Garmin | Approach® S5 | User manual | Garmin Approach® S5 Brukerveiledning

Garmin Approach® S5 Brukerveiledning
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
Approach S5 – brukerveiledning
®
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og trykk på laderen À til den klikker på plass.
Taster
3 Lad enheten helt opp.
À
Velg for å slå på bakgrunnslyset.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Á
Velg for å måle et slag (Måle et slag, side 3).
Hold inne for å nullstille målingen.
Â
Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.
Ã
Spille golf
Velg for å angi poengsummen din for hullet (Føre poengregnskap, side 2).
Hold inne for å vise poengsummer for alle hullene.
Ä
Velg for å bruke CourseView (Bruke CourseView, side 2).
Å
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Før du kan spille golf, må enheten finne satellittsignaler. Dette
kan ta 30–60 sekunder.
1 Velg > Start runde.
2 Velg en bane fra listen over baner i nærheten.
3 Trykk på skjermen for å bla gjennom dataskjermbildene for
hvert hull.
TIPS: Du kan velge
for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Slå på enheten
Enheten leveres delvis oppladet. Det kan hende du må lade
enheten før du spiller golf (Lade enheten, side 1).
MERK: Dato og klokkeslett stilles automatisk når du flytter deg
utendørs og enheten finner satellitter.
1 Hold inne , og følg instruksjonene på skjermen.
2 Velg Start runde.
3 Vent mens enheten finner satellittene.
Låse opp enheten
Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i klokkemodus og
skjermen låses. Enheten viser tid og dato, men bruker ikke
GPS.
Velg en tast unntatt for å låse opp enheten.
Statusikoner
Batterinivå
GPS-status
• À viser hullinformasjonen (Hullinformasjon, side 1).
• Á viser layup- og dogleginformasjonen (Vise avstand for
layup og dogleg og lagrede posisjoner, side 2).
• Â viser klokkeslettet.
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til
neste hull.
Hullinformasjon
Alarm
Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og bakre del
av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan du angi den
mer nøyaktig ved hjelp av greenvisningen (Vise greenen,
side 2).
Status for Bluetooth teknologi
®
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
April 2016
Trykt i Taiwan
190-01865-38_0B
Den sammenlagte poengsummen À oppdateres.
Gjeldende hullnummer
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Avstand til bakre del av greenen
Avstand til midten av greenen
Avstand til fremre del av greenen
Handikapslag (valgfritt)
Par for hullet
Neste hull
Forrige hull
Bruke CourseView
Du kan ta en nærmere titt på banen og vise enhver posisjon og
avstand på banekartet mens du spiller.
1 Velg .
2 Trykk på eller dra fingeren til en hvilken som helst posisjon
på skjermbildet.
Avstandsbuen À viser avstanden til den nye posisjonen.
3 Velg
hvis du vil se mer av hullet.
Vise greenen
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et spill.
1 Velg .
2 Velg øverst på skjermbildet.
3 Dra for å flytte flaggposisjonen.
Avstandene på skjermbildet for hullinformasjonen oppdateres
for å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres
bare for den gjeldende runden.
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede
posisjoner
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5. Lagrede posisjoner vises også på listen.
Trykk på skjermen til layup- og dogleginformasjonen vises.
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Føre poengregnskap
1 Velg .
2 Velg om nødvendig for å konfigurere poengregning eller
endre par for hullet.
eller for å angi poeng.
3 Velg
2
4 Hold inne
for å vise en liste over poengsummene for alle
hullene.
5 Velg eventuelt et hull for å endre poengsummen for et enkelt
hull.
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde nå, velger du
> >
Konfigurer poeng.
• Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du >
Oppsett > Poengregning.
2 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 2), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Aktivere poengregning for handikap
1 Velg > > Konfigurer poeng > Poeng med handikap.
2 Velg et alternativ:
• Velg Lokalt handikap for å angi antall slag som skal
trekkes fra spillerens sammenlagte poengregning.
Antall handicapslag vises som prikker på skjermbildet for
hullinformasjon. Skjermbildet for scorekort viser de
handicapjusterte poengene for hvert hull.
• Velg Indeks \ Slope for å angi spillerens handikapindeks
og banens slope-vurdering for å beregne et banehandikap
for spilleren.
Lagre en posisjon
Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller
en runde. Det kan være nyttig å lagre en posisjon for å lagre
objekter eller hindringer som ikke vises på kartet. Du kan vise
avstanden til posisjonene fra skjermbildene for layup og dogleg
(Vise avstand for layup og dogleg og lagrede posisjoner, side 2).
1 Stå ved posisjonen du vil lagre.
MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna
hullet som er valgt for øyeblikket.
2 Velg > Lagre posisjon.
3 Velg et merke for posisjonen.
Approach S5 – brukerveiledning
Måle et slag
1 Slå ballen, og se hvor den lander.
2 Velg .
3 Gå rett til ballen din.
Koble fra TruSwing enheten
Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
TruSwing.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste
hullet.
4 Hold om nødvendig inne for å nullstille avstanden.
Bruke kilometertelleren
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt
avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du
starter eller avslutter en runde, men du kan også starte og
stoppe den manuelt.
1 Velg > Kilometerteller for å vise eller starte
kilometertelleren.
2 Velg et alternativ:
• Velg > Slå av for å stoppe kilometertelleren.
• Velg > Nullstill for å nullstille tiden og avstanden.
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
TruSwing målinger
Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin
Connect™ eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
Funksjon
Beskrivelse
Krav
Bare svingmålinger Tilgjengelige målinger
på Approach
omfatter svingtempo,
enheten din
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
TruSwing enheten må
være parkoblet med
Approach enheten.
Svingmålinger på
Approach enheten
din og i Garmin
Connect Mobileappen
Både TruSwing og
Approach enheten må
være parkoblet med
Garmin Connect
Mobile-appen på
smarttelefonen.
Tilgjengelige målinger
omfatter svingtempo,
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten
Før du kan vise TruSwing innstillinger på Approach S5 enheten,
må du kanskje oppdatere programvaren (Oppdatere
programvare og baner, side 5).
1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing
enheten.
2 Slå på TruSwing enheten.
3 Velg > TruSwing på Approach S5 enheten.
Approach S5 enheten parkobles med TruSwing enheten.
4 Velg en kølle.
5 Gjør et slag.
Approach S5 enheten viser svingmålinger etter hver sving.
Du kan trykke på skjermen for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Endre kølle
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
2 Velg en kølle.
Bytte foretrukket hånd
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
hånd.
2 Velg et alternativ.
Approach S5 – brukerveiledning
> Endre kølle.
> Foretrukken
> Avslutt
Tilpasse enheten
Spore statistikk
Du kan aktivere statistikksporing på enheten. Du kan vise
statistikk, sammenligne runder og spore forbedringer ved hjelp
av Garmin Connect kontoen din (Garmin Connect, side 3).
Velg
> > Konfigurer poeng > Statistikksporing > På.
Registrere statistikk
1 Velg .
2 Velg eller for å angi antall slag.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
3 Velg .
4 Velg eller for å angi antall putter.
5 Velg .
6 Velg et alternativ:
• Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
• Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du eller
.
Garmin Connect
Garmin Connect er en nettbasert statistikksporer der du kan
analysere og dele alle rundene dine. Du kan holde kontakten
med venner på webområdet eller mobilprogrammet for Garmin
Connect. Garmin Connect gir deg verktøyene du trenger for å
spore, analysere, dele og oppmuntre andre. Du kan opprette en
gratis konto på www.garminconnect.com/golf.
Lagre runder: Når du har fullført og lagret en runde med
enheten, kan du laste opp denne runden til Garmin Connect
hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
runden, inkludert scorekort, statistikk, baneinformasjon og
egendefinerbare rapporter.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Telefonvarsler
Telefonvarsler krever at du parkobler Approach S5 enheten med
en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på
telefonen, sendes varsler til enheten.
Aktivere Bluetooth varsler
MERK: Smarttelefonen må støtte Bluetooth Smart for å kunne
parkobles med Approach S5 enheten og synkronisere data. Se
programbutikken for å få informasjon om kompatibilitet.
MERK: Hvis du aktiverer Bluetooth varsler, reduseres
batteritiden i klokkemodus (Spesifikasjoner, side 4).
1 Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna Approach
S5 enheten.
3 Gå til www.garmin.com/apps eller programbutikken for
smarttelefonen, og last ned Garmin Connect mobilappen.
4 Åpne mobilappen Garmin Connect, og følg instruksjonene på
skjermen for å koble til en enhet.
5 På Approach S5 enheten velger du > Oppsett >
Bluetooth > Parkoble mobilenhet.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Det vises en melding når Approach S5 enheten mottar et varsel.
Du kan velge meldingen for å åpne varselet.
Vise varsler
1 Velg > Varsler.
3
2 Velg et varsel.
eller
for å bla gjennom innholdet i varselet.
3 Velg
Systeminnstillinger
Velg > Oppsett.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi (Telefonvarsler,
side 3).
Toner: Slår lydsignaler av eller på.
Visning: Angir bakgrunnsfargen (Endre visningsfargen,
side 4) og fargen på detaljer.
Poengregning: Angir metoden for poengregning, aktiverer eller
deaktiverer poengregning med handicap og slår
statistikksporing av eller på (Føre poengregnskap, side 2).
Tid: Angir tiden som automatisk eller manuell (Angi klokkeslett
manuelt, side 4).
Format: Angir tidsformatet til 12- eller 24-timers.
Språk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstand.
Driver-avstand: Angir den lagrede driverd-avstanden fra
utslagsstedet. Denne avstanden vises som en bue på
CourseView-skjermen.
Foretrukken hånd: Konfigurerer enheten for bruk av en høyreeller venstrehendt spiller. Denne innstillingen er viktig for
funksjonene TempoTraining og SwingStrength™.
Lås skjerm: Gjør at du kan velge om enheten skal slå av og
låse berøringsskjermen mens du spiller golf eller bruker
golffunksjonene. Når du ikke spiller golf eller bruker
golffunksjonene, slår klokken seg av automatisk etter en
periode uten aktivitet (Låse opp enheten, side 1).
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter
satellittsignaler.
1 Velg > Oppsett > Tid > Manuelt.
2 Velg og for å stille inn time og minutt.
3 Velg AM eller PM.
Endre visningsfargen
Du kan endre bakgrunnsfargen på enheten.
1 Velg > Oppsett > Visning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Hvit for å vise svart tekst på en hvit bakgrunn.
• Velg Svart for å vise hvit tekst på en svart bakgrunn.
Endre fargen på detaljer
Du kan endre fargen på detaljer på enheten.
1 Velg > Oppsett > Visning > Detaljfarge.
2 Velg en farge for detaljene.
Stille inn alarmen
1 Velg > Alarm > Konfigurer alarm.
2 Velg og for å stille inn time og minutt.
3 Velg AM eller PM.
4 Velg Én gang, Daglig eller Ukedager.
4
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Lithiumion
Batterilevetid
Bare klokke: 20 uker
Klokke med Bluetooth varsler: 15 timer
Spille golf: 10 timer
MERK: Levetiden til et fulladet batteri er
avhengig av hvor mye du bruker GPSen,
bakgrunnslyset og strømsparingsmodus.
Eksponering for ekstrem kulde reduserer også
levetiden.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 5 til 40ºC (fra 40 til 104ºF)
Vanntetthetsvurdering 5 ATM*
Radiofrekvens/
protokoll
Bluetooth Smart trådløs teknologi
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
Feilsøking
Tips for berøringsskjerm
Berøringsskjermen på denne enheten er annerledes enn på de
fleste andre mobile enheter. Du kan betjene berøringsskjermen
med fingertuppen eller mens du har på deg hansker.
Berøringsskjermen er optimert til å forhindre utilsiktede trykk når
du spiller.
MERK: Du må trykke bestemt for å velge elementer og bytte
side. Du bør øve deg på å bruke berøringsskjermen før du
spiller golf.
• Trykk på berøringsskjermen for å bla gjennom sidene.
• Trykk på berøringsskjermen for å bekrefte meldinger.
Approach S5 – brukerveiledning
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
®
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
MERK: Hvis du nullstiller enheten, kan dataene og innstillingene
dine bli slettet.
1 Hold nede i 15 sekunder.
Enheten slår seg av.
Hold
nede i ett sekund for å slå på enheten.
2
Slette brukerdata
MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.
1 Hold inne for å slå av enheten.
2 Hold nede , og velg .
3 Velg Ja.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
Oppdatere programvare og baner
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.
1 Koble enheten til en datamaskin med ladekabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin , Garmin logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ og Garmin
Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som
Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
®
Approach S5 – brukerveiledning
5
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising