... 9
Ukazatele směru a kurzu................ 10
Správa trasových bodů, tras a
prošlých tras........................... 12
Úprava trasových bodů.................. 12
Vytváření tras................................. 13
Prohlížení uložených tras............... 13
Úprava a odstraňování tras............ 13
Prohlížení aktivní trasy................... 14
Správa prošlých tras....................... 14
Další nástroje.......................... 16
Graf nadmořské výšky.................... 16
Bezdrátové sdílení informací.......... 17
Výpočet velikosti plochy................. 17
Ostatní nástroje.............................. 17
Sledování satelitního příjmu........... 18
Trasový počítač.............................. 19
Hry GPS................................... 20
Schránky s poklady........................ 20
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Úvod
Vlastní nastavení přístroje
Dakota..................................... 21
Změna profilu................................. 21
Nastavení profilů............................ 21
Použití nastavení systému............. 22
Vlastní úprava displeje................... 22
Nastavení mapy............................. 23
Nastavení prošlé trasy.................... 24
Vlastní úprava hlavního menu........ 24
Nastavení trasy.............................. 25
Změna námořního nastavení......... 25
Změna nastavení času................... 26
Změna jednotek měření................. 26
Formát souřadnic........................... 27
Úprava kompasu............................ 27
Nastavení výškoměru..................... 28
Párování přístroje Dakota............... 29
Vynulovat........................................ 30
Přehled informací o přístroji
Dakota......................................... 30
Připojení přístroje Dakota
k počítači..................................... 33
Instalace paměťové karty
microSD™ . .................................. 33
Přenos souborů z počítače............. 34
Načítání a odstraňování
souborů........................................ 35
Optimalizace životnosti baterií........ 36
Obnovení výchozího nastavení
výrobce........................................ 36
Připojení karabinové svorky,
poutka nebo jiného volitelného
příslušenství................................ 37
Kalibrace dotykové obrazovky........ 37
Softwarová licenční dohoda........... 38
Prohlášení o shodě (DoC).............. 38
Rejstřík.................................... 39
Dodatek................................... 31
Technické údaje.............................. 31
Použití ukázkového režimu............ 32
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
iii
Úvod
Tlačítko Napájení
Dotyková
obrazovka
Konektor mini-USB
(pod vodotěsným krytem)
Západka
Kryt
přihrádky
na baterie
iv
Upevňovací
spona
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Začínáme
Začínáme
Registrace produktu
Pokud vyplníte online registrační
formulář ještě dnes, získáte přístup
k rozsáhlejší úrovni podpory. Navštivte
naši webovou stránku na adrese
http://my.garmin.com. Uschovejte
originál účtenky, nebo její fotokopii,
na bezpečném místě.
Kontakty společnosti
Garmin
V Evropě navštivte webovou stránku
www.garmin.com/support a klikněte na
položku Contact Support pro informace
o podpoře v rámci jednotlivých zemí
nebo kontaktujte společnost
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na
čísle +44 (0) 870.8501241.
Pokud budete potřebovat sériové číslo
vašeho přístroje Dakota, najdete ho
v přihrádce na baterie. Vyjměte baterie
dle postupu uvedeného na stránce 2.
Volitelné příslušenství
Pokud při používání přístroje Dakota
vyvstanou jakékoli otázky, obraťte se
na zákaznickou podporu společnosti
Garmin. V USA navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support nebo
volejte číslo společnosti Garmin USA
(913) 397.8200 nebo (800) 800.1020.
®
Ve Velké Británii kontaktujte společnost
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle
0808 2380000.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Seznam dostupného příslušenství a map
najdete na webové stránce společnosti
Garmin http://buy.garmin.com.
Péče o přístroj Dakota
Čištění displeje
Použijte jemnou, čistou tkaninu, která
nepouští chloupky. Používejte vodu,
isopropylalkohol nebo čistič na kontaktní
čočky. Naneste tekutinu na tkaninu a poté
displej jemně otřete.
1
Začínáme
Informace o baterii
Přístroje Dakota jsou napájeny dvěma
bateriemi velikosti AA. Použijte
baterie alkalické, NiMH nebo lithiové.
Nejlepších výsledků dosáhnete při použití
předem nabitých NiMH nebo lithiových
baterií.
Instalace baterií:
1. Vysuňte západku a odstraňte kryt
přihrádky na baterie.
Západka
Kryt přihrádky
na baterie
Výběr typu baterií:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Systém > Typ baterie.
2. Stiskněte možnost Alkalické, Lithiové
nebo Dobíjecí baterie NiMH.
Dlouhodobé skladování
Pokud nebudete přístroj Dakota několik
měsíců používat, vyjměte z něj baterie.
Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě
uložených dat.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Dakota
1. Přístroj Dakota zapněte stisknutím
tlačítka .
2. Přístroj Dakota vypněte stisknutím a
podržením tlačítka .
2. Vložte baterii. Vložte baterii
v souladu + (kladnými) a - (zápornými)
symboly uvedenými na zařízení.
3. Umístěte kryt přihrádky na baterie
zpět.
2
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Začínáme
Úprava intenzity
podsvícení
Uzamčení obrazovky.
1. Je-li přístroj Dakota zapnutý,
stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
.
Abyste předešli náhodnému stisknutí
obrazovky, můžete ji uzamknout.
1. Stiskněte a rychle uvolněte
tlačítko .
2. Stiskněte možnost
Uzamknout obrazovku
(nebo Odemknout obrazovku).
Příjem satelitních signálů
GPS
Než bude moci přístroj Dakota najít vaši
aktuální pozici a navigovat po trase,
musíte přijímat signály GPS.
2. Stisknutím ikony
nastavíte jas.
nebo
Změna prodlevy podsvícení viz
strana 22.
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
krajiny, dál od vysokých budov a
stromů.
2. Zapněte přístroj Dakota. Příjem
satelitních signálů může trvat několik
minut.
Ukazatelé
v hlavním menu
označují sílu satelitních signálů. Pokud
jsou ukazatele zelené, přístroj Dakota
přijímá satelitní signály.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
3
Základní navigace
Základní navigace
Vstup do položky Aplikace
z hlavního menu
Z hlavního menu můžete vstoupit do
všech aplikací přístroje Dakota.
Vytváření trasových bodů
Trasové body jsou pozice, které
zaznamenáte a uložíte v přístroji Dakota.
Označení aktuální pozice jako
trasového bodu:
1. Stiskněte možnost Označit trasový
bod.
2. Stiskněte možnost Uložit a upravit.
3. Stisknutím položky ze seznamu
provedete změnu.
Hlavni menu
Stisknutím ikony
nebo
získáte přístup k dalším aplikacím.
4
•
Chcete-li provést změny, stiskněte
písmena, číslice nebo symboly.
•
Stiskněte ikonu
(kromě
provádění změny symbolu).
V případě potřeby změňte další
atributy.
•
Stisknutím ikony
zrušíte.
změny
Úprava nebo odstranění trasového bodu
viz strana 12.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Základní navigace
Navigace k cíli
•
Všechny body zájmu – pokud
jsou podporovány předem
nahranými nebo volitelnými
mapovými informacemi, zobrazí
se seznamy různých bodů zájmu.
•
Souřadnice – zadejte souřadnice
pozice.
•
Města – seznam 50 měst, která
jsou nejblíže vaší aktuální pozici.
•
Příliv/Odliv – seznam nejbližších
stanic měření přílivu/odlivu.
Můžete použít funkci Kam vést? nebo
zvolit bod na mapě pro navigaci k cíli
pomocí přístroje Dakota.
Navigace k cíli pomocí funkce Kam
vést?
1. Stiskněte možnost Kam vést?.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte jednu z níže uvedených
položek. Tento seznam se může lišit
podle typu map uložených v přístroji
Dakota.
•
Naposledy nalezené – naposledy
nalezené položky.
•
Trasové body – seznam
trasových bodů viz (strana 4).
•
Prošlé trasy – seznam prošlých
tras viz (strana 14).
•
Trasy – seznam tras viz
(strana 13).
4. Stiskněte možnost Jet. Barevná čára
označuje kurz.
5. Stiskněte ikonu
> Kompas.
6. Pro navigaci do cíle používejte
kompas.
Postup nalezení cíle hláskováním
názvu:
1. V hlavním menu stiskněte možnost
Kam vést? > Všechny body zájmu.
2. Stiskněte ikonu
.
3. Stisknutím znaků hláskujte část názvu
vašeho cíle.
4. Stiskněte ikonu
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
.
5
Základní navigace
5. Stiskněte cíl.
6. Stiskněte možnost Jet. Barevná čára
označuje kurz.
7. Stiskněte ikonu
> Kompas.
8. Pro navigaci do cíle používejte
kompas dle popisu na straně 9.
Navigace k bodu na mapě:
1. Stiskněte možnost Mapa.
4. Stiskněte možnost Jet >
Kompas.
>
5. Pro navigaci do cíle používejte
kompas dle popisu na straně 9.
Navigace k cíli blízko trasového
bodu nebo k naposledy nalezenému:
1. Stiskněte možnost Kam vést?.
2. Stiskněte bod na mapě.
3. Stiskněte tlačítko Informace v horní
části obrazovky.
Tlačítko
Informace
2. Stiskněte ikonu
.
3. Vyberte jednu z následujících
možností:
6
•
Naposledy nalezený
•
Trasový bod
•
Moje aktuální pozice
•
Mapový bod
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Základní navigace
4. Stiskněte pozici, v jejíž blízkosti
chcete hledat.
5. Stiskněte kategorii. Položky jsou
uvedeny v pořadí dle vzdálenosti od
vámi vybrané pozice.
3. Stisknutím a přetažením obrazovky
posunete mapu.
Rozsah měřítka
Tlačítka pro
zvětšení/zmenšení
6. Stiskněte cíl.
7. Stiskněte možnost Jet. Barevná čára
označuje kurz.
8. Stiskněte ikonu
Ukazatel pozice
> Kompas.
9. Pro navigaci do cíle používejte
kompas dle popisu na straně 9.
Ukončení navigace
Pokud chcete ukončit navigaci, stiskněte
možnost Kam vést? > Ukončit navigaci.
Používání mapy
2. Stiskněte pozici.
Pro používání mapy:
1. Stiskněte možnost Mapa. Vaše
aktuální pozice je označena
ukazatelem pozice .
2. Stisknutím ikony
změníte velikost.
Kontrola podrobných informací o
bodu na mapě:
1. V případě potřeby se posuňte se na
pozici, kterou si chcete prohlédnout.
3. Stisknutím tlačítka Informace
v horní části obrazovky získáte další
informace.
nebo
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
7
Základní navigace
Tlačítko
Informace
Uložení trasového bodu na stránce
Mapa:
1. Na stránce Mapa stiskněte bod, který
chcete uložit.
2. Stiskněte tlačítko Informace v horní
části obrazovky.
Zobrazení nebo skrytí datových polí
v horní části obrazovky:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Mapa > Zobrazit datová pole.
2. Stiskněte možnost Nikdy, Během
navigace nebo Vždy.
Změna datových polí na stránce
Mapa:
1. Na stránce Mapa stiskněte jedno
z datových polí.
3. Stisknutím ikony
bod.
uložíte trasový
2. Stiskněte typ dat.
8
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Základní navigace
Používání kompasu
Kalibrace kompasu
Rovněž zobrazuje navigační údaje,
například aktuální rychlost, vzdálenost
do příštího bodu na trase a odhadovanou
dobu příjezdu.
Kalibrace elektronického kompasu
venku. Nestůjte v blízkosti objektů,
které ovlivňují magnetické pole,
například automobilů, budov nebo
nadzemního elektrického vedení.
Stránka Kompas slouží pro navigaci
k cíli pomocí zobrazení kompasu a
ukazatele směru.
Elektronický kompas je podobný
magnetickému kompasu, pokud jste
v klidu nebo při chůzi. Pokud udržujete
vyšší rychlost, například při cestě autem,
kompas používá pro určení vašeho
směru signály GPS. Vypnutí elektrického
kompasu viz strana 28.
poznámka: Elektronický kompas
není k dispozici u přístroje Dakota 10.
Kalibraci kompasu provádějte při
přesunu na velkou vzdálenost, při změně
teploty o více než 11 °C nebo po výměně
baterií.
Otevření stránky Kompas:
Stiskněte možnost Kompas.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
9
Základní navigace
Kalibrace elektronického kompasu
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Směr pohybu > Stisknout pro
zahájení kalibrace kompasu..
NEBO
Na stránce Kompas stiskněte a
podržte střed kompasu.
2. Stiskněte možnost Jet a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Ukazatele směru a kurzu
Přístroj Dakota může na kompasu
používat buď ukazatel směru nebo
ukazatel kurzu. Ukazatel směru ukazuje
směr k cíli, ukazatel kurzu ukazuje vztah
pozice uživatele k linii kurzu vedoucí
k cíli. Výběr ukazatele směru nebo kurzu
viz strana 27.
Pokud se zobrazí zpráva „Kalibrace
se nezdařila“, stiskněte tlačítko OK a
postup opakujte.
Směr, kterým
momentálně
jedete
Směr k cíli
Ukazatel směru
10
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Základní navigace
Ukazatel směru ukazuje na cíl, bez
ohledu na směr pohybu. Pokud ukazatel
směru ukazuje k horní část kompasu,
jedete přímo do cíle. Pokud ukazuje
jakýmkoli jiným směrem, otáčejte se
v jeho směru, dokud šipka nebude
směřovat k horní části kompasu.
Směr, kterým
momentálně
jedete
Měřítko
Směr k cíli
Indikátor odchylky
od kurzu
Linie kurzu k cíli
Ukazatel kurzu
Ukazatel kurzu poskytuje indikaci
odchylky (doleva nebo doprava) dle
stupnice umístěné na obvodu kompasu.
Stupnice představuje vzdálenost mezi
body na indikátoru odchylky od kurzu.
Linie kurzu k vašemu cíli je závislá na
vašem původnímu počátečnímu bodu.
Abyste kompenzovali odchylku a vrátili
se do správného směru, přesuňte se zpět
na „linii kurzu k cíli“. Tento způsob
je nejvhodnější, pokud navigujete na
vodě nebo pokud na vaší cestě nejsou
velké překážky. Rovněž vám pomáhá
vyhnout se nebezpečím po obou stranách
kurzu, jako jsou mělčiny nebo skály pod
hladinou.
Změna datových polí stránky
Kompas:
1. Na stránce Kompas stiskněte
datové pole.
2. Stiskněte typ dat.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
11
Správa trasových bodů, tras a prošlých tras
Správa trasových
bodů, tras a
prošlých tras
Úprava trasových bodů
Trasové body můžete upravovat a měnit
u nich názvy, symboly, komentáře,
pozice, nadmořskou výšku a hloubku.
Software Waypoint Manager můžete
použít také k přemístění trasového bodu
na vaši aktuální pozici a pro odstraňování
trasových bodů.
Úprava trasového bodu:
1. Stiskněte možnost Waypoint
Manager.
2. Stiskněte trasový bod.
3. Stiskněte atribut.
4. Chcete-li provést změny, stiskněte
písmena, číslice nebo symboly.
6. Stisknutím ikony
změny zrušíte.
Přemístění trasového bodu do
aktuální pozice:
1. Stiskněte možnost Waypoint
Manager.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete
přemístit.
3. Stiskněte možnost Přemístit sem.
Odstranění trasového bodu:
1. Stiskněte možnost Waypoint
Manager.
2. Stiskněte trasový bod, který chcete
odstranit.
3. Stiskněte možnost Odstranit trasový
bod.
Pokud chcete odstranit všechny trasové
body, stiskněte možnost Nastavení >
Vynulovat > Odstranit všechny trasové
body > Ano.
5. Stiskněte ikonu
(kromě
provádění změny symbolu). V případě
potřeby změňte další atributy.
12
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Správa trasových bodů, tras a prošlých tras
Vytváření tras
Můžete vytvořit a uložit až 50 tras.
Vytváření a navigace nové trasy:
1. Stisknutím možnosti Plánovač tras >
<Vytvořit trasu> > <Vybrat první
bod> vyberete počáteční bod.
2. Stiskněte kategorii.
3. Stiskněte první položku na trase.
4. Stiskněte možnost Použít > <Vybrat
příští bod>.
5. Opakujte tento postup, dokud nebude
trasa dokončena.
6. Stisknutím ikony
trasu uložíte.
7. Stiskněte ikonu
> Kam vést? >
Trasy pro navigaci po trase.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Prohlížení uložených tras
Zobrazení trasy na mapě:
1. Stiskněte možnost Plánovač tras.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete
zobrazit > Zobrazit mapu.
Úprava a odstraňování tras
Můžete upravit jakoukoli z uložených
tras.
Úprava trasy:
1. Stiskněte možnost Plánovač tras.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete
upravit > Upravit trasu.
3. Stiskněte bod, který chcete upravit, a
zvolte jednu z následujících možností:
•
Zobrazit – zobrazí bod na mapě.
•
Posunout dolů (nebo nahoru) –
změní pořadí bodu na trase.
13
Správa trasových bodů, tras a prošlých tras
•
•
Vložit – přidá na trasu další bod.
Další bod se vloží před bod, který
upravujete.
Odebrat – odebere bod z trasy.
Prohlížení aktivní trasy
1. Stiskněte možnost Aktivní trasa.
Zobrazí se body na vaší aktuální
trase.
Obrácení pořadí bodů na trase:
1. Stiskněte možnost Plánovač tras.
2. Stisknutím bodu zobrazíte další
podrobnosti.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete
obrátit > Obrátit trasu.
Správa prošlých tras
Odstranění trasy:
1. Stiskněte možnost Plánovač tras.
2. Stiskněte trasu, kterou chcete
odstranit > Odstranit trasu.
Prošlá trasa je záznam cesty, kterou
jste ujeli.
Záznam prošlých tras:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Prošlé trasy > Záznam prošlé trasy.
2. Stiskněte možnost Nezaznamenávat;
Zaznamenat, neukazovat; nebo
Zaznamenat, ukázat na mapě.
Pokud zvolíte možnost Zaznamenat,
ukázat na mapě, bude prošlá trasa
na stránce Mapa označena čárou.
Další informace o nastavení prošlých tras
viz strana 24.
14
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Správa trasových bodů, tras a prošlých tras
Uložení a zobrazení aktuální prošlé
trasy:
Stiskněte možnost Správce tras >
Aktuální trasa.
Vymazání aktuální prošlé trasy:
Stiskněte možnost Nastavení >
Vynulovat > Vymazat aktuální
trasu > Ano.
•
Zobrazit mapu – ukáže vaši
aktuální prošlou trasu na mapě.
•
Graf nadmořské výšky – ukáže
nadmořskou výšku strana 16
aktuální prošlé trasy.
Otevření uložené prošlé trasy:
1. Stiskněte možnost Kam vést? >
Prošlé trasy.
•
Uložit prošlou trasu – uloží vaši
aktuální trasu.
•
Uložit část – umožňuje zvolit část
vaší aktuální prošlé trasy, kterou
chcete uložit.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
2. Stiskněte uloženou prošlou trasu.
Archivované nebo načtené prošlé trasy
jsou uvedeny na stránce Správce tras.
Je možné zobrazit prošlé trasy na mapě,
zobrazit grafy nadmořské výšky nebo
navigovat po prošlé trase.
15
Další nástroje
Další nástroje
Datová pole
Graf nadmořské výšky
poznámka: Graf nadmořské výšky
není k dispozici u přístroje Dakota 10.
Přístroj Dakota dokáže zaznamenat
změny nadmořské výšky v závislosti
na vzdálenosti nebo času či změny
tlaku vzduchu (atmosférického nebo
okolního) v průběhu času. Nastavení
zaznamenávaných změn viz strana 28.
1. Stiskněte možnost Graf nadmořské
výšky a otevře se stránka Graf
nadmořské výšky.
2. Pokud chcete změnit měřítko
vzdálenosti nebo času, stiskněte
měřítko a poté ikonu
nebo
.
3. Pro zobrazení údajů o nadmořské
výšce stiskněte bod v grafu. Zobrazí
se čas, datum a zaznamenaná
nadmořská výška v daném bodě.
16
Stránka Graf
nadmořské výšky
Měřítko
vzdálenosti
nebo času
Změna datových polí grafu
nadmořské výšky
1. Stiskněte možnost Graf nadmořské
výšky.
2. Zvolte typ dat v horní části obrazovky.
3. Vyberte si z uvedených možností a
nahraďte typ dat na obrazovce.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Další nástroje
Bezdrátové sdílení
informací
poznámka: Bezdrátové sdílení
informací není k dispozici u přístroje
Dakota 10.
Přístroj Dakota může bezdrátově
sdílet trasové body, trasy, prošlé
trasy a schránky s poklady s jinými
bezdrátovými přenosnými zařízeními
Garmin určenými pro rekreaci.
1. Umístěte zařízení do vzdálenosti
nejvýše 3 metry od sebe.
2. V hlavním menu obou zařízení
stiskněte možnost Sdílet bezdrátově.
3. Na přijímající jednotce stiskněte
možnost Přijmout. Přijímající
jednotka oznámí, když je připravena
přijmout data.
4. Na odesílající jednotce stiskněte
možnost Odeslat.
5. Na odesílající jednotce stiskněte
kategorii odesílaných dat.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
6. Na odesílající jednotce stiskněte
položku k odeslání a stiskněte
možnost Odeslat.
7. Obě jednotky oznámí, že přenos byl
dokončen.
8. Stiskněte tlačítko OK na obou
jednotkách.
Výpočet velikosti plochy
1. Stiskněte možnost Výpočet plochy >
Spustit.
2. Projděte po obvodu plochy, kterou
chcete vypočítat.
3. Po dokončení stiskněte možnost
Vypočítat.
Ostatní nástroje
Vyberte jednu z následujících možností
v hlavním menu, abyste získali přístup
k dalším nástrojům:
•
Kalendář – použití kalendáře.
•
Kalkulačka – použití kalkulačky.
•
Slunce a Měsíc – přehled
časů východu a západu slunce
společně s fázemi měsíce.
17
Další nástroje
•
Budík – nastavení přístroje
Dakota na spuštění budíku
Přístroj lze také nastavit na určitý
čas vypnutí.
poznámka: Budík není k dispozici
u přístroje Dakota 10.
•
18
Lov a rybolov – přehled
nejlepších předpokládaných dat
a časů pro lov a rybolov na vaší
aktuální pozici.
•
Stopky – použití stopek, označení
okruhu a času okruhů.
•
Muž přes palubu – označení
pozice muže přes palubu a
spuštění navigace. Postupujte
podle pokynů na displeji.
•
Průměrování trasového bodu –
upřesněte umístění trasového
bodu pomocí několika příkladů,
abyste získali pokud možno
nejpřesnější pozici. Postupujte
podle pokynů na displeji.
Postupujte podle pokynů na
displeji. Další informace naleznete
v části Trail Tech na adrese www
.garmin.com.
•
Zadej směr a jdi – určete přístroji
objekt, aby se uzamkl ve směru a
navigoval se k němu. Postupujte
podle pokynů na displeji.
poznámka: Navigace typu Zadej
směr a jdi není k dispozici u přístroje
Dakota 10.
Sledování satelitního
příjmu
Stránka Družice zobrazuje aktuální
pozici, přesnost GPS, aktuální
nadmořskou výšku, polohy satelitů
a sílu signálu.
Prohlížení stránky Družice:
Stiskněte ikonu
ve spodní
části hlavního menu.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Další nástroje
Palubní deska
Polohy
satelitů
Nadmořská
výška
Síla
družicového
signálu
Stránka Družice
Zelené pruhy označují sílu satelitního
signálu systému GPS. Bílé pruhy
označují, že přístroj Dakota stále
shromažďuje údaje.
Trasový počítač
Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální
rychlost, průměrnou rychlost, maximální
rychlost, počítač kilometrů dílčí cesty a
další užitečné statistické údaje.
Stisknutím pole změníte informace,
které se v daném poli zobrazují.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Trasový počítač
Chcete-li vynulovat data cesty, stiskněte
možnost Nastavení > Vynulovat >
Vynulovat data cesty > Ano.
Změna pozadí palubní desky:
1. Stiskněte ikonu
ve spodní části
obrazovky.
2. Stiskněte možnost Výchozí,
Automobil, Hledání pokladu, Malá
datová pole nebo Velká datová pole.
Pokud chcete zobrazit dvě větší
datová pole:
Stisknutím ikony
můžete přepínat
mezi dvěma většími poli a výchozím
zobrazením.
19
Hry GPS
Hry GPS
Schránky s poklady
Hledání pokladů je druh pátrání
po pokladu pomocí souřadnic GPS
uvedených na síti Internet osobami,
které poklad ukryly.
Schránky s poklady si můžete stáhnout
z webové stránky www.geocaching.com.
Webová stránka podporuje přenos
schránek s poklady do přístroje Dakota a
po registraci a instalaci modulu plug-in
softwaru Garmin Communicator
z adresy www.garmin.com/products
/communicator si můžete schránky
s poklady stahovat přímo do přístroje
Dakota.
3. Stiskněte možnost Jet. Barevná čára
označuje kurz.
4. Stiskněte ikonu
> Kompas.
5. Pro navigaci do cíle používejte
kompas dle popisu na straně 9.
Poznámka: Další informace o hledání
pokladů naleznete na webové stránce
www.geocaching.com.
Navigace ke schránce s pokladem
pomocí funkce Schránky s poklady:
1. Stiskněte možnost Schránky
s poklady > Hledat poklad.
2. Stiskněte pozici schránky s pokladem.
20
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Vlastní nastavení přístroje Dakota
Vlastní nastavení
přístroje Dakota
Změna profilu
Profily jsou sbírkou nastavení, která
umožňují optimalizovat přístroj Dakota
z jednoho typu použití na jiné, například
přechod z rekreačního použití na použití
v automobilech.
Pokud jste v profilu a změníte nastavení,
například datová pole, jednotky
měření nebo nastavení pozice, uloží
se automaticky jako součást vašeho
aktuálního profilu.
Nastavení profilů
Jak změnit profil:
1. V hlavním menu stiskněte možnost
Změna profilu. Na obrazovce se
objeví aktuální profil.
Změna názvu profilu:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Profily.
2. Stiskněte profil > Upravit název.
3. Chcete-li provést změny, stiskněte
písmena, číslice nebo symboly.
4. Stiskněte ikonu
.
Změna pořadí profilů:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Profily.
2. Stiskněte profil, který chcete
přesunout.
3. Stiskněte možnost Posunout nahoru
nebo Posunout dolů.
Odstranění profilu:
Váš aktuální profil nelze odstranit.
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Profily.
2. Stiskněte profil > Odstranit.
2. Stiskněte profil, který chcete používat.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
21
Vlastní nastavení přístroje Dakota
Přidání nového profilu:
Stiskněte možnost Nastavení >
Profily > <Vytvořit nový profil>.
Tento profil je kopií vašeho aktuálního
profilu. Nový profil se stává vaším
aktuálním profilem.
Použití nastavení systému
Stiskněte možnost Nastavení > Systém.
GPS – výběr možnosti Normální,
WAAS (Wide Area Augmentation
System) nebo Ukázkový režim (GPS
vypnuto). Informace o systému WAAS
najdete na webové stránce www.garmin
.com/aboutGPS/waas.html.
Jazyk – výběr jazyka textu v přístroji
Dakota. Změna jazyka textu nezpůsobí
změnu jazyka dat zadaných uživatelem
nebo mapových dat, například názvů
ulic.
22
Typ baterie – výběr typu používané
baterie.
Tóny – zapíná a vypíná tóny.
poznámka: Tóny nejsou
k dispozici u přístroje Dakota 10.
Vlastní úprava displeje
Stiskněte možnost Nastavení > Displej.
Prodleva podsvícení – zvolte dobu,
po kterou má podsvícení zůstat zapnuté,
když se dotknete obrazovky.
Zachycování snímků obrazovky:
1. V hlavním menu stiskněte možnost
Nastavení > Zobrazit > Zachycení
obrazovky > Zapnuto.
2. Přejděte na obrazovku, kterou
chcete zachytit.
3. Stiskněte a rychle uvolněte
tlačítko .
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Vlastní nastavení přístroje Dakota
4. Připojte přístroj Dakota k počítači
pomocí dodaného kabelu USB.
Rastrový obrázek se uloží do složky
Garmin\scrn v jednotce Dakota.
Nastavení mapy
V hlavním menu stiskněte možnost
Nastavení > Mapy.
Orientace – výběr způsobu zobrazení
mapy na stránce. Sever nahoře
zobrazuje sever v horní části stránky.
Trasa nahoře zobrazuje váš aktuální
směr cesty k horní části stránky. Režim
Automobil ukazuje pohled z automobilu
s informací o další odbočce pro použití
během řízení.
Automatické zvětšení a zmenšení –
automaticky vybírá odpovídající úroveň
přiblížení pro optimální použití na mapě.
Pokud je zvolena možnost Vypnuto,
musíte mapu zvětšovat a zmenšovat
ručně.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Zobrazit datová pole – skrytí nebo
zobrazení datových polí na stránce Mapa.
Rozšířené nastavení mapy – nastavení
úrovní přiblížení, velikosti textu a
podrobnosti mapy.
Úrovně přiblížení – výběr úrovně
přiblížení položek na mapě.
• Velikost textu – výběr velikosti textu
pro položky na mapě.
• Detail – výběr množství detailů
zobrazených na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude
překreslovat pomaleji.
• Stínovaný obrys – zapíná mapy se
stínovaným obrysem, pokud jsou
k dispozici.
Mapové informace – stiskněte
zaškrtávací políčko pro zobrazení mapy.
To může být užitečné, pokud je v přístroji
Dakota nahráno několik map.
•
23
Vlastní nastavení přístroje Dakota
Nastavení prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty.
V hlavním menu stiskněte možnost
Nastavení > Prošlé trasy.
Záznam prošlé trasy – zapnutí nebo
vypnutí záznamu prošlé trasy.
Způsob záznamu – výběr způsobu
záznamu trasy. Zvolte možnost
Vzdálenost, Čas nebo Automaticky.
Pokud jste jako způsob záznamu zvolili
čas nebo vzdálenost, zadejte konkrétní
interval pro čas nebo vzdálenost. Pokud
chcete prošlé trasy zaznamenávat
proměnlivou rychlostí a vytvořit tak
optimální znázornění vašich prošlých
tras, stiskněte možnost Automaticky.
Vlastní úprava hlavního
menu
Můžete uspořádat aplikace v hlavním
menu.
Změna pořadí aplikací v hlavním
menu:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Hlavní menu.
2. Stiskněte aplikaci, kterou chcete
přesunout.
3. Stisknutím jiné aplikace změníte
umístění.
Pokud chcete aplikaci deaktivovat a
přesunout ji na konec seznamu:
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Hlavní menu.
Interval – výběr rychlosti záznamu
prošlé trasy. Častější záznam bodů
vytváří podrobnější prošlou trasu, ale
rychleji zaplní záznam prošlé trasy.
2. Stiskněte aplikaci
24
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
3. Stiskněte ikonu
.
POZNÁMKA: Pokud chcete aplikaci
znovu aktivovat, vyberte aplikaci
a vyberte jinou aplikaci a proveďte
změnu umístění.
Vlastní nastavení přístroje Dakota
Nastavení trasy
Přechody mimo trasu – slouží k výběru
metody přechodu při trasování mimo
silnice.
Metoda vedení – výběr metody vedení
pro výpočet vaší trasy.
•
Stiskněte možnost Nastavení >
Trasování.
•
•
•
Mimo silnice – vypočítává trasy
z bodu do bodu.
Na silnici pro čas – vypočítává trasy
po silnicích, které trvají nejkratší
dobu.
Na silnici pro vzdálenost –
vypočítává trasy po silnicích,
které jsou kratší.
Vypočítat trasy pro – výběr způsobu
dopravy pro optimalizaci vašich tras.
Zamknout na silnici – slouží
k uzamčení ukazatele aktuální pozice
na nejbližší silnici a kompenzuje tak
odchylky přesnosti pozice na mapě
(vyžaduje směrovatelné mapy).
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Automaticky – automaticky vás
nasměruje k dalšímu bodu.
• Ruční – umožňuje vybrat další bod
na trase stisknutím bodu na stránce
aktivní trasy.
• Vzdálenost – nasměruje vás
k dalšímu bodu na mapě, pokud
jste v určené vzdálenosti od vašeho
aktuálního bodu.
Nastavení zákazů – stiskněte typ silnic,
kterým se chcete vyhnout.
Změna námořního
nastavení
Stiskněte možnost Nastavení >
Námořní.
Režim námořní mapa – výběr typu
mapy.
25
Vlastní nastavení přístroje Dakota
Zvukové sirény – zapne nebo vypne
zvukové sirény, které indikují hluboké
pozice.
Výseče světla – zapnutí nebo vypnutí
navigačního světla pro specifické sektory.
Výběrem možnosti Automaticky
zajistíte, že některé výseče světla
nebudou zobrazeny, pokud je hustota
výsečí světla v dané oblasti vysoká.
•
do oblasti, kde je příliš hluboká voda.
Mělká voda – slouží k nastavení
spuštění výstrahy, když se dostanete
do oblasti, kde je příliš mělká voda.
Změna nastavení času
Stiskněte možnost Nastavení > Čas.
Formát času – výběr 12hodinového
nebo 24hodinového formátu.
Sada symbolů – slouží k výběru sady
námořních navigačních symbolů.
Časové pásmo – slouží k nastavení
časového pásma pro vaši pozici.
Nastavení námořní výstrahy – zapnutí
nebo vypnutí námořních výstrah.
Změna jednotek měření
•
•
•
26
Alarm tažení kotvy – slouží
k nastavení spuštění výstrahy po
překročení zadané vzdálenosti nesení
proudem.
Upozornění na odchylku od
kurzu – slouží k nastavení spuštění
výstrahy při odchýlení od kurzu
o zadanou vzdálenost.
Hluboká voda – slouží k nastavení
spuštění výstrahy, když se dostanete
Stiskněte možnost Nastavení >
Jednotky.
Vzdálenost/Rychlost – výběr jednotek
vzdálenosti a rychlosti.
Nadmořská výška (Vert. rychlost) –
výběr jednotek nadmořské výšky a
vertikální rychlosti.
Hloubka – výběr jednotek hloubky
(stopy, sáhy nebo metry) pro použití na
moři.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Vlastní nastavení přístroje Dakota
Teplota – výběr teploty vody ve stupních
Celsia nebo Fahrenheita.
Tlak – výběr jednotek atmosférického
tlaku v palcích (Hg), milibarech nebo
hektopascalech.
Formát souřadnic
Pokud nepoužíváte mapu, která využívá
jiný formát souřadnic, použijte výchozí
nastavení.
Číselné hodnoty stupňů – nastavení
vzhledu stránky kompasu na stupně
(0° – 359°).
• Dílce – nastavení vzhledu
stránky kompasu na dílce
(0 dílců – 1000 dílců).
Směr k severu – výběr směru kompasu
k severu:
•
Směrová písmena – nastavení
vzhledu stránky kompasu na směrová
písmena (S, J, V, Z).
Skutečný – nastavení skutečného
severu jako směr pohybu.
• Magnetický – automaticky nastavuje
magnetickou odchylku pro vaši
pozici.
• Grid – nastavení severu Grid (0°)
jako směru pohybu.
• Uživatel – umožňuje nastavení
hodnoty magnetické odchylky.
Navigační linie/Ukazatel (podle typu
přístroje) – výběrem možnosti Směr
k cíli zobrazíte ukazatel směru, který
udává směr k vašemu cíli. Stiskněte
možnost Kurz pro výběr ukazatele
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
27
Změna formátu souřadnic:
Stiskněte možnost Nastavení >
Formát souřadnic.
Úprava kompasu
Stiskněte možnost Nastavení > Směr.
Zobrazení – výběr druhu směru pohybu
zobrazeného na kompasu:
•
•
Vlastní nastavení přístroje Dakota
kurzu, který indikuje váš vztah k linii
kurzu vedoucí k cíli viz (strana 10).
Kompas – výběrem možnosti
Automaticky umožníte přepnutí
z elektronického kompasu na kompas
GPS, pokud cestujete po stanovenou
dobu vyšší rychlostí. Pokud chcete
elektronický kompas vypnout a používat
kompas GPS, vyberte možnost Vypnuto.
poznámka: Nastavení funkce
Kompas auto není k dispozici u
přístroje Dakota 10.
Nastavení výškoměru
poznámka: Nastavení výškoměru
není k dispozici u přístroje Dakota 10.
Režim barometru – zvolte možnost
Proměnná nadmořská výška (používá
se při přesunu) nebo Konstantní
nadmořská výška (používá se při
statické poloze, umožňuje, aby výškoměr
fungoval jako standardní barometr).
Vývoj tlaku – zvolte, kdy se
zaznamenávají údaje o tlaku. Zvolte
možnost Uložit vždy pro záznam údajů
o tlaku každých 15 minut i v případě,
že je přístroj Dakota vypnutý. Možnost
Uložit při zapnutí zvolte pro záznam
údajů pouze v případě, že je přístroj
Dakota zapnutý. To může být užitečné,
pokud sledujete tlakové fronty.
Typ grafu – výběr typu grafu nadmořské
výšky:
Stiskněte možnost Nastavení >
Výškoměr.
•
Automatická kalibrace – umožňuje
samostatnou kalibraci výškoměru při
každém zapnutí přístroje Dakota.
•
28
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Nadmořská výška/Čas –
zaznamenává změny nadmořské
výšky v průběhu času.
Nadmořská výška/Vzdálenost –
zaznamenává změny nadmořské
výšky podle vzdálenosti.
Vlastní nastavení přístroje Dakota
•
•
Atmosférický tlak – zaznamenává
atmosférický tlak v průběhu času.
Okolní tlak – zaznamenává změny
okolního tlaku v průběhu času.
Ruční kalibrace výškoměru:
1. Přejděte na pozici, jejíž nadmořskou
výšku nebo atmosférický tlak znáte.
2. Stiskněte možnost Nastavení >
Výškoměr > Stisknout pro zahájení
kalibrace výškoměru.
3. Stiskněte možnost Ano, pokud znáte
nadmořskou výšku, nebo Ne > Ano,
pokud znáte atmosférický tlak.
4. Zadejte nadmořskou výšku nebo
atmosférický tlak a stiskněte
ikonu
.
Párování přístroje Dakota
poznámka: Propojení
s bezdrátovými snímači není u
přístroje Dakota 10 k dispozici.
Přístroj Dakota lze používat s volitelným
snímačem srdečního tepu Garmin a
zobrazovat srdeční tep. Rovněž ho
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
lze používat s volitelným snímačem
tempa bicyklu Garmin a zobrazovat
rychlost vašeho šlapání. Po připojení
k příslušnému zařízení Garmin budou
hodnoty srdečního tepu a tempa bicyklu
uvedeny jako možnosti datových polí
na stránce Mapa, Kompas a na Trasový
počítač.
Párování je propojení vašeho přístroje
Dakota s bezdrátovými snímači,
například snímačem srdečního tepu nebo
snímačem tempa bicyklu. Při prvním
párování přístroj Dakota automaticky
rozpozná snímač vždy, když je zapnutý
a v dosahu.
Spárování přístroje Dakota
s bezdrátovým snímačem:
1. Umístěte přístroj Dakota do
vzdálenosti nejvýše 3 metry od
bezdrátového snímače (snímače
srdečního tepu nebo snímače
rychlosti/tempa bicyklu).
2. Zapněte bezdrátový snímač.
29
Vlastní nastavení přístroje Dakota
3. V hlavním menu stiskněte možnost
Nastavení > Fitness > Snímač
srdečního tepu nebo Snímač tempa
bicyklu.
4. Stiskněte možnost Vyhledávání
nových.
5. Zobrazí se zpráva „Připojeno“.
Poznámka: Abyste zabránili
komunikaci přístroje Dakota
s bezdrátovými snímači, stiskněte
možnost Nastavení > Fitness >
Snímač srdečního tepu (nebo Snímač
tempa bicyklu) > Vypnuto.
Přehled informací o
přístroji Dakota
V hlavním menu stisknutím možnosti
Nastavení > Informace o... zobrazíte
verzi softwaru přístroje Dakota,
identifikační číslo zařízení, verzi
softwaru GPS a právní informace.
Vynulovat
1. Stiskněte možnost Nastavení >
Vynulovat.
2. Stisknutím položku vynulujete.
30
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Dodatek
Dodatek
Technické údaje
Fyzické
Velikost:100 mm. V × 55 mm Š
× 33 mm H (3,9 in. H
× 2,2 in. W × 1,3 in. D)
Hmotnost:100 g (3,5 oz.) bez baterií
148,8 g (5,25 oz.)
s bateriemi
Displej:66 mm diagonální (2,6 in.)
podsvícený displej TFT
s 65 tisíci barvami
(160 × 240 pixelů)
Pouzdro:robustní plastové,
vodotěsné podle normy
IPX7
Rozsah provozních teplot: od -15 °C do
70 °C (od 5°F do 158°F)*
* Rozsah provozních teplot přístroje Dakota
může překročit užitečný rozsah některých
baterií. Některé baterie mohou při vysokých
teplotách prasknout.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Napájení
Zdroj: dvě baterie velikost AA
(alkalické, NiMH nebo lithiové)
Životnost baterií: až 20 hodin
Přesnost
GPS: < 10 m (33 ft.), typicky 95 %*
* Po aktivaci systému úmyslného snížení
přesnosti selektivní dostupností (SA)
zavedeného Ministerstvem obrany USA klesá
přesnost na 100 m 2DRMS.
DGPS:od 3 do 5 m (od 10 do
16 ft.) typicky 95 %
(přesnost WAAS
v Severní Americe)
Rychlost: 0,1 m/s (0,328 ft./sec.)
v rovnovážném stavu
Rozhraní:velkokapacitní paměťové
zařízení USB
Životnost uložených dat: nekonečná,
pro paměť není třeba
baterie
31
Dodatek
Ukládání map: interní nebo paměťová
karta microSD™
*
Výkon
Přijímač:více než 12kanálový
vysoce citlivý s podporou
systému WAAS
Doba přijetí signálu: < 1 sekunda
(z pohotovostního režimu)
< 33 sekund (s předchozím
vypnutím)
< 36 sekund (s autolokací)
Aktualizace: 1krát za sekundu, průběžná
Kompas:přesnost: ± 2 stupně
(± 5 stupňů v extrémně
severních a jižních
zeměpisných šířkách)*
rozlišení: 1 stupeň
Výškoměr:přesnost: ± 3 m (± 10 ft.)*
rozlišení: 0,3 m (1 ft.)
rozsah: od -610 m do
9 144 m (od -2,000 ft. do
30,000 ft.)
Použití ukázkového režimu
32
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Závisí na tom, zda byla kalibrace provedena
uživatelem správně.
Ukázkový režim vypne přijímač GPS pro
použití ve vnitřních prostorách nebo pro
osvojování práce s přístrojem. Zařízení
v ukázkovém režimu nesleduje satelity.
Upozornění: Nesnažte se
navigovat pomocí ukázkového
režimu, jelikož přijímač signálu GPS
je vypnutý. Zobrazované ukazatele
intenzity satelitního signálu jsou pouze
simulace a nepředstavují intenzitu
skutečného satelitního signálu.
Dodatek
Pokud chcete zapnout ukázkový režim,
stiskněte možnost Nastavení > Systém >
GPS > Ukázkový režim.
Připojení přístroje Dakota
k počítači
Přístroj Dakota připojíte k počítači
pomocí dodaného kabelu USB.
Připojení přístroje Dakota k počítači:
1. Zvedněte ochranný kryt umístěný
v horní části přístroje Dakota.
2. Zasuňte menší konektor na kabelu
USB do zdířky USB mini-B.
3. Připojte druhý konec kabelu do portu
USB v počítači.
Instalace paměťové karty
microSD™
poznámka: Volitelné vybavení
kartou microSD není u přístroje
Dakota 10 k dispozici.
Slot pro paměťové karty microSD
na přístroji Dakota se nachází pod
bateriemi. Paměťové karty microSD si
můžete zakoupit u prodejce elektroniky.
U prodejce výrobků společnosti Garmin
si můžete také zakoupit karty s předem
načtenými podrobnými mapovými daty.
Paměťové karty lze použít nejen jako
úložiště map a dat, ale také k ukládání
souborů obsahujících například obrázky,
náplně, informace o schránkách
s poklady, trasy, trasové body a
uživatelské body zájmu. Na webové
stránce http://buy.garmin.com naleznete
kompatibilní mapové produkty.
Vložení nebo vyjmutí paměťové karty
microSD:
1. Vysuňte západku na zadní straně
přístroje Dakota viz (strana 2) a
odstraňte kryt přihrádky na baterie a
baterie.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
33
Dodatek
2. Zvedněte kovový kryt.
3. Zasuňte kartu do slotu karet microSD
a uzavřete kovový kryt.
Kovový kryt
Paměťová
karta microSD
Přenos souborů z počítače
Po připojení zařízení k počítači můžete
zkopírovat soubory z počítače a vložit je
do jednotky nebo svazku zařízení.
1. Vyhledejte soubor v počítači.
2. Vyberte soubor.
3. Vyberte možnost Úpravy >
Kopírovat.
Slot karet
microSD
4. Otevřete jednotku nebo svazek
„Garmin“ či jednotku nebo svazek
paměťové karty.
5. Vyberte možnost Úpravy > Vložit.
4. Při vyjímání karty microSD zvedněte
kovový kryt a vyjměte kartu ze slotu
karet microSD.
5. Znovu vložte baterie a nasaďte kryt
přihrádky na baterie.
Kromě úložiště map a dat lze paměťovou
kartu microSD použít k ukládání
souborů, například obrázků, náplní,
schránek s poklady, tras, trasových bodů
a uživatelských bodů zájmu.
34
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Dodatek
Před přenosem dat na webovou
stránku nebo z ní přímo do přístroje
Dakota nainstalujte software Garmin
Communicator z webové stránky
www.garmin.com/products
/communicator.
Načítání souboru do přístroje Dakota
nebo na paměťovou kartu microSD:
1. Odstraňte kryt přihrádky na baterie a
vložte paměťovou kartu microSD viz
(strana 33).
Načítání a odstraňování
souborů
3. Zkopírujte soubor z počítače.
Přístroj Dakota můžete používat jako
velkokapacitní paměťové zařízení USB a
chcete-li si rozšířit externí paměť, můžete
si zakoupit samostatnou paměťovou
kartu microSD.
Poznámka: Přístroj Dakota
není kompatibilní se systémy
Windows® 95, 98, Me nebo NT.
Rovněž není kompatibilní se systémy
Mac® OS verze 10.3 nebo staršími.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
2. Připojte kabel USB k přístroji Dakota
a k počítači.
4. Vložte soubor na svazek Garmin nebo
na paměťovou kartu microSD.
Odstranění souboru z přístroje
Dakota nebo paměťové karty
microSD:
1. Otevřete možnost Garmin nebo
jednotku/svazek pro kartu SD.
2. Zvýrazněte soubor a stiskněte tlačítko
Odstranit na klávesnici počítače.
poznámka: Při odstraňování
souborů dbejte na to, abyste
neodstranili naprogramovaná mapová
data (soubory s příponou „.img“).
Není možné je obnovit.
35
Dodatek
Optimalizace životnosti
baterií
Pro dosažení optimálního výkonu a
maximální životnosti používejte kvalitní
baterie. Nejlepšího výkonu dosáhnete
používáním lithiových baterií, předem
nabitých (ihned použitelných) baterií
NiHM a dobíjecích baterií NiHM, které
nejsou starší než jeden rok a jejich
kapacita je vyšší než 2500 mAh.
Při optimalizaci životnosti baterií zvažte
následující doporučení:
•
•
•
36
Nenastavujte podsvícení na vyšší
intenzitu, než je nezbytně nutné viz
(strana 3). Použitím více než 50%
úrovně podsvícení po delší dobu se
výrazně sníží životnost baterií.
Zvolte kratší prodlevu podsvícení viz
(strana 22).
Vypněte zvukové tóny, pokud je
nepotřebujete viz (strana 22).
•
•
Vypněte elektronický kompas, pokud
jej nepotřebujete viz (strana 28).
Jestliže hodláte používat přístroj
Dakota ve velké míře v automobilu,
zvažte nákup napájecího kabelu do
automobilu (http://buy.garmin.com).
Obnovení výchozího
nastavení výrobce
Přístroj Dakota můžete vrátit do
výchozího nastavení od výrobce.
Změny, které jste provedli pomocí menu
Nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení
výrobce, stiskněte možnost Nastavení >
Vynulovat > Obnovit výchozí nastavení
výrobce > Ano.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Dodatek
Připojení karabinové
svorky, poutka nebo jiného
volitelného příslušenství
1. Uložte karabinovou svorku do drážek
na upevňovací sponě umístěné na
přístroji Dakota.
Příslušenství
(karabinová svorka)
Svorka
Upevňovací
spona
2. Posunujte svorku nahoru, dokud
nebude zajištěna.
Kalibrace dotykové
obrazovky
Obrazovka přístroje Dakota obvykle
nevyžaduje kalibraci. Pokud však
tlačítka nereagují adekvátně, postupujte
následovně.
Postup kalibrace dotykové
obrazovky:
1. Když je zařízení vypnuto, stiskněte a
podržte tlačítko po dobu přibližně
30 sekund.
2. Postupujte podle pokynů na
obrazovce, dokud se nezobrazí
zpráva „Kalibrace dokončena“.
Pokud chcete svorku odejmout,
zvedněte dolní část svorky a vysuňte ji
z upevňovací spony.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
37
Dodatek
Softwarová licenční
dohoda
POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DAKOTA SE
ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY
NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM
PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin vám poskytuje omezenou
licenci na užívání dodaného softwaru v binární
použitelné podobě („software“) při běžném
provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická
práva a práva související s duševním
vlastnictvím tohoto softwaru zůstávají
majetkem společnosti Garmin.
Tímto potvrzujete, že software je
majetkem společnosti Garmin a je chráněn
americkými zákony o autorských právech
a mezinárodními úmluvami o autorských
právech. Dále potvrzujete, že struktura,
organizace a kód softwaru jsou cenným
obchodním tajemstvím společnosti Garmin
a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným
obchodním tajemstvím společnosti Garmin.
Souhlasíte s tím, že ani software, ani jeho části
nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
převádět, zpětně dekódovat nebo převádět
38
do formy čitelné pro člověka a nebudete
software využívat k vlastnímu programování.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat
nebo reexportovat software do jiných zemí,
a tím porušovat zákony o kontrole exportu
Spojených států amerických.
Prohlášení o shodě (DoC)
Společnost Garmin tímto prohlašuje,
že výrobek Dakota odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním
ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Pro zobrazení úplného Prohlášení
o shodě navštivte webovou stránku
společnosti Garmin pro daný výrobek
Garmin: www.garmin.com.
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Rejstřík
Rejstřík
A
aktivní trasa 14
alarmy, námořní 26
automatické zvětšení a
zmenšení 23
B
baterie 2
optimální typ baterie 36
výměna 2
bezdrátové sdílení 17
body zájmu 5
bod zájmu 5
budík 18
C
časové pásmo 26
číselné hodnoty stupňů 27
D
datová pole
změna 8, 11, 16, 23
zobrazit nebo skrýt 8
dílce 27
F
formát souřadnic 27
G
graf nadmořské výšky 16
vlastní nastavení 28
J
jazyk 22
K
kalendář 17
kalibrace
kompas 9
výškoměr 29
kalkulačka 17
karabinová svorka 37
kompas
kalibrace 9
směr k severu 27
konstantní nadmořská
výška 28
kurz 27
L
lov a rybolov 18
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
M
magnetický sever 27
mapové informace 7
metoda vedení 24
mimo silnice 24
muž přes palubu 18
N
nadmořská výška
pevná nebo proměnlivá
28
nadmořská výška/čas 28
nadmořská výška/vzdálenost
28
námořní 25
na silnici pro čas 24
na silnici pro vzdálenost 25
nastavení Fitness 29
nastavení GPS 22
nastavení výrobce 36
nastavení zákazů 25
navigace 5
ukončení 7
O
obrácení
body trasy 14
39
Rejstřík
odemknout obrazovku 3
okolní tlak 28
orientace, mapa 23
označit trasový bod 4
P
paměťová karta microSD
instalace 33
načítání souborů 35
paměťová karta SD 33
párování 29
podsvícení 3
prodleva 22
poslední nalezené 5
pozadí
palubní deska 19
přechody mimo trasu 25
příslušenství 1
prodleva, podsvícení 22
profily 21
proměnná nadmořská
výška 28
prošlé trasy
nastavení 24
prohlížení 15
vymazat aktuální 15
záznam 24
40
průměrování trasového
bodu 18
R
režim Automobil 23
režim Barometr 28
rozšířené nastavení map 23
S
satelitní signály 3
schránky s poklady 20
sdílet bezdrátově 17
sériové číslo 1
sever Grid 27
sever nahoře 23
skutečný sever 27
slunce a měsíc 17
směr k cíli 27
směr k severu, kompas 27
směrová písmena 27
snímače 29
snímač srdečního tepu 29
snímač tempa 29
software Communicator
Garmin 20
stopky 18
T
tlak
atmosférický 28
jednotky měření 26
okolní 28
vývoj 28
tóny 22
trasa nahoře 23
trasové body
vytváření 4
trasový počítač 19
trasy
nastavení 24
obrácení 14
úpravy 13
výpočet 25
zobrazit 14
typ grafu 28
U
ukázkový režim 32
ukončení navigace 7
úpravy
trasy 13
uzamknout obrazovku 3
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
Rejstřík
V
velikosti plochy
výpočet 17
velikost textu, mapy 23
výchozí nastavení 36
výseče světla 25
výškoměr
kalibrace 29
nastavení 28
W
WAAS 22
Z
zadej směr a jdi 18
zamknout na silnici 25
změna velikosti 23
zobrazení 3D 20
zobrazit
prošlé trasy 15
způsob záznamu, prošlé
trasy 24
zvukové sirény 25
Návod k obsluze k přístrojům řady Dakota
41
Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat)
po dobu životnosti vašich výrobků Garmin najdete na webových
stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2009–2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei, Tchaj-wan
www.garmin.com
Říjen 2010
Číslo výrobku 190-01069-41 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising