Garmin | Edge® 800 | Garmin Edge® 800 Ръководство на притежателя

Garmin Edge® 800 Ръководство на притежателя
ръководство
ED G E ® 8 0 0
GPS-БАЗИРАН БАЙК КОМПЮТЪР С АКТИВЕН ЕКРАН
© 2010–2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Всички права са запазени. Освен ако не е
изрично посочено, никаква част от това
ръководство не бива да се възпроизвежда,
копира, предава, разпространява, сваля или
съхранява във какво да е хранилище и за каквато
и да е цел без разрешението на Garmin. Garmin
Ви позволяват да притежавате единствено
копие на това ръководство на твърд диск или
друго електронно устройство за съхранение
или пък напечатано копие на ръководството.
Разпространяването на това ръководство е строго
забранено.
Информацията в този документ е обект на
промяна без известяване. Garmin запазват
правото си да променят или подобряват
продуктите си и да правят промени в
съдържанието без да се задължават да съобщават
никоя личност или организация за подобни
промени или подобрения. Моля, посетете
уеб-сайта на Garmin (www.garmin.com) за
текущи подобрения (“ъпдейти”) и допълнителна
информация относно употребата и работата с
този и други продукти на Garmin.
Garmin®, Garmin Training Center®, Auto Pause®,
Auto Lap®, Virtual Partner®, Edge®, са търговски
марки на Garmin Ltd. или филиалите му,
регистрирани в USA и други държави. Garmin
Connect™, GSC™, ANT™, и ANT+™ са търговски
марки на Garmin Ltd. или филиалите му. Тези
търговски марки не могат да бъдат ползвани без
изричното съгласие на Garmin.
Windows® е регистрирана търговска марка
на Microsoft Corporation в US и/или други
държави. Mac® е регистрирана търговска марка
на Apple Computer, Inc. Firstbeat и Analyzed by
Firstbeat са регистрирана или нерегистрирана
търговска марка на Firstbeat Technologies Ltd.
Други търговски марки и търговски имена са
притежание на техните собственици.
Съдържание
Въведение............................. 1
Проблеми с ANT+ сензори........18
Зони на пулса.............................19
История................................ 20
Настройка на уреда.....................1
Регистриране на уреда................1
За батерията................................1
Поглед върху уреда.....................2
Преглед на тренировка.............20
Запис на данни..........................22
Управление на данните.............23
Тренировка............................ 4
Локации......................................25
Настройки на маршрут..............27
Поръчка на допълнителни
карти.........................................28
Настройки на картата................30
Излезте да карате........................4
Запис на данните.........................4
Сигнали........................................4
Тренировки...................................5
Виртуален партньор....................8
Курсове.........................................9
ANT+ сензори....................... 12
Сдвояване на ANT+ сензори.....12
Поставяне на пулсомера...........13
Сдвояване на пулсомера..........13
Инсталиране на GSC 10............15
Сдвояване на GSC 10...............15
Трети ANT+ сензори..................16
Edge 800 Ръководство за работа
Навигация............................ 25
Настройки............................. 31
Персонализиране на страници
и полета с данни......................31
Обновяване на профила
на байка Ви..............................35
Настройки на тренировката .....36
Системни настройки..................39
Настройки на потребителския
профил.....................................42
iii
Допълнение......................... 43
Регистриране на уреда..............43
За Edge.......................................43
Обновяване на софтуер............43
Свързване с Garmin продуктова
поддръжка................................43
Допълнителни аксесоари..........44
Грижа за уреда...........................44
Спецификации...........................44
За батерията..............................46
Зареждане на Edge...................47
Батерии на пулсомер
и GSC 10..................................48
Размер и обиколка
на колелото..............................50
Проблеми...................................52
iv
Edge 800 Ръководство за работаl
Въведение
Въведение
 ВНИМАНИЕ
Винаги се консултирайте с лекаря
си преди започване или промяна
на тренировката. Вижте Важна
информация за продукта и
безопасността в кутията.
Настройка на уреда
При първо ползване на Edge®,
следвайте инструкциите за
настройка в Edge 800 Бързо
ръководство.
Регистриране на уреда
Помогнете ни да Ви обслужваме подобре, като се регистрирате днес.
За батерията
 внимание
Продуктът съдържа lithiumion батерия. Прочетете Важна
информация за продукта и
безопасността в кутията..
Уредът се захранва от вградена
lithium-ion батерия, която зареждате
чрез AC зарядното или чрез USB
кабела, включени в продуктовата
кутия (стр. 47).
БЕЛЕЖКА: Уредът няма да се
зарежда, ако външната температура
е извън обхвата 32°F–113°F
(0°C–45°C).
• Идете на http://my.garmin.com.
• Пазете оригиналната касова
бележка и гаранционната карта.
Edge 800 Ръководство за работа
1
Въведение
Поглед върху уреда
Бутони
START/
STOP
Натиснете за старт и стоп
на таймера.
Екранни бутони
Натиснете и задръжте за
включване и изключване.
Натиснете, за да видите
статус страницата и да
настроите осветлението.
LAP/
RESET
2
Натиснете за нова
обиколка.
Натиснете и задръжте, за
да запишете тренировката
и нулирате таймера.
Изберете за да видите
спътниците и отворите меню
за настройки на GPS.
Натиснете за да отворите
меню за настройки.
При преглед на курс,
изберете за още функции.
Изберете, за да изтриете
курс, тренировка.
Изберете, за да затворите
страницата без да записвате.
Изберете, за да запишете и
затворите страницата.
Изберете, за да се върнете
към предишната страница.
Стрелки за преместване. Вие
може да натискате с пръст и
по места от екрана.
Изберете, за да въведете
името или част от името.
Edge 800 Ръководство за работаl
Въведение
Съвети и кратки процедури
Поглед върху активния екран
За да избетнете случайно натискане
по екрана, може да го заключите.
1. Натиснете .
Явява се статус страницата.
2. Изберете Lock.
Смяна на байк
1. Натиснете .
Явява се статус страницата.
2. Изберете ➊ за да смените байк.
➊
Използване на осветлението
• По всяко време, натиснете по
екрана, за да осветите.
• Натиснете за да включите
осветлението и да настроите
яркостта.
бележка: Предупрежденията
и съобщенията също активират
осветлението.
• Смяна на продължителността на
осветяване (стр. 47).
Смяна на настройките на ANT+
аксесоарите
1. Натиснете .
Явява се страница статус.
,
, или
2. Изберете
.
Смяна на полетата с данни
На коя да е страница с данни,
натиснете и задръжте по поле.
Като вдигнете пръста си, ще
може да изберете ново поле за
данни (стр. 31).
Edge 800 Ръководство за работа
3
Тренировка
Тренировка
Излезте да карате
Преди да може да запомните история
трябва да локализирате спътникови
сигнали или да сдвоите Edge с
ANT+™ сензор (стр. 12).
1. В страница таймер, натиснете
START за стартиране на таймера
История се записва само при
включен таймер.
2. След като свършите карането,
натиснете STOP.
4
Запис на данните
Натиснете и задръжте RESET за
да запишете данните от карането
и да нулирате таймера.
Сигнали
Може да ползвате сигнали от Edge
за тренировки по време, разстояние,
калории, пулс, каданс и енергия.
Ползване на сигнали за
Време, Разстояние, Калории
1. Изберете MENU > Training >
Alerts.
2. Изберете Time Alert, Distance
Alert, или Calorie Alert.
3. Включете сигнала.
4. Въведете числото на времето,
разстоянието или калориите.
5. Излезте да карате.
Всеки път като достигнете числото
на сигнала, Edge сигнализира и
показва съобщение.
Edge 800 Ръководство за работаl
Тренировка
бележка: За включване на звук
при съобщения, вижте стр. 41.
Използване на още сигнали
Ако имате пулсомер, GSC™ 10, или
ANT+ сензор за енергие, може да
въведете сигнали за тях.
1. Изберете MENU > Training >
Alerts.
2. Изберете опция:
• Изберете Heart Rate Alert
за да въведете минимален и
максимален пулс (bpm).
бележка: За информация
за зоните на пулса, вижте
стр. 13.
• Изберете Cadence Alert за
да въведете минимален и
максимален каданс (rpm).
• Изберете Power Alert за
да въведете минимална и
максимална енергия (watts).
Edge 800 Ръководство за работа
3. Излезте да карате.
Всеки път, когато надвишите
или слезете под зоните, Edge
сигнализира и показва съобщение.
бележка: За включване на звук
при съобщения, вижте стр. 41.
Тренировки
Вие може да ползвате Edge за
тренировки, които включват цели
за всяка стъпка и за различни
дистанции, време и обиколки. След
създаване на тренировка, може да
ползвате Garmin Training Center®
за планиране на тренировката
за определен ден. Вие може да
планирате тренировки занапред и да
ги запаметите в Edge.
Изпращане на тренировка в
Edge
• Пратете тренировка от Garmin
Training Center.
5
Тренировка
• Прехвърлете файлове с
тренировки (стр. 23).
Създаване на тренировки
Вие може да ползвате Garmin
Training Center (стр. 20) за създаване
и прехвърляне на тренировки
към Edge. Може да го правите и
директно на уреда.
1. Изберете MENU > Training >
Workouts > New Workout.
2. Въведете име на тренировката.
3. Изберете <Add New Step>.
4. Изберете Duration за да
покажете как се мерят етапите.
Например, изберете Distance
за да завършите етап след
определено разстояние.
Ако изберете Open, може да
натиснете LAP за край на етап.
5. При необходимост, въведете
число в полето под Duration.
6
6. Изберете Target за да изберете
цел за този етап.
Например, изберете Heart Rate
за да контролирате пулса си по
време на етапа.
7. При необходимост, изберете
целева зона или въведете избрана
зона.
Например, Вие може да въведете
зона за пулса. При надвишаване
или падане под зоната,
Edge сигнализира и показва
съобщение.
8. При необходимост, изберете Yes
в поле Rest Lap.
По време на обиколката,
таймерът работи и данните се
записват.
9. Изберете
за запис на
стъпката.
10. Изберете
за дапис на
тренировката.
Edge 800 Ръководство за работаl
Тренировка
Повтаряне на тренировъчни
етапи
Преди да повторите етап, Вие трябва
да създадете тренировка с поне една
стъпка.
1. Изберете Add New Step.
2. В поле Duration, изберете опция:
• Изберете Repeat за да
повторите етапа един или
повече пъти.
Например, може да повторите
5-км етап десет пъти.
• Изберете Repeat Until за да
повтаряте етап определено
време.
Например, Вие може да
повторите 5-км етап 60
минути или докато пулсът Ви
стане 160 bpm.
3. В поле Back To Step, изберете
стъпката, която ще повторите.
4. Изберете
за да запишете.
Edge 800 Ръководство за работа
Старт на тренировка
1. Изберете MENU > Training >
Workouts.
2. Изберете тренировка.
3. Изберете Do Workout.
4. Натиснете START.
След като започнете тренировка,
Edge показва всяка стъпка от нея,
целта (ако има), и текущите данни.
Звуков сиглан съобщава, когато
наближи край на етап. Явява се
съобщение, което брои обратно
времето до старта на следващия
етап.
Край на етап
Натиснете LAP за да завършите
етап по-рано.
Спиране на тренировка
Изберете MENU > Training >
Workouts > Stop Workout.
7
Тренировка
За редактиране на
тренировки
Вие може да редактирате тренировка
в Garmin Training Center или
директно в Edge. Ако редактирате
в Edge, промените може да са
временни. Garmin Training Center
пази списъка с тренировки. Ако
редактирате в Edge, промените
може да запишете при следващо
свързване с Garmin Training Center.
За да направите постоянни промени
в тренировка, редактирайте я в
Garmin Training Center и после я
прехвърлете в Edge.
5. Направете промените, изберете
за да запишете етапа.
6. Изберете
за да запишете
тренировката.
Редактиране на тренировка
в Edge
1. Изберете MENU > Training >
Workouts.
2. Изберете тренировка.
3. Изберете Edit.
4. Изберете етап.
1. Излезте да карате.
2. Проверете Virtual Partner за да
видите кой води.
На горната част на страницата
може да ползвате + и - за да
изберете скоростта на виртуалния
партьор по време на карането.
8
Изтриване на тренировка
1. Изберете MENU > Training >
Workouts.
2. Изберете тренировка.
3. Изберете > Yes.
Виртуален партньор
Virtual Partner® е тренировъчен
софтуер, проектиран да Ви помогне
да достигате целите си.
Edge 800 Ръководство за работаl
Тренировка
Garmin препоръчва да ползвате
Garmin Connect™ или Garmin
Training Center (стр. 20) за създаване
и трансфер на курсове.
Точки от курса
Вие трябва да ползвате Garmin
Training Center за да добавите точки
към курса. Точките може да са
места, на които почивате и др.
Курсове
Курсовете Ви позволяват да следвате
предварително записана тренировка.
Вие може да следвате записан
курс, защото е хубав маршрут.
Например, може да запишете байк
маршрут до работното си място.
Може да следвате и записан курс,
опитвайки се да изпреварите
предишните показатели. Например,
ако оригиналния курс е минат за 30
мин., може да се състезавате с Virtual
Partner, за да го минете за по-кратко
време.
Edge 800 Ръководство за работа
Създаване на курсове с Edge
Преди да може да създадете курс,
трябва да имате история с GPS
следи, записани в Edge.
1. Изберете MENU > Courses >
Create New Course.
2. Изберете предишно каране, на
което да базирате курса.
3. Въведете име за курса, изберете
.
9
Тренировка
Изпращане на курсове към
Edge
• Изпращане на курс от Garmin
Training Center.
• Прехвърляне на файлове с курс
(стр. 23).
Стартиране на курс
Вие може да запишете загрявка
отделно в Edge. Преди да почнете
курса, трябва да нулирате таймера.
1. Изберете MENU > Courses.
2. Изберете курс.
3. Прегледайте страниците с
курсове.
за да
Може да изберете и
редактирате характеристики
на курса. Например, може да
смените цвета на линията на
курса върху картата.
4. Изберете Go.
10
Историята се записва дори ако не
сте в курса. След завършване на
курса се явява съобщение.
Следване на курс от интернет
Вие трябва да имате Garmin Connect
акаунт (стр. 20).
1. Свържете Edge с компютъра си.
2. Идете на www.garminconnect
.com, намерете активност.
3. Кликнете Send to Device.
4. Отстранете Edge от компютъра и
го включете.
5. Изберете MENU > Courses.
6. Изберете курса > Go.
Edge 800 Ръководство за работаl
Тренировка
Опции Извън курса
Вие може да включите загрявка
преди да тръгнете по курса.
Натиснете START за начало на
курса и започнете загрявка както
обикновено. Стойте извън трасето
на курса при загрявката. Когато сте
готов за старт, тръгнете по курса.
Когато влезете в някоя част на курса,
се явява съобщение.
бележка: Когато натиснете
START, Вашият виртуален партньор
тръгва по курса и не Ви чака да
загреете.
Ако сте извън курса, Edge показва
съобщение. Ползвайте картата, за да
влезете отново в курса.
4. Горе на страницата, ползвайте
+ и - за да поставите процент от
времето за завършване на курса.
Например, за да подобрите
времето си с 20%, въведете
скорост на курс 120%. Вие
ще карате срещу виртуален
пъртньор, за да завършите
30-минутен курс за 24 минути.
Спиране на курс
Изберете MENU > Courses >
Stop Course.
Изтриване на курс
1. Изберете MENU > Courses.
2. Изберете курс.
3. Изберете > Yes.
Смяна на скорост в курса
1. Изберете MENU > Courses.
2. Изберете курс > Go.
3. Идете на страницата виртуален
партньор.
Edge 800 Ръководство за работа
11
ANT+ сензори
ANT+ сензори
Edge е съвместим със следните
ANT+ аксесоари:
• Пулсомер (стр. 13)
• GSC 10 сензор за скорост/каданс
(стр. 15)
• Трети ANT+ сензори (стр. 16)
За информация и поръчка на
допълнителни сензори, идете на
http://buy.garmin.com.
Сдвояване на ANT+
сензори
Преди да може да сдвоите, Вие
трябва да си поставите пулсомера
или да инсталирате сензора. Вижте
Edge 800 Бързо ръководство или
пакета на аксесоара за инструкции.
12
• Убедете се, че ANT+ сензорът
е съвместим с Вашия уред на
Garmin.
• Edge трябва да е в рамките на 3m
от аксесоара.
Стойте на повече от 10m
настрани от други аксесоари
ANT+, докато сдвоявате.
• След първото сдвояване, Вашият
уред на Garmin автоматично
разпознава ANT+ сензора при
всяко активиране. Процесът
се извършва автоматично при
включване на уреда Garmin и
отнема няколко секунди при
активирани и работещи коректно
сензори.
• След сдвояване, Вашият Garmin
получава данни само от Вашия
сензор, независимо колко близо
сте до други сензори.
Edge 800 Ръководство за работаl
ANT+ сензори
Поставяне на пулсомера
Вижте Edge 800 Бързо ръководство
или окомплектовката за инструкции.
Сдвояване на
пулсомера
Ако сте поръчали пулсомер отделно,
Вие трябва да го сдвоите с Edge, за
да виждате пулса си. Преди да ги
сдвоите, Вие трябва да поставите
пулсомера върху себе си.
1. Включете Edge.
2. Донесете Edge в рамките на 3m
от пулсомера.
3. Изберете MENU > > Bike
Settings > Heart Rate > ANT+
Heart Rate.
4. Изберете Heart Rate Monitor >
Yes.
5. Натиснете .
Edge 800 Ръководство за работа
След сдвояване се явява
съобщение, а на статус
става
страницата иконка
плътна.
6. При нужда, изберете Rescan.
7. При нужда, променете полетата с
данни от пулсомера (стр. 31).
След като си поставите пулсомера,
той е в режим изчакване и е готов да
праща данни.
съвет: Ако не се явяват данни за
пулса или се явяват хаотични данни,
може да се наложи да отпуснете
каишката или да изчакате 5–10
минути пулсомерът да се затопли
(стр. 18).
Въвеждане на зони на пулса
Edge ползва Вашата профилна
информация от първоначалната
настройка, за да изчисли Вашите
зони на пулса. За най-точно
изчисляване на калориите при
13
ANT+ сензори
каране, въведете максималния си
пулс, пулса при почивка, както и
зоните на пулса.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Heart Rate > Heart
Rate Zones.
2. Въведете максималния си пулс,
както и пулса при почивка.
Стойностите за зоните се
обновяват автоматично, но Вие
все още може да редактирате
всяка стойност ръчно.
3. Изберете Based On > и изберете
опция:
• Изберете BPM за да
редактирате удари в минута.
• Изберете % Max. за да
редактирате като % от
максималния пулс.
• Изберете % HRR за да
редактирате като % от пусла
при почивка.
14
За зоните на пулса
Много атлети ползват зоните
на пулса, за да увеличат
кардиоваскуларната си сила и нивото
си на подготвеност. Зоните са група
от обхвати в удари за минута.
Петте общоприети зони са
номерирани от 1 до 5 с нарастване
на активността. Те се изчисляват
като % от максималния пулс.
Фитнес цели
Познаването на Вашите зони на пулс
помага да подобрите състоянието си
заради следните принципи:
• Пулсът Ви е добро мерило за
интензитета на тренировките.
• Тренировката в определена
пулсова зона подобрява Вашите
кардиоваскюларен капацитет и
сила.
• Знаейки Вашите пулсови зони
може да се предпазите от
Edge 800 Ръководство за работаl
ANT+ сензори
претоварване и намалите риска
травма.
Ако знаете максималния си пулс,
може да го въведете и да позволите
на Edge да изчисли зоните на база
% от него, както е показано на
таблицата (стр. 19).
Ако не знаете максималния си пулс,
използвайте един от калкулаторите,
достъпни в Интернет. Някои фитнес
центрове могат да Ви направят тест
и да измерят максималния Ви пулс.
Инсталиране на GSC 10
Вижте Edge 800 Бързо ръководство
или пакета на аксесоара за
инструкции.
Сдвояване на GSC 10
Ако поръчате GSC 10 отделно, Вие
трябва да го сдвоите с Edge, за да
видите данните за скорост и каданс.
Преди да сдвоите, Вие трябва да
Edge 800 Ръководство за работа
инсталирате GSC 10.
1. Включете Edge.
2. Донесте Edge в рамките на 3m от
GSC 10.
3. Изберете MENU > > Bike
Settings > Bike Profiles.
4. Изберете байк.
5. Изберете ANT+ Speed/Cadence
> Bike Sensors > Yes.
6. Натиснете .
Когато сдвоите GSC 10, ще се
яви съобщение, а иконка
на статус страницата ще стане
плътна.
7. Персонализирайте
допълнителните полета за данни
(стр. 31).
За GSC 10
Данните за каданса от GSC 10
винаги се записват. Ако няма сдвоен
GSC 10, за изчисляване на скорост
15
ANT+ сензори
или каданс се използват GPS данни.
Кадансът се мери в обороти за
минута и представлява скоростта,
с която въртите педалите (rpm). В
GSC 10 има два сензора: един за
каданс и един за скорост.
За информация по отношение на
сигналите за каданс, вижте стр. 5.
Осредняване на данни от
ненулеви стойности на
каданса
Когато имате сензор за каданс,
Вие получавате данни за каданса.
По подразбиране нулата, която се
получава при невъртене на педалите,
се изключва.
За да включите/изключите
осредняването, изберете MENU >
> Bike Settings > Data Recording
> Data Averaging > Cadence.
Трети ANT+ сензори
За да видите списък от други ANT+
сензори, съвместими с dge, идете на
www.garmin.com/intosports.
Сдвояване на енергометър
Прочетете инструкцията на
производителя.
При сдвоен енергометър, се
явява съобщение, а иконка
на
статус страницата е плътна.
Калибриране на
енергометъра
Прочетете инструкцията на
производителя.
Преди да калибрирате, Вие трябва
да сте го инсталирал и подготвил за
записване на данни.
16
Edge 800 Ръководство за работаl
ANT+ сензори
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Bike Profiles.
2. Изберете байк.
3. Изберете ANT+ Power >
Calibrate.
4. Въртете педалите, за да е активен
енергометъра, докато се яви
съобщение.
Настройка на зоните на
енергия
Вие може да настроите 7 зони на
изразходвана енергия чрез Garmin
Connect или Garmin Training
Center. Ако знаете функционалния
енергиен праг (FTP), може да го
въведете и Edge ще изчисли зоните
автоматично.
5. Изберете Based On > и изберете
опция:
• Изберете Watts за да
редактирате във ватове.
• Изберете % FTP за да
редактирате като % от прага.
Осредняване на ненулеви
стойности на енергията
Функцията е достъпна при свързан
енергометър. По подразбиране
нулата се изключва.
За да включите/изключите
осредняването, изберете MENU >
> Bike Settings > Data Recording
> Data Averaging > Power.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Bike Profiles.
2. Изберете байк.
3. Изберете Power Zones.
4. Въведете Вашето FTP.
Edge 800 Ръководство за работа
17
ANT+ сензори
Проблеми с ANT+ сензори
Проблем
Решение
ANT+ сензорът не се • Стойте на повече от 10m от други ANT+ сензори при
сдвоява с уреда ми.
сдвояване.
• Донесте уреда в рамките на 3m от пулсомера при
сдвояване.
• Ако проблемът продължава, сменете батерията.
Имам ANT+ сезор.
Проверете съвместимостта с Edge (www.garmin.com/intosports).
Данните за пулса
• Убедете се, че пулсомерът е прилепнал за тялото Ви.
са некоректни и
• Навлажнете електродите. Ползвайте вода, електроден гел.
променливи.
• Почистете електродите. Мръсотията и потта по електродите
може да пречат на сигналите за пулса.
• Позиционирайте електродите на гърба си вместо на
гръдния кош.
• Носете памучна тениска или леко я навлажнете, ако
тренировката Ви позволява. Синтетичните материали,
които се трият с пулсомера, може да създадат статично
електричество, което да пречи на сигналите за пулса.
• Отдалечете се от източници на силно електромагнитно
поле и 2.4 GHz безжични сензори, които могат да влияят
на Вашия пулсомер. Източници, които може да попречат
на сигнала на пулсомера, са електропроводи под високо
напрежение, електромотори, микровълнови печки, 2.4 GHz
мобилни телефони и места с безжичен LAN интернет.
Колко трябва да
Garmin препоръчва въртящ момент от 1.9 до 2.4 lbf-in.
затегна GSC 10?
18
Edge 800 Ръководство за работаl
ANT+ сензори
Зони на пулса
1
% от
максималния
пулс или пулса
при почивка
50% до 60%
2
60% до 70%
3
70% до 80%
4
80% до 90%
5
90% до 100%
Усилие
Ползи
Отпускащо, леко каране;
ритмично дишане
Комфортно каране; леко
задълбочено дишане, може да
се води разговор
Средно натоварено каране;
трудно се води разговор
Аеробна тренировка за
начинаещи; намалява стреса
Базова кардиоваскюларна
тренировка; добро
възстановяващо темпо
Подобрява аеробния
капацитет; оптимална
кардиоваскюларна
тренировка
Бързо и малко некомфортно
Подобрява анаеробния
каране; засилено дишане
капацитет; подобрява
скоростта
Спринт, не може да
Анаеробно и мускулно
продължава дълго; затруднено претоварване; нараства
дишане
енергията
Edge 800 Ръководство за работа
19
История
История
Edge автоматично запаметява
историята при стартиран таймер.
Когато паметта на Edge се напълни,
се явява съобщение. Edge не започва
автоматично да трие или записва
върху историята Ви. Вижте на
стр. 21 как да триете история.
Качвайте Вашата история (стр. 20) в
Garmin Connect или Garmin Training
Center периодично, за да съхранявате
всички Ваши данни от колоездене.
Историята включва време,
разстояние, калории, средна скорост,
максимална скорост, надморска
височина и детайлни данни за
обиколките. Историята може да
включва и пулс, каданс, енергия.
бележка: Историята не се
записва при изключен таймер.
20
Преглед на тренировка
Вие може да разглеждате записани
тренировки, както и текущи
тренировки, но таймерът трябва да
е спрян.
1. Изберете MENU > History >
Activities.
2. Изберете тренировка от
списъкаили изберете Activity in
Progress.
Преглед на общото
разстояние и време
Изберете MENU > History >
Totals за да видите сумираните
числа за разстояние и време.
Ползванe на безплатен
софтуер
Garmin предлага две опции за запис
и анализ на данни:
• Garmin Connect е уеб-базиран.
• Garmin Training Center е софтеур,
Edge 800 Ръководство за работаl
История
1.
2.
3.
4.
който не изисква интернет след
инсталиране.
Идете на www.garmin.com
/intosports.
Изберете продукта си.
Кликнете Software.
Следвайте екранните
инструкции.
Трансфер на история към
компютър
бележка
За превенция от корозия, изсушете
mini-USB порта, капачето и корпуса
около гях преди зареждане или
свързване на уреда с компютър.
1. Свържете USB кабела с USB порт
на компютъра.
2. Отворете капачето ➊ на miniUSB порт ➋.
Edge 800 Ръководство за работа
➊
➋
3. Свържете малкия край на USB
кабела с mini-USB порта.
4. Отворете Garmin Connect
(www.garminconnect.com), или
Garmin Training Center.
5. Следвайте инструкциите в
софтуера.
Изтриване на история
След като прехвърлите историята
към компютъра си, може да я
изтриете от Edge.
1. Изберете MENU > History >
Delete.
2. Изберете опция:
21
История
• Изберете All Activities за да
изтриете всички данни.
• Изберете Old Activities за
да изтриете тренировки на
повече от един месец.
• Изберете All Totals за
да нулирате сумарните
стойности на разстояние и
времето.
бележка: Последното не
трие история.
3. Изберете Yes.
Запис на данни
Edge записва интелигентно. Той
записва, когато смените посока,
скорост или пулс.
При сдвоен енергометър (стр. 16),
Edge записва точки всяка секунда.
Тоза използва по-голяма част от
свободната памет на Edge.
каданс и енергия, вижте стр. 16–17.
Смяна на мястото за
съхраняване на данни
1. Изберете MENU > > System >
Data Recording > Record To.
2. Изберете Internal Storage
(паметта на уред) или Memory
Card (карта-памет, не е в компл.).
Инсталиране на microSD карт
Може да си вземете microSD карта
от магазин или с предварително
качена карта на държава/регион от
Garmin дилър.
1. Отворете капаче ➊ от microSD
слота ➋.
➊
➋
За осредняване на стойности на
22
Edge 800 Ръководство за работаl
История
2. За да поставите картата, я
натиснете докато кликне.
Управление на данните
Може да ползвате Edge като USB
памет.
бележка: Уредът не е съвместим
с Windows® 95, 98, Me, или NT. Той
не е съвместим и с Mac® OS 10.3 и
по-ранен.
Свързване на USB кабела
бележка
За превенция от корозия, изсушете
mini-USB порта, капачето и корпуса
около гях преди зареждане или
свързване на уреда с компютър.
3. Свържете малкия край на USB
кабела с mini-USB порта.
Вашия уред и картата се явяват
като външни драйвери в My
Computer на Windows и като
mounted volumes на Mac.
Качване на файлове
След като свържете уреда си с
компютър, Вие може да качвате
следни файлове в уреда: .tcx, .fit,
.gpx, и .crs.
1.
2.
3.
4.
Потърсете файла на компютъра.
Изберете Edit > Copy.
Отворете “Garmin” драйвера.
Отворете Garmin\NewFiles
директория.
1. Свържете USB кабела с USB порт
на компютъра.
2. Отворете капачето на mini-USB
порта.
Edge 800 Ръководство за работа
23
История
5. Изберете Edit > Paste.
Всички файлове с курсове се
конвертират и записват в Garmin/
Courses директория.
Изтриване на файлове
бележка
Паметта на уреда Ви съдържа важни
системни файлове, които не трябва
да бъдат изтривани.
След като сте свързал уреда с
компютъра си, може ръчно да
изтриете файловете.
Сваляне на USB кабела
Когато свършите работата с
файловете, може да разкачите USB
кабела.
1. Направете следното:
• За Windows, кликнете на
иконка
в системния ред.
• За Mac, плъзнете иконката за
volume в .
2. Разкачете уреда от компютъра.
1. Отворете Garmin драйвера или
драйвера на картата-памет.
2. Изберете файла.
3. Натиснете Delete от
клавиатурата.
24
Edge 800 Ръководство за работаl
Навигация
Навигация
Тя показва Вашето място върху
картата.
3. Изберете Save или Save and Edit.
Тази секция описва следните
възможности и настройки:
Записване на локации от
картата
1. В картата изберете
.
2. Разгледайте картата.
Карфица ➊ показва локацията, а
информация за нея се явява горе
на картата.
• Локации и Where to? (Накаде?)
(стр. 25)
• Настройки за маршрут (стр. 27)
• Допълнителни карти (стр. 28)
• Настройки на картата (стр. 30)
Локации
➋
Вие може да запишете и пазите
локации в уреда.
➊
Записване на локация
Вие може да запишете текущата
си локация, например Вашия дом
или място за паркиране. Преди да
запишете локацията си, трябва да
локализирате спътникови сигнали.
1. От картата, изберете
.
2. Изберете иконката за позиция
Edge 800 Ръководство за работа
.
3. Изберете заглавието ➋ за
да видите допълнителна
информация за локацията.
25
Навигация
4. Изберете
> OK за да
запишете локация.
5. Изберете
за да редактирате
детайли.
Навигация към записана
локация
1. Изберете MENU > Where To? >
Locations.
2. Изберете локация > Go.
Навигация към скоро
намерени локации
Вашият уред пази до 50 намерени
локации.
1. Изберете MENU > Where To? >
Recent Finds.
2. Изберете локация > Go.
Навигация към известни
координати
1. Изберете MENU > Where To? >
Coordinates.
26
2. Въведете координати и изберете
.
3. Изберете Go.
Навигация обратно към
старта
На всяка точка от Вашето пътуване
може да тръгнете обратно към
стартовата точка. За да ползвате тази
функция, трябва да сте включил
таймера.
1. При каране натиснете STOP, но
не нулирайте таймера.
2. Изберете MENU > Where To? >
Back to Start > Go.
Edge Ви води назад към
стартовата точка.
Спиране на навигация
Докато навигирате към
дестинация, изберете MENU >
Where To? > Stop Navigation.
Edge 800 Ръководство за работаl
Навигация
Проектиране на локация
Вие може да създадете нова локация
чрез проектиране на дължина и
посока от маркирана локация.
1. Изберете MENU > Where To? >
Locations.
2. Изберете локация.
3. Изберете име.
4. Изберете .
5. Изберете Project Location.
6. Въведете посока и разстояние.
7. Изберете Save или Save and Edit.
Редактиране на локации
1. Изберете MENU > Where To? >
Locations.
2. Изберете локация.
3. Изберете име.
4. Изберете .
Edge 800 Ръководство за работа
5. Изберете атрибут.
Например, изберете Change
Elevation за да въведете известна
на Вас надморска височина на
локацията.
6. Въведете новата информация.
Изтриване на локации
1. Изберете MENU > Where To? >
Locations.
2. Изберете локация.
3. Изберете име.
4. Изберете
> Delete Location.
Настройки на маршрут
Изберете MENU >
Routing.
> System >
• Guidance Method—избирате
метод на водене при изчисляване
на маршрута.
◦◦ Off Road—изчислява
маршрут от точка до точка.
27
Навигация
◦◦ On Road For Time (изисква
навигационни карти)—
изчислява маршрут по път за
най-кратко време.
◦◦ On Road For Distance
(изисква навигационни
карти)— изчислява маршрут
по път за най-кратко
разстояние.
• Calculates Routes for—позволява
Ви да изберете транспортен
метод за оптимизиране на
маршрута Ви.
• Lock On Road (изисква
навигационни карти)—заключва
маркера за локация върху найблизкия път, компенсирайки
точността на позициониране.
• Off Road придвижване
◦◦ Auto—автоматично Ви води
към следващата точка.
◦◦ Manual—позволява Ви да
изберете следващата точкаот
28
страницата на активния
маршрут.
◦◦ Distance—води Ви към
следващата точка от маршрута
когато сте на определено
разстояние от текущата.
• Avoidance Setup (изисква
навигационни карти)—позволява
Ви да изберете какъв път да
избегнете.
Поръчка на
допълнителни карти
Идете на http://buy.garmin.com
или се свържете с Garmin дилър.
За да видите версията на картата,
качена в Edge, изберете MENU
> > System > Map > Map
Information.
Намиране на адрес
Вие може да ползвате допълнителни
City Navigator® карти за да търсите
адреси, градове и други локации.
Edge 800 Ръководство за работаl
Навигация
Детайлните навигационни карти
съдържат милиони интересни
обекти, напр. ресторанти, хотели,
сервизи и др.
1. Изберете MENU > Where To? >
Address.
2. При нужда сменете щата,
държавата или провинцията.
3. Изберете Spell City.
съвет: Ако не сте сигурен за
града, изберете Search All.
.
4. Въведете града и
5. При нужда изберете града.
6. Изберете Enter House Number,
въведете номера и
.
7. Изберете Enter Street Name,
въведете име и
.
8. При нужда изберете улицата.
9. При нужда изберете адреса.
10. Изберете Go.
Edge 800 Ръководство за работа
Намиране на интересен обект
1. Изберете MENU > Where To?.
2. Изберете категория.
съвет: Ако знаете името на
обекта, изберете All POI >
за
да го въведете.
3. При нужда изберете
подкатегория.
4. Изберете локация > Go.
Намиране на близки локации
1. Изберете MENU > Where To?.
2. Изберете .
3. Изберете опция.
4. Изберете категория и
подкатегория при нужда.
5. Изберете локация > Go.
29
Навигация
Смяна на ориентацията на
картата
1. Изберете MENU > > System >
Map > Orientation.
2. Изберете ориентация:
• Изберете North Up за
ориентация север нагоре.
• Изберете Track Up за
ориентация Вашето движение
нагоре.
• Изберете Automotive Mode за
перспектива.
Настройки на картата
Избер. MENU >
> System > Map.
• Orientation—избирате как да
виждате картата (стр. 30).
• Auto Zoom—автоматичен избор
на мащаб за оптимално ползване
на картата. При избран Off,
сменяте мащаба ръчно.
30
• Map Visibility—настройка на
допълнителни функции. Auto и
High Contrast си имат зададени
стойности. Вие може да изберете
Custom за да въведете стойности.
◦◦ Zoom Levels—елементите
от картата се явяват на и
под определено ниво на
увеличение.
◦◦ Text Size—избирате размер на
текста.
◦◦ Detail—избирате детайлност.
бележка: Повисоката детайлност бави
прерисуването на картата.
◦◦ Shaded Relief—показва
релефа с светлосенки.
• Map Information—позволявате
или забранявате използването на
карта от уреда.
Edge 800 Ръководство за работаl
Настройки
Настройки
Вие може да персонализирате
настройки и функции на Edge:
•
•
•
•
•
Полета с данни (стр. 31)
Профили на байкове (стр. 36)
Тенировъчни настройки (стр. 36)
Системни настройки (стр. 39)
Потребителски настройки
(стр. 42)
Персонализиране на
страници и полета с
данни
Вие може да персонализирате
полета за страници: таймер,
карта, превишение. Например,
инструкцията показва как да
персонализирате страницата таймер
при тренировка.
Edge 800 Ръководство за работа
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Training Pages >
Timer Pages > Workout Timer.
2. Изберете Enabled.
3. Ползвайте + и - за да изберете
броя на полетата, които искате да
виждате на страницата.
4. Изберете
.
5. Изберете поле, за да го смените.
Полета с данни
Полета с * показват мерните
единици. Полета с ** изискват ANT+
сензор.
Поле
Описание
Power level
Оставащата енергия.
Cadence **
Обороти за минута.
Cadence –
Avg. **
Средния каданс за
тренировката.
Cadence –
Lap **
Средния каданс за
обиколката.
31
Настройки
Поле
Описание
Поле
Описание
Calories
Изгорените калории.
ETA at Next
Calories - Fat
Изгорените калории.
Calories to Go
Оставащите калории
за тренировката, ако
сте ги поставили за
цел.
Очаквания час
на пристигане до
следваща точка.
GPS
Accuracy *
Distance *
Изминато разстояние.
Грешката в
позиционирането.
Напр. GPS точността е
в рамките на 3м.
Dist – Lap *
Изминато разстояние
за текущата обиколка.
GPS Signal
Strength
Силата на GPS
сигналите.
Dist – Last
Lap *
Разстояние на
последна обиколка.
Grade
Dist. to Dest.
Разстояние до финала.
Dist. to Go
Оставащото
разстояние за
тренировката, ако сте
го поставили за цел.
Изкачване при
тренировка. Напр. ако
на всеки 10м изкачване
минавате 200м,
изкачването Ви е 5%.
Heading
Посока на движение.
Heart Rate **
Пулс (bpm).
HR – %HRR
**
Процент резерв за
пулса (макс.пулс - пулс
при почивка).
HR – %Max.
**
Процент от
максималния пулс.
HR – Avg. **
Среден пулс при
тренировката.
Dist. to Next
Оставащо разстояние
до следваща точка при
курс.
Elevation *
Надморска височина.
ETA at
Destination
Очаквания час на
пристигане.
32
Edge 800 Ръководство за работаl
Настройки
Поле
Описание
Поле
Описание
HR – Avg.
%HRR **
Среден % от резерва
на пулса (максимален
пулс-пулс при почивка)
за тренировката.
HR Zone **
HR – Avg.
%Max. **
Среден % от
максимума на пулса
при тренировката.
Текуща зона (1 до 5).
Зоните са базирани
на Вашия профил,
максимален пулс и
пулс при почивка.
Laps
Брой завършени
обиколки.
HR – Lap **
Среден пулс за
обиколката.
Location at
Dest.
Последната точка от
маршрута.
HR – Lap
%HRR **
Среден % от резерва
за пулса (макс.пулспулс при почивка) за
обиколката.
Location at
Next
Следващата точка от
маршрута.
Odometer
Изминатото разстояние
при тсички пътувания.
Power **
Енергия във watts.
Power %FTP **
Енергия в % от % FTP
(functional threshold
power).
Power - 30s
Avg. **
30-сек. средна енергия.
Power - 3s
Avg. **
3-сек. средна енергия.
Power – Avg.
**
Средна енергия за това
каране.
HR – Lap
%Max. **
Среден % от
максималния пулс за
обиколката.
HR Graph **
Графика на текущата
зона на пулс (1 до 5).
HR to Go **
При тренировката, с
колко сте над и под
целта за пулса.
Edge 800 Ръководство за работа
33
Настройки
Поле
Описание
Поле
Описание
Power – Avg.
Last Lap **
Средна енергия за
последната обиколка.
Speed – Last
Lap **
Средна скорост за
последната обиколка.
Power – kJ **
Обща енергия в
килоджаули.
Speed –
Maximum *
Макс.скорост за
текущата тренировка.
Power – Lap
**
Средна енергия в
текущата обиколка.
Sunrise
Часът на изгрева на
Вашата GPS позиция.
Power – Max.
**
Максимална енергия за
текущата тренировка.
Sunset
Часът на залеза на
Вашата GPS позиция.
Power – Max.
Last Lap **
Максимална енергия за
последната обиколка.
Temperature *
Power –
Watts/kg **
Енергия във ватове за
килограм.
Power Zone
**
Текуща зона на
енергия (1 до 7) на
база Вашето FTP или
настройки.
Speed *
Текуща скорост.
Speed –
Avg. *
Средна скорост за
тренировката.
Температурата във
Fahrenheit или Celsius.
бележка: Ако
Edge е на директна
слънчева светлина,
в ръката Ви или на
външно захранване,
може да покаже повисока температура.
На Edge му трябва
малко време, за да
отчете промени в
температурата.
Speed – Lap *
Средна скорост за
текущата обиколка.
Time
Време на хронометъра.
34
Edge 800 Ръководство за работаl
Настройки
Поле
Описание
Поле
Описание
Time – Avg.
Lap
Средно време за
завършване на
обиколка.
Total Ascent *
Общо изкачване за
текущото каране.
Time Elapsed
Общото записано
време от натискането
на START до RESET.
Total Descent
*
Общо спускане за
текущото каране.
Time – Lap
Времето на текущата
обиколка.
Vertical
Speed *
Вертикална скорост
във футове/метри за
час.
Time – Last
Lap
Време за последната
завършена обиколка.
VS – 30s
Avg. *
30-сек. средна
стойност на
вертикалната скорост.
Time of Day
Текущ час в зависимост
от настройките Ви
(формат, часова зона).
Time to Dest.
Очакваното време,
нужно за да стигнете
до целта.
Time to Go
При тренировка,
оставащото време, ако
имате цел време.
Time to Next
Очакваното време до
следващата точка в
маршрут.
Edge 800 Ръководство за работа
Обновяване на профила
на байка Ви
Вие може да въведете три профила
за байк. Edge ползва теглото на
байка, стойността на одометъра и
размера на колелото, за да изчислява
правилно данните за карането.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Bike Profiles.
2. Изберете байк.
35
Настройки
3. Изберете Bike Details.
4. Въведете име за профила на
байка, теглото му, стойността на
одометъра.
5. Ако ползвате сензор за скорост/
каданс или енергометър, изберете
Wheel Size.
• Изберете Automatic за
да изчислите размера на
колелото, ползвайки GPS
разстоянието.
• Изберете Custom за да
въведете размера на колелото.
Вижте стр. 50 за таблица за
размерите на колелата.
Настройки на
тренировката
Маркиране на обиколки по
позиция
Вие може да ползвате Auto Lap® за
автоматично маркиране на обиколка
на специфична позиция. Тази
36
опция е полезна за сравняване на
Вашето каране на различни етапи
от тренировката (например, дълго
изкачване или при тренировка
на спринт). При каране в курс,
ползвайте опция By Position, за да
може уредът да отброява обиколка
на всички точки в курса, отбелязани
като точки за обиколка.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Auto Lap > Auto Lap
Trigger.
2. Изберете By Position.
3. Изберете Lap At.
4. Изберете опция:
• Изберете Lap Press Only
за да задействате брояча на
обиколка всеки път, в който
натиснете LAP и всеки път,
в който минете през някоя от
позициите.
Edge 800 Ръководство за работаl
Настройки
• Изберете Start And Lap за да
задействате брояча на GPS
позицията, на която натиснете
START и на всяка позиция
при тренировката, на която
натиснете LAP.
• Изберете Mark And Lap
за да задействате бояча на
определена GPS локация,
маркирана преди пътуването
и на кое да е място при
тренировката, на което
натиснете LAP.
5. При нужда персонализирайте
полетата за данни на обиколката
(стр. 31).
тренировката (например, на всеки
40 км).
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Auto Lap > Auto Lap
Trigger.
2. Изберете By Distance.
3. Изберете Lap At.
4. Въведете стойност.
5. При нужда, персонализирайте
полетата с данни за обиколката
(стр. 31).
Маркиране на обиколки по
разстояние
Вие може да ползвате Auto Lap за да
маркира автоматично обиколка на
определено разстояние. Тази опция
е полезна за сравнение на Вашето
изпълнене в различни етапи от
Edge 800 Ръководство за работа
37
Настройки
Ползване на Auto Pause
Вие може да ползвате Auto Pause®
за да спирате таймера автоматично,
когато спрете да се движите или
когато скоростта Ви падне под
зададена. Тази опция е полезна,
когато искате да спирате или
намалявате често.
бележка: Времето с пауза не се
записва в историята.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Auto Pause > Auto
Pause Mode.
2. Изберете опция:
• Изберете When Stopped за да
спирате таймера при спиране.
• Изберете Custom Speed за да
спирате таймера като слезете
под определена скорост.
3. При нужда персонализирайте
полетата с данни за време
(стр. 31).
38
За да видите времето (от
натискането на START до
RESET), изберете поле Time Elapsed.
Ползване на Auto Scroll
Вие може да ползвате функцията
автоматично превъртане на екраните
при отчитащ таймер.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Auto Scroll > Auto
Scroll Speed.
2. Изберете скорост на превъртане
на екрана: Slow, Medium, или
Fast.
Edge 800 Ръководство за работаl
Настройки
Смяна на бележката за Start
Тази опция автоматично усеща кога
приемника е локализирал спътници
и се движи. Тя Ви напомня да
стартирате таймера, за да записвате
данни.
1. Изберете MENU > > Bike
Settings > Start Notice > Start
Notice Mode.
2. Изберете опция:
• Изберете Once.
• Изберете Repeat > Repeat
Delay за да смените времето
на напомнянето.
Системни настройки
• GPS настройки (стр. 39)
• Екранни настройки (стр. 40)
• Настройки на картата (вижте
Навигация, стр. 30)
• Настройки на маршрута (вижте
Навигация, стр. 27)
Edge 800 Ръководство за работа
• Настройки за запис на данни
(вижте История, стр. 22)
• Настройки на мерни единици
(стр. 41)
• Системни настройки (стр. 41)
• Конфигурационни настройки
(стр. 41)
• Настройки на скалата за теглото
(стр. 42)
GPS настройки
Тренировка на закрито
1. Изберете MENU > > System >
GPS > GPS Mode.
2. Изберете Off.
Когато GPS е изключен, данни за
скорост и разстояние не може да
получавате без ползване на сензор,
например GSC 10. При следващо
включване на Edge, той пак ще търси
сигнали.
39
Настройки
Настройка на надморска
височина
Ако имате прецизни данни за
надморската височина на Вашата
локация, Вие може ръчно да
калибрирате алтиметъра на уреда.
1. Изберете MENU > > System >
GPS > Set Elevation.
2. Въведете височината и
.
Маркиране на локация
1. Изберете MENU > > System >
GPS > Mark Location.
2. Изберете Save за да запишете
текущата си локация или Save
and Edit.
Сателитна страница
Сателитната страница показва
текущата GPS информация.
точността се явява долу на
страницата. Зелените барчета
показват силата на сигнала от всеки
спътник (номерът на спътника се
явява под бара).
За повече информация за GPS, идете
на www.garmin.com/aboutGPS.
Настройки на екрана
Изберете MENU > > System >
Display.
• Backlight Timeout—стр. 47.
• Background—поставя картинка
за фон.
• Screen Capture—позволява да
снимате екрана.
• Screen Calibration—стр. 52.
Изберете MENU > > System >
GPS > View Satellites.
На сателитната страница, GPS
40
Edge 800 Ръководство за работаl
Настройки
Персонализиране на мерните
единици
Вие може да персонализирате
мерните единици за разстояние и
скорост, превишение, температура,
тегло и координати.
1. Изберете MENU > > System >
Units.
2. Изберете елемент.
3. Изберете мерна единица за него.
Системни настройки
Изберете MENU > > System >
System Setup.
• Language—изберете език.
• Tones—настройка на звуковите
сигнали.
• Time Format—изберете формат
на часа 12 или 24 часа.
• Auto Power Down—стр. 47.
Edge 800 Ръководство за работа
Часови зони
При всяко включване и
локализиране на спътници, уредът
автоматично намира часовата зона, в
която сте, както и часа в момента.
Смяна на конфигурационните
настройки
Вие може да модифицирате
настройките, които сте
конфигурирали в първоначалната
настройка.
1. Изберете MENU > > System >
Initial Setup > Yes.
2. Изключете уреда.
3. Включете уреда.
4. Следвайте екранните
инструкции.
41
Настройки
Ползване на кантар
Ако имате ANT+ съвместим кантар,
Edge може да прочете данните от
него.
1. Изберете MENU > > System >
Weight Scale.
Когато уредът намери кантар, ще
се яви съобщение.
2. Застанете на кантара.
бележка: Ако ползвате
кантар, който отчита не само
тегло, свалете обувки и чорапи,
за да може всички компоненти
и параметри да се прочетат и
запишат.
3. Слезте от кантара.
съвет: Ако се яви грешка,
слезте от кантара. Качете се
отново при индикация.
42
Настройки на
потребителския профил
Вие може да обновите пол, възраст,
тегло, височина, клас на активност
и други настройки. Уредът ползва
информацията, за да калкулира
правилни данни за тренировката.
Изберете MENU >
> User Profile.
За активни атлети
Активните атлети са тези, които
тренират от много години (с малки
прекъсвания) и имат пулс при
почивка 60 удара в минута (bpm)
или по-малко. Настройките за
активните (lifetime) атлети влияят на
изчисленията на кантара.
За калориите
Изчислението на калориите и
анализа на пулса са осигурени от
Firstbeat Technologies Ltd. За повече
информация посетете
www.firstbeattechnologies.com.
Edge 800 Ръководство за работаl
Допълнение
Допълнение
Регистриране на уреда
Помогнете ни да Ви помагаме
по-добре като направите онлайн
регистрация днес.
• Идете на http://my.garmin.com.
• Пазете оригиналните фактура,
касова бележка и гаранционна
карта.
За Edge
За да видите важна информация
за уреда и неговото ID, изберете
MENU > > About Edge.
Обновяване на софтуер
1. Изберете опция:
• Ползвайте WebUpdater. Идете
на www.garmin.com/products
/webupdater.
• Ползвайте Garmin Connect.
Идете на www.garminconnect
.com.
2. Следвайте екранните инструкции
Свързване с Garmin
продуктова поддръжка
Свържете се с продуктовата
поддръжка на Garmin при въпроси за
продукта.
• В USA, идете на www.garmin
.сom/support, или позвънете на
Garmin USA на (913) 397.8200
или (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
Edge 800 Ръководство за работа
43
Допълнение
• В Европа, идете на www.garmin
.com/support и кликнете Contact
Support за информация за
различните държави, или се
свържете с Garmin (Europe) Ltd.
на телефон +44 (0) 870.8501241.
Допълнителни
аксесоари
Идете на http://buy.garmin.com,
или се свържете с Вашия Garmin
дистрибутор за допълнителна
информация.
Грижа за уреда
бележка
Не оставяйте уреда на място, което
е подложено на високи температури,
защото може да го повредите трайно.
Никога не ползвайте твърди или
остри предмети за натискане по
активния екран, това може да го
повреди.
44
Избягвайте почистване с химически
разтвори, те може да разрушат
пластмасовите компоненти.
Почистване на уреда
1. Използвайте кърпичка, напоена с
мек почистващ разтвор.
2. Подсушете.
Почистване на екрана
1. Ползвайте мека, чиста кърпичка
без власинки.
2. При нужда ползвайте вода,
изопропилов алкохол или
препарат за почистване на очила.
3. Намокрете кърпичката и леко
почистете екрана с нея.
Спецификации
бележка
Edge е водоустойчив по IEC Standard
60529 IPX7. Може да остане потопен
до 1м под вода за 30 минути. Подълъг престой може да повреди
Edge 800 Ръководство за работаl
Допълнение
уреда. След потапяне, изсушете
уреда преди да го ползвате или
зареждате.
Edge спецификации
Тип батерия
1100 mAh
акумулаторна,
вградена, литиево
йонна батерия
Живот на
батерията
15 часа, обичайно
ползване
Допълнителна
външна
батерия
(аксесоар)
20 часа, обичайно
ползване
Работна
температура
От -4°F до 140°F (от
-20°C до 60°C)
Температура
на зареждане
От 32°F до 113°F (от
0°C до 45°C)
Edge 800 Ръководство за работа
Edge спецификации
Каишки
(O-пръстени)
за монтаж на
Edge
Два размера:
• 1.3 × 1.5 × 0.9 in.
AS568-125
• 1.7 × 1.9 × 0.9 in.
AS568-131
бележка: Ползвайте
Ethylene Propylene
Diene Monomer
(EPDM) каишки само.
Идете на http://buy
.garmin.com, или се
свържете с Вашия
Garmin дилър.
45
Допълнение
Спецификации на пулсомера
GSC 10 спецификации
Водоустойчивост
98.4 ft. (30 m)
Уредът не праща данни
за пулса към GPS при
плуване.
Водоустойчивост
IPX7
Батерия
Батерия
Сменяема CR2032, 3V
(стр. 48)
Сменяема CR2032, 3V
(стр. 48)
Живот на
батерията
Приблизително 4.5
години, (1 час на ден)
Живот на
батерията
Приблизително 1.4
години, (1 час на ден)
Работна
температура
От 23°F до 122°F
(от -5°C до 50°C)
бележка: В студено
време носете
подходящи топли
дрехи, за да пазите
температурата на
пулсомера близка до
тази на тялото Ви.
Работна
температура
От 5°F до 158°F (от
-15°C до 70°C)
Радио
честота/
протокол
2.4 GHz ANT+
безжичен
комуникационен
протокол
Радио
честота/
протокол
46
2.4 GHz ANT+ безжичен
комуникационен
протокол
За батерията
 внимание
Продуктът съдържа литиево йонна
батерия. Вижте Важна информация
за продукта и безопасността
в продуктовата кутия за
предупреждения и друга важна
информация.
Edge 800 Ръководство за работаl
Допълнение
Удължаване живота на
батерията
Осветлението и яркостта на екрана
намаляват живота на батерията.
Намаляване на яркостта
1. Натиснете за да отворите
статус страницата.
2. Намалете яркостта.
Настройка на
продължителността на светене
1. Изберете MENU > > System >
Display > Backlight Timeout.
2. Изберете кратко време.
Зареждане на Edge
бележка
За да предпазите от корозия, изсушете mini-USB порта, защитното
капаче и корпуса около тях преди
зареждане и свързване с компютър.
1. Свържете AC зарядното в
мрежата.
2. Издърпайте капаче ➊ от miniUSB порта ➋.
Включване на Автоматично
изключване
Функцията изключва Edge, ако не
сте го ползвали 15 минути.
1. Изберете MENU > > System
> System Setup > Auto Power
Down.
2. Изберете On.
Edge 800 Ръководство за работа
➊
➋
47
Допълнение
3. Свържете малкия край на AC
зарядното с mini-USB порта.
За да свържете уреда с компютър
чрез USB кабел, вижте стр. 21.
4. Заредете уреда напълно.
Напълно заредена батерия работи
до 15 часа преди да се наложи
зареждане.
Смяна на батерията на
пулсомера
1. Ползвайте малка отверка Phillips
за сваляне на четирите винтчета
на гърба на пулсомера.
2. Свалете капака и батерията.
Батерии на пулсомер и
GSC 10
 внимание
Не ползвайте остри предмети за да
сваляте сменяемата батерия.
 внимание
Свържете се с местните фирми
за рециклиране на батериите.
Перхлоратен материал - изисква
специално третиране. See www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
48
3. Изчакайте 30 секунди.
4. Вкарайте новата батерия с +
нагоре.
бележка: Не повреждайте
и не губете уплътнението на
О-пръстена.
5. Върнете обратно капака и
винтчетата.
След смяна на батерия на пулсомер
трябва да го сдвоите отново с уреда
(стр. 13).
Edge 800 Ръководство за работаl
Допълнение
Смяна на батерия на GSC 10
1. Намерете капачето на батерията
➊ отстрани на GSC 10.
➊
➋
бележка: Не повреждайте
и не губете уплътнението на
О-пръстена
6. С монета завъртете капака по
часовата стрелка обратно на
мястото му (стрелката показва
Locked).
След като смените батерията на
GSC 10, трябва да го сдвоите отново
с уреда (стр. 15).
2. С монета завъртете капака
обратно на часовата стрелка,
докато отстраните капака
(стрелката сочи Unlocked).
3. Отстранете капака и батерията
➋.
4. Изчакайте 30 секунди.
5. Вкарайте новата батерия с +
нагоре.
Edge 800 Ръководство за работа
49
Допълнение
Размер и обиколка на
колелото
Размерът на колелото е маркиран
от двете страни на гумата. За да
модифицирате профила на байка си
вижте стр. 36.
Размер на колело
L (mm)
12 × 1.75
935
14 × 1.5
1020
14 × 1.75
1055
16 × 1.5
1185
16 × 1.75
1195
18 × 1.5
1340
18 × 1.75
1350
20 × 1.75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
50
Размер на колело
L (mm)
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1.75
1890
24 × 2.00
1925
24 × 2.125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1.25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1.40
2005
26 × 1.50
2010
26 × 1.75
2023
26 × 1.95
2050
26 × 2.00
2055
Edge 800 Ръководство за работаl
Допълнение
Размер на колело
L (mm)
Размер на колело
L (mm)
26 × 2.10
2068
700 × 32C
2155
26 × 2.125
2070
700C Tubular
2130
26 × 2.35
2083
700 × 35C
2168
26 × 3.00
2170
700 × 38C
2180
27 × 1
2145
700 × 40C
2200
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
Edge 800 Ръководство за работа
51
Допълнение
Проблеми
Проблем
Имам нужда от
калибриране на
екрана.
Бутоните не реагират.
Как да направя ресет
на Edge?
Искам да изтрия
всички потребителски
данни от Edge.
Решение
1. Изключете уреда.
2. Натиснете и задръжте RESET докато включвате уреда.
> System > Display >
Съвет: Може да изберете MENU >
Screen Calibration.
за 10 секунди.
Натиснете и задръжте
бележка: Това не трие данни и настройки.
бележка: Това изтрива цялата потребителска информация,
но не трие историята.
1. Изключете уреда.
2. Поставете пръста си в горния ляв ъгъл на екрана.
3. Докато държите пръста си там, включете уреда.
4. Изберете Yes.
Как да направя ресет
до оригиналните
фабрични настройки?
Изберете MENU >
> System > Initial Setup > Factory
Default Reset > Yes.
Уредът ми не
локализира спътници.
1. Извадете уреда на открито, далеч от високи сгради и
дървета.
2. Включете уреда.
3. Останете неподвижен за няколко минути.
Батерията ми не
издържа дълго.
Намалете продължителността и яркостта на осветлението
(стр. 47).
52
Edge 800 Ръководство за работаl
Допълнение
Проблем
Как да разбера дали
Edge е в USB режим за
пренос на данни?
Edge е свързан с
компютър, но не отива
в режим за пренос на
данни.
Решение
Вие трябва да видите нов изтриваем драйвер в My Computer
на Windows или като volume на Mac компютри.
Може да сте инсталирал повреден файл.
1. Отстранете Edge от компютъра си.
2. Изключете Edge.
3. Натиснете и задръжте RESET, докато свързвате Edge с
компютъра си.
Продължете да натискате RESET още 10 секунди или
докато Edge влезе в режим пренос на данни.
Не мога да видя
Ако имате няколко мрежови драйвера, Windows може да
отстраняеми драйвери има проблеми с присвояването на букви към Вашия Garmin
на компютъра си.
драйвер. Вижте помощния файл на операционната система,
за да научите как се присвояват букви на драйвери.
Курса, маршрута или Вие може да качвате .tcx, .gpx, и .crs файлове в Edge. Когато
следата ми са се
изберете курса по някаква причина, файлът се конвертира
преименували.
към .fit файл.
Не мога да намеря
Точките са конвертирани и добавени към Вашите файл .fit на
точки, прехвърлени
локациите. Изберете MENU > Where To? > Locations.
към уреда.
Някои данни липсват в Когато паметта на Edge се напълни, той спира да записва
историята на Edge.
данни. Прехвърляйте редовно данни към Вашия компютър.
Трябва да подменя
Идете на http://buy.garmin.com, или се свържете с Вашия
лентите за монтиране. Garmin дилър. Поръчайте си ленти.
Edge 800 Ръководство за работа
53
Тази Българска версия на английското ръководство на Edge 800 (Garmin номер
190-01267-00, ревизия B) е направена за Ваше удобство. При нужда, моля да се
консултирате с последната версия на английското ръководство за работа с Edge 800.
GARMIN НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО И
ОТКАЗВА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ.
За последни обновявания на софтуера (с изключение на картите) за Вашите
продукти Garmin, посетете интернет страницата на Garmin www.garmin.com.
© 2010–2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
юли 2011
190-01267-14_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising