Garmin | Edge® 800 | Quick Start Guide | Garmin Edge® 800 Snelstartgids

Garmin Edge® 800 Snelstartgids
snelstartgids
ED G E ® 8 0 0
FIETSCOMPUTER MET AANRAAKSCHERM EN
GPS-FUNCTIONALITEIT
© 2010-2012 Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover
uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel
van deze handleiding worden vermenigvuldigd,
gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload
of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig
doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Garmin te hebben verkregen.
Garmin verleent hierbij toestemming voor het
downloaden naar een harde schijf of ander
elektronisch opslagmedium van één kopie van
deze handleiding of van elke herziene versie van
deze handleiding ten behoeve van het bekijken
en afdrukken van één kopie van deze handleiding
of van elke herziene versie van deze handleiding,
mits deze elektronische of afgedrukte kopie van
deze handleiding de volledige tekst van deze
auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder
het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële
verspreiding van deze handleiding of van elke
herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk
is verboden.
Informatie in dit document kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht
voor om haar producten te wijzigen of verbeteren
en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud
zonder de verplichting personen of organisaties
over dergelijke wijzigingen of verbeteringen
te informeren. Bezoek de website van Garmin
(www.garmin.com) voor de nieuwste updates
en aanvullende informatie over het gebruik en
de werking van dit product en andere Garminproducten.
Garmin® en Edge® zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochter­maatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Garmin Connect™, GSC™, ANT™ en ANT+™
zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
Aan de slag
 waarschuwing
Raadpleeg altijd een arts voordat u een
trainingsprogramma begint of wijzigt.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Als u de Edge® voor de eerste keer
gebruikt, voer dan de volgende taken uit:
1.
2.
3.
4.
5.
De Edge opladen (pagina 2).
De Edge plaatsen (pagina 2).
De Edge inschakelen (pagina 3).
Satellietsignalen zoeken (pagina 5).
De optionele hartslagmeter
(pagina 5) en de optionele
GSC™ 10 instellen (pagina 6).
6. Een rit maken (pagina 9).
7. Een rit opslaan (pagina 9).
Edge 800 - Snelstartgids
8. De Garmin Connect™ downloaden
(pagina 9).
9. De geschiedenis naar uw computer
overzetten (pagina 10).
De batterij
 waarschuwing
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Het toestel werkt op een geïntegreerde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen
met de meegeleverde oplader of de
meegeleverde USB-kabel.
OPMERKING: het toestel kan niet
worden opgeladen als de temperatuur
lager is dan 0 °C (32 °F) of hoger is dan
45 °C (113 °F).
1
De Edge opladen
Opmerking
U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
delen grondig af te drogen voordat u de
Edge oplaadt of aansluit op een computer.
1. Steek de oplader in een stopcontact.
2. Duw de beschermkap ➊ van de
mini-USB-poort omhoog ➋.
3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader
aan op de mini-USB-poort.
Zie pagina 10 voor het gebruik van
de USB-kabel om het toestel op de
computer aan te sluiten.
4. Laad het toestel volledig op.
Een volledig opgeladen batterij kan
maximaal 15 uur stroom leveren.
Daarna moet u de batterij weer opladen.
De Edge plaatsen
Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u
de fietssteun zodanig dat de voorzijde van
de Edge op de lucht is gericht. U kunt de
fietssteun op de stuurp en plaatsen (zoals
aangegeven op pagina 3) of de stuurstang.
➊
➋
2
1. Selecteer een geschikte en veilige plek
om de Edge te plaatsen zonder dat deze
uw veiligheid in gevaar brengt.
Edge 800 - Snelstartgids
2. Plaats de rubberen schijf ➊ aan de
achterzijde van de fietssteun.
De rubberen lipjes zijn in lijn met de
achterzijde van de fietssteun, zodat deze
op zijn plaats blijft.
➊
6. Duw deze iets omlaag en draai de Edge
met de klok mee totdat deze vastklikt.
➌
➋
3. Plaats de fietssteun op de stuurpen.
4. Bevestig de fietssteun stevig met de
twee meegeleverde banden ➋.
5. Breng de lipjes aan de achterzijde van
de Edge in lijn met de inkepingen op de
fietssteun ➌.
Edge 800 - Snelstartgids
De Edge losmaken
1. Draai de Edge tegen de klok in om het
toestel te ontgrendelen.
2. Til de Edge van de steun.
De Edge inschakelen
Houd
ingedrukt.
3
De Edge configureren
De eerste keer dat u de Edge inschakelt,
wordt u gevraagd de systeem- en
gebruikersprofielinstellingen te
configureren.
•
•
4
Volg de instructies op het scherm om de
basisinstellingen te voltooien.
Als uw Edge is uitgerust met een
hartslagmeter en een GSC 10, activeer
en koppel de ANT+™-sensors tijdens de
configuratie:
◦◦ Als u een hartslagmeter hebt,
selecteert u Ja. Zie pagina 5 voor
informatie over de installatie.
◦◦ Als u een cadanssensor hebt,
selecteert u Ja. Zie pagina 6 voor
informatie over de installatie.
◦◦ Als u een ANT+-vermogens­meter
hebt, selecteert u Ja. Kijk voor
meer informatie op pagina 12.
Toetsen
Houd deze toets ingedrukt om het
toestel in of uit te schakelen.
Druk op deze toets om de
statuspagina weer te geven en de
schermverlichting in te stellen.
LAP/
RESET
Indrukken om een nieuwe ronde te
beginnen.
Houd RESET ingedrukt om uw
ritgegevens op te slaan en de timer
opnieuw in te stellen.
START/
STOP
Druk op deze toets om de timer te
starten of te stoppen.
Edge 800 - Snelstartgids
De toetsen op het aanraakscherm
Tik op deze toets om de satellieten
weer te geven en het menu met de
GPS-instellingen weer te geven.
Tik op deze toets om het menu
Instellingen te openen.
Als u een route bekijkt, tikt u op
deze toets om aanvullende functies
weer te geven.
Tik op deze toets om een route,
workout of activiteit te verwijderen.
Tik op deze toets om een pagina te
sluiten zonder deze op te slaan.
Tik op deze toets om uw wijzigingen
op te slaan en de pagina te sluiten.
Tik op deze toets om terug te keren
naar de vorige pagina.
Gebruik deze toetsen om een
andere pagina weer te geven of te
scrollen. U kunt uw vinger ook over
het scherm vegen.
Gebruik deze toetsen om een deel
van de naam op te geven en de
zoekresultaten te verfijnen.
Satellietsignalen zoeken
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat
satellietsignalen worden gevonden.
1. Ga naar buiten naar een open gebied.
2. Zorg ervoor dat de voorzijde van het
toestel naar de hemel is gericht.
3. Wacht terwijl het toestel satellieten
zoekt.
Verplaats u niet totdat de pagina
voor het zoeken van de satelliet is
verdwenen.
De hartslagmeter plaatsen
opmerking: als u geen hartslagmeter
hebt, kunt u deze paragraaf overslaan.
Zorg ervoor dat de hartslagmeter
rechtstreeks in contact met uw huid staat,
vlak onder uw borstkas. De meter dient zo
stevig te zitten dat deze tijdens de rit niet
kan verschuiven.
De schermverlichting gebruiken
Tik op het aanraakscherm om de
schermverlichting in te schakelen.
Edge 800 - Snelstartgids
5
1. Koppel de module van de hartslagmeter
➊ aan de band.
➊
2. Bevochtig de elektroden ➋ aan de
achterzijde van de band om een sterke
verbinding tussen uw borst en de zender
tot stand te brengen.
Opmerking: sommige
hartslagmeters beschikken over een
contactoppervlak ➌. Bevochtig het
contactoppervlak.
➍ ➌ ➋
➋
3. Wikkel de band om uw borstkas en
steek de haak van de band ➍ in de lus.
Het Garmin-logo dient niet onderstebo­
ven te worden weergegeven.
4. Zorg dat het toestel zich binnen het
bereik (drie meter) van de hartslagmeter
bevindt.
6
TIP: als de hartslaggegevens onregelmatig
zijn of niet worden weergegeven, dient u de
band strakker om uw borst aan te trekken
of gedurende vijf tot tien minuten een
warming-up uit te voeren.
Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan,
is deze stand-by en klaar om gegevens te
verzenden. Zodra de hartslagmeter met het
toestel is gekoppeld, wordt er een bericht
weergegeven en knippert
niet meer
op statuspagina.
De GSC 10 plaatsen
Opmerking: als u geen GSC 10 hebt,
kunt u deze stap overslaan.
Wanneer de beide magneten op één lijn
zijn geplaatst met de respectievelijke
indicatielijnen, kan de Edge gegevens
ontvangen.
1. Plaats de GSC 10 op de linker
achterframe-arm (de kant tegenover
de ketting).
Edge 800 - Snelstartgids
Opmerking: plaats het platte
rub­beren kussentje ➊ of het
driehoekige rubberen kussentje
tussen de GSC 10 en de kettingkast.
➏
➍
➌
➓
➎
4. Schroef de spaakmagneet ➐ los van het
plastic onderdeel.
➊
➒
➋
2. Bind de GSC 10 losjes vast met de twee
kabelbinders ➋.
3. Plaats de pedaalmagneet ➌ op de
trapperarm met behulp van de steun
met plakstrip en een kabelbinder ➍.
De pedaalmagneet moet zich binnen
5 mm van de GSC 10 bevinden. De
indicatielijn ➎ op de pedaalmagneet
moet zich op één lijn bevinden met de
indicatielijn ➏ op de GSC 10.
Edge 800 - Snelstartgids
➐
➑
5. Plaats de spaak in de sleuf van het
plastic onderdeel en draai de magneet
gedeeltelijk vast.
7
De spaakmagneet mag van de GSC 10
af wijzen als er onvoldoende ruimte is
tussen de sensorarm en de spaak. De
spaakmagneet moet zich op één lijn
bevinden met de indicatielijn ➑ op
de sensorarm.
6. Draai de schroef ➒ op de sensorarm
los.
7. Verplaats de sensorarm zodat deze zich
binnen 5 mm van de spaakmagneet
bevindt.
U kunt de GSC 10 ook dichter naar een
van de twee magneten kantelen om de
uitlijning te verbeteren.
8. Druk op de GSC 10 op de toets
Reset ➓.
De LED wordt rood en dan groen.
9. Beweeg de trappers rond om de
uitlijning van de sensor te testen.
De rode LED knippert iedere keer als
de pedaalmagneet de sensor passeert.
De groene LED knippert iedere keer
als de spaakmagneet de sensorarm
passeert.
opmerking: nadat u een reset hebt
uitgevoerd, knippert de LED de eerste
zestig keer als de magneet de sensor
passeert. Druk nogmaals op Reset als
u de magneet de sensor vaker wilt laten
passeren.
10. Als alles naar behoren functioneert
en goed is uitgelijnd, draait u
de kabelbinders, sensorarm en
spaakmagneet stevig vast.
Garmin raadt een torsie aan van 1,9 tot
2,4 lbf-in aan om voor een waterdichte
vergrendeling op de GSC 10-sensorarm
te zorgen.
Als de GSC 10 aan het toestel is gekoppeld,
wordt er een bericht weergegeven en wordt
op de statuspagina weergegeven.
8
Edge 800 - Snelstartgids
Een rit maken
Voordat u uw geschiedenis kunt
vastleggen, moet u satellietsignalen zoeken
(pagina 5) of de Edge koppelen aan een
ANT+™-sensor.
Uw ritgegevens opslaan
Houd RESET ingedrukt om uw
ritgegevens op te slaan en de timer
opnieuw in te stellen.
Garmin Connect gebruiken
Garmin Connect is websoftware voor het
opslaan en analyseren van uw gegevens.
1. Ga naar www.garminconnect.com/start.
2. Volg de instructies op het scherm.
1. Druk op de timerpagina op START om
de timer te starten.
De geschiedenis wordt alleen
vastgelegd als de timer is gestart.
2. Druk na afloop van uw rit op STOP.
Edge 800 - Snelstartgids
9
De geschiedenis
overbrengen naar uw
computer
5. Volg de met de software meegeleverde
aanwijzingen.
Opmerking
U voorkomt corrosie door de mini-USBpoort, de beschermkap en de omringende
delen grondig af te drogen voordat u de
Edge oplaadt of aansluit op een computer.
1. Sluit de USB-kabel aan op een
beschikbare USB-poort op de computer.
2. Duw de beschermkap ➊ van de miniUSB-poort omhoog ➋.
Een koers op het web
volgen
1. Sluit het toestel op uw computer aan.
2. Ga naar www.garminconnect.com en ga
op zoek naar de gewenste activiteit.
3. Klik op Verzenden naar toestel.
4. Koppel de Edge los en schakel het
toestel in.
5. Selecteer MENU > Koersen.
6. Selecteer de gewenste koers > Ga.
Locaties
➊
U kunt op het toestel locaties vastleggen en
bewaren.
➋
3. Sluit het smalle uiteinde van de USBkabel aan op de mini-USB-poort.
4. Ga naar www.garminconnect.com/start.
10
Edge 800 - Snelstartgids
Een locatie bewaren
U kunt uw huidige locatie bewaren, zoals
uw huis of een parkeerplaats. Voordat
u een locatie kunt bewaren, moet u
satellietsignalen ontvangen (pagina 5).
1. Selecteer het positiepictogram op de
kaart .
Het positiepictogram geeft uw positie
op de kaart aan.
2. Selecteer Opslaan of Opslaan en
bewerken.
De gegevensvelden
aanpassen
U kunt gegevensvelden voor vijf
timerpagina’s, de kaart en de hoogtepagina
naar uw eigen wensen aanpassen. De
instructies geven bijvoorbeeld aan hoe u de
timerpagina voor workouts aanpast.
3. Gebruik + en - om het aantal
gegevensvelden te selecteren
dat u op de pagina wilt weergeven.
4. Selecteer
.
5. Selecteer een gegevensveld om het te
wijzigen. Temperatuur aflezen op de Edge
U kunt de Edge aanpassen om de tempera­
tuur in een gegevensveld weer te geven.
Opmerking: de Edge geeft een
temperatuur aan die hoger is dan de
werkelijke luchttemperatuur als het toestel
in direct zonlicht wordt geplaatst, in de
hand wordt gehouden of wordt opgeladen
met een extern batterijpak. Het duurt ook
even voor de Edge zich aan significante
wijzigingen in de temperatuur heeft
aangepast.
1. Selecteer MENU > >
Fietsinstellingen > Trainingspagina’s
> Timer-pagina’s > Workout-timer.
2. Selecteer Ingeschakeld.
Edge 800 - Snelstartgids
11
Problemen oplossen
Het toestel resetten
Als de toetsen of het scherm niet meer
reageren, moet het toestel wellicht opnieuw
worden ingesteld.
tien seconden ingedrukt.
Houd
Uw gegevens en instellingen worden
dan niet gewist.
Gebruikersgegevens wissen
Opmerking: hierdoor wordt alle
door de gebruiker ingevoerde informatie
gewist, maar uw geschiedenis wordt niet
verwijderd.
1. Schakel het toestel uit.
2. Plaats uw vinger in de linker bovenhoek
van het aanraakscherm.
3. Schakel het toestel in terwijl u uw
vinger op het aanraakscherm houdt.
4. Selecteer Ja.
12
Het aanraakscherm vergrendelen
Om te voorkomen dat de toetsen op
het aanraakscherm per ongeluk worden
aangeraakt, kunt u het scherm vergrendelen.
1. Druk op .
Daarop wordt de statuspagina weerge­
geven.
2. Kies Vergrendelen.
Trainen met vermogensmeters
• Raadpleeg de gebruikershandleiding
van de Edge 800 voor meer informatie.
• Ga naar www.garmin.com/intosports
voor een lijst met ANT+-sensors van
andere fabrikanten die compatibel zijn
met de Edge.
Gebruikershandleiding
De handleiding op het toestel
raadplegen
1. Sluit het toestel met een USB-kabel aan
op uw computer (pagina 10).
2. Open het volume met de naam Garmin.
Edge 800 - Snelstartgids
3. Open de map Garmin\Documents.
4. Dubbelklik op het bestand
START HERE.html.
De handleiding op internet raadplegen
Contact opnemen met Garmin
Product Support
Neem als u vragen hebt over dit product
contact op met Garmin Product Support.
1. Ga naar www.garmin.com/intosports.
2. Selecteer uw product.
3. Klik op Handleidingen.
•
Optionele accessoires
aanschaffen
Ga naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer voor
informatie over optionele accessoires
en vervangingsonderdelen.
•
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in
zodat wij u beter kunnen helpen.
•
•
•
V.S.: ga naar www.garmin.com/support
of neem telefonisch contact op met
Garmin USA via (913) 397.8200 of
(800) 800.1020.
Neem in het V.K. telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. via
0808 2380000.
Europa: ga naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor lokale ondersteuningsinformatie
of neem telefonisch contact op
met Garmin (Europe) Ltd. via
+44 (0) 870.8501241.
Ga naar http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of
een fotokopie op een veilige plek.
Edge 800 - Snelstartgids
13
Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens)
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de Garmin-website op
www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
December 2012
Onderdeelnummer 190-01267-55 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising