Garmin | eTrex Legend® H | Garmin eTrex Legend® H hurtigveiledning

Garmin eTrex Legend® H hurtigveiledning
Opprette og bruke veipunkter
Slik merker du gjeldende posisjon som et veipunkt:
1. Trykk og hold VIPPEBRYTEREN helt til siden
Lagre veipunkt vises. Et standard tresifret navn
blir tilordnet det nye veipunktet.
2. Hvis du vil godta veipunktet med
standardinformasjonen, velger du OK.
ELLER
Hvis du vil endre noe av informasjonen, velger
du det aktuelle feltet og trykker ENTER for å
åpne tastaturet på skjermen. Når du har angitt
og bekreftet endringene, velger du OK.
Slik oppretter du et veipunkt på kartsiden:
1. Trykk på SIDE til kartsiden vises.
2. Bruk VIPPEBRYTEREN til å flytte pilen til punktet.
3. Trykk på VIPPEBRYTEREN > JA.
4. Endre veipunktet eller trykk på AVSLUTT/SIDE for å lagre.
Slik sletter du et veipunkt:
Fra siden Veipunkter velger du veipunktet du vil slette >
Slett > Ja.
Slik flytter du et veipunkt til den gjeldende posisjonen:
1. Fra siden Veipunkter bruker du VIPPEBRYTEREN til å velge det
veipunktet som du vil redigere, og trykker på ENTER > Meny.
2. Trykk på Reposisjoner her.
Bruke kompasset
Navigere til et bestemmelsessted
Slik navigerer du til et veipunkt:
1. Trykk på og hold FINN.
Slik åpner du kompassiden:
Trykk på Kompass på hovedmenyen.
2. Velg Veipunkter, og velg et veipunkt.
Hold kompasset vannrett når du navigerer.
3. Velg Gå til. En linje på kartet angir ruten.
Peilepekeren peker mot bestemmelsessted uansett
hvilken retning du beveger deg i. Hvis peilepekeren
peker mot toppen av kompasset, beveger du deg
direkte mot bestemmelsessted. Hvis den peker i
en annen retning, snur du deg mot denne
Peileretningen til pilen peker mot toppen av
peker
kompasset.
4. Trykk på SIDE for å vise siden Kompass.
5. Bruk kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.
Slik navigerer du til en posisjon ved hjelp av
Finn etter navn:
1. Trykk på og hold FINN for å åpne menyen Finn.
2. Velg ikonet for elementtypen du vil søke etter.
3. Trykk på MENY > Finn etter navn.
4. Bruk VIPPEBRYTEREN for å bruke tastaturet på skjermen, og
legg inn navnet på posisjonen du vil finne. Når
listen Finn inneholder et treff, velger du OK.
5. Velg posisjonselementet fra listen Finn, og trykk
på ENTER. Informasjonssiden for elementet
vises, slik at du kan lagre elementet som et
veipunkt, vise elementet på kartet eller navigere
til elementet (Gå til).
Slik stopper du navigering:
Fra kartsiden trykker du på MENY > Stopp
navigering.
eTrex® Vista® H og Legend® H
hurtigveiledning
Slik kalibrerer du det elektroniske kompasset
(kun Vista H):
1. Når du er utendørs, må du holde Vista H-enheten vannrett og
ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter,
for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.
2. Trykk på Meny > Kalibrering.
3. Velg Start, og følg instruksjonene på skjermen for hvordan du
holder og dreier på enheten. Kalibrering vellykket vises når du
er ferdig.
Du finner mer dokumentasjon og informasjon på www.garmin.com.
November 2008
Delenummer 190-00780-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
eTrex Legend H og Vista H
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Knappefunksjoner
MENY/FINN-knappen
Trykk og slipp for å vise menyen Alternativer for den gjeldende
siden.
Trykk og hold for å vise menyen Finn.
INN/UT ZOOM
ENTER/
VIPPEBRYTER
AVSLUTT/SIDE
ENTER/VIPPEBRYTER-knappen
AV/PÅ/
bakgrunnsbelysning
Vipp opp, ned, til høyre eller til venstre for å forflytte deg
gjennom lister. Merk felt, knapper på skjermen eller ikoner. Flytt
kartpanoreringspilen.
MENY/FINN
Trykk inn og slipp for å legge inn merkede alternativer og data, eller
for å bekrefte meldinger på skjermen.
Trykk inn og hold når som helst for å merke den gjeldende
posisjonen som et veipunkt.
AVSLUTT/SIDE-knapp
Trykk for å bla gjennom hovedsidene.
Zoomeknappene INN/UT
På kartsiden trykker du på disse knappene for å zoome kartet inn
eller ut.
På andre sider trykker du for å rulle opp eller ned i en liste eller
flytte en uthevet glidebryter.
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Trykk på og hold for å slå kompasset av eller på (kun Vista H).
AV/PÅ-/bakgrunnsbelysning-knapp
Trykk på og hold for å slå av eller på.
Trykk på og slipp for å slå på bakgrunnsbelysning eller for å vise
klokkeslett, dato og batterikapasitet.
Sette inn batteriene
eTrex-enheten drives med to AA-batterier (ikke inkludert). Bruk
alkaliske batterier, NiMH-batterier eller
litiumbatterier.
Slik setter du inn batterier:
1. Fjern batteridekslet ved å vri låseringen ¼
omdreining mot klokken, og ta av dekslet.
2. Sett inn batteriene riktig vei.
3. Sett på batteridekselet igjen.
Slik velger du batteritype:
1. Trykk på MENY to ganger > Oppsett.
2. Velg System > Batteritype.
3. Velg batteritype.
Merk: Ta ut batteriene når du vet at du ikke skal bruke eTrex
Legend H eller Vista H på flere måneder. Lagrede data går ikke tapt
selv om du tar ut batteriene.
Slik forlenger du batteriets levetid:
• Slå av GPSen når du ikke bruker eTrex til å navigere.
• Reduser skjermens bakgrunnsbelysning ved raskt å trykke på
og slippe AV/PÅ-knappen.
Komme i gang
Slik slår du eTrex av og på:
Trykk på og hold AV/PÅ-knappen.
Slik justerer du bakgrunnsbelysningen:
1. Trykk på og slipp raskt AV/PÅ-knappen.
2. Trykk opp på VIPPEBRYTEREN for å øke lysstyrken og ned for
å redusere lysstyrken.
Slik innhenter du GPS-satellittsignaler:
1. Finn et åpent område utendørs der det er ingen høye bygninger
og trær.
2. Slå på eTrex-enheten. Det kan ta noen minutter å hente inn
satellittsignaler.
Mens GPS-mottakeren leter etter satellittsignalene, vises Søker
Satellitter til det er innhentet nok signaler til å fastslå posisjonen.
Bruke statuslinjen:
Batteristrøm-ikonet
viser
hvor mye strøm det er igjen etter
hvert som batteriet går tomt.
Ikonet for ekstern strøm
vises når enheten får strøm fra en ekstern kilde. Satellittsignalstatus
vises når du søker etter eller innhenter satellitter
, det
oppnås en 2D-posisjonsbestemmelse
og det oppnås en
posisjonsbestemmelse
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising