Garmin | Edge® 605 | User guide | Garmin Edge® 605 Anvandarhandbok

Garmin Edge® 605 Anvandarhandbok
Användarhandbok
Edge® 605/705
CYKELDATOR MED GPS
MB
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870,8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen
anges i detta dokument, får ingen del av denna
handbok reproduceras, kopieras, överföras,
spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium
i något som helst syfte utan föregående uttryckligt
skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
av denna handbok till en hårddisk eller annat
elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning
att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens
text och även under förutsättning att all obehörig
kommersiell distribution av handboken eller
eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras
utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten
att ändra eller förbättra sina produkter och
att förändra innehållet utan skyldighet att
meddela någon person eller organisation om
Maj 2009
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation
om användning och drift av denna och andra
produkter från Garmin.
Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra
länder. Garmin Training Center®, Auto Pause®,
Auto Lap®, Virtual Partner®, Edge®, Garmin
Connect™, GSC™10, Dynastream™, ANT™ och
ANT+Sport™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
microSD™ är ett varumärke som tillhör
The SD Card Association. Windows® är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder. Mac®
är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn
tillhör deras respektive ägare.
Artikelnummer 190-00813-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Förord
Tack för att du valde cykeldatorn
Garmin® Edge® 605/705.
Varning: Du bör alltid prata
med en läkare innan du påbörjar
eller modifierar ett motionsprogram.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag! Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia,
på ett säkert ställe.
Edge 605/705 Användarhandbok
Kontakta Garmin
Förord
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor när du använder din Edge. I
USA går du till www.garmin
.com/support eller kontaktar Garmin
USA via telefon (913) 3978200 eller
(800) 8001020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
för att få lokal supportinformation, eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd. via
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Kostnadsfri Garminprogramvara
Gå till www.garmin.com/edge
om du vill hämta den webbaserade
programvaran Garmin Connect™ eller
datorprogramvaran Garmin Training
Center®. Med denna programvara kan
du lagra och analysera dina träningsdata.
Förord
Innehĺll
Förord..........................................i
Produktregistrering..........................i
Kontakta Garmin..............................i
Kostnadsfri Garminprogramvara ..............................i
Komma igång.............................1
Knappar............................................1
Återställa Edge-enheten.................2
Rensa användarinformation...........2
Bakgrundsbelysning för Edgeenheten......................................2
Ikoner...............................................3
Steg 1: Ladda batteriet...................3
Steg 2: Installera Edge-enheten.....5
Steg 3: Slå på Edge-enheten..........6
Steg 4: Hämta satellitsignaler........7
Steg 5: Spara din hemplats
(valfritt).......................................7
Steg 6: Konfigurera sensorer
(valfritt).......................................8
Steg 7: Ange dina profiler...............8
Steg 8: Ge dig ut på en resa!........10
ii
Steg 9: Hämta kostnadsfri
programvara............................10
Steg 10: Överföra historik till
din dator...................................10
Vart............................................11
Följ historik....................................11
Sparade resor................................11
Alternativ för sparade resor.......12
Tillbaka till start.............................12
Sök efter platser............................12
Söka efter favoriter....................13
Sök efter adresser.....................14
Söka efter sevärdheter..............14
Avbryt navigering..........................14
Träning......................................15
Auto Pause®.......................... 15
Auto Lap® . ....................................15
Varningar........................................17
Använda tid- och
avståndsvarningar..............17
Använda
hastighetsvarningar............18
Använda pulsvarningar.............18
Använda taktvarningar..............19
Använda kraftvarningar.............20
Edge 605/705 Användarhandbok
Förord
Virtual Partner® ............................21
Pass: enkla, intervall och
avancerade .............................22
Använda träningspass..............22
Enkla pass................................22
Intervallpass..............................23
Avancerade pass......................25
Banor..............................................29
Skapa banor..............................29
Bandatasidor.............................30
Använda kartan.......................32
Markera och söka efter platser....32
Ytterligare kartor...........................34
Satellitsida.....................................34
Använda tillbehör....................35
Pulsmätare.....................................35
Pulszoner..................................36
Batteri för pulsmätare................38
GSC 10...........................................38
Träna med takt . .......................41
GSC 10-batteri..........................41
Kraftmätare....................................42
Kraftkalibrering..........................42
Kraftzoner.................................42
Historik.....................................43
Visa historik...................................43
Överföra historik till datorn..........44
Radera historik..............................44
Datahantering..........................45
Läsa in filer....................................45
Steg 1: Sätt i ett
MicroSD-kort (tillval)...........45
Steg 2: Anslut USB-kabeln.......45
Steg 3: Överför filer till
datorn ................................46
Steg 4: Mata ut och koppla
från USB-kabeln.................46
Ta bort filer ...................................46
Garmin-mappar.............................47
Överföra filer till en annan
Edge-enhet (endast 705) .......47
Inställningar.............................48
Anpassade datafält.......................48
Edge-datafält.............................49
System...........................................54
Karta...............................................54
Rutt.................................................55
Inställningar för
Bil/motorcykel.....................55
Edge 605/705 Användarhandbokiii
Förord
Inställningar för Cykel
och Fotgängare...................55
Profil och zoner.............................55
Profilerna Användare
och Cykel............................55
Hastighetszoner........................56
Puls- och kraftzoner
(Edge 705)..........................56
Visning...........................................56
Enheter...........................................57
Dataregistrering............................57
ANT+Sport.....................................58
Tillbehör....................................58
Ta emot och överföra data........59
Barometrisk höjdmätare...............64
Däckstorlek och omkrets.............64
Överensstämmelseförklaring.......66
Felsökning.....................................67
Sakregister...............................69
Bilaga........................................60
Tillbehör ........................................60
Batteriinformation.........................60
Batteri för pulsmätare................60
GSC 10-batteri..........................61
Specifikationer..............................62
Edge..........................................62
Cykelfäste.................................62
Pulsmätare................................63
GSC 10.....................................63
iv
Edge 605/705 Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
➊ ström
• Tryck på och håll ned för att sätta
på/stänga av enheten.
• Tryck snabbt för att sätta på/stänga
av belysningen.
Knappar
➋ mode
➊
➐
➋
➏
➌
➎
➍
Edge 605/705 Användarhandbok
• Tryck om du vill återgå till
föregående sida.
• Håll nedtryckt om du vill växla
cykelprofiler.
➌ reset/lap
• Håll nedtryckt om du vill
nollställa timern.
• Tryck om du vill skapa ett nytt varv.
➍ styrspak/enter
• Flytta styrspaken om du vill
bläddra genom menuer, alternativ
och datafält.
• Tryck in styrspaken om du vill välja
alternativ och bekräfta meddelanden.
Komma igång
➎ start/stop
Tryck om du vill starta/stoppa timern.
➏ menu
• Tryck om du vill öppna menusidan.
• Håll nedtryckt om du vill låsa/låsa
upp Edge-enhetens knappar.
➐ in/out
Tryck om du vill zooma in/out
kartsidan och höjdmätarsidan.
Återställa Edge-enheten
Om Edge-enheten låses/fryses,
nollställer du den genom att trycka
på mode och reset/lap samtidigt. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
Rensa
användarinformation
Varning! Åtgärden tar
bort all information du har
angett.
1. Stäng av Edge.
2. Tryck och håll ned mode och
tills meddelandet visas.
3. Om du vill rensa alla
användardata trycker du på Ja.
Bakgrundsbelysning för
Edge-enheten
Tryck på om du vill slå på
bakgrundsbelysningen. Ändra
bakgrundsbelysningens styrka med
hjälp av styrspaken.
Edge 605/705 Användarhandbok
Komma igång
Ikoner
Steg 1: Ladda batteriet
Batteriladdningsnivå
Batteriet laddar
Satellitikonen ändras från tom
till 3D när enheten tar emot
satellitsignaler.
Pulsmätaren aktiv
Taktsensor aktiv
Kraftsensor aktiv
Knapplås aktivt
Edge 605/705 Användarhandbok
Varning! Den här produkten
innehåller ett litiumjonbatteri. Läs
den medföljande guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
batterisäkerhet.
Edge-enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda med den
nätadapter som medföljer. Du kan också
ladda Edge-enheten med USB-kabeln och
datorn. Ladda Edge-enheten i minst tre
timmer innan du börjar använda den.
Komma igång
Obs! Förhindra korrosion
genom att torka mini-USBporten, väderskyddet och
omgivande område noga
innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
Tips: Edge-enheten
laddas inte utanför
temperaturområdet 0–50°C.
Så här laddar du upp
Edge-enheten:
1. På baksidan av Edge-enheten
lyfter du upp väderskyddet från
mini-USB-porten.
2. Anslut mini-USB-änden av
nätadaptern eller USB-kabeln
till mini-USB-porten på baksidan
av Edge-enheten.
Mini-USBport under
väderskydd
3. Anslut den andra änden till ett
vanligt eluttag eller en ledig USBport på datorn (USB).
Ett fulladdat batteri kan användas
i ca. 15 timmar innan det måste laddas
upp igen. Mer information om batterier
finns på sidan 62.
Edge 605/705 Användarhandbok
Steg 2: Installera
Edge-enheten
För bästa GPS-mottagning, placera
cykelfästet så att framsidan av Edgeenheten är riktad mot himlen. Du kan
installera cykelfästet på styrstammen
eller styret. Installation på styrstammen
(visas här) ger en stadigare placering.
Tillbehörskilen bör användas under fästet
för att ge en bättre visningsvinkel.
Så här installerar du Edgeenheten på cykeln:
1. Fäst kilen på cykelns styrstam
eller på styret och installera sedan
cykelfästet på kilen. Kontrollera att
frigöringsspaken är till vänster.
Komma igång
Frigöringsspak
Kil
(tillval)
Cykelfäste
För styren med en diameter mindre än
25,4 mm (1 tum): Placera gummikudden
under cykelfästet för att öka stammens
diameter. Gummikudden förhindrar även
att fästet glider. Fortsätt med steg 2.
2. Montera cykelfästet säkert med
två kabelhållare.
Edge 605/705 Användarhandbok
Komma igång
3. Passa in Edge-enheten med
cykelfästet så att spåren på
enhetens baksida är parallella
med skenorna på fästet.
Skena
Frigöringsspak
Vy över Edge-enhetens översida
monterad på ett styre
Uttag
Kabelhållare
Frigöringsspak
4. Skjut Edge-enheten åt vänster tills
den klickar på plats.
Så här frigör du Edge-enheten:
Tryck ned frigöringsspaken och skjut
Edge-enheten åt höger.
Steg 3: Slå på Edgeenheten
Håll nedtryckt för att
slå på Edge-enheten. Följ de
konfigurationsinstruktioner som
visas på skärmen.
Edge 605/705 Användarhandbok
Steg 4: Hämta
satellitsignaler
Innan du kan börja använda
Edge-enheten måste du hämta
GPS-satellitsignaler. Det kan ta
30-60 sekunder att söka efter
satellitsignaler.
1. Gå utomhus till en öppen plats.
För bästa mottagning, se till att
framsidan av Edge-enheten är
riktad mot himlen.
2. Vänta medan Edge-enheten
söker efter satelliter. Stå stilla
på en öppen plats och börja
inte röra på dig förrän sidan för
satellitsökning försvinner.
Komma igång
Steg 5: Spara din
hemplats (valfritt)
Du kan ange en hemplats för den plats du
oftast besöker.
1. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser > Favoriter >
Kör hem.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du vill stänga
av GPS-mottagaren och
använda Edge-enheten
inomhus, se sidan 54.
Edge 605/705 Användarhandbok
Komma igång
Steg 6: Konfigurera
sensorer (valfritt)
Om Edge-enheten har en pulsmätare
eller GSC™ 10 -hastighets- och
taktsensor, är ANT+Sport™-sensorerna
redan ihopparade med Edge-enheten.
Tryck på menu. Ikonerna
och
slutar blinka när sensorerna paras ihop.
Om du köpt ett tillbehör separat, se
sidan 58.
Instruktioner för hur du använder
pulsmätaren finns på sidan 35.
Instruktioner för hur du använder
GSC 10 finns på sidan 38.
Steg 7: Ange dina
profiler
Edge-enheten använder information
som du anger om dig själv och cykeln
för beräkning av turdata.
Så här anger du
användarprofilen:
1. Tryck på menu > välj
Inställningar > Profil och
zoner > Användarprofil.
2. Ange kön, födelsedatum och vikt.
Tips: När du har valt
alternativ eller angett värden
trycker du på mode för att
avsluta.
Edge 605/705 Användarhandbok
Komma igång
Ändra
fältvärden
med hjälp av
styrspaken.
Så här anger du cykelprofil:
1. Tryck på menu > välj
Inställningar > Profil och
zoner > Cykelprofil.
Edge 605/705 Användarhandbok
2. Välj en cykelprofil. Du kan spara
upp till tre profiler.
3. Ange din cykelinformation.
4. (Endast Edge 705) Om du
har en GSC 10-hastighetsoch taktsensor, markerar du
kryssrutan Takt. Om du har
en kraftmätare från en annan
tillverkare, markerar du kryssrutan
Kraft. Mer information om
tillbehör finns på sidorna 35–42.
5. I fältet Hjulstorlek väljer du Auto
om du vill att GSC 10 automatiskt
ska känna av hjulstorleken med
GPS-data, eller väljer Anpassat
för att ange hjulstorleken. För
en tabell med storlekar och
omkretsar, se sidan 64.
Komma igång
Steg 8: Ge dig ut på en
resa!
1. Tryck på mode om du vill visa
cykeldatorsidan.
2. Tryck på start för att starta timern.
3. När du är klar, trycker du på stop.
4. Håll lap/reset nedtryckt om du
vill spara resdata och nollställa
timern.
Steg 9: Hämta
kostnadsfri
programvara
Steg 10: Överföra
historik till din dator
1. Anslut den mindre kontakten
på USB-kabeln till mini-USBanslutningen på baksidan
av Edge-enheten (under
väderskyddslocket).
2. Anslut den större kontakten
på USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
3. Öppna Garmin Connect eller
Garmin Training Center. Följ
överföringsinstruktioner som
medföljer programvaran.
1. Gå till www.garmin.com/edge.
2. Följ instruktionerna på skärmen
för att hämta Garmin Training
Center eller Garmin Connect.
10
Edge 605/705 Användarhandbok
Vart
Använd Vart-funktionerna om du vill
navigera i resor i historiken, resor från en
extern källa, tillbaka till startpunkten, till
Favoriter och till sevärdheter.
Obs! Du måste starta
timern om du ska spara
den aktuella resan i Edgeenhetens historik.
Följ historik
Du kan navigera längs alla resor som
sparats i Edge-enhetens historik.
1. Tryck på menu > välj Vart >
Följ historik.
2. Välj en resa i listan. Edgeenheten beräknar rutten, inklusive
vägledningar från den aktuella
platsen till resans startpunkt.
Sparade resor
Vart
Du kan också navigera i en resa som
överförts till Edge-enheten från en extern
källa. Exempel: du har hittat en suverän
väg på Internet eller så har en annan
Edge-ägare skapar en rutt åt dig.
Obs! Spår- eller ruttfiler
måste sparas med filändelsen
*.gpx.
1. Överför *.gpx-filen till mappen
Garmin\GPX i Edge-enhetens
minne. Mer information om hur
du överför filer till Edge-enheten
finns på sidorna 45–47.
2. Tryck på menu > välj Vart >
Sparade resor.
3. Välj en resa i listan.
4. Välj Navigera.
Edge 605/705 Användarhandbok11
Vart
Alternativ för sparade resor
1. Tryck på menu > välj Vart? >
Sparade resor.
2. Välj en resa i listan.
3. Välj ett alternativ:
• Navigera – börja navigera till
den sparade resan.
• Kartinställning – visa och
ändra kartinställningarna.
Välj Visa på karta om du vill
visa spåret på kartan. Om du
väljer att fler spår ska visas
på kartan används mer minne
och en del funktioner kan gå
långsammare i Edge.
• Kopiera till enhet – kopiera
den sparade resan till
enhetens minne.
ELLER
Kopiera till kort – kopiera
den sparade resan till ditt
microSD-kort.
12
•
Ta bort – ta bort den
sparade resan från enheten.
Information om hur du tar bort
filer från microSD-kortet finns
på sidan 46.
Tillbaka till start
Obs! Du måste starta
timern om du ska använda
funktionen Tillbaka till start.
När du har nått din destination
eller är färdig med resan, trycker du på
menu > väljer Vart > Tillb. till start.
Edge-enheten navigerar tillbaka till
startpunkten.
Sök efter platser
Du kan söka efter sparade waypoints
(platser) och senaste sökningar
i Favoriter. Med ytterligare kartdata
kan du även söka efter adresser och
sevärdheter.
Edge 605/705 Användarhandbok
Söka efter favoriter
Kör hem
Om du inte har sparat din hemplats än,
se sidan 7. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser > Favoriter >
Kör hem. Edge-enheten beräknas
automatiskt rutten hem.
Senaste sökningar
Din Edge-enhet lagrar de 50 senaste
funna platserna. De allra senast hittade
platserna visas högst upp i listan. Tryck
på menu > välj Vart > Sök efter platser
> Favoriter > Senaste sökningar.
Obs! Du kan spara,
redigera och ta bort poster
från Senaste sökningar.
Vart
Mina favoriter
1. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser > Favoriter >
Mina favoriter.
Tips: Använd
skärmtangentbordet och
begränsa sökningen. Välj OK
om du vill visa hela listan.
2. Välj en plats i listan.
3. Välj Kör till.
Redigera Mina favoriter
1. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser > Favoriter >
Mina favoriter.
2. Välj en plats i listan.
3. Redigera informationen
om det behövs.
4. Tryck på mode om
du vill avsluta.
Obs! Dina ändringar
sparas automatiskt när
du lämnar sidan.
Edge 605/705 Användarhandbok13
Vart
Ta bort Mina favoriter
1. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser > Favoriter >
Mina favoriter.
2. Välj Ta bort.
3. Välj Ja för att bekräfta.
Sök efter adresser
1. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser > Adresser.
2. Ange region, stad, nummer och
gatnamn.
3. Välj en adress i listan med träffar.
4. Välj Kör till.
14
Söka efter sevärdheter
1. Tryck på menu > välj Vart >
Sök efter platser.
2. Om det behövs väljer du en
kategori och en underkategori.
3. Välj en plats i listan.
4. Välj Kör till.
Avbryt navigering
Tryck på menu > välj Vart > Stoppa
navigering.
Edge 605/705 Användarhandbok
Träning
Edge-enheten har flera träningsfunktioner
och valfria inställningar. Använd
din Edge-enhet till att ange mål och
varningar, träna med en virtuell kompis
(Virtual Partner®), programmera
träningspass och planera banor
baserade på befintlig historik.
Auto Pause®
Du kan ställa in Edge-enheten på att
pausa timern automatiskt under resan
när du stannar eller när hastigheten
faller under ett angivet värde. Den här
inställningen är användbar om sträckan
innehåller trafikljus eller andra platser där
du måste sakta ned eller stanna.
När du aktiverar Autopaus, lagrar Edgeenheten alla pausade tider som vilotid
och alla pausade avstånd som vilodistans.
Om du vill lägga till dessa datafält på en
anpassad sida, läser du på sidan 48.
Träning
Obs! Vilotid och distans
för Autopaus lagras inte
i historiken.
Auto Lap®
Med den här funktionen kan du
automatiskt markera varvet på en viss
position eller efter att ha du färdats
en viss distans. Den här inställningen
är användbar när du vill jämföra
prestationer över olika delar av en resa
(var 10 kilometer eller en stor backe
till exempel).
Så här ställer du in
autopaus/varv:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Autopaus/varv.
2. I fältet Auto tidsurspaus
väljer du Efter stopp eller
Anpassa hastighet om du
vill ange ett värde.
Edge 605/705 Användarhandbok15
Träning
•
3. I fältet Autom. varvstart väljer du
Efter sträcka om du vill ange ett
värde eller Efter position om du
vill välja ett alternativ:
• Endast varv – aktiverar
varvräknaren varje gång du
trycker på lap och varje gång
du passerar någon av de
platserna igen.
• Start och varv – aktiverar
varvräknaren på den GPSposition där du trycker på
start och på alla platser
under turen där du trycker
på lap.
16
Märke och varv – aktiverar
varvräknaren på en viss
GPS-position som märkts
ut innan turen och på alla
platser under turen där du
tryckt på lap.
Obs! Under sträckor
använder du alternativet
Efter position om du
vill aktivera varv på
alla varvpositioner som
markerats på sträckan.
Edge 605/705 Användarhandbok
Varningar
Träning
Använd Edge-enhetens varningar om
du vill träna mot vissa tids-, distans-,
hastighets-, puls-, takt- och kraftmål.
Använda tid- och
avståndsvarningar
Tid- och avståndsvarningar är
användbara för långa pass där du vill
träna under en viss tid eller distans.
När du når ditt mål piper Edge-enheten
och ett meddelande visas.
2. I fältet Tidsvarningar väljer du
En gång eller Repetera.
3. Ange en tid i fältet Varna vid.
Så här anger du en tids- eller
avståndsvarning:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Varningar > Tid-/distansvarning.
Edge 605/705 Användarhandbok17
Träning
4. I fältet Distansvarningar väljer du
En gång eller Repetera.
5. Ange en distans i fältet Varna vid.
Använda
hastighetsvarningar
Hastighetsvarningar varnar dig om du
överskrider eller faller under en anpassad
hastighetsinställning under turen.
Med hastighetsvarningen kan du
använda hastighetszoner som lagrats
i Edge-enheten. Mer information om
hastighetszoner finns på sidan 56.
Så här ställer du in en
hastighetsvarning:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Varningar > Hastighetsvarning.
2. I fältet Varning för hög hastighet
väljer du en hastighetszon eller
väljer Anpassad om du vill ange
ett eget varningsvärde.
18
3. Upprepa för fältet Varning för låg
hastighet.
Använda pulsvarningar
Obs! Om du vill använda
pulsvarningar måste du ha en
Edge 705 och enpulsövervakare.
Pulsvarningen varnar dig om pulsen går
över eller under ett visst antal slag per
minut (bpm). Pulsvarningar kan även
varna dig om pulsen går över eller under
en viss pulszon – ett intervall av slag per
minut. De fem vanligaste accepterade
pulszonerna kan hjälpa dig fastställa
träningens intensitet. Mer information
om pulszoner finns på sidan 36.
Edge 605/705 Användarhandbok
Träning
Så här ställer du in en
pulsvarning:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Varningar > Pulsvarning.
2. I fältet Varning, max.puls
väljer du en zon eller väljer
Anpassad om du vill ange ett
eget varningsvärde. Maxvärdet
är 235 bpm.
3. Repetera för fältet Varning, min.
puls. Minvärdet är 35 bpm.
Obs! När du anger
anpassade pulsvärden
måste du ange min.- och
maxvarningar som ligger
minst 5 bpm ifrån varandra.
Använda taktvarningar
Obs! Om du vill använda
taktvarningar måste du ha en
Edge 705 och en GSC 10.
Taktvarningen varnar dig om takten
går över eller under ett visst antal varv
av vevarmen per minut (varv/min).
Mer information om träning med takt
finns på sidan 41.
Edge 605/705 Användarhandbok19
Träning
Så här ställer du in en
taktvarning:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Varningar > Taktvarning.
2. I fältet Varning hög takt väljer
du På.
3. Ange ett värde i fältet Varna över.
Maxvärdet är 255.
20
4. Upprepa för fältet Varning för låg
takt. Här är min.värdet 0.
Använda kraftvarningar
Obs! Om du vill använda
kraftvarningar måste du ha en
Edge 705 och en kraftmätare
från en annan tillverkare.
Kraftvarningen varnar dig om
kraftnivån går över eller under
ett visst värde i Watt eller % FTP
(”functional threshold power”). Mer
information om hur du använder mätare
från andra tillverkare finns på sidan 42.
Edge 605/705 Användarhandbok
Så här ställer du in en
kraftvarning:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Varningar > Kraftvarning.
2. I fältet Varning, max.kraft
väljer du en zon eller väljer
Anpassad om du vill ange ett
eget varningsvärde.
Virtual Partner
Träning
®
Virtual Partner är ett unikt verktyg
som utformats att hjälpa dig uppfylla
dina träningsmål. Den virtuella
kompisen tävlar mot dig under enkla
pass och sträckor.
Så här visar du Virtual
Partner-data:
1. Konfigurera ett enkelt pass
eller sträcka.
2. Tryck på start.
3. Tryck på enter om du vill visa
Virtual Partner-data.
3. Repetera för fältet Varning,
min kraft.
Virtual Partner
Du
Edge 605/705 Användarhandbok21
Träning
Så här avaktiverar du Virtual
Partner:
Så här avslutar du ett pass
i förtid:
Pass: enkla, intervall
och avancerade
Så här avbryter du ett
intervallpass eller ett steg
i ett avancerat pass i förtid:
Tryck på menu > välj Träning >
Virtual Partner > Av.
Tryck på menu > välj Träning > Pass
om du vill välja den typ av träning som
passar dig.
Enkla pass och intervallpass ersätts
varje gång du skapar ett pass av samma
typ. Du kan spara och ändra avancerade
pass. Mer information om hur du överför
träningspass till och från Edge-enheten
finns på sidorna 10.
Använda träningspass
Under träningspasset kan du trycka på
mode om du vill visa sidan med data om
träningspasset. När du slutför alla steg i
ditt träningspass visas ett meddelandet
om att träningspasset slutförts.
22
Tryck på menu > välj Träning >
Avbryt pass.
Tryck på knappen (lap/reset).
Enkla pass
För enkla pass anger du tids-, distanseller pulsmål, så visar Edge-enheten
den virtuella kompisen som hjälper dig
uppnå dem. Det är lätt att ange ett av de
följande enkla träningspassen med din
Edge-enhet:
• Distans och tid
• Tid och hastighet
• Distans och hastighet
Edge 605/705 Användarhandbok
Så här konfigurerar du ett
enkelt pass:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Pass > Enkla pass.
2. Välj typ av enkelt träningspass.
3. Ange värden i det första och
andra fältet. Det tredje fältet
beräknas automatiskt.
4. Välj Klar.
Intervallpass
Träning
Du kan skapa intervallpass med din
Edge baserade på följande villkor:
• Kör en viss sträcka och vila under
en viss tid.
• Kör en viss sträcka och vila under
en viss sträcka.
• Kör en viss tid och vila en viss tid.
• Kör en viss tid och vila en viss
sträcka.
Så här skapar du ett
intervallpass:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Pass > Intervall.
5. Tryck på start.
Edge 605/705 Användarhandbok23
Träning
2. Välj typ av intervallpass.
3. Ange distans- eller tidsvärden
i motsvarande fält.
4. I fältet Repetitioner anger
du antalet gånger som du vill
repetera varje intervall.
5. Välj Uppvärm. & nedvarv
(valfritt).
6. Välj Klar.
Om du valde Uppvärm. & nedvarv,
trycker du på lap i slutet av
uppvärmningsvarvet om du vill starta
det första intervallet. I slutet av det
sista intervallet startar Edge-enheten
automatiskt ett nedvarv. När du har
varvat ned trycker du på lap för att
avsluta passet.
När du närmar dig slutet av varje varv
ljuder ett larm och ett meddelande visas,
som räknar ned tiden tills ett nytt varv
börjar. Du kan när som helst under
intervallpasset trycka på varv om du vill
avsluta ett steg tidigare.
7. Tryck på start.
24
Edge 605/705 Användarhandbok
Avancerade pass
Använd Edge-enheten till att skapa
och spara avancerade träningspass
som innehåller mål för varje steg och
varierade distanser, tider och vilovarv.
När du har skapat och sparat ett pass kan
du använda Garmin Training Center eller
Garmin Connect och schemalägga passet
för en viss dag. Du kan planera pass i
förväg och lagra dem på din Edge-enhet.
Träning
Skapa avancerade pass
Garmin rekommenderar att du använder
Garmin Training Center eller Garmin
Connect till att skapa pass och överföra
dem till din Edge-enhet. Däremot kan
du även skapa och spara ett avancerat
pass direkt på din Edge-enhet. Du
kan inte använda Edge-enheten till att
schemalägga pass. Du måste använda
Garmin Training Center eller Garmin
Connect.
Obs! Om du skapar ett
pass på Edge-enheten måste
du överföra det till Garmin
Training Center eller Garmin
Connect. I annat fall skrivs
passet över när du läser
in träningspass till Edgeenheten.
Edge 605/705 Användarhandbok25
Träning
Så här skapar du ett avancerat
pass med Edge-enheten:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Pass > Avancerade >
<Skapa nytt>.
2. Ange ett beskrivande namn
för passet i det översta fältet
(t.ex. 40KBACKE).
3. Välj 1. Öppna Inget mål >
Ändra steg.
5. I fältet Mål väljer du mål under
steget (Hastighet, Puls, Takt,
Kraft eller Inget).
Obs! Puls-, takt- och
kraftmål är bara avsedda
för Edge 705.
6. (Valfritt) Välj en målzon och
intervall. Exempel: om ditt mål
är puls, väljer du en pulszon och
anger ett anpassat intervall.
7. Om det är ett vilovarv, väljer
du Ja i fältet Vilovarv.
8. Tryck på mode för att fortsätta.
9. Om du vill ange ett annat steg,
väljer du <Lägg till nytt steg>.
Upprepa sedan steg 4–8.
4. I fältet Varaktighet väljer du
hur länge du vill att steget ska
vara. Om du väljer Öppna, kan
du avsluta steget under passet
genom att trycka på lap.
26
Edge 605/705 Användarhandbok
Så här upprepar du steg:
1. Välj <Lägg till nytt steg>.
2. I fältet Varaktighet väljer du
Repetera.
3. I fältet Tillbaka till steg väljer du
det steg som du vill repetera.
4. I fältet Antal repetitioner anger
du antalet repetitioner.
Träning
Starta ett avancerat pass
1. Tryck på menu > välj Träning >
Pass > Avancerade.
2. Välj passet.
3. Välj Kör pass.
4. Tryck på start.
Obs! Tryck på enter om du
vill visa fler data.
5. Tryck på mode för att fortsätta.
Edge 605/705 Användarhandbok27
Träning
När du har påbörjat ett avancerat
pass visar Edge-enheten varje steg
i passet, inklusive namnet på steget,
målet (om det finns något) och aktuella
passdata. Ett ljudlarm ljuder när du
håller på att avsluta ett träningspass.
Ett meddelande visas, som räknar ned
tiden eller avståndet tills ett nytt steg
börjar. Du kan när som helst under det
avancerade träningspasset trycka på lap
om du vill avsluta ett steg tidigare.
i ett träningspass redigerar du passet
i Garmin Training Center eller Garmin
Connect och överför det sedan till din
Edge-enhet.
Så här ändrar du ett avancerat
träningspass:
Ändra avancerade pass
1. Tryck på menu > välj Träning >
Pass > Avancerat.
2. Välj träningspasset.
3. Välj Ändra pass.
4. Välj steget.
5. Välj Ändra steg.
6. Gör önskade ändringar och
fortsätt sedan genom att trycka
på mode.
7. Tryck på mode om du vill avsluta.
28
Edge 605/705 Användarhandbok
Du kan ändra träningspass i Garmin
Training Center, Garmin Connect eller
direkt i Edge-enheten. Om du ändrar
träningspass i Edge-enheten kan det
hända att ändringarna blir tillfälliga.
Garmin Training Center och Garmin
Connect fungerar som ”huvudlista”
med avancerade träningspass: om
du ändrar ett pass i Edge-enheten,
skrivs ändringarna över nästa gång
du överför träningspass från Garmin
Training Center eller Garmin Connect.
Om du vill göra en permanent ändring
Så här tar du bort ett avancerat
träningspass:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Pass > Avancerat.
2. Välj passet.
3. Tryck på Ta bort pass > Ja.
Banor
Ett annat sätt att använda Edge på
för anpassad träning är att skapa
och redigera banor utifrån inspelade
aktiviteter. Du kan följa banan och
försöka matcha eller överträffa de tidigare
målen. Du kan också tävla mot den
virtuella kompisen när du tränar med
banor. Om du vill aktivera den virtuella
kompisen läser du på sidan 21.
Skapa banor
Träning
Garmin rekommenderar att du
använder Garmin Training Center eller
Garmin Connect till att skapa banor och
kontrollpunkter. Sedan kan du överföra
dem till din Edge-enhet.
Du kan också skapa en sträcka (utan
kontrollpunkter) på din Edge-enhet.
Så här skapar du en bana på
Edge-enheten:
Obs! Du måste ha historik
med GPS-spårdata sparad på
Edge för att kunna skapa en
ny kurs.
1. Tryck på menu > välj Träning >
Banor > <Skapa ny>.
2. I listan med resor väljer du
en tidigare resa som du vill
basera banan på.
Edge 605/705 Användarhandbok29
Träning
3. Ange ett beskrivande namn
i det översta fältet (t.ex. 44KTT).
4. Tryck på mode om du vill avsluta.
Bandatasidor
Lägga till kontrollpunkter
Du kan markera kontrollpunkter, eller
platser på banan som du vill komma ihåg,
t.ex. vätskekontroller eller etappmål. Du
måste använda Garmin Training Center
eller Garmin Connect till att lägga till
kontrollpunkter på en bana.
Så här startar du en bana:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Banor.
2. Välj en sträcka i listan.
3. Välj Kör bana.
4. Tryck på start. Historiken
registreras även om du inte
är på banan. Ett meddelande
om att banan är slutförd visas
när du är klar.
30
På den här sidan trycker du på mode
och enter för att visa fler data om banan,
inklusive karta över banan, höjdgraf,
kompassidan och data om den virtuella
kompisen.
Alternativ för Ur kurs
Du kan ta med en uppvärmning innan du
påbörjar banan. Tryck på start om du vill
påbörja banan och värm sedan upp som
vanligt. Se till att hålla dig från banan
när du värmer upp. När du är redo att
börja, vänder du dig mot banan. När du
befinner dig på en del av banan, visas ett
meddelande om att du är på banan.
Edge 605/705 Användarhandbok
Träning
Obs! Så snart som du
trycker på start, startar din
virtuella kompis banan och
väntar inte på att du slutför
uppvärmningen.
Om du avviker från banan visas
ett meddelande om det. Använd
kompassidan eller kartsidan för att
hitta tillbaka till banan.
Så här avslutar du en bana
manuellt:
4. Redigera banans namn.
5. Tryck på mode om du vill avsluta.
Så här tar du bort en bana:
1. Tryck på menu > välj
Träning > Banor.
2. Tryck på den bana som du
vill ta bort.
3. Välj Ta bort bana.
4. Välj Ja om du vill ta bort den.
5. Tryck på mode om du vill avsluta.
Tryck på menu > välj Träning > Avbryt
bana.
Så här redigerar du ett
bannamn:
1. Tryck på menu > välj Träning >
Banor.
2. Tryck på den bana som du
vill ändra.
3. Välj Ändra bana.
Edge 605/705 Användarhandbok31
Använda kartan
Använda kartan
Varning: Läs guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen
för viktig information om säker och
korrekt kartanvändning.
Tryck på mode för att visa kartsidan.
När du startar timern och börjar röra
på dig, visas en liten streckad linje på
kartan som anger exakt hur du rört dig.
Denna streckade linje kallas för spår.
Tryck på in/out om du vill zooma kartan.
Flytta styrspaken om du vill visa fler
positionsdata. Du kan också lägga till
anpassade datafält på kartsidan. Mer
information finns på sidan 48.
32
Kartpekare
Zoomnivå
Du
Markera och söka efter
platser
En plats är en waypoint på kartan som
du kan spara som en favorit. Om du vill
komma ihåg landmärken eller återgå till
en viss plats markerar du punkten på
kartan. Platsen visas på kartan med ett
namn och en symbol. Du kan söka efter,
visa och återgå till platser när som helst.
Edge 605/705 Användarhandbok
Markera din aktuella position:
1. Gå till en plats som du vill märka.
2. Tryck på menu > Spara plats.
3. Välj en symbol och ange ett
beskrivande namn.
4. Gör andra ändringar om det
behövs och välj sedan OK.
Så här markerar du en plats
med koordinater:
1. Tryck på menu > Spara plats.
2. Använd skärmens knappsats
till att ange koordinaterna och
höjden.
3. Gör andra ändringar om det
behövs och välj sedan OK.
Använda kartan
Så här markerar du en plats
på kartan:
1. Tryck på mode om du vill komma
till kartsidan.
2. Flytta kartpekaren med hjälp
av styrspaken till den plats du
vill spara.
3. Tryck på enter.
4. Välj Ja om du vill spara
waypointen.
5. Välj en symbol och ange ett
beskrivande namn.
6. Tryck på mode för att fortsätta.
Edge 605/705 Användarhandbok33
Använda kartan
Ytterligare kartor
Om du vill köpa förinlästa kartor på
microSD-kort går du till http://buy
.garmin.com eller kontaktar din Garminåterförsäljare. Om du vill fastställa
vilka kartversioner som är inlästa på
Edge trycker du på menu > väljer
Inställningar > Karta.
På satellitsidan blinkar de tillgängliga
satelliterna när Edge-enheten söker efter
satellitsignaler. Hittade satelliter och
varje motsvarande stapel nedan ändras
till solida. GPS-noggrannheten och
-koordinaterna visas högst upp på sidan.
För mer information, gå till
www.garmin.com/aboutGPS.
Satellitsida
På satellitsidan visas information om
de GPS-signaler som Edge-enheten
tar emot för tillfället. Tryck på
menu > välj Satellit.
34
Edge 605/705 Användarhandbok
Använda tillbehör
I det här avsnittet beskrivs tillbehör som
är kompatibla med Edge 705:
• Pulsmätare
• GSC 10-hastighets- och taktsensor
• Kraftmätare
Om du vill ha mer information om
hur du köper tillbehör besöker du
http://buy.garmin.com.
Pulsmätare
Använda tillbehör
Pulsmätaren är satt i vilomode och är
redo att skicka data. Ha pulsmätaren
direkt på huden, precis under bröstet.
Den ska sitta tätt nog för att stanna på
plats under hela turen.
1. Tryck en flik genom uttaget
i pulsmätaren. Tryck ned fliken.
2. Fukta båda elektroderna på
baksidan av pulsmätaren för att
skapa en ordentlig anslutning
mellan ditt bröst och sändaren.
Flik
Pulsmätarrem
Fack
Pulsmätare (framsida)
Elektroder
Pulsmätare (baksida)
Edge 605/705 Användarhandbok35
Använda tillbehör
3. För remmen runt bröstet och
fäst den i den andra änden av
pulsmätaren.
Pulszoner
Tryck på menu > välj Inställningar >
Profil och zoner > Pulszoner.
Obs! Garmin-logotypen ska
ha den högra sidan uppåt.
4. Stäng av Edge-enheten och
placera den nära (inom 3 m)
pulsmätare. Pulsikonen
visas på menusidan.
5. Om du vill anpassa datafälten, se
sidan 48.
6. Om pulsdata inte visas eller
om du har oregelbundna
pulsdata, måste du kanske dra
åt remmen på bröstet eller värma
upp i 5–10 minuter. Om problemet
kvarstår måste du kanske para
ihop sensorerna. Se sidan 58.
36
Varning: Rådfråga din
läkare om lämpliga pulszoner/
mål för din träningsnivå och
hälsotillstånd.
Många idrottsmän använder pulszoner till
att mäta och förbättra sin kardiovaskulära
styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.
Edge 605/705 Användarhandbok
Använda tillbehör
Zon % av
Erhållen ansträngning
max. �����
Puls
Fördelar
1
50–60%
Avslappnad, lätt takt, rytmisk
andning
Aerobisk träning på nybörjarnivå,
minskar stress
2
60–70%
Bekväm takt, något djupare
andning, konversation möjlig
Grundläggande konditionsträning,
bra återhämtningstakt
3
70–80%
Måttlig takt, svårare att
upprätthålla konversation
Förbättrad aerobisk kapacitet,
optimal konditionsträning
4
80–90%
Snabb takt och lite obekväm, tung Förbättrad anaerobisk kapacitet
andning
och gräns, högre hastighet
5
90–100%
Sprinttempo, ohållbart under
längre perioder, ansträngd
andning
De fem oftast använda pulszonerna är
numrerade från 1–5 i stigande intensitet.
I allmänhet beräknas pulszoner på
procentandelar av den maximala pulsen.
Anaerobisk och muskulär uthållighet,
ökad kraft
Hur påverkar pulszoner dina
träningsmål?
Genom att känna till dina pulszoner
kan du enklare mäta och förbättra dina
förståelse av din träning och tillämpa
dessa principer:
Edge 605/705 Användarhandbok37
Använda tillbehör
• Din puls är ett bra mått på
träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan
hjälpa dig förbättra kardiovaskulära
kapacitet och styrka.
• Genom att känna till din pulszoner
kan du förhindra att du övertränar
och minska risken för skador.
Om du känner till din maxpuls kan
du ange den och låta Edge-enheten
beräkna dina pulszoner baserat på
de procentandelar som visas i tabellen
på sidan 37. Om du inte känner till din
maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som är tillgängliga
på Internet.
Batteri för pulsmätare
Information om batterier finns på
sidan 60.
38
GSC 10
Edge 705 är kompatibel med GSC
10-hastighets och taktsensorn för
cyklar. Taktdata från GSC 10 registreras
alltid. Om det inte finns någon GSC
10 ihopparad används GPS-data för att
beräkna hastigheten och avståndet.
Båda magneterna måste vara inriktade
med sina resp. indikeringslinjer för att
Edge-enheten ska kunna ta emot data.
Så här installerar du GSC 10:
1. Placera GSC 10 på det
bakre kedjestaget (på motsatt
sida av drevpartiet). Montera
GSC 10 med två kabelhållare
utan att dra åt dem.
2. Montera pedalmagneten
på vevarmen med det
självhäftande fästet och en
kabelhållare. Pedalmagneten
måste vara inom 5 mm från
GSC 10 och indikeringslinjen på
pedalmagneten måste vara i linje
med indikeringslinjen på GSC 10.
Edge 605/705 Användarhandbok
Använda tillbehör
Indikeringslinje
Återställningknapp
Kabelhållare
GSC 10 på det bakre kedjestaget
Kabelhållare
Indikeringslinje
Pedalmagnet på vevarm
Edge 605/705 Användarhandbok39
Använda tillbehör
Ekermagnet
GSC 10
Pedalmagnet
Sensorarmens
indikeringslinje
GSC 10 och magnetjustering
3. Skruva loss ekermagneten
från plaststycket. Placera ekern
i spåret på plaststycket och
dra åt lite. Magneten kan vara
riktad bort från GSC 10 om det
inte finns tillräckligt med plats
mellan sensorarmen och ekern.
Magneten måste vara inriktad med
sensorarmens indikeringslinje.
40
4. Lossa på skruven på sensorarmen
och flytta den till inom 5 mm från
ekermagneten. Du kan också
luta GSC 10 närmare någon av
magneterna för bättre inpassning.
Edge 605/705 Användarhandbok
Använda tillbehör
5. Tryck på återställningsknappen
på GSC 10. Lysdioden övergår till
rött sken och sedan grönt. Trampa
för att testa sensorjusteringen.
Den röda lysdioden blinkar varje
gång vevarmen passerar sensorn
och den gröna lysdioden blinkar
varje gång hjulmagneten passerar
sensorarmen.
Obs! Lysdioden
blinkar under de första
60 passeringarna efter en
nollställning. Tryck på Reset
igen om du behöver fler
passeringar.
Träna med takt
Takt är dina tramptag mätt som antalet
varv av vevarmen per minut (varv/min).
Det finns två sensorer på GSC 10:
en för takt och en för hastighet.
Information om taktvarningar finns
på sidan 19.
Information om hastighetszoner finns
på sidan 56.
GSC 10-batteri
Information om GSC 10-batteri finns
på sidan 61.
6. När allt är inriktat och
fungerar som det ska, drar
du åt kabelfästen, sensorarmen
och ekermagneten.
Edge 605/705 Användarhandbok41
Använda tillbehör
Kraftmätare
En lista med tredjepartsmätare som
är kompatibla med Edge 705 finns på
www.garmin.com/edge.
Kraftkalibrering
Tryck på menu > välj Inställningar >
ANT+Sport > Tillbehör > Kalibrera
kraft.
Kalibreringsinstruktioner
för din kraftmätare finns
i tillverkarens instruktioner och
på www.garmin.com/edge.
Kraftzoner
Tryck på menu > välj Inställningar >
Profil och zoner > Kraftzoner.
42
Du kan ange sju anpassade
kraftzoner (1=lägsta, 7=högsta).
Om du känner till ditt FTP-värde
(”functional threshold power”), kan du
ange det och låta Edge-enheten beräkna
dina kraftzoner automatiskt. Du kan
också ange kraftzonerna manuellt.
Information om hur du ändrar
kraftenheterna finns på sidan 57.
Edge 605/705 Användarhandbok
Historik
Din Edge-enhet sparar automatiskt
historik när timer är igång. Edge-enheten
har ca. 500 MB ledigt utrymme. När
Edge-minnet är fullt skrivs den äldsta
historiken över. Överför din historik till
Garmin Training Center eller Garmin
Connect med jämna mellanrum för att
bevara alla din cykeldata. Information
om hur dataregistreringen i Edge finns
på sidan 57.
Historiken innefattar tid, avstånd,
kalorier, medelhastighet, maxhastighet,
höjd, detaljerad varvinformation och en
kartvy. Edge 705-historiken kan även
innefatta puls, takt och kraft.
Obs! Historiken registreras
inte när timern är stoppad.
Historik
Obs! Edge-minnet
innefattar inte den separata
microSD™-kortenheten. Se
Datahantering på sidan 45.
Visa historik
När du är klar med en tur kan du visa
historikdata på Edge-enheten efter dag,
vecka eller totaler.
Så här visar du historik
per dag:
1. Tryck på menu > välj Historik >
Per dag.
Edge 605/705 Användarhandbok43
Historik
2. Bläddra genom listan med hjälp
av styrspaken. När du bläddrar
visas summeringsinformation
under listan.
3. Välj en post om du vill visa
detaljer om hela resan eller
varje varv.
4. Välj Visa karta om du vill visa
resan på kartan.
5. Tryck på in/out (ut) om du vill
zooma kartan. När du har tittat
färdigt på varvet väljer du Nästa
för att visa nästa varv.
6. Tryck på mode om du vill avsluta.
Överföra historik till
datorn
Radera historik
När du har överfört dina träningspass
till Garmin Training Center eller
Garmin Connect, kan du ta bort
historiken från Edge-enheten.
Så här raderar du historik:
1. Tryck på menu > välj Historik >
Ta bort.
2. Välj Behåll 1 månad, Behåll
3 månad eller Ta bort alla.
3. Välj Ja för att bekräfta.
Så här raderar du varv eller
hela resor från historiken:
Mer information om hur du överför
träningspass till och från Edge-enheten
finns på sidorna 10.
1. Tryck på menu > välj Historik >
Per dag.
2. Välj ett varv eller en resa.
3. Välj Ta bort.
4. Välj Ja för att bekräfta.
44
Edge 605/705 Användarhandbok
Datahantering
Datahantering
Du kan använda Edge som en
USB-masslagringsenhet och du kan
köpa ett separat microSD-kort för
ytterligare externt minne.
Obs! Edge-enheten är
inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den är heller
inte kompatibel med
Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Det här är en vanlig
begränsning hos de flesta
USB-masslagringsenheter.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett MicroSDkort (tillval)
1. Ta bort microSD-kortets lucka på
Edge-enhetens baksida.
2. Sätt i kortet genom att trycka ner
det tills du hör ett klick.
Steg 2: Anslut USB-kabeln
1. Anslut den mindre
kontakten på USB-kabeln till
mini-USB-anslutningen på
baksidan av Edge-enheten
(under väderskyddslocket).
Edge 605/705 Användarhandbok45
Datahantering
2. Anslut den större kontakten
på USB-kabeln till en USB-port
på datorn. Edge-enheten är nu
i USB-masslagringsmode.
Edge-enheten och micro SD-kortet
visas som flyttbara enheter under Den här
datorn om du har Windows eller som en
volym på skrivbordet om du har Mac OS.
Steg 3: Överför filer till
datorn
1. Bläddra efter den fil du vill
kopiera på datorn.
2. Markera filen och välj
Redigera > Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
micro SD-kortenheten/volymen.
4. Välj Redigera > Klistra in.
46
Steg 4: Mata ut och koppla
från USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar
du på ikonen Koppla från eller mata
ut maskinvara
i Aktivitetsfältet
respektive drar volymikonen till
Papperskorgen
på Mac-datorer.
Koppla bort Edge-enheten från datorn.
Ta bort filer
Öppna enheten Garmin eller
SD-kortenheten/volymen. Markera
filen och tryck sedan på Delete på
datorns tangentbord.
Varning: Om du inte är
säker på vad en fil används
till bör du inte ta bort den.
Minnet på enheten innehåller
viktiga systemfiler som du
inte bör ta bort.
Edge 605/705 Användarhandbok
Datahantering
Garmin-mappar
Överföra filer till en
annan Edge-enhet
(endast 705)
Garmin drive/volume
Garmin
Courses
GPX*
History
Profile
Workouts
* Mappen GPX innehåller waypoints
och sparade resor.
Du kan överföra filer trådlöst från en
Edge-enhet till en annan med hjälp av
den trådlösa ANT+Sport-tekniken.
1. Stäng av båda Edge-enheterna
och placera dem nära (inom 3 m)
varandra.
2. Tryck på menu > välj
Inställningar > ANT+Sport.
3. Välj Ta emot data på den Edge
som tar emot filer.
4. Välj Överför data på den
Edge som skickar filer. Följ
instruktionerna på skärmen.
Edge 605/705 Användarhandbok47
Inställningar
Inställningar
Du kan anpassa datafält, kartinställningar,
rutter, cykel- och användarprofiler,
träningszoner, displayen, enheter,
tid, datainspelning och trådlös
konfiguration. Tryck på menu > välj
Inställningar.
Så här ställer du in datafält:
1. Tryck på menu > välj
Inställningar > Datafält.
2. Välj en av sidorna som visas.
3. Välj det antal datafält som du vill
visa på den här sidan.
Obs! När du har valt
alternativ eller angett värden
trycker du på mode för att
avsluta.
Anpassade datafält
Du kan konfigurera anpassade datafält för
följande Edge-sidor:
• Cykeldator 1
• Cykeldator 2
• Karta
• Pass
• Banor
För en lista över tillgängliga datafält,
se sidorna 49–53.
48
4. Ändra datafälten med hjälp av
styrspaken. Tryck på mode när
du är klar.
5. Upprepa för alla sidor som du vill
anpassa.
Edge 605/705 Användarhandbok
Inställningar
Edge-datafält
I följande tabell visas alla datafält i Edge och beskrivningar av dem.
* Betecknar ett fält som visar engelska eller metriska enheter.
Datafält
Beskrivning
Edge 605
Edge 705
Avstånd *
Tillryggalagt avstånd på den
aktuella resan.
●
●
Bäring
Riktning för ditt mål.
●
●
Distans till dest
Avstånd till din destination.
●
●
Distans till nästa
Avstånd till nästa sväng.
●
●
ETA vid destination
Beräknad ankomsttid till
destinationen.
●
●
ETA vid nästa
Beräknad ankomsttid till
nästa sväng.
●
●
GPS-noggrannhet *
Marginal för fel för din exakta
●
position. Exempel: din GPS-position
är exakt till inom +/- 6 m.
●
Grad
Beräkning av stigning under körning. ●
Exempel: om du för varje 3 meter
du stiger (höjd) färdas 60 meter, är
din grad 5 %.
●
Edge 605/705 Användarhandbok49
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Edge 605
Edge 705
Hastighet senaste varvet *
Medelhastighet för det senaste
hela varvet.
●
●
Hastighet *
Aktuell hastighet.
●
●
Hastighetszon
Aktuellt hastighetsintervall
baserat på standardinställningar
eller anpassade inställningar:
Klättra 1–4, Plant 1–3, Nedför,
Spurt och Maxhastighet.
●
●
Höjd *
Höjd över/under havet.
●
●
Kalorier
Mängden kalorier som förbränts.
●
●
Kraft
Aktuell uteffekt i Watt eller % FTP.
●
Kraft – kilojoule
Total (ackumulerad) uteffekt i
kilojoule.
●
Kraft – max
Toppfart som erhölls under den
aktuella resan.
●
Kraft – mx sista vrv
Toppfart som erhålls under det
senaste hela varvet.
●
Kraft per varv
Medeluteffekt för det aktuella varvet.
●
Kraftzon
Aktuellt intervall för uteffekt
(1–7) baserat på kalibrerade eller
anpassade inställningar.
●
50
Edge 605/705 Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Edge 605
Edge 705
Maxhastighet *
Toppfart som erhölls under den
aktuella resan.
●
●
Medelhastighet *
Medelhastighet för resan.
●
●
Medelkraft
Medeluteffekt för den aktuella resans
varaktighet.
●
Medelpuls
Medelpuls för resan.
●
Medeltakt
Medeltakt för den aktuella
resans varaktighet.
●
Medelvarvtid
Medeltid för att slutföra varven hittills. ●
●
Puls
Hjärtslag per minut (bpm).
●
Pulszon
Aktuellt intervall för puls (1–5).
Standardzonerna baseras på din
maximala puls och användarprofil.
●
Riktning
Din aktuella färdriktning.
●
●
Senaste varvstr. *
Avstånd för det senast slutförda
varvet.
●
●
Senaste varvtid
Tid för att slutföra det senaste
hela varvet.
●
●
Slutdestination
Namnet på den slutliga waypointen
i rutten.
●
●
Solnedg
Tid för solnedgång baserat
på din GPS-position.
●
●
Edge 605/705 Användarhandbok
51
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Edge 605
Edge 705
Soluppg
Tid för soluppgång baserat
på din GPS-position.
●
●
Sträcka – pausad *
Tillryggalagt avstånd med
timern i Autopaus.
●
●
Takt
Antal varv för vevarmen per minut.
Tid
Varvtid.
●
●
Tid – pausad
Tillryggalagd tid med timern
i Autopaus.
●
●
Tid till destination
Beräknad tid tills du når din
destination.
●
●
Tid till nästa
Beräknad tid tills du når nästa sväng. ●
●
Tidpunkt
Aktuell tid på dagen baserat
på dina tidsinställningar
(format, tidszon och sommartid).
●
Total höjdminskning *
Total höjdförlust för den aktuella
resan.
●
Total stigning *
Total stigningshöjning för den
aktuella resan.
●
52
●
●
Edge 605/705 Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Edge 605
Edge 705
Varv
Antal körda varv.
●
●
Varvhastighet *
Medelhastighet för det aktuella
varvet.
●
●
Varvpuls
Medelpuls för det aktuella varvet.
Varvsträcka *
Tillryggalagt avstånd på det
aktuella varvet.
Varvtakt
Genomsnittlig takt för det aktuella
varvet.
Varvtid
Tid för det aktuella varvet.
●
●
Waypoint vid nästa
Namnet på nästa waypoint i rutten.
●
●
Edge 605/705 Användarhandbok
●
●
●
●
53
Inställningar
System
Tryck på menu > välj Inställningar >
System.
GPS-mode – Normal, GPS Av
(för inomhusanvändning) eller
Demomode (för ruttsimulering).
Obs! När GPS-funktionen
är avstängd, är hastighetsoch avståndsdata inte
tillgängliga, om du inte
använder Edge 705 med
GSC 10. Nästa gång du slår
på Edge-enheten söker den
efter satellitsignaler igen.
Textspråk – ändra språket för texten
på skärmen. Om du ändrar textspråket
ändras inte språket för kartdata eller data
som du har angett.
Omberegn – angi innstilling for
omberegning utenfor ruten til Bekreftet,
Automatisk eller Av.
54
Ljud – ställ in ljudsignaler på Knapp
och meddelande, Endast meddelande
eller Av.
Sidalternativ – aktivera den här
funktionen om du vill visa kartan i den
ordning av sidor som visas när mode
trycks ned.
Om Edge – visa din programvaruversion,
GPS-version och enhets-ID.
Karta
Tryck på menu > välj Inställningar >
Karta.
Detaljer – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Kartan ritas om
långsammare när detaljer visas.
Orientering – ändra kartans perspektiv.
• Nord upp – visa kartan med norr
överst.
• Kurs upp – visar kartan med
färdriktningen uppåt.
Edge 605/705 Användarhandbok
Inställningar
Autozoom – aktivera automatisk
zoomning på kartan för optimal visning.
Lås på väg – låser kartpekaren
till att visa den närmaste vägen
och kompensera för variationer
i kartpositionens noggrannhet.
Kartnamn – välj vilka inlästa kartor
som du vill använda.
Inställningar för
Bil/motorcykel
Rutt
Inställningar för Cykel
och Fotgängare
Tryck på menu > välj Inställningar >
Rutt.
Beräkna rutt för – välj Bil/motorcykel,
Cykel eller Fotgängare om du vill
optimera rutter.
Räknar om – ange inställningen
för omräkning vid ruttavvikelse till
Uppmanad, Automatiskt eller Av.
Metod: Följa väg – ställ in
ruttinställningar på Vald, Snabbare tid
eller Kortare avstånd.
Undvik – välj det här alternativet om
du vill undvika grusvägar, motorvägar
och u-svängar i rutterna.
Vägledningsmetod – ställ in
ruttinställningen på Vald, Följ vägen
eller Terrängkörning.
Undvik – välj det här alternativet om
du vill undvika grusvägar.
Profil och zoner
Tryck på menu > välj Inställningar >
Profil och zoner.
Profilerna Användare
och Cykel
Se sidan 8.
Edge 605/705 Användarhandbok
55
Inställningar
Hastighetszoner
Tryck på menu > välj Inställningar >
Profil och zoner > Hastighetszoner.
Edge-enheten innehåller olika
hastighetszoner, som sträcker sig
från väldigt långsam (Klättra 4)
till väldigt snabb (Maxhastighet).
Värdena för dessa hastighetszoner anges
som standard och motsvarar kanske inte
dina egna förmågor. När du har angett
rätt hastighetszoner kan du använda dem
till att ange hastighetsvarningar eller
använda dem som mål i avancerade pass.
Mer information om varningar finns
på sidorna 17–21. Mer information om
avancerade pass finns på sidorna 25–29.
Puls- och kraftzoner
(Edge 705)
Se sidorna 35–42 (Använda tillbehör).
56
Visning
Tryck på menu > välj
Inställningar >Visning.
Tidsgräns för belysning – ange hur
länge belysningen ska vara tänd.
Tips: Använd en kort
tidsgräns om du vill spara på
batterierna.
Bakgrundsbelysning – använd
styrspaken till att justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Visningssätt – välj Dag för en ljus
bakgrund. Välj Natt om du vill ha
en svart bakgrund. Välj Auto om
du automatiskt vill växla mellan de
två baserat på tid på dygnet.
Dekorfärg – välj ett färgschema för
Edge-sidorna.
Edge 605/705 Användarhandbok
Enheter
Tryck på menu > välj Inställningar >
Enheter.
Positionsformat – välj typ av
koordinater. Eftersom olika
positionsformat används för olika kartor
och diagram kan du med Edge välja
koordinatformat för den typ av karta du
använder.
Sträcka och Höjd – Välj Engelska eller
Metriska.
Puls – välj Slag per minut eller %
Maximal puls för pulsdata. Mer
information om hur du använder pulsdata
finns på sidorna 35–38.
Kraft – välj Watt eller % FTP. Mer
information om kraftmätare finns på
sidan 42.
Edge 605/705 Användarhandbok
Tid
Inställningar
Tryck på menu > välj Inställningar >
Tid.
Tidsformat – välj 12 eller 24 timmars
tidsformat.
Tidszon – välj tidszon eller närliggande
ort.
Sommartid – välj Ja, Nej eller Auto.
Med inställningen Auto justeras tiden
för sommartid automatiskt baserat på
tidszonen.
Dataregistrering
Dataregistrering styr hur Edge
registrerar detaljdata för dina resor.
Tryck på menu > välj Inställningar >
Dataregistrering.
57
Inställningar
Smart registrering – registrerar
nyckelpunkter där du ändrar riktning,
hastighet eller puls.
Tips: För långa resor
nollställer du timern var
12 timme för att undvika att
skriva över historikdata.
Varje sekund – registrerar punkter varje
sekund. Det här alternativet skapar den
mest exakta registreringen som är möjlig
av din resa. Däremot kan Edge-enheten
med det här alternativet bara registrera
upp till 4,5 timmar historikdata.
Tips: För långa resor
nollställer du timern var
4 timme för att undvika att
skriva över historikdata.
58
ANT+Sport
Tryck på menu > välj Inställningar >
ANT+Sport.
Tillbehör
Om du köpt en sensor (med trådlös
ANT+Sport-teknik) separat, måste du
para ihop den med din Edge-enhet.
Vad är ihopparning?
Ihopparning är anslutningen av
sensorer, t.ex. pulsövervakningen
med din Edge-enhet. När du har parat
ihop första gången känner din Edge
automatiskt igen sensorn varje gång den
aktiveras. Denna process sker automatisk
när du slår på Edge-enheten och tar bara
några sekunder när sensorerna aktiveras
och fungerar på rätt sätt. När den är
ihopparad tar Edge-enheten bara emot
data från din sensor och du kan komma
nära andra sensorer.
Edge 605/705 Användarhandbok
Inställningar
Så här parar du ihop tillbehör:
1. Flytta dig (10 m) från andra
sensorer medan Edge-enheten
försöker ansluta till din sensor
första gången. Se till att sensorn
befinner sig inom (3 m) från
Edge-enheten.
2. Tryck på menu > välj
Inställningar > ANT+Sport.
3. För varje tillbehör du har väljer
du Ja > Starta om skanning.
Obs! För information om
hur du använder tillbehör,
zoner och kalibrering, se
sidorna 35–42.
Ta emot och överföra data
Se Datahantering på sidan 45.
Edge 605/705 Användarhandbok
59
Bilaga
Bilaga
Tillbehör
Om du vill ha mer information
om valfria tillbehör går du till
http://buy.garmin.com. Du kan
också köpa tillbehör från närmaste
Garmin-återförsäljare.
Batteriinformation
Obs! Kontakta din
lokala avfallsmyndighet
för information om var du
kan kasta batterierna.
Batteri för pulsmätare
Pulsmätaren innehåller ett extra
CR2032-batteri.
2. Använd ett mynt för att vrida
locket moturs så att pilen på
locket pekar på OPEN.
3. Ta bort locket och batteriet. Vänta
i 30 sekunder. Sätt i det nya
batteriet med pluspolen vänd
uppåt.
Obs! Skada inte eller
lossa på o-ringpackningen
på locket.
4. Använd ett mynt för att vrida
locket medurs så att pilen på
locket pekar på CLOSE.
Så här byter du batteriet:
1. Sök efter det runda batterilocket
på baksidan av pulsmätaren.
60
Edge 605/705 Användarhandbok
GSC 10-batteri
GSC 10 innehåller ett extra
CR2032-batteri.
Så här byter du batteriet:
1. Sök efter det runda batterilocket
på sidan av GSC 10.
Batterilock
Bilaga
3. Ta bort locket och byt ut
batteriet med den positiva
sidan vänd uppåt.
Obs! Skada inte eller
lossa på o-ringpackningen
på locket.
4. Använd ett mynt när du sätter
fast det igen (pilen pekar på låst
mode).
Batterilock
Olåst
CR2032batteri
2. Använd ett mynt för att vrida
locket moturs tills det lossnar
tillräckligt mycket för att
du ska kunna ta bort det
(pilen pekar på olåst mode).
Edge 605/705 Användarhandbok
Pil
Låst
61
Bilaga
Specifikationer
Edge
• Storlek: 51,3 mm × 109,2 mm ×
25,4 mm
• Vikt: 105 g
• Display: 2,2 tum. (55,9 mm)
färgskärm, med belysning
• Vattentålighet: IPX7
• Dataförvaring: ca. 500 MB
tillgängligt utrymme på Edge
(~500 timmars träningshistorik
vid 1 MB per timme).
100 användarwaypoints.
16 383 spårpunkter.
• Datorgränssnitt: USB
62
• Batterityp: 1 200 mAh
uppladdningsbart, inbyggt,
litium-jonbatteri
• Batterilivslängd: upp till 15 timmar,
beroende på användning
• Driftstemperaturområde:
-15°C till 50°C
• Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/Dynastream ANT+Sport
trådlöst kommunikationsprotokoll
• Antenn: intern patch
• Mottagare: inbyggd
SiRF GPS-mottagare
med hög känslighet
Cykelfäste
• Storlek: 28,5 mm × 28,5 mm ×
15,6 mm
• Vikt: 8 g
Edge 605/705 Användarhandbok
Pulsmätare
•
•
•
•
•
•
Storlek: 34,7 cm × 3,4 cm × 1,1 cm
Vikt: 44 g
Vattentålighet: 10 m
Sändningsräckvidd: Cirka 3 m
Batteri: utbytbart CR2032 (3 Volt)
Batteriets livslängd: ca. 3 år
(vid 1 timmes användning om dagen)
• Driftstemperatur: -10°C till +50°C
Obs! I kalla förhållanden bör
du ha lämpliga kläder som
hjälper dig hålla pulsmätaren
nära kroppstemperaturen.
Edge 605/705 Användarhandbok
Bilaga
• Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/Dynastream ANT+Sport
trådlöst kommunikationsprotokoll
Noggrannheten kan försämras p.g.a. dålig
sensorkontakt, elektriska störningar och
mottagarens avstånd från sändaren.
GSC 10
•
•
•
•
•
•
Storlek: 5,1 cm × 3,0 cm × 2,3 cm
Vikt: 25 g
Vattentålighet: IPX7
Sändningsräckvidd: Cirka 3 m
Batteri: utbytbart CR2032 (3 Volt)
Batteriets livslängd: ca. 1,4 år
(vid 1 timmes användning om dagen)
63
Bilaga
• Driftstemperaturområde:
-15°C till 70°C
• Radiofrekvens/-protokoll:
2,4 GHz/Dynastream ANT+Sport
trådlöst kommunikationsprotokoll
Noggrannheten kan försämras
p.g.a. elektriska störningar,
mottagarens avstånd från sändaren
och extrema temperaturer.
Om du vill läsa en fullständig
lista med specifikationer går du till
www.garmin.com/edge.
Barometrisk höjdmätare
Edge 705 har en barometrisk
höjdmätare för mycket noggranna
höjdförändringsdata och vertikala
profildata.
När du startat timern och börjat röra
på dig, trycker du på mode för att visa
höjdmätarsidan. Höjden plottas med
grön färg på rutnätet. Om du använder
Virtual kompis, visas din aktuella
64
position med en svart punkt och den
virtuella kompisens med en grå punkt.
Om du vill ändra zoomnivån trycker du
på in- och ut-knapparna. Längst upp
på höjdsidan visas höjden och totala
stigningsdata.
Däckstorlek och
omkrets
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna
av däcket. Information om hur du anger
cykelprofil finns på sidan 9.
Däckstorlek
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
Edge 605/705 Användarhandbok
Bilaga
Däckstorlek
L (mm)
Däckstorlek
L (mm)
20 × 1-3/8
1615
26 × 1,50
2010
22 × 1-3/8
1770
26 × 1,75
2023
22 × 1-1/2
1785
26 × 1,95
2050
24 × 1
1753
26 × 2,00
2055
24 × 3/4 tubdäck
1785
26 × 2,10
2068
24 × 1-1/8
1795
26 × 2,125
2070
24 × 1-1/4
1905
26 × 2,35
2083
24 × 1,75
1890
26 × 3,00
2170
24 × 2,00
1925
27 × 1
2145
24 × 2,125
1965
27 × 1-1/8
2155
26 × 7/8
1920
27 × 1-1/4
2161
26 × 1(59)
1913
27 × 1-3/8
2169
26 × 1(65)
1952
650 × 35A
2090
26 × 1,25
1953
650 × 38A
2125
26 × 1-1/8
1970
650 × 38B
2105
26 × 1-3/8
2068
700 × 18C
2070
26 × 1-1/2
2100
700 × 19C
2080
26 × 1,40
2005
700 × 20C
2086
Edge 605/705 Användarhandbok
65
Bilaga
Däckstorlek
L (mm)
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C tubdäck
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
66
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att
denna Edge-produkt uppfyller de
grundläggande kraven och andra
föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen
finns på Garmins webbplats
för din Garmin-produkt:
www.garmin.com/edge.
Edge 605/705 Användarhandbok
Bilaga
Felsökning
Problem
Knapparna svarar
inte. Hur rengör jag
Edge-enheten?
Min Edge hittar aldrig
några satellitsignaler.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Lösning/svar
Tryck på mode och lap/reset samtidigt för att återställa Edgeprogramvaran. Detta raderar inte dina data eller inställningar.
Ta med Edge-enheten ut ur parkeringsgarage och undan från
höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Ladda ur Edge-enheten helt och ladda upp den helt igen
(utan att avbryta uppladdningsprocessen).
• Håll dig på minst 10 m avstånd från andra
Pulsmätaren, GSC 10,
ANT-sensorer under ihopparning.
eller kraftmätaren kan
• Flytta Edge-enheten inom räckhåll (3 m)
inte paras ihop med
för pulsmätaren vid ihopparning.
Edge-enheten.
• Om problemet kvarstår byter du batteri.
Pulsmätarremmen är
En mindre elastisk rem säljs separat.
för stor.
Gå till http://buy.garmin.com.
Hur kan jag
När Edge-enheten är i USB-masslagringsmodet visas en bild
kontrollera om
av en Edge-enhet som är ansluten till datorn. SD-kortet och EdgeEdge-enheten är i USB- enheten visas som flyttbara enheter under Den här datorn om du
masslagringsmodet?
har Windows eller som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
Det finns inga nya
eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas till din
borttagbara enheter i
Edge-diskenhet. Om du vill ha mer information om hur du ansluter
listan med diskenheter.
diskenheter läser du i hjälpen till operativsystemet.
Edge 605/705 Användarhandbok
67
Bilaga
Problem
Pulsdata är inexakta
eller fel.
68
Lösning/svar
• Se till att pulsmätaren ligger tätt mot kroppen.
• Värm upp i 5–10 minuter. Om problemet kvarstår
fortsätter du med följande förslag:
• Fukta elektroderna igen. Använd vatten, saliv eller
elektrodgel. Rengör elektroderna. Smuts- och svettrester på
elektroderna kan störa pulssignalerna.
• Syntettyger som gnids eller slår mot pulsövervakaren kan
skapa statisk elektricitet som stör pulssignalerna. Använd
en bomullströja eller fukta tröjan om det är lämpligt för din
aktivitet.
• Sätt pulsmätaren på ryggen istället för på bröstet.
• Kraftiga elektromagnetiska fält och vissa trådlösa
2,4 GHz-sensorer kan störa pulsmätaren. Störningskällor
kan innefatta högspänningsledningar, elmotorer,
mikrovågsugnar, trådlösa 2,4 GHz-telefoner och trådlösa
nätverksåtkomstpunkter. När du flyttar dig bort från
störningskällan bör dina pulsdata återgår till normalt.
Edge 605/705 Användarhandbok
Sakregister
A
adresser 14
anpassade datafält 48
återställa Edge 2, 67
autopaus 15
autovarv 15
avancerade pass 25
avstånd
datafält 49
larm 17
B
banor 29
redigera 31
skapa 29
starta 30
ta bort 31
barometrisk höjdmätare 64
batteri 60–63
ladda 3
belysning 1, 2, 56
C
cykelfäste 5
D
däckstorlek 9, 64
datafält 48, 49
dataöverföring 10, 45
dataregistrering 57
datoranslutning 10, 45
E
ekermagnet 40
enhets-ID 54
enkla pass 22
F
fäste 5
favoriter 13
felsökning 67
filer
läsa in 45
överföra 47
ta bort 46
Edge 605/705 Användarhandbok
G
Sakregister
Garmin Connect i, 25, 28,
29, 43
Garmin Training Center i,
25, 28, 29, 43
GPS 54
noggrannhet 49
grad 49
GSC 10 8, 63
batteri 61
H
hämta programvara i, 10
hastighet
datafält 50
larm 18
zoner 50, 56
hastighets- och taktsensor 8,
63
historik 43
ta bort 44
visa 43
hjulstorlek 9, 64
höjd
barometrisk
höjdmätare 64
datafält 50, 52
höjdmätare 64
69
Sakregister
I
ihopparningssensorer 8, 58
ikoner 3
inomhusanvändning 54
installera
Edge 5
GSC 10 38
intervallpass 23
K
kalorier 50
karta 2, 32, 44, 48
inställningar 54
knappar 1
L
ladda batteriet 3
larm 17
avstånd 17
hastighet 18
kraft 20
puls 18
takt 19
tid 17
litiumjonbatteri 3, 62
70
M
microSD-kort 45
mode (läge), knapp 1
O
överföra data 10, 45
P
pass 22
avancerat 25
enkel 22
intervall 23
pedalmagnet 38
platser (waypoints) 12,
32, 62
produktregistrering i
programvaruhämtningar i,
10
programvaruversion 54
puls
datafält 51
larm 18
zoner 36
pulsövervakare 8, 35
batteri 60
R
registrering i
S
satellitsida 34–35
satellitsignaler
söka 7
SD-kort 45
senaste sökningar 13
sensorer, para ihop 8, 58
sevärdheter 14
söka efter
adresser 14
sevärdheter 14
waypoints (platser) 12
specifikationer 62
språk 54
ström
kalibrering 42
larm 20
mätare 42
zoner 42
strömknapp 1
Edge 605/705 Användarhandbok
T
ta bort
avancerade pass 29
banor 31
Favoriter 14
filer 46
historik 44
takt
datafält 52
larm 19
sensor 9
träning 41
tekniska specifikationer 62
tid
datafält 52
larm 17
tillbehör 8, 35–42, 58, 60
Tillb till start 12
toner 54
träning 15
V
Sakregister
vilotid 15
virtuell kompis 21, 22, 29
W
waypoints (platser) 12,
32, 62
Z
zoner
hastighet 56
puls 36
ström 42
U
USB 3, 10, 45
mata ut 46
Edge 605/705 Användarhandbok
71
Den senaste informationen om produkter och tillbehör finns på
Garmins webbplats: www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Artikelnummer 190-00813-39 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising