Garmin | eTrex Legend® H | Garmin eTrex Legend® H verkorte handleiding

Garmin eTrex Legend® H verkorte handleiding
Waypoints maken en gebruiken
Uw huidige locatie als een waypoint markeren:
1. Houd de TUIMELKNOP ingedrukt tot de pagina
Markeer waypoint wordt weergegeven. Er wordt
een standaardnaam van drie cijfers toegewezen
aan het nieuwe waypoint.
2. Als u het waypoint wilt accepteren met de
standaardgegevens selecteert u OK.
OF
Als u een of meer van de gegevens wilt wijzigen,
selecteert u het betreffende veld en drukt u op
ENTER om het schermtoetsenbord te openen.
Nadat u uw wijzigingen hebt ingevoerd en
bevestigd, selecteert u OK.
Een waypoint maken op de kaartpagina:
1. Houd PAGINA ingedrukt tot de kaartpagina wordt weergegeven.
2. Gebruik de TUIMELKNOP om de pijl naar het gewenste punt te
verplaatsen.
3. Druk op de TUIMELKNOP > JA.
4. Bewerk het waypoint of druk op STOP/PAGINA om hem op te slaan.
Een waypoint verwijderen:
Selecteer op de pagina Waypoints het waypoint dat u wilt wissen >
Wis > Ja.
Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie:
1. Ga naar de pagina Waypoints. Gebruik de TUIMELKNOP om het
waypoint te selecteren die u wilt bewerken en druk op ENTER >
Menu.
2. Tik op Herplaats hier.
Het kompas gebruiken
Navigeren naar een bestemming
Naar een waypoint navigeren:
1. Houd ZOEKEN ingedrukt.
2. Selecteer Waypoints en kies een waypoint.
3. Selecteer Ga naar. Uw route wordt aangegeven met een lijn op de
kaart.
4. Druk op PAGINA om de kompaspagina weer te geven.
5. Gebruik het kompas om naar uw bestemming te navigeren.
Navigeren naar een locatie met behulp van Zoek op naam:
1. Houd ZOEKEN ingedrukt om het menu Zoeken te openen.
2. Selecteer het pictogram voor het type item waarnaar u op zoek bent.
3. Druk op MENU > Zoek op naam.
4. Bedien met de TUIMELKNOP het schermtoetsenblok en voer
de naam in van de locatie die u zoekt. Wanneer de
lijst met zoekresultaten een treffer bevat, markeert
u OK.
5. Selecteer het locatie-item in de lijst met
zoekresultaten en druk op ENTER. De
informatiepagina van het item wordt geopend,
zodat u het item kunt opslaan als een waypoint,
het item weergeven op de kaart, of navigeren
naar het item (Ga naar).
Stoppen met navigeren:
Druk vanaf de kaartpagina op MENU > Beeindig navigatie.
De kompaspagina openen:
Tik in het hoofdmenu op Kompas.
Houd het kompas tijdens het navigeren horizontaal.
eTrex® Vista® H en Legend® H
De peilingwijzer geeft de richting naar uw bestemming
aan, ongeacht de richting waarin u zelf beweegt. Als de
peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos
wijst, verplaatst u zich in de richting van uw bestemming.
Als de peilingwijzer in een andere richting
Peiling
wijst, past u uw koers aan in die richting totdat
wijzer
de peilingwijzer naar het bovenste punt van de
kompasroos wijst.
verkorte handleiding
Het elektronische kompas kalibreren (alleen bij
de Vista H):
1. Houd de Vista H horizontaal als u buiten bent en zorg dat u zich niet
in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden
hebben, zoals auto’s, gebouwen en hoogspanningsmasten.
2. Druk op MENU > Kalibratie.
3. Selecteer Start en volg de aanwijzingen op het scherm voor het
vasthouden en draaien van het apparaat. Kalibratie met succes
uitgevoerd verschijnt wanneer de kalibratie is voltooid.
Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.
November 2008
Onderdeelnummer 190-00780-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
eTrex Legend H en Vista H
ees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking
L
voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Toetsfuncties
Toets MENU/ZOEKEN
Indrukken en loslaten om het menu Opties van de huidige pagina weer te
geven.
Indrukken en loslaten om het menu Zoeken weer te geven.
TUIMELKNOP/ENTER-toets
INZOOMEN/
UITZOOMEN
ENTER/
TUIMELSCHAKELAAR
MENU/ZOEKEN
STOP/PAGINA
AAN/UIT/
Schermverlichting
Omhoog, omlaag, naar rechts of naar links drukken om lijsten te doorlopen;
velden, schermknoppen of pictogrammen te markeren; of de pijl voor schuiven
op de kaart te verplaatsen.
Indrukken en loslaten om de gemarkeerde opties en gegevens in te voeren of
om schermberichten te bevestigen.
Op elk gewenst moment enige tijd ingedrukt houden om uw huidige locatie te
markeren als een waypoint.
STOP/PAGINA-toets
Indrukken om de hoofdpagina’s te doorlopen.
Ingedrukt houden om het kompas in of uit te schakelen (alleen bij de Vista H).
Toets Aan/Uit/Schermverlichting
Zoom-toetsen IN/OUT
Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Hierop drukt u op de kaartpagina om in of uit te zoomen op de kaart.
Kort indrukken voor schermverlichting of voor de weergave van tijd, datum en
batterijlading.
Als u op een andere pagina bent, schuift u hiermee omhoog of omlaag door een
lijst of verplaatst u een gemarkeerde schuifregelaar.
© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
De batterijen plaatsen
Aan de slag
De eTrex werkt op twee AA-batterijen (niet meegeleverd). Gebruik alkaline-,
NiMH- of lithiumbatterijen.
De eTrex in- en uitschakelen:
Houd de Aan/uit-knop ingedrukt.
De batterijen plaatsen:
1. Verwijder de klep van de batterijhouder door
de vergrendelingsring een kwartslag linksom
te draaien en de klep te verwijderen.
2. Plaats de batterijen met de polen in de juiste
richting.
3. Plaats de klep van het batterijcompartiment
terug.
De schermverlichting aanpassen:
1. Druk de Aan/uit-knop kort in.
2. Druk de TUIMELKNOP omhoog om de helderheid te verhogen,
omlaag om te verlagen.
De batterijsoort selecteren:
1. Druk tweemaal op MENU > Instellen.
2. Selecteer Systeem > Batterijsoort.
3. Selecteer het batterijtype:
Opmerking: verwijder de batterijen als u de eTrex Legend H of
Vista H langere tijd niet gebruikt. Opgeslagen gegevens gaan niet
verloren wanneer u de batterijen verwijdert.
Levensduur van de batterij verlengen:
• Schakel de GPS uit wanneer u de eTrex niet gebruikt voor navigatie.
• U kunt de helderheid van de schermverlichting verlagen door kort op de
Aan/uit-knop te drukken.
GPS-satellietsignalen ontvangen:
1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen
en bomen.
2. Schakel de eTrex in. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele
minuten duren.
Als de GPS-ontvanger zoekt naar satellietsignalen wordt Satellieten zoeken
weergegeven op het scherm totdat er voldoende signalen zijn gevonden om de
positie te berekenen.
De statusbalk gebruiken:
Het pictogram voor batterijlading
geeft aan hoeveel lading nog
over is in de batterijen. Het pictogram
voor externe voeding
wordt
weergegeven als het apparaat op een externe voedingsbron is aangesloten.
De satellietsignaalstatus wordt weergegeven tijdens het zoeken naar satellieten
(
), wanneer een 2D positie is berekend (
) en wanneer de positie is
berekend (
).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising