Garmin | Approach® S2 | User manual | Garmin Approach® S2 Brugervejledning

Garmin Approach® S2 Brugervejledning
Taster
Approach S2
®
Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.
1 Oplad enheden (Opladning af enheden).
2 Tænd for enheden (Aktivering af enheden).
3 Start en runde (Sådan spiller du golf).
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
À
Vælg for at tænde for baggrundsbelysningen.
Opladning af enheden
Á
Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Â
Vælg for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
Ã
Hold denne nede for at åbne en menu for det aktuelle
skærmbillede.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det
omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en
pcomputer.
1 Sæt USB-kablet i USB-porten på din computer.
2 Juster opladerpunkterne efter kontakterne bag på enheden,
og tryk på opladeren À, indtil den klikker på plads.
OK Vælg for at vælge menuindstillinger og bekræfte meddelelser.
Vælg under afspilning for at rulle gennem forskellige visninger.
Ikoner
Batteriniveauet er lavt.
Distancetæller måler distance og tid (GPS aktiv).
Alarmen er tændt.
Sådan spiller du golf
Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager
satellitsignaler, hvilket kan tage 30–60 sekunder.
1 Hold nede på .
2 Vælg Start runde.
3 Vælg en bane på listen.
Enheden starter automatisk ved det hul, der er nærmest din
position.
Visning af hul
Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og
skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.
BEMÆRK: Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner
enheden afstanden til forkanten, midten og bagkanten af
greenen og ikke den faktiske flagplacering.
3 Oplad enheden helt.
Aktivering af enheden
Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge dit
sprog.
BEMÆRK: Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, når du er
udendørs. Du kan også indstille dette manuelt (Manuel
indstilling af tid).
1 Hold nede på .
2 Vælg dit sprog.
3 Spil et spil golf (Sådan spiller du golf).
February 2015
À
Á
Â
Ã
Ä
Printed in Taiwan
Aktuelt hulnummer.
Afstand til bagkanten af greenen.
Afstand til midten af greenen.
Afstand til forkanten af greenen.
Par for hullet.
190-01591-36_0C
1 Hold nede på .
2 Vælg Distancetæller for at få vist eller starte
Afstandsmåling af et slag
1 Hold nede på .
2 Vælg Mål slag.
3 Gå hen til bolden.
distancetælleren.
3 Vælg en funktion:
• Vælg
> Fortsæt for at fortsætte med at bruge
distancetælleren.
• Vælg
> Sluk for at stoppe distancetælleren.
• Vælg
> Nulstil for at nulstille tid og afstand.
Afstanden bliver automatisk nulstillet, når du går til det næste
hul.
Visning af Layup- og Dogleg-distancer
Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-distancer for par 4og 5-huller.
Fra skærmbilledet til visning af hullet (Visning af hul) skal du
vælge .
Tilpasning af din enhed
Indstillinger
Hold
nede, og vælg Opsætning.
Tid: Indstiller tiden til automatisk eller manuel (Manuel indstilling
af tid).
Format: Indstiller tidsformatet til 12 eller 24 timer.
Toner: Slår tonerne til eller fra.
Sprog: Angiver sproget.
Enheder: Angiver, om afstand skal måles i yard eller meter.
Layup À og distance for at vise layup Á på skærmen.
BEMÆRK: Distancerne fjernes fra listen, når du passerer
dem.
Scorekort
Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du
starte en runde (Sådan spiller du golf).
1 Fra skærmbilledet til visning af hullet (Visning af hul) skal du
holde nede på .
2 Vælg Start scoring.
3 Vælg eller for at angive scoren.
Din samlede score À er opdateret.
Manuel indstilling af tid
Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden
modtager satellitsignaler.
1 Hold nede på .
2 Vælg Opsætning > Tid > Manuel.
3 Vælg eller for at indstille timer og minutter.
4 Vælg AM eller PM.
Indstilling af alarm
Hold nede på .
Vælg Alarm > Indstil.
Vælg eller for at indstille timer og minutter.
Vælg AM eller PM.
Bekræft, at alarmen er slået Til.
1
2
3
4
5
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se softwareversion og enheds-id.
1 Hold nede på .
2 Vælg Om.
4 Vælg OK for at vende tilbage til visningen af hullet.
Appendiks
Gennemse scorer
Du kan redigere individuelle scorer, men ikke den samlede
score.
1 Hold nede på .
2 Vælg Scorekort.
3 Vælg eller for at vælge hullet.
4 Vælg OK for at redigere.
Visning af scorekort på en computer
Du kan få vist alle gemte scorekort på din computer.
1 Tilslut enheden til en USB-port på din computer ved hjælp af
opladningsholderen.
2 Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
3 Åbn ScorecardViewer.html for at få vist dit scorekort.
®
®
Brug af distancetæller
Du kan bruge distancetælleren til at registrere tiden og den
distance, der er tilbagelagt. Distancetælleren starter og stopper
automatisk, når du starter eller afslutter en runde, men du kan
også starte og stoppe den manuelt.
2
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan
reducere produktets levetid.
Undgå at trykke på tasterne under vandet.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe
kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade
kabinettet.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
Tør
den af.
2
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Specifikationer
Batteritype
Litiumion
Batterilevetid
Kun ur: 3 uger
Golfspil: 8 timer
BEMÆRK: Den faktiske batterilevetid for et
fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du
bruger GPS, baggrundsbelysningen og
strømsparetilstanden. Udsættes enheden for
ekstremt kolde temperaturer, reduceres
batteriets levetid.
Driftstemperatur
Fra -4º til 140º F (fra -20º til 60º C)
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Opladningstemperatur Fra 40º til 104º F (fra 5º til 40º C)
Vandtæthed
32,8 ft. (10 m)
BEMÆRK: Enheden er ikke beregnet til brug
ved svømning.
Strømbesparelse
Efter nogen tids inaktivitet skifter enheden til strømsparetilstand.
Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS.
Enheden skifter ikke til strømsparetilstand, hvis distancetælleren
er aktiveret. Du kan vælge
for at gå ud af strømsparetilstand.
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.
og nede samtidig.
1 Hold
2 Vælg Ja.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.
Opdatering af software og baner
Før du kan opdatere din enhed, skal du downloade og installere
Garmin CourseView Updater på din computer. Gå til
www.garmin.com/courses for at få yderligere oplysninger.
1 Tilslut enheden til opladningsholderen.
2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til en ledig USB-port på
computeren.
3 Start CourseView Updater.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
3
Garmin , Garmin-logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
®
®
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører
deres respektive ejere.
®
®
TRA
REGISTERED No:
ER0104355/13
DEALER No:
0061884/11
TA-2012/1798
© 2013–2015 Garmin Ltd. or its subsidiaries
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising