Garmin | Edge® 500 | Garmin Edge® 500 Hurtigveiledning

Garmin Edge® 500 Hurtigveiledning
hurtigstartveiledning
EDGE® 500
GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 39 78 200 eller
(800) 80 01 020
Faks (913) 39 78 282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig
angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, lastes ned
eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det
på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet
elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til
denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden
om opphavsrett, og forutsatt at uautorisert kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte
versjoner av den er strengt forbudt.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (Republikken
Kina)
Tlf. 886 2 2642 9199
Faks 886 2 2642 9099
Garmin® og Edge® er varemerker for Garmin Ltd.
eller datterselskapene, registrert i USA og andre land.
Garmin Connect™, GSC™ 10, ANT™ og ANT+™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Andre
varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller
forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet
uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins
webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle
oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift
av dette og andre Garmin-produkter.
Desember 2012
Delenummer 190-01071-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Komme i gang
 advarsel
Rådfør deg alltid med legen før
du begynner på eller endrer et
treningsprogram. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon
i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig
informasjon.
Når du bruker Edge®-enheten for første
gang, må du gjøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
Lade Edge-enheten (side 2).
Installere Edge-enheten (side 2).
Slå på Edge-enheten (side 4).
Innhente satellitter (side 6).
Sette opp pulsmåleren (valgfritt
tilbehør) (side 6) og GSC™ 10-enheten
(valgfritt tilbehør) (side 7).
6. Legge ut på tur (side 10).
7. Lagre turen (side 10).
Hurtigstartveiledning for Edge 500
8. Skaffe deg Garmin Connect™ (side 10).
9. Overføre historikk til datamaskinen
(side 11).
Om batteriet
 advarsel
Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Se veiledningen Viktig
sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Edge-enheten får strøm fra et innebygd
litiumionbatteri som du kan lade ved hjelp
av vekselstrømladeren eller USB-kabelen
som følger med i produktesken.
MERK: Edge-enheten lades ikke
når den er utenfor temperaturområdet
0–50 °C (32–122 °F).
1
Lade Edge-enheten
merknad
For å hindre korrosjon må du tørke godt av
mini-USB-porten, gummihetten og området
rundt før du lader enheten eller kobler den
til en datamaskin.
1. Koble vekselstrømladeren til en vanlig
veggkontakt.
2. Ta av gummihetten på mini-USBporten.
3. Koble den lille enden
av vekselstrømladeren
til mini-USB-porten.
Hvis du vil koble Edge-enheten
til datamaskinen ved hjelp av
USB-kabelen, finner du informasjon
på side 11.
4. Lad Edge-enheten i minst tre timer før
du begynner å bruke den.
Et fulladet batteri varer i opptil 18 timer før
det må lades opp igjen.
Installere Edge-enheten
Tapper
Mini-USB-port
under gummihette
2
For å få best mulig GPS-mottak bør
du plassere sykkelbraketten slik at
den fremre delen av Edge-enheten
peker mot himmelen. Du kan installere
sykkelbraketten på styrestammen
(vises på side 3) eller på styret.
1. Velg et passende og sikkert sted å
montere Edge-enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av
sykkelen.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
2. Plasser gummiplaten på baksiden av
sykkelbraketten.
Gummitappene justeres med baksiden
av sykkelbraketten slik at den holder
seg på plass.
3. Plasser sykkelbraketten på
styrestammen.
4. Fest sykkelbraketten godt med de to
båndene.
Gummiplate
5 tabs on the back of the Edge with the
bike mount notches.
6. Trykk lett ned på Edge-enheten, og vri
den med klokken til den låses på plass.
Hakk i
sykkelbraketten
Edge-enheten er montert på
styrestammen
Ta av Edge-enheten
1. Vri Edge-enheten med klokken for å
låse opp enheten.
2. Løft Edge-enheten ut av braketten.
Bånd rundt
styrestammen
Hurtigstartveiledning for Edge 500
3
Slå på Edge-enheten
Trykk på og hold nede POWER-knappen
for å slå på Edge-enheten.
Konfigurere Edge-enheten
Den første gangen du slår på Edgeenheten, blir du bedt om å konfigurere
systeminnstillingene og innstillingene
for brukerprofilen.
•
•
•
•
4
Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre oppsettet.
Trykk på og for å vise valg og
endre standardinnstillingen.
Trykk på ENTER for å foreta et valg.
Aktiver og pare ANT+™-sensorene
under konfigurasjonen, hvis Edgeenheten ble levert med en pulsmåler
og en GSC 10-enhet:
◦◦ Velg Ja på spørsmålet om
pulsmåler. Du finner informasjon
om oppsett på side 6.
◦◦ Velg Ja som svar på spørsmålet om
hastighets- og pedalfrekvenssensor.
Du finner informasjon om oppsett
på side 7.
Merk: Når det gjelder sensorer
fra tredjeparter, må du følge
instruksjonene til produsenten,
og gå til www.garmin.com/intosports.
Ikoner
Batteriladenivå
GPS er på og mottar signaler.
GPS er slått av.
Pulsmåleren er aktiv.
Hastighets- og
pedalfrekvenssensoren er aktiv.
Kraftmåleren er aktiv.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
Knapper
Hver Edge-knapp har flere funksjoner.
START/STOP
Trykk på START/STOP for å
starte og stoppe tidtakeren.
Trykk på
eller
for å
velge menyer og innstillinger.
Trykk på og hold nede
for å bla raskt
eller
gjennom innstillinger.
Knapp
Beskrivelse
POWER/
LIGHT
Trykk på og hold nede
POWER for å slå enheten
av eller på.
Trykk på LIGHT for å aktivere
bakgrunnsbelysningen.
Trykk på hvilken som
helst knapp for å forlenge
bakgrunnsbelysningen med
15 sekunder.
BACK
LAP/RESET
Trykk på LAP for å opprette
en ny runde.
Trykk på og hold nede
RESET for å nullstille
tidtakeren.
PAGE/MENU
Trykk på PAGE for å bla
gjennom sidene med
treningsdata.
Trykk på og hold nede MENU
for å bytte mellom menyer og
tidtakermodi.
ENTER
Trykk på ENTER for å velge
alternativer og for å bekrefte
meldinger.
Trykk på BACK for å avbryte
eller gå tilbake til den forrige
menyen.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
5
Innhente satellittsignaler
Sette på pulsmåleren
1. Gå utendørs til et åpent område.
2. Kontroller at forsiden av Edge-enheten
vender opp mot himmelen.
3. Vent mens Edge-enheten søker etter
satellitter.
Ikke begynn å bevege deg før siden for
å finne satellitter forsvinner.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett
under brystkassen. Den bør sitte så stramt
at den holder seg på plass under turen.
Det kan ta 30 til 60 sekunder å innhente
satellittsignaler.
merk: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan
du hoppe over dette trinnet.
1. Skyv én av tappene på stroppen
gjennom sporet i pulsmåleren.
Tapp
Pulsmålerstropp
Spor
Pulsmåler (forside)
Elektroder
Pulsmåler (bakside)
6
Hurtigstartveiledning for Edge 500
2. Trykk tappen ned.
3. Fukt begge elektrodene på baksiden av
pulsmåleren for å opprette god kontakt
mellom brystet og senderen.
4. Spenn stroppen rundt brystet, og fest
den til den andre siden av pulsmåleren.
Garmin-logoen skal ha den riktige siden
opp.
Når du har satt på pulsmåleren, er den i
standbymodus og klar til å sende data. Når
pulsmåleren pares, vises det en melding,
og pulsikonet
vises på hovedmenyen.
Merk: Du finner mer informasjon om
pulsmåler i brukerveiledningen til Edge
500-enheten.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
Installere GSC 10
merk: Hvis du ikke har en GSC 10-enhet,
kan du hoppe over dette trinnet.
Begge magnetene må være justert mot sine
respektive indikasjonslinjer for at Edgeenheten skal kunne motta data.
1. Plasser GSC 10 på det bakre
kjedestaget (på motsatt side
av drivtannhjulet).
MERK: Plasser den flate gummiputen
eller den trekantede gummiputen
mellom GSC 10-enheten og kjedestaget
slik at det blir god stabilitet.
7
Indikasjonslinje
Nullstillingsknapp
Indikasjonslinje
Strips
GSC 10 på bakre
kjedestag
2. Fest GSC 10 løst ved hjelp av to strips.
3. Fest pedalmagneten til pedalarmen ved
hjelp av monteringsteipen og en strips.
Pedalmagneten må være innenfor 5 mm
av GSC 10-enheten. Indikasjonslinjen
på pedalmagneten må være på linje med
indikatorlinjen på GSC 10-enheten.
8
Strips
Pedalmagnet på
pedalarm
4. Skru eikemagneten av plastdelen.
5. Plasser eiken i sporet på plastdelen og
stram litt.
Eikemagneten kan vende bort fra
GSC 10-enheten hvis det ikke er nok
plass mellom sensorarmen og eiken.
Eikemagneten må være på linje med
indikasjonslinjen på sensorarmen.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
Indikasjonslinje
for sensorarm
Eikemagnet
GSC 10
Pedal­
magnet
GSC 10 og
magnetjustering
6. Løsne skruen på sensorarmen.
7. Flytt sensorarmen til innenfor 5 mm av
eikemagneten.
Du kan også vippe GSC 10 nærmere en
av magnetene for å få dem mer på linje.
8. Trykk på Nullstill-knappen på GSC 10.
Indikatorlampen lyser rødt, så grønt.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
9. Bruk pedalen for å teste
sensorjusteringen.
Den røde indikatorlampen blinker hver
gang pedalmagneten passerer sensoren.
Den grønne indikatorlampen blinker
hver gang eikemagneten passerer
sensorarmen.
merk: Indikatorlampen blinker ved
de første 60 passeringene etter en
nullstilling. Trykk på Nullstill igjen
hvis du trenger flere passeringer.
10. Når alt er justert og fungerer som
det skal, strammer du stripsene,
sensorarmen og eikemagneten.
Når GSC 10-enheten er paret, vises
det en melding, og hastighets- og
pedalfrekvensikonet
vises på
hovedmenyen.
Merk: Du finner mer informasjon om
GSC 10-enheten i brukerveiledningen til
Edge 500-enheten.
9
Ta deg en tur
Før du kan registrere historikk, må du
innhente satellittsignaler (side 6).
1. Trykk på og hold nede MENU for å
vise tidtakersiden.
Lagre data fra turen
Trykk på og hold nede RESET for å lagre
turdataene og nullstille tidtakeren.
Ved hjelp av Garmin
Connect
Garmin Connect er webbasert programvare
som brukes til å lagre og analysere dataene.
1. Gå til www.garminconnect.com/start.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
2. Trykk på START for å starte
tidstakeren.
Historikk registreres bare når tidtakeren
går.
3. Når du er ferdig med turen, trykker du
på STOP.
10
Hurtigstartveiledning for Edge 500
Overføre historikk til
datamaskinen din
1. Koble USB-kabelen til en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
2. Ta av gummihetten på mini-USBporten.
4. Gå til www.garminconnect.com/start.
5. Følg instruksjonene som fulgte med
programvaren.
Tilpasse datafelt
Du kan tilpasse datafelt på tre sider med
treningsdata. Du finner en fullstendig
liste med tilgjengelige datafelt i
brukerveiledningen til Edge 500.
1. Trykk på og hold nede
MENU-knappen.
2. Velg Innstillinger >
Sykkelinnstillinger > Datafelter.
3. Velg en av sidene.
Mini-USB-port under
gummihetten
3. Koble den lille enden av USB-kabelen
til mini-USB-porten.
Hurtigstartveiledning for Edge 500
11
4. Velg antallet datafelt du ønsker å se på
denne siden.
Temperaturavlesninger på
Edge-enheten
Du kan tilpasse Edge-enheten slik at den
viser temperatur i et datafelt.
Merk: Edge-enheten kan vise
temperaturavlesninger som er høyere enn
den faktiske lufttemperaturen hvis enheten
plasseres i direkte sollys eller holdes i
hånden. Det tar også en stund for Edgeenheten å justere avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
Du kan slå av en valgfri side ved å angi
antall datafelt til null.
5. Bruk , , og ENTER for å endre
datafelt.
6. Gjenta trinn 3 til 5 for hver side du vil
tilpasse.
12
Hurtigstartveiledning for Edge 500
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
Desember 2012
Delenummer 190-01071-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising