Garmin | Edge® 605 | User manual | Garmin Edge® 605 brukerveiledning

Garmin Edge® 605 brukerveiledning
brukerveiledning
Edge® 605/705
GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER
MB
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Taiwan
Storbritannia
Tlf. 886/2.2642.9199
Tlf. +44 (0) 870.8501241
Faks 886/2.2642.9099
(til Storbritannia) eller 0808.2380000
(i Storbritannia) Faks +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er
person eller organisasjon om slike endringer eller
uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
forbedringer. Besøk Garmins webområde
brukerveiledningen reproduseres, kopieres,
(www.garmin.com) for å finne aktuelle
overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk
medium, uansett formål, uten at det på forhånd
og drift av dette og andre Garmin-produkter.
er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin® er et varemerke for Garmin Ltd. eller
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én
dets datterselskaper, registrert i USA og andre
kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk
land. Garmin Training Center®, Auto Pause®,
eller et annet elektronisk lagringsmedium for
Auto Lap®, Virtual Partner®, Edge®, Garmin
visning, og til å skrive ut én kopi av denne
Connect™, GSC™10, Dynastream™, ANT™ og
brukerveiledning eller tillegg til denne, forutsatt
ANT+Sport™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke
brukerveiledningen inneholder hele merknaden
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
om opphavsrett, og det forutsettes videre at
microSD™ er et varemerke for The SD Card
uautorisert, kommersiell distribusjon av denne
Association. Windows® er et registrert varemerke
brukerveiledningen eller reviderte versjoner av
for Microsoft Corporation i USA og/eller andre
den er strengt forbudt.
land. Mac® er et registrert varemerke for Apple
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
Computer, Inc. Andre varemerker og varenavn
uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til
tilhører deres respektive eiere.
å endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen
Mai 2009
Delenummer 190-00813-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Innledning
Takk for at du valgte Garmin® Edge®
605/705-sykkelcomputeren.
Advarsel: Kontakt alltid
legen din før du begynner på eller
endrer et treningsprogram. Se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken
for advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Kontakt Garmin
Innledning
Kontakt Garmin produktsupport hvis det
er noe du lurer på når du bruker Edgeenheten. I USA går du til www
.garmin.com/support, eller ta kontakt
med Garmin USA på telefon (913) 397
8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia tar du kontakt med
Garmin (Europa) Ltd. på telefon 0808
2380000.
I Europa går du til www.garmin.com
/support og klikker på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon, eller
tar du kontakt med Garmin (Europa) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 8501241.
Gratis Garmin-programvare
Gå til www.garmin.com/edge for å laste
ned Garmin Connect™s webbaserte
programvare eller Garmin Training
Center®-dataprogramvaren. Bruk denne
programvaren til å lagre og analysere
treningsinformasjonen din.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Innledning
Innhold
Innledning............................. i
Produktregistrering...........................i
Kontakt Garmin.................................i
Gratis Garmin-programvare . ..........i
Komme i gang...................... 1
Knapper.............................................1
Lape Edge-enheten..........................2
Fjerne brukerdata.............................2
Bakgrunnsbelysning for Edge........2
Ikoner................................................3
Trinn 1: Lade batteriet......................3
Trinn 2: Installer Edge-enheten.......5
Trinn 3: Slå på Edge-enheten..........6
Trinn 4: Innhent satellittsignaler.....7
Trinn 5: Lagre hjemmeposisjonen
din (valgfritt)...............................7
Trinn 6: Konfigurere sensorerene
(valgfritt).....................................8
Trinn 7: Angi profiler........................8
Trinn 8: Dra ut på tur!.....................10
Trinn 9: Last ned gratis
programvare.............................10
ii
Trinn 10: Overfør historikken til
din datamaskin.........................10
Hvor skal du........................11
Følge historikk................................11
Lagrede turer..................................11
Valg for lagrede turer.................12
Tilbake til start................................12
Finne steder....................................12
Finne favoritter...........................13
Finne adresser...........................14
Finne punkter av interesse........14
Stope navigering............................14
Trening................................ 15
Auto Pause® . .................................15
Auto Lap® .......................................15
Varsling...........................................17
Bruke varsling for tid og
distanse...............................17
Bruke hastighetsvarsler.............18
Bruke hjertefrekvensvarsler.......18
Bruke pedalfrekvensvarslere.....19
Bruke strømvarsler....................20
Virtual Partner® . ............................21
Brukerveiledning for Edge 605/705
Innledning
Treningsøkter: enkle, intervall
og avanserte ...........................22
Bruke treningsøkter...................22
Enkle treningsøkter....................22
Intervalltreningsøkter.................23
Avanserte treningsøkter.............25
Baner...............................................29
Opprette baner...........................29
Banedatasider............................30
Bruke kartet....................... 32
Merke og finne Steder....................32
Tilleggskart.....................................34
Satellittside.....................................34
Bruketilbehør..................... 35
Hjertefrekvensmonitor...................35
Hjertefrekvenssoner...................36
Batteriet til
hjertefrekvensmonitoren......38
GSC 10............................................38
Trene med pedalfrekvens .........41
Batteriet på GSC 10...................41
Strømmåler.....................................42
Strømkalibrering........................42
Strømsoner................................42
Brukerveiledning for Edge 605/705
Historikk............................. 43
Vise historikk..................................43
Overføre historikk til
datamaskinen din....................44
Slette historikk...............................44
Databehandling.................. 45
Laste inn filer..................................45
Trinn 1: Sett inn et
microSD-kort (valgfritt)........45
Trinn 2: Koble til USB-kabelen...45
Trinn 3: Overfør filer til
datamaskinen din ...............46
Trinn 4: Løs ut og koble fra
USB-kabelen.......................46
Slette filer . .....................................46
Garmin-mapper..............................47
Overføre filer til en annen
Edge-enhet (bare 705) ............47
Innstillinger........................ 48
Tilpassede datafelt.........................48
Edge-datafelt.............................49
System............................................54
Kart..................................................54
iii
Innledning
Ruting..............................................55
Bil-/motorsykkelinnstillinger.......55
Sykkel- og
fotgjengerinnstillinger..........55
Profil og soner................................55
Bruker- og sykkelprofiler............55
Hastighetssoner.........................56
Hjertefrekvens og styrkesoner
(Edge 705)...........................56
Visning............................................56
Enheter............................................57
Dataregistrering.............................57
ANT+Sport......................................58
Tilbehør......................................58
Motta og sende data..................59
Tillegg................................. 60
Valgfritt tilbehør..............................60
Batteriinformasjon.........................60
Batteriet til
hjertefrekvensmonitoren......60
Batteriet på GSC 10...................61
Spesifikasjoner...............................62
Kant...........................................62
Sykkelbrakett.............................62
Hjertefrekvensmonitor................63
GSC 10......................................63
Barometrisk høydemåler...............64
Dekkstørrelse og ‑omkrets............64
Samsvarserklæring........................66
Feilsøking.......................................67
Indeks................................. 69
iv
Brukerveiledning for Edge 605/705
Komme i gang
Komme i gang
➊ av/på
• Trykk på og hold nede for å slå
Edge-enheten av/på.
• Trykk på denne knappen for å slå
bakgrunnsbelysning av/på.
Knapper
➊
➐
➋
➏
➌
➎
➍
➋ mode
• Trykk på for å gå tilbake til forrige
side.
• Trykk på og hold nede for å bytte
sykkelprofil.
➌ reset/lap
• Trykk på og hold nede for å lape
tidtakeren.
• Trykk på denne knappen for
å opprette en ny lap.
➍ tommelspak/enter
• Flytt på tommelspaken for å bla
gjennom menuene, alternativene
og datafeltene.
• Trykk inn tommelspaken for å velge
alternativer og bekrefte meldinger.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Komme i gang
➎ start/stop
Trykk på for å starte/stope tidtakeren.
➏ menu
• Trykk på for å åpne menusiden.
• Trykk på og hold nede denne
knappen for å låse/låse opp
Edge-knappene.
➐ in/out
Trykk på for å zoome in/out på
kart- og høydemålersiden.
Lape Edge-enheten
Hvis Edge-enheten er låst/fryst, trykker
du på mode og lap/reset samtidig for
å lape Edge-enheten. Dette sletter ikke
noen av dataene eller innstillingene dine.
Fjerne brukerdata
Advarsel: Dette sletter all
informasjon som er angitt av
brukeren.
1. Slå av Edge-enheten.
2. Trykk på og hold modus og
meldingen vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle
brukerdata.
inntil
Bakgrunnsbelysning for
Edge
Trykk på for å slå på
bakgrunnsbelysningen. Bruk
tommelspaken til å justere nivået
på bakgrunnsbelysningen.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Komme i gang
Ikoner
Trinn 1: Lade batteriet
Batteriladenivå
Batteri lader
Satellittikonet endres fra tomt
til 3D under mottak
av satellittsignaler.
Hjertefrekvenssensor aktiv
Pedalfrekvenssensor aktiv
Strømsensor aktiv
Tastelås aktiv
Brukerveiledning for Edge 605/705
Advarsel: Dette produktet
inneholder et litiumionbatteri.
Du finner viktig informasjon om
batterisikkerhet i veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon,
som ligger i produktesken.
Edge-enheten får strøm fra et innebygd
litiumionbatteri som du kan lade ved
hjelp av AC-laderen som følger med i
produktesken. Du kan også lade Edgeenheten ved hjelp av USB-kabelen og
datamaskinen. Lad Edge-enheten i minst
tre timer før du begynner å bruke den.
Komme i gang
merk: For å hindre korrosjon
må du tørke godt av miniUSB-porten, gummihetten
og området rundt før du lader
Edge-enheten eller kobler den
til en datamaskin.
TIPS: Edge-enheten lades
ikke når den er utenfor
temperaturområdet 0–50° C.
Mini-USBport under
gummihetten
Slik lader du Edge-enheten:
1. Ta av gummihetten som sitter på
mini-USB-porten på baksiden av
Edge-enheten.
2. Plugg mini-USB-enden av AC- eller
USB-kabelen i mini-USB-porten på
baksiden av Edge-enheten.
3. Plugg den andre enden i en vanlig
stikkontakt (AC) eller i en ledig USBport på datamaskinen (USB).
Et fulladet batteri varer i ca. 15 timer før
det må lades opp igjen. Du finner mer
informasjon om batteriet på side 62.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trinn 2: Installer Edgeenheten
For å få best mulig GPS-mottak bør
du plassere sykkelbraketten slik at
den fremre delen av Edge-enheten
peker mot himmelen. Du kan montere
sykkelbraketten på styrestammen eller
på styret. Montering på styrestammen
(vist her) er en stødigere plassering.
Den valgfrie kilen skal brukes under
braketten for å få en bedre synsvinkel.
Slik monterer du Edge-enheten på
sykkelen:
1. Plasser kilen på styrestammen
eller styret, og plasser deretter
sykkelbraketten på kilen. Pass på at
utløserspaken er til venstre.
Komme i gang
Utløserspak
Kile (valgfri)
Sykkelbrakett
På et styre som er mindre enn
25,4 mm i diameter: Plasser den ekstra
gummiputen under sykkelbraketten for
å øke diameteren til styret. Gummiputen
forhindrer også at braketten sklir. Fortsett
med trinn 2.
2. Fest sykkelbraketten godt ved hjelp
av to strips.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Komme i gang
3. Juster Edge-enheten mot
sykkelbraketten slik at sporene
bak på enheten er parallelle med
stengene på braketten.
Stang
Utløserspak
Montering av Edge-enheten
på et rett styre sett ovenfra
Spor
Strips
Utløserspak
4. Skyv Edge-enheten til venstre til
den klikker på plass.
Slik frigjør du Edge-enheten:
Trykk ned utløserspaken, og skyv Edgeenheten mot høyre.
Trinn 3: Slå på Edgeenheten
Trykk på og hold nede
for
å slå på Edge-enheten. Følg
konfigureringsinstruksjonene
på skjermen.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trinn 4: Innhent
satellittsignaler
Før du begynner å bruke Edge-enheten,
må du hente inn GPS-satellittsignaler.
Det kan ta 30–60 sekunder å innhente
signaler.
1. Gå utendørs til et åpent område.
For å få best mulig mottak må du
passe på at den fremre delen av
Edge-enheten peker mot himmelen.
2. Vent mens Edge-enheten søker
etter satellitter. Stå stille på et åpent
område, og ikke flytt deg før siden
for satellittlokalisering forsvinner.
Komme i gang
Trinn 5: Lagre
hjemmeposisjonen
din (valgfritt)
Du kan angi en hjemmeposisjon for
stedet du returnerer til oftest.
1. Trykk på menu > velg Hvor skal
du > Finn steder > Favoritter >
Ta meg Hjem.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Merk: Hvis du vil ha
informasjon om hvordan
du slår av GPS-mottakeren
og bruker Edge-enheten
innendørs, kan du se side 54.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Komme i gang
Trinn 6: Konfigurere
sensorerene (valgfritt)
Hvis det fulgte med en
hjertefrekvensmonitor eller en
GSC™ med 10 hastigheter og
pedalfrekvenssensor med Edge-enheten,
er ANT+Sport™-sensorene allerede
paret med enheten. Trykk på menu.
Ikonene
og
slutter å blinke når
sensorene pares. Hvis du kjøpte tilbehør
separat, kan du se side 58.
Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan
du bruker hjertefrekvensmonitoren,
kan du se side 35. Hvis du vil ha
instruksjoner om hvordan du bruker
GSC 10, kan du se side 38.
Trinn 7: Angi profiler
Edge-enheten bruker informasjon som du
oppgir om deg selv og sykkelen din, til
å kalkulere nøyaktige turdata.
Slik angir du brukerprofilen:
1. Trykk på menu > velg
Innstillinger > Profil og soner >
Brukerprofil.
2. Angi kjønn, fødselsdato og vekt.
TIPS: Når du er ferdig med
å velge alternativer eller angi
verdier på Edge-enheten,
trykker du på mode for å gå ut
av feltet eller siden.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Komme i gang
Bruk
tommelspaken
til å endre
verdiene
i feltene.
Slik angir du sykkelprofilen:
1. Trykk på menu > velg
Innstillinger > Profil og soner >
Sykkelprofil.
Brukerveiledning for Edge 605/705
2. Velg en sykkelprofil. Du kan angi
opptil tre profiler.
3. Oppgi sykkelinformasjon.
4. (Bare Edge 705) Hvis du har
en GSC med 10 hastigheter og
pedalfrekvenssensor, merker
du av for avkrysningsruten
Pedalfrekvens. Hvis du
har en strømmåler fra en
tredjepartsleverandør, merker du av
for avkrysningsruten Strøm. Hvis du
vil ha mer informasjon om tilbehør,
kan du se side 35–42.
5. I feltet Hjulstørrelse velger du
Automatisk for at GSC 10 skal
oppdage hjulstørrelsen automatisk
ved hjelp av GPS-data, eller velg
Tilpasset for å oppgi hjulstørrelsen.
Hvis du vil se en tabell over
størrelser og omkretser, kan du se
side 64.
Komme i gang
Trinn 8: Dra ut på tur!
1. Trykk på mode for å vise
sykkelcomputersiden.
2. Trykk på start for å starte
tidtakeren.
3. Når du er ferdig med turen, trykker
du på stop.
4. Trykk på og hold nede lap/reset
for å lagre turdataene og lape
tidtakeren.
Trinn 9: Last ned gratis
programvare
1. Gå til www.garmin.com/edge.
2. Følg instruksjonene på skjermen for
å laste ned Garmin Training Center
eller Garmin Connect.
10
Trinn 10: Overfør
historikken til din
datamaskin
1. Plugg den lille enden av USBkabelen i mini-USB-porten på
baksiden av Edge-enheten (under
gummihetten) .
2. Koble den største enden av USBkabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen.
3. Åpne Garmin Connect eller
Garmin Training Center. Følg
opplastingsinstruksjonene som
fulgte med programvaren.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Hvor skal du
Bruk Hvor skal du-funksjonene til å
navigere i turer fra historikk, i turer fra
en ekstern kilde, tilbake til startstedet, til
Favoritter og til punkter av interesse.
Merk: Du må starte
tidtakeren for å kunne lagre
den gjeldende turen i Edgehistorikken.
Følge historikk
Du kan navigere en hvilken som helst tur
som er lagret i Edge-historikken.
1. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Følg historikk.
2. Velg en tur fra listen. Edge-enheten
beregner ruten, inkludert retninger
fra din gjeldende posisjon til turens
startsted.
Lagrede turer
Hvor skal du
Du kan også navigere i en tur som er
lastet opp til Edge-enheten fra en ekstern
kilde, for eksempel hvis du fant en bra
tursti på Internett eller en annen Edgeeier lagde en rute for deg.
Merk: Spor- eller rutefilene
må lagres med filtypen GPX.
1. Last opp GPX-filen til Garmin\GPXmappen i Edge-minnet. Hvis du vil
ha mer informasjon om hvordan du
laster opp filer til Edge-enheten, kan
du se side 45–47.
2. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Lagrede turer.
3. Velg en tur fra listen.
4. Velg Naviger.
Brukerveiledning for Edge 605/70511
Hvor skal du
Valg for lagrede turer
1. Trykk på meny > velg Hvor skal
du? > Lagrede turer.
2. Velg en tur fra listen.
3. Velg et alternativ:
• Naviger – start navigering i
lagrede turer
• Kartoppsett – se og endre
kartoppsettet Velg Vis på kart
for å vise spor på kartet. Hvis
du velger flere spor til å vises
på kartet, brukes mer av minnet
og noen av funksjonene på
Edge-enheten kan gå tregere.
• Kopier til enhet – Kopier den
lagrede turen til enhetens minne
ELLER
Kopier til kort – kopier den
lagrede turen til microSD-kortet
• Slett – slett den lagrede turen
fra enheten For å slette filer fra
microSD-kortet, se side 46.
12
Tilbake til start
Merk: Du må starte
tidtakeren for å kunne bruke
funksjonen Tilbake til start.
Når du har nådd bestemmelsesstedet
eller er ferdig med turen, trykker du
på menu > og velger Hvor skal du >
Tilbake til start. Edge-enheten navigerer
deg tilbake til startstedet.
Finne steder
Du kan søke etter lagrede veipunkter
(posisjoner) og nylige treff i Favoritter.
Med valgfrie kartdata kan du også søke
etter adresser og punkter av interesse.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Hvor skal du
Finne favoritter
Ta meg hjem
Hvis du ikke har lagret
hjemmeposisjonen din enda, kan du se
side 7. Trykk på menu > velg Hvor skal
du > Finn steder > Favoritter > Ta meg
Hjem.
Edge-enheten beregner ruten til
hjemmeposisjonen din automatisk.
Nylige treff
Edge-enheten lagrer de 50 nyeste
treffene. De sist viste stedene vises øverst
på listen. Trykk på menu > velg Hvor
skal du > Finn steder > Favoritter >
Nylige treff.
Merk: Du kan lagre, redigere
og slette oppføringer under
Nylige treff.
Mine favoritter
1. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Finn steder > Favoritter > Mine
favoritter.
TIPS: Du kan begrense søket
ved å bruke tastaturet på
skjermen. Velg OK for å vise
hele listen.
2. Velg et sted fra listen.
3. Velg Gå til.
Redigere Mine favoritter
1. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Finn steder > Favoritter > Mine
favoritter.
2. Velg et sted fra listen.
3. Rediger informasjonen etter behov.
4. Trykk på mode (mode) for
å avslutte.
Merk: Endringene lagres
automatisk når du går ut av
denne siden.
Brukerveiledning for Edge 605/70513
Hvor skal du
Slette Mine favoritter
1. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Finn steder > Favoritter > Mine
favoritter.
2. Velg Slett.
3. Velg Ja for å bekrefte.
Finne adresser
1. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Finn steder > Adresser.
2. Oppgi område, poststed,
postnummer og gatenavn.
3. Velg en adresse fra listen over treff.
4. Velg Gå til.
14
Finne punkter av interesse
1. Trykk på menu > velg Hvor skal du
> Finn steder.
2. Velg en kategori og en
underkategori hvis det er nødvendig.
3. Velg et sted fra listen.
4. Velg Gå til.
Stope navigering
Trykk på menu (menu) > velg Hvor skal
du > Stop navigering.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
Edge-enheten inneholder en
rekke treningsfunksjoner og
tilleggsinnstillinger. Bruk Edge-enheten
til å sette mål og alarmer, tren med Virtual
Partner®, programmer treningsøkter og
planlegg baner basert på historikken.
Auto Pause®
Du kan sette Edge-enheten til å sette
tidtakeren på pause automatisk under
turen når du ikke beveger deg, eller når
hastigheten faller under en angitt verdi.
Denne innstillingen er nyttig hvis banen
inneholder trafikklys eller andre steder
der du må sakne farten eller stope.
Når du slår på auto.pause, lagrer Edgeenheten all pauset tid som resttid og all
pausedistanse som restdistanse. Hvis du
vil legge disse datafeltene på en tilpasset
side, kan du se side 48.
Trening
Merk: Resttid og -distanse
for auto.pause lagres ikke
i historikken.
Auto Lap®
Du kan bruke auto.lap til å merke banen
automatisk på en bestemt posisjon eller
etter at du har tilbakelagt en bestemt
distanse. Denne innstillingen er nyttig
når du skal sammenligne ytelse på ulike
deler av turen (for eksempel for hver mil
eller for en stor bakke).
Slik angir du Auto. pause/lap:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Auto. pause/lap.
2. I feltet Auto. tidtakerpause velger
du Når stopet eller Tilpasset
hastighet for å angi en verdi.
Brukerveiledning for Edge 605/70515
Trening
•
3. I feltet Auto. laputløser velger du
etter distanse for å angi en verdi,
eller etter posisjon for å velge et
alternativ:
• Bare laptrykk – utløser
laptelleren hver gang du
trykker på lap, og hver gang du
passerer ett av disse stedene
igjen.
• Start og lap – utløser
laptelleren på GPS-posisjonen
der du trykker
på start, og på alle posisjoner
under turen der du trykket på
lap.
16
Marker og lap – utløser
laptelleren på en bestemt
GPS-posisjon som du merket
før turen, og på alle posisjoner
under turen der du trykket på
lap.
Merk: Langs baner bruker
du alternativet etter posisjon
til å utløse lapr på alle
lapposisjonene som er merket i
banen.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Varsling
Trening
Bruk Edge-varsling til å trene mot
en bestemt tid, distanse, hastighet,
hjertefrekvens, pedalfrekvens og mot
bestemte strømmål.
Bruke varsling for tid og
distanse
Varsling for tid og avstand er nyttige
for lange treningsøkter der du vil
tilbakelegge en viss mengde tid eller
distanse. Når du når målet ditt, piper
Edge-enheten og viser en melding.
Slik angir du varsling for tid og
avstand:
2. I feltet Tidsvarsel velger du
Én gang eller Gjenta.
3. Angi et tidspunkt i Varsling
på-feltet.
1. Trykk på menu > velg Trening >
Varsling > Tids-/Dist.varsel.
Brukerveiledning for Edge 605/70517
Trening
4. I feltet Distansevarsel velger du Én
gang eller Gjenta.
5. Angi en distanse i Varsling påfeltet.
Bruke hastighetsvarsler
Hastighetsvarsler varsler deg hvis du
går over eller under en egendefinert
hastighetsinnstilling under turen.
Hastighetsvarsleren gjør det mulig å
bruke hastighetssoner som er lagret
på Edge-enheten. Hvis du vil ha mer
informasjon om hastighetssoner, kan
du se side 56.
Slik angir du et hastighetsvarsel:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Varsling > Hastighetsvarsel.
2. I feltet Varsel, høy hastighet
velger du en hastighetssone eller
Tilpasset for å angi en varselverdi.
18
3. Gjenta prosedyren for feltet Varsel,
lav hastighet.
Bruke hjertefrekvensvarsler
merk: Hvis du vil bruke
hjertefrekvensvarsler, må
du ha en Edge 705 og en
hjertefrekvensmonitor.
Hjertefrekvensvarslene varsler deg hvis
hjertefrekvensen går over eller under
et bestemt antall slag i minuttet (spm).
Hjertefrekvensvarslene kan også varsle
deg hvis hjertefrekvensen går over eller
under en bestemt hjertefrekvenssone, det
vil si et intervall med slag per minutt. De
fem vanlige hjertefrekvenssonene kan
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
hjelpe deg med å bestemme intensiteten
på treningsøkten. Hvis du vil ha mer
informasjon om hjertefrekvenssoner, kan
du se side 36.
Slik angir du et hjertefrekvensvarsel:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Varsling > Hj.frekv.varsel.
2. I feltet Varsel, maks. hj.frekv.
velger du en hastighetssone eller
Tilpasset for å angi en varselverdi.
Den maksimale tillatte verdien er
235 spm.
3. Gjenta prosedyren for feltet Varsel,
min. hj.frekv. Den minste verdien
som er tillatt, er 35 spm.
merk: Når du
angir tilpassede
hjertefrekvensverdier, må
du angi minimums- og
maksimumsverdiene slik at det
er minst 5 spm mellom dem.
Bruke pedalfrekvensvarslere
merk: Hvis du vil bruke
pedalfrekvensvarslere, må du
ha en Edge 705 og en GSC 10.
Pedalfrekvensvarsler varsler deg hvis
pedalfrekvensen går over eller under
et bestemt antall omdreininger på
krankarmen per minutt (opm). Hvis du
vil ha mer informasjon om å trene med
pedalfrekvens, kan du se side 41.
Brukerveiledning for Edge 605/70519
Trening
Slik angir du et pedalfrekvensvarsel:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Varsling > Pedalfrekvensvarsel.
2. I feltet Varsel, høy pedalfrekvens
velger du På.
3. Angi en verdi i Varsle over-feltet.
Den maksimale tillatte verdien
er 255.
4. Gjenta prosedyren for feltet
Varsel, lav pedalfrekvens.
Minimumsverdien er 0.
Bruke strømvarsler
merk: Hvis du vil bruke
strømvarsler, må du ha en
Edge 705 og en strømmåler fra
en tredjepartsleverandør.
Strømvarsler varsler deg hvis strømnivået
går over eller under en bestemt verdi i
watt eller % FTP (Functional Threshold
Power). Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du bruker strømmålere
fra en tredjepartsleverandør, kan du se
side 42.
20
Brukerveiledning for Edge 605/705
Slik angir du et strømvarsel:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Varsling > Strømvarsel.
2. I feltet Varsel, maks. strøm
velger du en hastighetssone eller
Tilpasset for å angi en egen
varselsverdi.
Virtual Partner
Trening
®
Den Virtual Partner er et unikt verktøy
som er laget for å hjelpe deg med å
nå treningsmålene dine. Den Virtual
Partner konkurrerer med deg på enkle
treningsøkter og baner.
Slik ser du data for den Virtual
Partner:
1. Opprett en enkel treningsøkt eller
bane.
2. Trykk på start.
3. Trykk på enter for å vise data for
den Virtual Partner.
3. Gjenta prosedyren for feltet Varsel,
min. strøm.
Virtual Partner
Deg
Brukerveiledning for Edge 605/70521
Trening
Slik slår du av den Virtual Partner:
Trykk på menu > velg Trening >
Virtual Partner > Av.
Treningsøkter: enkle,
intervall og avanserte
Trykk på menu > velg Trening >
Treningsøkter for å velge en type
treningsøkt som passer for deg.
Enkle treningsøkter og
intervalltreningsøkter erstattes hver gang
du oppretter en treningsøkt av samme
type. Du kan lagre og redigere avanserte
treningsøkter. Hvis du vil ha informasjon
om hvordan du overfører treningsøkter
til og fra Edge-enheten, kan du se
side 10.
Bruke treningsøkter
Trykk på menu > velg Trening > Stop
treningsøkt.
Slik avslutter du en
intervalltreningsøkt eller en avansert
treningsøkt før den er ferdig:
Trykk på knappen lap/reset.
Enkle treningsøkter
Når du skal gå i gang med en enkel
treningsøkt, angir du tids-, distanse- eller
tempomål, og Edge-enheten viser den
Virtual Partner for å hjelpe deg med å
nå dem. Det er enkelt å opprette en av
følgende enkle treningsøkter med Edgeenheten:
• Distanse og tid
• Tid og hastighet
• Distanse og hastighet
Under treningsøkten kan du trykke
på mode (mode) for å se siden med
treningsøktdata. Når du har fullført alle
trinnene i treningsøkten, vises meldingen
Treningsøkt ferdig.
Slik avslutter du en treningsøkt før
den er ferdig:
22
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
Slik setter du opp en enkel
treningsøkt:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Treningsøkter > Enkel
treningsøkt.
2. Velg typen enkel treningsøkt.
3. Angi verdier i det første og det
andre feltet. Det tredje feltet
beregnes av Edge-enheten.
4. Velg Ferdig.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter
med Edge-enheten basert på følgende
kriterier:
• Sykle en bestemt distanse og hvil en
bestemt tidsperiode.
• Sykle en bestemt distanse og hvil en
bestemt distanse.
• Sykle en bestemt tidsperiode og hvil
en bestemt tidsperiode.
• Sykle en bestemt tidsperiode og hvil
en bestemt distanse.
Slik oppretter du en
intervalltreningsøkt:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Treningsøkter > Intervall.
5. Trykk på start.
Brukerveiledning for Edge 605/70523
Trening
2. Velg typen intervalltreningsøkt.
3. Angi distanse- eller tidsverdier i de
aktuelle feltene.
4. I feltet Rep. angir du antall ganger
hver intervall skal gjentas.
5. Velg Oppvarming og nedkjøling
(valgfritt).
6. Velg Ferdig.
Hvis du valgte Oppvarming og
nedkjøling, trykker du på lap på slutten
av oppvarmingsrunden for å starte
det første intervallet. På slutten av det
siste intervallet starter Edge-enheten
automatisk en nedkjølingsrunde. Når du
er ferdig med å kjøle deg ned, trykker du
på lap for å avslutte treningsøkten.
Når du nærmer deg slutten på hver lap,
avgis det en alarm, og en melding viser
nedtellingen til tidspunktet når en ny
lap begynner. Du kan når som helst
trykke på lap for å avslutte et trinn i
intervalltreningsøkten før tiden.
7. Trykk på start.
24
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
Avanserte treningsøkter
Bruk Edge-enheten til å opprette og lagre
avanserte treningsøkter som inkluderer
mål for hvert trinn i treningsøkten og
varierte distanser, tider og restlapr. Når
du har opprettet og lagret en treningsøkt,
kan du bruke Garmin Training Center
eller Garmin Connect til å planlegge
treningsøkten for en bestemt dag. Du kan
planlegge treningsøkter på forhånd og
lagre dem på Edge-enheten.
Opprette avanserte treningsøkter
Garmin anbefaler at du bruker Garmin
Training Center eller Garmin Connect til
å opprette treningsøkter og overføre dem
til Edge-enheten. Du kan imidlertid også
opprette og lagre en avansert treningsøkt
direkte på Edge-enheten. Du kan ikke
bruke Edge-enheten til å planlegge
treningsøkter, du må bruke Garmin
Training Center eller Garmin Connect.
merk: Hvis du oppretter en
treningsøkt på Edge-enheten,
må du passe på å overføre den
til Garmin Training Center eller
Garmin Connect. Ellers blir
treningsøkten overskrevet når
du laster inn treningsøkter på
Edge-enheten.
Brukerveiledning for Edge 605/70525
Trening
Slik oppretter du en avansert
treningsøkt ved hjelp av Edgeenheten:
1. Trykk på menu > velg Trening
> Treningsøkter > Avansert >
<Lag ny>.
2. Angi et beskrivende navn på
treningsøkten i det øverste feltet
(for eksempel 40MINBAKKER).
3. Velg 1. Åpne Ingen mål >
Rediger trinn.
4. I feltet Varighet velger du hvor
lenge du vil at trinnet skal vare. Hvis
du velger Åpne,
26
kan du avslutte trinnet under
treningsøkten ved å trykke på lap
(lap).
5. I feltet Mål kan du velge målet under
trinnet (Hastighet, Hjertefrekv.,
Pedalfrekv., Strøm eller Ingen).
merk: Mål for hjertefrekv.,
pedalfrekv. og strøm er bare
tilgjengelig på Edge 705.
6. Velg en målsone og et målområde
(valgfritt). Hvis målet ditt for
eksempel er hjertefrekvens, velger
du en hjertefrekvenssone eller angir
et tilpasset område.
7. Hvis dette er en restlap, velger du
Ja i Restlap-feltet.
8. Trykk på mode (mode) for
å fortsette.
9. Hvis du vil legge til et trinn til, velger
du <Tilføy nytt trinn>. Deretter
gjentar du trinn 4–8.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
Slik gjentar du trinn:
1. Velg <Tilføy nytt trinn>.
2. I feltet Varighet velger du Gjenta.
3. I feltet Tilbake til trinn velger du
trinnet du vil gjenta.
4. I feltet Antall rep. angir du et antall
repetisjoner.
Starte avanserte treningsøkter
1. Trykk på menu > velg Trening >
Treningsøkter > Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Utfør treningsøkt.
4. Trykk på start.
merk: Trykk på enter hvis
du vil vise flere data.
5. Trykk på mode for å fortsette.
Brukerveiledning for Edge 605/70527
Trening
Når du starter en avansert treningsøkt,
viser Edge-enheten hvert trinn av
treningsøkten, inkludert navnet på
trinnet, målet (hvis du har lagt inn
dette) og gjeldende treningsøktdata.
Du hører en alarm når du er i ferd med
å fullføre et trinn i treningsøkten. Det
vises en melding som teller ned tiden
eller distansen til et nytt trinn begynner.
Du kan når som helst trykke på lap
for å avslutte et trinn i den avanserte
treningsøkten før tiden.
Redigere avanserte
treningsøkter
Du kan redigere treningsøkter i Garmin
Training Center, i Garmin Connect
eller direkte på Edge-enheten. Hvis du
redigerer treningsøkter på Edge-enheten,
kan endringene være midlertidige.
Garmin Training Center eller Garmin
Connect fungerer som hovedlisten for
de avanserte treningsøktene. Hvis du
redigerer en treningsøkt på Edgeenheten, overskrives endringene neste
gang du overfører treningsøkter fra
Garmin Training Center eller Garmin
28
Connect. Hvis du vil gjøre en permanent
endring i en treningsøkt, redigerer du
treningsøkten i Garmin Training Center
eller Garmin Connect, og overfører den
deretter til Edge-enheten.
Slik redigerer du en avansert
treningsøkt:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Treningsøkter > Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Rediger treningsøkt.
4. Velg trinnet.
5. Velg Rediger trinn.
6. Gjør de nødvendige endringene og
trykk på mode for å fortsette.
7. Trykk på mode for å avslutte.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
Slik sletter du en avansert
treningsøkt:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Treningsøkter > Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Slett treningsøkt > Ja.
Baner
Du kan også bruke Edge-enheten til
tilpasset trening ved å opprette og
redigere baner basert på en tidligere
registrert aktivitet. Du kan følge banen
og forsøke å måle deg med eller overgå
tidligere hastigheter. Du kan også
konkurrere mot den Virtual Partner når
du trener med baner. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du slår på den
Virtual Partner, kan du se side 21.
Opprette baner
Garmin anbefaler du bruker Garmin
Training Center eller Garmin Connect til
å opprette baner og banepunkter. Deretter
kan du overføre dem til Edge-enheten.
Du kan også opprette en bane (uten
banepunkter) på Edge-enheten.
Slik oppretter du en bane på Edgeenheten:
merk: Du må ha historikk
med GPS-spordata lagret på
Edge-enheten for å lage en ny
bane.
1. Trykk på menu > velg Trening >
Baner > <Opprett ny>.
2. Fra listen over turer kan du velge en
tidligere tur som du vil basere banen
på.
Brukerveiledning for Edge 605/70529
Trening
3. Angi et beskrivende navn på banen
i det øverste feltet (for eksempel
44KTT).
4. Trykk på mode for å avslutte.
Legge til banepunkter
Du kan merke banepunkter eller
-steder i banen som du vil huske,
som drikkepauser eller distansemål.
Du må bruke Garmin Training Center
eller Garmin Connect til å legge til
banepunkter i en bane.
Slik starter du en bane:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Baner.
2. Velg en bane fra listen.
3. Velg alternativet for å følge en
bane.
4. Trykk på start. Det registreres
historikk selv om du ikke er i banen.
Meldingen Bane fullført vises når du
har fullført banen.
30
Banedatasider
Fra banesiden trykker du på mode og
enter for å vise tilleggsdata for banen,
inkludert banekartet, diagrammet for
høyde over havet, kompassiden og data
for den Virtual Partner.
Alternativer utenfor banen
Du kan inkludere en oppvarming før
du begynner på banen. Trykk på start
for å starte på banen, og varm opp
som normalt. Sørg for at du holder deg
utenfor banen når du varmer opp. Når
du er klar til å begynne, setter du kursen
mot banen.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Trening
Når du er i en hvilken som helst del av
banen, viser Edge-enheten en melding
om at du er i banen.
merk: Så snart du trykker
på start, begynner denVirtual
Parter din på banen, uten å
vente på at du gjør deg ferdig
med oppvarmingen.
Hvis du beveger deg utenfor banen,
viser Edge-enheten en melding om at
du er utenfor banen. Bruk kompassiden
eller kartsiden til å finne veien tilbake
til banen.
4. Rediger banenavnet.
5. Trykk på mode for å avslutte.
Slik sletter du en bane:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Baner.
2. Velg banen du vil slette.
3. Velg Slett bane.
4. Velg Ja for å slette banen.
5. Trykk på mode for å avslutte.
Slik avslutter du en bane manuelt:
Trykk på menu > velg Trening > Stop
bane.
Slik redigerer du et banenavn:
1. Trykk på menu > velg Trening >
Baner.
2. Velg den banen du vil endre.
3. Velg Rediger bane.
Brukerveiledning for Edge 605/70531
Bruke kartet
Bruke kartet
Advarsel: Se veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for advarsler angående
sikker og riktig bruk av kartet.
Trykk på mode for å vise kartsiden.
Når du starter tidtakeren og begynner
å bevege deg, viser en tynn prikkete
linje på kartet nøyaktig hvor du har
vært. Denne prikkete linjen kalles et
spor. Trykk på in/out for å zoome på
kartet. Beveg tommelspaken for å vise
tilleggsinformasjon om posisjonen. Du
kan også legge til tilpassede datafelter på
kartsiden. Se side 48.
32
Kartpeker
zoomnivå
Deg
Merke og finne Steder
En posisjon er et veipunkt på kartet som
du kan lagre som en Favoritt. Hvis du vil
huske landemerker eller dra tilbake til
et bestemt punkt, merker du punktet på
kartet. Posisjonen vises på kartet med et
navn og et symbol. Du kan når som helst
finne, vise og gå tilbake til posisjoner.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Bruke kartet
Slik merker du den gjeldende
posisjonen:
1. Gå til et sted du vil merke som en
posisjon.
2. Trykk på menu > Lagre posisjon.
3. Velg et symbol og oppgi et
beskrivende navn.
4. Gjør andre nødvendige endringer,
og velg OK.
Slik merker du en kjent posisjon ved
hjelp av koordinater:
Slik merker du en posisjon på kartet:
1. Trykk på mode for å få tilgang til
kartsiden.
2. Bruk tommelspaken til å flytte
kartpekeren til posisjonen du ønsker
å lagre.
3. Trykk på enter.
4. Velg Ja for å lagre veipunktet.
5. Velg et symbol og oppgi et
beskrivende navn.
1. Trykk på menu > Lagre posisjon.
2. Bruk tastaturet på skjermen til å
angi koordinatene og høyden over
havet.
3. Gjør andre nødvendige endringer,
og velg OK.
6. Trykk på mode for å fortsette.
Brukerveiledning for Edge 605/70533
Bruke kartet
Tilleggskart
For å kjøpe forhåndslastet kart på
microSD-kort går du til http://buy
.garmin.com eller tar kontakt med en
Garmin-forhandler. For å avgjøre hvilke
kartversjoner du har lastet inn på Edgeenheten trykker du på meny > velger
Innstillinger > Kart.
Satellittside
På satellittsiden blinker de tilgjengelige
satellittene mens Edge-enheten søker
etter satellittsignaler. Innhentede
satellitter og hver tilsvarende linje
nedenfor endres slik at de vises
kontinuerlig. GPS-nøyaktigheten og
koordinatene vises øverst på siden.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se www.garmin.com/aboutGPS.
Satellittsiden viser informasjon om
GPS-signalene som Edge-enheten mottar
for øyeblikket. Trykk på menu > velg
Satellitt.
34
Brukerveiledning for Edge 605/705
Bruketilbehør
Denne delen beskriver tilbehøret som
er kompatibelt med Edge 705:
• Hjertefrekvensmonitor
• GSC med 10 hastigheter og
pedalfrekvenssensor
• Strømmåler
Hvis du vil ha mer informasjon
om kjøp av tilbehør, kan du se
http://buy.garmin.com.
Bruketilbehør
Hjertefrekvensmonitor
Hjertefrekvensmonitoren er i
standbymode og er klar til å sende data.
Bruk hjertefrekvensmonitoren direkte på
huden, rett under brystplaten. Den bør
sitte så stramt at den holder seg på plass
under turen.
1. Skyv én av tappene på
stroppen gjennom åpningen
i hjertefrekvensmonitoren.
Trykk tappen ned.
2. Fukt begge elektrodene på baksiden
av pulsmåleren for å opprette god
kontakt mellom brystet og senderen.
Tapp
Stropp til hjertefrekvensmonitor
Spor[]
Hjertefrekvensmonitor (forside)
Elektroder
Hjertefrekvensmonitor (bakside)
Brukerveiledning for Edge 605/70535
Bruketilbehør
3. Spenn stroppen rundt brystet ditt,
og fest den til den andre siden av
hjertefrekvensmonitoren.
Hjertefrekvenssoner
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Profil og soner > Hj.frekv.soner.
merk: Garmin-logoen må ha
riktig side opp.
4. Slå på Edge-enheten, og sørg for
at den er innenfor rekkevidden til
hjertefrekvensmonitoren (3 m).
Hjertefrekvensikonet
vises på
menusiden.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du tilpasser datafelter, kan
du se side 48.
6. Hvis det ikke vises noen
hjertefrekvensdata, eller feil
hjertefrekvensdata vises, kan det
hende at du må stramme stroppen
rundt brystet, eller varme opp i 5–10
minutter. Hvis problemet vedvarer,
kan det hende at du må pare
sensorene. Se side 58.
36
Forsiktig: Spør legen din
om hvilke hjertefrekvenssoner/
‑mål som passer til din form og
helsetilstand.
Mange idrettsutøvere bruker
hjertefrekvenssoner til å måle og
øke hjertestyrken og forbedre formen.
En hjertefrekvenssone er en samling
hjerteslag per minutt. De fem vanlige
hjertefrekvenssonene er nummerert
Brukerveiledning for Edge 605/705
Bruketilbehør
Sone
% av maks.
hjertefrekvens
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevn fart,
rytmisk pust
Aerob trening på begynnernivå
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabel fart, litt tyngre
pust, samtale er mulig
Grunnleggende kardiovaskulær
trening, bra nedtrappingsfart
3
70–80 %
Moderat fart, vanskeligere
å holde en samtale i gang
Forbedret aerob kapasitet,
optimal kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høy fart og litt ubehagelig,
vanskelig å puste
Forbedrete anaerob kapasitet og
terskel, økt hastighet
5
90–100 %
Spurt,
ikke mulig over lengre tid,
vanskelig å puste
Anaerob og muskulær
utholdenhet og økt kraft
fra 1–5 etter hvor høy intensiteten
er. Hjertefrekvenssonene beregnes
basert på prosentene av den maksimale
hjertefrekvensen din.
Hvordan påvirker
hjertefrekvenssoner formmålene
dine?
Hvis du kjenner til hjertefrekvenssonene
dine, kan du enklere måle og forbedre
formen din ved å forstå og følge disse
prinsippene:
Brukerveiledning for Edge 605/70537
Bruketilbehør
• Hjertefrekvensen gir en god
indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Når du trener i bestemte
hjertefrekvenssoner, forbedres
hjertekapasiteten og -styrken.
• Hvis du kjenner til
hjertefrekvenssonene dine, kan du
unngå overtrening og minske faren
for skader.
Hvis du kjenner til din maksimale
hjertefrekvens, kan du angi den,
slik at Edge-enheten kan beregne
hjertefrekvenssonene basert på
prosentene som vises i tabellen på
side 37. Hvis du ikke kjenner til din
maksimale hjertefrekvens, kan du
bruke en av kalkulatorene som du
finner på Internett.
Batteriet til
hjertefrekvensmonitoren
Du finner mer informasjon om batteriet
på side 60.
38
GSC 10
Edge 705-enheten er kompatibel
med GSC 10 hastigheter og
pedalfrekvenssensor for sykler.
Pedalfrekvensdata fra GSC 10 registreres
alltid. Hvis det ikke er noen paret GSC
10, brukes GPS-data til å beregne
hastighet og avstand.
Begge magnetene må være justert mot
sine respektive indikasjonslinjer for at
Edge-enheten skal kunne motta data.
Slik installerer du GSC 10:
1. Plasser GSC 10 på det bakre
kjedestaget (på motsatt side
av drivtannhjulet). Fest GSC 10 løst
ved hjelp av to strips.
2. Fest pedalmagneten til krankarmen
ved hjelp av monteringsteipen
og en strips. Pedalmagneten
må være maks. 5 mm fra
GSC 10 og indikasjonslinjen på
pedalmagneten må være på linje
med indikasjonslinjen på GSC 10.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Bruketilbehør
Indikasjonslinje
Reset (Lap)-knapp
Strips
GSC 10 på bakre del av rammen
Kabelstrips
Indikasjonslinje
Pedalmagnet på krankarmen
Brukerveiledning for Edge 605/70539
Bruketilbehør
Eikemagnet
GSC 10
Pedalmagnet
Indikasjonslinje
for sensorarm
GSC 10 og magnetjustering
3. Skru eikemagneten av plastdelen.
Plasser eiken i sporet på plastdelen
og stram litt. Magneten kan vende
bort fra GSC 10 hvis det ikke er nok
plass mellom sensorarmen og eiken.
Magneten må være på linje med
indikasjonslinjen for sensorarmen.
40
4. Løsne skruen på sensorarmen, og
flytt den slik at den er maksimalt
5 mm fra eikemagneten. Du kan
også vippe GSC 10 nærmere en av
magnetene for å få dem mer på linje.
Brukerveiledning for Edge 605/705
5. Trykk på Lap-knappen på
GSC 10. Indikatorlampen lyser
rødt, så grønt. Bruk pedalen for å
teste sensorjusteringen. Den røde
indikatorlampen blinker hver gang
krankarmen passerer sensoren, og
den grønne indikatorlampen blinker
hver gang hjulmagneten passerer
sensorarmen.
merk: Indikatorlampen
blinker ved de første
60 passeringene etter en laping.
Trykk på Lap igjen hvis du
trenger flere passeringer.
6. Når alt er justert og fungerer som
det skal, strammer du stripsene,
sensorarmen og eikemagneten.
Bruketilbehør
Trene med pedalfrekvens
Pedalfrekvens er frekvensen på
tråkkingen eller snurringen på hjulet,
og måles etter antall omdreininger
på krankarmen per minutt (opm).
Det er to sensorer på GSC 10: én
for pedalfrekvens og én for hastighet.
Hvis du vil ha mer informasjon om
pedalfrekvensvarsler, kan du se side 19.
Hvis du vil ha mer informasjon om
hastighetssoner, kan du se side 56.
Batteriet på GSC 10
Du finner mer informasjon om batteriet
til GSC 10 på side 61.
Brukerveiledning for Edge 605/70541
Bruketilbehør
Strømmåler
Hvis du vil se en liste over tilgjengelige
strømmålere fra en tredjepartsleverandør,
kan du se www.garmin.com/edge.
Strømkalibrering
Trykk på menu > velg Innstillinger >
ANT+Sport > Tilbehør > Kalibrer
strøm.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner
som er spesifikke for strømmåleren din,
kan du se produsentens instruksjoner og
www.garmin.com/edge.
Strømsoner
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Profil og soner > Strømsoner.
42
Du kan angi sju tilpassede strømsoner
(1=lavest, 7=høyest). Hvis du kjenner
til din FTP (Functional Threshold
Power), kan du angi den og tillate at
Edge-enheten beregner strømsonene
dine automatisk. Du kan også angi
strømsonene manuelt.
Hvis du vil endre strømenhetene, kan du
se side 57.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Historikk
Edge-enheten lagrer automatisk historikk
når tidtakeren er startet. Edge-enheten
har cirka 500 MB med tilgjengelig
plass. Når Edge-minnet er fullt, blir den
eldste historikken overskrevet. Last opp
historikken til Garmin Training Center
eller Garmin Connect nå og da for å
holde rede på alle sykkeldataene dine.
Du finner mer informasjon om Edgedatalagring på side 57.
Historikken inkluderer tid, distanse,
kalorier, gjennomsnittlig hastighet,
maks. hastighet, høyde over havet,
detaljert lapinformasjon og kartvisning.
Edge 705-historikk kan også inkludere
hjertefrekvens, pedalfrekvens og strøm.
merk: Det blir ikke tatt opp
historikk når tidtakeren er
stopet.
Historikk
merk: Edge-minnet
inkluderer ikke den eksterne
microSD™-kortstasjonen. Se
Databehandling på side 45.
Vise historikk
Etter at du er ferdig med en tur, kan du
vise historikkdataene på Edge-enheten
etter dag, uke eller totale resultater.
Slik viser du historikken etter dag:
1. Trykk på menu > velg Historikk >
etter dag.
Brukerveiledning for Edge 605/70543
Historikk
2. Bruk tommelspaken til å bla
gjennom listen. Mens du blar
nedover vises sammendraget av
informasjonen nedenfor listen.
3. Velg en oppføring for å se detaljer
for hele turen eller hver lap.
4. Velg Se på kart for å se turen på
kartet.
5. Trykk på in/out for å zoome på
kartet. Når du er ferdig med å se på
kartet, velger du Neste for å se på
den neste lapn.
6. Trykk på mode for å avslutte.
Overføre historikk til
datamaskinen din
Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du overfører treningsøkter til og
fra Edge-enheten, kan du se sidene 10.
44
Slette historikk
Etter at du har overført treningsøktene
til Garmin Training Center, eller Garmin
Connect ønsker du kanskje å slette
historikken fra Edge-enheten.
Slik sletter du historikken:
1. Trykk på menu > velg Historikk >
Slett.
2. Velg Hold 1 måned, Hold 3
måneder eller Slett alle.
3. Velg Ja for å bekrefte.
Slik sletter du alle lapne eller hele
turer fra historikken:
1. Trykk på menu > velg Historikk >
etter dag.
2. Velg en lap eller tur.
3. Velg Slett.
4. Velg Ja for å bekrefte.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Databehandling
Databehandling
Du kan bruke Edge-enheten som en
USB-masselagringsenhet, og du kan
kjøpe et separat microSD-kort for å få
mer eksternt minne.
merk: Edge-enheten er ikke
kompatibel med Windows®
95, 98, Me eller NT. Den er
heller ikke kompatibel med
Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner. Dette er en vanlig
begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
2. Du setter inn kortet ved å skyve det
inn til du hører et klikk.
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et microSDkort (valgfritt)
1. Fjern luken for microSD-kortet på
baksiden av Edge-enheten.
Trinn 2: Koble til USBkabelen
1. Plugg den smale enden på USBkabelen inn i mini-USB-porten på
baksiden av Edge-enheten (under
gummihetten).
Brukerveiledning for Edge 605/70545
Databehandling
2. Koble den største enden av USBkabelen til en ledig USB-port på
datamaskinen. Edge-enheten er nå i
USB-masselagringsmode.
Trinn 4: Løs ut og koble fra
USB-kabelen
Edge-enheten og microSD-kortet vises
som flyttbare stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner, og som
aktiverte volumer på Mac-datamaskiner.
Når du er ferdig med å overføre filer,
klikker du på Løs ut-ikonet
i systemstatusfeltet, eller drar
volumikonet til papirkurven
på
Mac- datamaskiner. Koble Edge-enheten
fra datamaskinen.
Trinn 3: Overfør filer til
datamaskinen din
Slette filer
1. Søk på datamaskinen for å finne
filen du vil kopiere.
2. Merk filen og velg Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller microSDkortstasjonen/-volumet.
4. Velg Rediger > Lim inn.
46
Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/volumet. Merk filen, og trykk på Deletetasten på tastaturet til datamaskinen.
Forsiktig: Hvis du ikke
er sikker på hvilken funksjon
en fil har, må du ikke slette
den. Minnet til Edge-enheten
inneholder viktige systemfiler
som ikke må slettes.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Databehandling
Garmin-mapper
Overføre filer til en annen
Edge-enhet (bare 705)
Garmin drive/volume
Du kan overføre filer fra én Edge-enhet
til en annen trådløst ved å bruke trådløs
ANT+Sport-teknologi.
Garmin
Courses
GPX*
History
Profile
Workouts
1. Skru på begge Edge-enhetene,
og ha dem innenfor hverandres
rekkevidde (3 m).
2. Trykk på menu > velg
Innstillinger > ANT+Sport.
3. Velg Motta data på Edge-enheten
som mottar filer.
4. Velg Overføre filer på Edgeenheten som sender filer. Følg
instruksjonene på skjermen.
* GPX -mappen inneholder veipunkter
og lagrede turer.
Brukerveiledning for Edge 605/70547
Innstillinger
Innstillinger
Du kan tilpasse datafelt, kartinnstillinger,
ruting, sykkel- og brukerprofiler,
treningssoner, skjerm, enheter, tid,
dataregistreringer og trådløs oppsett.
Trykk på menu > velg Innstillinger.
merk: Når du er ferdig å
velge alternativer eller angi
verdier, trykker du på mode
(mode) for å avslutte.
Hvis du vil se en liste over de
tilgjengelige datafeltene, kan du
se sidene 49–53.
Slik velger du datafelt:
1. Trykk på menu > velg
Innstillinger > Datafelt.
2. Velg en av sidene som vises.
3. Velg antallet datafelt du ønsker å se
på denne siden.
Tilpassede datafelt
Du kan lage tilpassede datafelt for
følgende Edge-sider:
•
•
•
•
•
48
Sykkel-computer 1
Sykkel-computer 2
Kart
Treningsøkter
Baner
4. Bruk tommelspaken til å endre
datafeltene. Trykk på mode når du
er ferdig.
5. Gjenta for hver side du ønsker
å tilpasse.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Innstillinger
Edge-datafelt
Tabellen nedenfor viser alle Edge-datafeltene og beskrivelsene av dem.
* Betegner et felt som viser engelske eller metriske enheter.
Datafelt
Beskrivelse
Edge 605
Edge 705
Dist. – lap *
Distanse som er tilbakelagd i den
gjeldende lapn.
●
●
Dist. – pause *
Distanse som ble tilbakelagt mens
tidtakeren var satt til Auto. pause.
●
●
Dist. – siste lap *
Distansen for den siste fullførte lapn.
●
●
Dist. til neste
Distansen til neste sving.
●
●
Distanse *
Distanse som er tilbakelagt på den
gjeldende turen.
●
●
Endelig avstand.
Distansen til du når
bestemmelsesstedet ditt.
●
●
Endelig ETA
Beregnet ankomsttid ved
bestemmelsessted.
●
●
ETA
Beregnet ankomsttid ved neste sving.
●
●
Lapr
Antall lapr som er fullførte.
●
●
GPS-nøyaktighet *
Slingringsmonn for din nøyaktige
posisjon. GPS-posisjonen din er for
eksempel nøyaktig innenfor +/- 19 fot.
●
●
Brukerveiledning for Edge 605/70549
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Edge 605
Edge 705
Hastighet – lap *
Gjennomsnittlig hastighet for den
gjeldende lapn.
●
●
Hastighet – gj.sn. *
Gjennomsnittlig hastighet for turen.
●
●
Hastighet – siste lap *
Gjennomsnittlig hastighet på den siste
fullførte lapn.
●
●
Hastighet *
Gjeldende hastighet.
●
●
Hastighetssone
Gjeldende hastighetsområde basert på
standard eller tilpassede innstillinger:
Stigning 1-4, Flate 1-3, Nedstigning,
Sprint og Maks. hastighet.
●
●
Heading
Retningen du beveger deg i.
●
●
Hjertefrek.
Hjerteslag i minuttet (spm).
●
Hjertefrek. – lap
Gjennomsnittlig hjertefrekvens i den
gjeldende lapn.
●
Hjertefrek. – gj.sn.
Gjennomsnittlig hjertefrekvens for
turen.
●
Hjertefrek.sone
Gjeldende hjertefrekvensområde
(1-5) Standardsonene er baserte på
den maksimale hjertefrekvensen og
brukerprofilen din.
●
Høyde over havet *
Høyde over/under havnivå.
50
●
●
Brukerveiledning for Edge 605/705
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Edge 605
Edge 705
Kalorier
Antall kalorier som er forbrent.
●
●
Klokkeslett
Gjeldende klokkeslett basert på
tidsinnstillingene (format, tidssone og
sommertid).
●
●
Kraft - kilojoule
Total (kumulativ) mengde av kraftuttak
i kilojoule.
●
Kraft – maks.
Den høyeste kraften som ble oppnådd
på den gjeldende turen.
●
Kraft – maks. siste
etappe
Største kraft oppnådd i løpet av siste
hele runde.
●
Totalt fall
Totalt høydetap mistet for den
gjeldende turen.
●
Nivå
Beregning av stigning under løp.
Hvis du for eksempel klatrer 300 meter
(høyde) på 6000 m (distanse), er
stigningsgraden din 5 %.
Pedalfrek. – lap
Gjennomsnittlig pedalfrekvens for den
gjeldende lapn.
●
Pedalfrek. – maks.
Høyest pedalfrekvens oppnådd for den
gjeldende turen.
●
Pedalfrekvens
Pedalarmens omdreininger per minutt.
●
Brukerveiledning for Edge 605/705
●
●
51
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Pedalfrekvens – gj.sn.
Gjennomsnittlig pedalfrekvens for den
gjeldende turen.
Retning
Retningen til bestemmelsesstedet ditt.
●
●
Sol ned
Tidspunkt for solnedgang basert på
GPS-posisjonen din.
●
●
Sol opp
Tidspunktet for soloppgang basert på
GPS-posisjonen din.
●
●
Stigning – Totalt *
Total høydestigning for den gjeldende
turen.
●
Strøm
Gjeldende strømforbruk i watt eller
% FTP.
●
Strøm – lap
Gjennomsnittlig strømforbruk for den
gjeldende lapn.
●
Strøm – gj.sn.
Gjennomsnittlig pedalforbruk for den
gjeldende turen.
●
Strømsone
Gjeldende strømbrukområde (1-7)
basert på kalibrerte eller tilpassede
innstillinger.
●
Tid
Stoppeklokketid.
●
●
Tid – lap
Tid på den gjeldende lapn.
●
●
52
Edge 605
Edge 705
●
Brukerveiledning for Edge 605/705
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Edge 605
Edge 705
Tid – gj.sn. lap
Gjennomsnittlig tid for å fullføre lapne
så langt.
●
●
Tid – pause
Tiden som gikk med mens tidtakeren
var satt til Auto. pause.
●
●
Tid – siste lap
Tid for å fullføre den siste hele lapn.
●
●
Endelig ETE
Beregnet tid før du når
bestemmelsesstedet.
●
●
Tid til neste
Beregnet tid før du kommer til neste
sving.
●
●
Veipunkt ved dest.
Navnet på det siste veipunktet i ruten.
●
●
Nåværende mål
Navn på neste veipunkt i ruten.
●
●
Brukerveiledning for Edge 605/705
53
Innstillinger
System
Trykk på menu > velg Innstillinger >
System.
GPS-mode – Normal, GPS av
(for innendørsbruk) eller Demo-mode
(for simulering av en rute).
merk: Når GPS – enheten er
slått av, er ikke hastighets- og
distansedataer tilgjengelige,
med mindre du bruker
Edge 705 med GSC 10. Neste
gang du slår på Edge-enheten,
søker den etter satellittsignal på
nytt.
Tekstspråk – endre tekstspråket på
skjermen. Selv om du endrer tekstspråket
endres ikke språket i kartdata eller
brukerangitte data.
54
Toner – sett hørbare toner til Tast og
melding, Bare melding eller Av.
Valg for sidemode – slå på for å vise
kartet i syklusen av sider som vises når
du trykker på mode.
Om Edge – vis programvareversjonen,
GPS-versjonen og enhets-IDen.
Kart
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Kart.
Detalj – justerer antall detaljer som vises
på kartet. Kartet tegnes saktere opp desto
flere detaljer som legges til.
Orientering – endre kartperspektivet.
• Nord opp – vis kartet med nord
øverst på siden.
• Spor opp – vis kartet med
reiseretningen øverst på siden.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Autozoom – aktiver automatisk zooming
på kartet for optimal visning.
Lås på veien – slå på for å låse
kartpekeren på den nærmeste veien,
for å kompensere for variasjoner
i nøyaktigheten til kartposisjonen.
Kartnavn – velg hvilke lastede kart
du ønsker å bruke.
Ruting
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Ruting.
Beregn ruter for – velg Bil/
motorsykkel, Sykkel eller Fotgjenger
for å optimalisere rutene.
Omberegn – angi innstilling for
omberegning utenfor ruten til Bekreftet,
Automatisk eller Av.
Innstillinger
Bil-/motorsykkelinnstillinger
Følg Vei Metode – sett rutingpreferansen
til Varslet, Raskere tid eller Kortere
distanse.
Unngå – velg for å unngå uasfalterte
veier, motorveier, bomveier og u-svinger
i rutene dine.
Sykkel- og
fotgjengerinnstillinger
Guide Metode – sett rutepreferansen til
Varslet, Følg Vei eller Offroad.
Unngå – velg for å unngå uasfalterte
veier.
Profil og soner
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Profil og soner.
Bruker- og sykkelprofiler
Se side 8.
Brukerveiledning for Edge 605/705
55
Innstillinger
Hastighetssoner
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Profil og soner > Hastighetssoner.
Edge-enheten din inneholder flere
ulike hastighetssoner, fra veldig
sakte (Stigning 4) til veldig raskt
(Maks. hastighet). Verdiene for
disse hastighetssonene er angitt som
standard, og stemmer kanskje ikke
overens med ferdighetene dine. Etter
at du har angitt riktige hastighetssoner,
kan du bruke sonene til å stille inn
hastighetsvarsler eller bruke dem som
mål i avanserte treningsøkter. Hvis du
vil ha mer informasjon om varsler, kan
du se sidene 17–21. Hvis du vil ha mer
informasjon om avanserte treningsøkter,
kan du se sidene 25–29.
Hjertefrekvens og
styrkesoner (Edge 705)
Se sidene 35–42 (Bruk tilbehør).
56
Visning
Trykk på menu > velg Innstillinger >
Visning.
Lys på i – velg varighet for
bakgrunnsbelysningen.
TIPS: Bruk kort
tidsavbruddsinnstilling for
bakgrunnsbelysningen for
å spare batteristrøm.
Lysnivå – bruk tommelspaken
til å justere lysstyrken
på bakgrunnsbelysning.
Display Mode – velg Dagtid for å få
en lys bakgrunn. Velg Nattetid for å få
en svart bakgrunn. Velg Automatisk
for å automatisk bytte mellom de to på
grunnlag av klokkeslettet.
Trim farge – angi fargevalg for Edgesidene.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Enheter
Trykk på meny > velg Innstillinger >
Enheter.
Posisjonsformat – velg typen
koordinater Forskjellige kart bruker
forskjellige posisjonsformater. Derfor
lar Edge-enheten deg velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du
bruker.
Distanse og Høyde over havet – velg
Miles eller Metrisk.
Hjertefrekvens – velg Slag i minuttet
eller % Maks. hjertefrekvens
hvis du vil ha informasjon om
hjertefrekvensdata. Hvis du vil ha mer
informasjon om hjertefrekvensdata, kan
du se sidene 35-38.
Strøm - velg Watt eller % FTP Hvis du
vil ha mer informasjon om strømmålere,
kan du se side 42.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Tid
Innstillinger
Trykk på meny > velg Innstillinger >
Tid.
Tidsformat – velg 12- eller 24-timers
format.
Tidssone – velg riktig tidssone eller en
nærliggende by.
Sommertid – velg Ja, Nei eller
Automatisk. Innstillingen Automatisk
justerer automatisk tiden til sommertid
på grunnlag av tidssonen.
Dataregistrering
Dataregistrering kontrollerer hvordan
Edge-enheten registrerer detaljerte data
om turene dine. Trykk på menu > velg
Innstillinger > Dataregistrering.
57
Innstillinger
Smart registrering – registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning,
hastighet eller hjertefrekvens.
TIPS: På lange turer bør
du tilbakestille tidtakeren
hver 12. time for å hindre
at historikkdata overskrives.
Hvert sekund – registrerer punkter
hvert sekund. Lager den mest nøyaktige
registreringen du kan få av turen din.
Med registrering hvert sekund kan Edgeenheten imidlertid bare registrere opptil
4,5 timer med historikkdata.
TIPS: På lange turer bør
du tilbakestille tidtakeren
hver 4. time for å hindre
at historikkdata overskrives.
58
ANT+Sport
Trykk på menu > velg Innstillinger >
ANT+Sport.
Tilbehør
Hvis du kjøpte en sensor (med trådløs
ANT+Sport-teknologi) separat, må du
sammenkoble den med Edge-enheten.
Hva er paring?
Paring er å koble sammen sensorer, for
eksempel hjertefrekvensmonitoren og
Edge-enheten. Etter den første paringen
gjenkjenner Edge-enheten automatisk
sensoren din hver gang den aktiveres.
Denne prosessen skjer automatisk når du
slår på Edge-enheten, og det tar vanligvis
bare et par sekunder når sensorene er
aktivert og fungerer riktig. Når de er
paret mottar Edge-enheten bare data
fra sensoren din, og du kan gå i nærheten
av andre sensorer.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Innstillinger
Slik parer du med tilbehør:
1. Gå (10 m) vekk fra andre sensorer
når Edge-enheten forsøker å koble
seg til sensoren for første gang.
Hold sensoren innenfor rekkevidden
til Edge-enheten (3 m).
2. Trykk på menu > velg
Innstillinger > ANT+Sport.
3. For hvert tilbehør du har, velger du
Ja > Restart skanning.
MERK: Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan
du bruker tilbehør, soner
og kalibrering, kan du se
sidene 35–42.
Motta og sende data
Se Databehandling på side 45.
Brukerveiledning for Edge 605/705
59
Tillegg
Tillegg
Valgfritt tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon
om valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://shop.garmin.com. Du kan også
ta kontakt med en Garmin-forhandler
for å kjøpe tilbehør.
Batteriinformasjon
Merk: Kontakt det lokale
renovasjonsselskapet for å
få mer informasjon om hvor du
skal avhende batterier.
Batteriet til
hjertefrekvensmonitoren
Hjertefrekvensmonitoren inneholder
et CR2032-batteri som kan byttes av
brukeren.
2. Bruk en mynt til å vri dekselet mot
klokken slik at pilen på dekselet
peker mot ÅPNE.
3. Fjern dekselet og ta ut batteriet.
Vent i 30 sekunder. Sett inn det nye
batteriet med den positive siden
opp.
Merk: Pass på at du
ikke skader eller mister
tetningsringen til dekselet.
4. Bruk en mynt til å vri dekselet med
klokken slik at pilen på dekselet
peker mot LUKKE.
Slik bytter du batteriet:
1. Finn det runde batteridekselet
på baksiden av
hjertefrekvensmonitoren.
60
Brukerveiledning for Edge 605/705
Tillegg
Batteriet på GSC 10
GSC 10 har et CR2032-batteri som kan
byttes av brukeren.
Slik bytter du batteriet:
1. Finn det runde batteridekselet på
siden av GSC 10.
Batterideksel
3. Fjern dekselet, ta ut batteriet, og
sett inn det nye batteriet med den
positive siden opp.
Merk: Pass på at du
ikke skader eller mister
tetningsringen til dekselet.
4. Bruk en mynt til å vri dekselet
tilbake på plass (pil peker på locked
(låst)).
Batterideksel
Ulåst
Batteriet på
CR2032
2. Bruk en mynt til å vri dekselet mot
klokken til det løsner, og kan fjernes
(pilen peker på unlocked (åpent).
Brukerveiledning for Edge 605/705
Pil
Låst
61
Tillegg
Spesifikasjoner
Kant
• Fysisk størrelse: 51,3 × 109,2 × 25,4 mm
• Vekt: 105 g
• Skjerm: 55,9 mm fargeskjerm med
bakgrunnsbelysning
• Vanntetthet: IPX7
• Datalagring: cirka 500 MB med
tilgjengelig plass på Edge-enheten
(~500 timer med treningshistorikk ved
1 MB per time). 100 brukerveipunkter.
16 383 sporpunkter.
• Datamaskingrensesnitt: USB
• Batteritype: 1200 mAh oppladbart,
innebygd litiumionbatteri
• Batterilevetid: 15 timer, avhengig av
bruken
• Driftstemperaturområde: -15 °C–50 °C
• Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz / trådløs Dynastream
ANT+Sport-kommunikasjonsprotokoll
• Antenne: intern oppdatering
• Mottaker: integrert GPSmottaker fra SiRF med høy
følsomhet
Sykkelbrakett
• Fysisk størrelse: 28,5 × 28,5 × 15,6 mm
• Vekt: 8 g
62
Brukerveiledning for Edge 605/705
Tillegg
Hjertefrekvensmonitor
• Fysisk størrelse: 34,7 × 3,4 × 1,1 cm
• Vekt: 44 g
• Vanntetthet: 10 m
• Overføringsområde: cirka 3 m
• Batteri: CR2032 (3 volt) som kan byttes
ut av brukeren
• Batterilevetid: cirka 3 år (1 time per dag)
• Driftstemperaturområde: -10 °C–50 °C
Merk: Bruk passende
bekledning under kalde
forhold for å holde
hjertefrekvensmonitoren nær
kroppstemperaturen din.
Brukerveiledning for Edge 605/705
• Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz / trådløs Dynastream
ANT+Sport-kommunikasjonsprotokoll
Nøyaktigheten kan bli redusert på grunn
av dårlig kontakt mellom sensorene,
elektrisk interferens og for lang avstand
mellom mottakeren og senderen.
GSC 10
• Fysisk størrelse: 5,1 × 3,0 × 2,3 cm
• Vekt: 25 g
• Vanntetthet: IPX7
• Overføringsområde: cirka 3 m
• Batteri: CR2032 (3 volt) som kan byttes
ut av brukeren
• Batterilevetid: cirka 1,4 år
(1 time per dag)
63
Tillegg
• Driftstemperaturområde: -15 °C–70 °C
• Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz / trådløs Dynastream
ANT+Sport-kommunikasjonsprotokoll
Nøyaktigheten kan bli redusert på grunn
av elektrisk interferens, for stor avstand
fra senderen og ekstreme temperaturer.
Hvis du vil ha en fullstendig liste
over spesifikasjonene, kan du gå til
www.garmin.com/edge.
Barometrisk høydemåler
Edge 705-enheten inneholder et
barometrisk høydemeter for ekstremt
nøyaktige data om høydeforskjell og
vertikal profil.
Når du har startet tidtakeren og begynt
å bevege deg, trykker du på mode for å
se høydemålersiden. Høyden er inntegnet
med grønt på rutenettet. Hvis du bruker
Virtuell partner, markeres den gjeldende
posisjonen din med en sort prikk, og den
Virtual Partner med en grå prikk. Hvis
64
du vil endre zoomnivået, trykker du på
knappene inn og ut. Høyden over havet
og den totale stigningen vises øverst på
høydemålersiden.
Dekkstørrelse og ‑omkrets
Størrelsen på dekket er avmerket på
begge sider av dekket. Hvis du vil justere
sykkelprofilen din, kan du se side 9.
Dekkstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
Brukerveiledning for Edge 605/705
Tillegg
Dekkstørrelse
L (mm)
Dekkstørrelse
L (mm)
22 × 1-3/8
1770
26 × 1,75
2023
22 × 1-1/2
1785
26 × 1,95
2050
24 × 1
1753
26 × 2,00
2055
24 × 3/4 Tubular
1785
26 × 2,10
2068
24 × 1-1/8
1795
26 × 2,125
2070
24 × 1-1/4
1905
26 × 2,35
2083
24 × 1,75
1890
26 × 3,00
2170
24 × 2,00
1925
27 × 1
2145
24 × 2,125
1965
27 × 1-1/8
2155
26 × 7/8
1920
27 × 1-1/4
2161
26 × 1(59)
1913
27 × 1-3/8
2169
26 × 1(65)
1952
650 × 35A
2090
26 × 1,25
1953
650 × 38A
2125
26 × 1-1/8
1970
650 × 38B
2105
26 × 1-3/8
2068
700 × 18C
2070
26 × 1-1/2
2100
700 × 19C
2080
26 × 1,40
2005
700 × 20C
2086
26 × 1,50
2010
700 × 23C
2096
Brukerveiledning for Edge 605/705
65
Tillegg
Dekkstørrelse
L (mm)
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
66
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette Edgeproduktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser
i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garminprodukt: www.garmin.com/edge.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Tillegg
Feilsøking
Problem
Knappene reagerer ikke.
Hvordan laper jeg Edgeenheten?
Edge-enheten innhenter
ikke satellittsignaler.
Batterimåleren virker
unøyaktig.
Hjertefrekvensmonitoren,
GSC 10 eller
strømmåleren vil ikke pare
seg med Edge-enheten.
Løsning/svar
Trykk på mode og lap/lap samtidig for å lape programvaren
for Edge-enheten. Dette sletter ikke noen av dataene eller
innstillingene dine.
Ta med Edge-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen
minutter.
La Edge-enheten bli helt utladet før du lader den helt opp igjen
(uten å avbryte ladingen).
• Stå 10 meter unna andre ANT-sensorer når du skal pare
enheten.
• Hold Edge-enheten innenfor rekkevidden (3 m)
til hjertefrekvensmonitoren når du foretar paring.
• Hvis problemet vedvarer kan du forsøke å bytte batteriet.
Stroppen til
En mindre, elastisk stropp selges separat. Gå til
hjertefrekvensmonitoren er
http://buy.garmin.com.
for lang.
Når Edge-enheten er i USB-masselagringsmode, vises det et
Hvordan vet jeg at
bilde av en Edge-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal
Edge-enheten er i USBdu kunne se to nye flyttbare diskstasjoner i Min datamaskin
masselagringsmode?
på Windows-datamaskiner, og aktiverte volumer på Macdatamaskiner.
Brukerveiledning for Edge 605/705
67
Tillegg
Problem
Jeg finner ingen nye
flyttbare stasjoner i listen
over stasjoner.
Hjertefrekvensdataene
er unøyaktige eller
uberegnelige.
68
Løsning/svar
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen,
kan det hende at Windows har problemer med å tilordne
stasjonsbokstaver til Garmin-stasjonene. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i hjelpen
til operativsystemets.
• Pass på at du har hjertefrekvensmonitoren godt inntil
kroppen din.
• Varm opp i 5–10 minutter. Hvis problemet vedvarer, kan
du forsøke følgende:
• Påfør fukt på elektrodene på nytt. Bruk vann, spytt eller
elektrodegel. Rengjør elektrodene. Skitt og svettedråper på
elektrodene kan forstyrre pulssignalene.
• Syntetiske stoffer som gnis eller blafrer mot
hjertefrekvensmonitoren kan skape statisk elektrisitet
som forstyrrer hjertefrekvenssignalene. Ha på deg en
bomullskjorte eller en fukt t-skjorten om det er passende
for aktiviteten.
• Plasser hjertefrekvensmonitoren på ryggen i stedet for
på brystet.
• Sterke elektromagnetiske felt og enkelte 2,4 GHz trådløse
sensorer kan forstyrre hjertefrekvensmonitoren. Kilder
som kan forårsake interferens, kan være kraftlinjer med
svært høy spenning, elektriske motorer, mikrobølgeovner,
2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LAN-tilgangspunkter.
Når du har beveget deg bort fra interferenskilden, skal
hjertefrekvensdataene bli normale igjen.
Brukerveiledning for Edge 605/705
Indeks
A
Auto.Lap 15
Auto.Pause 15
av/på-knapp 1
avanserte treningsøkter 25
B
bakgrunnsbelysning 1, 2, 56
baner 29
opprette 29
redigere 31
slette 31
starte 30
barometisk høydemåler 64
batteri 60–63
lade 3
D
datafelt 48, 49
datamaskintilkobling 10, 45
dataopplasting 10, 45
dataregistrering 57
Indeks
dekkstørrelse 9, 64
distanse
datafelt 49
varsler 17
GPS 54
nøyaktighet 49
GSC 10 8, 63
batteri 61
E
H
eikemagnet 40
enhets-ID 54
enkle treningsøkter 22
F
feilsøking 67
filer
laste inn 45
overføre 47
slette 46
finne
adresser 14
punkter av interesse 14
veipunkter
(posisjoner) 12
G
Garmin Connect i, 25, 28,
29, 43
Garmin Training Center i, 25,
28, 29, 43
Brukerveiledning for Edge 605/705
hastighet
soner 50, 56
varsler 18
hastighets- og
pedalfrekvenssensor 8,
63
historikk 43
slette 44
vise 43
hjertefrekvens
datafelt 50
soner 36
varsler 18
hjertefrekvensmonitor 8, 35
batteri 60
hjulstørrelse 9, 64
høydemåler 64
høyde over havet
barometisk
høydemåler 64
datafelt 50, 52
69
Indeks
I
ikoner 3
innendørs bruk 54
installere
Edge 5
GSC 10 38
intervalltreningsøkter 23
K
kalorier 51
kart 2, 32, 44, 48
innstillinger 54
knapper 1
L
lade batteriet 3
lap (etappe)-knapp 1
laste ned programvare i, 10
laste opp data 10
litiumionbatteri 3, 62
M
microSD-kort 45
Mine favoritter 13
mode (modus)-knapp 1
montere 5
70
N
nivå 51
nullstille Edge-enheten 2, 67
nylige treff 13
O
overføre data 10, 45
P
pare sensorer 8, 58
pedalfrekvens
datafelt 51
sensor 9
trening 41
varsler 19
pedalmagnet 38
posisjoner (veipunkter) 12,
32, 62
produktregistrering i
programvarenedlastinger i, 10
programvareversjon 54
punkter av interesse 14
R
registrering i
reset (nullstill)-knapp 1
resttid 15
S
satellittsiden 34–35
satellittsignaler
innhente 7
SD-kort 45
sensorer, pare 8, 58
slette
avanserte
treningsøkter 29
baner 31
filer 46
historikk 44
Mine favoritter 14
soner
hastighet 56
hjertefrekvens 36
strøm 42
spesifikasjoner 62
språk 54
strøm
kalibrering 42
måler 42
soner 42
varsler 20
sykkelbrakett 5
Brukerveiledning for Edge 605/705
T
tekniske spesifikasjoner 62
tid
datafelt 52
varsler 17
tilbake til start 12
tilbehør 8, 35–42, 58, 60
tilpassede datafelt 48
toner 54
trening 15
treningsøkter 22
avanserte 25
enkle 22
intervall 23
V
Indeks
varsler 17
distanse 17
fart 18
hjertefrekvens 18
pedalfrekvens 19
strøm 20
tid 17
veipunkter (posisjoner) 12,
32, 62
Virtual partner 21, 29
U
USB 3, 10, 45
løse ut 46
Brukerveiledning for Edge 605/705
71
Hvis du vil ha siste nytt om produktene og tilbehør, kan du besøke
Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Delenummer 190-00813-38 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising