Garmin | Edge® 500 | Garmin Edge® 500 Ръководство на притежателя

Garmin Edge® 500 Ръководство на притежателя
Ръководство
EDGE® 500
GPS ХРОНОМЕТЪР ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
© 2010 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Всички права са запазени. Освен ако не е
изрично посочено, никаква част от това
ръководство не бива да се възпроизвежда,
копира, предава, разпространява, сваля или
съхранява във какво да е хранилище и за каквато
и да е цел без разрешението на Garmin. Garmin
Ви позволяват да притежавате единствено
копие на това ръководство на твърд диск или
друго електронно устройство за съхранение
или пък напечатано копие на ръководството.
Разпространяването на това ръководство е строго
забранено.
Информацията в този документ е обект на
промяна без известяване. Garmin запазват
правото си да променят или подобряват
продуктите си и да правят промени в
съдържанието без да се задължават да съобщават
никоя личност или организация за подобни
промени или подобрения. Моля, посетете
уеб-сайта на Garmin (www.garmin.com) за
текущи подобрения (“ъпдейти”) и допълнителна
информация относно употребата и работата с
този и други продукти на Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Garmin®, Garmin Training Center®, Auto Pause®,
Auto Lap®, Virtual Partner®, Edge®, са търговски
марки на Garmin Ltd. или филиалите му,
регистрирани в USA и други държави. Garmin
Connect™, GSC™, ANT™, и ANT+™ са търговски
марки на Garmin Ltd. или филиалите му. Тези
търговски марки не могат да бъдат ползвани без
изричното съгласие на Garmin.
Windows® е регистрирана търговска марка
на Microsoft Corporation в US и/или други
държави. Mac® е регистрирана търговска марка
на Apple Computer, Inc. Firstbeat и Analyzed by
Firstbeat са регистрирана или нерегистрирана
търговска марка на Firstbeat Technologies Ltd.
Други търговски марки и търговски имена са
притежание на техните собственици.
Съдържание
Стартиране.......................... 1
За Батерията............................. 1
Монтиране................................. 2
Вкючване................................... 4
Свързване със Сателит............ 6
ANT+ Сензори........................... 6
Данни и Програми..................... 7
Запис на Данни......................... 7
Използване на безплатни
Програми................................. 7
Трансфер на Данни към
Компютър . ............................. 8
Настройки............................ 9
Предупреждения....................... 9
Фиксирана обиколка
зададена по Разстояние...... 10
Фиксирана обиколка
зададена по Позиция............11
Edge 500 Ръководство за работа
Автоматична Пауза................. 12
Функция Auto Scroll................. 12
Курсове.................................... 13
Тренировки.............................. 16
ANT+ Сензори................... 20
Свръзване на ANT+ към
Edge....................................... 20
Пулсомер................................. 21
Употреба на Пулсомера......... 22
Зони на Пулс........................... 23
Подмяна на Батерията на
Пулсомера............................ 24
Инсталиране на GSC 10......... 25
Работа с GSC 10..................... 28
Подмяна на Батерията на
GSC 10.................................. 29
Други ANT+ Сензори............... 30
ANT+ Проблеми...................... 31
Данни................................. 33
Преглед на Данни................... 33
iii
Преглед на Данни за Време и
Дистанция............................. 34
Изтриване на Данни............... 34
Записване на Данни............... 34
Зони на Скорост...................... 44
GPS Настройки....................... 45
Настройки на Точки Коти........ 46
Управление на Данни...... 35
Регистрация на Уреда............ 47
За Edge.................................... 47
Обновяне на Софтуера.......... 47
Контакт с Garmin..................... 47
Осветление на Дисплея......... 48
Допълнителни Аксесоари...... 48
Характеристики....................... 48
Размери на Велосипеда......... 51
Зони на Активност.................. 53
Разрешаване на Проблеми.... 54
Свръзване с USB кабел. ....... 35
Копиране на Файлове............. 35
Изтриване на Файлове........... 36
Функции............................. 37
Персонализиране на Полета
Данни..................................... 37
Полета Данни.......................... 38
Промяна на Системните
Функции................................. 41
Промяна на Настройките на
Вашия Профил..................... 43
Настройки на Колоездачния
Профил................................. 43
Промяна на Велосипеда........ 44
Бърз Старт.............................. 44
iv
Поддръжка........................ 47
Edge 500 Ръководство за работа
Стартиране
Стартиране
 ВНИМАНИЕ
Винаги си консултирайте с
Вашия лекар, преди да започнете
тренировки. Погледнете Important
Safety and Product Information за да
се запознаете с важна информация,
око експлоатирането на уреда.
Когато ползвате Edge® за първи път,
следвайте следните стъпки:
1.
2.
3.
4.
5.
Заредете Edge (стр. 2).
Монтирайте Edge (стр. 2).
Включете Edge (стр. 4).
Локализирайте (стр. 6).
Свържете ANT+™ сензорите
(стр. 6).
6. Тренирайте (page 7).
7. Запазете данните от тренировката
(стр. 7).
Edge 500 Ръководство за работа
8. Използвайте програмите Garmin
Connect™ или Garmin Training
Center® (стр. 7).
9. Прехвърлете данните на Вашия
компютър (стр. 8).
За Батерията
 Внимание
Продуктът съдържа lithium-ion
батерия. Погледнете Important Safety
and Product Information за да се
запознаете с важна информация, око
експлоатирането на уреда.
Edge се захранва от вградена
lithium-ion батерия, която можете да
презареждате с AC адаптора и USB
кабела, включени в комплекта.
важно: Edge няма да се зареди
качествено, когато външната
температура е извън тези граници
32°F to 122°F (0°C to 50°C).
1
Стартиране
Зарежданe
внимание
За да предотвратите появата
на корозия по mini-USB погта,
изсушете преди включване към
компютъра.
1. Включете адаптора към 220 V
волтовата мрежа.
2. Издърпайте предпазителя на
mini-USB порта.
3. Включете малкият край на кабела
към mini-USB порта на уреда а
големия към адаптора.
За връзка с компютър, погледнете
стр. 8.
4. Зареждайте уреда не по малко от
3 часа преди употреба.
Напълно заредена батерията
издържа до 18 часа в работен режим,
преди презареждане.
Монтиране
За най-добър сигнал от сателит,
монтирайте стойката така че горната
част на уреда да е ориентирана към
небето. Монтираите на кормилото
(стр. 3) .
Фиксатори
Mini-USB пота е под
предпазителя
2
1. Изберете подходящо, безопасно и
сигурно място за монтиране, без
да пречи на управлението.
Edge 500 Ръководство за работа
Стартиране
2. Поставете гумата между
кормилото и стойката.
Гумата пасва идеално с
фиксаторите и формата.
3. Поставете стойката на
кормилото.
4. Прикрепете стойката чрез
пристягане със клик лентите.
Гума
5. Напаснете и вкарайте уреда в
стойката.
6. Притиснете и завъртете на 90
гадуса в желаната посока.
Фиксатори
на стойката
Edge Монтиран на
Кормилото
Откачане
1. Завъртете уреда на 90 градуса.
2. Издърпайте.
клик ленти
Edge 500 Ръководство за работа
3
Стартиране
Вкючване
Натиснете и задръжте бутона
POWER t.
Конфигуриране
При първо вкючване на уреда, ще
бъдете подканени да конфигурирате
системните настроики и Вашия
профил.
• Следвайте стъпките за да
завършите настройването.
• Използвайте ▼ или ▲ за
да изберете желаната от Вас
настройка.
• Натиснете ENTER за
подтвърждение.
4
Икони
Ниво назаряд ня Батерията
Включен GPS, приемане
на сигнал.
Изключен GPS.
Активен Монитор за
следене на пулс.
Активен сензор за Скорост
и Каданс.
Активно Изчисляване на
Натоварване.
Edge 500 Ръководство за работа
Стартиране
Бутони
Всеки бутон на Edge има множество
функции.
Бутони
Функция
POWER/
LIGHT
За вкючване и
изключване на уреда,
натиснете и задръжте
бутона POWER.
Натиснете LIGHT за да
вкючите осветлението
на екрана. Натиснете
произволен бутон за да
остане осветено за още
15 секунди.
Edge 500 Ръководство за работа
BACK
Натиснете BACK за
откъс или връщане на
зад в менюто
START/
STOP
Натиснете START/STOP
за стартиране и спиране
на таймера.
▼▲
Натиснете ▼ или
▲ за избор на меню.
Натиснете и задръжте
▼ или ▲ за бързо
прелистване.
LAP/RESET
Натиснете LAP за нова
обиколка.
Натиснете и задръжте
RESET зануляване на
времето.
PAGE/
MENU
Натиснете PAGE за др.
страници.
Натиснете и задр. MENU
за смяна на режима.
ENTER
Натиснете ENTER за
подтвърждение .
5
Стартиране
Свързване със Сателит
Може да отнеме от 30 до 60 секунди,
в зависимост от условията.
1. Отидете на открито място.
2. Горната част на уреда трябва да
гледа към небето.
3. Изчакайте докато сигнала бъде
установен .
Не се движете докато екрана за
търсене на сигнал не изчезне.
ВАЖНО: За да изключите
приемането на GPS сигнал и за да
използвате уреда на закрито вижте
стр. 45.
6
ANT+ Сензори
ВАЖНО: Ако не използвате
ANT+ сензори за връзка, може да
пропуснете тази настройка.
За да използвате ANT+ сензор
докато тренирате трябва да
инсталирате и свържете сензора към
уреда Edge.
• За свръзване на Монитор за
следене на Пулс, вижте стр. 21.
• За свръзване на GSC™ 10 сензор
за скорост и каданс вижте стр. 25.
• За други ANT+ сензори, вижте
стр. 30, според упътването
дадено от производителя, и
посетете www.garmin.com
/intosports.
Edge 500 Ръководство за работа
Стартиране
Данни и Програми
Запис на Данни
1. Натиснете и задр.MENU за
достъп до хронометъра.
Използване на
безплатни Програми
Преди да започнете да записвате
данни трябва да имате GPS сигнал
(стр. 6).
Натиснете и задр. RESET за
запис на тренировката и начало
на нова.
Garmin предлага две програми за
запис, преглед и анализиране на
събраните данни от тренировките:
2. Натиснете START за начало на
тренировката.
Данни се записват само докато
хронометъра е стартиран.
3. За край на тренировката,
натиснете STOP.
Edge 500 Ръководство за работа
• Garmin Connect нужта е
постоянна Интернет Връзка.
• Garmin Training свободна за
безплатно инсталиране на
компютър.
1. Посетете www.garmin.com
/intosports.
2. Следвайте интрукциите за да
инсталирате програмите.
7
Стартиране
Трансфер на Данни
към Компютър
1. Свържете USB кабела с USB
порта на компютъра.
2. Издърпайте предпазителя и
откриите USB порта.
4. Стартирайте Garmin Connect
(http://connect.garmin.com), или
Garmin Training Center.
5. Следвайте инструкциите
заложени в програмата.
Mini-USB порта,
под предпазител
3. Включете малкият край на
кабела към mini-USB порта на
уреда.
8
Edge 500 Ръководство за работа
Тренировка с Edge
Настройки
Предупреждения
Можете да тренирате със зададени:
време, разстояние, калории, пулс,
натоварване.
Предупреждение за Време,
Разстояние и Калории.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training > Alerts.
3. Изберете Time Alert, Distance
Alert, или Calorie Alert.
4. Задайте режим активирано.
5. Въведете желаното време,
разстояние или калории.
6. Готово за тренировка.
Всеки път когато превишите
зададените стойности, ще чуете
звуков сигнал и ще видите
съобщение на дисплея.
Edge 500 Ръководство за работа
важно: За да включите звуков
сигнал на съобщенията, вижте
стр. 41.
Специализирани
Предупреждения
Ако имате допълнително пулсомер
или GSC 10 сензор, или друг
ANT+ синзор, можете да въведете
специални предупреждения.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training > Alerts.
3. Изберете опция:
• Задайте HR Alert за да
зададете максимално и
минимално ниво на сърдечния
ритъм (удара в минута).
важно: Повече информация
за зоните на натоварване и
настройките им, вижте
стр. 22.
9
Тренировка с Edge
• Селектирайте Cadence Alert
и задайте бърз и бавен ритъм
на обороти. (Обороти на
манивелата в минута).
• Селектирайте Power Alert
и задайте максимално и
минимално натоварване във
Ватове [W].
4. Готово за тренировка.
Всеки път когато превишите
зададените стойности на Пулс,
Каданс или Натоварване ще
чуете звуков сигнал и ще видите
съобщение на дисплея.
важно: За да включите звуков
сигнал на съобщенията, вижте
стр. 41.
10
Фиксирана обиколка
зададена по Разстояние
Използвайте Auto Lap® за да
зададете автоматично фиксиране
на обиколката според зададено
разстояние. Тази функция е полезна
за сравняване на ефективността Ви
в различни части от тренировката
(Пример: на всеки 10 километра).
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Settings > Bike
Settings > Auto Lap.
3. В менюто Auto Lap Trigger
изберете By Distance.
4. Въведете стойност.
5. Персонализирайте полетата с
данни (стр. 37).
6. Готово за тренировка.
Edge 500 Ръководство за работа
Тренировка с Edge
Фиксирана обиколка
зададена по Позиция
Използвайте Auto Lap за
автоматично фиксиране на
обиколката по зададена позиция.
Тази функция е полезна за
сравняване на ефективността Ви
в различни части от тренировката
(Пример: при дълъг спринт).
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Settings > Bike
Settings > Auto Lap.
3. В менюто Auto Lap Trigger
изберете By Position.
4. Въведете позиция:
• Селектирайте Lap Press Only
за стартиране на хронометъра
при натискане на LAP и за
спиране на обиколката при
преминаване през същото
място.
Edge 500 Ръководство за работа
• Селектирайте Start And Lap
за стартиране на хронометъра
с начало Вашата GPS локация
в момента на натискането
START и на всяко място по
време на тренировка, когато
натиснете LAP.
• Селектирайти Mark And Lap
за стартиране на хронометъра
по зададена GPS локация,
зададена преди тренировката,
и на всяко място когато
натиснете LAP.
5. Персонализирайте полетата с
данни (стр. 37).
6. Готово за тренировка.
важно: По време на тренировка,
използвайте опцията By Position
за стартиране на обиколка, от
всяка записана точка по време на
движението.
11
Тренировка с Edge
Автоматична Пауза
Използвайте Auto Pause за
паузиране на хронометъра когато
спрете за почивка, или паднете
много под зададените от Вас
стойности . Функцията е полезна
когато имате чести спирания или
почивки.
®
важно: Докато сте в Пауза, не се
записват данни.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Settings > Bike
Settings > Auto Pause.
3. Изберете Опция:
• Задайте Off.
• Задайте When Stopped за авт.
паузиране на хронометъра
докато не се движите.
• Задайте Custom Speed за авт.
паузиране на хронометъра,
когато паднете под зададени
стойности.
12
4. Персонализирайте полетата с
данни (стр. 37).
За общото време (от натискането
на START до RESET), задайте
поле с данниTime - Elapsed.
5. Готово за тренировка.
Функция Auto Scroll
Използвайте функцията Auto Scroll
за да виждаде всички полета с данни
прелиствайки се автоматично едно
след друго.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Settings > Bike
Settings > Auto Scroll.
3. Задайте скорост на прелистване:
Slow, Medium, или Fast.
4. Готово за тренировка.
Полетата с данни се прелистват
автоматично. За ръчно
прелистване натиснете PAGE .
Edge 500 Ръководство за работа
Тренировка с Edge
Курсове
Курсовете ви позволяват да
тренирате на базата на предишна
тренировка. Можете да следвате
курса и да доближите или подобрите
резултатите от предишната
обиколка. Пример: ако предишната
обилколка е измината за 30 минути,
Вие ще тренирате с Virtual Partner®
опитвайки се да паднете под 30
минути.
Garmin препоръчва ползването
на Garmin Connect или Garmin
Training Center (стр. 7) за създаване
на Курсове, след което да ги
прехвърлите на Вашия Edge
(стр. 35).
Точки от Курса
Трябва да ползвате Garmin Training
Center за да добавяте точки в
желания курс. Можете да добавите
точки или места, които искате да
Edge 500 Ръководство за работа
запаметите, както и водни обекти и
разстояние до определени места.
Създаване на Курсове
Преди да създадете курс, трябва
да имате запаметенни GPS данни
от предишна тренировка на вашия
Edge.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training > Courses
> New.
3. Изберете базовата тренировка за
създаване на курс.
Edge създава автоматично име на
новия курс.
4. Изберете курс от листа.
5. Изберете Edit Course за да го
преименувате.
6. В горното поле въведе описание
на курса (Пример: 18km_
Spuskane).
13
Тренировка с Edge
Стартиране на Курс
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training >
Courses.
3. Изберете курс от листа.
4. Изберете опция:
• Задайте Do Course.
• Задайте Map за да видите
курса, и се върнете с BACK в
менюто с различните курсове.
• Задайте Profile за да видите
настройките на профила, и се
върнете с BACK в менюто с
различните курсове.
5. Натиснете START.
Записа на данни продължава
дори когато се отклоните от
курса. Съобщението “Course
Complete” се показва когато
финиширате зададение курс.
6. Готово за тренировка.
14
7. Натиснете PAGE за данни:
Edge 500 Ръководство за работа
Тренировка с Edge
Извън Курса
Можете да зададете загряване,
преди да започнете курса. Натиснете
START за да стартирате курса,
докато загрявате. Стойте настрана
от пътя на курса докато загрявате.
Когато сте готови насочете се към
курса. Когато навлезнете в пътя
на курса ще видите автоматично
съобщение “On Course”.
важно: Веднага, след като
натиснете START, Вашия Virtual
Partner стартира селектирания курс,
без да ви чака да загрявате.
Edge 500 Ръководство за работа
Аз
Виртуален
Партньор
Ако стоите далеч от магшрута на
курса ще видите съобщение “Off
Course”. Вижте картата на курса или
която и да е точка от него, за да се
върнете обратно в избрания маршрут
на курса.
15
Тренировка с Edge
Промяна ня Скороста та
Курса
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training >
Courses.
3. Изберете курс от листа.
4. Задайте Do Course.
5. Натиснете LIGHT.
6. Ползвайте▼ или ▲за
да коригирате времето за
изпълнение на курса.
Пример: за да подобрите времето
си с 20%, въведете скорост
на курса 120%. Вие ще се
състезавате срещу Virtual Partner
за да финиширате 30-минутен
курс за 24 минути.
Спиране на Курс
Натиснете и задр. MENU,
изберете Training > Stop Course.
16
Изтриване на Курс
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training >
Courses.
3. Селектирайте курса.
4. Задайте Delete Course > Yes.
Тренировки
Можете да използвате Edge за да
си създадете тренировки по Ваше
желание, със различни изисквания
към разстояние, скорост, брой
обиколки и др. След като създадете
тренировка можете да използване
тпограмите Garmin Connect и Garmin
Training Center за да следите как
и преминала всяка тренировка,
да ги подреждате по дни, месеци.
Можете да планирате и по сложни
тренировки, след което да ги
прехвърлите в памитта на Edge.
Edge 500 Ръководство за работа
Тренировка с Edge
Създаване на Тренировка
Garmin препоръчва да ползвате
Garmin Connect или Garmin
Training Center (стр. 7) за създаване
на тренировка, след което до ги
прехвърлите в Edge (стр. 35).
Също така можете да си направите
тренировка директно в Edge.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Селектирайте Training >
Workouts > New.
3. Въведе желаното име на
тренировката (Пример:, SPRINT_
VITOSHA).
4. Селектирайте Add New Step.
5. Изберете Duration за задаване на
начина на изчисляване.
Пример: Изберете Distance и
посочете желаната дължина.
Ако изберете Open, можете да
натиснете LAP за да завършите
преди края на тренировката.
Edge 500 Ръководство за работа
6. Ако е необходимо въведе
стойност в полето Duration.
7. Изберете Target за да изберете
вашата цел на тренировката.
Пример: Изберете Heart Rate и
задайте желана стоиност на пулса
по време на тренировката.
8. Ако е необходимо, изберете или
въведете ограничения.
Пример: Можете да окажете една
от зоните на пулса за работна,
винаги когато падне или се
покачи пулса Ви ще чувате звуков
сигнал..
9. Ако е необходимо задайте Yes в
Rest Lap полето.
Докато си почивате записванито
на данни продължава.
10. Натиснете BACK за да
продължите настройването.
11. Повторете точки 4–9 за да
добавите нова стъпка.
17
Тренировка с Edge
Повтаряне на Тренировки
За да можете да повторите някоя от
стъпките в тренировката, трябва да
има поне една създадена такава, в
съответната тренировка.
1. Изберете Add New Step.
2. В полето Duration изберете
опция.
• Изберете Repeat за да
повторите стъпките веднъж
или повече.
• Изберете Repeat Until за
да повторите стъпката за
определена настройка.
3. В полето Back To Step посочете
желана стъпка за повторение.
4. Ако сметнете за необходимо
задайтеYes в полето Rest Lap.
5. Натиснете BACK за да
продължите .
18
Стартиране на Тренировка
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Training > Workouts.
3. Изберете Тренировка.
4. Селектирайте Do Workout.
5. Натиснете START.
6. Готово за трениране.
7. Натиснете PAGE за данни:
След като започнете тренировката
уреда показва всички полета с
желаните от Вас данни, както и
моментната им стойност. Ще чуете
звукав сигнал, когато приключите
с тренировката. Ще видите
съобщение, което отброява колко
време Ви остава до следващата
тренировка.
Прекратяване
Натиснете LAP зя предварително
прекратяване.
Edge 500 Ръководство за работа
Тренировка с Edge
Спиране на Тренировка
1. Натиснете STOP за спиране.
2. Натиснете и задр. RESET за
запис на данни и зануляване на
хронометъра.
Обработка но Тренировките
Можете да ги преглеждате с Garmin
Connect, Garmin Training Center, или
директно от Edge. Ако редактирате
директно от Edge, вашите промени
може да са временни. Garmin
Connect и Garmin Training Center
капират и запаметяват абсолютно
всички данни от тренировката.
Редактирането от Edge, може да
доведе до прекопиранни на данни в
Garmin Connect или Garmin Training
Center. За постоянни примени
в тренировката редактирайте с
Garmin Connect или Garmin Training
Center след което ги прехвърляите в
паметта на Edge.
Edge 500 Ръководство за работа
Обработка на Тренировките
директно от Edge
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Training > Workouts.
3. Изберете тренировка.
4. Изберете Edit Workout.
5. Изберете стъпката.
6. Изберете Edit Step.
7. Направете желаните промени и
натиснете BACK.
8. Натиснете отново BACK за запис
и изход.
Изтриване на Тренировка
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Training > Workouts.
3. Изберете тренировка.
4. Изберете Delete Workout > Yes.
19
ANT+ сензори
ANT+ Сензори
Edge работи със следните ANT+
сензори:
• Сензор за следене на пулс
(стр. 21)
• Сензор за слезене на скорост и
каданс GSC 10 (стр. 25)
• Други ANT+ сензори (стр. 30)
Информация за закупуването на
сензори посетете:
http://buy.garmin.com.
Свръзване на ANT+ към
Edge
• Доближете Garmin уреда на не
повече от (3 m) от ANT+ сензора.
• След като свържете сензора
с Вашия Garmin, всеки
следващ път когато активирате
ANT+ сензора, и включите
уреда, сензора ще се свръзва
автоматично. Свръзването и
преминаването в работен режим
ще отнема няколко секунди.
• Веднъж свързан, вашият Garmin
ще приема информация само и
единтвено от свързания сензор,
сега вожете да се доближите до
дгури сензори без да се омешват
един с друг.
• Бъдете сигурни че ANT+ сензора
е съвместим с Вашия Garmin
Edge.
• Преди свръзване на ANT+ сензор
с Garmin уред, се отдалечете на
повече от10 m от други ANT+
сензори.
20
Edge 500 Ръководство за работа
ANT+ сензори
Пулсомер.
Сложете монитора за следене на
пулс директо върху кожата, на
гръдния кош. Стегнете за да не се
исхлузи по време на тичане
1. Завъртете зъбъ перпендикулярно
на слота.
Зъб
Еластична лента
Слот
Лицева Част
Електроди
2. Мушнете през слота.
3. Навлажнете електродите от
задната страна монитора, за да
направите сигурна връзка между
кожата и сензораr.
4. Прекарайте каишката през така
че да обиколи целия гръден кош,
след което закопчайте в дгугия
край на сензора.
Логото Garmin трябва да е
лицевата част.
След като сложите сензора, той е
готов за свръзване и събиране на
данни.
Задна Част
Edge 500 Ръководство за работа
21
ANT+ сензори
Употреба на Пулсомера
За по-точна информация за
изхабените калории по време на
тренировка, задайте максимален
пулс, пулс в покой, и зоните на пулс
използвайки Garmin Connect или
Garmin Training Center.
1. Вкбючете Edge.
2. Доближете Edge на (3 m) от
монитора за следене на пулс.
3. Натиснете и задр MENU.
4. Изберете Settings > Bike Settings
> Heart Rate > ANT+ HR.
5. Изберете Yes > Rescan.
6. Натиснете BACK за връщане в
основното меню.
Когато се установи връзка, ще
чуете сигнал и ще видите иконата
обозначаваща активната
връзка с пулсомера.
7. Настройка на полетата с данни
(стр. 37).
22
8. Готово за тренировка.
ВАЖНО Ако данните за пулса не се
покажат, или получавате хаотични
измервания, свалете пулсомера,
навлажнете, сложете отново и
стегнете (стр. 31).
Зони на Пулс
Уреда използва информацията
от вашия профил, за да избере
подходящата зона за вас.
1. Натиснете и задр MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> Heart Rate > HR Zones.
важно: Натройте, максималния
пулс, пулса в покой, и зоните на пулс
използвайки Garmin Connect или
Garmin Training Center. (стр. 8).
Edge 500 Ръководство за работа
ANT+ сензори
Зони на Пулс
1
% от
Усилия
Максималния
пулс на
натоварване или
пулса в почивка
50% до 60%
Релаксиращо, лек спринт.
2
60% до 70%
3
70% до 80%
4
80% до 90%
Бързо темпо, ускорено дишане. Гранично натоварване на
тялото, висока скорост.
5
90% до 100%
Много бързо темпо
невъзможно за поддържане
дълго време, затруднено
дишане.
Удобни темпо, слабо-дълбоко
дишане.
Умерено темпо, учестено
дишане
Edge 500 Ръководство за работа
Предимства
Начало ниво на аеробна
тренировка.
Възстановително темпо,
тренировка.
Усилено натоварване на
тялото.
Усещане за силна
физическа умора, мощно
натоварване.
23
ANT+ сензори
Важно за Пулсомера
 Внимание Консултирайте се със специалист
кардиолог и Вашия личен треньор за
определяне на Вашата Зона на Пулс.
Много атлети използват Зоните
на Пулс за наблюдение на тяхната
физическа готовност, и съответно
за нейното подобрение. Зоните
на пулс се определят от ударите в
минута. Петте общоприети зони на
сърдечната честота са номерирани
от 1 до 5 по увеличаване на
интензивността.
С какво помагат Зоните на
Пулс? Те помагат за следенето
на натоварването и предоставят
въжможност за подобряване
на физическата издражливост,
тренирайки според тях:
• Тренирайки в определена
зона, можете да подобрите
физическата си сила.
• Знаейки Вашата зона, ще се
предпазите от претоварване и
наранявания.
Подмяна на Батерията
на Пулсомера
Пулсомера работе със CR2032
сменяема батерия.
важно: Свържете се с местния
отдел за отпадъци, изхвърлете на
подходящо място. Това е опасен
отпадък!
1. Намерете кръглия капак, от
вътрешната страна на пулсомера.
• Вашата сърдечна честота е много
важна за тренировките.
24
Edge 500 Ръководство за работа
ANT+ сензори
2. Използвайте монета, завъртете
обратно на часовниковата
стрелка докато обозначението не
се изравни с надписа OPEN.
3. Извадете капака и батерията.
4. Изчакайте 30 секунди.
5. Поставете новата батерия с
положителната страна нагоре.
важно: Иномавайте да не
повредите или загубите О образния пръстен.
6. Използвайте монета, за да
затворите, завъртете в посока на
часовниковата стрелка, докато
обозначението не се изравни с
надписа CLOSE.
Edge 500 Ръководство за работа
Инсталиране на GSC 10
И двата магнита трябва да бъдат
поставени в съответствие с техните
ондикатори, за да бъде възмжно
събирането на данни.
1. Постанете GSC 10 за задната
рамка (от страната обратна на
веригата).
важно: Поставете гумичката
межди GSC 10 и рамката, за да
получите добро захващане.
25
ANT+ сензори
Бутон
Reset
Стяга
Индикатор
Индикатор
Стяги
GSC 10 закрепен
на рамката
2. Закрепете GSC 10 към рамката,
стегнете стягите.
3. Прикрипете магнита към педала,
стегнете със стягата.
Магнита на педала трябва да е на
разстояние до5 mm от GSC 10.
Индикаторната линия ня магнита,
трябва да е срещу индикаторната
линия на индикатора на GSC 10.
26
Магнитен, индикатор
на педала
4. Развийте магнита за спицата от
пластмасовата част. .
5. Поставете магнита между
спицитер докато се напаснат,
и завийте пластмасата за да
стегнете.
Магнита за спиците трябва да се
изравни със сензора на GSC 10,
коригирайте разстоянието, като
придвижите рамото по-близо
до спиците. Следете сензорните
линии.
Edge 500 Ръководство за работа
ANT+ сензори
Сензорна линия
на рамото
Магнит на
спицитеt
GSC 10
Магнит
на педала
GSC 10 закрепен с
магнитите
6. Разхлабете винта на сензорното
рамо.
7. Преместете сензора на 5 mm от
магнита на спиците.
Можете леко да наклоните
GSC 10 за по-добър контакт с
магнитите.
Edge 500 Ръководство за работа
8. Натиснете Reset бутона на
GSC 10.
Ще видите червена светлина,
след което зелена.
9. Проверка на сензорите, завъртете
педала.
Всеки път, когато магнита на
педала мине покрай сензора
ще светне червено, и всеки път
когато магнита на спиците мине
покрай сензора ще светва зелено.
важно: Лампичката мига само
през първите 60 преминавания
след.натискането на Натиснете
Reset ако има нужда от
допълнително настройване.
10. Когато връзската между
сензорите и магнитите е
стабилна, затегнете стегите и
фиксирайте всичко здраво.
27
ANT+ сензори
Работа с GSC 10
1. Включете Edge.
2. Доближете Edge на (3 m) от
GSC 10.
3. Натиснете и задр. MENU.
4. Изберете Settings > Bike Settings
> [Bike 1] > ANT+ Spd/Cad.
5. Изберете Yes > Rescan.
6. Натиснете BACK за да се
върнете в главното меню.
Когато GSC 10 се свърже ще
чуете звуков сигнал и ще видите
иконата за скорост и каданс .
7. Настройка на полета с данни
(стр. 37).
8. Готово за тренировка.
28
Важно за GSC 10
Информацията за каданс получена
от GSC 10 се записва постоянно. Ако
няма активиран GSC 10, скоростта
и разстоянието се изчисляват чрез
GPS.
Каданса определя колко завъртания
с педалите сте направили, те се
определят : Обороти на Манивелата
в минута (rpm). GSC 10 има два
сензора, един за каданс и един за
скорост.
Информация за съобщенията за
каданса стр. 9.
Не-Нулеви Данни от Каданс
Метъра
Когато тренирате с допълнителен
Power Meter използвате Не-Нулеви
Данни. По подразбиране, тази
функция е изключена
Edge 500 Ръководство за работа
ANT+ сензори
За да включите или изключите
функцията, натиснете и задръжте
MENU, изберете Settings > Bike
Settings > Data Avg.
Подмяна на Батерията
на GSC 10
GSC 10 работе със CR2032 сменяема
батерия.
важно: Свържете се с местния
отдел за отпадъци, изхвърлете на
подходящо място. Това е опасен
отпадък!
1. Намерете кръглия капак на
батерията върху GSC 10.
Капак на
Батерията
2. Използвайте монета за да
развиете капака, когато усетите
че се е разхлабил, дръпнете леко
(напаснете стрелките).
3. Издърпайте капака и батерията
4. Изчакайте 30 секунди.
5. Поставете новата батерия с
положителната страна нагоре.
важно: Иномавайте да не
повредите или загубите О образния пръстен.
6. Използвайте монета за да
завиете по посока на часовника
(стрелките да са раздалечени).
Капак на
Батерията
Отключено
CR2032
батерия
Стрелки
Edge 500 Ръководство за работа
Заключено
29
ANT+ сензори
Други ANT+ Сензори
За да видите други ANT+ сензори,
съвместими с Edge, посетете
www.garmin.com/intosports.
Калибриране на Power Meter
За калибриране на Power Meter,
използвайте инструкциите, описани
от неговия производител.
Преди да можете да използвате
Вашия Power Meter, трябва да го
монтирате и да остановите връзска
със Edge, за да приемате данни.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> [Bike 1] > ANT+ Power >
Calibrate.
3. Оставете Вашия Power Meter,
включен докато не бъде
остановена връзска, през това
време въртете педалите.
30
Power Зони
Можете да избирате между седемте
стандартни Power Зони зададени
в програмите Garmin Connect or
Garmin Training Center. Ако Вие
знаете Вашия FTP (Функцоанален
праг на издръжливост), можете да
го въведе с помощта на описаните
по-горе програми, след което
Вашата зона ще бъде изчислена
автоматично.
1. Натиснете и задръжте MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> [Bike 1] > Power Zones.
Не-Нулеви Данни
Когато тренирате с допълнителен
Power Meter използвате Не-Нулеви
Данни. По подразбиране, тази
функция е изключена.
За включване и изключване,
натиснете и задръжте MENU,
изберете Settings > Bike Settings >
Data Avg.
Edge 500 Ръководство за работа
ANT+ сензори
ANT+ Проблеми
Проблем
ANT+ сензора не
свръзва с Вашия
уред.
Допълнителни ANT+
сензори.
Еластичния колан
на пулсомера е
прекалено голям.
Решение на Проблема
• Стойте далеч, над 10 m от други ANT сензори.
• Стойте близо до Вашия сензор до (3 m).
• Сменете Батерията с нова.
Бъдете сигурни че е съвместим с Edge (www.garmin
.com/intosports).
По-малки иластични колани, се продават отделно. Посетете
http://buy.garmin.com.
Edge 500 Ръководство за работа
31
ANT+ сензори
Проблем
The heart rate data is
inaccurate or erratic.
32
Решение на Проблема
• Make sure that the heart rate monitor is snug against your
body.
• Reapply moisture to the electrodes. Use water, saliva, or
electrode gel.
• Clean the electrodes. Dirt and sweat residue on the
electrodes can interfere with heart rate signals.
• Position the heart rate monitor on your back instead of your
chest.
• Wear a cotton shirt or wet your shirt if suitable for your
activity. Synthetic fabrics that rub or flap against the heart
rate monitor can create static electricity that interferes with
heart rate signals.
• Move away from sources of strong electromagnetic fields
and some 2.4 GHz wireless sensors, which can interfere
with your heart rate monitor. Sources of interference
may include high-voltage power lines, electric motors,
microwave ovens, 2.4 GHz cordless phones, and wireless
LAN access points.
Edge 500 Ръководство за работа
История
Данни
Уреда записва автоматично данните
след стартиране на хронометъра, и
има капацитет от 180 часа запис на
данни от тренировки. При запълване
на паметта ще видите съобщение,
запълнената памет не се изтрива
и не се презаписва с нови данни
автоматично. Погледнете стр. 34 за
идтриване на запълнена памет.
Прехвърляйте данните (стр. 8) на
Garmin Connect или Garmin Training
Center периодично, за да разполагате
със всичките данни от тренировките.
Данните съдържат информация зя
хронометър, дистанция, калории,
скорост, максимална скорост, карта,
денивелация, както и данни за пулса,
каданс, и натоварването.
Преглед на Данни
1. Натиснете и задрл MENU.
2. Изберете History > Activities.
3. Изберете опция:
• Ползвайте ▼ или ▲ за
преглид.
• Изберете View Moreза да
видите данните от цялата
обиколка или друга такава.
важно: Данни не се записват
докато хронометъра е стопиран или
паузиран.
Edge 500 Ръководство за работа
33
История
Преглед на Данни за
Време и Дистанция
Натиснете и задр. MENU,
изберете History > Totals за да
видите данни за дистанция и
скорост.
Изтриване на Данни
• Изберете Old Activities за
изтриване на данни, по стари
от един месец.
• Изберете All Totals за да
занулите данни.
важно: Тази опция, няма да
истрие данните.
4. Изберете Yes.
След, като прехвърлите данните си
на компютъра, ше бъдете запитани
дали същите да бъдат изтрити от
паметта на уреда.
Записване на Данни
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете History > Delete.
3. Изберете опция:
• Изберете Indv. Activities за
изтриване на определени
данни.
• Изберете All Activities за
изтриване на всички данни.
Когато има свързан сензор за
натоварване (стр. 30) уреда записва
данни на свяка една секунда. Този
вид запис заема повече от наличното
пространство, но точността на
събраните данни е по-голяма.
34
Записа на данни става автоматично,
данните се записват на определени
диапазони.
Edge 500 Ръководство за работа
Управление на данни
Управление на Данни
Уреда се свързва с компютъра също
като USB памет.
важно: Edge не работе с Windows®
95, 98, Me, NT, Mac® OS 10.3 и постари версии на посочените системи.
Свръзване с USB кабел.
внимание
За да предотвратите появата
на корозия по mini-USB погта,
изсушете преди включване към
компютъра.
1. Свържете USB кабела с
компютъра.
2. Дръпнете гуменото уплатнение
с свържете кабела с mini-USB
порта.
Edge 500 Ръководство за работа
3. Свържете малкия край на USB
кабела в mini-USB порта.
Уреда ще се появи като външно
устройство в My Computer
при Windows и като прикачено
устройство при Mac компютрите.
Копиране на Файлове
След успешно свръзване с
ковпютъра е възможно автоматично
стартиране на следните файлове:
.tcx, .fit, и .crs.
1.
2.
3.
4.
5.
Потърсете желания файл.
Изберете Edit > Copy.
Отворете “Garmin” паметта.
Отворете папката “NewFiles”.
Изберете Edit > Paste.
35
Управление на данни
Изтриване на Файлове
важно
В паметта на уреда има системни
файлове, тяхното изтриване може
да доведе до проблем в работата на
уреда дори и до невъзможността за
включването му.
След успешно свръзване с
компютъра, можете да изтриете
данни ръчно.
1. Отворете Garmin паметта.
2. Изберете файла.
3. Натиснете Delete клавиша на
клавиатурата.
36
Изключване на USB Кабела
Когато свършите работата със
файловете, можете да изключите
USB кабела.
1. Направете следното:
• При Windows намере иконата
на Вашата системна лента
и задайте Eject Device.
• При Mac пренесете иконата
на уреда в Trash .
2. Разкачете кабела.
Edge 500 Ръководство за работа
Настройки
Функции
Можете да настройвате следните
функции:
•
•
•
•
•
Полета Данни (стр. 38)
Системни Функции (стр. 41)
Профили (стр. 43)
Колоездачен профил (стр. 43)
GPS настройки (стр. 45)
Персонализиране на
Полета Данни
Можете да подредите по Ваш избор
Полетата с данни в три различни
страници.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> Data Fields.
3. Изберете едната от страниците.
4. Изберете полетата с данни, които
искате да виждате.
Edge 500 Ръководство за работа
За да деактивирате страница,
настройте неините полета на
нула..
5. Ползвайте ▼, ▲, и ENTER за
промяна на полетата.
6. повторете стъпките от 3 до 5
за персонализиране на свяка
страница.
37
Настройки
Полета Данни
* Данни от метрични еденици.
** Данни от ANT+ сензор.
Полета
Данни
Описание
Cadence **
Обороти на рамото на
педала в минута.
Cadence –
Avg. **
ср .стойност на
каданса за последната
трентировка .
Cadence –
Lap **
ср. стойност на
каданса за текущата
обиколка.
Calories
Изразходвани калории.
Distance *
Изминато разстояние.
Dist – Lap *
Изминато разстояние
на текущата обиколка.
Elevation *
Нивелация.
38
Полета
Данни
Описание
GPS
Accuracy *
Точност на
позоциониранеn.
Пример: според GPS
вие се намирате
на +/- 5 метра от
координатите на
дисплея.
Grade
Излизане извън
зададена задача.
Пример, зададено
за всеки 10 метра
изкачване, изминавате
200 метра. Вашия
Grade е 5%.
Heading
Текущата посока на
движение.
Heart Rate **
Пулс, удара в минута
(bpm).
HR – %HRR
**
Процент от пулса
(максималния пулс
минус пулса в почивка).
HR – %Max.
**
Процент от
максималния пулс.
Edge 500 Ръководство за работа
Настройки
Полета
Данни
Описание
Полета
Данни
Описание
HR – Avg. **
Процент от средния
пулс по време на
тренировка.
HR Zone **
HR – Avg.
%HRR **
Среден процент от
пулса (максималния
среден пулс минус
пулса в почивка).
Текуща стойност на
пулса (1 to 5). Зоната
на вашия пулс се
определя автолатично,
според профила Ви.
Laps
Брой на завършените
обиколки.
HR – Avg.
%Max. **
Средния процент от
максималния пулс.
Power **
Натоварване, във
Ватове W.
HR – Lap **
Средния пулс за
текущата обиколка.
Power %FTP **
Текущо натоварване в
проценти).
HR – Lap
%HRR **
Средния процент от
пулса за обиколката
(maximum heart rate
minus resting heart rate)
for the lap.
Power - 30s
Avg. **
Средно натоварване за
30 секунди.
Power - 3s
Avg. **
Средно натоварване за
3 секундиt.
Power – Avg.
**
Среден процент на
натоварването за
текущата тренировка.
Power – kJ **
Общо натоварване в
кило/джаула
.
HR – Lap
%Max. **
Среден процент, от
максималния пулс за
тек. обиколка.
HR Graph **
Графика със зоните на
пулс (1 to 5).
Edge 500 Ръководство за работа
39
Настройки
Полета
Данни
Описание
Полета
Данни
Описание
Power – Lap
**
Средно натоварване за
текущата обиколка.
Temperature *
Power – Max.
**
Максималните
стойности на
натоварване.
Power Zone
**
Текища зона на
натоварване (1 to 7),
зоната се определя
автоматично според
профила Ви.
Speed *
Текуща скорост.
Текуща температура в
Целзий и Фаренхайт.
важно: Уреда
може да показва повисока температура
на въздуха ако е
оставен на директна
слънчева светлина
или на ръката. Уреда
не може да отчита
рязко изменение на
температурата.
Speed –
Avg. *
Средна скорост на
тренировката.
Time
Хронометър.
Speed – Lap *
Средна скорост на
обиколката.
Time – Avg.
Lap
Средно време до
завършване на
обиколката.
Speed –
Max. *
Максималната скорост
през тренировката.
Time Elapsed
Общо време от
натискането на бутона
START до RESET.
Time – Lap
Време на настоящата
обиколка.
40
Edge 500 Ръководство за работа
Настройки
Полета
Данни
Описание
Time of Day
Час, Дата в зависимост
от (формата, часовия
пояс, и лятното часово
време).
Total Ascent *
Обща стойност
на изкачването,
промяната в
денивелацията.
Total Descent
*
Обща стойност на
снижаването.
Vertical
Speed *
Стойност на
Вертикалната Скорост
крачки/метра.
VS – 30s
Avg. *
Средна стойност на
Вертикалната Скорост
за 30 секунди.
Промяна на Системните
Функции
Промяна за Звуковите
Сигнали
1. Натиснете и задр. MENU.
Edge 500 Ръководство за работа
2. Изберете Settings > System >
Tones.
3. Задайте звуковите сигнали на
клавиатурата и събщенията на On
или Off.
Промяна на Осветрението
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > System >
Display.
3. Променете настройките:
• Изберете Backlight Timeout
за да промените времето за
осветление.
Съвет: Използвайте помалко време за да пестите
батерията.
• Изберете Backlight Level за
да промените яркостта.
• Изберете Contrast за да
промените контраста.
41
Настройки
Конфигурация на
Настройките
Можете да промените всички
настройки, които се конфигурират в
първоначалното стартиране.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > System.
3. Изберете опция:
• Изберете System Setup за да
промените: езика, формата на
позоциониране, формана на
дименсиите, час и дата.
• Изберете Initial Setup
за да промените всички
настройки от първоначалното
стартиране.
4. Следвайте онструкциите на
дисплея.
42
Часови Зони и Формати
Всеки път когато включите уреда
и той се локализира със сателит,
времето и часа се фиксират
автоматично. За да промените
часовия формат от 12 часов но
24 часов, трябва да промените
настройките (стр. 42).
Промяна на Автоматичното
Изключване
Тази функция изключва уреда след
15 минути в момент на неактивност.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > System >
Auto Power Down.
3. Изберете On или Off.
Edge 500 Ръководство за работа
Настройки
Промяна на Настройките
на Вашия Профил
Настройки на
Колоездачния Профил
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > User
Profile за да промените: пол,
години, килограми, височина и
определяне на Вашия клас.
Използвайте таблицата на стр. 53
за да определите Вашия клас.
3. Следвайте инструкциите на
дисплея.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> [Bike 1] > Bike Details.
3. Въведети име на Профила.
4. Въведете теглото и размера на
велосипеда.
5. В полетоWheel Size изберете:
• Изберете Auto за автоматично
изчисляване от GPS-а.
• Изберете Custom за ръчно
въвеждане на данни.
Използвайте таблицата на
стр. 51.
Edge използва въведените данни
за вашата физика за да изчисли
по-точно резултатите от Вашите
тренировки.
Калории
Изчисляването но калориите, и
сърдечната дейност се поддържа
с технологията на Firstbeat
Technologies Ltd. За повече
информация, посетете:
www.firstbeattechnologies.com.
Edge 500 Ръководство за работа
Можете да избирате между три
профила. Edge ползва информация
за: тежест и размера на велосипеда,
за по-точно изчисляване.
43
Настройки
Промяна на Велосипеда
След като въведете данните Edge
автоматично избира автоматично
класа на велосипеда Ви.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> [Active Bike Name] > Bike
Details.
3. Изберете клас Велосипед.
Бърз Старт
Тази функция автоматично засича
когато Edge е локализиран със
спътника и е в движение. Това Ви
напомня, да стартирате таймера, за
да започне записването но данни
1. Натиснете и задр MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> Start Notice.
44
3. В полето Mode изберети опция:
• Изберете Off.
• Изберете Once.
• Изберете Repeat за да
промените времето и начина
на напомняне.
Зони на Скорост
Your Edge contains several different
speed zones, ranging from very slow
(Climb 4) to very fast (Max Speed).
The values for the zones are default
values and may not match your
personal abilities. You can customize
your zones using Garmin Connect or
Garmin Training Center (стр. 8).
Преглед на Зоните на
Скорост
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете Settings > Bike Settings
> Speed Zones.
Edge 500 Ръководство за работа
Настройки
GPS Настройки
Възможни GPS настройки:
• Изключване на GPS приемника
(стр. 45)
• Преглед на сателитите (стр. 45)
• Използване на коти (стр. 46)
Трениране на Закрито
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете GPS > GPS Status.
3. Селектирайте Off.
Когато GPS-ът е изключен,
информация за скорост и каданс
не се отчита, освен ако нямате
допълнителен сензор за скорост,
например GSC 10. При следващо
включване на Edge, търенето на
сателити ще се включи отново,
автоматично.
Edge 500 Ръководство за работа
Информация зя Сателитите
Страницата със данните за GPS
статуса, Ви дава актуални данни за
състоянието на сигнала. За да видите
страницата натиснете и задръжте
MENU, и изберете GPS > Satellite.
В страницата ще видите, GPS
точността описана най-отгоре.
Черните стълбове показващи силата
и качеството но сигнала (всеки един
стълб, отговаря на един сателит).
За повече информация отностно
GPS, посетете www.garmin.com
/aboutGPS.
45
Настройки
Настройки на Точки Коти
Может да запаметите до10 точки
с информация за надморската
височина. Използването на точки
коти дава възможност за по-точно
определяне на денивелацията когато
тренирате.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете GPS > Set Elevation.
3. Въведе име на точката.
4. Въведете надморската височина.
5. Изберете Save.
Следващия път когато включите
Edge, уреда ще започне автоматично
търсене на тчки коти в близост до 30
метра о текущото местоположение.
Най-близката точка, ще бъде
използвана за начална.
46
Корекция на Точки Коти
1. Натиснете и задр MENU.
2. Изберете GPS > Elevation Points.
3. Изберете точката, която желаете
да коригирате.
4. Променете името и, или
надморската височина.
Изтриване на Точки Коти
Ако желаети можете да изтриете
ненужните Ви точки.
1. Натиснете и задр. MENU.
2. Изберете GPS > Elevation Points.
3. Изберете желаната за истриване
точка.
4. Изберете Delete.
Edge 500 Ръководство за работа
Допълнение
Поддръжка
Регистрация на Уреда
Можете да направите регистрациа на
Вашия уред в интернет.:
• Посетете http://my.garmin.com.
• Пазете документа от покупката,
или негово фото копие на
сигурно място.
За Edge
За да видите важна информация
отностно операционната система и
Вашия unit ID на уреда, натиснете и
задр. MENU, и изберете Settings >
About Edge.
Edge 500 Ръководство за работа
Обновяне на Софтуера
1. Изберете:
• Ползвайте WebUpdater.
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Ползвайте Garmin Connect. Go
to http://connect.garmin.com.
2. Следвайте инструкциите.
Контакт с Garmin
При всякакви въпроси можете да се
свържете с Garmin Product Support:
• За USA, посетете www.garmin
.com/support, or contact Garmin
USA, (913) 397.8200 or (800)
800.1020.
• За България, “Геотрейд - Иванов”
ООД 359 2 980 40 04.
• За Европа, посетете www
.garmin.com/support потърсете
Contact Support за Държава или
47
Допълнение
позвънете на Garmin (Europe) Ltd.
+44 (0) 870.8501241.
Осветление на Дисплея
• Натиснете LIGHT за вкл. и изкл.
на светлината.
• Натиснете случаен бутон за да
удължите 15 секундния период
на гасене.
важно: Сигналите и
съобщенията активират
осветлението.
• Настройке на осветлението
(стр. 41).
Допълнителни
Аксесоари
Посетете http://buy.garmin.com,
или се свържете с Вашия Garmin
дистрибутор за допълнителна
информация.
48
Характеристики
Edge Характеристики
Размери (W ×
H × D)
1.9 × 2.7 × 0.85 in.
(48.3 × 68.6 × 21.6
mm)
Теглоt
2.0 oz. (56.7 g)
Дисплей
(W × H)
1.25 × 1.5 in. (31.8 ×
37 mm)
Резолюция
(W × H)
128 × 160 pixels, с
LED осветлениеt
Клас
Водоустойчив
IPX7
Памет
Около 50 MB (до 180
часа тренировки)
Връзска с
Компютър
USB
Батерия
700 mAh
презареждаща,
вградена, lithium-ion
батерия
Работа
18 часа
Работна
Температура
от -15°C до 60°C
(от 5°F до 140°F)
Edge 500 Ръководство за работа
Допълнение
Edge Характеристики
Характеристики на Стойката
Теппература
при зареждане
от 0°C до 50°C
(от 32°F до 122°F)
Размер (W ×
H × D)
1.5 × 1.5 × 0.36 in.
(37.8 × 37.8 × 9.2 mm)
Честота на
предаване
2.4 GHz
0.28 oz. (7.9 g)
GPS приемник
Вграден високо
чувствителен GPS
приемник
Тегло (заедно
с гумичките и
стегите)
Bands
(O-пръстени)
Алтиметър
Вграден
барометричен
алтиметър
Два размера:
• 1.3 × 1.5 × 0.9 in.
AS568-125
• 1.7 × 1.9 × 0.9 in.
AS568-131
важно: Ползвайте
само EPDM (Ethylene
Propylene Diene
Monomer).
Посетете http://buy
.garmin.com, или се
свържете с Вашия
Garmin дистрибутор.
Edge 500 Ръководство за работа
49
Допълнение
Характеристики на Пулсомера
GSC 10 Характеристики
Размери (W ×
H × D)
13.7 × 1.3 × 0.4 in.
(34.7 × 3.4 × 1.1 cm)
Размери (W ×
H × D)
2.0 × 1.2 × 0.9 in. (5.1
× 3.0 × 2.3 cm)
Тегло
1.6 oz. (44 g)
Тегло
0.9 oz. (25 g)
Водоустойчив
32.9 ft. (10 m)
Около 9.8 ft. (3 m)
Клас
Водоустойчив
IPX7
Обхват
Батерия
Сменяема CR2032 (3
volts).
Вижте www.dtsc
.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Обхват
Около 9.8 ft. (3 m)
Батерия
Живот на
Батерията
Около 3 години (по 1
час на ден)
Сменяема CR2032 (3
volts).
Вижте www.dtsc
.ca.gov
/hazardouswaste
/perchlorate.
Работна
Температура
От 14°F до 122°F (от
-10°C до 50°C)
Note: При вного
студено време, носете
топли дрехи и топлете
пулсомера до Вашата
температура.
Живот на
Батерията
Около 1.4 years (по 1
час на ден)
Работна
Температура
От 5°F до 158°F (от
-15°C до 70°C)
Честота
2.4 GHz wireless
communications
protocol
Честотаl
50
2.4 GHz wireless
communications
protocol
Edge 500 Ръководство за работа
Допълнение
Размери на Велосипеда
Размера на каплата и гумата е
маркиран от двете страни на
същатаe. За Профил стр. 43.
Размер на Каплата
L (mm)
24 × 1-1/4
1905
24 × 1.75
1890
24 × 2.00
1925
Размер на Каплата
L (mm)
24 × 2.125
1965
12 × 1.75
935
26 × 7/8
1920
14 × 1.5
1020
26 × 1(59)
1913
14 × 1.75
1055
26 × 1(65)
1952
16 × 1.5
1185
26 × 1.25
1953
16 × 1.75
1195
26 × 1-1/8
1970
18 × 1.5
1340
26 × 1-3/8
2068
18 × 1.75
1350
26 × 1-1/2
2100
20 × 1.75
1515
26 × 1.40
2005
20 × 1-3/8
1615
26 × 1.50
2010
22 × 1-3/8
1770
26 × 1.75
2023
22 × 1-1/2
1785
26 × 1.95
2050
24 × 1
1753
26 × 2.00
2055
24 × 3/4 Tubular
1785
26 × 2.10
2068
24 × 1-1/8
1795
26 × 2.125
2070
Edge 500 Ръководство за работа
51
Допълнение
Размер на Каплата
L (mm)
Размер на Каплата
L (mm)
26 × 2.35
2083
700 × 35C
2168
26 × 3.00
2170
700 × 38C
2180
27 × 1
2145
700 × 40C
2200
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
52
Edge 500 Ръководство за работа
Зони на Активност
Колко сте
активен?
Колко често
тренирате?
По колко време
тренирате?
0
Не тренирам
-
-
1
Рядко, леки
упражнения
Веднъж на всеки две
седмици
По-малко от 15 минуте
Веднъж на седмица
Около 30 минути
от 2 до 3 пъти
седмично
Около 45 минути
2
3
4
5
Често, средно
натоварване
6
9
10
от 45 минути до 1 час
от 1 до 3 часа
7
8
от 15 до 30 минути
Всекидневно
от 3 до 5 пъти
седмично
от 3 до 7 чосо
Почти всеки ден
от 7 до 11 часа
Всеки ден
от 11 до 15 часа
Повече от 15 часа
Информацията е предоставена от Firstbeat Technologies Ltd., portions of
which are based on Jackson et al. “Prediction of Functional Aerobic Capacity
Without Exercise Testing,” Medicine and Science in Sports and Exercise 22
(1990): 863–870.
Допълнение
Разрешаване на Проблеми
Проблем
Бутоните не
реагират, как да
рестартирам Edge?
Желаетие да
изтриете всички
настройки от Вашия
Edge.
Проблем със
приемането на
спътников сигнал.
Заряда на
батерията, не
изглежда точен.
Батерията се
изтощава бързо.
Кога уреда ми е
в режим на USB
памет?
54
Решение
Натиснете и задр. POWER, MENU, и RESET за да
рестартирате Edge.
важно: Това няма да изтрие информацията Ви.
1. Изключете Edge.
2. Натиснете и задр. POWER и RESET докато не се появи
съобщение.
3. Изберете Yes за да изчистите всички данни.
важно: Това изтрива всички потребителски настройки,
данните остават записани.
1. Излезте на открито, далеч от високи сгради и дървета.
2. Включете Edge.
3. Стойте неподвижно за няколко минути.
Разредете напълно батерията след което я заредете на
100% (без да прекъсвате зареждането).
Намалети времето на осветлението (стр. 41).
Погледнете в My Comuter, и потърсете преносими
устройства.
Edge 500 Ръководство за работа
Допълнение
Проблем
Уреда е включен в
компютъра но не се
разпознава като USB
памет.
Не се показват
новите прикачени
дискове.
Файловете Ми бяха
преименувани.
Част от данните
ми, липсват от
историята вy
Edge .
Трябва да премахна
стегите от стойките.
Решение
Може би имате проблеми със фаиловете.
1. Изключете уреда от кмпютъра.
2. Изключете Edge.
3. Натиснете и задр. MENU докато включвате уреда към
компютъра.
Продължете да натискате MENU за около 10 секунди,
или докато уреда се покаже като памет.
Ако имате много заети дискове в My Computer, от мрежата
или от Вашите дискове с памет, Windows може да не
определи буквения път на новото прикачено устройство,
погледнете помощните файловеs.
Можете да ползвате .tcx и .crs файлове на Edge. Възможно
е файловете да бъдат преименуване в .fit формат.
Когато паметта на уреда е запълнена, той не записва нова
информация, прехвърлете данните си на компютъра и
освободете паметa.
Посетете http://buy.garmin.com, или се свържете с локалния
дистрибутор. Копувайте само EPDM стеги.
Edge 500 Ръководство за работа
55
Тази Българска версия на английското ръководство на Edge 500 (Garmin номер
190-01071-00, ревизия B) iе направена за Ваше удобство. При нужда, моля да се
консултирате с последната версия на английското ръководство за работа с Edge 500.
GARMIN НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО И
ОТКАЗВА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ.
За последни обновявания на софтуера (с изключение на картите) за Вашите
продукти Garmin, посетете интернет страницата на Garmin www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
юли 2011
190-01071-14_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising