Garmin | Edge® 500 | Garmin Edge® 500 Snabbstartshandbok

Garmin Edge® 500 Snabbstartshandbok
snabbstartshandbok
EDGE® 500
CYKELDATOR MED GPS
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som helst
syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från
Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned
en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk
eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning att en
sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av
den är strängt förbjuden.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City,
221, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Garmin® och Edge® är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra
länder. Garmin Connect™, GSC™ 10, ANT™ och ANT+™
är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör
deras respektive ägare.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan
skyldighet att meddela någon person eller organisation
om sådana ändringar eller förbättringar. Besök
Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella
uppdateringar och tilläggsinformation om användning
och drift av denna och andra produkter från Garmin.
December 2012
Artikelnummer 190-01071-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Komma igång
 varning
Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar
eller ändrar ett motionsprogram. I guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen finns
viktig information och produktvarningar.
Första gången du använder Edge® utför du
följande steg:
1. Ladda Edge-enheten (sidan 2).
8. Hämta Garmin Connect™ (sidan 10).
9. Överföra historik till datorn (sidan 11).
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information och produktvarningar.
4. Hämta satellitinformation (sidan 6).
Edge-enheten drivs av ett inbyggt
litiumjonbatteri som du kan ladda
med den nätadapter eller USB-kabel
som medföljer i produktförpackningen.
5. Konfigurera den valfria pulsmätaren
(sidan 6) och den valfria GSC™ 10
(sidan 7).
Obs! Edge-enheten laddas inte utanför
temperaturområdet 0°C till 50°C
(32°F till 122°F).
2. Installera Edge-enheten (sidan 2).
3. Slå på Edge-enheten (sidan 4).
6. Ge dig ut på en cykeltur (sidan 10).
7. Spara cykelturen (sidan 10).
Snabbstartshandbok för Edge 500
1
Ladda Edge
Meddelande
Förhindra korrosion genom att torka miniUSB-porten, väderskyddet och omgivande
område noga innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
3. Stick in den lilla änden på nätadaptern i
mini-USB-porten.
Anslut Edge-enheten till datorn med
USB-kabeln, se sidan 11.
4. Ladda Edge-enheten i minst tre timmar
innan du börjar använda den.
1. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
Ett fulladdat batteri kan användas i cirka
18 timmar innan det måste laddas igen.
2. Lyft upp väderskyddet från mini-USBporten.
Installera Edge-enheten
Flikarna
För bästa GPS-mottagning, placera
cykelfästet så att framsidan av Edgeenheten är riktad mot himlen. Du kan
installera cykelfästet på styrstammen
(visas på sidan 3) eller styret.
1. Välj en lämplig och säker plats att
montera Edge-enheten på där den
inte sitter i vägen när du cyklar.
Mini-USB-port under
väderskyddet
2
Snabbstartshandbok för Edge 500
2. Placera gummiskivan på cykelfästets
baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets
baksida så att den hålls på plats.
5. Passa in flikarna på Edge-enhetens
baksida i spåret på cykelfästet.
6. Tryck ned lätt och vrid Edge-enheten
medsols så att den låses på plats.
3. Placera cykelfästet på styrstammen.
4. Sätt fast cykelfästet ordentligt med de
två remmarna.
Gummiskiva
Spår på
cykelfästet
Edge-enheten monterad
på styrstammen
Remmar runt
styrstammen
Snabbstartshandbok för Edge 500
Ta loss Edge-enheten
1. Lås upp enheten genom att vrida
Edge-enheten medsols.
2. Lyft av Edge-enheten från fästet.
3
Slå på Edge-enheten
Håll POWER intryckt när du vill slå på
Edge-enheten.
Konfigurera Edge-enheten
Första gången du slår på Edgeenheten ombeds du att konfigurera
systeminställningarna och inställningarna
för användarprofil.
◦◦ Välj Ja på frågan om fart- och
taktsensor. Mer information om
konfiguration finns på sidan 7.
Obs! Mer information om sensorer för
tredje part finns i tillverkarens instruktioner
och på www.garmin.com/intosports.
Ikoner
Batteriladdningsnivå
•
Följ instruktionerna på skärmen när du
vill slutföra den första konfigurationen.
•
Tryck på och om du vill
se olika alternativ och ändra
standardalternativen.
GPS är avstängd.
•
Tryck på ENTER för att göra ett val.
•
Aktivera och para ihop ANT+™sensorerna under konfigurationen
om din Edge-enhet har en pulsmätare
och en GSC 10:
Fart- och hastighetssensorn är
aktiv.
GPS är aktiv och tar emot signaler.
Pulsmätaren är aktiv.
Kraftmätaren är aktiv.
◦◦ Välj Ja på frågan om pulsmätare.
Mer information om konfiguration
finns på sidan 6.
4
Snabbstartshandbok för Edge 500
Knappar
Varje Edge-knapp har flera funktioner.
BACK
Tryck på BACK när du
vill avbryta eller återgå
till föregående meny.
START/STOP
Tryck på START/STOP om
du vill sätta på eller stänga
av tiduret.
Tryck på
eller
när
du vill välja menyer och
inställningar.
eller
Tryck och håll
intryckt när du vill bläddra
igenom inställningarna
snabbt.
Knapp
Beskrivning
POWER/
LIGHT
Håll POWER intryckt för
att slå på eller stänga av
enheten.
Tryck på LIGHT
om du vill aktivera
bakgrundsbelysningen.
Om du vill att
bakgrundsbelysningen
ska vara på i ytterligare
15 sekunder trycker du
på vilken knapp som helst.
Snabbstartshandbok för Edge 500
LAP/RESET
Tryck på LAP om du
vill skapa ett nytt varv.
Håll RESET intryckt för
att nollställa tidtagaren.
PAGE/MENU
Tryck på PAGE när du vill
bläddra igenom sidor om
träningsdata.
Håll MENU intryckt när du
vill växla mellan meny- och
tidtagarlägen.
ENTER
Tryck på ENTER för att
välja alternativ och bekräfta
meddelanden.
5
Söka satellitsignaler
Sätta på pulsmätaren
1. Gå utomhus till en öppen plats.
2. Se till att Edge-enhetens framsida är
riktad mot himlen.
Ha pulsmätaren direkt på huden, precis
under bröstet. Den ska sitta tätt nog för
att stanna på plats under hela turen.
3. Vänta medan Edge-enheten söker efter
satelliter.
1. Tryck en flik genom uttaget i
pulsmätaren.
Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka
signaler.
Flytta dig inte förrän sidan för
satellitsökning försvinner.
obs! Om du saknar pulsmätare kan du
hoppa över det här steget.
Flik
Rem för pulsmätare
Uttag
Pulsmätare (framsida)
Elektroder
Pulsmätare (baksida)
6
Snabbstartshandbok för Edge 500
2. Tryck ned fliken.
3. Fukta båda elektroderna på baksidan av
pulsmätaren för att skapa en ordentlig
anslutning mellan ditt bröst och
sändaren.
4. Led remmen runt bröstet och fäst den i
den andra änden av pulsmätaren.
Garmin-logotypen ska ha den högra
sidan uppåt.
När du har satt på pulsmätaren är den
i viloläge och redo att sända data. När
pulsmätaren är ihopparad visas ett
meddelande och pulsikonen
visas
på huvudmenyn.
Installera GSC 10
obs! Om du inte har en GSC 10 kan du
hoppa över det här steget.
Båda magneterna måste vara inriktade
med sina resp. indikeringslinjer för att
Edge-enheten ska kunna ta emot data.
1. Placera GSC 10 på det bakre
kedjestaget (på motsatt sida
av drevpartiet).
OBS! Placera den platta gummikudden
eller den triangelformade gummikudden
mellan GSC 10 och kedjestaget så att
det blir mer stabilt.
Obs! Mer information om pulsmätaren
finns i användarhandboken till Edge 500.
Snabbstartshandbok för Edge 500
7
Återställningsknapp
Kabelhållare
Indikerings­
linje
Indikeringslinje
Kabelhållare
GSC 10 på det bakre
kedjestaget
2. Montera GSC 10 med två kabelhållare
utan att dra åt dem.
3. Montera pedalmagneten på vevarmen
med det självhäftande fästet och en
kabelhållare.
Pedalmagneten måste vara inom 5 mm
från GSC 10. Indikeringslinjen på
pedalmagneten måste vara i linje
med indikeringslinjen på GSC 10.
8
Pedalmagnet på vevarm
4. Skruva loss ekermagneten från
plaststycket.
5. Placera ekern i spåret på plaststycket
och dra åt lite.
Ekermagneten kan vara riktad bort från
GSC 10 om det inte finns tillräckligt
med plats mellan sensorarmen och
ekern. Ekermagneten måste vara i linje
med indikeringslinjen på sensorarmen.
Snabbstartshandbok för Edge 500
Sensorarmens
indikeringslinje
Ekermagnet
8. Tryck på knappen Återställ på GSC 10.
LED-indikatorn övergår till rött sken
och sedan grönt.
9. Trampa för att testa sensorjusteringen.
LED-indikatorn blinkar varje gång
pedalmagneten passerar sensorn.
Den gröna LED-indikatorn blinkar
varje gång ekermagneten passerar
sensorarmen.
GSC 10
Pedal­
magnet
GSC 10 och
magnetjustering
6. Lossa skruven på sensorarmen.
7. Flytta sensorarmen inom 5 mm från
ekermagneten.
Du kan också luta GSC 10 närmare
någon av magneterna för bättre
inpassning.
Snabbstartshandbok för Edge 500
Obs! Lysdioden blinkar under de första
60 passeringarna efter en nollställning.
Tryck på Återställ igen om du behöver
fler passeringar.
10. När allt är inriktat och fungerar
som det ska, drar du åt kabelfästena,
sensorarmen och ekermagneten.
När GSC 10 har kopplats ihop visas ett
meddelande och ikonen för fart och takt
visas på huvudmenyn.
Obs! Mer information om GSC 10 finns i
användarhandboken till Edge 500.
9
Ta en cykeltur
Spara cykeldata
1. Håll MENU intryckt när du vill visa
tiduret.
Använda Garmin Connect
Innan du kan spara historik måste du hämta
satellitsignaler (sidan 6).
Tryck och håll ned RESET om du vill
spara cykeldata och nollställa timern.
Garmin Connect är webbaserad
programvara som du använder till att spara
och analysera dina data.
1 Gå till www.garminconnect.com/start.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
2. Tryck på START för att starta timern.
Historiken registreras bara när tiduret
är igång.
3. När du är klar, trycker du på STOP.
10
Snabbstartshandbok för Edge 500
Överföra historik till datorn
4. Gå till www.garminconnect.com/start.
1. Anslut USB-kabeln till en ledig
USB-port på datorn.
5. Följ instruktionerna som medföljer
programvaran.
2. Lyft upp väderskyddet från mini-USBporten.
Anpassa datafälten
Du kan konfigurera anpassade datafält för
tre sidor med träningsdata. En komplett
lista med tillgängliga datafält finns i
användarhandboken till Edge 500.
1. Håll MENU intryckt.
2. Välj Inställningar >
Cykelinställningar > Datafält.
3. Välj en av sidorna.
Mini-USB-port under
väderskyddet
3. Anslut den smala änden av USB-kabeln
till mini-USB-porten.
Snabbstartshandbok för Edge 500
11
4. Välj det antal datafält som du vill visa
på den här sidan.
Om du vill stänga av en valfri sida
anger du antalet datafält till noll.
Edge temperaturavläsningar
Du kan anpassa Edge-enheten så att
temperaturen visas i datafältet.
Obs! Det kan hända att Edge-enheten
visar temperaturer som är högre än
lufttemperaturen om Edge-enheten
placeras i direkt solljus eller om du
håller den i handen. Det kan också ta
lite tid för Edge-enheten att ställa om
sig efter temperaturen om den förändras
snabbt.
5. Använd , och ENTER om du vill
ändra datafälten.
6. Upprepa stegen 3 till 5 för de sidor som
du vill anpassa.
12
Snabbstartshandbok för Edge 500
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
December 2012
Artikelnummer 190-01071-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising