Garmin | Edge® 605 | User manual | Garmin Edge® 605 brugervejledning

Garmin Edge® 605 brugervejledning
brugervejledning
Edge® 605/705
GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER
MB
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
Garmin (Europa) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House,
Olathe, Kansas 66062,
Hounsdown Business Park,
USA
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. (913) 397.8200 eller
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (udenfor
(800) 800.1020
Storbritannien) eller på 0808.2380000
Fax (913) 397.8282
(kun Storbritannien).
Fax +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning
må hverken helt eller delvist reproduceres,
kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke
fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet
tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til
download af en enkelt kopi af denne vejledning
på en harddisk eller andet elektronisk medie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen
og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret,
og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden
varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer
Maj 2009
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099
eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® er et varemærke tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret
i USA og andre lande. Garmin Training Center®,
Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner®, Edge®,
Garmin Connect™, GSC™10, Dynastream™,
ANT™ og ANT+Sport™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
microSD™ er et varemærke tilhørende SD
Card Association. Windows® er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret
varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. Andre varemærker og navne brugt som
varemærker tilhører deres respektive ejere.
Varenummer 190-00813-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Forord
Tak, fordi du har købt Garmin®
Edge® 605/705 cykelcomputer.
Advarsel: Konsulter altid
din læge, inden du starter eller ændrer
et træningsprogram. Se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og
produkter i æsken med produktet for
at få oplysninger om produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at
gennemføre vores onlineregistrering
i dag. Gå til http://my.garmin.com.
Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Forord
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af din
Edge. I USA skal du gå ind på www
.garmin.com/support eller kontakte
Garmin USA på telefon (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808
238 0000.
I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller kontakte Garmin
(Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870
8501241.
Gratis Garmin-software
Gå til www.garmin.com/edge for
at downloade den webbaserede
software Garmin Connect™ eller
computersoftwaren Garmin Training
Center®. Brug denne software til at
gemme og analysere dine træningsdata.
Edge 605/705 brugervejledning
Forord
Indholdsfortegnelse
Forord.........................................i
Produktregistrering..................... i
Kontakt Garmin............................ i
Gratis Garmin-software . ............ i
Sådan kommer du i gang.........1
Knapper....................................... 1
Nulstilling af Edge...................... 2
Sletning af brugerdata............... 2
Edge baggrundsbelysning........ 2
Ikoner........................................... 3
Trin 1: Oplad batteriet................ 3
Trin 2: Installer Edge.................. 5
Trin 3: Tænd for Edge................ 6
Trin 4: Find satellitsignaler........ 7
Trin 5: Gem din hjemposition
(valgfrit)................................. 7
Trin 6: Opsætning af sensorer
(valgfrit)................................. 8
Trin 7: Indstil dine profiler......... 8
Trin 8: Kør en tur!..................... 10
Trin 9: Download gratis
software............................... 10
ii
Trin 10: Overfør historik til din
computer............................. 10
Find..........................................11
Følg historik...............................11
Gemte ture..................................11
Muligheder for gemte ture....... 12
Tilbage til Start.......................... 12
Find steder................................ 12
Find foretrukne...................... 13
Find adresser........................ 14
Find interessepunkter........... 14
Stop navigation......................... 14
Træning...................................15
Auto Pause® ............................. 15
Auto Lap® ................................. 15
Alarmer...................................... 17
Brug af tids- og
distancealarmer.............. 17
Brug af fartalarmer................ 18
Brug af pulsalarmer.............. 18
Brug af kadencealarmer....... 19
Brug af energialarmer........... 20
Virtual Partner® ........................ 21
Træning: Simpel, Interval og
Avanceret ........................... 22
Edge 605/705 brugervejledning
Forord
Brug af træning..................... 22
Simpel træning...................... 22
Interval træning..................... 23
Avanceret træning................ 25
Baner......................................... 29
Sådan opretter du baner....... 29
Banedatasider....................... 30
Brug af kortet..........................32
Markering og søgning
af positioner........................ 32
Flere kort................................... 34
Siden Satellit............................. 34
Brug af tilbehør.......................35
Hjertefrekvensmonitor............. 35
Pulszoner.............................. 36
Batteri til
hjertefrekvensmonitor..... 38
GSC 10....................................... 38
Træning med kadence . ....... 41
GSC 10 batteri...................... 41
Energimåler............................... 42
Energikalibrering................... 42
Energizoner.......................... 42
Historik....................................43
Sådan vises historik................. 43
Edge 605/705 brugervejledning
Overførsel af historik til
computer............................. 44
Sletning af historik................... 44
Datahåndtering.......................45
Indlæsning af filer..................... 45
Trin 1: Indsæt et
microSD-kort
(ekstraudstyr).................. 45
Trin 2: Tilslut USB-kablet...... 45
Trin 3: Overfør filer til din
computer ........................ 46
Trin 4: Skub ud og frakobl
USB-kablet...................... 46
Sådan sletter du filer ............... 46
Garmin-mapper......................... 47
Overførsel af filer til en anden
Edge (kun 705) ................... 47
Indstillinger.............................48
Brugerdefinerede datafelter.... 48
Edge datafelter..................... 49
System....................................... 54
Kort............................................ 54
Ruter.......................................... 55
Indstillinger for
bil/motorcykel.................. 55
iii
Forord
Indstillinger for cykel og
fodgænger....................... 55
Profil og zoner.......................... 55
Bruger- og cykelprofiler......... 55
Fartzoner.............................. 56
Puls og energizoner
(Edge 705)...................... 56
Display....................................... 56
Enheder..................................... 57
Datalagring................................ 57
ANT+Sport................................. 58
Tilbehør................................. 58
Modtag og overfør data........ 59
Barometrisk højdemåler.......... 64
Dækstørrelse og omkreds....... 64
Overensstemmelseserklæring................. 66
Fejlfinding................................. 67
Index........................................69
Appendiks...............................60
Valgfrit tilbehør......................... 60
Batterioplysninger.................... 60
Batteri til
hjertefrekvensmonitor..... 60
GSC 10 batteri...................... 61
Specifikationer.......................... 62
Edge..................................... 62
Cykelbeslag.......................... 62
Hjertefrekvensmonitor........... 63
GSC 10................................. 63
iv
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan kommer du i gang ➊ power
Sådan kommer du i gang
• Tryk på knappen, og hold den
nede for at tænde/slukke enheden.
• Tryk for at tænde/slukke
baggrundsbelysningen.
Knapper
➋ mode
➊
➐
➋
➏
➌
➎
➍
Edge 605/705 brugervejledning
• Tryk for at gå tilbage til den
foregående side.
• Tryk og hold nede for at skifte
mellem cykelprofiler.
➌ reset/lap
• Tryk og hold nede for at nulstille
timeren.
• Tryk for at oprette en ny omgang.
➍ thumb stick/enter
• Bevæg thumb stick-knappen
for at rulle gennem menuer,
funktioner og datafelter.
• Tryk thumb stick-knappen
ind for at vælge funktioner og
bekræfte meddelelser.
Sådan kommer du i gang
➎ start/stop
Tryk for at starte/stoppe timeren.
➏ menu
• Tryk for at åbne menusiden.
• Tryk og hold nede for at låse/låse op
for knapperne på Edge.
➐ in/out
Tryk for at zoome ind/ud på siderne
Kort og Højdemåler.
Nulstilling af Edge
Hvis din Edge låser/fryser, skal du
trykke på mode og reset/lap samtidigt
for at nulstille Edge. Dette sletter ikke
dine data eller indstillinger.
Sletning af brugerdata
Advarsel: Denne proces
sletter alle brugerindtastede
oplysninger.
1. Sluk for din Edge.
hold den
2. Tryk på mode, og
nede, indtil meddelelsen vises.
3. Vælg Ja for at slette alle
brugerdata.
Edge baggrundsbelysning
Tryk på for at tænde for
baggrundsbelysningen. Brug thumb
stick-knappen til at justere lysstyrken.
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Ikoner
Trin 1: Oplad batteriet
Batteriniveau
Batteri oplades
Satellit-ikon skifter fra tomt
til 3D, når der modtages
satellitsignaler.
Pulssensor aktiv
Kadencesensor aktiv
Energisensor aktiv
Tastelås aktiv
Edge 605/705 brugervejledning
Advarsel: Dette produkt
indeholder et litiumionbatteri.
Se guiden Vigtige oplysninger
om sikkerhed og produkter i æsken
med produktet for at få vigtige
oplysninger om batterisikkerhed.
Edge får strøm fra et indbygget
litiumionbatteri, som du kan genoplade
ved hjælp af vekselstrømsopladeren
i æsken med produktet. Du kan også
oplade Edge ved hjælp af USB-kablet og
din computer. Oplad Edge i mindst tre
timer, før du begynder at bruge den.
Sådan kommer du i gang
bemærk: For at forebygge
korrosion skal du tørre
mini-USB-porten, vejrhætten
og det omgivende område
grundigt før opladning eller
tilslutning til en pc.
TIP: Edge kan ikke oplades,
hvis temperaturen er under
0°C eller over 50°C.
Mini-USB-port
under vejrhætten
Opladning af Edge:
1. Fjern vejrhætten fra mini-USBporten på bagsiden af Edge.
2. Slut mini-USB-enden af AC- eller
USB-kablet til mini-USB-porten
bagpå Edge.
3. Sæt den anden ende i en
almindelig stikkontakt (AC)
eller en tilgængelig USB-port
på din computer (USB).
Et fuldt opladet batteri kan fungere
i ca. 15 timer, før det skal genoplades.
Du kan finde flere batterioplysninger
på side 62.
Edge 605/705 brugervejledning
Trin 2: Installer Edge
Den bedste GPS-modtagelse får du
ved at placere cykelbeslaget på en sådan
måde, at forsiden af Edge peger op mod
himlen. Du kan installere cykelbeslaget
enten på frempinden eller på styret.
Installation på frempinden (vist her)
giver en mere sikker montering.
Skydeklappen, der er tilbehør, bør
anvendes under monteringen, så den
er nemmere at se.
Installation af Edge på cyklen:
1. Anbring skydeklappen på
frempinden eller på styret, og
anbring derefter cykelbeslaget
på skydeklappen. Kontroller, at
udløserarmen er til venstre.
Sådan kommer du i gang
Udløserarm
Skydeklap
(valgfri)
Cykelbeslag
Til styr med en diameter på
mindre end 25 mm: Placer den
ekstra gummipude under cykelbeslaget
for at øge styrets diameter. Gummipuden
afholder også beslaget fra at glide.
Fortsæt med trin 2.
2. Fastgør cykelbeslaget sikkert ved
hjælp af to kabler.
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
3. Sæt Edge ud for cykelbeslaget,
så hullerne bagpå enheden er
parallelle med skinnerne på
beslaget.
Skinne
Udløserarm
Hul
Kabler
Udløserarm
4. Kør Edge mod venstre, indtil den
klikker på plads.
Edge set oppefra monteret
på et vandret styr
Sådan frigøres Edge:
Tryk ned på udløserarmen, og skub
Edge til højre.
Trin 3: Tænd for Edge
Hold nede for at tænde for din Edge.
Følg konfigurationsinstruktionerne på
skærmen.
Edge 605/705 brugervejledning
Trin 4: Find satellitsignaler
Før du begynder at anvende Edge, skal
du finde GPS-satellitsignaler. Det kan
tage 30–60 sekunder at finde signaler.
1. Gå udendørs i et åbent område.
Den bedste modtagelse fås
ved at sikre, at forsiden af
Edge peger mod himlen.
2. Vent, mens Edge søger
efter satellitter. Stå stille i et
åbent område, og begynd
ikke at bevæge dig, før siden
Lokaliserer satellit forsvinder.
Sådan kommer du i gang
Trin 5: Gem din
hjemposition (valgfrit)
Du kan angive hjemposition for det sted,
som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på menu > vælg Find >
Find steder > Foretrukne >
Kør hjem.
2. Følg instruktionerne på
skærmen.
Bemærk: Hvordan du
slår GPS-modtageren fra og
bruger Edge inden døre, kan
du se på side 54.
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 6: Opsætning af
sensorer (valgfrit)
Hvis din Edge blev leveret med en
hjertefrekvensmonitor eller GSC™ 10
hastigheds- og kadencesensor, er
ANT+Sport™ sensorerne allerede parret
med din Edge. Tryk på menu. Ikonerne
og
holder op med at blinke, når
sensorerne er parret. Hvis du har købt
tilbehør separat, skal du se på side 58.
Vejledning i brug af
hjertefrekvensmonitoren findes på
side 35. Vejledning i brug af GSC 10
findes på side 38.
Trin 7: Indstil dine profiler
Edge anvender de oplysninger, som
du indtaster om dig selv, til at beregne
nøjagtige turdata.
Sådan indstiller du din
brugerprofil:
1. Tryk på menu > vælg
Indstillinger > Profil og zoner >
Brugerprofil.
2. Indtast dit køn, din fødselsdato
og din vægt.
TIP: Når du er færdig med
at vælge funktioner eller
indsætte værdier på din Edge,
skal du trykke på mode for at
forlade feltet eller siden.
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan kommer du i gang
2. Vælg en cykelprofil. Du kan
indstille op til tre profiler.
Brug thumb
stick-knappen
til at ændre
felternes
værdier.
Sådan indstiller du din cykelprofil:
1. Tryk på menu > vælg
Indstillinger > Profil og zoner >
Cykelprofil.
Edge 605/705 brugervejledning
3. Indsæt oplysninger om din cykel.
4. (kun Edge 705) Hvis du har
en GSC 10 hastigheds- og
kadencesensor, skal du vælge
afkrydsningsfeltet Kadence.
Hvis du har en energimåler fra
en tredjepart, skal du vælge
afkrydsningsfeltet Energi.
Få flere oplysninger om
tilbehør på side 35–42.
5. I feltet Hjul størrelse skal
du vælge Auto for at bede
GSC 10 om automatisk at
registrere din hjulstørrelse ved
hjælp af GPS-data eller vælge
Brugerdefineret for at indtaste
din hjulstørrelse. Du kan finde
en tabel med størrelser og
omkredse på side 64.
Sådan kommer du i gang
Trin 8: Kør en tur!
1. Tryk på mode for at se
cykelcomputersiden.
2. Tryk på start for at starte
timeren.
3. Når du er færdig med din
cykeltur, skal du trykke på stop.
4. Hold lap/reset nede for
at gemme dine turdata og
nulstille timeren.
Trin 9: Download gratis
software
Trin 10: Overfør historik til
din computer
1. Sæt det lille stik på USB-kablet
i mini-USB-porten bagpå Edge
(under vejrhætten).
2. Slut det store stik på USB-kablet
til en ledig USB-port på din
computer.
3. Åben Garmin Connect eller
Garmin Training Center. Følg
uploadvejledningen, der fulgte
med softwaren.
1. Gå til www.garmin.com/edge.
2. Følg vejledningen på skærmen
for at downloade Garmin Training
Center eller Garmin Connect.
10
Edge 605/705 brugervejledning
Find
Brug funktionerne Find til at navigere på
ture fra historikken, ture fra en ekstern
kilde, tilbage til dit udgangspunkt, til
Foretrukne og til interessepunkter.
Bemærk: Du skal
starte timeren for at
gemme din aktuelle tur
i historikken i Edge.
Følg historik
Du kan navigere på enhver tur, der
er gemt i historikken på din Edge.
1. Tryk på menu > vælg Find >
Følg historik.
2. Vælg en tur fra listen. Edge
beregner ruten, inkl. vejvisning
fra din aktuelle position til
turens udgangspunkt.
Gemte ture
Find
Du kan også navigere på en tur,
der er uploadet til din Edge fra en
ekstern kilde. Det kan f.eks. være,
at du har fundet en god rute på
internettet, eller at en anden Edge-ejer
har lavet en rute til dig.
Bemærk: Spor- eller
rutefiler skal gemmes med
filtypen *.gpx.
1. Upload *.gpx-filen til
mappen Garmin\GPX i din
Edge-hukommelse. Du kan
læse mere om upload af filer
til Edge på side 45–47.
2. Tryk på menu > vælg Find >
Gemte ture.
3. Vælg en tur fra listen.
4. Vælg Navigér.
Edge 605/705 brugervejledning11
Find
Muligheder for gemte ture
1. Tryk på menu > vælg Find >
Gemte ture.
2. Vælg en tur fra listen.
3. Vælg en funktion:
Slet – slet den gemte tur fra
enheden. For at slette filer fra
microSD-kortet skal du læse
side 46.
Tilbage til Start
•
Navigér – begynd at
navigere den gemte tur.
•
Opsætning af kort – se og
rediger kortindstillingerne.
Vælg Vis på kort for at få
vist ruten på kortet. Når du
vælger flere ruter, der skal
vises på kortet, bruger du
mere hukommelse, hvilket
kan gøre nogle funktioner
langsommere på Edge.
Når du har nået din destination
eller afsluttet din tur, skal du trykke
på menu > vælg Find > Tilbage til
Start. Edge angiver vejen tilbage til
dit udgangspunkt.
Kopier til enhed – kopier
den gemte tur til enhedens
hukommelse.
ELLER
Kopier til kort – kopier den
gemte tur til microSD-kortet.
Du kan søge efter gemte waypoints
(positioner) og nyligt fundne i dine
Foretrukne. Med ekstra kortdata
kan du også lede efter adresser og
interessepunkter.
•
12
•
Bemærk: Du skal starte
timeren for at kunne bruge
funktionen Tilbage til Start.
Find steder
Edge 605/705 brugervejledning
Find
Find foretrukne
Kør hjem
Hvis du endnu ikke har gemt din
hjemposition, skal du se på side 7. Tryk
på menu > vælg Find > Find steder >
Foretrukne > Kør hjem. Edge beregner
automatisk din rute hjem.
Nyligt fundne
Din Edge gemmer de seneste 50 nyligt
fundne. De positioner, der senest har
været vist, står øverst på listen. Tryk
på menu > vælg Find > Find steder >
Foretrukne > Nyligt fundne.
Bemærk: Du kan
gemme, redigere og slette
i Nyligt fundne.
Mine foretrukne
1. Tryk på menu > vælg Find >
Find steder > Foretrukne >
Mine foretrukne.
TIP: Brug tastaturet på
skærmen for at præcisere
søgningen. Vælg OK for
at se hele listen.
2. Vælg et sted fra listen.
3. Vælg Go To.
Rediger Mine foretrukne
1. Tryk på menu > vælg Find >
Find steder > Foretrukne >
Mine foretrukne.
2. Vælg et sted fra listen.
3. Rediger oplysningerne efter
behov.
4. Tryk på mode for at afslutte.
Bemærk: Dine ændringer
gemmes automatisk, når du
forlader denne side.
Edge 605/705 brugervejledning13
Find
Slet Mine foretrukne
1. Tryk på menu > vælg Find >
Find steder > Foretrukne >
Mine foretrukne.
Find interessepunkter
1. Tryk på menu > vælg Find >
Find steder.
2. Vælg Slet.
2. Vælg en kategori og en
underkategori om nødvendigt.
3. Vælg Ja for at bekræfte.
3. Vælg et sted fra listen.
Find adresser
1. Tryk på menu > vælg Find >
Find steder > Adresser.
2. Indsæt region, by, nummer
og vejnavn.
4. Vælg Go To.
Stop navigation
Tryk på menu > vælg Find > Stop
navigation.
3. Vælg en adresse fra listen
over matches.
4. Vælg Go To.
14
Edge 605/705 brugervejledning
Træning
Edge har mange træningsfunktioner
og valgfri indstillinger. Brug din Edge
til at indstille mål og alarmer, træn
med Virtual Partner®, programmer
træning, og planlæg baner på baggrund
af eksisterende historik.
Auto Pause®
Du kan indstille Edge til automatisk
at sætte timeren på pause under din
tur, hvis du holder op med at bevæge
dig, eller din hastighed falder til under
en angivet værdi. Denne indstilling er
nyttig, hvis der på din rute er lyskryds
eller andre steder, hvor du skal sætte
farten ned eller stoppe.
Når du slår Auto Pause til, gemmer Edge
al pausetid som Hvile tid og distance
på pause som Hvile distance. Du kan
se, hvordan du føjer disse datafelter til
en brugerdefineret side, på side 48.
Træning
Bemærk: Hvile tid og
distance for Auto Pause
gemmes ikke i historikken.
Auto Lap®
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
position, eller når du har tilbagelagt
en bestemt distance. Denne indstilling
er nyttig, hvis du vil sammenligne din
præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. for hver 10 km eller hver større
bakke).
Sådan indstiller du Auto
Pause/Lap:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Auto pause/omgang.
2. I feltet Auto timer pause vælges
Når stoppet eller Bruger fart for
at indsætte en værdi.
Edge 605/705 brugervejledning15
Træning
•
Mærke og omg. – aktiverer
omgangstælleren ved at
bestemt GPS-position
markeret før turen, og ved
alle positioner på turen hvor
du har trykket på lap.
3. I feltet Auto omgang registrer
vælges Efter distance for at
indsætte en værdi eller Efter
position for at vælge en
funktion:
•
•
16
Omg. kun v/tryk – aktiverer
omgangstælleren, hver gang
du trykker på lap, og hver
gang du passerer en af disse
positioner igen.
Start og omg. – aktiverer
omgangstælleren ved GPSpositionen, når du trykker
på start, samt ved alle
positioner under turen hvor
du har trykket på lap.
Bemærk: Ved baner
kan du bruge funktionen
Efter position til at
aktivere omgange på alle
omgangspositioner, der
er markeret på banen.
Edge 605/705 brugervejledning
Alarmer
Træning
Brug Edge-alarmer til at træne mod
bestemte mål for tid, distance, fart,
puls, kadence og energi.
Brug af tids- og
distancealarmer
Tids- og distancealarmer er nyttige
til lange træningsture, hvor du vil
træne i et bestemt tidsrum eller distance.
Når du når dit mål, bipper Edge, og der
vises en besked.
Sådan indstilles en tids- eller
distancealarm:
2. I feltet Tids alarm vælges
Én gang eller Gentag.
3. Indsæt et tidspunkt i feltet
Alarm ved.
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Alarmer > Tid/dist. alarm.
Edge 605/705 brugervejledning17
Træning
4. I feltet Distance alarm vælges
Én gang eller Gentag.
5. Indsæt en distance i feltet
Alarm ved.
Brug af fartalarmer
Fartalarmer gør dig opmærksom på,
hvis du kommer over eller under en
brugerdefineret hastighedsindstilling
i løbet af din træningstur.
Fartalarmen giver dig mulighed for
at bruge de fartzoner, der er gemt på
Edge. Du kan læse mere om fartzoner
på side 56.
Sådan indstilles en fartalarm:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Alarmer > Fart alarm.
2. I feltet Hurtig fart alarm vælges
en fartzone, eller du kan vælge
Brugerdefineret for at indsætte
din egen alarmværdi.
18
3. Gentag for feltet Langsom
fart alarm.
Brug af pulsalarmer
bemærk: For at
anvende pulsalarmer skal
du have en Edge 705 og en
hjertefrekvensmonitor.
Pulsalarmen gør dig opmærksom
på, hvis din puls kommer over
eller under et bestemt antal slag pr.
minut (bpm). Pulsalarmer kan også
gøre dig opmærksom på, hvis din
puls kommer uden for en bestemt
pulszone – et interval af slag pr. minut.
De fem almindeligt brugte pulszoner
Edge 605/705 brugervejledning
kan hjælpe dig med at se, hvor intens
din træning er. Læs mere om pulszoner
på side 36.
Sådan indstilles en pulsalarm:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Alarmer > Puls alarm.
2. I feltet Maks. puls alarm
vælges en zone, eller du kan
vælge Brugerdefineret for at
angive din egen alarmværdi.
Den maksimale tilladte værdi er
235 slag pr. minut.
Træning
3. Gentag dette for feltet Min. puls
alarm. Den minimale tilladte
værdi er 35 slag pr. minut.
bemærk: Når du indsætter
brugerdefinerede pulsværdier,
skal min. og maks. værdien
være mindst 5 slag pr. minut
fra hinanden.
Brug af kadencealarmer
bemærk: For at bruge
kadencealarmer skal du have
en Edge 705 og en GSC 10.
Kadencealarmen gør dig opmærksom
på, hvis din kadence kommer
over eller under et bestemt antal
omdrejninger for pedalarmen pr. minut
(rpm). Du kan læse mere om træning
med kadence på side 41.
Edge 605/705 brugervejledning19
Træning
Sådan indstilles en kadencealarm:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Alarmer > Kadence alarm.
2. I feltet Hurtig kadence alarm
vælges Til.
3. Indsæt en værdi i feltet Alarm
over. Den maksimale tilladte
værdi er 255.
4. Gentag dette for feltet Langsom
kadence alarm. Den minimale
værdi er 0.
Brug af energialarmer
bemærk: For at bruge
energialarmer skal du have en
Edge 705 og en energimåler
fra en tredjepart.
Energialarmen gør dig opmærksom
på, hvis dit energiniveau kommer over
eller under en bestemt værdi i watt eller
% FTP (functional threshold power). Du
kan læse mere om brug af energimålere
fra tredjepart på side 42.
20
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan indstilles en energialarm:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Alarmer > Energi alarm.
2. I feltet Maks. energi alarm
vælges en zone, eller du kan
vælge Brugerdefineret for at
angive din egen alarmværdi.
Virtual Partner
Træning
®
Din Virtual Partner er et enestående
redskab til at hjælpe dig med at nå dine
træningsmål. Virtual Partner konkurrerer
med dig under simpel træning og baner.
Sådan kan du se Virtual
Partner-data:
1. Indstil en simpel træning
eller bane.
2. Tryk på start.
3. Tryk på enter for at se
Virtual Partner-data.
3. Gentag dette for feltet
Min. energi alarm.
Virtual Partner
Du
Edge 605/705 brugervejledning21
Træning
Sådan slår du Virtual Partner fra:
Tryk på menu > vælg Træning >
Virtual Partner > Fra.
Sådan afsluttes en træning før tid:
Tryk på menu > vælg Træning > Stop
træningen.
Træning: Simpel, Interval
og Avanceret
Sådan afsluttes interval eller
avanceret træning før tid:
Tryk på knappen lap/reset.
Tryk på menu > vælg Træning >
Træning for at vælge den ønskede
type træning.
Simpel og interval træning erstattes,
hver gang du opretter en ny træning af
samme type. Du kan gemme og redigere
avancerede træningsture. Oplysninger
om overførsel af træningsture til og fra
din Edge findes på side 10.
Brug af træning
Under din træning kan du trykke på
mode for at se træningsdatasiden. Når
du har fuldført alle trin i din træning,
vises beskeden “Træning afsluttet”.
22
Simpel træning
Ved simpel træning indsætter du dine
mål for tid, distance eller tempo, og
Edge viser Virtual Partner for at hjælpe
dig til at opnå dine mål. Det er nemt
at indstille en af de følgende simple
træningsture på din Edge:
• Distance og tid
• Tid og hastighed
• Distance og hastighed
Edge 605/705 brugervejledning
Træning
Sådan indstiller du en simpel
træningstur:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Træning > Simpel træning.
2. Vælg typen af simpel træning.
3. Indsæt værdier i det første
og andet felt. Det tredje felt
beregnes af Edge.
4. Vælg OK.
Interval træning
Du kan sammensætte interval træning
med din Edge på grundlag af følgende
kriterier:
• Kør en bestemt distance, og hvil
i et bestemt tidsrum.
• Kør en bestemt distance, og hvil
en bestemt distance.
• Kør i et bestemt tidsrum, og hvil
i et bestemt tidsrum.
• Kør i et bestemt tidsrum, og hvil
en bestemt distance.
Sådan sammensættes en interval
træning:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Træning > Interval.
5. Tryk på start.
Edge 605/705 brugervejledning23
Træning
2. Vælg typen af interval træning.
3. Indsæt værdier for distance eller
tid i de relevante felter.
4. I feltet Gent. skal du indsætte
det antal gange, du vil gentage
hvert interval.
5. Vælg Warmup & Cooldown
(valgfrit).
6. Vælg OK.
Hvis du har valgt Warmup &
Cooldown, skal du trykke på lap ved
slutningen af din opvarmning for at
starte dit første interval. Ved slutningen
af dit sidste interval starter Edge
automatisk en cooldown-omgang. Når
du færdig med cooldown, skal du trykke
på lap for at afslutte din træning.
Hver gang du nærmer dig afslutningen
af en omgang, lyder der en alarm, og der
vises en besked, der tæller ned til, at en
ny omgang begynder. Du kan til enhver
tid under interval træning trykke på lap
for at slutte tidligere.
7. Tryk på start.
24
Edge 605/705 brugervejledning
Avanceret træning
Brug Edge til at sammensætte og
gemme avanceret træning, der
inkluderer mål for hvert træningstrin
og forskellige distancer, tider og
hvileomgange. Når du har sammensat og
gemt en træning, kan du bruge Garmin
Training Center eller Garmin Connect
til at fastlægge træningen på en bestemt
dag. Du kan planlægge træningsture på
forhånd og gemme dem på din Edge.
Træning
Sammensætning af avanceret
træning
Garmin anbefaler, at du bruger Garmin
Training Center eller Garmin Connect
til at sammensætte træningsture og
overføre dem til din Edge. Du kan
imidlertid også sammensætte og gemme
en avanceret træning direkte på din
Edge. Du kan ikke bruge Edge til at
tidsfastsætte træning. Her skal du bruge
Garmin Training Center eller Garmin
Connect.
bemærk: Hvis du
sammensætter en træningstur
på Edge, skal du sørge for
at overføre den til Garmin
Training Center eller
Garmin Connect. Ellers
vil træningsturen bliver
overskrevet, når du indlæser
træningsture på Edge.
Edge 605/705 brugervejledning25
Træning
Sådan sammensættes
en avanceret træning ved
hjælp af Edge:
1. Tryk på menu > vælg
Træning > Træning >
Avanceret > <Opret ny>.
2. Indsæt et beskrivende
træningsnavn i det øverste felt
(f.eks. 40BAKKER).
3. Vælg 1. Åbn Intet mål >
Rediger trin.
afslutte trinnet under træning
ved at trykke på lap.
5. I feltet Mål skal du vælge dit
mål på dette trin (Fart, Puls,
Kadence, Energi eller Ingen).
bemærk: Mål for puls,
kadence og energi kan kun
sættes med Edge 705.
6. (Valgfrit) Vælg en målzone og
interval. Hvis dit mål f.eks. er
en bestemt puls, kan du vælge
en pulszone eller indsætte et
brugerdefineret interval.
7. Hvis dette er en hvileomgang,
skal du vælge Ja i feltet Hvil.
omg.
8. Tryk på mode for at fortsætte.
9. Du kan indsætte et trin til ved at
vælge <Tilføj nyt trin>. Gentag
derefter trin 4–8.
4. I feltet Varighed skal du vælge,
hvor længe dette trin skal vare.
Hvis du vælger Åben, kan du
26
Edge 605/705 brugervejledning
Sådan gentages trin:
1. Vælg <Tilføj nyt trin>.
2. I feltet Varighed vælges Gentag.
Træning
Sådan startes avanceret træning
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Træning > Avanceret.
3. I feltet Tilbage til trin vælges det
trin, du ønsker at gentage.
2. Vælg træning.
4. I feltet Antal gentagelse
indsættes antallet af gentagelser.
4. Tryk på start.
3. Vælg Start træningen.
bemærk: Tryk på enter
for at se flere data.
5. Tryk på mode for at fortsætte.
Edge 605/705 brugervejledning27
Træning
Når du er startet på en avanceret
træning, viser Edge hvert trin af
træningen, herunder navnet på
trinnet, målet (hvis der er valgt et)
samt aktuelle træningsdata. Der høres
en alarm, når du er ved at afslutte et trin
i en træning. Der vises en meddelelse,
der tæller tiden eller distancen til næste
trin ned. Du kan til enhver tid trykke på
lap for at afslutte et trin før tiden.
Redigering af avanceret træning
Du kan redigere træning i Garmin
Training Center, Garmin Connect
eller direkte på Edge. Hvis du
redigerer træning direkte på Edge,
kan dine ændringer være midlertidige.
Garmin Training Center eller Garmin
Connect fungerer som “hovedliste”
over avancerede træninger:
Hvis du redigerer en træning i Edge,
overskrives ændringerne, næste gang
du overfører træning fra Garmin
Training Center eller Garmin Connect.
Du kan lave en permanent ændring i en
træning ved at redigere den i Garmin
28
Training Center eller Garmin Connect
og overføre den til Edge.
Sådan redigerer du en avanceret
træning:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Træning > Avanceret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Rediger træning.
4. Vælg trinnet.
5. Vælg Rediger trin.
6. Foretag nødvendige ændringer,
og tryk på mode for at fortsætte.
7. Tryk på mode for at afslutte.
Edge 605/705 brugervejledning
Træning
Sådan sletter du en avanceret
træning:
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Træning > Avanceret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Slet træning > Ja.
Baner
En anden måde at bruge Edge til
tilpasset træning er at oprette og redigere
baner baseret på en tidligere registreret
aktivitet. Du kan følge banen for at prøve
at nå eller slå tidligere opstillede mål. Du
kan også konkurrere med Virtual Partner,
når du træner på baner. Se, hvordan du
tænder for Virtual Partner, på side 21.
Sådan opretter du baner
Garmin anbefaler, at du anvender
Garmin Training Center eller
Garmin Connect til at oprette baner
og banepunkter. Derefter kan de
overføres til Edge.
Du kan også oprette en bane
(uden banepunkter) på Edge.
Sådan opretter du en bane
på Edge:
bemærk: Du skal have
historikken med GPS-rutedata
gemt på din Edge for at kunne
oprette en ny etape.
1. Tryk på menu > vælg Træning >
Baner > <Opret ny>.
2. Vælg en tidligere tur fra listen,
som du vil basere din bane på.
3. Indtast et beskrivende banenavn i
øverste felt (f.eks. 44KTT).
4. Tryk på mode for at afslutte.
Edge 605/705 brugervejledning29
Træning
Sådan tilføjes banepunkter
Du kan markere banepunkter
(f.eks. vand og milepæle) på banen,
som du ønsker at huske. Du skal bruge
Garmin Training Center eller Garmin
Connect for at tilføje punkter til en bane.
Banedatasider
Sådan starter du en bane:
1. Tryk på menu > vælg
Træning > Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Start på banen.
4. Tryk på start. Historikken
registreres, selvom du ikke
befinder dig på banen.
Meddelelsen “Bane gennemført”
vises, når du er færdig.
30
Tryk på mode og enter på banesiden
for at se yderligere banedata inklusive
banekort, højdegraf, siden kompas og
Virtual Partner.
Indstillinger for afvigelse
Man kan angive en opvarmning før
banen. Tryk på start for at begynde
på banen, og varm så op som normalt.
Sørg for at holde dig fra banen, mens du
varmer op. Når du er klar til at begynde,
skal du begive dig mod banen. Når
du kommer ind på banen, viser Edge
meddelelsen “På banen”.
Edge 605/705 brugervejledning
Træning
bemærk: Straks du
trykker på start, starter
Virtual Partner på banen og
venter ikke på, at du afslutter
din opvarmning.
Hvis du forvilder dig væk fra banen,
viser Edge meddelelsen “Afvigelse”.
Brug siden kompas eller siden kort til
at finde tilbage på banen.
Sådan slettes en bane:
1. Tryk på menu > vælg
Træning > Baner.
2. Vælg den bane, der skal slettes.
3. Vælg Slet banen.
4. Vælg Ja for at slette banen.
5. Tryk på mode for at afslutte.
Sådan afsluttes en bane manuelt:
Tryk på menu > vælg Træning > Stop
banen.
Sådan redigeres banens navn:
1. Tryk på menu > vælg
Træning > Baner.
2. Vælg den bane, der skal ændres.
3. Vælg Rediger banen.
4. Rediger banens navn.
5. Tryk på mode for at afslutte.
Edge 605/705 brugervejledning31
Brug af kortet
Brug af kortet
Advarsel: Se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og
produkter i æsken med produktet
for at få oplysninger om sikker og
korrekt anvendelse af kort.
Tryk på mode for at se siden med
kortet. Når du starter timeren og
begynder at bevæge dig, vises en lille
stiplet linje på kortet, som viser præcis,
hvor du har rejst. Den stiplede linje
kaldes et spor. Tryk på in/out for at
zoome på kortet. Bevæg thumb stick
for at se yderligere positionsdata.
Du kan også tilføje tilpassede datafelter
på siden kort. Se side 48.
32
Pil på kort
Zoomniveau
Du
Markering og søgning
af positioner
En position er et waypoint på kortet,
som du kan gemme som favorit. Hvis
du ønsker at huske seværdigheder eller
vende tilbage til et bestemt sted, kan
du markere stedet på kortet. Positionen
vises på kortet med navn og symbol.
Du kan til enhver tid finde, se og vende
tilbage til positioner.
Edge 605/705 brugervejledning
Brug af kortet
Sådan markerer du din aktuelle
position:
1. Gå til det sted, hvor der skal
markeres en position.
2. Tryk på menu > Gem placering.
Sådan markeres en placering
på kortet:
1. Tryk på mode for at gå til
siden kort.
3. Vælg et symbol, og indtast et
beskrivende navn.
2. Brug thumb stick til at flytte
kortpilen til den placering,
der skal gemmes.
4. Foretag om nødvendigt andre
ændringer, og vælg OK.
4. Vælg Ja for at gemme waypoint.
Sådan markeres en kendt
placering ved hjælp af
koordinater:
3. Tryk på enter.
5. Vælg et symbol, og indtast et
beskrivende navn.
1. Tryk på menu > Gem placering.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste koordinaterne og højde.
3. Foretag om nødvendigt andre
ændringer, og vælg OK.
6. Tryk på mode for at fortsætte.
Edge 605/705 brugervejledning33
Brug af kortet
Flere kort
Du kan købe forudindlæste kort på
microSD-kort ved at gå til http://buy
.garmin.com eller ved at kontakte din
Garmin-forhandler. For at undersøge
hvilke versioner af kortene der er gemt
på din Edge, skal du trykke på menu >
vælg Indstillinger > Kort.
Siden Satellit
På siden Satellit blinker de
tilgængelige satellitter, mens Edge
søger efter satellitsignaler. Når
der opnås forbindelse til en satellit,
skifter den tilhørende bjælke til fuldt
optrukken. GPS-nøjagtigheden og
koordinaterne vises øverst på siden.
Der findes flere oplysninger på
www.garmin.com/aboutGPS.
Siden Satellit viser oplysninger om de
GPS-signaler, Edge aktuelt modtager.
Tryk på menu > vælg Satellit.
34
Edge 605/705 brugervejledning
Brug af tilbehør
Dette afsnit beskriver tilbehør, der er
kompatibelt med Edge 705:
• Hjertefrekvensmonitor
• GSC 10 hastigheds- og
kadencesensor
• Energimåler
Der findes oplysninger om
køb af yderligere tilbehør på
http://buy.garmin.com.
Brug af tilbehør
Hjertefrekvensmonitor
Hjertefrekvensmonitoren står på
standby og er klar til at sende data.
Hjertefrekvensmonitoren skal bæres
direkte på huden, lige under brystbenet.
Den skal sidde så tæt, at den bliver,
hvor den er, under din tur.
1. Skub en tap på remmen gennem
hullet i hjertefrekvensmonitoren.
Tryk tappen ned.
2. Gør begge elektroderne bag på
pulssensoren våde for at sikre
Tap
Hjertefrekvensmonitor-rem
Stik
Hjertefrekvensmonitor (forside)
Elektroder
Hjertefrekvensmonitor (bagside)
Edge 605/705 brugervejledning35
Brug af tilbehør
en stærk forbindelse mellem dit
bryst og senderen.
3. Spænd remmen rundt om
din brystkasse, og fastgør
den til den anden side af
hjertefrekvensmonitoren.
Pulszoner
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Profil og zoner > Pulszoner.
bemærk: Garminlogoet skal vende den
højre side opad.
4. Tænd for Edge, og før den
inden for rækkevidde (3 m)
af hjertefrekvensmonitoren.
Ikonet
for hjertefrekvens
vises på menusiden.
5. Du kan se, hvordan du tilpasser
datafelterne, på side 48.
6. Hvis data for hjertefrekvens enten
ikke vises eller er uregelmæssige,
kan det være, at du skal stramme
remmen om brystet eller varme
op i 5-10 minutter. Hvis problemet
fortsætter, kan det være, at
du skal parre sensorerne. Se
side 58.
36
Advarsel: Tal med
din læge for at fastlægge
pulszoner/-mål, der
passer til din kondition
og sundhedstilstand.
Mange atleter bruger pulszoner
til at måle og øge deres hjerte/karsystems styrke og forbedre
deres kondition. En pulszone er et
givet interval af hjerteslag pr. minut.
De fem almindeligt accepterede
pulszoner er nummereret 1-5 efter
Edge 605/705 brugervejledning
Brug af tilbehør
Zone % af
Opfattet anstrengelse
maks. �����
Puls
1
50–60%
Afslappet, behageligt tempo;
rytmisk åndedrag
2
60–70%
Behageligt tempo; lidt dybere
åndedræt, muligt at snakke
3
70–80%
Moderat tempo; mere besværligt
at snakke
4
80–90%
Hurtigt tempo og lettere
ukomfortabelt; forceret åndedræt
5
90–100%
Sprinter tempo, kan ikke
opretholdes i længere tid;
besværet åndedræt
den øgede intensitet. Generelt
beregnes pulszoner baseret på
procentdele af den maksimale puls.
Fordele
Aerob træning på begynderniveau;
nedsætter stress
Grundlæggende kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
Forbedret aerob kapacitet; optimal
kredsløbstræning
Forbedret anaerob kapacitet og
tærskel; forbedret hastighed
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget styrke
Hvordan påvirker pulszoner
dine konditionsmål?
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe
til at måle og forbedre konditionen ved
at forstå og anvende disse principper:
Edge 605/705 brugervejledning37
Brug af tilbehør
• Pulsen er en god indikator
for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte
pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-/karsystemets
kapacitet og styrke.
• Kendskab til pulszonerne
kan forebygge overtræning og
nedsætte faren for skader.
Hvis du kender din maksimale
puls, kan du indtaste den og lade
Edge beregne pulszoner baseret på
procenterne i tabellen på side 37. Hvis
du ikke kender din maksimale puls, kan
du bruge et af de beregningsredskaber,
der findes på internettet.
Batteri til hjertefrekvensmonitor
Der findes oplysninger om batterier på
side 60.
38
GSC 10
Edge 705 er kompatibel med hastighedsog kadencesensoren GSC 10 til cykler.
Kadencedata fra GSC 10 registreres
altid. Hvis der ikke er parret en
GSC 10, bruges GPS-data til at beregne
hastigheden og distancen.
Begge magneter skal sidde ud for deres
respektive indikationslinjer for Edge for
at kunne modtage data.
Sådan installeres GSC 10:
1. Placer GSC 10 på stangen
mellem tandhjul og nav
(på modsat side af tandhjulet).
Fastgør GSC 10 løst ved hjælp
af to kabler.
2. Fastgør pedalmagneten til
pedalarmen ved hjælp af det
selvklæbende beslag og et
kabel. Pedalmagneten skal
være inden for 5 mm fra
GSC 10, og indikationslinjen på
pedalmagneten skal flugte med
indikationslinjen på GSC 10.
Edge 605/705 brugervejledning
Brug af tilbehør
Indikationslinje
Reset-knap
Kabler
GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav
Kabel
Indikationslinje
Pedalmagnet på pedalarm
Edge 605/705 brugervejledning39
Brug af tilbehør
Egermagnet
GSC 10
Pedalmagnet
Indikationslinje
på sensorarm
GSC 10 og tilretning af magneter
3. Skru egermagneten løs fra
plaststykket. Placer egeren i rillen
på plaststykket, og stram let til.
Magneten må godt vende væk
fra GSC 10, hvis der ikke er plads
nok mellem sensorarmen og
egeren. Magneten skal være ud
for sensorarmens indikationslinje.
40
4. Løsn skruen på sensorarmen,
og flyt den, så den er inden for
5 mm fra egermagneten. Du
kan også vippe GSC 10 tættere
på en af magneterne for at få
dem mere på linje.
Edge 605/705 brugervejledning
5. Tryk på Reset-knappen på
GSC 10. Lysdioden lyser
rødt og derefter grønt. Træd
i pedalerne for at teste, at
sensorerne er korrekt placeret.
Den røde lysdiode blinker,
hver gang pedalarmen
passerer sensoren, og den
grønne lysdiode blinker, hver
gang hjulmagneten passerer
sensorarmen.
bemærk: Lysdioden
blinker ved de første
60 passager efter en
nulstilling. Tryk på
Reset igen, hvis du vil
have flere passager.
Brug af tilbehør
Træning med kadence
Kadence er hastigheden af dine
pedalbevægelser eller “spinning”
målt som antallet af omdrejninger
af pedalarmen pr. minut (rpm).
GSC 10 har to sensorer: en for kadence
og en for hastighed.
Der findes oplysninger om
kadencealarm på side 19.
Der findes oplysninger om
fartzoner på side 56.
GSC 10 batteri
Der findes oplysninger om batteriet
i GSC 10 på side 61.
6. Når alt er justeret og fungerer
korrekt, skal du stramme
kablerne, sensorarmen og
egermagneten.
Edge 605/705 brugervejledning41
Brug af tilbehør
Energimåler
Der findes en oversigt over tredjeparts
energimålere, der er kompatible med
Edge 705, på www.garmin.com/edge.
Energikalibrering
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
ANT+Sport > Tilbehør > Kalibrer
energi.
Vejledning i kalibrering
af din energimåler finder du
i producentens vejledning.
Ellers se www.garmin.com/edge.
Energizoner
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Profil og zoner > Energizoner.
42
Der kan indstilles syv tilpassede
energizoner (1=lavest, 7=højest).
Hvis du kender din FTP-værdi
(functional threshold power:
funktionelle grænseenergi), kan du
indtaste den og lade Edge beregne dine
energizoner automatisk. Du kan også
indtaste dine energizoner manuelt.
Du kan se, hvordan du ændrer
energienheder, på side 57.
Edge 605/705 brugervejledning
Historik
Edge gemmer automatisk historik, når
timeren startes. Edge har ca. 500 MB
ledig plads. Når hukommelsen i Edge
er fuld, overskrives den ældste historik.
Overfør med mellemrum historikken
til Garmin Training Center eller Garmin
Connect for at holde styr på dine
cykeldata. Der findes oplysninger om
optagelse af data med Edge på side 57.
Historikken omfatter tid, distance,
kalorier, gennemsnitshastighed,
maksimum fart, højde, detaljerede
oplysninger om omgange og visning af
kort. Edge 705 historik kan også omfatte
hjertefrekvens, kadence og energi.
Historik
bemærk: Edges
hukommelse omfatter ikke
det separate microSD™kortdrev. Se Håndtering af
data på side 45.
Sådan vises historik
Når du har afsluttet en tur, kan du
se historikdata på Edge efter dag,
uge eller totaler.
bemærk: Historik optages
ikke, mens timeren er stoppet.
Sådan vises historik efter dag:
1. Tryk på menu > vælg Historik >
Efter dag.
Edge 605/705 brugervejledning43
Historik
2. Brug thumb stick til at rulle
gennem listen. Når du
ruller, vises opsummerende
oplysninger under listen.
3. Vælg en indgang for at se
oplysninger om hele turen
eller hver omgang.
4. Vælg Se kort for at se turen
på kortet.
5. Tryk på in/out for at zoome på
kortet. Når du er færdig med at
se på omgangen, skal du vælge
Næste for at se næste omgang.
6. Tryk på mode for at afslutte.
Overførsel af historik til
computer
Der findes oplysninger om overførsel af
træning til og fra Edge på side 10.
44
Sletning af historik
Når du har overført træning til Garmin
Training Center eller Garmin Connect,
kan du slette historikken fra Edge.
Sletning af historik:
1. Tryk på menu > vælg
Historik > Slet.
2. Vælg Gem 1 måned, Gem 3
måneder eller Slet alle.
3. Vælg Ja for at bekræfte.
Sådan slettes omgange eller hele
ture fra historikken:
1. Tryk på menu > vælg
Historik > Efter dag.
2. Vælg en omgang eller tur.
3. Vælg Slet.
4. Vælg Ja for at bekræfte.
Edge 605/705 brugervejledning
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan bruge Edge som en USBlagerenhed, og du kan købe et separat
microSD-kort for at få ekstra ekstern
hukommelse.
bemærk: Edge er
ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller
NT. Den er heller ikke
kompatibel med Mac®
OS 10.3 og ældre versioner.
Det er en almindelig
begrænsning for mange
USB-lagerenheder.
Indlæsning af filer
Trin 1: Indsæt et microSD-kort
(ekstraudstyr)
1. Fjern lågen på microSDkortstikket bagpå Edge.
2. Kortet indsættes ved at trykke
det ind, til der lyder et klik.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
1. Sæt det lille stik på USB-kablet
i mini-USB-porten på bagsiden af
Edge (under vejrhætten).
Edge 605/705 brugervejledning45
Datahåndtering
2. Slut det store stik på USB-kablet
til en ledig USB-port på din
computer. Edge er nu i USBlagertilstand.
Din Edge og microSD-kortet vises som
flytbare enheder i Denne computer på
Windows-computere og som monterede
diske på Mac-computere.
Trin 3: Overfør filer til din
computer
1. Find den fil, du ønsker at
kopiere, på din computer.
2. Fremhæv filen, og vælg
Rediger > Kopier.
3. Åbn “Garmin-” eller microSDkortdrevet/diskenheden.
4. Vælg Rediger > Sæt ind.
46
Trin 4: Skub ud og frakobl
USB-kablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet Skub ud
i proceslinjen eller trække diskikonet
til Papirkurven
på Mac-computere.
Kobl din Edge fra computeren.
Sådan sletter du filer
Åbn Garmin- eller SD-kortdrevet/
diskenheden. Fremhæv filen, og tryk på
Delete-tasten på din computers tastatur.
Advarsel: Hvis du
ikke er sikker på en fils
formål, bør du ikke slette
den. Hukommelsen i din
Edge indeholder vigtige
systemfiler, som IKKE
må slettes.
Edge 605/705 brugervejledning
Datahåndtering
Garmin-mapper
Overførsel af filer til en
anden Edge (kun 705)
Garmin drive/volume
Du kan trådløst overføre filer fra
en Edge til en anden ved hjælp af
ANT+Sport trådløs teknologi.
Garmin
Courses
GPX*
1. Tænd for begge Edgeenheder, og placer dem
inden for rækkevidde (3 m)
af hinanden.
History
2. Tryk på menu > vælg
Indstillinger > ANT+Sport.
Profile
3. Vælg Modtag data fra den
Edge, der skal modtage filer.
Workouts
4. Vælg Overfør data på den
Edge, der sender filer. Følg
vejledningen på skærmen.
* GPX-mappen indeholder waypoints
og gemte ture.
Edge 605/705 brugervejledning47
Indstillinger
Indstillinger
Du kan tilpasse datafelter,
kortindstillinger, ruteplanlægning,
cykel- og brugerprofiler, træningszoner,
skærm, enheder, tid, datalagring
og trådløs opsætning. Tryk på menu >
vælg Indstillinger.
bemærk: Når du er
færdig med at vælge
funktioner eller indtaste
værdier, skal du trykke på
mode for at afslutte.
Du kan se en liste over alle datafelter
på side 49–53.
Sådan indstilles datafelter:
1. Tryk på menu > vælg
Indstillinger > Data felter.
2. Vælg en af siderne på listen.
3. Vælg antallet af datafelter,
du vil se på denne side.
Brugerdefinerede
datafelter
Du kan indstille brugerdefinerede
datafelter for følgende Edge-sider:
• Cykel comput. 1
• Cykel comput. 2
• Kort
• Træning
• Baner
48
4. Brug thumb stick-knappen til
at ændre datafelterne. Tryk på
mode, når du er færdig.
5. Gentag dette for hver side, du
ønsker at tilpasse.
Edge 605/705 brugervejledning
Indstillinger
Edge datafelter
På denne liste kan du se alle Edge datafelter og beskrivelser.
* Angiver et felt, som viser statute eller metriske måleenheder.
Datafelt
Beskrivelse
Destinations waypoint
Navn på det sidste waypoint på ruten. ●
Edge 605 Edge 705
●
Dist. – omgang *
Tilbagelagt distance i den nuværende ●
omgang.
●
Dist. – pause *
Den distance, der blev tilbagelagt,
mens timeren var på Auto pause.
●
●
Dist. – sidste omgang *
Distance i den senest gennemførte
omgang.
●
●
Distance *
Den tilbagelagte distance på den
aktuelle køretur.
●
●
Distance til dest.
Distance frem til din destination.
●
●
Distance til næste
Distance frem til næste drej.
●
●
Energi – gnsn.
Gennemsnitlig effekt for hele din
aktuelle køretur.
●
Energi - KiloJoules
Den totale (akkumulerede) effekt målt
i kilojoule.
●
Energi - Maks.
Den højeste effekt opnået under den
aktuelle tur.
●
Energi – omgang
Gennemsnitlig effekt i den aktuelle
omgang.
●
Edge 605/705 brugervejledning49
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Energi - Sidste omgang
maks.
Den højeste effekt opnået under den
sidste hele omgang.
●
Energizone
Aktuelt interval for effekt (1–7) baseret
på kalibrerede eller brugerdefinerede
indstillinger.
●
Fart zone
Det aktuelle interval for
hastighed baseret på standardeller brugerdefinerede indstillinger:
Stigning 1–4, Flad 1–3, Nedstigning,
Sprint og Maks. fart.
●
●
ETA ved næste
Forventet ankomsttid ved næste drej. ●
●
ETA ved destination
Forventet ankomsttid ved din
destination.
●
●
GPS nøjagtighed *
Fejlmargen for netop din position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig
ned til +/- 5,7 m.
●
●
Hastighed – gnsn. *
Gennemsnitlig hastighed for turen.
●
●
Hastighed – maks. *
Den højeste hastighed under den
aktuelle køretur.
●
●
Hastighed – omgang *
Gennemsnitlig hastighed for den
aktuelle omgang.
●
●
50
Edge 605 Edge 705
Edge 605/705 brugervejledning
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Edge 605 Edge 705
Hastighed – sidste
omgang *
Gennemsnitlig hastighed i den
seneste hele omgang.
●
●
Hastighed *
Aktuel hastighed.
●
●
Højde *
Højde over/under havets overflade.
●
●
Kadence
Pedalarmens omdrejninger pr. minut.
●
Kadence – gnsn.
Gennemsnitlig kadence for hele din
aktuelle køretur.
●
Kadence – omgang
Gennemsnitlig kadence for den
aktuelle omgang.
●
Kalorier
Antal forbrændte kalorier.
●
●
Klokkeslæt
Det aktuelle klokkeslæt baseret på
dine tidsindstillinger (format, tidszone
og sommertid).
●
●
Næste waypoint
Navn på det næste waypoint på ruten. ●
●
Omgange
Antal tilbagelagte omgange.
●
●
Pejling
Retningen for din destination.
●
●
Puls
Hjerteslag pr. minut (bpm).
Edge 605/705 brugervejledning
●
51
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Puls – gnsn.
Gennemsnitspuls for turen.
●
Puls – omgang
Gennemsnitspuls i aktuel omgang.
●
Puls zone
Aktuelt interval for puls (1–5).
Standardzonerne er baseret på din
maks.-puls og brugerprofil.
●
Retning
Den aktuelle retning for din tur.
Samlet nedstigning *
Samlet nedstigning for den aktuelle
køretur.
●
Samlet stigning *
Samlet stigning for den aktuelle
køretur.
●
Sol ned
Tidspunktet for solnedgang på din
GPS-position.
●
●
Sol op
Tidspunktet for solopgang på din
GPS-position.
●
●
Stigning
Beregning af stigning fordelt på
distancen. Hvis du f.eks. for hver
3 m stigning (højde) flytter dig 60 m
(distance), er din stigning 5 %.
●
●
Strøm
Aktuel effekt i watt eller % FTP.
Tid
Stopur tid.
52
Edge 605 Edge 705
●
●
●
●
●
Edge 605/705 brugervejledning
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Edge 605 Edge 705
Tid – omgang
Tid i den aktuelle omgang.
●
●
Tid – omgang gnsn.
Gennemsnitlig tid til at gennemføre
omgange hidtil.
●
●
Tid – sidste omgang
Den brugte tid på at gennemføre den
seneste hele omgang.
●
●
Tid til destination
Forventet tid til du når frem til din
destination.
●
●
Tid til næste
Forventet tid til du når til næste drej.
●
●
Tid – pause
Den tid, der er gået, mens timeren var ●
på Auto pause.
●
Edge 605/705 brugervejledning
53
Indstillinger
System
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
System.
GPS funktion – Normal, GPS slukket
(til indendørs brug) eller demo funktion
(til rutesimulering).
bemærk: Når GPS er
slukket, kan oplysninger
om hastighed og distance
ikke vises, medmindre du
bruger Edge 705 sammen
med GSC 10. Næste gang du
tænder for Edge, vil den igen
søge efter satellitsignaler.
Tekst sprog – skift sprog på teksten
på skærmen. Ændring af tekstsproget
ændrer ikke på sproget på kort eller
brugerindtastede data.
54
Toner – indstil hørbare toner til Tryk og
besked, Kun ved besked eller Fra.
Side opsætning – tænd for at vise kortet
i cyklussen af viste sider, når der trykkes
på mode.
Om Edge – se din softwareversion,
GPS-version og enheds-ID.
Kort
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Kort.
Detaljer – juster mængden af
detaljer, der vises på kortet. Kortet
optegnes langsommere, når der
tilføjes flere detaljer.
Orientering – skift kortets perspektiv.
• Nord op – vis kortet med nord
øverst på siden.
• Spor op – vis kortet med din rejses
retning øverst på siden.
Edge 605/705 brugervejledning
Auto zoom – slå automatisk zoom til
på kortet for en optimal visning.
Lås på vej – låser kortmarkøren til
at blive vist på den nærmeste vej.
Derved kompenseres for afvigelser
i kortpositionsnøjagtigheden.
Kortnavn – vælg, hvilket af de
indlæste kort du vil anvende.
Ruter
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Ruter.
Beregn rute for – vælg Bil/motorcykel,
Cykel eller Fodgænger for at optimere
ruterne.
Beregner – indstil din foretrukne
beregning af navigation i direkte linje til
Spørg først, Automatisk eller Fra.
Indstillinger
Indstillinger for bil/motorcykel
Følg vejen – indstil din ruteindstilling
til Guidet, Hurtigste tid eller Korteste
dist.
Undgå – vælges for at undgå
grusveje, hovedveje, betalingsveje
og U-vendinger på dine ruter.
Indstillinger for cykel og
fodgænger
Rute præference – indstil din
ruteindstilling til Guidet, Følg vejen
eller Direkte linje.
Undgå – vælges for at undgå grusveje.
Profil og zoner
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Profil og zoner.
Bruger- og cykelprofiler
Se side 8.
Edge 605/705 brugervejledning
55
Indstillinger
Fartzoner
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Profil og zoner > Fart zoner.
Din Edge indeholder flere
forskellige fartzoner, lige fra
meget langsom (Stigning 4) til
meget hurtig (Maks. fart). Værdierne
for disse fartzoner indtastes som
standard og svarer muligvis ikke
til din personlige formåen. Når du
har indtastet passende fartzoner, kan
du bruge disse zoner til at indstille
dine fartalarmer eller bruge dem som
målsætning ved avanceret træning. Læs
mere om advarsler på side 17–21. Læs
mere om avanceret træning på
side 25–29.
Puls og energizoner (Edge 705)
Se side 35–42 (brug af tilbehør).
56
Display
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Display.
Lys tid – vælg, hvor længe
baggrundsbelysningen skal forblive
tændt.
TIP: Brug en kort varighed
for baggrundslyset for at
spare batterikapacitet.
Niveau for baggrundslys – brug
thumb stick-knappen til at justere
lysstyrken på baggrundslyset.
Display valg – vælg Dag for en
lys baggrund. Vælg Nat for en sort
baggrund. Vælg Auto for automatisk
at skifte mellem de to alt efter
tidspunktet på dagen.
Indstil farve – vælg et farveskema
for Edge-siderne.
Edge 605/705 brugervejledning
Enheder
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Enheder.
Positionsformat – vælg koordinattypen.
Da forskellige kort og skemaer bruger
forskellige positionsformater, gør Edge
det muligt for dig at vælge det korrekte
format for koordinaterne for den
korttype, du bruger.
Distance og Højde – vælg Statute eller
Metrisk.
Puls – vælg Slag pr. minut eller %
maks. puls for dine pulsdata. Læs mere
om pulsdata på side 35–38.
Energi – vælg Watt eller % FTP. Læs
mere om energimålere på side 42.
Edge 605/705 brugervejledning
Tid
Indstillinger
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Tid.
Tidsformat – vælg 12- eller 24-timers
tidsformat.
Tidszone – vælg din tidszone eller en by
i nærheden.
Sommertid – vælg Ja, Nej eller Auto.
Indstillingen Auto justerer automatisk
tiden for sommertid på basis af din
tidszone.
Datalagring
Datalagring bestemmer, hvordan Edge
optager detaljerede data for dine ture.
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
Datalagring.
57
Indstillinger
Avanceret lagring – optager
nøglepunkter, hvor du skifter retning,
fart eller puls.
TIP: Ved lange ture bør
du nulstille din timer
hver 12. time for at undgå
at overskrive historikdata.
Hvert sekund – optager punkter
hvert sekund. Dermed får du en så
nøjagtig registrering som muligt af
din tur. Edge kan imidlertid ved lagring
hvert sekund kun optage op til 4,5 timers
historikdata.
TIP: Ved lange ture bør
du nulstille din timer
hver 4. time for at undgå
at overskrive historikdata.
58
ANT+Sport
Tryk på menu > vælg Indstillinger >
ANT+Sport.
Tilbehør
Hvis du har købt en sensor
(med ANT+Sport trådløs teknologi)
separat, skal du parre den med din Edge.
Hvad er parring?
Parring er oprettelse af en forbindelse
mellem sensorer, som f.eks. din
hjertefrekvens, og din Edge. Når
du har parret første gang, genkender
din Edge automatisk din sensor, hver
gang den aktiveres. Denne proces
gennemføres automatisk, når du tænder
for Edge, og den tager kun få sekunder,
når sensorerne er aktiveret og fungerer
korrekt. Når parringen er gennemført,
modtager din Edge kun data fra din
sensor, og du kan godt nærme dig
andre sensorer.
Edge 605/705 brugervejledning
Indstillinger
Sådan parres tilbehør:
1. Gå væk (10 m) fra andre
sensorer, mens din Edge
prøver at oprette forbindelse
til din sensor første gang. Flyt
din sensor inden for rækkevidde
(3 m) af Edge.
2. Tryk på menu > vælg
Indstillinger > ANT+Sport.
3. For hver tilbehørsdel, du har,
skal du vælge Ja > Genstart
scanner.
BEMÆRK: Du kan læse
mere om brug af tilbehør,
zoner og kalibrering på
side 35–42.
Modtag og overfør data
Se Datahåndtering på side 45.
Edge 605/705 brugervejledning
59
Appendiks
Appendiks
Valgfrit tilbehør
Du kan finde flere oplysninger
om valgfrit tilbehør på
http://buy.garmin.com. Du kan
også kontakte din Garmin-forhandler,
hvis du vil købe tilbehør.
Batterioplysninger
Bemærk: Følg de
lokale retningslinjer for
bortskaffelse af batterier.
Batteri til hjertefrekvensmonitor
Hjertefrekvensmonitoren indeholder
et CR2032-batteri, som kan udskiftes
af brugeren.
2. Drej dækslet mod uret med en
mønt, til pilen på dækslet peger
på OPEN.
3. Fjern dækslet og batteriet. Vent
30 sekunder. Sæt det nye batteri
i med den positive side opad.
Bemærk: Vær forsigtig
med ikke at beskadige eller
miste dækslets tætningsring.
4. Drej dækslet med uret med en
mønt, til pilen på dækslet peger
på CLOSE.
Sådan udskiftes batteriet:
1. Find det runde
batteridæksel på bagsiden af
hjertefrekvensmonitoren.
60
Edge 605/705 brugervejledning
Appendiks
GSC 10 batteri
GSC 10 indeholder et CR2032-batteri,
som kan udskiftes af brugeren.
Sådan udskiftes batteriet:
1. Det runde batteridæksel findes
på siden af GSC 10.
Batteridæksel
3. Fjern dækslet, og sæt det nye
batteri i med den positive side
opad.
Bemærk: Vær forsigtig
med ikke at beskadige eller
miste dækslets tætningsring.
4. Drej dækslet tilbage på plads
med en mønt (pilen peger på
symbolet for låst).
Batteridæksel
Låst op
CR2032
batteri
2. Drej dækslet mod uret med en
mønt, indtil det er løst nok til at
kunne fjernes (pilen peger på
symbolet for låst op).
Edge 605/705 brugervejledning
Pil
Låst
61
Appendiks
Specifikationer
Edge
• Fysisk størrelse: 51,3 mm ×
109,2 mm × 25,4 mm
• Vægt: 105 g
• Display: 2,2" (56 mm) farvedisplay
med baggrundslys
• Vandtæt: IPX7
• Datalagring: Ca. 500 MB ledig
plads på Edge (~500 timers
træningshistorik ved 1 MB pr. time).
100 brugerdefinerede waypoints.
16.383 sporpunkter.
• Computergrænseflade: USB
62
• Batteritype: 1200 mAh
genopladeligt indbygget
litiumionbatteri
• Batterilevetid: 15 timer,
afhængigt af brugen
• Arbejdstemperatur: -15°C–50°C
• Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT+Sport
trådløs kommunikationsprotokol
• Antenne: indbygget
• Modtager: højfølsom
integreret GPS-modtager
fra SiRF
Cykelbeslag
• Fysisk størrelse: 28,5 mm ×
28,5 mm × 15,6 mm
• Vægt: 8 g
Edge 605/705 brugervejledning
Appendiks
Hjertefrekvensmonitor
• Fysisk størrelse: 34,7 cm ×
3,4 cm × 1,1 cm
• Vægt: 44 g
• Vandtæt: ned til 10 m
• Rækkevidde: ca. 3 m
• Batteri: CR2032 (3 volt), kan
udskiftes af brugeren
• Batterilevetid: ca. 3 år
(1 time pr. dag)
• Arbejdstemperatur: -10°C–50°C
GSC 10
• Fysisk størrelse: 5,1 cm ×
3,0 cm × 2,3 cm
• Vægt: 25 g
• Vandtæt: IPX7
• Rækkevidde: ca. 3 m
• Batteri: CR2032 (3 volt),
kan udskiftes af brugeren
• Batterilevetid: ca. 1,4 år
(1 time om dagen)
Bemærk: I koldt vejr
skal du bære passende tøj,
så hjertefrekvensmonitoren
holdes i nærheden af din
kropstemperatur.
• Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT+Sport
trådløs kommunikationsprotokol
Nøjagtigheden kan nedsættes af dårlig
kontakt til sensoren, elektrisk interferens
og modtagerens afstand til senderen.
Edge 605/705 brugervejledning
63
Appendiks
• Arbejdstemperatur: -15°C – 70°C
• Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT+Sport
trådløs kommunikationsprotokol
Nøjagtigheden kan nedsættes af
elektrisk interferens, modtagerens
afstand til senderen og ekstreme
temperaturer.
Se en komplet oversigt
over specifikationerne på
www.garmin.com/edge.
Barometrisk højdemåler
Edge 705 indeholder en
barometrisk højdemåler for at
kunne måle højdeændringer og
vertikal profil meget nøjagtigt.
Når du starter timeren og begynder
at bevæge dig, skal du trykke på
mode for at se højdemålersiden.
Højden plottes ind på gitteret.
64
Hvis du benytter Virtual Partner, vises
din aktuelle position med en sort prik,
og Virtual Partner med en grå prik.
Skift zoomniveau ved at trykke
på knapperne in og out. Øverst på
højdemålersiden vises højde og samlet
stigning.
Dækstørrelse og omkreds
Dækstørrelse er markeret på begge
sider af dækket. Se på side 8, hvordan
du ændrer cykelprofilen.
Dækstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
Edge 605/705 brugervejledning
Appendiks
Dækstørrelse
L (mm)
Dækstørrelse
L (mm)
20 × 1,75
1515
26 × 1-1/2
2100
20 × 1-3/8
1615
26 × 1,40
2005
22 × 1-3/8
1770
26 × 1,50
2010
22 × 1-1/2
1785
26 × 1,75
2023
24 × 1
1753
26 × 1,95
2050
24 × 3/4 lukket ring
1785
26 × 2,00
2055
24 × 1-1/8
1795
26 × 2,10
2068
24 × 1-1/4
1905
26 × 2,125
2070
24 × 1,75
1890
26 × 2,35
2083
24 × 2,00
1925
26 × 3,00
2170
24 × 2,125
1965
27 × 1
2145
26 × 7/8
1920
27 × 1-1/8
2155
26 × 1(59)
1913
27 × 1-1/4
2161
26 × 1(65)
1952
27 × 1-3/8
2169
26 × 1,25
1953
650 × 35A
2090
26 × 1-1/8
1970
650 × 38A
2125
26 × 1-3/8
2068
650 × 38B
2105
Edge 605/705 brugervejledning
65
Appendiks
Dækstørrelse
L (mm)
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
66
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette Edge-produkt
overholder de grundlæggende krav
og andre relevante bestemmelser
i direktivet 1999/5/EC.
Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen
vedr. dit Garmin-produkt, kan
du besøge Garmins websted:
www.garmin.com/edge.
Edge 605/705 brugervejledning
Fejlfinding
Appendiks
Problem
Knapperne reagerer ikke.
Hvordan nulstiller jeg Edge?
Min Edge modtager aldrig
satellitsignaler.
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Løsning/svar
Tryk samtidigt på mode og lap/reset for at nulstille softwaren
i Edge. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Tag din Edge med ud af garager og væk fra høje bygninger
og træer. Stå stille i flere minutter.
Lad din Edge aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen).
• Hold dig 10 m fra andre ANT-sensorer under parring.
Hjertefrekvensmonitoren
• Bring Edge inden for rækkevidde (3 m) af
GSC 10 eller energimåleren
hjertefrekvensmonitoren under parring.
kan ikke parres med Edge.
• Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet.
Remmen på
Man kan købe en elastisk rem, der er mindre. Gå til
hjertefrekvensmonitoren
http://buy.garmin.com.
er for stor.
Når din Edge er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede
Hvordan ved jeg, at
af en Edge, der er tilsluttet til en computer. Der vises også
min Edge er i USBto nye flytbare diskdrev under Denne computer på Windowslagerenhedstilstand?
computere eller monterede diske på Mac-computere.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Jeg kan ikke se nogen
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til
flytbare drev i listen
dine Garmin-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at
over drev.
få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Edge 605/705 brugervejledning
67
Appendiks
Problem
Løsning/svar
• Sørg for, at hjertefrekvensmonitoren sidder tæt mod
kroppen.
• Varm op i 5–10 minutter. Hvis problemet fortsætter,
kan du fortsætte med følgende forslag:
• Fugt elektroderne igen. Brug vand, spyt eller elektrodegel.
Rengør elektroderne. Rester af snavs eller sved på
elektroderne kan forstyrre pulssignalerne.
• Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod
hjertefrekvensmonitoren, kan skabe statisk
elektricitet, der forstyrrer signalerne for hjertefrekvens.
Data for hjertefrekvens er
Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er
unøjagtige eller sporadiske.
muligt til din aktivitet.
• Placer hjertefrekvensmonitoren på ryggen i stedet
for på brystet.
• Stærke elektromagnetiske felter og nogle 2,4 GHz
trådløse sensorer kan forstyrre hjertefrekvensmonitoren.
Andre forstyrrende kilder kan være el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, mikrobølgeovne,
2,4 GHz trådløse telefoner og LAN-adgangspunkter.
Hvis du flytter dig væk fra kilden til forstyrrelsen, bør
frekvensdataene blive normale igen.
68
Edge 605/705 brugervejledning
Index
A
adresser 14
alarmer 17
distance 17
energi 20
fart 18
kadence 19
puls 18
tid 17
Auto Lap 15
Auto Pause 15
avanceret træning 25
B
baner 29
oprette 29
redigere 31
slette 31
starte 30
barometrisk højdemåler 64
batteri 60–63
oplade 3
belysning 1, 2, 56
brugerdefinerede
datafelter 48
C
computerforbindelse 10, 45
cykelbeslag 5
D
dækstørrelse 9, 64
datafelter 48, 49
data optagning 57
distance
alarmer 17
datafelter 49
download af software i, 10
E
egermagnet 40
energi
alarmer 20
kalibrering 42
meter 42
zoner 42
enheds-ID 54
F
fart
alarmer 18
datafelter 51
zoner 50, 56
fejlfinding 67
Edge 605/705 Brugervejledning
Indeks
filer
indlæse 45
overføre 47
slette 46
finde
adresser 14
interessepunkter 14
waypoints
(placeringer) 12
Foretrukne 13
G
Garmin Connect i, 25, 28,
29, 43
Garmin Training Center i,
25, 28, 29, 43
GPS 54
nøjagtighed 50
GSC 10 8, 63
batteri 61
H
hastighed- og
kadencesensor 8, 63
historik 43
slette 44
vise 43
69
Indeks
hjertefrekvensmonitor 8, 35
batteri 60
hjulstørrelse 9, 64
højde
barometrisk
højdemåler 64
datafelter 51, 52
højdemåler 64
hvile tid 15
kalorier 51
knapper 1
kort 2, 32, 44, 48
indstillinger 54
I
microSD-kort 45
mode-knap 1
montere 5
ikoner 3
indendørs brug 54
indlæsning af data 10, 45
installere
Edge 5
GSC 10 38
interessepunkter 14
interval træning 23
K
kadence
alarmer 19
datafelter 51
sensor 9
træning 41
70
produktregistrering i
puls
alarmer 18
datafelter 51
zoner 36
L
R
lap-knap 1
litiumionbatteri 3, 62
registrering i
reset-knap 1
M
S
N
nulstil Edge 2, 67
nyligt fundne 13
O
oplade batteriet 3
overførsel af data 10, 45
P
parring af sensorer 8, 58
pedalmagnet 38
placeringer (waypoints) 12,
32, 62
power-knap 1
satellitsignaler
indsamler data 7
SD-kort 45
sensorer, parre 8, 58
siden satellit 34–35
simpel træning 22
slette
avanceret træning 29
baner 31
filer 46
Foretrukne 14
historik 44
software download i, 10
softwareversion 54
specifikationer 62
sprog 54
stigning 52
Edge 605/705 Brugervejledning
T
tekniske specifikationer 62
tid
alarmer 17
datafelter 52
tilbage til Start 12
tilbehør 8, 35–42, 58, 60
toner 54
træning 15, 22
avanceret 25
interval 23
simpel 22
V
Indeks
Virtual Partner 21, 22, 29
W
waypoints (placeringer) 12,
32, 62
Z
zoner
energi 42
fart 56
puls 36
U
USB 3, 10, 45
skub ud 46
Edge 605/705 Brugervejledning
71
Se de nyeste produktoplysninger og tilbehør på Garmins websted på
www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Varenummer 190-00813-36 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising