Garmin | Edge® 510 | User manual | Garmin Edge® 510 Brugervejledning

Garmin Edge® 510 Brugervejledning
Edge 510
®
Brugervejledning
August 2016
190-01531-36_0C
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret
i USA og andre lande. BaseCamp™, Garmin Connect™, Garmin Index™, GSC™, Varia™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet
Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. New Leaf er et registreret varemærke
tilhørende Angeion Corporation. Di2™ er varemærker tilhørende Shimano, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. STRAVA og
Strava™ er varemærker tilhørende Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende
Peaksware, LLC. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 1
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Taster ..................................................................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Træning ........................................................................... 3
Kør en tur .................................................................................... 3
Alarmer ....................................................................................... 3
Indstilling af områdealarmer ................................................... 3
Indstilling af en tilbagevendende alarm ................................. 3
Træning ...................................................................................... 3
Følg en træning fra internettet ............................................... 3
Oprettelse af en træning ........................................................ 3
Gentagelse af træningstrin ..................................................... 3
Start af en træning ................................................................. 4
Stop af en træning ................................................................. 4
Redigering af en træning ....................................................... 4
Sletning af en træning ............................................................ 4
Om træningskalenderen ............................................................. 4
Brug af Garmin Connect træningsplaner ............................... 4
Brug af Virtual Partner® ............................................................. 4
Baner .......................................................................................... 4
Oprettelse af en bane på din enhed ...................................... 4
Følg en bane fra internettet .................................................... 4
Tips til træning med baner ..................................................... 4
Visning af en bane på kortet .................................................. 5
Ændring af banefarten ........................................................... 5
Afbrydelse af en bane ............................................................ 5
Sletning af en bane ................................................................ 5
Segmenter .................................................................................. 5
Strava™ segmenter ............................................................... 5
Download et segment fra internettet ...................................... 5
Aktivering af segmenter ......................................................... 5
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 5
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 5
Valgmuligheder for segment .................................................. 5
Sletning af et segment ........................................................... 5
Personlige rekorder .................................................................... 6
Gendannelse af personlige rekorder ..................................... 6
Træningszoner ............................................................................ 6
Indstilling af fartzoner ............................................................. 6
ANT+ sensorer ................................................................ 6
Påsætning af pulsmåleren .......................................................... 6
Indstilling af dine pulszoner .................................................... 6
Om pulszoner ......................................................................... 6
Konditionsmål ........................................................................ 6
Tip til uregelmæssige pulsdata .............................................. 6
Installation af fartsensor .............................................................. 7
Installation af kadencesensor ..................................................... 7
Om hastigheds- og kadencesensorer .................................... 7
Installation af GSC™ 10 ............................................................. 7
Om GSC 10 ........................................................................... 8
Datagennemsnit for kadence eller effekt ............................... 8
Træning med effektmålere .......................................................... 8
Indstilling af dine effektzoner ................................................. 8
Kalibrering af din effektmåler ................................................. 8
Pedalbaseret effekt ................................................................ 8
Brug af Shimano® Di2™ skiftere ................................................ 8
Indholdsfortegnelse
Situationsfornemmelse ............................................................... 8
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 8
Parring af pulsmåler .................................................................... 9
Brug af vægten ........................................................................... 9
Garmin Index™ Smartvægtdata ............................................ 9
Historik............................................................................ 9
Visning af din tur ......................................................................... 9
Visning af samlede data ......................................................... 9
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .............................. 9
Garmin Connect ..................................................................... 9
Bluetooth® Connectede funktioner ........................................ 9
Sende en tur til din Smartphone .......................................... 10
Sletning af historik .................................................................... 10
Dataregistrering ........................................................................ 10
Datahåndtering ......................................................................... 10
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 10
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 10
Sletning af filer ..................................................................... 10
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 10
Tilpasning af din enhed............................................... 10
Profiler ...................................................................................... 10
Opdatering af din cykelprofil ................................................ 11
Opdatering af din aktivitetsprofil ........................................... 11
Indstilling af din brugerprofil ................................................. 11
Om Sportsmand hele livet .................................................... 11
Bluetooth Indstillinger ............................................................... 11
Om træningsindstillinger ........................................................... 11
Tilpasning af datasiderne ..................................................... 11
Brug af Auto Pause .............................................................. 11
Markering af omgange efter position ................................... 12
Markering af omgange efter distance .................................. 12
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 12
Ændring af startmeddelelse ................................................. 12
Systemindstillinger .................................................................... 12
GPS-indstillinger .................................................................. 12
Displayindstillinger ............................................................... 12
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 12
Ændring af måleenhed ......................................................... 13
Ændring af konfigurationsindstillingerne .............................. 13
Ændring af enhedens sprog ................................................ 13
Indstilling af enhedstoner ..................................................... 13
Tidszoner ............................................................................. 13
Enhedsoplysninger...................................................... 13
Specifikationer .......................................................................... 13
Edge specifikationer ............................................................. 13
Specifikationer for pulsmåler ................................................ 13
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................. 13
GSC 10 Specifikationer ........................................................ 13
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 13
Rengøring af enheden ......................................................... 13
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 13
Udskiftelige batterier ................................................................. 14
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 14
Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor ...... 14
Udskiftning af batteriet i GSC 10 .......................................... 14
Fejlfinding..................................................................... 14
Nulstilling af enheden ............................................................... 14
Sletning af brugerdata .............................................................. 14
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 14
Sådan dæmper du baggrundsbelysningen .......................... 15
Justering af tid til baggrundslyset slukker ............................ 15
Brug af funktion til automatisk slukning ............................... 15
Kalibrering af berøringsskærmen ............................................. 15
Låsning af berøringsskærmen .................................................. 15
Oplåsning af berøringsskærmen .......................................... 15
i
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 15
Temperaturudlæsninger ........................................................... 15
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 15
Opdatering af softwaren ........................................................... 15
Appendiks..................................................................... 15
Registrering af din enhed ......................................................... 15
Datafelter .................................................................................. 15
Udregning af pulszone .............................................................. 17
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 17
Softwarelicensaftale .................................................................. 18
Indeks............................................................................ 19
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Installer enheden ved brug af standarddrevet (Installation af
standardholderen, side 1) eller Out-Front-monteringen
(Montering af Out-Front Mount, side 1).
2 Tænd for enheden (Aktivering af enheden, side 2).
3 Find satellitter (Modtagelse af satellitsignaler, side 2).
4 Tag på en tur (Kør en tur, side 3).
5 Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1).
6 Registrer enheden (Registrering af din enhed, side 15).
7 Upload din tur til Garmin Connect™ (Sådan sender du din tur
til Garmin Connect, side 9).
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen er
under 0 °C eller over 45 °C (under 32 °F eller over 113 °F).
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.
Montering af Out-Front Mount
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringspinden til styret Á.
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-port
på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
Oplad
enheden helt.
5
Et fuldt opladet batteri kan fungere i ca. 15 timer, før det skal
genoplades.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på
bagsiden af beslaget Â, dreje monteringsbeslaget Ã, og
sætte skruerne i igen for at ændre retningen for beslaget.
4 Placer gummipuden omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
5 Placer monteringen til styret omkring gummipuden.
6 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler en momentspecifikation på 7
lbf-tommer. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding
jævnligt.
7 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelbeslagene Ä.
®
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
Introduktion
1
•
•
•
•
•
•
•
8 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
for at vende tilbage til den forrige side.
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
og for at rulle.
for at få vist forbindelsessiden.
for at slette et emne.
Visning af forbindelsessiden
Forbindelsessiden viser status for satellitsignaler, ANT+
sensorer og din smartphone.
På skærmen Hjem skal du vælge statuslinjen øverst på
siden.
Aktivering af enheden
Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at
konfigurere systemindstillinger og profiler.
1 Hold nede.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis din enhed er forsynet med ANT+ sensorer (f.eks. en
pulssensor, en hastighedssensor eller en kadencesensor), kan
du aktivere dem under konfigurationen.
Der findes yderligere oplysninger om ANT+ sensorerne under
ANT+ sensorer, side 6.
®
Taster
Forbindelsessiden vises. Et blinkende ikon betyder, at
enheden søger. Du kan vælge et hvilket som helst ikon for at
ændre indstillingerne.
Brug af baggrundslys
• Du kan til enhver tid vælge et hvilket som helst sted på
skærmen for at aktivere baggrundslyset.
• Vælg for at vælge lysstyrken for baggrundslyset samt
timeout.
À
Vælg for at tænde og slukke baggrundsbelysningen.
Hold nede for at tænde og slukke for enheden.
Á
Vælg for at angive en ny omgang.
Â
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Oversigt over skærmen Hjem
Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge.
Vælges for at redigere din cykelprofil.
TUR
Vælges for at køre en tur.
Vej
Vælges for at ændre din aktivitetsprofil.
Vælges for at administrere din historik, dine baner og dine
træninger.
Vælges for at få vist konfigurationsmenuen.
Brug af berøringsskærmen
• Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at få vist timeroverlejringen.
Timer-overlejringen giver dig mulighed for at bruge
indstillinger og søgefunktioner i løbet af en tur.
2
Modtagelse af satellitsignaler
Før du kan bruge GPS-sporing og navigationsfunktioner, skal du
kunne modtage satellitsignaler.
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vælg TUR på skærmen Hjem.
3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
TIP: Begynd først at bevæge dig, når timersiden vises (Kør
en tur, side 3).
Introduktion
Træning
Kør en tur
Før du kan registrere hastighed og afstand, skal du finde
satellitsignaler (Modtagelse af satellitsignaler, side 2) eller parre
enheden med en valgfri ANT+ sensor.
BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
1 Vælg TUR på skærmen Hjem.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Vælg for at starte timeren.
7 Vælg
.
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Indstilling af
enhedstoner, side 13).
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træningsture med Garmin Connect og
overføre dem til din enhed. Du kan også sammensætte og
gemme en træningstur direkte på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Følg en træning fra internettet
4 Kør med fingeren for at få adgang til øvrige datasider.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at få
vist timer-overlejringen.
6 Vælg for at stoppe timeren.
7 Vælg Gem.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls, kadence og effekt. Alarmindstillinger
gemmes med din aktivitetsprofil.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan
du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked,
når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er
under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du
kan også bruge en træningszone (Træningszoner, side 6) til
områdealarmen.
1 Vælg > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Puls, Kadence eller Tænd/sluk.
5 Tænd om nødvendigt for alarmen.
6 Angiv minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
7 Vælg om nødvendigt .
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Indstilling af enhedstoner, side 13).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm, får du besked hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30
minut.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en aktivitetsprofil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Tid, Distance eller Kalorie.
5 Slå alarmen til.
6 Indtast en værdi.
Træning
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 9).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/workouts.
3 Opret en ny træning.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg > Træningsture.
7 Vælg træning.
8 Vælg Start træning.
Oprettelse af en træning
1 Vælg > Træningsture >
på skærmen Hjem.
En ny træning vises. Det første trin er åbent som standard,
og det kan bruges som opvarmingstrin.
2 Vælg Navn, og indtast et træningsnavn.
3 Vælg Tilføj nyt trin.
4 Vælg et trin, og vælg Rediger trin.
5 Vælg Varighed for at angive, hvordan dette trin skal måles.
Vælg f.eks. Distance for at afslutte trinnet efter en specifik
distance.
Hvis du vælger Åbn, kan du til enhver tid vælge
for at
afslutte trinnet.
6 Indtast en værdi i feltet under Varighed, hvis det er
nødvendigt.
Vælg
Mål for at vælge dit mål under dette trin.
7
Du kan f.eks. vælg Puls for at opretholde en stabil puls under
dette trin.
8 Vælg en målzone eller indtast et brugerdefineret interval, hvis
det er nødvendigt.
Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver gang du kommer over
eller under den angivne værdi for puls, bipper enheden og
viser en meddelelse.
9 Vælg i feltet Hvileomgang, hvis det er nødvendigt.
Under en hvileomgang fortsætter timeren med at køre, og
data registreres.
10 Vælg for at gemme trinnet.
11 Vælg for at gemme træningsturen.
Gentagelse af træningstrin
Inden du kan gentage et træningstrin, skal du have oprettet en
træning med mindst ét trin.
1 Vælg Tilføj nyt trin.
2 Vælg Varighed.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gentag for at gentage et trin en eller flere gange.
Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin ti gange.
3
• Vælg Gentag indtil for at gentage et trin i et specifikt
tidsinterval. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin i 60
minutter, eller indtil din puls når 160 bpm.
4 Vælg Tilbage til trin, og vælg et trin til gentagelse.
5 Vælg for at gemme trinnet.
Start af en træning
1 Vælg > Træningsture på skærmen Hjem.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Start træning.
Efter du starter en træningstur, viser enheden hvert trin i
træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle
træningsdata. Der høres en alarm, når du er ved at afslutte et
trin i en træning. Der vises en meddelelse, der tæller tiden eller
distancen til næste trin ned.
Stop af en træning
• Du kan til enhver tid vælge
for at afslutte et trin.
• Du kan til enhver tid vælge
for at afslutte et trin.
• Vælg
>
> Træningsture > Stop træningen for at
afslutte træningen.
Redigering af en træning
1 Vælg > Træningsture på skærmen Hjem.
2 Vælg en træning.
3 Vælg .
4 Vælg et trin, og vælg Rediger trin.
5 Rediger trinnets attributer, og vælg .
6 Vælg for at gemme træningsturen.
Sletning af en træning
1 Vælg > Træningsture på skærmen Hjem.
2 Vælg en træning.
3 Vælg > > .
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 9).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træninger og baner og downloade planen til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Brug af Virtual Partner
®
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
nå dine mål.
1 Kør en tur.
2 Rul til siden Virtual Partner for at se, hvem der fører.
4
3 Hvis det er nødvendigt, kan du bruge
og
hastigheden for Virtual Partner under turen.
til at justere
Baner
Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt
bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og
følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge
en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede
præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på
30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at
prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt
på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.
Oprettelse af en bane på din enhed
Før du kan oprette en bane, skal du have en aktivitet med GPSdata gemt på din enhed.
> Opret ny.
1 Vælg > Baner >
2 Vælg en aktivitet, som banen skal baseres på.
3 Indtast et navn for ruten, og vælg .
Ruten vises på listen.
4 Vælg banen, og gennemse baneoplysningerne.
5 Vælg om nødvendigt Indstillinger for at redigere
baneoplysningerne.
Du kan f.eks. ændre banens navn eller tænde for Virtual
Partner.
6 Vælg > TUR.
Følg en bane fra internettet
Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have
en Garmin Connect-konto (Garmin Connect, side 9).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret en ny bane, eller vælg en eksisterende bane.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg > Baner.
7 Vælg banen.
8 Vælg TUR.
Tips til træning med baner
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at
begynde, skal du begive dig mod banen. Når du er på enhver
del af banen, vises en meddelelse.
BEMÆRK: Så snart du vælger , starter din Virtual Partner
banen uden at vente på, at du varmer op.
Træning
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, viser enheden en
meddelelse.
Visning af en bane på kortet
For hver bane, der er gemt på enheden, kan du tilpasse,
hvordan den vises på korte. Du kan f.eks. vælge, at din faste,
daglige bane altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist
en alternativ bane med grønt. På den måde kan du se banerne,
mens du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt
bane.
1 Vælg > Baner på skærmen Hjem.
2 Vælg banen.
3 Vælg Indstillinger > Kortvisning.
4 Vælg Vis altid > Til for at få vist banen på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
Næste gang, du kører i nærheden af banen, vises den på kortet.
Ændring af banefarten
1 Vælg > Baner på skærmen Hjem.
2 Vælg en bane.
3 Vælg TUR.
4 Rul til siden Virtual Partner.
5 Brug eller til at justere procentsatsen af tid for at
gennemføre banen.
Hvis du for eksempel vil forbedre din banetid med 20 %, skal
du angive en banehastighed på 120 %. Du vil konkurrere
med Virtual Partner om at gennemføre en 30-minutters bane
på 24 minutter.
Afbrydelse af en bane
1 Tryk på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
2 Vælg > Baner > Stop banen.
Sletning af en bane
1 Vælg > Baner på skærmen Hjem.
2 Vælg en bane.
3 Vælg > .
Segmenter
Du kan sende segmenter fra din Garmin Connect konto til din
enhed. Når et segment er gemt på din enhed, kan du konkurrere
i et segment og forsøge at matche eller overgå din personlige
rekord eller andre cyklister, som har kørt segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader en bane fra din Garmin Connect
konto, downloades alle segmenter i banen automatisk.
Strava™ segmenter
Du kan downloade Strava segmenter til din Edge enhed. Følg
Strava segmenter for at sammenligne din præstation med dine
tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det samme
segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Download et segment fra internettet
Før du kan indlæse et segment fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 9).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
BEMÆRK: Hvis du bruger Strava segmenter, overføres dine
favoritsegmenter automatisk til din enhed, når den forbindes
til Garmin Connect Mobile eller din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
Træning
3
4
5
6
Opret et nyt segment, eller vælg et eksisterende segment.
Vælg Send til enhed.
Frakobl enheden, og tænd den.
Vælg
> Segmenter.
Segmentet vises på listen.
Aktivering af segmenter
Du kan aktivere Virtual Partner konkurrence og beskeder, der
fortæller dig, at du nærmer dig et segment.
1 Vælg > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg Aktiver.
BEMÆRK: Beskeder, der fortæller dig om, at du nærmer dig
et segment, vises kun for aktiverede segmenter.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andre køreres præstationer, forbindelser på din
Garmin Connect konto eller andre medlemmer af
cykelfællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg for at starte timeren, og tag af sted på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
2 Begynd at konkurrere i segmentet.
3 Rul til Virtual Partner skærmbilledet for at se, hvordan du
klarer dig.
4 Vælg om nødvendigt eller for at ændre dit mål under din
konkurrence.
Du kan konkurrere mod den førende i gruppen, en udfordrer
eller andre kørere (hvis sådanne findes).
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.
• Vælg Rangliste for at se køretider og
gennemsnitshastigheder for den førende i segmentet, den
førende i gruppen eller udfordreren, din bedste personlige
tid og gennemsnitshastighed samt andre kørere (hvis
sådanne findes).
TIP: Du kan vælge et element på ranglisten for at ændre
dit segmentkonkurrencemål.
Valgmuligheder for segment
Vælg
> Segmenter > .
Søg: Lader dig søge efter gemte segmenter efter navn.
Aktiver alle: Aktiverer alle segmenter, der er indlæst på
enheden i øjeblikket.
Deaktiver alle: Deakiverer alle segmenter, der er indlæst på
enheden i øjeblikket.
Rediger flere: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere flere
segmenter, der er indlæst på enheden.
Sletning af et segment
1 Vælg > Segmenter.
2 Vælg et segment.
5
3 Vælg
>
.
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur.
Gendannelse af personlige rekorder
Du kan ændre en personlig rekord tilbage til den tidligere gemte
rekord.
1 Vælg på skærmen Hjem > Personlige rekorder.
2 Vælg .
3 Vælg en rekord, og vælg .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Træningszoner
• Pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 6)
• Effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 8)
• Fartzoner (Indstilling af fartzoner, side 6)
Indstilling af fartzoner
Din enheder indeholder forskellige fartzoner, lige fra meget
langsomt til maksimal fart. Værdierne for zonerne er
standardværdier og svarer muligvis ikke til din personlige
formåen. Du kan tilpasse dine zoner på enheden eller bruge
Garmin Connect.
1 Vælg > Træningszoner > Hastighed på skærmen Hjem.
2 Vælg en zone.
Du kan angive et brugerdefineret navn for zonen.
3 Angiv de minimale og maksimale værdier for fart.
4 Gentag 2–3 trin for hver zone.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
2 Gør elektroderne Á og kontaktområderne  bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata,
side 6).
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Konditionsmål, side 6). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata skal du angive din maksimale puls,
din minimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
1 Vælg > Træningszoner > Puls på skærmen Hjem.
2 Angiv værdierne for maksimal puls, minimal puls og hvilepuls.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at få vist og redigere zonerne i slag pr.
minut.
• Vælg %Maksimum for at få vist og redigere zonerne som
en procentsats af din maksimale puls.
• Vælg % HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentsats af din hvilepuls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 17) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Tip til uregelmæssige pulsdata
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen à til løkken Ä.
6
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
ANT+ sensorer
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 13).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Installation af fartsensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
2 Træk remmen À omkring hjulnavet, og sæt den fast på
krogen Á på sensoren.
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
Om hastigheds- og kadencesensorer
Kadencedata fra kadencesensoren registreres altid. Hvis der
ikke er nogen hastigheds- og kadencesensorer parret med
enheden, anvendes der GPS-data til at udregne hastighed og
distance.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm).
Installation af GSC™ 10
BEMÆRK: Hvis du ikke har en GSC 10, kan du springe denne
handling over.
Begge magneter skal sidde ud for deres respektive
indikationslinjer for Edge for at kunne modtage data.
1 Placer GSC 10 på stangen mellem tandhjul og nav (på
modsat side af tandhjulet).
2 Placer den flade gummipude eller den flade gummipude À
mellem GSC 10 og nav for at sikre stabilitet.
Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk
hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.
3 Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.
Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm À.
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
3 Sæt remmene Á fast omkring pedalarmen på krogene  på
sensoren.
ANT+ sensorer
3 Fastgør GSC 10 løst ved hjælp af to kabler Á.
4 Fastgør pedalmagneten  til pedalarmen ved hjælp af det
selvklæbende beslag og en kabelstrip Ã.
7
Pedalmagneten skal placeres maks. 5 mm fra GSC 10.
Indikationslinjen Ä på pedalmagneten skal flugte med
indikationslinjen Å på GSC 10.
5 Skru egermagneten Æ løs fra plaststykket.
• Juster dine effektzoner efter dine mål og evner (Indstilling af
dine effektzoner, side 8).
• Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet
effektzone (Indstilling af områdealarmer, side 3).
• Tilpas effektdatafelter (Tilpasning af datasiderne, side 11).
Indstilling af dine effektzoner
6 Placer egeren i rillen på plaststykket, og stram let til.
Egermagneten må godt vende væk fra GSC 10, hvis der ikke
er plads nok mellem sensorarmen og egeren. Egermagneten
skal flugte med indikationslinjen Ç på sensorarmen.
7 Løsn skruen È på sensorarmen.
8 Flyt sensorarmen, så den befinder sig maks. 5 mm fra
egermagneten.
Du kan også vippe GSC 10 tættere på en af magneterne for
at få dem mere på linje.
Vælg
Reset É på GSC 10.
9
Lysdioden lyser rødt og derefter grønt.
10 Træd i pedalerne for at teste, at sensorerne er korrekt
placeret.
Den røde lysdiode blinker, hver gang pedalmagneten
passerer sensoren. Den grønne lysdiode blinker, hver gang
egermagneten passerer sensorarmen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker ved de første 60 passager efter
en nulstilling. Vælg Reset igen, hvis du vil have flere
passager.
11 Når alt er justeret og fungerer korrekt, skal du stramme
kabelstripsene, sensorarmen og egermagneten.
Garmin anbefaler, at momentet er 1,9 til 2,4 lbf-in. (0,21 til
0,27 N-m) for at sikre en vandtæt forsegling af GSC 10
sensorarmen.
Om GSC 10
Kadencedata fra GSC 10 registreres altid. Hvis der ikke er
parret en GSC 10, bruges GPS-data til at beregne hastigheden
og distancen.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm). GSC 10 har to sensorer: en for kadence og en for
hastighed.
Datagennemsnit for kadence eller effekt
Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er
tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor eller
effektmåler (ekstratilbehør). Standardindstillingen medregner
ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du se Indstillinger for
dataoptagelse, side 12.
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
8
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender
værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste
den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.
1 Vælg > Træningszoner > Tænd/sluk på skærmen Hjem.
2 Indtast din FTP-værdi.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Watt for at få vist og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at få vist og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
Kalibrering af din effektmåler
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal den være korrekt
monteret, parret med din GPS-enhed og aktivt registrere data.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
1 Vælg på skærmen Hjem.
2 Vælg Cykelprofiler.
3 Vælg en profil.
4 Vælg > Kalibrer.
5 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Brug af Shimano Di2™ skiftere
®
Før du kan bruge Di2 elektroniske skiftere, skal du parre dem
med din enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 8). Du kan
tilpasse de valgfri Di2 datafelter (Tilpasning af datasiderne,
side 11). Edge 510 enheden viser aktuelle justeringsværdier,
når sensoren er i justeringstilstand.
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia™ smarte
cykellygter og bakspejlsradar for forbedret
situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din Varia
enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren, side 15).
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
ANT+ sensorer
Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT+ de
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg på skærmen Hjem > Cykelprofiler
3 Vælg en profil.
4 Vælg en sensor.
5 Aktiver sensoren, og vælg Søg.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Parring af pulsmåler
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på.
1 Bring enheden inden for rækkevidde (3 m) af pulsmåleren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg > Puls > Aktiver > Søg.
Når pulsmåleren parres med enheden, er sensorstatus
Tilsluttet.
Brug af vægten
Hvis du har en ANT+ kompatibel vægt, kan enheden læse data
fra vægten.
1 På skærmen Hjem skal du vælge > Vægt.
Der vises en meddelelse, når vægten findes.
2 Stå på vægten, når det angives.
BEMÆRK: Hvis du bruger en vægt, der måler
kropssammensætning, skal du tage sko og strømper af for at
sikre, at alle kropssammensætningsparametre læses og
registreres.
3 Træd af vægten, når det angives.
TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du træde af vægten. Træd
op på den, når det angives.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.
2
3
4
5
Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
Gå til www.garminconnect.com/start.
Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde,
puls, forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo
og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
Garmin Index™ Smartvægtdata
Hvis du har en Garmin Index enhed, gemmes de nyeste
vægtdata på din Garmin Connect konto. Næste gang, du
opretter forbindelse mellem Edge 510 enheden og din Garmin
Connect konto, opdateres vægtdataene i din Edge 510
brugerprofil.
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
1 Vælg > Ture på skærmen Hjem.
2 Vælg Sidste tur eller Alle ture.
3 Vælg en funktion.
Visning af samlede data
Du kan få vist de akkumulerede data, du har gemt på Edge,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
Vælg
> Totaler på skærmen Hjem.
Historik
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.
Bluetooth Connectede funktioner
®
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitness-enhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect mobile på
din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports/apps for at få
yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en sporingsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
9
Kurs- og træningsdownloads tilgængelige fra Garmin
Connect: Lader dig søge efter aktiviteter på Garmin Connect
ved brug af din smartphone og sende dem til din enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer i realtid til din
enhed.
Parre en Edge med din Smartphone
Du kan parre Edge med en Apple eller Android™ smartphone
med Garmin Connect Mobile-programmet installeret for at bruge
forbundne funktioner.
1 Placer din smartphone og Edge inden for en afstand på 33
fod (10 m) fra hinanden.
2 På Edge skal du vælge > Bluetooth > Aktiver > Par
smartphone.
3 På din smartphone skal du aktivere Bluetooth.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
4 Vælg Edge fra listen.
5 Bekræft, at den samme adgangskode vises på både Edge og
din smartphone.
Du kan nu aktivere forbundne funktioner ved hjælp af Garmin
Connect Mobile.
®
Sende en tur til din Smartphone
Før du kan sende en tur til din smartphone, skal du installere og
åbne Garmin Connect Mobile-applikationen på din smartphone
og parre din enhed med din smartphone (Bluetooth Indstillinger,
side 11).
1 Vælg > Ture på skærmen Hjem.
2 Vælg en tur.
3 Vælg .
Sletning af historik
1 Vælg > Slet på skærmen Hjem.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Alle ture for at slette alle gemte aktiviteter fra
historikken.
• Vælg Gamle ture for at slette aktiviteter, der er registreret
for mere end én måned tilbage.
• Vælg Alle totaler for at nulstille alle samlede distancer og
tider.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
• Vælg Alle baner for at slette alle ture, du har gemt eller
overført til enheden.
• Vælg Alle træninger for at slette alle træninger, du har
gemt eller overført til enheden.
• Vælg Alle personlige rekorder for at slette alle
personlige rekorder, du har gemt på enheden.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
3 Vælg .
Dataregistrering
Enheden anvender avanceret lagring. Den optager
nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls.
Når der foretages parring med en effektmåler, registrerer
enheden punkter hvert sekund. Registrering af punkter hvert
sekund giver et meget detaljeret spor, og bruger mere af den
tilgængelige hukommelse.
Der er oplysninger om datagennemsnit for kadence og effekt i
Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 8.
10
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 10).
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke. Se i hjælpefilen til
operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1 Åbn drevet eller disken Garmin.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af din enhed
Profiler
Din Edge omfatter flere forskellige metoder, som du kan bruge til
at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af
indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du
bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og
visninger for træning og mountainbikekørsel.
Tilpasning af din enhed
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Cykelprofiler: Du kan oprette en cykelprofil for hver af de
cykler, du ejer. Cykelprofilen omfatter valgfri ANT+ sensorer,
cykelvægt, hjulstørrelse, kilometertællerværdi og
tandhjulslængde.
Aktivitetsprofiler: Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver
cyklingstype. Du kan f.eks. oprette en separat aktivitetsprofil
til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen
omfatter tilpassede datasider, alarmer, træningszoner (som
f.eks. puls og hastighed), træningsindstillinger (f.eks. Auto
Pause og Auto Lap ) samt navigationsindstillinger.
Brugerprofil: Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt,
højde, aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden
anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
®
®
Opdatering af din cykelprofil
Du kan brugerdefinere 10 cykelprofiler. Enheden bruger
cykelvægten, distancetællerens værdi, hjulstørrelse og
pedallængde til at beregne nøjagtige turdata.
1 Fra startskærmen vælges > Cykelprofiler.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en profil.
• Vælg for at tilføje en ny profil.
3 Vælg et navn til cyklen.
4 Hvis nødvendigt skal du redigere navn, billede og andre
indstillinger for profilen.
5 Hvis du bruger en hastighedssensor, og kadencesensor eller
effektsensor, skal du vælge en indstilling:
• Vælg Hjulstørrelse > Automatisk for at hjulstørrelsen
ved hjælp af GPS-distance.
• Vælg Hjulstørrelse > Brugerdefineret for at indtaste din
hjulstørrelse. Du kan finde en tabel over hjulstørrelser og omkredse under Hjulstørrelse og -omkreds, side 17.
• Vælg Pedallængde > Automatisk for at beregne
pedallængde ved hjælp af GPS-distance.
• Vælg Pedallængde > Brugerdefineret for at angive
pedallængden.
Alle dine ændringer gemmes på den aktive profil.
Opdatering af din aktivitetsprofil
Du kan tilpasse fem aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine
indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en profil.
• Vælg for at tilføje en ny profil.
3 Rediger navn og baggrundsbillede for profilen.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Træningssider for at tilpasse datasider og
datafelter (Tilpasning af datasiderne, side 11).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 3).
• Vælg Auto Pause for at ændre, hvornår timeren
automatisk holder pause (Brug af Auto Pause, side 11).
• Vælg Auto Lap for at indstille, hvordan omgange udløses
(Markering af omgange efter position, side 12).
• Vælg Automatisk rullefunktion for at tilpasse visning af
træningsdatasiderne, mens timeren kører (Brug af
automatisk rullefunktion, side 12).
Alle de ændringer, du foretager, gemmes i den aktive profil.
Tilpasning af din enhed
Indstilling af din brugerprofil
Du kan køn, alder, vægt, højde, aktivitetsklasse og sportsmand
hele livet. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne
nøjagtige turdata.
1 Vælg > Brugerprofil på skærmen Hjem.
2 Vælg en funktion.
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Bluetooth Indstillinger
Vælg > Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
Bluetooth er aktiveret.
Kaldenavn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth-aktiveret smartphone.
Om træningsindstillinger
Følgende funktioner og indstillinger giver dig mulighed for at
tilpasse din enhed baseret på dine træningsbehov. Disse
indstillinger gemmes til en aktivitetsprofil. Du kan f.eks. indstille
tidsalarmer for din løbsprofil, og du kan indstille en Auto Lap
positionsudløser for din mountainbikeprofil.
Tilpasning af datasiderne
Du kan tilpasse datasiderne for hver aktivitetsprofil (Profiler,
side 10).
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Træningssider.
4 Vælg en dataside.
5 Aktiver evt. datasiden.
6 Vælg antallet af datafelter, du vil se på siden.
7 Vælg .
8 Vælg et datafelt for at redigere det.
9 Vælg .
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Auto Pause > Auto Pause-tilstand.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilpasning af datasiderne, side 11).
Datafeltet Tid - gået viser den samlede tid, inklusive pausetid.
11
Markering af omgange efter position
Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang
ved en bestemt position. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks.
ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved baner kan
du bruge funktionen Efter position til at aktivere omgange på alle
omgangspositioner, der er gemt på banen.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Auto Lap > Auto Lap-registrering > Efter position >
Omgang ved.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du trykker på
, og hver gang du passerer en
af disse positioner igen.
• Vælg Start og omgang for at aktivere omgangstælleren
ved den GPS-position, hvor du trykker på
samt ved alle
positioner under turen, hvor du trykker på
.
• Vælg Mærke og omgang for at aktivere omgangstælleren
ved en bestemt GPS-position markeret før turen og ved
alle positioner på turen, hvor du vælger
.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilpasning af datasiderne, side 11).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang
ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur (f.eks.
for hver 10 miles eller 40 km).
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Auto Lap > Auto Lap-registrering > Efter distance >
Omgang ved.
4 Indtast en værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilpasning af datasiderne, side 11).
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge den automatiske rullefunktion til at navigere
automatisk gennem alle siderne med træningsdata, mens
timeren kører.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatisk rullefunktion > Automatisk
rullehastighed.
4 Vælg en visningshastighed.
Ændring af startmeddelelse
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Det er en
påmindelse om at starte timeren, så du kan registrere dine
turdata.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Startmeddelelse > Start meddelelsestilstand.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Én gang.
• Vælg Gentag > Gentag forsinkelse for at ændre
forsinkelsestiden frem til påmindelsen.
Systemindstillinger
Vælg > System.
• GPS-indstillinger (GPS-indstillinger, side 12)
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 12)
12
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 12)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 13)
• Konfigurationsindstillinger (Ændring af
konfigurationsindstillingerne, side 13)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 13)
• Toneindstillinger (Indstilling af enhedstoner, side 13)
GPS-indstillinger
Træning indendørs
Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at spare
batterilevetid.
Vælg > System > GPS > GPS-tilstand > Fra.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance
ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender
oplysninger om hastighed og distance til enheden (f.eks. GSC
10). Næste gang du tænder for enheden, vil den igen søge efter
satellitsignaler.
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
1 Vælg > System > GPS > Indstil højde.
2 Indtast højden, og vælg .
Visning af satellitter
Siden for satellitter viser dine aktuelle oplysninger om GPSsatellitter. Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/aboutGPS.
Vælg > System > GPS > Vis satellitter på skærmen
Hjem.
GPS-nøjagtigheden vises nederst på siden. De grønne søjler
repræsenterer styrken af hvert modtaget satellitsignal
(nummeret på satellitten vises under hver søjle).
Ændre satellitindstillinger
Som standard forbindes Edge til GPS- og GLONASS-satellitter
for at opnå øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere
modtagelse af position. Du kan indstille enheden til kun at bruge
GPS-satellitter for at øge batteriets levetid.
1 Fra skærmbilledet Hjem skal du vælge > System > GPS >
GPS-tilstand.
2 Vælg en funktion:
• Ønsker du øget ydeevne, skal du vælge GPS+GLONASS.
• Ønsker du øget levetid for batteriet, skal du vælge Kun
GPS
Displayindstillinger
Vælg > System > Display.
Tid til lys slukker: Justerer, hvor lang tid der går, før
baggrundslyset slukker (Brug af baggrundslys, side 2).
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Automatisk for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.
Kalibrer skærm: Justerer skærmen, så den reagerer korrekt på
berøringer (Kalibrering af berøringsskærmen, side 15).
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg > System > Dataoptagelse.
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Smart optager nøglepunkter, hvor du skifter
retning, fart eller puls. 1 sekund optager punkter hvert
sekund. Der oprettes en meget detaljeret registrering af din
aktivitet, hvilket får aktiviteten til at optage mere plads.
Tilpasning af din enhed
Gennemsnit af data: Kontrollerer, om enheden indeholder
nulværdier for kadence og effektdata, der opstår, når du ikke
træder i pedalerne.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
1 Vælg > System > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Ændring af konfigurationsindstillingerne
Du kan ændre alle indstillinger, som du har konfigureret under
den første opsætning.
1 Vælg > System > Nulstilling af enhed > Første
opsætning.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> System > Sprog på skærmen Hjem.
Indstilling af enhedstoner
Vælg
> System > Toner på skærmen Hjem.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler,
registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle
klokkeslæt.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Edge specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
20 timer, kun GPS
15 timer, GPS og GLONASS
6 timer, GPS og GLONASS med 100%
baggrundslys
Vandtæthed
IPX7
Driftstemperaturområde
Fra -4º til 158ºF (fra -20º til 70ºC)
Temperatur ved
opladning
Fra 32º til 113ºF (fra 0º til 45ºC )
Bånd (O-ringe) til To størrelser:
standardmontering • AS568-125
Indvendige diameter: 1,3 in.
Udvendige diameter: 1,5 in.
Tværsnit: 0.1 in.
• AS568-131
Indvendige diameter: 1,7 in.
Udvendige diameter: 1,9 in.
Tværsnit: 0.1 in.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDMgummi (ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler.
Om IPX7
BEMÆRK
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids
nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen
skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den
anvendes eller oplades.
Enhedsoplysninger
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Op til 4,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
Driftstemperaturområde
Fra -5° til 50°C (fra 23° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
GSC 10 Specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 1,4 år (1 time pr. dag)
Vandtæthed
IPX7
Driftstemperaturområde Fra 5º til 158º F (fra -15º til 70º C)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen vaskes.
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
13
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Udskiftning af batteriet i GSC 10
1 Find det runde batteridæksel À på siden af GSC 10.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Udskiftning af batteri til fartsensor eller
kadencesensor
Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to
omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af sensoren.
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet Á.
TIP: Du kan bruge et stykke tape  eller en magnet til at
fjerne batteriet fra dækslet.
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
14
at kunne fjernes (pilen peger på symbolet for låst op).
3 Fjern dækslet og batteriet Á.
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt
(pilen peger på symbolet for låst).
Når du har udskiftet batteriet i GSC 10, skal du parre GSC 10
med enheden igen.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Hold nede i 10 sekunder.
Enheden nulstilles og tændes.
Sletning af brugerdata
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede
oplysninger, men den sletter ikke din historik.
1 Sluk enheden.
2 Placer fingeren i øverste venstre hjørne af
berøringsskærmen.
3 Hold fingeren på berøringsskærmen, og tænd for enheden.
4 Vælg .
Maksimering af batterilevetiden
• Reducer baggrundslyset (Sådan dæmper du
baggrundsbelysningen, side 15).
• Reducer tiden, før baggrundslyset slukker (Justering af tid til
baggrundslyset slukker, side 15).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 12).
• Aktiver funktionen Auto-sluk (Brug af funktion til automatisk
slukning, side 15).
Fejlfinding
• Deaktiver den trådløse funktion Bluetooth (Bluetooth
Indstillinger, side 11).
• Vælg indstillingen Kun GPS (Ændre satellitindstillinger,
side 12).
Sådan dæmper du baggrundsbelysningen
1 Tryk på for at åbne statussiden.
2 Tryk på og for at justere lysstyrken.
Justering af tid til baggrundslyset slukker
Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at
maksimere batteriets levetid.
1 Vælg > Tid til lys slukker.
2 Vælg en funktion.
Brug af funktion til automatisk slukning
Denne funktion slukker automatisk enheden efter 15 minutters
inaktivitet.
1 Vælg > System > Auto-sluk.
2 Vælg Til.
Kalibrering af berøringsskærmen
1 Vælg > System > Display > Kalibrer skærm.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
1 Vælg .
2 Vælg .
Oplåsning af berøringsskærmen
1 Vælg .
2 Vælg .
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Temperaturudlæsninger
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg > System > Om på skærmen Hjem.
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Appendiks
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
Bageste gear: Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Balance - 10s gn.snit: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit
for venstre/højre effektbalance.
Balance - 30s gn.snit: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit
for venstre/højre effektbalance.
Balance - 3s gn.snit: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit
for venstre/højre effektbalance.
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Di2 batteriniveau: Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.
Dist. - sidste omg.: Den tilbagelagte afstand for den senest
gennemførte omgang.
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance forude: Distance foran eller bagved Virtual Partner.
Distance - omgang: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en træning
eller bane, når du anvender et distancemål.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).
Effekt - 10s gn.snit: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for
effekt.
Effekt - 30s gn.snit: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for
effekt.
Effekt - 3s gennemsnit: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit
for effekt.
Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben.
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - H. Gnsntl.: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for
det højre ben for den aktuelle aktivitet.
15
Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Effektfase - h top gns: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - h top omg: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - V. Gnsntl.: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for
det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Effektfase - v top gns: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - v top omg: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Effekt - NP- snst omg.: Gennemsnitlig Normalized Power for
den senest gennemførte omgang.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - seneste omg.: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige fart for den aktuelle
aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
16
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Fart - sidste omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Fart zone: Det aktuelle interval for din hastighed (1 til 10). Zoner
kan indstilles i Garmin Connect.
Forreste gear: Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Gear: Forreste og bageste cykelgear fra en
gearpositionssensor.
Gearforhold: Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear
som registreret af en gearpositionssensor.
Gentagelser tilbage: Det resterende antal gentagelser under
en træning.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gn.snitlig.: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Kalorier - fedt: Antallet af forbrændte fedtkalorier. Kræver en
New Leaf vurdering.
Kalorier tilbage: De resterende kalorier under en træning, når
du anvender et kaloriemål.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lodr. fart - 30s i gns.: Bevægelsesgennemsnit pr. 30 sekunder
for lodret fart.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor der
påføres kraft.
PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls).
Puls - %Maksimal: Procentdelen af maksimal puls.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gn.snit %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Puls - gn.snitl. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til 5).
®
Appendiks
Puls - omg. %maks.: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af heart
rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Puls - sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Puls tilbage: Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet
under en træning.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. tilbagelægger 60 m (200 fod) for
hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bagved Virtual Partner.
Tid for omg. siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du f.eks. starter
timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og
derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den
forløbne tid 35 minutter.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gn.snit: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Tid - seneste omgang: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid tilbage: Den resterende tid under en træning, når du
anvender et tidsmål.
Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Appendiks
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Hjulstørrelse og -omkreds
Hjulstørrelsen er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også bruge en af de
beregningsredskaber, der findes på internettet.
For at ændre din cykelprofil skal du se Opdatering af din
cykelprofil, side 11.
Hjulstørrelse
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
17
Hjulstørrelse
L (mm)
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C lukket ring
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
18
Appendiks
Indeks
A
advarsler 3
alarmer 3
ANT+ sensorer 2, 6, 8
parre 8
Auto Lap 12
Auto Pause 11
automatisk rullefunktion 12
avanceret lagring 10
B
baggrundslys 2, 12, 15
baner 4, 5
indlæse 4
redigere 5
slette 5
batteri
maksimere 14, 15
oplade 1
type 1
udskifte 14
Bluetooth teknologi 9–11
brugerdata, slette 10
brugerprofil 2, 11
bånd 13
C
computer, tilslutte 10
D
data
opbevare 9
overføre 9, 10
datafelter 11, 15
dataoptagelse 10, 12
displayindstillinger 12
distance, advarsler 3
E
effekt (kraft)
alarmer 3
målere 8
effektmåler 8
elevation 12
enhed
nulstille 14
registrering 15
vedligeholdelse 13
enheds-ID 15
F
fart- og kadencesensorer 7, 14
fejlfinding 6, 14, 15
filer, overføre 10
finder gennemsnit af data 8
første opsætning 13
G
Garmin Connect 3–5, 9
Garmin Index 9
gemme aktiviteter 3
gendanne, indstillinger 14
GLONASS 12
GPS
siden satellit 12
signal 2
sådan stopper du 12
GSC 10 7, 8, 13, 14
H
hastighed, zoner 6
hastigheds- og kadencesensorer 7
historik 3, 9
sende til computer 9
slette 10
hjulstørrelser 17
højdemåler, kalibrere 12
Indeks
I
ikoner 2
indstillinger 2, 11–13
enhed 13
installere 1, 7
K
startmeddelelse 12
strøm, zoner 8
strømbesparelse 15
systemindstillinger 12
T
montere enhed 1
måleenheder 13
taster 2
temperatur 15
tid, advarsler 3
tidsindstillinger 13
tidszoner 13
tilbehør 6, 8, 15
tilpasse enhed 11
timer 2, 3, 9
toner 13
touchscreen, kalibrere 15
træning, planer 4
træningssider, vise 3
træningsture 3, 4
indlæse 3
oprette 3
redigere 4
slette 4
tænd/sluk 8
N
U
kadence 7, 8
alarmer 3
kalender 4
kalibrere
effektmåler 8
touchscreen 15
kalorie, advarsler 3
knapper på skærmen 2
kort 5
L
lysstyrke 15
låse, skærm 15
M
nulstilling af enheden 14
O
O-ringe 13
omgange 2
opbevare data 9, 10
opdatering af software 15
opladning af enheden 1
P
parre 2
pulsmåler 9
smartphone 10
parring af ANT+ sensorer 8
pedaler 8
personlige rekorder 6, 10
gendanne 6
produktregistrering 15
profiler 10, 11
bruger 11
cykel 11
programmer 9
smartphone 10
puls
alarmer 3
måler 6, 13, 14
zoner 6, 17
pulsmåler, parre 9
udskiftning af batteriet 14
USB, frakoble 10
V
vandtæthed 13
Virtual Partner 4, 5
vægt 9
Z
zoner
hastighed 6
strøm 8
tid 13
R
registrering af enheden 15
rengøring af enheden 13
ruter, redigere 4
S
satellitsignaler 2
segmenter 5
slette 5
siden satellit 12
skærm. 12 Se også baggrundslys
lysstyrke 15
låse 15
slette
alle brugerdata 10, 14
historik 10
smartphone 2, 9, 11
parre 10
programmer 10
software
opdatere 15
version 15
softwarelicensaftale 15, 18
specifikationer 13
sportsmand hele livet 11
sprog 13
19
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2013–2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising