Garmin | Edge® 500 | User manual | Garmin Edge® 500 brugervejledning

Garmin Edge® 500 brugervejledning
brugervejledning
EDGE® 500
GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (udenfor Storbritannien)
0808 2380000 (kun Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der
udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning
hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes
på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af
denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af
vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat
at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med
den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (R.O.C.)
Tlf. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Garmin®, Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner® og
Edge® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber registreret i USA og andre lande. Garmin
Connect™, GSC™ 10, ANT™ og ANT+™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac®
er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede
eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat
Technologies Ltd. Rettighederne til øvrige varemærker
og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden
varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet
uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer
og forbedringer til personer eller organisationer.
Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for
at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger
vedrørende brug og håndtering af dette og andre
Garmin-produkter.
December 2012
Delnummer 190-01071-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.......1
Om batteriet................................... 1
Installation af Edge........................ 2
Aktivering af Edge......................... 4
Modtagelse af satellitsignaler........ 6
Valgfri ANT+-sensorer................... 6
Kør en tur...................................... 7
Lagring af dine turdata.................. 7
Brug af gratis software.................. 7
Overførsel af historik til din
computer . .................................. 8
Træning med din Edge...........9
Alarmer.......................................... 9
Brug af Auto Lap efter
distance.................................... 10
Brug af Auto Lap efter position.... 11
Brug af Auto Pause..................... 12
Brug af Automatisk
rullefunktion.............................. 12
Baner........................................... 13
Træning....................................... 16
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer......................20
Tip til Parring af ANT+-sensorer
med din Garmin-enhed............. 20
Påsætning af pulssensoren......... 21
Brug af pulssensoren.................. 22
Pulszoner.................................... 23
Udskiftning af pulssensorens
batteri........................................ 24
Montering af GSC 10................... 25
Brug af GSC 10........................... 28
Udskiftning af batteriet i
GSC 10..................................... 29
ANT+-sensorer fra tredjepart....... 30
ANT+-sensor Fejlfinding.............. 31
Historik..................................33
Sådan vises historik.................... 33
Visning af samlet distance
og tid......................................... 34
Sletning af historik....................... 34
Datalagring.................................. 34
iii
Datahåndtering.....................35
Tilslutning af USB-kablet ............ 35
Indlæsning af filer........................ 35
Sletning af filer............................. 36
Indstillinger...........................37
Tilpasning af dine datafelter........ 37
Datafelter..................................... 38
Ændring af
systemindstillingerne................ 41
Ændring af indstillinger for
brugerprofil................................ 43
Opdatering af din cykelprofil........ 43
Cykelskift..................................... 44
Ændring af startmeddelelse........ 44
Fartzoner..................................... 44
GPS-indstillinger.......................... 45
Indstilling af højdepunkter........... 46
iv
Appendiks.............................47
Registrering af din enhed............ 47
Om Edge..................................... 47
Opdatering af softwaren.............. 47
Kontakt Garmins
produktsupport.......................... 47
Brug af baggrundslys.................. 48
Køb af valgfrit tilbehør................. 48
Specifikationer............................. 48
Hjulstørrelse og -omkreds........... 51
Aktivitetsniveauer........................ 53
Fejlsøgning.................................. 54
Indeks....................................56
Edge 500 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i
gang
 advarsel
Konsulter altid din læge, inden du starter
eller ændrer et træningsprogram. Se
guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Når du bruger Edge® første gang, skal du
gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
Oplad Edge (side 2).
Installer Edge (side 2).
Tænd for Edge (side 4).
Modtag satellitsignaler (side 6).
Opsæt valgfri ANT+™-sensorer
(side 6).
6. Kør en tur (side 7).
7. Gem turen (side 7).
Edge 500 Brugervejledning
8. Køb Garmin Connect™ side 7).
9. Overfør historik til din computer
(side 8).
Om batteriet
 advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og
produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Edge får strøm fra et indbygget
litiumionbatteri, som du kan genoplade
ved hjælp af vekselstrømsopladeren eller
USB-kablet i æsken med produktet.
BEMÆRK: Edge kan ikke oplades,
hvis temperaturen er under 0 °C eller
over 50 °C (under 32 °F eller over
122 °F).
1
Sådan kommer du i gang
Opladning af Edge
bemærk
For at forebygge korrosion skal du
tørre mini-USB-porten, vejrhætten og
det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1. Sæt AC-opladeren i en almindelig
stikkontakt.
2. Fjern vejrhætten fra mini-USBporten.
3. Sæt det lille stik på vekselstrømsopla­
deren i mini-USB-porten.
Du kan læse mere om, hvordan du
tilslutter Edge til din computer ved
hjælp af USB-kablet, på side 8.
4. Oplad Edge i mindst tre timer, før du
begynder at bruge den.
Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca.
18 timer, før det skal genoplades.
Installation af Edge
Den bedste GPS-modtagelse får du ved
at placere cykelbeslaget på en sådan
måde, at forsiden af Edge peger op mod
himlen. Du kan sætte cykelbeslaget på
frempinden (som vist på side 3) eller på
styret.
Flige
Mini-USB-port under
vejrhætten
2
1. Vælg en praktisk og sikker placering
til montering af Edge, så den ikke
forhindrer sikker brug af cyklen.
Edge 500 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
2. Placer gummiskiven bag på
cykelbeslaget.
Gummifligene skal justeres med
bagsiden af cykelbeslaget, så den
sidder godt fast.
3. Placer cykelbeslaget på cyklens
frempind.
4. Fastgør cykelbeslaget omhyggeligt
ved hjælp af de to elastikbånd.
Gummiskive
5. Juster fligene på bagsiden af Edge
med indhakkene i cykelbeslaget.
6. Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge
med uret, indtil den klikker på plads.
Hak i
cykelbeslag
Edge monteret på
cyklens frempind
Frigøring af Edge
1. Drej Edge med uret for at frigøre
enheden.
2. Løft Edge af beslaget.
Elastikbånd rundt om
cyklens frempind
Edge 500 Brugervejledning
3
Sådan kommer du i gang
Aktivering af Edge
Tryk på og hold knappen POWER
nede for at tænde for Edge.
Konfiguration af Edge
Første gang, du tænder for Edge,
bliver du bedt om at konfigurere
systemindstillinger og indstillinger for
brugerprofil.
• Følg vejledningen på skærmen for at
gennemføre den første opsætning.
• Tryk på ▼ eller ▲ for at få
vist valgmuligheder og ændre
standardvalget.
• Tryk på ENTER for at foretage et
valg.
4
Ikoner
Batteriniveau
GPS er tændt og modtager
signaler.
GPS er slukket.
Pulssensor er aktiv.
Hastigheds- og kadencesensor
aktiv.
Energimåleren er aktiv.
Edge 500 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Knapper
Hver Edge-knap har flere funktioner.
Knap
Beskrivelse
POWER/
LIGHT
Tryk på og hold POWER
nede for at tænde og slukke
for enheden.
Tryk på LIGHT for at
aktivere baggrundslyset.
Tryk på en vilkårlig knap
for at få baggrundslyset
til at lyse længere end
15 sekunder.
BACK
START/STOP
Tryk på START/STOP for at
starte eller stoppe timeren.
▼▲
Tryk på ▼ eller ▲ for
at vælge menuer og
indstillinger.
Tryk på og hold ▼ eller
▲ nede for at rulle hurtigt
gennem indstillingerne.
LAP/RESET
Tryk på LAP for at oprette
en ny omgang.
Tryk på og hold RESET
nede for at nulstille timeren.
PAGE/MENU
Tryk på PAGE for at rulle
gennem siderne med
træningsdata.
Tryk på og hold MENU
nede for at skifte mellem
menu- og timer-tilstand.
ENTER
Tryk på ENTER for at
vælge funktioner og
bekræfte meddelelser.
Tryk på BACK for at
annullere eller gå tilbage
til den forrige menu.
Edge 500 Brugervejledning
5
Sådan kommer du i gang
Modtagelse af
satellitsignaler
Valgfri ANT+-sensorer
1. Gå udendørs i et åbent område.
2. Kontroller, at forsiden af Edge vender
op mod himlen.
3. Vent, mens Edge søger efter
satellitter.
Stå stille, indtil siden Lokaliserer
satellitter forsvinder.
Bemærk: På side 45 kan du se,
hvordan du slår GPS-modtageren fra og
bruger Edge inden døre.
For at bruge en ANT+-sensor under din
tur skal du påsætte den og parre den med
Edge.
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde
signaler.
6
bemærk: Hvis du ikke har brug for at
opsætte ANT+-sensorer, kan du springe
dette trin over.
• Vejledning i brug af pulssensoren
findes på side 21.
• Vejledning i brug af GSC™ 10
hastigheds- og kadencesensor findes
på side 25.
• Ved brug af ANT+-sensorer fra
tredjepart skal du se side 30, se
producentens vejledning, og gå til
www.garmin.com/intosports.
Edge 500 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Kør en tur
Før du kan registrere historik, skal du
lokalisere satellitsignaler (side 6).
1. Tryk på og hold MENU nede for at
se siden Timer.
Lagring af dine turdata
Tryk på og hold RESET nede for
at gemme dine løbedata og nulstille
timeren.
Med Garmin Connect
Garmin Connect er webbaseret software
til lagring og analyse af dine data.
1 Gå til www.garminconnect.com/start.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
2. Tryk på START for at starte timeren.
Historik registreres kun, når timeren
er aktiveret.
3. Når du er færdig med din cykeltur,
skal du trykke på STOP.
Edge 500 Brugervejledning
7
Sådan kommer du i gang
Overførsel af historik til
din computer
1. Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Fjern vejrhætten fra mini-USBporten.
4. Gå til www.garminconnect.com
/start.
5. Følg vejledningen, der fulgte med
softwaren.
Mini-USB-port
under vejrhætten
3. Slut det lille stik på USB-kablet til
mini-USB-porten.
8
Edge 500 Brugervejledning
Træning med din Edge
Træning med din Edge
Bemærk: Du kan se, hvordan du slår
hørbare toner til på side 41.
Alarmer
Brug af avancerede alarmer
Hvis du har en pulssensor som tilbehør,
GSC 10 eller en ANT+-energisensor fra
tredjepart, kan du indstille avancerede
alarmer.
Du kan bruge Edge-alarmer til at træne
mod bestemte mål for tid, distance,
kalorier, puls, kadence og energi.
Brug af alarmer for tid, distance
og kalorier
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Alarmer.
3. Vælg Tids alarm, Distance alarm
eller Kalorie alarm.
4. Slå alarmen til.
5. Indtast en værdi for tid, distance eller
kalorier.
6. Kør en tur.
Hver gang du når alarmværdien, bipper
Edge og viser en meddelelse.
Edge 500 Brugervejledning
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Alarmer.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Puls alarm for at indstille
et minimum og maksimum for
puls i hjerteslag pr. minut (bpm).
bemærk: Der findes
oplysninger om pulszoner og
indstillinger på side 22.
9
Træning med din Edge
• Vælg Kadence alarm for at
indstille de hurtige og langsomme
kadenceværdier i omdrejninger af
pedalarmen pr. minut (rpm).
• Vælg Energi alarm for at
indstille et minimum og
maksimum for energi i watt.
4. Kør en tur.
Hver gang du kommer over eller under
den angivne værdi for puls, kadence
eller energi, bipper Edge og viser en
meddelelse.
Bemærk: Du kan se, hvordan du slår
hørbare toner til på side 41.
10
Brug af Auto Lap efter
distance
Du kan bruge Auto Lap® til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
distance. Denne funktion er nyttig, hvis
du vil sammenligne din præstation på
forskellige dele af en tur (f.eks. for hver
10 miles eller 40 km).
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Auto Lap.
3. I feltet Udløser til Auto Lap vælges
Efter distance.
4. Indtast en værdi.
5. Tilpas valgfri omgangsdatafelter
(side 37).
6. Kør en tur.
Edge 500 Brugervejledning
Træning med din Edge
Brug af Auto Lap efter
position
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
position. Denne funktion er nyttig, hvis
du vil sammenligne din præstation på
forskellige dele af en tur (f.eks. ved en
lang stigning, eller når du træner spurter).
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Auto Lap.
3. I feltet Udløser til Auto Lap vælges
Efter position.
4. Vælg en funktion:
• Vælg Omg. kun v/tryk for at
aktivere omgangstælleren, hver
gang du trykker på LAP, og
hver gang du passerer en af disse
positioner igen.
Edge 500 Brugervejledning
• Vælg Start og omg. for at
aktivere omgangstælleren ved den
GPS-position, hvor du trykker på
START, samt ved alle positioner
under turen, hvor du trykker på
LAP.
• Vælg Mærke og omg. for at
aktivere omgangstælleren ved en
bestemt GPS-position markeret
før turen og ved alle positioner på
turen, hvor du trykker på LAP.
5. Tilpas valgfri omgangsdatafelter
(se side 37).
6. Kør en tur.
Bemærk: Ved baner kan du bruge
funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner,
der er gemt på banen.
11
Træning med din Edge
Brug af Auto Pause
Du kan bruge Auto Pause til automatisk
at sætte timeren på pause, hvis du holder
op med at bevæge dig, eller din hastighed
falder til under en angivet værdi. Denne
funktion er nyttig, hvis der på din tur er
lyskryds eller andre steder, hvor du skal
sætte farten ned eller stoppe.
®
Bemærk: Den tid, hvor turen er sat på
pause, gemmes ikke med historikdataene.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Auto Pause.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Fra.
• Vælg Når stoppet for automatisk
at sætte timeren på pause, hvis du
holder op med at bevæge dig.
• Vælg Bruger fart for automatisk
at sætte timeren på pause, når din
fart falder til under en angivet
værdi.
12
4. Tilpas valgfri tidsdatafelter
(se side 37).
Hvis du vil have vist al den tid, der er
gået (fra der blev trykket på START,
til der blev trykket på RESET), skal
du vælge datafeltet Tid - gået.
5. Kør en tur.
Brug af Automatisk
rullefunktion
Brug den automatiske rullefunktion til at
navigere automatisk gennem alle siderne
med træningsdata, mens timeren kører.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Automatisk
rullefunktion.
3. Vælg en visningshastighed:
Langsom, Medium eller Hurtig.
4. Kør en tur.
Der rulles automatisk gennem siderne
med træningsdata. Du kan trykke på
PAGE for at skifte side manuelt.
Edge 500 Brugervejledning
Træning med din Edge
Baner
Med baner kan du træne ved hjælp af
en tidligere registreret aktivitet. Du kan
følge banen for at prøve at nå eller slå
tidligere opstillede mål. Hvis banen
oprindeligt blev gennemført på
30 minutter, konkurrerer du med
en Virtual Partner® om at prøve at
gennemføre banen på under 30 minutter.
Edge tildeler et standardnavn til din
nye bane, som vises på listen.
4. Vælg en bane fra listen.
5. Vælg Rediger banen for at omdøbe
banen.
6. Indtast et beskrivende banenavn i
øverste felt (f.eks. 18mi_Ridgeview).
Du kan oprette en bane fra din egen
aktivitet, eller du kan sende en bane fra
Garmin Connect til din enhed.
Oprettelse af baner med din
Edge
Før du kan oprette en bane, skal du have
historikken med GPS-rutedata gemt på
din Edge.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Baner > Ny.
3. Vælg en tidligere tur fra listen, som
du vil basere din bane på.
Edge 500 Brugervejledning
13
Træning med din Edge
Start på en bane
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Baner.
3. Vælg en bane fra listen.
4. Vælg en funktion:
• Vælg Start på banen.
• Vælg Kort for at få vist banen,
og tryk på BACK for at vende
tilbage til listen med baner.
• Vælg Profil for at få vist
højdeprofilen, og tryk på BACK
for at vende tilbage til listen med
baner.
5. Tryk på START.
Historikken registreres, selvom
du ikke befinder dig på banen.
Meddelelsen "Bane gennemført"
vises, når du er færdig.
6. Kør en tur.
14
7. Tryk på PAGE for at få vist
datasiderne:
Edge 500 Brugervejledning
Træning med din Edge
Indstillinger for afvigelse
Man kan angive en opvarmning før
banen. Tryk på START for at begynde
på banen, og varm så op som normalt.
Hold dig fra banen, mens du varmer op.
Når du er klar til at begynde, skal du
begive dig mod banen. Når du kommer
ind på banen, viser Edge meddelelsen
"På banen".
Bemærk: Så snart du trykker på
START, starter din Virtual Partner på
banen og venter ikke på, at du varmer op.
Edge 500 Brugervejledning
Dig
Virtual
Partner
Hvis du forvilder dig væk fra banen,
viser Edge meddelelsen "Afvigelse".
Brug banekortet eller banepunkterne
til at finde tilbage til banen.
15
Træning med din Edge
Ændring af banefarten
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Baner.
3. Vælg en bane fra listen.
4. Vælg Start på banen.
5. Tryk på LIGHT.
6. Brug▼ og ▲ til at justere
procentsatsen af tid for at gennemføre
banen.
Hvis du for eksempel vil forbedre din
banetid med 20 %, skal du angive
en banehastighed på 120 %. Du vil
konkurrere med Virtual Partner om at
gennemføre en 30-minutters bane på
24 minutter.
Sletning af en bane
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Baner.
3. Vælg en etape.
4. Vælg Slet bane > Ja.
Træning
Du kan bruge Edge til at oprette træning,
der inkluderer mål for hvert træningstrin
og forskellige distancer, tider og
hvileomgange. Du kan planlægge
træningsture på forhånd og gemme dem
på din Edge.
Afbrydelse af en bane
Tryk på og hold MENU nede,
og vælg Træning > Stop banen.
16
Edge 500 Brugervejledning
Træning med din Edge
Oprettelse af træning
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Træning > Ny.
3. Indsæt et beskrivende træningsnavn i
det øverste felt (f.eks. Hurtig 10).
4. Vælg Tilføj nyt trin.
5. Vælg Varighed for at angive,
hvordan dette trin skal måles.
Vælg f.eks. Distance for at afslutte
trinnet efter en specifik distance.
Hvis du vælger Åben, kan du afslutte
trinnet under træning ved at trykke
på LAP.
Edge 500 Brugervejledning
6. Indtast en værdi i feltet under
Varighed, hvis det er nødvendigt.
7. Vælg Mål for at vælge dit mål under
dette trin.
Du kan f.eks. vælge Puls for at
opretholde en stabil puls under dette
trin.
8. Vælg en målzone eller indtast et
brugerdefineret interval, hvis det er
nødvendigt.
Du kan f.eks. vælge en pulszone.
Hver gang du kommer over eller
under den angivne værdi for puls,
bipper Edge og viser en meddelelse.
9. Vælg Ja i feltet Hvil omg., hvis det
er nødvendigt.
Under en hvileomgang fortsætter
timeren med at køre, og data
registreres.
10. Tryk på BACK for at fortsætte.
11. Gentag trin 4–9 for at tilføje endnu et
nyt trin.
17
Træning med din Edge
Gentagelse af træningstrin
Inden du kan gentage et træningstrin,
skal du have oprettet en træning med
mindst ét trin.
1. Vælg Tilføj nyt trin.
2. I feltet Varighed skal du vælge en
indstilling.
• Vælg Gentag for at gentage et
trin en eller flere gange.
Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin
ti gange.
• Vælg Gentag indtil for at
gentage et trin i et specifikt
tidsinterval.
Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin
i 60 minutter, eller indtil din puls
når 160 bpm.
3. I feltet Tilbage til trin skal du vælge
et trin til gentagelse.
4. Vælg Ja i feltet Hvil omg., hvis det
er nødvendigt.
5. Tryk på BACK for at fortsætte.
18
Start af en træning
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Træning.
3. Vælg træning.
4. Vælg Start træningen.
5. Tryk på START.
6. Kør en tur.
7. Tryk på PAGE for at få vist
datasiderne.
Efter du starter en træning, viser Edge
hvert trin i træningen, målet (hvis der
er valgt et) og de aktuelle træningsdata.
Der høres en alarm, når du er ved at
afslutte et trin i en træning. Der vises
en meddelelse, der tæller tiden eller
distancen til næste trin ned.
Afslutning af et trin
Tryk på LAP for at afslutte trinnet
tidligt.
Edge 500 Brugervejledning
Træning med din Edge
Stop af en træning
1. Tryk på STOP for at stoppe timeren.
2. Tryk på og hold RESET nede for
at gemme dine løbedata og nulstille
timeren.
Redigering af en træning med
Edge
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Træning.
3. Vælg træning.
4. Vælg Rediger træning.
5. Vælg trinnet.
6. Vælg Rediger trin.
7. Foretag nødvendige ændringer,
og tryk på BACK for at fortsætte.
8. Tryk på BACK for at gemme og
afslutte.
Sletning af en træning
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Træning > Træning.
3. Vælg træning.
4. Vælg Slet træning > Ja.
Edge 500 Brugervejledning
19
ANT+-sensorer
ANT+-sensorer
Edge er kompatibel med følgende ANT+tilbehør:
• Pulssensor (side 21)
• GSC 10 hastigheds- og
kadencesensor (side 25)
• ANT+-sensorer fra tredjepart
(side 30)
Du kan finde flere oplysninger om
køb af yderligere tilbehør på
http://buy.garmin.com.
Tip til Parring af ANT+sensorer med din Garminenhed
• Bring Garmin-enheden inden for
ANT+-sensorens rækkevidde (3 m).
• Når du har parret første gang,
genkender din Garmin-enhed
automatisk din ANT+-sensor, hver
gang den aktiveres. Denne proces
gennemføres automatisk, når du
tænder for Garmin-enhed, og den
tager kun få sekunder, når sensorerne
er aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført,
modtager din Garmin-enhed kun data
fra din sensor, og du kan godt nærme
dig andre sensorer.
• Kontroller, at ANT+-sensoren er
kompatibel med din Garmin-enhed.
• Før du parrer ANT+-sensoren med
din Garmin-enhed, skal du flytte
dig 10 m væk fra eventuelle andre
ANT+-sensorer.
20
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer
Påsætning af pulssensoren
 advarsel
Pulssensoren kan forårsage gnavesår, når
den anvendes i længere tid ad gangen.
For at afhjælpe dette problem kan du
påføre et smøremiddel til afhjælpning
af friktion på det sted, hvor stroppen har
kontakt med huden.
Tap
Hul
Pulssensor-rem
Pulssensor (forside)
Elektroder
Pulssensor (bagside)
Brug ikke gel eller creme, der indeholder
solfaktor. Påfør ikke antifriktionssmøremiddel på elektroderne.
Pulssensoren skal bæres direkte på
huden, lige under brystbenet. Den skal
sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din tur.
1. Skub en tap på remmen gennem
hullet i pulssensoren.
Edge 500 Brugervejledning
2. Tryk tappen ned.
3. Gør begge elektroderne bag på
pulssensoren våde for at sikre en
stærk forbindelse mellem dit bryst og
senderen.
4. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og fastgør den til den
anden side af pulssensoren.
Garmin-logoet skal vende den højre
side opad.
21
ANT+-sensorer
Efter du har monteret pulssensoren,
står den på standby og er klar til at sende
data.
Brug af pulssensoren
1. Tænd for din Edge.
2. Bring Edge inden for rækkevidde
(3 m) af pulssensoren.
3. Tryk på og hold MENU nede.
4. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Puls >
ANT+ puls.
5. Vælg Ja > Scan igen.
6. Tryk på BACK for at vende tilbage
til hovedmenuen.
Når pulssensoren er parret, vises en
meddelelse, og ikonet
for puls
vises i hovedmenuen.
7. Tilpas valgfri datafelter (side 37).
8. Kør en tur.
Tip: Hvis data for puls enten ikke vises
eller er uregelmæssige, kan det være, at
22
du skal stramme remmen om brystet eller
varme op i 5-10 minutter (se side 31).
Visning af dinePulszoner
og -indstillinger
Edge bruger dine profildata fra den første
opsætning til at fastsætte dine pulszoner.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Puls >
Pulszoner.
bemærk: Du kan tilpasse din
maksimale puls, hvilepuls og dine
pulszoner ved hjælp af Garmin Connect
(side 8).
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer
Pulszoner
% af den
maksimale puls
eller hvilepuls
Opfattet anstrengelse
Fordele
1
50 % til 60 %
Afslappet, behageligt tempo;
rytmisk åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau; nedsætter
stress
2
60 % til 70 %
Behageligt tempo; lidt dybere
åndedræt, muligt at snakke
Grundlæggende
kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70 % til 80 %
Moderat tempo; mere besværligt
at snakke
Forbedret aerob kapacitet;
optimal kredsløbstræning
4
80 % til 90 %
Hurtigt tempo og lettere
ukomfortabelt; forceret åndedræt
Forbedret anaerob kapacitet
og tærskel; forbedret
hastighed
5
90 % til 100 %
Sprintertempo, kan ikke
opretholdes i længere tid;
besværet åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget styrke
Edge 500 Brugervejledning
23
ANT+-sensorer
Om pulszoner
 advarsel
Tal med din læge for at fastlægge
pulszoner, der passer til din kondition og
sundhedstilstand.
Mange atleter bruger pulszoner til at måle
og øge deres hjerte-kar-systems styrke
og forbedre deres kondition. En pulszone
er et givet interval af hjerteslag pr.
minut. De fem almindeligt accepterede
pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til
forøget intensitet.
• Kendskab til dine pulszoner kan
forebygge overtræning og nedsætte
risikoen for skader.
Udskiftning af
pulssensorens batteri
Pulssensoren indeholder et CR2032batteri, som kan udskiftes‑af brugeren.
Bemærk: Følg de lokale retningslinjer
for bortskaffelse af batterier.
1. Find det runde batteridæksel på
bagsiden af pulssensoren.
Hvordan påvirker pulszoner dine
konditionsmål? Kendskab til dine
pulszoner kan hjælpe til at måle og
forbedre konditionen ved at forstå og
anvende disse principper:
• Pulsen er en god indikator for
træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner
kan hjælpe med at forbedre hjertekar-systemets kapacitet og styrke.
24
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer
2. Drej dækslet mod uret med en mønt,
til pilen på dækslet peger på OPEN.
3. Fjern dækslet og batteriet.
4. Vent 30 sekunder.
5. Sæt det nye batteri i med den positive
side opad.
BEMÆRK: Vær forsigtig med ikke
at beskadige eller miste dækslets
tætningsring.
6. Drej dækslet med uret med en mønt,
til pilen på dækslet peger på CLOSE.
Edge 500 Brugervejledning
Montering af GSC 10
Begge magneter skal sidde ud for deres
respektive indikationslinjer for Edge for
at kunne modtage data.
1. Placer GSC 10 på stangen mellem
tandhjul og nav (på modsat side af
tandhjulet).
BEMÆRK: Placer den flade
gummipude eller den trekantede
gummipude mellem GSC 10 og
stangen mellem tandhjul og nav for at
sikre stabilitet.
25
ANT+-sensorer
Reset-knap
Kabel
Indikati­
onslinje
Indikationslinje
Kabler
GSC 10 på stangen
mellem tandhjul og nav
2. Fastgør GSC 10 løst ved hjælp af to
kabler.
3. Fastgør pedalmagneten til pedalarmen
ved hjælp af det selvklæbende beslag
og et kabel.
Pedalmagneten skal placeres maks.
5 mm fra GSC 10. Indikationslinjen
på pedalmagneten skal flugte med
indikationslinjen på GSC 10.
26
Pedalmagnet på
pedalarm
4. Skru egermagneten løs fra
plaststykket.
5. Placer egeren i rillen på plaststykket,
og stram let til.
Egermagneten må godt vende væk
fra GSC 10, hvis der ikke er plads
nok mellem sensorarmen og egeren.
Egermagneten skal flugte med
indikationslinjen på sensorarmen.
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer
Indikationslinje
på sensorarm
Egermagnet
GSC 10
Pedal­
magnet
GSC 10 og tilretning af
magneter
6. Løsn skruen på sensorarmen.
7. Flyt sensorarmen, så den befinder sig
maks. 5 mm fra egermagneten.
Du kan også vippe GSC 10 tættere på
en af magneterne for at få dem mere
på linje.
Edge 500 Brugervejledning
8. Tryk på knappen Reset på GSC 10.
Lysdioden lyser rødt og derefter
grønt.
9. Træd i pedalerne for at teste, at
sensorerne er korrekt placeret.
Den røde lysdiode blinker, hver gang
pedalmagneten passerer sensoren.
Den grønne lysdiode blinker,
hver gang egermagneten passerer
sensorarmen.
bemærk: Lysdioden blinker
ved de første 60 passager efter en
nulstilling. Tryk på Reset igen,
hvis du vil have flere passager.
10. Når alt er justeret og fungerer
korrekt, skal du stramme kablerne,
sensorarmen og egermagneten.
27
ANT+-sensorer
Brug af GSC 10
1. Tænd for din Edge.
2. Bring Edge inden for rækkevidde
(3 m) af GSC 10.
3. Tryk på og hold MENU nede.
4. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > [Cykel 1] >
ANT+ fart/kad.
5. Vælg Ja > Scan igen.
6. Tryk på BACK for at vende tilbage
til hovedmenuen.
Når GSC 10 er parret, vises en
meddelelse, og ikonet
for
kadence vises i hovedmenuen.
7. Tilpas valgfri datafelter (side 37).
8. Kør en tur.
28
Om GSC 10
Kadencedata fra GSC 10 registreres
altid. Hvis der ikke er parret en
GSC 10, bruges GPS-data til at beregne
hastigheden og distancen.
Kadence er hastigheden af dine
pedalbevægelser eller "spinning"
målt som antallet af omdrejninger af
pedalarmen pr. minut (rpm). GSC 10
har to sensorer: en for kadence og en for
hastighed.
Der findes oplysninger om kadencealarm
på side 9.
Ikke nul-gennemsnit for
kadencedata
Indstillingen til beregning af gennemsnit
uden nulværdier er tilgængelig, hvis du
træner med en kadencesensor (tilbehør).
Standardindstillingen medregner ikke
nulværdier, der opstår, når du ikke træder
i pedalerne.
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer
For at slå ikke nul-gennemsnit til
eller fra skal du trykke på og holde
MENU nede og vælge Indstillinger >
Cykelindstillinger > Data-gnsn.
Udskiftning af batteriet i
GSC 10
GSC 10 indeholder et CR2032-batteri,
der kan udskiftes af brugeren.
Bemærk: Følg de lokale retningslinjer
for bortskaffelse af batterier.
1. Det runde batteridæksel findes på
siden af GSC 10.
Batteridæksel
2. Drej dækslet mod uret med en mønt,
indtil det er løst nok til at kunne
fjernes (pilen peger på symbolet for
låst op).
3. Fjern dækslet og batteriet.
4. Vent 30 sekunder.
5. Sæt det nye batteri i med den positive
side opad.
BEMÆRK: Vær forsigtig med ikke
at beskadige eller miste dækslets
tætningsring.
6. Drej dækslet tilbage på plads med en
mønt (pilen peger på symbolet for
låst).
Batteridæksel
Låst op
CR2032 batteri
Pil
Edge 500 Brugervejledning
Låst
29
ANT+-sensorer
ANT+-sensorer fra
tredjepart
Der findes en oversigt over ANT+sensorer fra tredjepart, som er kompatible
med Edge, på www.garmin.com
/intosports.
Kalibrering af din energimåler
Hvis du vil have specifikke
kalibreringsinstruktioner til din
energimåler, skal du se producentens
instruktioner.
Før du kan kalibrere din energimåler,
skal den være korrekt påsat og aktivt
registrere data.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > [Cykel 1] >
ANT+ energi > Kalibrer.
3. Hold energimåleren aktiv ved at
træde i pedalerne, indtil meddelelsen
vises.
30
Visning af dine Energizoner
Du kan indstille syv brugerdefinerede
energizoner ved hjælp af Garmin
Connect. Hvis du kender din FTPværdi (functional threshold power/
funktionel grænseenergi), kan du indtaste
den og lade programmet beregne dine
energizoner automatisk.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger > Cykelindstil­
linger > [Cykel 1] > Energizoner.
Ikke nul-gennemsnit for
energidata
Indstillingen til beregning af gennemsnit
uden nulværdier er tilgængelig, hvis du
træner med en energimåler (tilbehør).
Standardindstillingen medregner ikke
nulværdier, der opstår, når du ikke træder
i pedalerne.
For at slå ikke nul-gennemsnit til
eller fra skal du trykke på og holde
MENU nede og vælge Indstillinger >
Cykelindstillinger > Data-gnsn.
Edge 500 Brugervejledning
ANT+-sensorer
ANT+-sensor Fejlfinding
Problem
Løsning
ANT+-sensoren kan
ikke parres med min
enhed.
•
•
Jeg har en ANT+sensor fra tredjepart.
Kontroller, at den er kompatibel med Edge
(www.garmin.com/intosports).
Remmen på
pulssensoren er
for stor.
Man kan købe en elastisk rem, der er mindre. Gå til
http://buy.garmin.com.
•
Edge 500 Brugervejledning
Hold dig 10 m fra andre ANT-sensorer under parring.
Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulssensoren
under parring.
Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet.
31
ANT+-sensorer
Problem
Løsning
Data for puls er
unøjagtige eller
sporadiske.
•
•
•
•
•
•
32
Sørg for, at pulssensoren sidder tæt mod kroppen.
Fugt elektroderne igen. Brug vand, spyt eller elektrodegel.
Rengør elektroderne. Rester af snavs eller sved på
elektroderne kan forstyrre pulssignalerne.
Placer pulssensoren på ryggen i stedet for på brystet.
Brug en bomuldstrøje, eller fugt din trøje, hvis det er muligt
til din aktivitet. Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod
pulssensoren, kan skabe statisk elektricitet, der forstyrrer
pulssignalerne.
Gå væk fra kilder til stærke elektromagnetiske felter og visse
2,4-GHz trådløse sensorer, som kan forstyrre din pulssensor.
Andre forstyrrende kilder kan være el-ledninger med meget
høj spænding, elektriske motorer, mikrobølgeovne, 2,4-GHz
trådløse telefoner og trådløse LAN-adgangspunkter.
Edge 500 Brugervejledning
Historik
Historik
Edge gemmer automatisk historik, når
timeren startes. Edge kan gemme mindst
180 timers turdata ved normal brug. Når
Edge-hukommelsen er fuld, vises en
meddelelse. Edge sletter eller overskriver
ikke automatisk din historik. Se side 34
for at finde ud af, hvordan du sletter
historik.
Historikken omfatter tid, distance,
kalorier, gennemsnitshastighed,
maksimum fart, højde og detaljerede
oplysninger om omgange. Edge-historik
kan også omfatte puls, kadence og energi.
bemærk: Der optages ikke historik,
mens timeren er stoppet eller pausestillet.
Sådan vises historik
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Historik > Aktiviteter.
Edge 500 Brugervejledning
3. Vælg en indstilling:
• Brug ▼ og ▲ til at rulle
gennem aktiviteterne.
• Vælg Se flere for at se
oplysninger om hele turen
eller hver omgang.
Visning af samlet distance
og tid
Tryk på og hold MENU nede, og
vælg Historik > Totaler for at få vist
den akkumulerede distance og tid for
turen.
33
Historik
Sletning af historik
Datalagring
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Historik > Slet.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Indv. aktiviteter for at
slette én aktivitet ad gangen.
• Vælg Alle aktiviteter for at slette
alle turdata fra historikken.
• Vælg Gamle aktiviteter for
at slette aktiviteter, der blev
registreret for mere end en måned
siden.
• Vælg Alle totaler for at nulstille
den samlede distance og tid for
turen.
Bemærk: Denne handling
sletter ikke noget af historikken.
4. Vælg JA.
Når der foretages parring med en
energimåler fra tredjepart (side 30),
registrerer Edge punkter hvert sekund.
Ved registrering af punkter hvert sekund
bruges der mere af den tilgængelige
hukommelse på Edge, men der dannes en
meget nøjagtig måling af din tur.
Når du har overført din historik til
computeren, kan du eventuelt slette
historikken fra Edge.
34
Edge anvender avanceret lagring. Den
optager nøglepunkter, hvor du skifter
retning, fart eller puls.
Edge 500 Brugervejledning
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan bruge Edge som en USBlagerenhed.
bemærk: Edge er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT.
Den er heller ikke kompatibel med
Mac® OS 10.3 og ældre versioner.
Tilslutning af USB-kablet
bemærk
For at forebygge korrosion skal du
tørre mini-USB-porten, vejrhætten og
det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1. Slut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Fjern vejrhætten fra mini-USBporten.
Edge 500 Brugervejledning
3. Slut det lille stik på USB-kablet til
mini-USB-porten.
Din enhed vises som et flytbart drev
under Denne computer på Windowscomputere og som en monteret disk
på Mac-computere.
Indlæsning af filer
Når du har tilsluttet enheden til din
computer, kan du manuelt indlæse
følgende filer på Edge: .tcx, .fit og .crs.
1. Find filen på computeren.
2. Vælg Rediger > Kopier.
3. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
4. Åbn mappen til nye filer.
5. Vælg Rediger > Sæt ind.
35
Datahåndtering
Sletning af filer
BEMÆRK
Hukommelsen i din enhed indeholder
vigtige systemfiler, som ikke må slettes.
Når du har tilsluttet enheden til din
computer, kan du slette filer manuelt.
1. Åbn Garmin-drevet eller diskenheden.
2. Vælg filen.
3. Tryk på Delete-tasten på tastaturet.
36
Frakobling af USB-kablet
Når du er færdig med at håndtere dine
filer, kan du frakoble USB-kablet.
1. Afslutning af en handling:
• Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på ikonet
Skub ud
i proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven
.
2. Kobl enheden fra computeren.
Edge 500 Brugervejledning
Indstillinger
Indstillinger
Du kan tilpasse følgendeindstillinger og
funktioner:
•
•
•
•
•
Datafelter (side 38)
Systemindstillinger (side 41)
Brugerprofiler (side 43)
Cykelprofiler (side 43)
GPS-indstillinger (side 45)
Tilpasning af dine
datafelter
Du kan opsætte tilpassede datafelter for
tre sider med træningsdata.
Indstil antallet af datafelter til nul for
at slå en valgfri side fra.
5. Brug ▼, ▲ og ENTER til at
ændre datafelterne.
6. Gentag trin 3 til 5 for hver side, du vil
tilpasse.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Datafelter.
3. Vælg en af siderne.
4. Vælg antallet af datafelter, du vil se
på denne side.
Edge 500 Brugervejledning
37
Indstillinger
Datafelter
Datafelter med *-symbolet viser engelske
eller metriske måleenheder. Datafelter
med **-symbolet kræver en ANT+sensor.
Datafelt
Beskrivelse
Energi – kJ **
Den totale (akkumulerede)
effekt målt i kilojoule.
Energi –
Maks. **
Den højeste effekt opnået
under den aktuelle tur.
Energi –
omgang **
Gennemsnitlig effekt i den
aktuelle omgang.
Energizone **
Aktuelt interval for effekt
(1 til 7) baseret på din FTP
eller dine brugerdefinerede
indstillinger.
GPSnøjagtighed *
Fejlmargen for din nøjagtige
position. F.eks. er din
GPS-position nøjagtig ned
til +/- 12 fod.
Datafelt
Beskrivelse
Dist. –
omgang *
Tilbagelagt distance i den
nuværende omgang.
Distance *
Den tilbagelagte distance
på den aktuelle køretur.
Effekt **
Aktuel effekt i watt.
Energi –
%FTP **
Aktuel effekt i % FTP (func­
tional threshold power).
Energi –
3s gnsn. **
3-sekunders bevægelses­
gennemsnit for effekt.
Hastighed –
gnsn. *
Gennemsnitlig hastighed
for turen.
Energi –
30s gnsn. **
30-sekunders bevægelses­
gennemsnit for effekt.
Hastighed –
Maks. *
Den højeste hastighed
under den aktuelle køretur.
Energi –
gnsn. **
Gennemsnitlig effekt for
hele din aktuelle køretur.
38
Edge 500 Brugervejledning
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Hastighed –
omgang *
Gennemsnitlig hastighed for
den aktuelle omgang.
Kalorier
Antal forbrændte kalorier.
Hastighed *
Aktuel hastighed.
Klokkeslæt
Højde *
Højde over eller under
havets overflade.
Det aktuelle klokkeslæt
baseret på dine
tidsindstillinger (format,
tidszone og sommertid).
Kadence –
gnsn. **
Gennemsnitlig kadence for
hele din aktuelle tur.
Lf. – 30s
gnsn. *
Bevægelsesgennemsnit pr.
30 sekunder for lodret fart.
Kadence –
omgang **
Gennemsnitlig kadence for
den aktuelle omgang.
Lodret fart *
Hastighed for stigning eller
fald i fod/meter pr. time.
Kadence **
Pedalarmens omdrejninger
pr. minut.
Omgange
Antal gennemførte
omgange.
Puls **
Puls i hjerteslag pr. minut
(bpm).
Puls –
%HRR **
Procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Puls –
%Maks. **
Procentdel af maksimale
puls.
Edge 500 Brugervejledning
39
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls – gnsn.
%HRR **
Gennemsnitlig procentdel af
heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for
turen.
Pulszone **
Aktuelt interval for puls
(1 til 5). Standardzonerne er
baseret på din brugerprofil,
maksimal puls og hvilepuls.
Puls – gnsn.
%Maks. **
Gennemsnitlig procentdel
af den maksimale puls for
turen.
Retning
Den aktuelle retning for
din tur.
Puls –
gnsn. **
Gennemsnitspuls for turen.
Samlet
nedstigning *
Samlet nedstigning for den
aktuelle køretur.
Puls –
omgang
%HRR **
Gennemsnitlig procentdel af
heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls) for
omgangen.
Samlet
stigning *
Samlet stigning for den
aktuelle køretur.
Stigning
Puls –
omgang
%Maks. **
Gennemsnitlig procentdel
af den maksimale puls for
omgangen.
Beregning af stigning
fordelt på distancen. Hvis
du f.eks. for hver 10 fod
stigning (højde) flytter dig
200 fod (distance), er din
stigning 5 %.
Puls –
omgang **
Gennemsnitspuls i aktuel
omgang.
Pulsgraf **
Linjegraf, der viser din
aktuelle pulszone (1 til 5).
40
Edge 500 Brugervejledning
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Temperatur *
Aktuel temperatur i
fahrenheit eller celsius.
Bemærk: Edge kan vise
temperaturaflæsninger, der
er højere end den fak­tiske
lufttemperatur, hvis Edge
placeres i direkte sollys
eller holdes i hån­den.
Desuden tager det lidt tid for
Edge at tilpasse sig store
temperaturskift.
Tid
Stopur tid.
Tid – gået
Den samlede tid, der er
registreret, fra der blev
trykket på START, til der
blev trykket på RESET.
Tid – gnsn.
omgang
Gennemsnitlig tid til at gen­
nemføre omgange indtil nu.
Tid – omgang
Tid i den aktuelle omgang.
Ændring af
systemindstillingerne
2. Vælg Indstillinger > System >
Toner.
3. Slå tonerne for taster og meddelelser
til eller fra.
Ændring af baggrundslys
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger > System >
Display.
3. Rediger indstillingerne:
• Vælg Tid til lys slukker for
at ændre det tidsrum, som
baggrundslyset forbliver tændt i.
Tip: Brug en kort varighed
for baggrundslyset for at spare
batterikapacitet.
• Vælg Niveau for baggrundslys
for at ændre lysstyrken.
• Vælg Kontrast for at ændre
graden af skærmkontrast.
Ændring af hørbare toner
1. Tryk på og hold MENU nede.
Edge 500 Brugervejledning
41
Indstillinger
Ændring af
konfigurationsindstillinger
Du kan ændre alle indstillinger,
som du har konfigureret under den
førsteopsætning.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger > System.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Systemopsætning for at
ændre sprog, positionsformat,
enhedsformat og tidsformat.
• Vælg Første opsætning for at
ændre alle konfigurationsindstil­
lingerne i den første opsætning.
4. Følg vejledningen på skærmen.
42
Tidszoner og tidsformater
Hver gang du tænder Edge og
modtager satellitsignaler, registrerer
Edge automatisk tidszonen og det
aktuelle klokkeslæt. Hvis du vil
ændre tidsformatet til 12- eller
24-timersformat, skal du ændre
konfigurationsindstillingerne i
systemopsætningen (side 42).
Ændring af indstillingen for
Auto-sluk
Denne funktion slukker automatisk Edge
efter 15 minutters inaktivitet.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger > System >
Auto-sluk.
3. Vælg Til eller Fra.
Edge 500 Brugervejledning
Indstillinger
Ændring af indstillinger for
brugerprofil
Edge anvender de oplysninger, som
du indtaster om dig selv, til at beregne
nøjagtige turdata.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger > Brugerprofil
for at opdatere indstillingerne for køn,
alder, vægt, højde og aktivitetsniveau.
Brug tabellen på side 53 til at finde
dit aktivitetsniveau.
3. Følg vejledningen på skærmen.
Om kalorier
Kalorieforbrug og pulsanalyseteknologi
udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du gå til
www.firstbeattechnologies.com.
Edge 500 Brugervejledning
Opdatering af din
cykelprofil
Du kan brugerdefinere tre cykelprofiler.
Edge bruger cykelvægten, triptællerens­
værdi og hjulstørrelsen til at beregne
nøjagtige turdata.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > [Cykel 1] >
Cykeloplysninger.
3. Indtast et navn for cykelprofilen.
4. Indtast cykelvægten og værdien på
triptælleren.
5. I feltet Hjulstørrelse skal du vælge
en indstilling:
• Vælg Auto for at beregne
hjulstørrelsen ved hjælp af
GPS-distance.
• Vælg Brugerdefineret for at
indtaste din hjulstørrelse. Du kan
finde en tabel med hjulstørrelser
og -omkredse på side 51.
43
Indstillinger
Cykelskift
Når du har brugerdefineret dine
cykelprofiler på Edge, skal du vælge
cykel.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > [Navn på aktiv
cykel] > Cykeloplysninger.
3. Vælg den cykel, du ønsker at bruge.
Ændring af
startmeddelelse
Denne funktion registrerer automatisk,
når din Edge har modtaget satellitsignaler
og er i bevægelse. Det er en påmindelse
om at starte timeren, så du kan registrere
dine turdata.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger > Cykelindstil­
linger > Startmeddelelse.
44
3. I feltet Tilstand skal du vælge en
indstilling:
• Vælg Fra.
• Vælg Én gang.
• Vælg Gentag for at ændre
forsinkelsestiden frem til
påmindelsen.
Fartzoner
Din Edge indeholder flere forskellige
fartzoner, lige fra meget langsom
(Stigning 4) til meget hurtig (Maks. fart).
Værdierne for zonerne er standardværdier
og svarer muligvis ikke til din personlige
formåen. Du kan tilpasse dine zoner vha.
Garmin Connect (side 8).
Visning af dine fartzoner
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > Fartzoner.
Edge 500 Brugervejledning
Indstillinger
GPS-indstillinger
GPS-indstillinger omfatter følgende:
• Slå satellitter fra (side 45)
• Visning af satellitsiden (side 45)
• Brug af højdepunkter (side 46)
Træning indendørs
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg GPS > GPS-status.
3. Vælg Fra.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger
om hastighed og distance ikke vises,
medmindre du har en sensor (tilbehør),
som sender oplysninger om hastighed og
distance til Edge (såsom GSC 10). Næste
gang du tænder for Edge, vil den igen
søge efter satellitsignaler.
Edge 500 Brugervejledning
Siden Satellit
Satellitsiden viser dine aktuelle
GPS-satellitoplysninger. For at få vist
satellitsiden skal du trykke på og holde
MENU nede og vælge GPS > Satellit.
På satellitsiden vises GPS-nøjagtigheden
øverst på siden. De sorte søjler
repræsenterer styrken af hvert modtaget
satellitsignal (nummeret på satellitten
vises under hver søjle).
Der findes oplysninger om GPS på
adressen www.garmin.com/aboutGPS.
45
Indstillinger
Indstilling af højdepunkter
Du kan gemme op til 10 højdepunkter.
Ved at bruge et højdepunkt, hver gang
du starter en bestemt træningstur, kan du
få mere konsekvente og mere nøjagtige
højdedata.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg GPS > Indstil højde.
3. Indtast et beskrivende navn.
4. Indtast den kendte højde.
5. Vælg Gem.
Næste gang du starter timeren, søger
Edge automatisk efter højdepunkter
inden for 30 m fra din position. Edge
bruger højdedataene som udgangspunkt.
46
Redigering af højdepunkter
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg GPS > Højdepunkter.
3. Vælg det højdepunkt, som du vil
redigere.
4. Rediger navnet og højden.
Sletning af højdepunkter
Hvis du ikke vil bruge et gemt
højdepunkt, skal du slette højdepunktet
fra din Edge.
1. Tryk på og hold MENU nede.
2. Vælg GPS > Højdepunkter.
3. Vælg det højdepunkt, som du vil
slette.
4. Vælg Slet.
Edge 500 Brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support
ved at gennemføre vores online
registrering i dag:
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Om Edge
Hvis du vil have vist vigtige oplysninger
omsoftware og om dit enheds-ID, skal
du trykke på og holde MENU nede og
vælge Indstillinger > Om Edge.
Edge 500 Brugervejledning
Opdatering af softwaren
1. Vælg en funktion:
• Brug WebUpdater. Gå til
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Brug Garmin Connect. Gå til
http://connect.garmin.com.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Kontakt Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du
har spørgsmål om dette produkt:
• Hvis du befinder dig i USA, skal du
gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal
du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support
47
Appendiks
for at få oplysninger om support i
de forskellige lande, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 850 1241.
Brug af baggrundslys
• Tryk på LIGHT for at tænde
baggrundsbelysningen.
• Tryk på en hvilken som helst knap
for at få baggrundslyset til at lyse i
yderligere 15 sekunder.
BEMÆRK: Baggrundslyset aktive­
res også af alarmer og meddelelser.
• Skift indstillingerne for baggrundslys
(side 41).
Køb af valgfrit tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com, eller
kontakt din Garmin-forhandler for at
få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
48
Specifikationer
Specifikationer for Edge
Fysisk størrelse
(B × H × D)
1,9 × 2,7 × 0,85 tommer
(48,3 × 68,6 × 21,6 mm)
Vægt
2,0 oz. (56,7 g)
Display
(B × H)
1,25 × 1,5 tommer
(31,8 × 37 mm)
Opløsning
(B × H)
128 × 160 pixel, med
LED-baggrundslys
Vandtæthed
IPX7
Datalagring
Ca. 50 MB (mindst
180 timers turdata,
normal brug)
Computer­
grænseflade
USB
Batteritype
700-mAh genopladeligt
indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
18 timer, normal brug
Edge 500 Brugervejledning
Appendiks
Specifikationer for Edge
Specifikationer for cykelbeslag
Driftstempera­
turområde
Fra -15 °C til 60 °C
(5 °F til 140 °F)
Fysisk størrelse
(B × H × D)
1,5 × 1,5 × 0,36 tommer
(37,8 × 37,8 × 9,2 mm)
Opladnings­
temperaturom­
råde
Fra 0 °C til 50 °C
(32 °F til 122 °F)
0,28 oz. (7,9 g)
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz trådløs
kommunikationsprotokol
Vægt (inkl.
bånd og
gummimel­
lemstykke)
GPS-modtager
Højfølsom indbygget
GPS-modtager
Bånd
(tætningsringe)
Højdemåler
Indbygget barometrisk
højdemåler
To størrelser:
• 1,3 × 1,5 × 0,9
tommer AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9
tommer AS568-131
Bemærk: Brug kun
udskiftningsbånd af
EPDM-gummi (ethylenpropylen-dien-monomer).
Gå til http://buy.garmin
.com, eller kontakt din
Garmin-forhandler.
Edge 500 Brugervejledning
49
Appendiks
Specifikationer for pulssensor
Specifikationer for pulssensor
Fysisk størrelse
(B × H × D)
13,7 × 1,3 × 0,4 tommer
(34,7 × 3,4 × 1,1 cm)
Driftstemperatur
Vægt
1,6 oz. (44 g)
Vandtæthed
32,9 fod (10 m)
Rækkevidde
Ca. 9,8 fod (3 m)
Batteri
CR2032 (3 V) perklorat­
materiale, kan udskiftes
af brugeren – særlig
håndtering kan være
nødvendig.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Fra -10 °C til 50 °C
(14 °F til 122 °F)
Bemærk: I koldt vejr
skal du bære passende
tøj, så pulssensorens
temperatur holdes
i nærheden af din
kropstemperatur.
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz trådløs
kommunikationsprotokol
Batterilevetid
50
Ca. 3 år (1 time pr. dag)
Specifikationer for GSC 10
Fysisk størrelse
(B × H × D)
2,0 × 1,2 × 0,9 tommer
(5,1 × 3,0 × 2,3 cm)
Vægt
0,9 oz. (25 g)
Vandtæthed
IPX7
Rækkevidde
Ca. 9,8 fod (3 m)
Edge 500 Brugervejledning
Appendiks
Specifikationer for GSC 10
Batteri
Batterilevetid
Driftstemperatur
Radiofrekvens/
protokol
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
Ca. 1,4 år
(1 time pr. dag)
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
Fra -15 °C til 70 °C
(5 °F til 158 °F)
20 × 1,75
1515
2,4 GHz trådløs
kommunikationsprotokol
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
CR2032 (3 V) perklorat­
materiale, kan udskiftes
af brugeren – særlig
håndtering kan være
nødvendig.
Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Hjulstørrelse og -omkreds
Hjulstørrelsen er markeret på begge
sider af dækket. Hvis du vil ændre
cykelprofilen, kan du se på side 43.
Edge 500 Brugervejledning
51
Appendiks
Hjulstørrelse
L (mm)
Hjulstørrelse
L (mm)
26 × 7/8
1920
27 × 1-1/4
2161
26 × 1(59)
1913
27 × 1-3/8
2169
26 × 1(65)
1952
650 × 35A
2090
26 × 1,25
1953
650 × 38A
2125
26 × 1-1/8
1970
650 × 38B
2105
26 × 1-3/8
2068
700 × 18C
2070
26 × 1-1/2
2100
700 × 19C
2080
26 × 1,40
2005
700 × 20C
2086
26 × 1,50
2010
700 × 23C
2096
26 × 1,75
2023
700 × 25C
2105
26 × 1,95
2050
700 × 28C
2136
26 × 2,00
2055
700 × 30C
2170
26 × 2,10
2068
700 × 32C
2155
26 × 2,125
2070
700C lukket ring
2130
26 × 2,35
2083
700 × 35C
2168
26 × 3,00
2170
700 × 38C
2180
27 × 1
2145
700 × 40C
2200
27 × 1-1/8
2155
52
Edge 500 Brugervejledning
Appendiks
Aktivitetsniveauer
Hvor aktiv er du?
Hvor tit træner du?
Hvor længe træner du?
0
Ingen motion
-
-
1
Lejlighedsvis, let
motion
En gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
5
Regelmæssig motion
og træning
15 til 30 minutter
En gang om ugen
Ca. 30 minutter
2 til 3 gange om ugen
Ca. 45 minutter
45 minutter til 1 time
6
1 til 3 timer
7
8
Daglig træning
9
10
3 til 5 gange om ugen
3 til 7 timer
Næsten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
Mere end 15 timer
Oplysningerne om aktivitetsniveau kommer fra Firstbeat Technologies Ltd.,
og dele af dem er baseret på Jackson et al. "Prediction of Functional Aerobic
Capacity Without Exercise Testing," Medicine and Science in Sports and
Exercise 22 (1990): 863–870.
Edge 500 Brugervejledning
53
Appendiks
Fejlsøgning
Problem
Løsning
Knapperne reagerer
ikke. Hvordan nulstiller
jeg Edge?
Tryk på og hold POWER, MENU og RESET nede samtidig for at
nulstille Edge.
Bemærk: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Jeg vil slette alle
brugerdata fra min
Edge.
1. Sluk for din Edge.
2. Tryk på og hold POWER og RESET nede, indtil meddelelsen
vises.
3. Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Bemærk: Denne proces sletter alle brugerindtastede
‑oplysninger, men den sletter ikke din historik.
Min Edge modtager
ikke satellitsignaler.
1. Tag din Edge med ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
2. Tænd for din Edge.
3. Stå stille i flere minutter.
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Lad batteriet til Edge aflade helt, og oplad det herefter helt (uden at
afbryde opladningen).
Batteriet holder ikke ret
længe.
Reducer tiden med baggrundslys (side 41).
Hvordan ved jeg, at
min Edge er i USBlagerenhedstilstand?
Der vises et nyt flytbart diskdrev under Denne computer på
Windows-computere eller en monteret disk på Mac-computere.
54
Edge 500 Brugervejledning
Appendiks
Problem
Løsning
Min Edge er sluttet
til computeren, men
den vil ikke gå i
lagerenhedstilstand.
Du har muligvis indlæst en ødelagt fil.
1. Kobl Edge fra computeren.
2. Sluk for din Edge.
3. Tryk på og hold MENU nede, mens du slutter Edge til din
computer.
Bliv ved med at trykke på MENU i 10 sekunder, eller indtil Edge
går i lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen
over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows
have problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin-drev.
Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevene.
Min banefil er blevet
omdøbt.
Du kan indlæse filer af typen load .tcx og .crs på Edge. Når du
vælger en bane, konverteres filen til en .fit-banefil.
Nogle af mine data
findes ikke i min
historik for Edge.
Når hukommelsen på Edge er fuld, kan den ikke længere registrere
data. Du bør regelmæssigt overføre data til din computer for at
undgå tab af data.
Jeg skal have udskiftet
båndene til beslaget.
Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin-forhandler.
Køb kun bånd, der er fremstillet af EPDM-gummi.
Edge 500 Brugervejledning
55
Indeks
Indeks
A
aktivitetsniveauer 43, 53
alarmer 9
ANT+-sensorer 6, 20–32
fejlfinding 31
Auto Lap 10, 11
Automatisk rullefunktion 12
Auto Pause 12
avanceret lagring 34
B
baggrundslys 41, 48
bånd 3, 49, 55
batteri 54
opladning 1
spare på 41
brugerdefinerede
datafelter 37–40
brugerprofil 43
C
cykelholder 2, 49
cykelprofiler 43, 44
Cykelskift 44
56
D
dækstørrelse 43
datafelter 38–41
dataoptagelse 34
distance
datafelter 38
distancealarmer 9
E
egermagnet 26
energi
alarmer 10
datafelter 38
dataoptagelse 34
meter 30
zoner 30
enheds-ID 47
etaper 13–19
indlæse 35
F
fart
datafelter 39
zoner 44
fejlfinding 31, 54
filer
indlæse 35
slette 36
første opsætning 4, 42
G
Garmins produktsupport 47
GPS
indstillinger 45
nøjagtighed 38
siden satellit 45
GSC 10 28, 50
batteri 29
Installere 25
H
hastighed- og
kadencesensor 50
historik 33, 55
overføre 8
slette 34
visning 33
hjulstørrelser 43, 51
højde
datafelter 39, 40
punkter 46
I
ikoner 4
indlæsning af data 35
Edge 500 Owner’s Manual
Indeks
indlæsning af filer 35
indstillinger 37
installation af Edge 2
K
kadence
alarmer 10
datafelter 39
træning 28
kalibrering af din
energimåler 30
kaloriealarmer 9
kalorier 39
knapper 5
L
lagring af dine data 7, 19
litiumionbatteri 1, 48
lodret fart 39
M
modtagelse af
satellitsignaler 6, 54
montere 2, 49
N
nulstilling af Edge 54
Edge 500 Owner’s Manual
O
opdater software 47
opladning af Edge 1
optagelseshistorik 7
overføre data 8, 35
P
parring af ANT+-sensorer 6,
20
pedalmagnet 26
produktregistrering 47
produktsupport 47
profil
bruger 43
cykel 43
puls
alarmer 9
datafelter 39
indstillinger 22
zoner 22–24
pulssensor
batteri 24
bruge 22
montering 21
specifikationer 50
R
registrering 47
rydde brugerdata 54
S
satellitsignaler 45
indsamler data 6
sensorer, parre 6
slette
filer 36
historik 34
software
opdateringer 47
version 47
specifikationer 48
startmeddelelse 42, 44
stigning 40
T
tætningsringe (bånd) 49
tekniske specifikationer 48
tid
alarmer 9
datafelter 41
zoner og formater 42
tid på pause 12
tilbehør 48
57
Indeks
timer 7, 33
toner 41
træning
indendørs 45
træning med din Edge 9
træningsture 16–19
indlæse 35
U
USB 2, 8, 35, 54
V
vejrhætte 2, 8, 35
Virtual Partner 13, 15
Z
zoner
energi 30
puls 22–24
58
Edge 500 Owner’s Manual
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
December 2012
Delnummer 190-01071-36 Rev. D
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising