Garmin | Edge® 800 | Garmin Edge® 800 Lynstartvejledning

Garmin Edge® 800 Lynstartvejledning
lynstartvejledning
ED G E ® 8 0 0
GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED
BERØRINGSSKÆRM
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne
vejledning hverken helt eller delvist reproduceres,
kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke
fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til
download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen
og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret
og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og
eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres
uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre
indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer
eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer
og yderligere oplysninger vedrørende brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Edge® er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. Garmin Connect™, GSC™, ANT™ og
ANT+™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Sådan kommer du i gang
Om batteriet
 advarsel
Konsulter altid din læge, inden du
starter eller ændrer et træningsprogram.
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
 advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer
i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Når du bruger Edge® første gang, skal
du gøre følgende:
Enheden får strøm fra et indbygget
litiumionbatteri, som du kan oplade
ved hjælp af vekselstrømsopladeren
eller USB-kablet i æsken med
produktet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Oplad Edge (side 2).
Installer Edge (side 2).
Tænd for Edge (side 3).
Find satellitter (side 5).
Opsæt den valgfri pulsmåler (side 5)
og den valgfri GSC™ 10 (side 6).
Kør en tur (side 9).
Gem turen (side 9).
Køb Garmin Connect™ (side 9).
Overfør historik til din computer
(side 10).
Lynstartvejledning til Edge 800
BEMÆRK: Enheden kan ikke
oplades, hvis temperaturen er under
0° C eller over 45° C (2°F - 113°F).
1
Opladning af Edge
bemærk
For at forebygge korrosion skal du
tørre mini-USB-porten, vejrhætten og
det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1. Sæt AC-opladeren i en almindelig
stikkontakt.
2. Fjern vejrhætten ➊ fra mini-USBporten ➋.
➊
➋
2
3. Sæt det lille stik på
vekselstrømsopladeren i
mini-USB-porten.
Du kan læse mere om, hvordan du
tilslutter enheden til din computer ved
hjælp af USB-kablet, på side 10.
4. Oplad enheden helt.
Et fuldt opladet batteri kan fungere i
ca. 15 timer, før det skal genoplades.
Installation af Edge
Den bedste GPS-modtagelse får
du ved at placere cykelbeslaget på
en sådan måde, at forsiden af Edge
peger op mod himlen. Du kan sætte
cykelbeslaget på frempinden (vist på
side 3) eller på styret.
1. Vælg en sikker placering til
montering af Edge, så den ikke
forhindrer sikker brug af cyklen.
Lynstartvejledning til Edge 800
2. Placer gummiskiven ➊ bag på
cykelbeslaget.
Gummifligene skal justeres med
bagsiden af cykelbeslaget, så den
sidder godt fast.
➊
6. Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge
med uret, indtil den klikker på plads.
➌
➋
3. Placer cykelbeslaget på cyklens
frempind.
4. Fastgør cykelbeslaget omhyggeligt
ved hjælp af de to elastikbånd ➋.
5. Juster fligene på bagsiden af Edge
med indhakkene i cykelbeslaget ➌.
Lynstartvejledning til Edge 800
Frigøring af Edge
1. Drej Edge med uret for at frigøre
enheden.
2. Løft Edge af beslaget.
Aktivering af Edge
Hold
nede.
3
Konfiguration af Edge
Første gang, du tænder for Edge,
bliver du bedt om at konfigurere
systemindstillinger og indstillinger
for brugerprofil.
• Følg vejledningen på skærmen for at
gennemføre den første opsætning.
• Aktiver og par ANT+™-sensorerne
under konfigurationen, hvis din Edge
omfatter en pulsmåler og en GSC 10:
◦◦ Hvis du har en pulsmåler, skal
du vælge Ja. Se side 5 for at få
oplysninger om opsætning.
◦◦ Hvis du har en hastigheds- og
kadencesensor, skal du vælge Ja.
Se side 6 for at få oplysninger om
opsætning.
◦◦ Hvis du har en ANT+energimåler, skal du vælge Ja. Se
side 12 for at få flere oplysninger.
Taster
LAP/
RESET
START/
STOP
4
Tryk og hold for at tænde og
slukke for enheden.
Tryk for at vise statussiden og
justere baggrundslyset.
Tryk for at oprette en ny
omgang.
Tryk og hold for at gemme din
tur og nulstille timeren.
Tryk for at starte og stoppe
timeren.
Lynstartvejledning til Edge 800
Knapper på berøringsskærm
Vælg for at vise satellitter og
åbne menuen Indstillinger for
GPS.
Vælg for at åbne menuen
Indstillinger.
Vælg for at vise yderligere
funktioner, når du viser en bane.
Vælg for at slette en bane,
træning eller aktivitet.
Vælg for at lukke siden uden
at gemme.
Vælg for at gemme dine
ændringer og lukke siden.
Vælg for at komme tilbage til
forrige side.
Vælg for at skifte side eller rulle.
Du kan også føre din finger over
berøringsskærmen.
Vælg for at begrænse
søgningen ved at indtaste
en del af navnet.
Brug af baggrundslys
Tryk på berøringsskærmen, når
som helst du ønsker at aktivere
baggrundsbelysningen.
Lynstartvejledning til Edge 800
Lokalisering af
satellitsignaler
Det kan tage 30–60 sekunder at finde
satellitsignaler.
1. Gå udendørs i et åbent område.
2. Kontroller, at forsiden af enheden
vender op mod himlen.
3. Vent, mens enheden søger efter
satellitter.
Stå stille, indtil siden Finder
satellitter forsvinder.
Påsætning af pulsmåleren
Bemærk: Hvis du ikke har en
pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på
huden, lige under brystbenet. Den skal
sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din tur.
5
1. Monter pulsmåleren ➊ på remmen.
➊
2. Gør begge elektroder ➋ bagpå
remmen våde for at sikre en stærk
forbindelse mellem dit bryst og
senderen.
Bemærk: Nogle pulssensorer
har kontaktområde ➌. Gør
kontaktområdet vådt.
➍ ➌ ➋
➋
3. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og tilslut krogen ➍ på
remmen.
Garmin-logoet skal vende den højre
side opad.
4. Bring enheden inden for rækkevidde
(3 m) af pulsmåleren.
ikke vises, er det muligvis nødvendigt
at stramme remmen om brystet eller
varme op i 5-10 minutter.
Efter du har monteret pulsmåleren, står
den på standby og er klar til at sende
data. Når pulsmåleren er blevet parret,
åbnes en meddelelse, og
vises på
statussiden.
Montering af GSC 10
Bemærk: Hvis du ikke har en
GSC 10, kan du springe denne
handling over.
Begge magneter skal sidde ud for deres
respektive indikationslinjer for Edge
for at kunne modtage data.
1. Placer GSC 10 på stangen mellem
tandhjul og nav (på modsat side af
tandhjulet).
TIP: Hvis pulsdata er sporadiske eller
6
Lynstartvejledning til Edge 800
BEMÆRK: Placer den flade
gummipude ➊ eller den trekantede
gummipude mellem GSC 10 og
stangen for at sikre stabilitet.
➏
➍
➌
➎
➓
4. Skru egermagneten ➐ løs fra
plaststykket.
➊
➒
➋
➐
➑
2. Fastgør GSC 10 løst ved hjælp af to
kabelstrips ➋.
3. Fastgør pedalmagneten ➌ til
pedalarmen ved hjælp af det
selvklæbende beslag og en
kabelstrip ➍.
Pedalmagneten skal placeres maks.
5 mm fra GSC 10. Indikationslinjen
➎ på pedalmagneten skal flugte med
indikationslinjen ➏ på GSC 10.
Lynstartvejledning til Edge 800
7
5. Placer egeren i rillen på plaststykket,
og stram let til.
Egermagneten må godt vende væk
fra GSC 10, hvis der ikke er plads
nok mellem sensorarmen og egeren.
Egermagneten skal flugte med
indikationslinjen ➑ på sensorarmen.
6. Løsn skruen ➒ på sensorarmen.
7. Flyt sensorarmen, så den befinder sig
maks. 5 mm fra egermagneten.
Du kan også vippe GSC 10 tættere på
en af magneterne for at få dem mere
på linje.
8. Tryk på Reset ➓ på GSC 10.
Lysdioden lyser rødt og derefter
grønt.
9. Træd i pedalerne for at teste, at
sensorerne er korrekt placeret.
Den røde lysdiode blinker, hver gang
pedalmagneten passerer sensoren.
Den grønne lysdiode blinker,
hver gang egermagneten passerer
sensorarmen.
Bemærk: Lysdioden blinker
ved de første 60 passager efter en
nulstilling. Tryk på Reset igen, hvis
du vil have flere passager.
10. Når alt er justeret og fungerer korrekt,
skal du stramme kabelstripsene,
sensorarmen og egermagneten.
Garmin anbefaler et
tilspændingsmoment på mellem
1,9 og 2,4 “/lb for at sikre lbfin en vandtæt forsegling på
GSC 10-sensorarmen.
Når GSC 10 er blevet parret, vises der
en meddelelse, og
vises uden
blink på statussiden.
8
Lynstartvejledning til Edge 800
Kør en tur
Før du kan registrere historik, skal du
finde satellitsignaler (side 5) eller parre
din Edge med en ANT+™-sensor.
Lagring af dine turdata
Tryk på og hold RESET nede for
at gemme dine turdata og nulstille
timeren.
Med Garmin Connect
Garmin Connect er webbaseret
software til lagring og analyse af dine
data.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
1. Tryk på START på siden Timer for at
starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren
er aktiveret.
2. Når du er færdig med din cykeltur,
skal du trykke på STOP.
Lynstartvejledning til Edge 800
9
Overførsel af historik til din
computer
bemærk
For at forebygge korrosion skal du
tørre mini-USB-porten, vejrhætten og
det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1. Slut USB-kablet til en ledig USB-port
på computeren.
2. Fjern vejrhætten ➊ fra mini-USBporten ➋.
➊
➋
10
3. Slut det lille stik på USB-kablet til
mini-USB-porten.
4. Gå til www.garminconnect.com/start.
5. Følg vejledningen, der fulgte med
softwaren.
Følg en bane fra internettet
1. Slut Edge til din computer.
2. Gå til www.garminconnect.com, og
find en aktivitet.
3. Klik på Send til enhed.
4. Kobl Edge fra, og tænd den.
5. Vælg MENU > Baner.
6. Vælg bane > Go.
Positioner
Du kan registrere og lagre positioner
på enheden.
Lynstartvejledning til Edge 800
Lagring af position
Du kan gemme din aktuelle position,
f.eks. din adresse eller parkeringsplads.
Før du kan gemme din position, skal du
finde satellitsignaler (side 5).
1. Vælg positionsikonet på kortet.
Positionsikonet repræsenterer din
position på kortet.
2. Vælg Gem, eller Gem og Rediger.
Tilpasning af dine
datafelter
Du kan tilpasse datafelter for fem
timersider, kortet og siden Højde.
Herunder kan du f.eks. se, hvordan du
kan tilpasse siden Trænings-timer.
3. Brug + og - til at vælge antallet af
datafelter, der skal vises på siden.
4. Vælg
.
5. Vælg et datafelt for at redigere det.
Edge temperaturaflæsninger
Du kan tilpasse Edge, så der vises
temperatur i et datafelt.
Bemærk: Edge kan vise
temperaturaflæsninger, der er højere
end den faktiske lufttemperatur, hvis
Edge placeres i direkte sollys, holdes
i hånden eller oplades med en ekstern
batteripakke. Desuden tager det
lidt tid for Edge at tilpasse sig store
temperaturskift.
1. Vælg MENU > >
Cykelindstillinger >
Træningssider > Timer-sider >
Trænings-timer.
2. Vælg Aktiveret.
Lynstartvejledning til Edge 800
11
Fejlsøgning
Nulstilling af enheden
Hvis tasterne eller skærmen holder
op med at reagere, skal du muligvis
nulstille din enhed.
Tryk og hold i 10 sekunder.
Dette sletter ikke dine data eller
indstillinger.
Sletning af brugerdata
Bemærk: Denne proces sletter alle
brugerindtastede oplysninger, men den
sletter ikke din historik.
1. Sluk for enheden.
2. Placer fingeren i øverste venstre
hjørne af berøringsskærmen.
3. Hold fingeren på berøringsskærmen,
og tænd for enheden.
4. Vælg Ja.
12
Låsning af berøringsskærmen
Du kan undgå utilsigtede
tryk på skærmen ved at låse
berøringsskærmen.
1. Tryk på .
Statussiden vises.
2. Vælg Lås.
Træning med energimålere
• Se Brugervejledning til Edge 800 for
at få flere oplysninger.
• Gå til www.garmin.com/intosports
for at se en liste over tredjeparts
ANT+-sensorer, der er kompatible
med Edge.
Brugervejledning
Hentning af vejledninger fra
enheden
1. Slut enheden til din computer med
USB-kablet (side 10).
2. Åbn "Garmin"-drevet eller
-diskenheden.
Lynstartvejledning til Edge 800
3. Åbn mappen eller diskenheden
Garmin\Documents.
4. Dobbeltklik på filen START HERE
.html.
Kontakt Garmins produktsupport
Hentning af vejledninger fra
internettet
• Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support
for at få oplysninger om support i
de forskellige lande, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
1. Gå til www.garmin.com/intosports.
2. Vælg dit produkt.
3. Klik på Manuals.
Køb af valgfrit tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag.
Du kan kontakte Garmins
produktsupport, hvis du har spørgsmål
om dette produkt.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Lynstartvejledning til Edge 800
13
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen
www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
December 2012
Delnummer 190-01267-56 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising