Garmin | epix™ | Operating instructions | Garmin epix™ Návod k obsluze

Garmin epix™ Návod k obsluze
epix™
Návod k obsluze
Duben 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01753-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , TracBack a Virtual Partner jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, epix™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™, Vector™ a VIRB™
jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
®
®
®
®
®
®
Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto
názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute.
Firstbeat a Analyzed by Firstbeat jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti Firstbeat Technologies Ltd. iOS je registrovaná
ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající licenci společnosti Apple Inc. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc, registrovaná ve
Spojených státech a dalších zemích. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti
Peaksware, LLC. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Úvod ................................................................................ 1
Přehled zařízení .......................................................................... 1
Tipy pro dotykovou obrazovku ............................................... 1
Uzamčení a odemčení zařízení ............................................. 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Spárování smartphonu se zařízením .......................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
Pomůcky......................................................................... 2
Zobrazení doplňků ...................................................................... 2
Dálkové ovládání VIRB™ ........................................................... 2
Ovládání akční kamery VIRB ................................................. 2
Aktivity............................................................................ 2
Spuštění aktivity .......................................................................... 2
Zastavení aktivity ........................................................................ 2
Lyžování ..................................................................................... 2
Jdeme na běžky ..................................................................... 2
Sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu ....................... 2
Zobrazení jízd na lyžích .................................................... 3
Turistika ...................................................................................... 3
Jdeme na túru ........................................................................ 3
Automatická detekce lezení ................................................... 3
Běh ............................................................................................. 3
Jdeme běhat .......................................................................... 3
Používání metronomu ............................................................ 3
Jízda na kole ............................................................................... 3
Vyrážíme na projížďku ........................................................... 3
Plavání ........................................................................................ 4
Jdeme si zaplavat .................................................................. 4
Plavecká terminologie ....................................................... 4
Typy záběru ...................................................................... 4
Odpočinek během plavání v bazénu ................................. 4
Trénování se záznamem nácviku ..................................... 4
Jdeme plavat v otevřené vodě ............................................... 4
Multisport .................................................................................... 4
Zahájení aktivity Triatlon nebo Multisport .............................. 5
Vytvoření vlastní aktivity ........................................................ 5
Aktivity uvnitř budov .................................................................... 5
Trénink............................................................................ 5
Nastavení uživatelského profilu .................................................. 5
Cíle aktivit typu fitness ........................................................... 5
Rozsahy srdečního tepu ........................................................ 5
Nastavení zón srdečního tepu .......................................... 5
Výpočty rozsahů srdečního tepu ....................................... 6
Nastavení výkonnostních zón ................................................ 6
Sledování aktivity ........................................................................ 6
Zapnutí sledování aktivity ...................................................... 6
Používání výzvy k pohybu ..................................................... 6
Automatický cíl ....................................................................... 6
Sledování spánku .................................................................. 6
Použití režimu spánku ....................................................... 6
Tréninky ...................................................................................... 6
Sledování tréninku z webové stránky .................................... 6
Zahájení tréninku ................................................................... 6
Informace o tréninkovém kalendáři ........................................ 7
Používání tréninkových plánů Garmin Connect ................ 7
Intervalové tréninky ..................................................................... 7
Vytvoření intervalového tréninku ............................................ 7
Zahájení intervalového tréninku ............................................. 7
Zastavení intervalového tréninku ........................................... 7
Používání služby Virtual Partner® .............................................. 7
Nastavení tréninkového cíle ....................................................... 7
Zrušení tréninkového cíle ....................................................... 7
Obsah
Závodění s předchozí aktivitou ................................................... 7
Osobní rekordy ........................................................................... 8
Zobrazení osobních rekordů .................................................. 8
Obnovení osobního rekordu .................................................. 8
Vymazání osobního rekordu .................................................. 8
Vymazání všech osobních rekordů ........................................ 8
Dynamika běhu ........................................................................... 8
Trénink s využitím dynamiky běhu ......................................... 8
Barevná měřidla a data dynamiky běhu ................................ 8
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu ................................. 9
Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální ........................ 9
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu .............. 9
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při cyklistice ........ 9
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální ......................... 9
Zobrazení předpokládaných závodních časů ...................... 10
Regenerační asistent ................................................................ 10
Zapnutí regeneračního asistenta ......................................... 10
Zobrazení doby regenerace ................................................. 10
Informace o funkci Training Effect ............................................ 10
Hodiny........................................................................... 10
Nastavení alarmu ...................................................................... 10
Spuštění odpočítávače času .................................................... 11
Použití stopek ........................................................................... 11
Nastavení upozornění na čas východu a západu slunce ......... 11
Navigace ........................................................................ 11
Ukládání polohy ........................................................................ 11
Navigace k cíli ........................................................................... 11
Navigace k bodu zájmu ............................................................ 11
Body zájmu .......................................................................... 11
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi ............................. 11
Kompas .....................................................................................11
Mapa ......................................................................................... 11
Zobrazení mapy ................................................................... 11
Procházení mapy ................................................................. 11
Uložení nebo navigace na pozici v mapě ............................ 12
Navigace do výchozího bodu ................................................... 12
Historie.......................................................................... 12
Používání historie ..................................................................... 12
Historie Multisport ................................................................ 12
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu ............. 12
Zobrazení počtů kroků .............................................................. 12
Zobrazení souhrnů dat ............................................................. 12
Odstranění historie ................................................................... 12
Použití počítače kilometrů ......................................................... 12
Online funkce................................................................ 13
Garmin Connect ........................................................................ 13
Používání aplikace Garmin Connect Mobile ........................ 13
Ruční nahrávání dat do aplikace Garmin Connect
Mobile .............................................................................. 13
Používání aplikace Garmin Connect v počítači ................... 13
Aktivace oznámení Bluetooth ................................................... 13
Zobrazení oznámení ............................................................ 13
Správa oznámení ................................................................. 13
Vypnutí technologie Bluetooth ............................................. 13
Connect IQ Funkce ................................................................... 13
Stahování funkcí Connect IQ ............................................... 14
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače ................... 14
Přizpůsobení zařízení................................................... 14
Nastavení aplikace aktivity ....................................................... 14
Přizpůsobení datových obrazovek ....................................... 14
Upozornění .......................................................................... 14
Nastavení alarmu ............................................................ 15
Auto Lap ............................................................................... 15
Označování okruhů podle vzdálenosti ............................ 15
i
Nastavení trasování ............................................................. 15
Zapnutí Auto Pause® .......................................................... 15
Zapnutí automatické detekce lezení .................................... 15
3D rychlost a vzdálenost ...................................................... 16
Použití funkce Automatické procházení ............................... 16
UltraTrac .............................................................................. 16
Nastavení časového limitu úsporného režimu ..................... 16
Nastavení vzhledu hodinek ...................................................... 16
Úprava vzhledu hodinek ...................................................... 16
Úprava seznamu pomůcek ....................................................... 16
Nastavení snímačů ................................................................... 16
Nastavení kompasu ............................................................. 16
Kalibrace kompasu .......................................................... 16
Nastavení směru k severu .............................................. 16
Výškoměr a barometr ........................................................... 17
Nastavení výškoměru .......................................................... 17
Kalibrace barometrického výškoměru ............................. 17
Nastavení barometru ........................................................... 17
Nastavení mapy ........................................................................ 17
Zobrazení a skrytí mapových dat ......................................... 17
Nastavení systému ................................................................... 17
Nastavení času .................................................................... 17
Nastavení podsvícení .......................................................... 18
Změna měrných jednotek .................................................... 18
Snímače ANT+ .............................................................. 18
Párování snímačů ANT+ .......................................................... 18
Nasazování snímače srdečního tepu ....................................... 18
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu ......................... 18
Použití volitelného snímače tempa bicyklu ............................... 18
Nožní snímač ............................................................................ 19
Kalibrace nožního snímače .................................................. 19
Ruční kalibrace nožního snímače ................................... 19
tempe ........................................................................................ 19
Informace o zařízení..................................................... 19
Zobrazení informací o zařízení ................................................. 19
Péče o zařízení ......................................................................... 19
Čištění zařízení .................................................................... 19
Technické údaje ........................................................................ 19
Informace o baterii ............................................................... 19
Maximalizace výdrže baterie ........................................... 19
Péče o snímač srdečního tepu ................................................. 19
Technické údaje k zařízení HRM-Run ...................................... 20
Vyměnitelné baterie .................................................................. 20
Výměna baterie snímače srdečního tepu ............................ 20
Správa dat ................................................................................ 20
Odpojení kabelu USB .......................................................... 20
Odstranění souborů ............................................................. 20
Odstranění problémů ................................................................ 20
Nezobrazuje se můj počet kroků za den .............................. 20
Odečet teploty není přesný .................................................. 20
Vynulování zařízení ............................................................. 20
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení ..................... 20
Další informace .................................................................... 20
Dodatek ......................................................................... 20
Datová pole ...............................................................................20
Softwarová licenční dohoda ..................................................... 23
Definice symbolů ...................................................................... 23
Rejstřík .......................................................................... 24
ii
Obsah
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se
vždy poraďte se svým lékařem.
Přehled zařízení
À
LIGHT
Výběrem zapnete a vypnete podsvícení.
Podržením zapnete a vypnete zařízení nebo je
zamknete.
Á
START
STOP
Stisknutím spustíte nebo zastavíte aktivitu.
Po stisknutí si můžete vybrat z možností v menu.
BACK
LAP
Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku.
Stiskněte pro zaznamenání kola nebo odpočinku
během aktivity.
DOWN
Stisknutím můžete procházet doplňky, menu a
zprávy.
Podržením zobrazíte na libovolné stránce
hodinky.
Â
Ã
Ä
UP
Stisknutím můžete procházet doplňky, menu a
zprávy.
Stisknutím odmítnete krátkou zprávu nebo
upozornění.
Podržením zobrazíte hlavní menu.
Å
Dotyková
obrazovka
Klepnutím nebo posunutím můžete ovládat
funkce zařízení.
Tipy pro dotykovou obrazovku
Pomocí dotykové obrazovky můžete ovládat řadu funkcí
zařízení.
• Posunutím nahoru nebo dolů můžete procházet doplňky,
displeje a data, seznamy nebo nabídky.
• Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
• Přidržením pole na obrazovce s údaji jej změníte.
• Klepnutím na ovládací prvek tento prvek aktivujete.
• Každý výběr dotykové obrazovky by měl být samostatným
krokem.
Uzamčení a odemčení zařízení
Dotykovou obrazovku a tlačítka můžete uzamknout, aby nedošlo
k náhodnému stisknutí nebo dotyku.
• Uzamčení dotykové obrazovky: Přidržte tlačítko a vyberte
možnost Uz. obrazovku.
• Odemčení dotykové obrazovky: Přidržte tlačítko a vyberte
možnost Odemk. obrazovku.
• Uzamčení dotykové obrazovky a tlačítek: Přidržte tlačítko a
vyberte možnost Uzamknout zařízení.
• Odemčení dotykové obrazovky a tlačítek: Přidržte tlačítko
a vyberte možnost Odemknout zařízení.
Úvod
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
kontakty a okolní oblast; zabráníte tak korozi. Refer to the
cleaning instructions in the appendix.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
1 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru
nebo k portu USB na počítači.
2 Napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
3 Vyrovnejte stranu se závěsem nabíjecí kolébky À s drážkou
na dolní straně zařízení.
4 Nacvakněte horní část nabíječky Á na zařízení.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
5 Zařízení zcela nabijte.
Ikona
zobrazuje stav nabití baterie.
Spárování smartphonu se zařízením
Chcete-li získat přístup ke všem funkcím zařízení, je třeba
zařízení epix připojit ke smartphonu.
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/apps a
stáhněte si mobilní aplikaci Garmin Connect™ pro svůj
smartphone.
2 Umístěte zařízení smartphone do okruhu 10 m (33 stop) od
zařízení.
3 Na zařízení epix podržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Párovat mob
zař.
5 Ve smartphonu otevřete Garmin Connect Mobilní aplikaci.
6 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu Garmin
Connect:
• Pokud se jedná o první zařízení, které jste spárovali se
zařízením s mobilní aplikací Garmin Connect, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Pokud jste s mobilní aplikací Garmin Connect spárovali
jiné zařízení, vyberte možnost
> Zařízení > a
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin .
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Odeslání dat do služby Garmin Connect
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
1
Pomůcky
Do zařízení můžete přidat také aplikace pro různé činnosti
Connect IQ™ prostřednictvím účtu Garmin Connect (Connect IQ
Funkce).
V zařízení jsou předem nahrané pomůcky nabízející okamžité
informace. Některé pomůcky vyžadují připojení Bluetooth ke
kompatibilnímu smartphonu.
Oznámení: Oznamuje příchozí hovory a textové zprávy podle
nastavení upozornění ve smartphonu.
Kalendář: Zobrazuje nadcházející schůzky z kalendáře
smartphonu.
Ovládání hudby: Ovládací prvky přehrávače hudby pro
smartphone.
Počasí: Zobrazuje aktuální teplotu a předpověď počasí.
Sledování aktivity: Sleduje počet kroků za den, cílový počet
kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a statistiky
spánku.
Informace snímače: Zobrazují informace z interního snímače
nebo připojeného snímače ANT+ .
Kompas: Zobrazuje elektronický kompas.
Mapa: Zobrazuje vaši pozici na mapě.
Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne
(v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do
režimu sledování.
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte aktivitu.
3 V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce
doplňující informace.
4 V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke
snímačům ANT+.
5 Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte,
až zařízení vyhledá satelity.
6 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje
o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
Zobrazení doplňků
Zastavení aktivity
®
®
Zařízení se dodává s několika nahranými doplňky a další jsou
k dispozici po jeho spárování se smartphonem.
1 Na jakékoli obrazovce přidržte .
Zobrazí se hodiny.
Stiskněte
tlačítko UP nebo DOWN.
2
Zařízení projde všechny dostupné doplňky.
3 Při záznamu aktivity se volbou tlačítka BACK vrátíte na
stránky s údaji o aktivitě.
4 Pomocí tlačítka START zobrazíte další možnosti a funkce
doplňků (volitelné).
Dálkové ovládání VIRB™
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB na dálku. Akční kameru VIRB můžete zakoupit na
webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení řady VIRB.
Musíte také nastavit zobrazení pomůcky VIRB ve smyčce
pomůcek (Úprava seznamu pomůcek).
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Při zobrazení hodinek si na zařízení epix pomocí tlačítek UP
nebo DOWN zobrazte doplněk VIRB.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Stiskněte tlačítko START.
Zobrazí se dálkový ovladač.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrávat video, vyberte možnost Spustit
záznam.
Na obrazovce zařízení epix se objeví počítadlo videa.
• Chcete-li nahrávání ukončit, vyberte možnost Ukončit
záznam.
• Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost Pořídit
fotografii.
Aktivity
Zařízení je možné využít při aktivitách v interiéru, outdoorových,
sportovních či fitness aktivitách. Po spuštění aktivity zařízení
zobrazuje a zaznamenává data ze snímače. Aktivity můžete
ukládat a sdílet je s komunitou Garmin Connect.
2
Spuštění aktivity
POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou u určitých aktivit
k dispozici.
1 Stiskněte tlačítko STOP.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li se vrátit po stejné trase do bodu, kde jste aktivitu
zahájili, vyberte možnost TracBack.
• Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Obnovit.
• Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování,
vyberte možnost Zrušit.
• Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte
možnost Obnovit později.
Lyžování
Jdeme na běžky
Před lyžováním je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Běžky.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
6 Výběrem možnosti LAP spustíte zaznamenávání kol
(volitelné).
7 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
8 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu
Před lyžováním nebo jízdou na snowboardu je třeba zařízení
úplně nabít (Nabíjení zařízení).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Lyže / snowboard.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Pomůcky
5
6
7
8
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
Zahajte aktivitu.
Ve výchozím nastavení se zapne funkce automatického
běhu. Tato funkce automaticky zaznamenává nové jízdy na
lyžích na základě vašeho pohybu. Stopky se zastaví, když se
přestanete pohybovat z kopce a když jste na sedačce vleku.
Stopky zůstanou během jízdy na vleku zastavené.
V případě potřeby stopky znovu spusťte tak, že se začnete
pohybovat z kopce.
Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Zobrazení jízd na lyžích
Zařízení zaznamenává údaje o každé jízdě na lyžích nebo
snowboardu. Údaje o jízdě si můžete prohlédnout na
pozastavené obrazovce nebo při spuštěných stopkách.
1 Zahajte jízdu na lyžích nebo snowboardu.
2 Podržte tlačítko .
3 Vyberte možnost Zobrazit sjezdy.
4 Stisknutím tlačítek UP a DOWN zobrazíte údaje o poslední
jízdě, aktuální jízdě a celkovém počtu jízd.
Obrazovky jízd obsahují čas, ujetou vzdálenost, maximální
rychlost, průměrnou rychlost a celkový sestup.
Turistika
Jdeme na túru
Než vyrazíte na túru, je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Turistika.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Během túry zaznamenává zařízení prošlou trasu.
6 Pokud si chcete odpočinout nebo pozastavit zaznamenávání
trasy, stiskněte tlačítko STOP > Obnovit později.
Zařízení uloží stav vaší túry a přejde do režimu s nízkou
spotřebou energie.
7 Stisknutím tlačítka START > Turistika > Obnovit
zaznamenávání trasy obnovíte.
8 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Automatická detekce lezení
Když máte u své aktivity zapnutou funkci Automatická detekce
lezení, zařízení rozpozná, pokud začnete stoupat, a automaticky
přejde na jinou obrazovku. Funkci Automatická detekce lezení
lze zapnout u řady různých aktivit, například pro běh, pěší
turistiku nebo lezení (Nastavení aplikace aktivity). Můžete si
také nastavit, jaká obrazovka se má zobrazovat, a práh
stoupání, při kterém má být vzestup detekován.
Běh
Jdeme běhat
Před zahájením běhu je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).
Abyste mohli pro zaznamenávání běhu použít snímač ANT+, je
potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat (Párování
snímačů ANT+).
Aktivity
1 Nasaďte si snímače ANT+, jako je například nožní snímač
nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
2 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
3 Vyberte možnost Běh.
4 Při používání volitelných snímačů ANT+, počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
6 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
8 Výběrem ikony LAP spustíte zaznamenávání okruhů
(volitelné).
9 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
10 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Používání metronomu
Funkce metronomu přehrává v pravidelném rytmu tóny
a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při
rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Metronom > Stav > Zapnuto.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Tepy za minutu a zadejte hodnotu
založenou na kadenci, kterou chcete udržet.
• Výběrem možnosti Frekvence upoz. přizpůsobíte
frekvenci tepů.
• V nabídce Zvuky si můžete přizpůsobit tón a vibrace
metronomu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Zobrazit náhled
a poslechněte si funkci metronomu ještě před zahájením
běhu.
7 Přidržením tlačítka DOWN se vrátíte zpět na zobrazení
hodin.
8 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat).
Metronom se spustí automaticky.
9 Chcete-li při běhu zobrazit obrazovku metronomu, stiskněte
tlačítko UP nebo DOWN.
10 V případě potřeby podržte tlačítko UP a změňte nastavení
metronomu.
Jízda na kole
Vyrážíme na projížďku
Před zahájením jízdy je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení).
Abyste mohli pro zaznamenávání jízdy použít snímač ANT+, je
potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat (Párování
snímačů ANT+).
1 Spárujte snímače ANT+, například snímač srdečního tepu,
snímač rychlosti nebo snímač kadence (volitelné).
2 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
3 Vyberte možnost Kolo.
4 Při používání volitelných snímačů ANT+, počkejte, až se
zařízení ke snímači připojí.
5 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
3
6 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
7 Zahajte aktivitu.
8 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Plavání
POZNÁMKA
Zařízení je určeno pro plavání na povrchu. Potápění se
zařízením může produkt poškodit a zneplatnit záruku.
POZNÁMKA: Během plávání nemůže zařízení zaznamenávat
srdeční tep.
Jdeme si zaplavat
Před zahájením plavání je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Plav. v baz..
3 Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
4 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
Zařízení automaticky zaznamená intervaly plavání a délky.
6 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
7 Když odpočíváte, stisknutím tlačítka LAP pozastavte stopky.
8 Stisknutím tlačítka LAP stopky znovu spustíte.
9 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Plavecká terminologie
Délka: Uplavání jednoho bazénu.
Interval: Jedna nebo více navazujících délek. Nový interval
začíná po odpočinku.
Záběr: Záběr se počítá pokaždé, když ruka s nasazeným
zařízením dokončí celý cyklus.
Swolf: Hodnocení swolf je součet času jedné délky bazénu
a počtu záběrů na délku. Například 30 sekund plus 15 záběrů
se rovná hodnocení swolf 45. Pro plavání v otevřené vodě je
hodnocení swolf počítáno na 25 metrů. Swolf je mírou
efektivity plavání a podobně jako v golfu je nižší skóre lepší.
Typy záběru
Rozpoznání typu záběru je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Typ záběru je rozpoznán na konci uplavané délky.
Typy záběrů se zobrazí při prohlížení historie intervalu. Můžete
také vybrat typ záběrů jako vlastní datové pole (Přizpůsobení
datových obrazovek).
Kraul
Volný styl
Znak
Znak
Prsa
Prsa
Motýlek
Motýlek
Smíšené Více než jeden typ záběru v intervalu
Nácvik
K použití se záznamem nácviku (Trénování se záznamem
nácviku)
Odpočinek během plavání v bazénu
Výchozí obrazovka odpočinku zobrazuje dva časovače
přestávky. Zobrazuje také čas a vzdálenost posledního
dokončeného intervalu.
POZNÁMKA: Během odpočinku nejsou zaznamenávána data
o plavání.
4
1 Během plavecké aktivity zahájíte odpočinek výběrem tlačítka
LAP.
Displej se změní na bílý text na černém pozadí a zobrazí se
obrazovka odpočinku.
Během
odpočinku zobrazíte výběrem tlačítka UP nebo
2
DOWN další datové obrazovky (volitelné).
3 Stiskněte tlačítko LAP a pokračujte v plavání.
4 Opakujte pro další intervaly odpočinku.
Trénování se záznamem nácviku
Funkce záznamu nácviku je k dispozici pouze pro plavání
v bazénu. Funkci záznamu nácviku můžete využít k ručnímu
zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo
jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř
hlavních druhů záběrů. Je zaznamenáván čas nácviku,
vzdálenost musíte zadat.
TIP: Datové obrazovky a datová pole můžete přizpůsobit své
aktivitě plavání v bazénu (Přizpůsobení datových obrazovek).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Plav. v baz..
3 Během aktivity plavání v bazénu zobrazte stisknutím tlačítka
UP nebo DOWN obrazovku záznamu nácviku.
4 Stisknutím tlačítka LAP spustíte stopky nácviku.
5 Po dokončení intervalu nácviku stiskněte tlačítko LAP.
Časovač pro nácvik se zastaví, ale časovač aktivity i nadále
zaznamenává celou plaveckou relaci.
6 Vyberte vzdálenost dokončeného nácviku.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny na velikosti bazénu
vybrané pro profil aktivity.
7 Vyberte možnost:
• Chcete-li zahájit další interval nácviku, stiskněte tlačítko
LAP.
• Chcete-li zahájit interval plavání, vraťte se výběrem
možnosti UP nebo DOWN na obrazovky plaveckého
tréninku.
Po
dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
8
Jdeme plavat v otevřené vodě
Před zahájením plavání je třeba zařízení nabít (Nabíjení
zařízení).
1 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
2 Vyberte možnost Otevř. voda.
3 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
4 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
5 Zahajte aktivitu.
6 Stisknutím tlačítka LAP zaznamenejte interval (volitelné).
7 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
8 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Multisport
Triatlonisté, biatlonisté a další závodníci ve více sportech mohou
využít aktivitu Multisport. Během aktivity Multisport můžete
přecházet mezi aktivitami a pokračovat ve sledování svého
celkového času a vzdálenosti. Můžete například přejít od běhu
k jízdě na kole a během celé aktivity Multisport sledovat svůj
celkový čas a vzdálenost jízdy na kole a běhu.
Aktivitu Multisport můžete přizpůsobit nebo můžete použít
výchozí aktivitu Multisport nastavenou pro standardní triatlon.
Aktivity
Zahájení aktivity Triatlon nebo Multisport
Před zahájením aktivity můžete zařízení nabít (Nabíjení
zařízení). Abyste mohli použít snímač ANT+, je potřeba nejprve
snímač se zařízením spárovat (Párování snímačů ANT+).
1 Spárujte snímače ANT+, jako je například nožní snímač nebo
snímač srdečního tepu (volitelné).
2 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
3 Vyberte možnost Triatlon nebo vlastní aktivitu Multisport.
4 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá
satelity.
5 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny
stopky.
6 Zahajte první aktivitu.
7 Stisknutím tlačítka LAP přejděte na další aktivitu.
Pokud jsou přechody zapnuté, zaznamenává se čas
přechodu odděleně od časů aktivit.
8 V případě potřeby stisknutím tlačítka LAP zahajte další
aktivitu.
9 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
10 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Vytvoření vlastní aktivity
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace > Přidat novou
3
4
5
6
7
8
9
pol..
Vyberte typ aktivity.
POZNÁMKA: Jestliže vytváříte vlastní aktivitu MultiSport,
zařízení vás vyzve, abyste vybrali dvě nebo více aktivit
a přidali přechody.
V případě potřeby vyberte barvu zdůraznění.
V případě potřeby vyberte ikonu.
Vyberte název nebo zadejte vlastní název.
Jestliže se vyskytne více aktivit se stejným názvem, obsahuje
název číslo, například Triatlon(2).
Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Použít výchozí a vytvořte si vlastní
aktivitu na základě výchozích nastavení systému.
• Vyberte kopii stávající aktivity a vytvořte si vlastní aktivitu
na základě jedné z vašich uložených aktivit.
V případě potřeby vyberte režim GPS.
Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Hotovo vlastní aktivitu uložte
a začněte používat.
• Vyberte možnost Změnit nastavení a upravte konkrétní
nastavení aktivity.
Aktivity uvnitř budov
Zařízení epix lze využít k trénování uvnitř, například běh na
kryté dráze nebo používání stacionárního kola.
Při aktivitách uvnitř budov je systém GPS vypnutý. Při běhu
s vypnutým systémem GPS se rychlost, vzdálenost a kadence
počítají pomocí senzoru zrychlení v zařízení. Senzor zrychlení
se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti, vzdálenosti a
kadence se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Trénink
Trénink
Nastavení uživatelského profilu
Můžete aktualizovat nastavení pro pohlaví, rok narození, výšku,
hmotnost, zóny srdečního tepu a výkonnostní zóny. Zařízení
pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil.
3 Vyberte možnost.
Cíle aktivit typu fitness
Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci
měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a
aplikace uvedených principů.
• Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
• Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit
výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.
• Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám také pomůže
vyhnout se přetrénování a snížit riziko zranění.
Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky
(Výpočty rozsahů srdečního tepu) určit rozsah srdečního tepu
nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.
Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý
z kalkulátorů dostupných na síti Internet. Změření maximálního
srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska.
Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.
Rozsahy srdečního tepu
Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a
zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své
kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu
srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných
rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle
vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají
jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.
Nastavení zón srdečního tepu
Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího
nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu.
Zařízení má oddělené zóny srdečního tepu pro běh a jízdu na
kole. Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte
svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž nastavit každou
zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep ručně.
Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin
Connect.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil >
Zóny srdečního tepu.
Výběrem
možnosti Výchozí zobrazte výchozí hodnoty
3
(volitelné).
Výchozí hodnoty lze použít pro běh a jízdu na kole.
4 Vyberte možnost Běh nebo Cyklistika.
5 Vyberte možnost Předvolba > Nastavit vlastní > Podle.
6 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Tepy za minutu zobrazíte a upravíte
zóny v tepech za minutu.
• Výběrem možnosti %maximálního ST zobrazíte a
upravíte zóny jako procento svého maximálního srdečního
tepu.
• Výběrem možnosti %RST zobrazíte a upravíte zóny jako
procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční
tep minus klidový srdeční tep).
7 Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční
tep.
8 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
5
9 Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.
Výpočty rozsahů srdečního tepu
Rozsah % maximálního Vnímaná námaha
srdečního tepu
Výhody
1
50–60 %
Uvolněné, lehké
tempo, rytmické
dýchání
Aerobní trénink
základní úrovně,
snižuje stres
2
60–70 %
Pohodlné tempo,
mírně hlubší
dýchání, je možné
konverzovat
Základní
kardiovaskulární
trénink, vhodné
regenerační tempo
3
70–80 %
Střední tempo,
udržování
konverzace je
obtížnější
Zvýšená aerobní
kapacita, optimální
kardiovaskulární
trénink
4
80–90 %
Rychlé tempo,
Zvýšená anaerobní
mírně nepohodlné, kapacita a hranice,
intenzivní dýchání zvýšená rychlost
5
90–100 %
Tempo sprintu,
Anaerobní a svalová
neudržitelné po
vytrvalost, zvýšená
delší dobu,
výkonnost
namáhavé dýchání
Nastavení výkonnostních zón
Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat
vašim schopnostem. Pokud znáte funkční limitní hodnotu
výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický
výpočet výkonnostních zón. Zóny můžete upravit ručně
v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Uživatelský profil >
Výkonnostní zóny > Podle.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Watty zóny zobrazíte a upravíte ve
wattech.
• Výběrem možnosti % FTP zóny zobrazíte a upravíte jako
procento funkční limitní hodnoty výkonu.
4 Vyberte možnost FTP a zadejte svou hodnotu FTP.
5 Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
6 V případě potřeby vyberte možnost Minimální a zadejte
minimální hodnotu výkonu.
Sledování aktivity
Zapnutí sledování aktivity
Funkce sledování aktivity zaznamenává počet kroků za den,
cílový počet kroků, uraženou vzdálenost a spálené kalorie (kCal)
pro každý zaznamenaný den. Vaše spálené kalorie (kCal)
zahrnují váš základní metabolismus a kalorie (kCal) spálené při
aktivitách.
Sledování aktivity můžete zapnout při počátečním nastavení
zařízení nebo kdykoli jindy.
POZNÁMKA: Zapnutím sledování aktivity může dojít ke snížení
výdrže baterie mezi nabitími.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Sledování aktivity > Stav >
Zapnuto.
Počet kroků se neobjeví, dokud zařízení nezíská satelitní
signály a automaticky nenastaví čas. Zařízení bude možná
potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled
na oblohu.
Počet kroků, který jste ušli za den, se zobrazí v pomůcce
sledování aktivity. Počet kroků je pravidelně aktualizován.
Používání výzvy k pohybu
Chcete-li začít používat výzvu k pohybu, je třeba nejdříve
zapnout sledování aktivity.
6
Dlouhodobé sezení může vyvolat nežádoucí změny
metabolického stavu. Výzva k pohybu vám připomíná, abyste se
nepřestali hýbat. Po jedné hodině neaktivity se zobrazí výzva
Pohyb!. a červená lišta. Zařízení také zapípá nebo zavibruje,
jestliže jsou zapnuty zvukové tóny (Nastavení systému).
Výzvu k pohybu resetujete tím, že se krátce projdete
(alespoň pár minut).
Automatický cíl
Zařízení automaticky vytváří denní cílový počet kroků na
základě vašich předchozích úrovní aktivity. Během vašeho
pohybu v průběhu dne zařízení zobrazuje, jak se blížíte ke
svému cílovému počtu kroků À.
Jestliže se rozhodnete, že funkci automatického cíle používat
nechcete, můžete si nastavit vlastní cílový počet kroků na svém
účtu Garmin Connect.
Sledování spánku
V režimu spánku zařízení sleduje váš odpočinek. Statistika
spánku zahrnuje celkový počet hodin spánku, doby pohybu a
doby klidného spánku.
Použití režimu spánku
Abyste mohli využít funkci sledování spánku, musíte zařízení
nosit.
1 Na hodinkách vyberte možnost UP nebo DOWN a zobrazí se
pomůcka sledování aktivity.
2 Stiskněte tlačítko START > Ano.
3 Po probuzení vyberte možnost STOP > Ano a ukončete tak
režim spánku.
POZNÁMKA: Jestliže zařízení zapomenete uvést do režimu
spánku, můžete zadat dobu spánku a dobu, kdy jste bdělí,
ručně na vašem účtu Garmin Connect a zobrazit tak statistiku
spánku.
Tréninky
Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro
každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie.
Můžete vytvořit tréninky pomocí Garmin Connect nebo vybrat
tréninkový plán, který obsahuje předdefinované tréninky Garmin
Connect a přenést je do svého zařízení.
Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect.
Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém
zařízení.
Sledování tréninku z webové stránky
Chcete-li stáhnout trénink z Garmin Connect, musíte mít účet
Garmin Connect (Garmin Connect).
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vytvořte a uložte nový trénink.
4 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
5 Odpojte zařízení.
Zahájení tréninku
Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu
Garmin Connect.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Trénink > Tréninky.
Trénink
3
4
5
6
Vyberte trénink.
Vyberte možnost Spustit trénink.
V případě potřeby vyberte typ aktivity.
Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl
(volitelný) a aktuální data z tréninků.
Informace o tréninkovém kalendáři
Tréninkový kalendář ve vašem zařízení je rozšířením
tréninkového kalendáře nebo plánu, který jste nastavili v Garmin
Connect. Po přidání několika tréninků do kalendáře Garmin
Connect je můžete odeslat do zařízení. Všechny naplánované
tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v seznamu
tréninkového kalendáře podle data. Pokud si v tréninkovém
kalendáři vyberte den, můžete si trénink zobrazit nebo spustit.
Naplánovaný trénink zůstane ve vašem zařízení bez ohledu na
to, zda jej dokončíte nebo přeskočíte. Pokud odešlete
naplánované tréninky z Garmin Connect, přepíší stávající
tréninkový kalendář.
2
3
4
5
Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Spustit trénink.
Vyberte aktivitu.
Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stiskem
tlačítka LAP zahájíte první interval.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.
Zastavení intervalového tréninku
• Stiskem tlačítka LAP můžete interval kdykoli ukončit.
• Stiskem tlačítka STOP můžete stopky kdykoli zastavit.
• Pokud jste do intervalového tréninku přidali zklidnění, stiskem
tlačítka LAP intervalový trénink ukončíte.
Používání služby Virtual Partner
®
Používání tréninkových plánů Garmin Connect
Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin
Connect, musíte mít účet Garmin Connect (Garmin Connect).
Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový
plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
4 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
5 Vyberte možnost a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Funkce Virtual Partner je tréninkový nástroj, který vám má
pomoci dosáhnout vašich cílů.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
Virtual Partner není k dispozici pro všechny aktivity.
4 Vyberte možnost Datové obrazovky > Virtual Partner >
Stav > Zapnuto.
5 Vyberte možnost Nastavit tempo nebo Nastavit rychlost.
6 Zadejte hodnotu.
7 Zahajte aktivitu.
8 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN se posuňte na obrazovku
Virtual Partner a podívejte se, kdo vede.
Intervalové tréninky
Nastavení tréninkového cíle
Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti
nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud
nevytvoříte jiný intervalový trénink. Můžete použít otevřené
intervaly pro běžecké tréninky nebo pokud se chystáte uběhnout
známou vzdálenost. Po stisknutí tlačítka LAP zařízení
zaznamená interval a přesune se na klidový interval.
Vytvoření intervalového tréninku
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Trénink > Intervaly > Upravit > Interval >
3
4
5
6
7
8
Typ.
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřít.
TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem
nastavením typu na možnost Otevřít.
Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu
časového intervalu pro trénink a vyberte možnost .
Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřít.
V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro
klidový interval a vyberte možnost .
Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost
Opakovat.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání >
Zapnuto.
• Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění
s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění >
Zapnuto.
Zahájení intervalového tréninku
1 Podržte tlačítko .
Trénink
Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner,
takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené
vzdálenosti, vzdálenosti a času, vzdálenosti a tempa, nebo
vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení
v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak
blízko jste k dosažení tréninkového cíle.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Trénink > Nastavit cíl.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete
vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní
vzdálenost.
• Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako
cíl vybrat vzdálenost a čas.
• Vyberte možnost Vzdálenost a tempo nebo Vzdál a
rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost
a tempo nebo rychlost.
Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším
odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení
je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
5 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
6 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Zrušení tréninkového cíle
1 Během aktivity podržte tlačítko UP.
2 Vyberte možnost Trénink > Zrušit cíl > Ano.
Závodění s předchozí aktivitou
Můžete závodit s předchozí zaznamenanou či staženou
aktivitou. Tuto funkci lze použít s funkcí Virtual Partner, takže
můžete zobrazit, nakolik jste během aktivity napřed či pozadu.
7
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny aktivity.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Trénink > Závodit v aktivitě.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Z historie a následně vyberte dříve
zaznamenanou aktivitu ze svého zařízení.
• Vyberte možnost Staženo, jestliže chcete vybrat aktivitu,
kterou jste stáhli ze svého účtu Garmin Connect.
4 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se obrazovka Virtual Partner s odhadovaným
konečným časem.
5 Stisknutím tlačítka START spustíte stopky.
6 Po dokončení aktivity stiskněte tlačítko STOP > Uložit.
Osobní rekordy
Po dokončení aktivity zařízení zobrazí všechny nové osobní
rekordy, kterých jste během této aktivity dosáhli. Osobní rekordy
zahrnují váš nejrychlejší čas na několika typických závodních
vzdálenostech a váš nejdelší běh nebo jízdu. U cyklistiky
zahrnutí osobní rekordy také největší výstup a nejlepší výkon
(vyžaduje měřič výkonu).
Zobrazení osobních rekordů
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord.
5 Vyberte možnost Zobrazit rekord.
Obnovení osobního rekordu
Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému
rekordu.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
5 Vyberte možnost Předchozí > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání osobního rekordu
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte rekord, který chcete odstranit.
5 Vyberte možnost Vymazat záznam > Ano.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Vymazání všech osobních rekordů
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Rekordy.
Dynamika běhu
Můžete použít kompatibilní zařízení epix spárované
s příslušenstvím HRM-Run™, abyste získali zpětnou vazbu o své
běžecké formě v reálném čase. Pokud bylo vaše zařízení epix
dodáno s příslušenstvím HRM-Run, jsou již zařízení spárována.
Příslušenství HRM-Run má v modulu senzor zrychlení, který
měří pohyb vašeho těla, a vypočítává tři údaje o běhu: kadenci,
vertikální oscilaci a dobu kontaktu se zemí.
POZNÁMKA: Příslušenství HRM-Run je kompatibilní s několika
produkty pro fitness ANT+ a při spárování dokáže zobrazit data
srdečního tepu. Funkce dynamiky běhu jsou dostupné pouze na
některých zařízeních Garmin .
Kadence: Kadence je počet kroků za minutu. Zobrazuje celkový
počet kroků (pravou a levou nohou dohromady).
Vertikální oscilace: Vertikální oscilace je odraz při běhu.
Zobrazuje vertikální pohyb vašeho trupu měřený
v centimetrech na každý krok.
Doba kontaktu se zemí: Doba kontaktu se zemí představuje
dobu, kterou při běhu strávíte během každém kroku na zemi.
Měří se v milisekundách.
POZNÁMKA: Během chůze není doba kontaktu se zemí
k dispozici.
Trénink s využitím dynamiky běhu
Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit příslušenství
HRM-Run a spárovat je se zařízením (Párování snímačů ANT+).
Pokud bylo součástí balení vašeho zařízení epix příslušenství
HRM-Run, jsou obě zařízení již spárována a zařízení epix je
nastaveno na zobrazení dynamiky běhu.
1 Vyberte možnost:
• Pokud je příslušenství HRM-Run a zařízení epix již
spárováno, přejděte ke kroku 8.
• Pokud příslušenství HRM-Run zatím nebylo spárováno se
zařízením epix, proveďte všechny kroky v tomto postupu.
2 Podržte tlačítko .
3 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
4 Vyberte aktivitu.
5 Vyberte možnost Datové obrazovky > Dynamika běhu >
Stav > Zapnuto.
POZNÁMKA: Obrazovka dynamiky běhu není k dispozici pro
všechny aktivity.
6 Vyberte možnost Primární metrika.
7 Vyberte možnost Kadence, DKZ nebo Vertikální oscilace.
Jako horní pole datové obrazovky se zobrazí primární
metrika s odpovídající pozicí na barevném měřidle.
8 Jděte si zaběhat (Jdeme běhat).
9 Stiskem tlačítka UP nebo DOWN zobrazte obrazovku
dynamiky běhu s vašimi údaji.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
3 Vyberte sport.
4 Vyberte možnost Vymazat vš záz > Ano.
Odstraní se pouze rekordy pro daný sport.
Barevná měřidla a data dynamiky běhu
Na obrazovce dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku lze zobrazit kadenci,
vertikální oscilaci nebo dobu kontaktu se zemí. Na barevném měřidle je vidět porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních
běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.
Garmin provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně
zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U
méně zkušených běžců bývá obvyklý delší kontakt se zemí, vyšší vertikální oscilace a nižší kadence než u zkušenějších běžců.
8
Trénink
Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadence a mírně vyšší vertikální oscilaci. Další informace o dynamice běhu získáte
na webových stránkách www.garmin.com. Další teorie a výklady dat dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací
a webových stránek věnovaných běhu.
Barevná zóna
Percentil v zóně
Rozsah kadence
Rozsah vertikální oscilace
Rozsah doby kontaktu se zemí
Fialová
>95
>185 kroků za
minutu
<6,7 cm
<208 ms
Modrá
70–95
174–185 kroků za
minutu
6,7–8,3 cm
208–240 ms
Zelená
30–69
163–173 kroků za
minutu
8,4–10,0 cm
241–272 ms
Oranžová
5–29
151–162 kroků za
minutu
10,1–11,8 cm
273–305 ms
Červená
<5
<151 kroků za
minutu
>11,8 cm
>305 ms
Tipy pro chybějící data dynamiky běhu
Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet
tyto tipy.
• Ujistěte se, zda máte příslušenství HRM-Run.
Příslušenství HRM-Run má na přední části modulu ikonu .
• Podle pokynů znovu spárujte příslušenství HRM-Run se
zařízením epix.
• Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují nuly, ujistěte
se, zda nosíte modul HRM-Run správnou stranou nahoru.
POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí se zobrazuje pouze při
běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
Informace o odhadech hodnoty VO2
maximální
Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku
(v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram
tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno,
hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se
zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální
hodnoty VO2 poskytuje a podporuje společnost Firstbeat
Technologies Ltd. Zařízení epix má samostatné odhady
maximální hodnoty VO2 pro běh a jízdu na kole. Zařízení
Garmin můžete po spárování s kompatibilním snímačem
srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení odhadu
maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole. Zařízení Garmin
můžete po spárování s kompatibilním snímačem srdečního tepu
použít k zobrazení odhadu maximální hodnoty VO2 pro běh.
Váš odhad maximální hodnoty VO2 se zobrazuje jako číslo a
poloha na barevném měřidle.
®
Fialová
Skvělé
Modrá
Vynikající
Zelená
Dobré
Oranžová
Uspokojivé
Červená
Špatné
Data a analýza parametru VO2 maximální jsou poskytována se
svolením institutu The Cooper Institute . Další informace
naleznete v příloze (Standardní poměry hodnoty VO2
maximální) a na stránkách www.CooperInstitute.org.
®
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při běhu
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+). Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení vašeho zařízení epix, jsou obě zařízení již
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu) a nastavte svůj maximální srdeční tep
(Nastavení zón srdečního tepu).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
běžecké výkonnosti.
1 Běhejte venku alespoň 10 minut.
2 Po běhu vyberte možnost Uložit.
3 Podržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Moje statistiky > VO2 maximální > Běh.
Jak získat odhad maximální hodnoty VO2 při
cyklistice
Před zobrazením odhadu maximální hodnoty VO2 si musíte
nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a
spárovat jej se svým zařízením epix (Párování snímačů ANT+).
Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení vašeho
zařízení epix, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete
získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení
uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu) a
nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón srdečního
tepu).
POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné.
Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší
cyklistické výkonnosti.
1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnoměrnou, vysokou
intenzitou.
2 Po jízdě vyberte možnost Uložit.
3 Podržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Moje statistiky > VO2 maximální >
Cyklistika.
Standardní poměry hodnoty VO2 maximální
Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhady hodnoty VO2 maximální podle věku a pohlaví.
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Vynikající
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobré
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Trénink
9
Muži
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Uspokojivé
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Špatné
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
35,6
32,3
29,4
Ženy
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Skvělé
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Vynikající
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobré
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Uspokojivé
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Špatné
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace naleznete na webové stránce
www.CooperInstitute.org.
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
Zobrazení předpokládaných závodních časů
minimální doba je 6 hodin.
Před zobrazením projektovaných závodních časů (pouze
u běhu) si musíte nasadit snímač srdečního tepu a spárovat jej
Zobrazení doby regenerace
se svým zařízením. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad,
Před zobrazením doby regenerace je nutné zapnout
dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení
regeneračního asistenta.
uživatelského profilu) a nastavte svůj maximální srdeční tep
1 Vyberte možnost .
(Nastavení zón srdečního tepu).
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Regenerace.
Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2
(Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální) a zdroje
Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a
zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na
minimální doba je 6 hodin.
základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž
předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento závod.
Informace o funkci Training Effect
POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné.
Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní
Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší
kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data během
běžecké výkonnosti.
aktivity. V průběhu aktivity se hodnota efektu tréninku snižuje
a funkce Training Effect vám sdělí, jak aktivita zlepšila vaši
1 Nasaďte si snímač srdečního tepu a jděte si zaběhat.
fyzickou kondici. Celkový výsledek funkce Training Effect je
2 Podržte tlačítko .
určen informacemi z vašeho profilu, srdečním tepem, délkou
3 Vyberte možnost Moje statistiky > Předpověď výsledků.
a intenzitou vaší aktivity.
Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti
Je důležité vědět, že výsledná čísla funkce Training Effect (1,0–
5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.
5,0) se mohou v průběhu prvních několika běhů zdát
Regenerační asistent
Můžete používat zařízení Garmin spárované se snímačem
srdečního tepu a zobrazovat, kolik času vám zbývá do úplné
regenerace, po které budete připraveni na další tvrdý trénink.
Funkce regeneračního asistenta zahrnuje dobu regenerace a
kontrolu regenerace. Technologie regeneračního asistenta je
poskytována a podporována společností Firstbeat Technologies
Ltd.
Kontrola regenerace: Kontrola regenerace poskytuje v reálném
čase indikaci stavu regenerace během několika prvních
minut aktivity.
Doba regenerace: Doba regenerace se zobrazí okamžitě po
dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude
optimální zahájit další tvrdý trénink.
Zapnutí regeneračního asistenta
Před použitím funkce regeneračního asistenta si musíte nasadit
snímač srdečního tepu a spárovat jej se svým zařízením
(Párování snímačů ANT+). Pokud byl snímač srdečního tepu
součástí balení vašeho zařízení epix, jsou obě zařízení již
spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, musíte
dokončit nastavení uživatelského profilu (Nastavení
uživatelského profilu) a nastavit svůj maximální srdeční tep
(Nastavení zón srdečního tepu).
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Regenerace > Stav >
Zapnuto.
3 Nyní můžete běžet.
Během prvních několika minut se zobrazí kontrola
regenerace, která zobrazuje stav regenerace v reálném čase.
4 Po běhu vyberte možnost Uložit.
10
abnormálně vysoká. Trvá několik aktivit, než se zařízení
adaptuje na vaši aerobní kondici.
Training Effect Popis
1,0–1,9
Napomáhá regeneraci (krátké aktivity). Při delší
aktivitě (více než 40 minut) zvyšuje vytrvalost.
2,0–2,9
Udržuje aerobní kondici.
3,0–3,9
Zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje jako
součást vašeho týdenního tréninkového programu.
4,0–4,9
Významně zlepšuje aerobní kondici, pokud se opakuje
1–2 týdně s potřebným časem na regeneraci.
5,0
Způsobuje krátkodobé přetížení a zároveň přináší
významné zlepšení. Na úrovni tohoto čísla trénujte jen
s velkou opatrností. Vyžaduje dodatečné dny na
regeneraci.
Technologie Training Effect a podporu k této technologii
poskytuje společnost Firstbeat Technologies Ltd. Další
informace získáte na webových stránkách
www.firstbeattechnologies.com.
Hodiny
Nastavení alarmu
Můžete nastavit až deset samostatných alarmů. U každého
alarmu je možné nastavit, zda má zaznít pouze jednou, nebo
zda se má pravidelně opakovat.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Hodiny > Budík > Přidat novou pol..
3 Vyberte možnost Stav > Zapnuto.
4 Vyberte možnost Čas a zadejte čas alarmu.
5 Vyberte možnost Oznámení a zvolte typ oznámení
(volitelné).
Hodiny
6 Vyberte možnost Opakovat a nastavte parametry opakování,
například denně, v pracovní dny nebo jednou (volitelné).
Spuštění odpočítávače času
1
2
3
4
Podržte tlačítko .
Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
Zadejte čas.
Pokud chcete po vypršení limitu časovač automaticky znovu
spustit, vyberte možnost Restartovat > Zapnuto.
5 V případě potřeby vyberte možnost Oznámení a zvolte typ
oznámení.
6 Vyberte možnost Spustit časovač.
Použití stopek
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Hodiny > Stopky.
3 Na hodinkách stiskněte tlačítko START.
Nastavení upozornění na čas východu
a západu slunce
Můžete si nastavit upozornění, které zazní určitý počet minut
nebo hodin před časem východu nebo západu slunce.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Hodiny > Alarmy.
3 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Do západu slunce > Stav > Zapnuto.
• Vyberte možnost Do východu slunce > Stav > Zapnuto.
4 Vyberte možnost Čas a zadejte délku intervalu.
Navigace
Ukládání polohy
Aktuální polohu můžete uložit a vrátit se k ní později.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Uložit polohu.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Navigace k cíli
Zařízení můžete použít k navigaci do cílového bodu nebo ke
sledování trasy. Když zahájíte navigaci, můžete si vybrat
aktivitu, která se použije při cestě do cíle, například turistika, běh
nebo jízda na kole. Pokud při zahájení navigace již aktivitu
zaznamenáváte, bude zařízení během navigace pokračovat
v zaznamenávání aktuální aktivity.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace.
3 Vyberte kategorii.
4 Podle pokynů na obrazovce vyberte cíl.
5 Vyberte možnost Přejít na.
6 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se informace o navigaci.
7 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
8 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Navigace k bodu zájmu
Pokud mapová data nainstalovaná do vašeho zařízení obsahují
i body zájmu, můžete si nastavit navigaci do takového bodu.
1 Podržte tlačítko .
Navigace
2 Vyberte možnost Mapové body a zvolte kategorii.
3
4
5
6
7
Zobrazí se seznam bodů zájmu, které se nacházejí
v blízkosti vaší aktuální pozice.
Chcete-li hledat v blízkosti jiné pozice, zvolte možnost
Vyhledat v blízkosti a vyberte pozici (volitelné).
Z výsledků vyhledávání vyberte požadovaný bod zájmu.
Vyberte možnost Přejít na.
Vyberte aktivitu.
Zobrazí se informace o navigaci.
Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi
Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, jako je vodárenská
věž, uzamknout směr a poté se nechat navigovat k tomuto
objektu.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Navigace > Zadej směr a jdi.
3 Zaměřte horní stranu hodinek na objekt a stiskněte tlačítko
START.
4 Vyberte aktivitu.
Zobrazí se informace o navigaci.
5 Stisknutím tlačítka START začněte navigovat.
6 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN zobrazíte další stránky
s daty (volitelné).
Kompas
Zařízení je vybaveno tříosým kompasem s automatickou
kalibrací. Funkce a vzhled kompasu se mění v závislosti na
aktivitě, na tom, zda je zapnuto GPS a zda navigujete k cíli.
Nastavení kompasu můžete ručně změnit (Nastavení kompasu).
Mapa
Hodinky epix mohou zobrazovat různé typy mapových dat
Garmin, například topografické mapy, zobrazení BirdsEye,
námořní mapy BlueChart nebo mapy ulic City Navigator .
Kompatibilitu map si můžete ověřit na stránkách garmin.com
/maps, kde si také můžete požadované mapy zakoupit.
Ikona představuje vaši polohu na mapě. Při navigaci
k cílovému bodu je na mapě vyznačena trasa pomocí čáry.
®
®
Zobrazení mapy
Na displeji s hodinami stiskněte tlačítko DOWN.
Procházení mapy
Mapu můžete procházet pomocí dotykové obrazovky nebo
tlačítek.
1 Klepněte do mapy nebo přidržte ikonu .
Na mapě se zobrazí ovládací prvky a nitkový kříž.
2 Vyberte možnost:
• Měřítko mapy změníte přiblížením nebo oddálením dvou
prstů na obrazovce.
• Mapu posunete tahem prstu.
• Chcete-li použít zobrazené ovládací prvky, klepněte na
požadovaný prvek nebo použijte tlačítko vedle tohoto
prvku.
• Pomocí tlačítka START můžete přepínat mezi ovládacími
prvky pro posun a přiblížení.
11
• Chcete-li vybrat bod označený nitkovým křížem, vyberte
tento kříž nebo přidržte tlačítko START.
• Chcete-li se nechat navigovat po cestě, kterou jste při
aktivitě urazili, vyberte možnost Start.
Uložení nebo navigace na pozici v mapě
Historie Multisport
Pomocí dotykové obrazovky můžete vybrat libovolnou pozici na
mapě. Tuto pozici pak můžete uložit nebo k ní můžete nastavit
navigaci.
1 Klepněte do mapy.
Na mapě se zobrazí ovládací prvky a nitkový kříž.
2 Mapu si podle potřeby přibližte nebo posuňte, aby se kříž
nacházel přesně nad požadovanou pozicí.
3 Vyberte kříž.
4 Pokud chcete, vyberte blízký bod zájmu.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané pozice, vyberte možnost
Start.
• Chcete-li pozici uložit, vyberte možnost Uložit.
• Chcete-li zobrazit informace o dané pozici, vyberte
možnost Zobrazit.
Zařízení uchovává o aktivitě celkový přehled Multisport, včetně
celkové vzdálenosti, času, kalorií a dat volitelného příslušenství.
Zařízení také odděluje data aktivity pro každý sportovní segment
a přechod, takže můžete porovnávat podobné tréninkové aktivity
a sledovat, jak rychle se pohybujete mezi přesuny. Historie
přesunů zahrnuje vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a kalorie.
Navigace do výchozího bodu
Můžete navigovat zpět do výchozího bodu prošlé trasy po stejné
cestě. Tato funkce je k dispozici pouze pro aktivity, které
využívají GPS.
Během aktivity stiskněte tlačítko STOP > TracBack.
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu
Před prohlížením dat rozsahu srdečního tepu je nutné zařízení
spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu, dokončit
aktivitu a uložit ji.
Zobrazení času v každém rozsahu srdečního tepu vám může
pomoci upravit intenzitu tréninku.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost Čas v zóně.
Zobrazení počtů kroků
Aby bylo možné zobrazit počet kroků, musíte nejprve zapnout
sledování aktivit (Zapnutí sledování aktivity).
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Kroky.
3 Vyberte den, pro který chcete zobrazit souhrnný počet kroků,
cílový počet kroků, překonanou vzdálenost a spálené kalorie.
Zobrazení souhrnů dat
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha À a sledovaná
trasa Á.
Historie
Historie obsahuje čas, vzdálenost, kalorie, průměrnou rychlost,
údaje o okruhu a volitelné ANT+ informace ze snímače.
POZNÁMKA: Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se
přepíší.
Používání historie
Historie obsahuje předchozí aktivity, které jste v zařízení uložili.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Aktivity.
3 Vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit další informace o aktivitě, vyberte
možnost Podrobnosti.
• Výběrem možnosti Okruhy vyberte okruh a zobrazte další
informace o jednotlivých okruzích.
• Výběrem možnosti Intervaly vyberte interval a zobrazte
další informace o jednotlivých intervalech.
• Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost
Mapa.
• Chcete-li se nechat navigovat po zpáteční cestě aktivity,
vyberte možnost TracBack (Navigace do výchozího
bodu).
• Chcete-li odstranit vybranou aktivitu, vyberte možnost
Odstranit.
12
Můžete zobrazit celkové údaje o vzdálenosti a čase uložené ve
vašem zařízení.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Souhrny.
3 V případě potřeby vyberte aktivitu.
4 Vyberte možnost zobrazení týdenních nebo měsíčních
souhrnů.
Odstranění historie
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Historie > Možnosti.
3 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Odstranit vš aktivity odstraníte
z historie všechny aktivity.
• Výběrem možnosti Vynul cel souhrny vynulujete všechny
souhrny pro vzdálenost a čas.
POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené
aktivity.
4 Potvrďte výběr.
Použití počítače kilometrů
Počítač kilometrů automaticky zaznamenává celkovou
vzdálenost a převýšení.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Moje statistiky > Počítadlo kilometrů.
3 Zvolte jednu z možností pro zobrazení počítače kilometrů.
4 V případě potřeby vyberte požadovanou souhrnnou hodnotu
a volbou možnosti Ano ji nastavte na nulu.
Historie
Online funkce
Pokud zařízení epix připojíte ke kompatibilnímu smartphonu
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth, získáte
přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci
aplikace Garmin Connect Mobile do připojeného smartphonu.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/apps. Některé funkce jsou dostupné i po připojení zařízení
k bezdrátové síti.
Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu
na vašem zařízení epix.
LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše
závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující
osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit
jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby
Garmin Connect.
Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Jakmile záznam
aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány
na váš účet Garmin Connect.
Connect IQ: Umožňuje rozšířit funkce zařízení o nové vzhledy
hodinek, doplňky, aplikace a datová pole.
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras, analýzu,
sdílení a vzájemnému povzbuzování. Zaznamenávejte svůj
aktivní životní styl včetně běhu, chůze, jízdy, plavání, turistiky,
triatlonů a dalších aktivit. Pokud se chcete zaregistrovat
k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/start.
Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení
dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do Garmin Connect a
uchovat jak dlouho budete chtít.
Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o
své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky,
srdečního tepu, spálených kalorií, kadence, VO2 maximální,
dynamiky běhu, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a
rychlosti a přizpůsobení zpráv.
POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství,
například snímač srdečního tepu.
3 Výběrem přepínače zapnete automatické odesílání.
Ruční nahrávání dat do aplikace Garmin Connect Mobile
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Synchronizace.
Používání aplikace Garmin Connect v počítači
Pokud jste zařízení epix nespárovali se smartphonem, můžete
všechny údaje o svých aktivitách odeslat na účet Garmin
Connect pomocí počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com/start.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktivace oznámení Bluetooth
Před zapnutím oznámení je nutné zařízení epix spárovat
s kompatibilním mobilním zařízením (Spárování smartphonu se
zařízením).
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Smart oznámení
> Stav > Zapnuto.
3 Vyberte možnost Během aktivity.
4 Vyberte preferenci oznámení.
5 Vyberte preferenci zvuku.
6 Vyberte možnost Režim sledování.
7 Vyberte preferenci oznámení.
8 Vyberte preferenci zvuku.
9 Vyberte možnost Odpočet.
10 Zvolte dobu, po kterou se bude nové oznámení zobrazovat
na obrazovce.
Zobrazení oznámení
1 Volbou tlačítka UP na hodinkách zobrazíte pomůcku
oznámení.
2 Vyberte možnost START a zvolte oznámení.
3 V případě nutnosti volbou tlačítka DOWN přejděte k obsahu
oznámení.
4 Výběrem možnosti BACK se vrátíte na předchozí obrazovku.
Upozornění v zařízení epix zůstane, dokud je nezobrazíte,
nebo dokud je nesmažete v mobilním zařízení.
Správa oznámení
Můžete použít kompatibilní mobilní zařízení, abyste mohli
spravovat oznámení zobrazená v zařízení epix.
Vyberte možnost:
• Pokud používáte zařízení iOS , použijte ve svém mobilním
zařízení pro výběr položek, které se zobrazí v zařízení,
nastavení centra oznámení.
• Pokud používáte zařízení Android™, použijte pro výběr
položek, které se zobrazí v zařízení, nastavení aplikace
v mobilní aplikací Garmin Connect.
®
Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit cíl aktivit typu
fitness a načíst jeden z denních tréninkových plánů.
Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a
vzájemně sledovat své aktivity nebo zveřejnit odkazy na své
aktivity na svých oblíbených sociálních sítích.
Používání aplikace Garmin Connect Mobile
Všechny údaje o svých aktivitách můžete odeslat na účet
Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy. Účet Garmin
Connect vám umožňuje zobrazit mapu vaší aktivity a sdílet
aktivity s přáteli. Automatické odesílání lze zapnout v aplikaci
Garmin Connect Mobile.
>
1 V aplikaci Garmin Connect Mobile zvolte možnost
Zařízení.
2 Vyberte zařízení epix a poté možnost Nastavení zařízení.
Online funkce
Vypnutí technologie Bluetooth
1 Podržte tlačítko .
2 Volbou možností Nastavení > Bluetooth > Stav > Vypnuto
vypnete bezdrátovou technologii Bluetooth v zařízení epix.
Informace o vypnutí bezdrátové technologie Bluetooth
v mobilním zařízení naleznete v návodu k jeho obsluze.
Connect IQ Funkce
Funkce Connect IQ můžete přidat k hodinkám od společnosti
Garmin i od jiných poskytovatelů pomocí mobilní aplikace
Garmin Connect.
Vzhledy hodinek: Umožňuje upravit vzhled hodinek.
13
Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která
nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová
pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na
stránky.
Pomůcky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze
snímače a upozornění.
Aplikace: Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například
nové typy outdoorových a fitness aktivit.
Stahování funkcí Connect IQ
Před stažením funkcí Connect IQ z mobilní aplikace Garmin
Connect Mobile je nutné zařízení epix spárovat se smartphonem
pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.
>
1 V aplikaci Garmin Connect Mobile vyberte možnost
Obchod Connect IQ.
2 Vyberte své zařízení epix.
Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
3 V pomůckách zařízení vyberte možnost Obchod Connect
IQ.
4 Zvolte funkci Connect IQ.
5 Vyberte možnost Odeslat do zařízení a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Přizpůsobení zařízení
Přizpůsobení datových obrazovek
Nastavení aplikace aktivity
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předem nahranou
aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například
přizpůsobit obrazovky s údaji a aktivovat upozornění a funkce
tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy
aktivit.
Přidržte tlačítko , vyberte možnost Nastavení > Aplikace a
vyberte aktivitu.
Datové obrazovky: Upraví displeje a data s údaji pro vybranou
aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek). U některých
aktivit si také můžete zobrazit nebo skrýt obrazovku s daty
mapy.
Alarmy: Umožňuje nastavit alarmy tréninku nebo navigace pro
vybranou aktivitu.
Metronom: Přehrává v pravidelném rytmu tóny, a umožňuje
vám tak zlepšovat výkonnost tréninkem při rychlejší,
pomalejší nebo konzistentnější kadenci (Používání
metronomu).
Mapa: Nastaví předvolby obrazovky s daty mapy pro danou
aktivitu. Je-li aktivní možnost Použít nast sys, obrazovka
s daty mapy použije předvolby ze systémových nastavení
mapy (Nastavení mapy).
Trasování: Nastaví předvolby pro výpočet tras pro danou
aktivitu.
Auto Lap: Nastaví možnosti pro funkci Auto Lap (Auto Lap).
Auto Pause: Nastaví zařízení, aby přestalo zaznamenávat
údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost
klesne pod zadanou hodnotu (Zapnutí Auto Pause ).
Aut. det. lezení: Nastaví zařízení, aby automaticky detekovalo
změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru
Automatický sjezd: Nastaví zařízení, aby automaticky
detekovalo jízdu na lyžích pomocí vestavěného senzoru
zrychlení.
3D rychlost: Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské
výšky a horizontálního pohybu po zemi (3D rychlost a
vzdálenost).
®
®
14
3D vzdálenost: Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí
změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
Automatické procházení: Umožní procházení všech displejů a
dat aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky (Použití funkce
Automatické procházení).
GPS: Umožňuje nastavit režim pro anténu GPS (UltraTrac).
Velikost bazénu: Umožňuje nastavit délku bazénu pro plavání
v bazénu (Jdeme si zaplavat).
Detekce záběru: Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
Úspora energie: Nastaví dobu zapnutí úsporného režimu pro
aktivitu (Nastavení časového limitu úsporného režimu).
Barva pozadí: Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou
nebo bílou.
Zdůraznit barvu: Nastaví barvu zvýraznění každé aktivity, a
umožní tak určit, která je aktivní.
Stav: Zobrazí nebo skryje vybranou aktivitu v seznamu aplikací.
Přesunout nahoru: Posune pozici aktivity v seznamu aplikací.
Přesunout dolů: Posune pozici aktivity v seznamu aplikací.
Odebrat: Odstraní danou aktivitu.
POZNÁMKA: Dojde k odstranění aktivity ze seznamu
aplikací a ze všech nastavení zadaných uživatelem. Všechna
nastavení zařízení lze obnovit na výchozí tovární nastavení,
a odstraněnou aktivitu tak vrátit zpět na seznam (Obnovení
výchozích hodnot všech nastavení).
Přejmenovat: Nastaví název aktivity.
Datové obrazovky lze zobrazit nebo skrýt a můžete i změnit
jejich rozvržení a obsah.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu, kterou chcete přizpůsobit.
4 Vyberte možnost Datové obrazovky.
5 Vyberte datovou obrazovku, kterou chcete přizpůsobit.
6 Vyberte možnost:
• Volbou Stav datovou obrazovku zapnete nebo vypnete.
• Volbou Rozvržení upravíte počet datových polí na datové
obrazovce.
• Výběrem pole lze změnit typ údajů zobrazovaných v poli.
Upozornění
Můžete nastavit upozornění pro každou aktivitu, které vám
mohou pomoci trénovat s ohledem na konkrétní cíle, zvýšit
povědomí o prostředí a navigovat k cíli. Některá upozornění jsou
k dispozici pouze pro konkrétní aktivity. Existují tři typy
upozornění: upozornění na události, upozornění na rozsah
a opakovaná upozornění.
Upozornění na událost: Upozornění na událost informuje
jednou. Událost je určitá hodnota. Můžete například nastavit
zařízení tak, aby vás upozornilo, když dosáhnete stanovené
nadmořské výšky.
Upozornění na rozsah: Upozornění na rozsah vás informuje,
kdykoli bude hodnota zařízení nad nebo pod stanoveným
rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak,
aby vás upozornilo, když váš srdeční tep klesne pod 60 tepů
za minutu nebo přesáhne 210 tepů za minutu.
Opakované upozornění: Opakované upozornění vás upozorní
pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo
interval. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás
upozorňovalo každých 30 minut.
Přizpůsobení zařízení
Název
upozornění
Typ
upozornění
Popis
Kadence
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty kadence.
Kalorie
Událost,
opakované
Můžete nastavit počet kalorií.
Uživatelské
Opakované
Můžete vybrat stávající zprávu
nebo vytvořit vlastní, a zvolit typ
upozornění.
Vzdálenost
Opakované
Můžete nastavit interval
vzdálenosti.
Nadmořská
výška
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty nadmořské
výšky.
Srdeční tep
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty srdečního
tepu nebo zvolit změny rozsahů.
Viz Rozsahy srdečního tepu a
Výpočty rozsahů srdečního tepu.
Tempo
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty tempa.
Napájení
Rozsah
Můžete nastavit vysokou nebo
nízkou úroveň výkonu.
Běh/Chůze
Opakované
Můžete nastavit přestávky v chůzi
v pravidelných intervalech.
Rychlost
Rozsah
Můžete nastavit minimální
a maximální hodnoty rychlosti.
Čas
Událost,
opakované
Můžete nastavit časový interval.
Nastavení alarmu
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Alarmy.
5 Vyberte možnost:
• Volbou Přidat novou pol. přidáte nové upozornění
aktivity.
• Volbou názvu upozornění lze stávající upozornění upravit.
6 V případě potřeby vyberte typ alarmu.
7 Vyberte zónu, zadejte minimální a maximální hodnoty nebo
zadejte vlastní hodnotu alarmu.
8 V případě potřeby upozornění zapněte.
V případě alarmů událostí a opakovaných alarmů se při každém
dosažení hodnoty alarmu zobrazí zpráva. V případě alarmů
rozsahu se zpráva zobrazí pokaždé, když překročíte zadaný
rozsah nebo pod něj klesnete (minimální a maximální hodnoty).
Auto Lap
Označování okruhů podle vzdálenosti
Režim Auto Lap můžete použít pro automatické označení kola
po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro porovnání vaší
výkonnosti během různých úseků aktivity (například každou
1 míli nebo 5 kilometrů).
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Auto Lap.
5 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Auto Lap zapnete nebo vypnete funkci
Auto Lap.
Přizpůsobení zařízení
• Volbou možnosti Automatická vzd. upravíte vzdálenost
mezi okruhy.
Pokaždé, když dokončíte okruh, zobrazí se zpráva s časem pro
daný okruh. Pokud jsou zapnuté tóny, zařízení také pípne nebo
zavibruje (Nastavení systému).
V případě potřeby můžete stránky údaji přizpůsobit, aby
zobrazovaly další údaje o okruhu (Přizpůsobení datových
obrazovek).
Přizpůsobení zprávy pro upozornění na okruh
Můžete přizpůsobit jedno nebo dvě datová pole, která se
zobrazí ve zprávě pro upozornění na okruh.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Zvolte možnost Auto Lap > Upoz na okruh.
5 Vyberte datové pole, které chcete změnit.
6 Vyberte možnost Zobrazit náhled (volitelné).
Nastavení trasování
Můžete změnit nastavení trasování a upravit tak způsob, jak
zařízení počítá trasu u jednotlivých aktivit.
V nastavení aplikací vyberte možnost Trasování.
Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování Zařízení
vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.
Metoda výpočtu: Nastaví metodu výpočtu tak, aby byl
minimalizován čas, vzdálenost nebo stoupání na trase.
Uzamk na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující pozici na
mapě na nejbližší silnici.
Objížďky: Nastaví typy komunikací nebo dopravních
prostředků, kterým se chcete na trase vyhnout.
Zapnutí Auto Pause
®
Pomocí funkce Auto Pause můžete automaticky pozastavit
stopky, jakmile se přestanete pohybovat. Tato funkce je
užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná
místa, kde musíte zastavit.
POZNÁMKA: Pokud je časovač zastaven nebo pozastaven,
nedochází k zaznamenávání historie.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Auto Pause.
5 Vyberte možnost:
• Chcete-li stopky automaticky zastavit, jakmile se
přestanete pohybovat, zvolte možnost Při zastavení.
• Po výběru možnosti Vlastní se stopky automaticky
zastaví, jakmile vaše tempo klesne pod stanovenou
hodnotu.
Zapnutí automatické detekce lezení
Funkci automatické detekce lezení můžete použít
k automatickému sledování změny nadmořské výšky. Můžete ji
využít při aktivitách jako lezení, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
15
4 Vyberte možnost Aut. det. lezení > Stav > Zapnuto.
5 Vyberte možnost Obrazovka běhání a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při běhání.
6 Vyberte možnost Obrazovka lezení a nastavte displeje a
data, která se zobrazí při lezení.
7 Pokud chcete při změně režimu přepnout barvu displeje,
vyberte možnost Obrátit barvy.
Výběrem
možnosti Vertikální rychlost nastavíte
8
zobrazování rychlosti stoupání v čase.
9 Vyberte možnost Přepínání režimů a nastavte rychlost
změny režimů zařízení.
3D rychlost a vzdálenost
Můžete nastavit 3D rychlost a vzdálenost pro výpočet rychlosti
nebo vzdálenosti na základě změny nadmořské výšky a
horizontálního pohybu po zemi. To můžete využít při aktivitách
jako lyžování, lezení, navigace, pěší turistika, běh nebo jízda na
kole.
Použití funkce Automatické procházení
Funkci automatického procházení můžete použít k tomu, aby
procházela všechny datové obrazovky aktivit, jestliže jsou
zapnuty stopky.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
3 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechny
aktivity.
4 Vyberte možnost Automatické procházení.
5 Vyberte rychlost zobrazování.
UltraTrac
Funkce UltraTrac je nastavení GPS, které zaznamenává body
prošlé trasy a data ze snímačů méně často. Aktivací funkce
UltraTrac se zvýší výdrž baterie, ale sníží kvalita
zaznamenaných aktivit. Funkci UltraTrac byste měli používat pro
aktivity, které vyžadují delší výdrž baterie a pro které jsou méně
důležité časté aktualizace dat ze snímačů.
Nastavení časového limitu úsporného režimu
Nastavení prodlevy ovlivní, jak dlouho vaše zařízení zůstane
v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu.
Přidržte tlačítko , vyberte možnost Nastavení > Aplikace a
vyberte aktivitu. Volbou úsporného režimu Úspora energie
upravíte nastavení prodlevy pro danou aktivitu.
Normální: Nastaví zařízení pro přechod do režimu sledování
s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti.
Prodloužená: Nastaví zařízení pro přechod do režimu
sledování s nízkou spotřebou energie po 25 minutách
nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší životnost
baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
Nastavení vzhledu hodinek
Vzhled hodinek lze nastavit volbou rozvržení, barev a dalších
údajů. Vlastní vzhledy si můžete rovněž stáhnout z obchodu
Connect IQ.
Úprava vzhledu hodinek
Chcete-li si aktivovat vzhled hodinek Connect IQ, nejprve musíte
požadovaný vzhled stáhnout z obchodu Connect IQ (Connect IQ
Funkce).
Informace na displeji a vzhled hodinek si můžete přizpůsobit
podle svého nebo můžete aktivovat některý nainstalovaný
vzhled hodinek Connect IQ.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnosti Nastavení > Vzhled hodinek > Typ.
3 Vyberte možnost:
16
• Chcete-li aktivovat předem nahraný vzhled digitálních
hodinek, vyberte možnost Digitální.
• Chcete-li aktivovat nainstalovaný vzhled hodinek Connect
IQ, vyberte název tohoto vzhledu.
Používáte-li
předem nahraný vzhled hodinek, můžete si
4
nastavit následující možnosti:
• Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost Barva
pozadí.
• Chcete-li přidat nebo změnit barvu zvýraznění digitálních
hodinek, vyberte možnost Zdůraznit barvu.
• Chcete-li změnit styl číslic digitálních hodinek, vyberte
možnost Rozvržení.
• Chcete-li změnit data, která se zobrazují na hodinkách,
vyberte možnost Další data.
5 Pomocí tlačítek UP a DOWN si můžete procházet možnosti
vzhledu hodinek.
6 Pomocí tlačítka START výběr uložíte.
Úprava seznamu pomůcek
Položky v seznamu pomůcek lze zobrazit, skrýt nebo přesouvat.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Doplňky.
3 Vyberte pomůcku.
4 Vyberte možnost:
• Volbou Stav pomůcku v seznamu zobrazíte nebo skryjete.
• Výběrem možnosti Přesunout nahoru nebo Přesunout
dolů změníte polohu pomůcky v seznamu.
Nastavení snímačů
Nastavení kompasu
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače >
Kompas.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač kompasu
(Kalibrace kompasu).
Displej: Slouží k nastavení písmen, stupňů nebo miliradiánů pro
směr pohybu na kompasu.
Reference severu: Slouží k nastavení směru k severu pro
kompas (Nastavení směru k severu).
Režim: Slouží k nastavení kompasu tak, aby používal pouze
data elektronického snímače (Zapnuto), kombinaci dat
systému GPS a elektronického snímače během pohybu
(Automaticky), nebo pouze data systému GPS (Vypnuto).
Kalibrace kompasu
POZNÁMKA
Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete
dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte
v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například
vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas >
Kalibrovat > Spustit.
Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
3
Nastavení směru k severu
Můžete nastavit směrovou referenci používanou při výpočtu
informací o směru pohybu.
1 Podržte tlačítko .
Přizpůsobení zařízení
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Kompas >
Reference severu.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit zeměpisný
sever, vyberte možnost Skutečný.
• Chcete-li automaticky nastavit magnetickou deklinaci pro
vaši polohu, vyberte možnost Magnetický.
• Chcete-li jako referenci směru pohybu nastavit sever
souřadnicové sítě (000º), vyberte možnost Souřadnicová
síť.
Výškoměr a barometr
Zařízení obsahuje interní výškoměr a barometr. Zařízení
získává data pro výškoměr a barometr neustále, i když je
v režimu s nízkou spotřebou. Výškoměr zobrazuje vaši
přibližnou nadmořskou výšku na základě změn tlaku. Barometr
zobrazuje data okolního tlaku na základě konstantní nadmořské
výšky, ve které byl naposledy kalibrován výškoměr (Nastavení
výškoměru).
Nastavení výškoměru
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače >
Výškoměr.
Autokalibr: Umožňuje provést automatickou kalibraci
výškoměru při každém zapnutí sledování trasy pomocí
systému GPS.
Kalibrovat: Umožňuje ručně kalibrovat snímač výškoměru.
Kalibrace barometrického výškoměru
Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS.
Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný tlak
v úrovni mořské hladiny, můžete kalibrovat barometrický
výškoměr ručně.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Výškoměr.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS,
vyberte možnost Autokalibr > Jednou.
• Chcete-li automaticky kalibrovat pomocí pravidelných
aktualizací kalibrace GPS, vyberte možnost Autokalibr >
Nepřetržitá.
• Chcete-li zadat aktuální převýšení, vyberte možnost
Kalibrovat.
Nastavení barometru
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Snímače >
Barometr.
Graf: Slouží k nastavení časového měřítka pro mapu v pomůcce
barometru.
Bouřková výstraha: Slouží k nastavení míry změny
barometrického tlaku, která spustí bouřkovou výstrahu.
Nastavení mapy
Můžete si nastavit, jak se bude mapa zobrazovat v doplňku
mapy a na datových obrazovkách.
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Mapa.
Konfigurovat mapy: Zobrazí nebo skryje data
z nainstalovaných mapových produktů.
Orientace: Nastaví orientaci mapy. Výběrem možnosti K severu
zobrazíte u horního okraje obrazovky sever. Výběrem
možnosti Trasa nahoře zobrazíte u horního okraje obrazovky
aktuální směr trasy.
Aut měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální
použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení
nebo oddálení ručně.
Přizpůsobení zařízení
Záznam prošlé tr: Zobrazí nebo skryje záznam prošlé trasy
jako barevnou čáru na mapě.
Polohy uživatele: Zobrazí nebo skryje uložené pozice na mapě.
Zobrazení a skrytí mapových dat
Máte-li v zařízení nainstalováno více map, můžete si zvolit, jaká
mapová data se na mapě zobrazí.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Mapa > Konfigurovat mapy.
3 Výběrem mapy aktivujete přepínač, který umožní mapová
data zobrazit nebo skrýt.
Nastavení systému
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Systém.
Uživatelský profil: Slouží k zobrazení a přizpůsobení vašich
osobních statistik (Nastavení uživatelského profilu).
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka, který se zobrazuje na
zařízení.
Čas: Slouží ke změně nastavení času (Nastavení času).
Podsvícení: Slouží ke změně nastavení podsvícení (Nastavení
podsvícení).
Zvuky: Slouží k nastavení zvuků zařízení, jako jsou tóny
tlačítek, alarmy a vibrace.
Jednotky: Slouží k nastavení měrných jednotek používaných
v zařízení (Změna měrných jednotek).
GLONASS: Chcete-li zvýšit výkonnost v obtížném prostředí
a rychleji vyhledávat pozici, můžete aktivovat možnost
GLONASS. Používání možností WAAS/EGNOS a GLONASS
může snížit životnost baterie víc, než když používáte pouze
možnost GPS.
WAAS/EGNOS: Chcete-li zvýšit výkonnost v obtížném prostředí
a rychleji vyhledávat pozici, můžete aktivovat možnost
WAAS/EGNOS. Používání možností WAAS/EGNOS a
GLONASS může snížit životnost baterie víc, než když
používáte pouze možnost GPS.
Formát pozice: Nastaví formát geografických souřadnic a
možnosti data.
Formát: Slouží k nastavení předvoleb formátu, jako je například
tempo a rychlost, které se zobrazují během aktivit, a začátek
týdne.
Nahrávání dat: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení
zaznamenává data aktivity. Možnost nahrávání Úsporné
(výchozí) umožňuje nahrávání delších aktivit. Možnost
nahrávání Každou sekundu poskytuje detailnější záznamy
aktivit, je ale možné, že nezaznamená celou aktivitu, pokud
trvá delší dobu.
Režim USB: Nastaví zařízení, aby při připojení k počítači
používalo režim velkokapacitního paměťového zařízení nebo
režim Garmin.
Obn.vých.hodnoty: Umožňuje vynulování uživatelských dat
a nastavení (Obnovení výchozích hodnot všech nastavení).
Aktualiz. softwaru: Umožňuje instalaci stažených softwarových
aktualizací pomocí aplikace Garmin Express.
Informace o: Zobrazuje informace o zařízení, softwaru a licenci.
Nastavení času
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Systém >
Čas.
Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo
24hodinový formát.
Nastavit čas: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Možnost
Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší
pozice GPS.
Čas: Tato položka umožňuje nastavit čas, pokud je nastavena
na možnost Manuálně.
17
Nastavení podsvícení
Podržte tlačítko
a vyberte možnost Nastavení > Systém >
Podsvícení.
Režim: Umožňuje nastavit podsvícení na manuální zapínání
nebo pro tlačítka a upozornění.
Odpočet: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení
vypnuto.
Změna měrných jednotek
Lze upravit měrné jednotky vzdálenosti, tempa a rychlosti,
nadmořské výšky, hmotnosti, výšky a teploty.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte položku Nastavení > Systém > Jednotky.
3 Vyberte typ měrné jednotky.
4 Vyberte měrnou jednotku.
Snímače ANT+
Zařízení je kompatibilní s tímto volitelným bezdrátovým
příslušenstvím ANT+.
• Snímač srdečního tepu, například HRM-Run (Nasazování
snímače srdečního tepu)
• Snímač rychlosti kola a tempa kola (Použití volitelného
snímače tempa bicyklu)
• Nožní snímač (Nožní snímač)
• Snímač výkonu, například Vector™
• Bezdrátový snímač teploty tempe™ (tempe)
Informace o kompatibilitě a nákupu dalších snímačů najdete na
http://buy.garmin.com.
Párování snímačů ANT+
Při prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím
bezdrátové technologie ANT+ musíte zařízení a snímač
spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači
v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.
POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač
srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
1 Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej
(Nasazování snímače srdečního tepu).
Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když
je nasazený.
2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m
(33 stop) od ostatních snímačů ANT+.
3 Podržte tlačítko .
4 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Přidat novou
pol..
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyhledat vše.
• Vyberte váš typ snímače.
Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav
snímače z Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se
zobrazí ve smyčce stránky s údaji nebo ve vlastním datovém
poli.
Nasazování snímače srdečního tepu
POZNÁMKA: Pokud nemáte snímač srdečního tepu, můžete
tento úkol přeskočit.
Snímač srdečního tepu je třeba nosit přímo na kůži těsně pod
hrudní kostí. Musí být upevněn tak, aby zůstal při vašich
aktivitách na místě.
1 Připevněte modul snímače srdečního tepu À na pásek.
18
Loga Garmin na modulu i na pásku musí být správnou
stranou nahoru.
2 Navlhčete elektrody Á a kontaktní plošky  na zadní straně
pásku pro lepší vodivost mezi hrudníkem a vysílačem.
3 Upevněte pásek na hrudník a připojte háček pásku à ke
smyčce Ä.
POZNÁMKA: Etiketa s pokyny k údržbě se nesmí přehnout.
Loga Garmin musí směřovat směrem nahoru.
4 Umístěte zařízení ve vzdálenosti 3 m (10 stop) od snímače
srdečního tepu.
Po nasazení je snímač srdečního tepu aktivní a odesílá data.
TIP: Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
neobjeví, přečtěte si tipy pro odstraňování problémů (Tipy pro
nepravidelná data srdečního tepu).
Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu
Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se
nezobrazují, můžete využít tyto tipy.
• Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky.
• Upevněte pásek na hrudník.
• Nechte jej asi 5–10 minut zahřát.
• Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního
tepu).
• Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě
strany pásku.
Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač
srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší
signály snímače srdečního tepu.
• Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač
srdečního tepu rušit.
Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická
pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz,
vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby,
mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a
bezdrátové přístupové body sítě LAN.
Použití volitelného snímače tempa bicyklu
Můžete odesílat data do zařízení pomocí kompatibilního
snímače tempa bicyklu.
• Spárujte snímač se zařízením (Párování snímačů ANT+).
• Aktualizujte informace svého fitness profilu uživatele
(Nastavení uživatelského profilu).
• Vyrazte na projížďku (Vyrážíme na projížďku).
Snímače ANT+
Nožní snímač
Čištění zařízení
Vaše zařízení je kompatibilní s nožním snímačem. Nožní
snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto
systému GPS v případech, kdy trénujete uvnitř nebo kdy je
slabý signál GPS. Nožní snímač je v pohotovostním režimu,
připravený k odesílání dat (podobně jako snímač srdečního
tepu).
Po 30 minutách nečinnosti se nožní snímač vypne, aby šetřil
energii baterie. Je-li baterie slabá, objeví se na zařízení hlášení.
Zbývá přibližně ještě pět hodin životnosti baterie.
POZNÁMKA
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
Kalibrace nožního snímače
Nožní snímač se kalibruje automaticky. Přesnost dat rychlosti
a vzdálenosti se zvyšuje po několika použitích zařízení venku se
zapnutým systémem GPS.
Ruční kalibrace nožního snímače
Než bude možné provést kalibraci zařízení, je nutné je spárovat
s nožním snímačem (Párování snímačů ANT+).
Doporučujeme provést ruční kalibraci v případě, že znáte svůj
kalibrační faktor. Pokud jste nožní snímač kalibrovali s jiným
výrobkem Garmin, pravděpodobně svůj kalibrační faktor znáte.
1 Přidržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Krokoměr >
Kalibrační faktor.
3 Úprava kalibračního faktoru:
• Pokud je vzdálenost příliš malá, kalibrační faktor zvyšte.
• Pokud je vzdálenost příliš velká, kalibrační faktor snižte.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Stupeň vodotěsnosti
5 ATM*
Rozsah provozních teplot
Od -20 ºC do 55 ºC (od -4 ºF do 131 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Rádiová frekvence/protokol
Bezdrátová technologie ANT+ 2,4 GHz
Bluetooth Chytré zařízení
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 50 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Informace o baterii
Skutečná životnost baterie závisí na funkcích aktivovaných na
zařízení, jako je například sledování aktivit, oznámení ze
zařízení smartphone, GPS, interní snímače a připojené snímače
ANT+.
Životnost baterie Režim
tempe
tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete
připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude
vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní
zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se
zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.
Informace o zařízení
Zobrazení informací o zařízení
Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, verzi softwaru
a licenční dohodu.
1 Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Informace o.
Péče o zařízení
POZNÁMKA
K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované vody, slané
vody, ochrany proti slunci, kosmetiky, alkoholu nebo jiných
nešetrných chemických látek, opláchněte je důkladně čistou
vodou. Delší působení těchto látek může způsobit poškození
pouzdra.
Nemačkejte klávesy pod vodou.
Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému
zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti
produktu.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Informace o zařízení
Až 20 hodin
Režim GPS s aktivním systémem WAAS, EGNOS
nebo GLONASS
Až 24 hodin
Normální režim GPS
Až 50 hodin
UltraTrac Režim GPS se dvouminutovým
intervalem
Až 3 týdny
Režim chytrých hodinek s funkcí sledování aktivity a
chytrých upozornění a aktivními funkcemi Connect
IQ.
Až 24 týdnů
Nízkoenergetický režim hodinek s vypnutými
snímači, připojenými funkcemi a sledováním
aktivity.
Maximalizace výdrže baterie
Výdrž baterie lze zvýšit různými způsoby.
• Snižte prodlevu podsvícení (Nastavení podsvícení).
• Pro aktivitu použijte režim UltraTrac GPS (UltraTrac).
• Když nepoužíváte připojené funkce, vypněte bezdrátovou
technologii Bluetooth (Online funkce).
• Když aktivitu na delší dobu přerušíte, použijte funkci Obnovit
později (Zastavení aktivity).
• Vypněte sledování aktivity (Sledování aktivity).
• Omezte oznámení smartphonu, která se na zařízení
zobrazují (Správa oznámení).
Péče o snímač srdečního tepu
POZNÁMKA
Před praním šňůrky musíte šňůrku odepnout a odstranit modul.
Nahromadění potu a soli na pásku může snížit schopnost
snímače srdečního tepu hlásit správné údaje.
• Přejděte na webové stránky www.garmin.com/HRMcare, kde
se dozvíte podrobné informace pro praní.
• Pásek po každém použití opláchněte.
• Po každých sedmi použitích pásek vyperte v pračce.
• Nedávejte pásek do sušičky.
• Při sušení pásek pověste nebo jej položte.
19
• Životnost snímače srdečního tepu lze prodloužit tím, že jej
odepnete, když není používán.
Technické údaje k zařízení HRM-Run
Typ baterie
Baterie CR2032 vyměnitelná uživatelem,
3 volty
Životnost baterie
1 rok (1 hodina denně)
Stupeň vodotěsnosti
3 ATM*
POZNÁMKA: Během plávání nepřenáší
tento produkt srdeční tep.
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Rádiová frekvence/
protokol
Protokol pro bezdrátovou komunikaci ANT+
2,4 GHz
*Zařízení vydrží tlak odpovídající hloubce 30 m. Další informace
najdete na webové stránce www.garmin.com/waterrating.
Vyměnitelné baterie
VAROVÁNÍ
K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré předměty.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud by došlo ke spolknutí,
obraťte se na svého lékaře nebo místní centrum pro otravy.
Vyměnitelné knoflíkové baterie mohou obsahovat chloristanový
materiál. Může být vyžadována speciální manipulace. Další
informace naleznete na adrese www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li baterie správně recyklovat nebo zlikvidovat,
kontaktujte místní středisko pro likvidaci odpadů.
Výměna baterie snímače srdečního tepu
1 Pomocí malého šroubováku Phillips vyjměte čtyři šroubky na
zadní straně modulu.
2 Vyjměte kryt a baterii.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Odstranění souborů
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Odstranění problémů
Nezobrazuje se můj počet kroků za den
Počet kroků za den se vždy o půlnoci vynuluje.
Pokud se místo počtu kroků zobrazují čárky, umožněte
zařízení přijmout satelitní signál a automaticky nastavit čas.
Odečet teploty není přesný
Vaše tělesná teplota ovlivňuje odečet teploty prováděný interním
snímačem teploty. Chcete-li získat nejpřesnější hodnotu teploty,
je nutné sejmout hodinky ze zápěstí a počkat 20 až 30 minut.
Během nošení hodinek lze také ke zobrazení přesné hodnoty
okolní teploty použít volitelný tempe externí snímač teploty.
Vynulování zařízení
Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je
vynulovat.
1 Podržte tlačítko LIGHT alespoň 25 sekund.
2 Podržením tlačítka LIGHT na jednu sekundu zařízení
zapněte.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení
POZNÁMKA: Tato operace odstraní informace zadané
uživatele a historii aktivity.
Všechna nastavení zařízení lze vrátit na výchozí nastavení
výrobce.
1 Podržte tlačítko .
2 Vyberte možnost Nastavení > Systém > Obn.vých.hodnoty
> Ano.
3 Počkejte 30 sekund.
4 Vložte novou baterii kladným pólem nahoru.
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili
těsnící O-kroužek.
5 Vraťte zadní kryt a čtyři šroubky na své místo.
POZNÁMKA: Příliš neutahujte.
Po výměně baterie snímače srdečního tepu ji můžete znovu
spárovat se zařízením.
Další informace
Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce
Garmin.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/outdoor.
• Přejděte na adresu www.garmin.com/learningcenter.
• Přejděte na adresu http://buy.garmin.com nebo požádejte
svého prodejce Garmin o informace o volitelném
příslušenství a náhradních dílech.
Správa dat
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
®
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
20
Dodatek
Datová pole
%FTP: Aktuální výstupní výkon jako procento funkční limitní
hodnoty výkonu.
% max. ST okruhu: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální okruh.
%maximální ST: Procento maximálního srdečního tepu.
Dodatek
%RST: Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep
minus klidový srdeční tep).
24hod – max.: Maximální teplota zaznamenaná za posledních
24 hodin.
24hod – min.: Minimální teplota zaznamenaná za posledních
24 hodin.
Barometrický tlak: Kalibrovaný aktuální tlak.
Čas intervalu: Čas změřený stopkami pro aktuální interval.
Čas k cíli: Odhadovaný zbývající čas k dosažení konečného
cíle. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas okruhu: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Časovač přestávky: Stopky pro aktuální přestávku (plavání
v bazénu).
Čas pos. okruhu: Čas změřený stopkami pro poslední
dokončený okruh.
Čas posl int: Čas změřený stopkami pro poslední dokončený
interval.
Čas v zóně: Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo
výkonu.
Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od
posledního vynulování.
Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od
posledního vynulování.
Délka okruhu: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posl okruhu: Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený
okruh.
Délky: Počet délek bazénu dokončených během aktuální
aktivity.
Délky intervalu: Počet délek bazénu dokončených během
aktuálního intervalu.
DKZ: Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na
zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba
kontaktu se zemí počítána.
DKZ/kolo: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro
aktuální okruh.
ETA: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace
(upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila
tato data, musí probíhat navigace.
Hodiny: Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení
času (formát, časové pásmo a letní čas).
Intensity Factor: Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Interval pro SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
interval.
Kadence: Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo
možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno
k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence: Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).
Kadence okruhu: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální okruh.
Kadence okruhu: Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.
Kadence pos okruhu: Jízda na kole. Průměrné tempo pro
poslední dokončený okruh.
Kadence pos okruhu: Běh. Průměrné tempo pro poslední
dokončený okruh.
Kalorie (kcal): Celkový počet spálených kalorií.
Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru
a změny převýšení.
Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné
absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské
výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Kroky: Počet kroků zaznamenaných nožním snímačem.
Dodatek
Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz
může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa.
Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Max. nad. výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
Max. výk. na okr.: Nejvyšší výstupní výkon pro aktuální okruh.
Max. výkon: Nejvyšší výstupní výkon pro aktuální aktivitu.
Maximální rychlost: Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu v metrech za
minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.
Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za
minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.
Min. nadm. výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška od
posledního vynulování.
Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou
hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Námořní rychlost: Aktuální rychlost v uzlech.
Námořní vzdálenost: Překonaná vzdálenost v námořních
metrech nebo námořních stopách.
Název cíle: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
NP: Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.
NP okruhu: Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.
NP pos.okr.: Průměrná Normalized Power pro poslední
dokončený okruh.
N výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí
zařízení GPS.
Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou
jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato
data, musí probíhat navigace.
Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.
Okruh %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální okruh.
Okruhy: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Opakování zapnuto: Časovač pro poslední interval plus
aktuální odpočinek (plavání v bazénu).
Počet záběrů: Počet záběrů za minutu (Z/M).
Počet záběrů: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během
aktuální aktivity.
Poloha: Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu
souřadnic.
Poloha cíle: Pozice cílové destinace.
Poslední délka SWOLF: Hodnocení SWOLF pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Práce (kJ): Celková odvedená práce (výstupní výkon)
v kilojoulech.
Prům. čas okr.: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Prům. vzdál. záběrů: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden
záběr během aktuální aktivity.
Průměrná DKZ: Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při
dané aktivitě.
Průměrná kadence: Jízda na kole. Průměrná kadence pro
aktuální aktivitu.
Průměrná kadence: Běh. Průměrná kadence pro aktuální
aktivitu.
Průměrná rychlost: Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Průměrné tempo: Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.
Průměrné vyvážení: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální aktivitu.
21
Průměrný %RST: Průměrné procento rezervy srdečního tepu
(maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro
aktuální aktivitu.
Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od
posledního vynulování.
Průměrný ST: Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrný SWOLF: Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální
aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a
počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie). Při plavání
v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení SWOLF použita
vzdálenost 25 m.
Průměrný výkon: Průměrný výstupní výkon pro aktuální
aktivitu.
Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od
posledního vynulování.
Průměr výkonu 10 s: 10sekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Průměr výkonu 30 s: 30sekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Průměr výkonu 3 s: 3sekundový průměr pohybu výstupního
výkonu.
Průměr vyváž 10 s: 10sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Průměr vyváž 30 s: 30sekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Průměr vyvážení 3 s: Třísekundový průměr pohybu pro levé/
pravé vyvážení výkonu.
Prům ST %max: Průměrné procento maximálního srdečního
tepu pro aktuální aktivitu.
Prům vert oscilace: Průměrný objem vertikální oscilace při
dané aktivitě.
Pr záběr/délka: Průměrný počet záběrů na délku během
aktuální aktivity.
Rovn chod pedálů: Měření rovnoměrné aplikace síly nohou
jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Rych. záb. posl. dél.: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během poslední dokončené délky bazénu.
Rych. záb. posl. int.: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během posledního dokončeného intervalu.
Rychl. posl. okr.: Průměrná rychlost pro poslední dokončený
okruh.
Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.
Rychlost okruhu: Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost záběrů v int.: Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M)
během aktuálního intervalu.
Sestup pro okruh: Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
Sestup pro poslední okruh: Převýšení při sestupu pro poslední
dokončený okruh.
šířka/délka: Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez
ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.
Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.
Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.
Směr pohybu GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení
GPS.
Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu
(bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu
snímači srdečního tepu.
ST okruhu: Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
Stopky: Aktuální čas odpočítávače času.
22
ST pos. okruhu: Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený
okruh.
Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu
(vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m
(10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.
SWOLF posl. int.: Průměrné hodnocení SWOLF pro poslední
dokončený interval.
Tempo: Aktuální tempo
Tempo intervalu: Průměrné tempo pro aktuální interval.
Tempo okruhu: Průměrné tempo pro aktuální okruh.
Tempo posl. okruhu: Průměrné tempo pro poslední dokončený
okruh.
Tempo posl délky: Průměrné tempo pro poslední dokončenou
délku bazénu.
Tempo posl int: Průměrné tempo pro poslední dokončený
interval.
Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje
snímač teploty.
Training Effect: Aktuální dopad (1,0 až 5,0) na vaši aerobní
kondici.
TSS: Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
Typ záb. posl. dél.: Typ záběrů používaný během poslední
dokončené délky bazénu.
Typ záb. posl. int.: Typ záběrů používaný během posledního
dokončeného intervalu.
Typ záběrů v intervalu: Aktuální typ záběru pro interval.
Úč. toč. mom: Měření účinnosti šlapání jezdce.
Uplynulý čas: Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud
spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na
5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte
20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.
Vertikální oscilace: Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb
vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.
Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.
Vertik rych do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo
sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se
zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vert oscil na okruh: Průměrný objem vertikální oscilace pro
aktuální okruh.
Vert vzdál do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou
destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat
navigace.
VMG: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Výkon: Aktuální výstupní výkon ve wattech.
Výkon na okruh: Průměrný výstupní výkon pro aktuální okruh.
Výkon na váhu: Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.
Výkonnostní rozsah: Aktuální rozsah výstupního výkonu (1 až
7) na základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Výkon v posl. okr.: Průměrný výstupní výkon pro poslední
dokončený okruh.
Výstup pro okruh: Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Výstup pro poslední okruh: Převýšení při výstupu pro poslední
dokončený okruh.
Vyvážení: Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Vyvážení okruhu: Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro
aktuální okruh.
Vz. záb. pos. int.: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden
záběr během posledního dokončeného intervalu.
Dodatek
Vzdálenost: Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo
aktivitu.
Vzdálenost záb. int.: Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden
záběr během aktuálního intervalu.
Vzdál posl intervalu: Vzdálenost uražená pro poslední
dokončený interval.
Vzdál pro interval: Vzdálenost uražená pro aktuální interval.
Záb. posl. délky: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončenou délku bazénu.
Záběry: Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.
Záběry int. / délka: Průměrný počet záběrů na délku během
aktuálního intervalu.
Záběry posl. int.: Celkový počet záběrů pro poslední
dokončený interval.
Záběry v intervalu: Celkový počet záběrů pro aktuální interval.
Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice
GPS.
Zbývající vzdál: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby
se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Zóna ST: Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny
vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního
srdečního tepu (220 minus váš věk).
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT
PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen
„Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru
zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě
(dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok,
vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím
tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo
poskytovatelů třetích stran.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin
a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými
zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami
o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace
a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává
cenným obchodním tajemstvím společností Garmin anebo
poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani
jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat, upravovat,
provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro
člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl.
Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole
exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole
exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.
Definice symbolů
Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích
příslušenství.
Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.
Stejnosměrný proud Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný
proud.
Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.
Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je
připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2002/96/EC týkající
se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a
k podpoře opětovného použití a recyklace.
Dodatek
23
Rejstřík
A
aktivity 2, 14
uložení 2, 3, 5
vlastní 5
zahájení 2, 5
alarmy 10, 14
aplikace 13
smartphone 1
Auto Lap 15
Auto Pause 15
automatická detekce lezení 3, 15
automatické procházení 16
B
barometr 17
baterie 19
maximalizace 13, 16, 19
nabíjení 1
výměna 20
životnost 19
body zájmu (POI) 11
K
S
kadence 3, 8
snímače 18
upozornění 15
kalendář 7
kalibrace
kompas 16
výškoměr 17
kalorie, upozornění 15
kompas 11, 16
kalibrace 16
sledování aktivity 6
smartphone 2, 13, 14
aplikace 13
párování 1
směr k severu 16
Snímače ANT+ 18
párování 18
snímače pro bicykl 18
software
aktualizace 1
licence 19
verze 19
softwarová licenční dohoda 23
souřadnice 11
srdeční tep
rozsahy 5, 6
snímač 9, 10, 18–20
upozornění 15
zóny 5, 12
stopky 3–5, 11, 12
odpočítávání 11
L
lezení 3
lyžování 2
alpské 2, 3
jízda na snowboardu 2, 3
M
cíl 7
cíle 7
Connect IQ 13, 14
mapa 11, 12, 17
mapové body. Viz body zájmu (POI)
mapy
aktualizace 1
navigace 11, 12
procházení 11, 12
menu 1
měrné jednotky 18
metronom 3
multisport 5, 12
Č
N
C
čas
nastavení 17
upozornění 15
zóny a formáty 17
časy východu a západu Slunce 11
čištění zařízení 19
D
Dálkové ovládání VIRB 2
data
odesílání 13
přenos 13
stránky 14
ukládání 13
datová pole 3, 13
délky 4
doba kontaktu se zemí 8
doplňky 2
dotyková obrazovka 1
dynamika běhu 8, 9
nabíjení 1
nácvik 4
nastavení 14–18, 20
nastavení systému 17
navigace, Zadej směr a jdi 11
nožní snímač 18, 19
O
F
obrazovka 18
uzamčení 1
odesílání dat 13
odolnost proti vodě 19
odpočítávač času 11
odstranění
historie 12
osobní rekordy 8
všechna uživatelská data 20
odstranění problémů 9, 18, 20
osobní rekordy 8
odstranění 8
oznámení 13
fitness 10
P
G
párování
smartphone 1
Snímače ANT+ 18
plavání 4
plavání v otevřené vodě 4
počítač kilometrů 12
podsvícení 1, 18
polohy, uložení 11
pomůcky 2, 13
pozice 11
uložení 12
profily 2
uživatelské 5
projektovaný čas ukončení 10
prošlé trasy 3, 11
příslušenství 20
přizpůsobení zařízení 14
Garmin Connect 1, 6, 7, 13, 14
ukládání dat 13
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
GLONASS 17
GPS 16, 17
H
historie 3–5, 12
odeslání do počítače 13
odstranění 12
hlavní menu, přizpůsobení 16
hodiny 10, 11
hodnocení swolf 4
I
ID zařízení 19
intervaly 4
tréninky 7
J
jazyk 17
jízda na kole 3
jízda na snowboardu 2, 3
24
R
regenerace 10
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
režim sledování 16
režim spánku 6
rychlost 16
T
technické údaje 19, 20
Technologie Bluetooth 13
tempe 19, 20
teplota 19, 20
tlačítka 1, 17
uzamčení 1
tóny 3, 11
TracBack 2, 12
Training Effect 10
trasy 11
nastavení 15
trénink 7, 13
plány 7
stránky 3
tréninkové, plány 6
tréninky 6
načítání 6
triatlonový trénink 5
turistika 3
U
ukládání aktivit 3–5
UltraTrac 16
upozornění 11, 14, 15
USB, odpojení 20
uzamčení
obrazovka 1
tlačítka 1
uživatelská data, odstranění 20
uživatelský profil 5
V
velikost bazénu 4
vertikální oscilace 8
Virtual Partner 7
VO2 maximální 9, 10
výkon (síla)
metry 9
upozornění 15
zóny 6
výměna baterie 20
vynulování zařízení 20
výškoměr 17
kalibrace 17
vzdálenost 16
upozornění 15
vzhledy hodinek 13, 16
Z
záběry 4
Zadej směr a jdi 11
zapínací tlačítko 1
závodění 7
zóny
srdeční tep 5
Výkon 6
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising