Garmin | eTrex Summit® HC | User guide | Garmin eTrex Summit® HC Anvandarhandbok

Garmin eTrex Summit® HC Anvandarhandbok
Användarhandbok
eTrex HC-serien
®
personlig navigator
(eTrex Vista HCx visas)
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Tel. 886/2.2642.9199
Storbritannien
Fax 886/2.2642.9099
Tel. +44 (0) 870.8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas,
hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar
härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken
eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att
förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins
webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från
Garmin.
Garmin® är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och andra länder. Garmin Mobile™,
myGarmin™ eTrex®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan uttryckligt tillstånd av Garmin. microSD™ är ett varumärke som tillhör
SD Card Association. TransFlash™ är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.
Den här svenska versionen av den engelska användarhandboken för eTrex HC-serien (Garmins artikelnummer 190-00817-00,
revision B) tillhandahålls som en tjänst. Om du vill ha mer information om drift och användning av eTrex HC-serie-enheter hänvisar vi till den
senaste versionen av den engelska användarhandboken.
GARMIN ANSVARAR INTE FÖR RIKTIGHETEN I DENNA SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK OCH FRISKRIVER SIG ALL
ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN TILLTRO TILL DENNA.
Juli 2007
Artikelnummer 190-00817-39 Rev. B
Introduktion
Introduktion
Tack för att du valde Garmin® eTrex Vista® HCx, eTrex Legend®
HCx, eTrex Summit® HC eller eTrex Venture® HC. Dessa
enheter använder de beprövade funktionerna hos Garmin GPS
och fullständiga kartdetaljer för att ge en oslagbar bärbar GPSmottagare. eTrex-modellerna fungerar på exakt samma sätt med ett
fåtal undantag. Om en funktion beskrivs i denna handbok och den
inte är gemensam för alla enheter i HC-serien anges det explicit.
Ägna en liten stund åt att jämföra innehållet i förpackningen med
packlistan på kartongen. Kontakta genast din Garmin-återförsäljare
om det saknas delar.
Tips och genvägar
• Om du snabbt vill återgå till huvudmenyn från en sida
trycker du på knappen MENY två gånger.
• Du kan förlänga batterilivslängden genom att stänga av
GPS-funktionen när du inte använder eTrexi-enheten för
navigation. Minska belysningen genom att snabbt trycka
på och släppa strömknappen.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
online‑registrering redan i dag! Besök vår webbplats på
http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot, i original eller kopia,
på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av enheten.
Kontakta Garmins produktsupport via telefon: +1 (913) 397-8200
eller +1 (800) 800-1020, måndag-fredag, 8:00–17:00 CT, eller gå
till www.garmin.com/support och klicka på Product Support.
Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501242
(utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000 (inom
Storbritannien).
Valfria tillbehör
En komplett lista med tillgängliga tillbehör som kan användas med
eTrex finns på http://buy.garmin.com.
VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer i produktförpackningen för
viktig information om produkten och säkerhet.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Introduktion
Table of Contents
Introduktion.........................................................i
Tips och genvägar.................................................i
Produktregistrering...............................................i
Komma igång.....................................................1
Installera batterier och bärrem............................1
Använda eTrex-enheten.......................................2
Huvudfunktioner...................................................3
Sätta på eTrex-enheten........................................4
Justera belysningen.............................................4
Initiera GPS-mottagaren......................................4
Allmän användning...........................................7
Skapa och använda waypoints...........................7
Larmade waypoints..............................................9
Använda menyn Sök......................................... 10
Använda spår..................................................... 16
Skapa en rutt...................................................... 20
Spår.................................................................... 36
Ruttsidan............................................................ 36
Motorvägssidan................................................. 36
Inställningsmenyn............................................. 37
Larmade waypoints........................................... 43
Kalender............................................................. 43
Miniräknare........................................................ 44
Stoppur............................................................... 44
Sol och måne..................................................... 44
Jakt och fiske..................................................... 44
Spelmenyn......................................................... 44
Bilaga................................................................45
Specifikationer................................................... 45
Ansluta eTrex till en dator................................ 46
Programlicensavtal .......................................... 47
Överensstämmelseförklaring........................... 47
Sakregister.......................................................48
Huvudsidor.......................................................23
Satellitsida......................................................... 24
Kartsida.............................................................. 24
Kompassidan..................................................... 27
Höjdsida............................................................. 32
Färddatorsidan.................................................. 35
Huvudmenyn...................................................... 36
ii
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Så här installerar du bärremmen:
Installera batterier och bärrem
eTrex drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Använd alkaliska,
NiMH- eller Litium-batterier. Se sidan 37 för inställning av
batteritypen.
Installera batterierna:
Bälteshållare
(tillval)
(fästs i ett bälte
eller en livrem)
USBanslutningsport
(under
väderskyddslock)
PUSH TO EJECT
1. Ta bort batteriluckan
genom att vrida låsringen
1/4 varv moturs och ta loss
luckan.
2. Sätt i batterierna i rätt
riktning.
1. Dra remmens ögla genom fästet på enhetens undersida.
2 För remmen genom öglan och dra åt ordentligt.
Ta bort batterierna när du inte
tänker använda enheten på flera
månader. Lagrade data går inte
förlorade när batterierna tas bort.
Bälteshållarknopp
Skåra för
låsstift
Batterifack
Bärremsinstallation
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Extra fästesadapter
(Kasta inte bort. Den här adaptern
monteras på enheten för anslutning
till monteringssatser.)
Komma igång
Använda eTrex-enheten
Förklaring av termer
Välj – flytta det markerade området på skärmen uppåt,
nedåt, åt vänster eller åt höger med knappen ENTER/
navigeringsknappen för att välja enskilda fält.
Markerat
fält
Fält
Knapp – när du uppmanas trycka på en knapp, trycker du på den
och släpper den sedan genast.
Fält – den plats på en sida där data eller ett alternativ kan visas
eller matas in.
Knapp på skärmen – använd knappen ENTER/
navigeringsknappen för att välja en knapp och tryck in
den med ENTER.
Rullningslist – när du visar en lista med alternativ som är för lång
för att få plats på skärmen visas en rullningslist bredvid listan. Om
du vill bläddra genom en lista trycker du navigeringsknappen
uppåt eller nedåt eller använder knapparna In och Ut.
Standard/förval – den fabriksinställning som sparats i
enhetens minne. Du kan ändra inställningarna och återgå till
fabriksinställningarna när du väljer Återställ förval.
Skärmknappsats
Konventioner för handboken
I den här handboken visas små pilar (>) i texten när du uppmanas
välja ett alternativ. De anger att du ska markera en serie alternativ
på skärmen med navigeringsknappen och sedan trycka
på ENTER efter varje alternativ. Ett exempel: om du ser ”välj
Service > Visa info” ska du markera Service och sedan trycka på
ENTER. Markera sedan Visa info och tryck på ENTER igen.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Komma igång
Huvudfunktioner
IN/UT-zoom-knappar
Tryck på de här knapparna på kartsidan för att
zooma in respektive ut.
På övriga sidor bläddrar de här knapparna
upp respektive ned i en lista eller flyttar ett
markerat skjutreglage.
MENY/SÖK-knapp
Håll den här knappen nedtryckt om du vill
visa alternativmenyn för en sida.
Tryck och håll ned för att visa sökmenyn.
ENTER/navigeringsknapp
Flytta uppåt, nedåt, till höger eller till vänster
genom listor. Välj fält, skärmknappar eller
ikoner. Ange data eller flytta pilen för
kartpanorering.
Tryck in och släpp för att bekräfta de markerade
alternativen och inmatade data eller bekräfta
meddelanden på skärmen.
Tryck och håll ned för att markera din aktuella
position som en waypoint.
SLUTA/SIDA-knapp
Tryck på knappen för att bläddra genom
huvudsidorna.
Tryck och håll ned för att sätta på respektive slå
av kompassen. (endast Vista HCx och Summit
HC)
Strömknapp
Tryck och håll ned för att sätta på respektive slå
av enheten.
Tryck in snabbt för att slå på belysningen eller
för att visa tid, datum och batterikapacitet.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Komma igång
Sätta på eTrex-enheten
Så här sätter du på eller stänger av eTrexenheten:
Tryck på och håll ned strömknappen.
Justera belysningen
Justera nivån på belysningen:
1. Tryck snabbt in strömknappen.
2. Tryck navigeringsknappen uppåt för att öka
ljusstyrkan, och nedåt för att minska den.
3. Tryck på ENTER eller SLUTA för att stänga.
Initiera GPS-mottagaren
Den första gången du slår på eTrex-enheten måste GPSmottagaren hämta in satellitdata och fastställa sin aktuella position.
För att ta emot satellitsignaler måste du befinna dig utomhus och
ha fri sikt mot himlen.
Så här initierar du din eTrex-enhet:
Håll enheten framför dig och riktad mot himlen. När
GPS-mottagaren söker efter satellitsignalerna ersätts
meddelandet ”Söker satelliter” med meddelandet ”Hämtar
satelliter” tills tillräckligt många signaler tas emot för att
fastställa en position.
Den yttre
cirkeln
betecknar
horisonten.
Den inre cirkeln
är en plats 45
grader från
horisonten.
Numret för varje
överliggande
satellit visas.
Styrkan för varje
satellitsignal
visas.
Om enheten inte kan upprätta en satellitbestämning visas en lista
med lösningar. Markera önskad lösning och tryck på ENTER.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Komma igång
Statusfältet och datum och tid
Statusfältet och fönstret Datum och tid visas under skjutreglaget
för justering av belysningen när du trycker på och släpper
strömknappen.
Statusfält - Fönstret Datum/tid
Strömmen till enheten tillhandahålls av batterier eller en extern
strömkälla. Strömstatus visas på huvudmenyn och i statusfältet.
Batteriströmikonen
visar återstående ström allteftersom
batteriet förbrukas. Den externa strömikonen
visas när
enheten drivs av den externa strömkällan.
Satellitsignalstatus visas vid sökning efter eller inhämtning av
satelliter
, en 2D-positionsbestämmelse
erhålls och en
3D-positionsbestämmelse
erhålls.
Den elektroniska kompassen
HC) visas när den är aktiverad.
Använda kartdatabaser
Många av eTrex-funktionerna kräver detaljerade kartdata för att
kunna användas fullt ut. Därför måste du överföra kartor innan
du kan använda enheten. eTrex Vista HCx och Legend HCx är
utrustade med ett kortfack för microSD™-kort (medföljer ej)
som kan fyllas med detaljerade kartor från MapSource-skivor
(tillval). Med utvalda MapSource-kartdata kan du visa listor med
närliggande restauranter, logi, shoppingcenter, attraktioner och
underhållning samt adresser. Mängden data som kan överföras är
24 MB för eTrex Summit HC och Venture HC, för eTrex Vista
HCx och Legend HCx avgörs mängden av microSD-kortets
storlek.
Använd USB-gränssnittskabeln som medföljer enheten till att
överföra MapSource-data från en dator till microSD-kortet när
det sitter i eTrex-enheten. Köp fler microSD-kort hos din lokala
elektronikleverantör eller besök Garmins webbplats:
www.garmin.com för information om kompatibla MapSourceprodukter och förladdade microSD-kort.
(endast Vista HCx och Summit
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Komma igång
Överföra data till ett microSD™-kort
eTrex Vista HCx och Legend HCx är utrustade med ett microSDdatakortfack.
Så här installerar du ett microSD-kort:
microSDkortets plats
PUSH TO EJECT
1. Ta bort batteriluckan från enhetens baksida.
2. Leta upp kortfacket längst upp till höger i batterifacket och
skjut in kortet i facket.
3. Tryck kortet nedåt och släpp snabbt om du vill mata ut det
ur facket och ta bort det från eTrex-enheten.
Batterifack med
borttagen lucka
USB-portens
väderskyddslock
Så här överför du kartdata till ett microSDkort:
Komma åt microSDkortfacket
USB-port
Kontakterna på kortet
måste vara riktade bort från
batterierna.
an
Taiw
1. Lyft upp väderskyddet från USB-porten på enhetens
baksida.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på datorn och till miniUSB-porten på enhetens baksida.
3. Följ instruktionerna för att välja och överföra kartor som
medföljer på MapSource-kartdataskivan.
PUS
H TO
EJE
CT
microSD-kort isatt i kortfack
Installera och ta bort
microSD-kortet
Använda USB-porten
eTrex HC-serien - Bruksanvisning
Allmän användning
Allmän användning
Waypointsymbol
Waypointnamn
I det här avsnittet beskrivs en del av de mer vanliga åtgärder
som du kan utföra med eTrex, inklusive att skapa och använda
waypoints, använda menyn Sök och hur du skapar och använder
spår och rutter.
Skapa och använda waypoints
Waypoints är positioner eller landmärken som du spelar in och
sparar i din GPS. Du kan lägga waypoints i rutter och till och med
skapa en Gå till direkt till den valda waypointen.
Du kan skapa waypoints på tre sätt. Tryck på ENTER när du
befinner dig på en position, skapar en waypoint på kartsidan eller
ange koordinater för en waypoint manuellt.
Markera din aktuell position
Håll in navigeringsknappen för att snabbt markera
den aktuella positionen och skapa en ny waypoint. Du måste ha
en giltig positionsbestämmelse (2D eller 3D) för att markera den
aktuella positionen.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Sidan Markera waypoint
Markera din aktuella position:
1. Håll ned navigeringsknappen (markera) tills
sidan Markera waypoint visas. Ett standardnamn om tre
siffror och symbol tilldelas den nya waypointen.
2. Om du vill godkänna waypointen med
standardinformationen markerar du OK.
ELLER
Om du vill ändra information väljer du motsvarande fält och
trycker på ENTER så öppnas skärmknappsatsen. När du
har angett och bekräftat dina ändringar väljer du OK.
Allmän användning
Skapa waypoints med kartan
Så här tar du bort en waypoint:
På sidan Waypoints markerar du den waypoint du vill ta
bort och väljer sedan Ta bort.
Så här skapar du en ny waypoint med
kartsidan:
1. På kartsidan använder du navigeringsknappen till att
flytta pekaren till det kartobjekt som du vill markera.
2. Tryck in och släpp navigeringsknappen för att
fånga in pekarens plats och öppna informationssidan för
kartobjektet.
3. Välj Spara. Om det inte finns någon information för
punkten visas meddelandet ”Ingen kartinformation på den
här platsen. Vill du skapa en egen waypoint här?”. Välj
sedan Ja.
Redigera waypoints
Du kan redigera waypoints och ändra symbolen, namnet,
positionen och höjden.
Obs! När du tar bort en waypoint kan du sedan inte
återställa den från enheten.
Så här flyttar du en waypoint på kartsidan:
Tryck på SÖK > Waypoints.
Markera den waypoint du vill flytta och tryck på Enter.
Välj Karta om du vill visa waypointen på kartan.
Tryck på ENTER om du vill placera en FLYTTA-markering
bredvid waypointen.
5. Använd navigeringsknappen till att flytta waypointen
till en ny plats och tryck sedan på ENTER.
1.
2.
3.
4.
Så här redigerar du en waypoint:
1.
2.
3.
4.
Tryck på och håll ned SÖK.
Välj Waypoints.
Markera den waypoint du vill redigera och tryck på Enter.
Gör ändringar genom att markera varje fält och använd
sedan waypointsymboldiagrammet och den alfanumeriska
knappsatsen till att ange nya data.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
Så här beräknar du en ny position genom att
använda medelvärdesberäkning:
1. Hitta en position som du vill beräkna ett medelvärde för,
tryck på MARKERA > Medel för att starta beräkningen.
2. Tryck på Spara.
Larmade waypoints
På sidan Larmade waypoints definierar du en larmcirkel runt en
waypoint. (HCx visas)
Projektera en waypoint
Skapa en ny waypoint genom att projektera avståndet och en
bäring från en position till en ny position.
Så här projekterar du en waypoint:
1. Tryck på SÖK > Waypoints.
2. Tryck på den waypoint som du vill projektera. Sidan med
waypointinformation visas.
3. Tryck på MENY > Projektwaypoint om du vill öppna sidan
för projektering av en waypoint.
4. Ange avståndet och bäringen till den projekterade
waypointen i resp. fält och tryck sedan på SLUTA när du är
klar.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Sidan Larmade waypoints
Så här lägger du till en larmad waypoint:
1. Tryck på MENY två gånger > Wpt-larm.
2. Välj en tom rad och tryck på ENTER.
3. Välj en waypoint i waypointlistan eller från en annan grupp
med sökobjekt om du vill öppna informationssidan för det
objektet.
4. Välj Använd om du vill lägga till punkten i listan på sidan
Larmade waypoints.
5. Använd navigeringsknappen och välj fältet Radie
och ange sedan ett värde.
Allmän användning
Så här rensar du en av eller alla larmade
waypoints från listan:
Använda menyn Sök
Om du vill ta bort en post trycker du på ENTER. Om du vill
ta bort alla waypoints från listan trycker du på MENY > Ta
bort alla.
Så här ställer du in positionslarmssignaler:
1. Välj Positionslarmssignaler (endast eTrex HCx-enheter).
Larmsignalerna på eTrex HC-enheter är förinställda.
2. På inställningssidan på HCx-enheter tilldelar du toner till de
typer av larm som visas. Fartvarningar erhålls genom att
använda POI Loader (se sidan 16).
3. Markera Waypointlarm om du vill initiera larmfunktionen.
När du aktiverar ett larm ljuder en ljudsignal och
meddelandet ”Närmast områdeswaypoint” visas. När du
kommer utanför den angivna radien visas meddelandet
”Lämnar larmad waypoint”.
Så här aktiverar/avaktiverar du waypointlarm:
Tryck på MENY två gånger > Larmradie (eTrex HCx- och
HC-enheter) > Positionslarmssignaler (eTrex HCx-enheter)
och markera eller avmarkera rutan Positionslarm.
10
Menyn Sök med extra
MapSource-data
Med menyn Sök kan du söka efter waypoints, geocache, städer
och avfarter i eTrex-baskartan. Ytterligare ikoner visas beroende
på vilka tillvals-MapSource-data som lästs in i enheten. Tryck på
och håll ned knappen SÖK när du vill öppna menyn Sök.
När du använder en Sök-grupplista innehåller den objekt nära din
aktuella position eller kartpekaren.
Alternativmenyn för varje kategori innehåller sökalternativ. Välj
en kategori.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
Sök efter namn
Använd Sök efter namn om du känner till namnet på den plats som
du vill hitta.
Senast hittad
På sidan Senast hittad visas en lista med de senaste 50 objekten
som du sökt efter eller kört till senast.
Så här söker du efter en plats med Sök efter
namn:
1. Tryck på och håll ned SÖK när du vill öppna menyn Sök.
2. Välj ikonen för den typ av objekt som du vill söka efter eller
välj hela databasen genom att välja Intressanta platser.
3. Tryck på MENY > Sök efter namn.
4. Använd navigeringsknappen om du vill använda
skärmknappsatsen och ange namnet på den plats som du
vill hitta. När listan Sök innehåller en träff väljer du OK.
5. Välj platsobjektet i listan Sök och tryck sedan på ENTER.
Objektets informationssida öppnar där du kan spara
objektet som en waypoint, visa objektet på kartan eller
skapa en rutt till objektet (Gå till).
Ikonen
Senast hittad
Lista med
senaste
hittade objekt
Gå till det senast hittade objektet:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj Sen. hittad.
3. Använd navigeringsknappen till att markera ett
objekt att gå till och tryck sedan på ENTER.
4. Välj Gå till så börjar navigeringen.
eTrex HC-serien - Användarhandbok11
Allmän användning
Använda informationssidan för Sök
objekt
När du väljer ett objekt i listan Sök objekt och trycker på Enter
visas utförlig information om objektet. Varje informationssida
innehåller tre skärmknappar. Olika knappar visas beroende på om
du väljer ett sökobjekt att navigera till eller lägger till ett sökobjekt
till en ruttlista som en waypoint.
Alternativmeny för informationssidan
Sök objekt
Så här använder du alternativmenyn:
1. Öppna en informationssida för ett sökobjekt och tryck
sedan på MENY om du vill öppna alternativmenyn.
2. Använd navigeringsknappen till att välja ett
alternativ:
• Byt referenspunkt – peka på en ny plats på kartsidan med
pekaren.
• Ange larmradie – programmera ett larm som ska ljuda
när du befinner dig inom en angiven radie av ett objekt.
• Lägg till i rutt – ta med det här objektet i en ny rutt eller
lägg till det i en befintlig rutt. Se sidan 20.
• Titta på sol och måne – visa sol- och måntabeller för
objektets position. Se sidan 44.
• Visa jakt och fiske – visa jakt- och fisketabeller för
objektets position. Se sidan 44.
• Kartinformation – visa den karta från vilken kartobjektet
härstammar. På sidan 6 finns information om hur du
hämtar detaljerade kartor.
• Beräkna medelposition – ta ett prov på en ny
waypointposition över tiden och beräkna medelresultatet
för en mer exakt positionsreferens. Se sidan 9.
• Projektwaypoint – skapa en ny waypoint som refererar
till en annan plats genom att ange bäring och avstånd från
den refererade positionen. Se sidan 9.
• Sök närmast här – återgå till sökmenyn för att söka efter
kartobjekt nära objektet.
12
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
Så här hittar du ett objekt nära ett annat
objekt:
Tryck på och håll ned SÖK.
Välj en kategori.
Välj ett objekt i söklistan.
Tryck på MENY och välj Sök närmast här. Sökmenyn
öppnas med varje kategori som innehåller objekt nära det
valda objektet.
5. Välj en kategoriikon och tryck på ENTER om du vill öppna
en lista med sökobjekt nära objektet.
1.
2.
3.
4.
Så här söker du efter ett objekt från en annan
plats på kartan:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj en ikon på sökmenyn.
3. Tryck på MENY och välj Byt referenspunkt. Kartsidan
visas.
4. Använd navigeringsknappen och panorera pilen
(pekaren) till önskad kartplats. Söklistan visar en lista med
objekt nära den nya kartplatsen.
Söka efter en waypoint
Waypointsidan innehåller en lista med alla sparade waypoints.
Waypoints lagras i alfanumerisk ordning och identifieras av en
tilldelad symbol.
Så här söker du efter en waypoint:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj Waypoints och välj en waypoint.
Waypointikon
Söka efter en geocache
Välj Geocache om du vill visa listan med geocacheplatser som
skapats av dig eller som överförts från datorn. En geocacheplats är
en waypoint med en geocachesymbol som urskiljer den från andra.
Du hittar ytterligare information om geocaching genom att gå till
http:/my.garmin.com och klicka på ”Go Geocaching.”
eTrex HC-serien - Användarhandbok13
Allmän användning
Söka efter en geocache:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Markera Geocache. Du kan visa hittade geocachepunkter
eller sådana som inte har hittats.
3. Använda navigeringsknappen till att markera en
geocache i listan.
4. Välj Gå till om du vill navigera till geocacheplatsen. När
du navigerar till en geocache ändras kompassidan till
geocachenavigationsläge och all ytterligare information om
den hämtade cacheplatsen visas i kommentarsfältet.
När en geocache hittas markerar enheten cachen som hittad, loggar
en post i kalendern och visar ett alternativ för att visa närmaste
cache.
Sök efter en stad
Välj Städer på menyn Sök om du vill söka efter en stad i kartdata.
Så här söker du efter en stad:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj Städer. Sidan Städer visar en lista över städer i
närheten av din aktuella plats.
3. Välj en stad i listan och klicka sedan på ENTER.
ELLER
Om den stad du söker inte finns med i listan trycker du på
MENY och väljer sedan en sökmetod.
Söka efter en motorvägsavfart
Använd ikonen Avfarter på menyn Sök om du vill söka efter en
motorvägsavfart.
Så här söker du efter en motorvägsavfart:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj Avfarter. En lista med motorvägsavfarter nära din
position visas.
14
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
3. Använd navigeringsknappen till att välja en avfart
och tryck sedan på ENTER. Den här sidan innehåller
avfartsbeskrivningen, en lista med tillgängliga tjänster nära
avfarten och avståndet och bäringen från avfarten till den
markerade tjänsten.
4. Välj en tjänst i listan och klicka sedan på ENTER.
Söka efter en adress
Om du har hämtat detaljerade kartdata använder du ikonen
Adresser på menyn Sök till att söka efter en adress. När du anger
gatnumret, gatunamnet och staden, jämför sökfunktionen dessa
data med adresser i kartdatabasen.
Så här söker du efter en adress:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj Adresser.
Obs! Om enheten har en GPS-positionsbestämmelse,
fylls fältet <Ange region> med den aktuella regionen.
Du behöver inte ange en stad i <Ange stad>, eftersom
databasen har information för hela regionen.
3. Välj fältet <Ange nummer> och skriv gatnumret med
skärmknappsatsen. Välj OK.
4 Välj fältet <Ange gata>. Gatulistan öppnas.
5. Ange gatunamnet med skärmknappsatsen. Välj OK. En
lista med träffar visas.
6. Välj adressen.
Söka efter en korsning
Den här funktionen kräver detaljerade kartdata. Följ grundstegen
för att söka efter en adress när du söker efter en korsning.
Adressikon
Adressida
eTrex HC-serien - Användarhandbok15
Allmän användning
Söka efter en intressant plats (POI)
Om du har hämtat detaljerade MapSource-kartdata kan du
använda kategorin Intressanta platser på menyn Sök till att hitta
närliggande restauranger, logi, landmärken, offentliga byggnader
eller välja en kategori.
Så här söker du efter en intressant plats:
1. Tryck på och håll ned SÖK.
2. Välj Intressanta platser om du vill visa en lista med alla
platser nära din aktuella position.
3. Tryck på MENY.
4. Välj ett objekt i listan och tryck sedan på ENTER.
POI Loader och egna intressanta
platser
Du kan skapa din egen kategori med intressanta platser genom att
använda Garmin POI Loader-funktionen för HCx-enheter som kan
hämtas från Garmins webbplats:
www.garmin.com/products/poiloader/. Följ hjälpinstruktionerna
för att använda POI Loader.
16
Använda spår
Spårfunktionen skapar ett elektroniskt spår, eller ”spårlogg” på
kartsidan när du rör dig. Spårloggen innehåller information om
punkter längs vägen.
Spårloggen börjar spela in så snart enheten får en
positionsbestämmelse. Den andel minne som används av den
aktuella spårloggen visas längst upp på spårsidan.
Procent
minne använt
Lista med
sparade
spår
Sidan Spår
Så här tömmer du spårloggen:
1. Tryck på MENY två gånger för att öppna huvudmenyn.
2. Välj Spår.
3. Välj knappen Töm. Ett bekräftelsemeddelande visas.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
Så här ställer du in en spårlogg:
1. Tryck på MENY två gånger > Spår.
2. Välj Inställning.
• Färg – välj färg för den aktiva spåret på kartan.
• Spara på minneskortet – (endast HCx-enheter) spelar
in den aktuella spårloggen på microSD-kortet, utöver i
enhetens internminne. Med det här alternativet kan du
spela in ett stort antal spårpunkter (beroende på microSDkortets kapacitet). Spårloggar på datakortet är GPSpositionsfiler i.gpx-format och används inte av enheten.
Så här sparar du hela spårloggen:
Datakortalternativ
(endast HCx-enheter)
• Börja om vid fullt – spårloggen skriver över de äldsta
data med nya data.
1. Tryck på MENY två gånger > Spår.
2. Välj Spara. Ett meddelande visas med en fråga om du vill
spara hela spåret.
3. Välj Ja om du vill spara spåret.
• Inspelningsläge – Avstånd spelar in spårpunkter när du
har rört dig ett visst avstånd. Tid skapar spårpunkter efter
en viss tid. Med Auto (rekommenderas) kan du välja
mellan fem intervall.
• Intervall – spelar in ett spår utifrån inspelningsläge och
intervall. Ange ett visst avstånd, tid eller frekvens.
eTrex HC-serien - Användarhandbok17
Allmän användning
Spårnamn
Avstånd/
hastighet
Beräknat
område
Spårfärg
Sidan Sparat spår
Så här sparar du en del av spårloggen:
Tryck på MENY två gånger > Spår.
Välj Spara.
Välj Nej om du bara vill spara en del av spårloggen.
Använda navigeringsknappen och flytta pekaren till
den punkt på spårraden som du vill ska vara startpunkt och
tryck sedan på ENTER.
5. Upprepa för att välja en slutpunkt. Välj OK.
1.
2.
3.
4.
18
Så här loggar du spår till ett microSD-kort på
en HCx-enhet:
1. När sidan Spår inställning visas, väljer du Inställning
minneskort.
2. Markera alternativet Spara på minneskortet och tryck
sedan på ENTER. En .gpx-fil för det aktuella datumet visas
i listan Spår på minneskort.
Den här filen är en löpande samling av alla spårfiler för
det angivna datumet. Så länge som den här funktionen
är aktiverad spelas en ny fil in för varje dag du använder
enheten. Inspelningen fortsätter tills kortet är fullt.
3. Anslut enheten till datorn med USB-kabeln och använd
sedan USB-masslagringsfunktionen som beskrivs på
sidan 38. Öppna spårloggarna med Garmin MapSource
eller ett annat program som hanterar .gpx-filer.
4. Om du vill ta bort dessa spårloggar från microSD-kortet
markerar du önskade loggar och trycker sedan på ENTER.
Obs! Ta inte bort microSD-kortet från enheten när du
loggar ett spår. Det kan leda till att data förstörs.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
Så här visar du ett spår på kartan:
På sidan Sparat spår väljer du Karta. En karta med hela
spåret visas. Start- och slutmarkeringar samt waypoints
läggs till på spåret.
Spårprofiler
En spårhöjdsprofil skapas från höjdavläsningar när eTrex Summit
HC eller eTrex Vista HCx används. Alla enheter visar profiler, om
DEM-kartor (Digital Elevation Model) används. Mer information
om de här kartorna finns på Garmins webbplats.
Så här visar du en spårprofil:
Sparat spår på kartsidan.
Så här beräknar du arean för ett spår:
1. Ha spårloggssidan öppen och spårloggningen aktiverad
och tryck på MENY.
2. Välj Area beräkning och tryck på ENTER.
3. Tryck på Enter för att starta areaberäkningen.
När du börjar röra på dig och definiera areans gränser
visas knappen Stopp längst ned på sidan.
4. När du har definierat arean trycker du på ENTER och väljer
sedan Spara.
1. Öppna sidan Sparat spår och tryck på MENY.
2. Välj Profil. Spårets början markeras av en flagga.
Använd navigeringsknappen till att bläddra genom
spårprofilen. Du kan när som helst längs profilen trycka på
ENTER om du vill visa den aktuella punkten på kartan.
3. Tryck på MENY om du vill använda alternativen
Zoomskalor och Göm symboler.
Höjd
Slutmarkering
Startmarkering
Avstånd från
start- och
slutpunkter
Sidan Spårprofil
eTrex HC-serien - Användarhandbok19
Allmän användning
Navigera i ett sparat spår
Så här använder du funktionen Returrutt:
1. Ha sidan Sparat spår för spåret eller spårloggen öppen och
välj Returrutt om du vill visa spåret. Välj den punkt du vill
använda för returrutten.
2. Använd navigeringsknappen till att flytta pekaren till
den punkt på kartan som ska användas som startpunkt för
returrutten.
3. Välj Följ vägen (endast HCx-enheter med detaljerade
kartor) för att ta rutten tillbaka till punkten med tillgängliga
vägar, eller välj Följ spår om du vill spåra tillbaka längs den
ursprungliga resvägen. Kartsidan ger färdanvisningar till
den första svängen i spåret.
4. Flytta i riktning för den första svängen. Vid den första
svängen visas riktningar för varje sväng.
5. Välj Meny > Avbryt navigering om du vill avsluta.
Så här skapar du en waypoint på ett sparat
spår:
1. Visa ett sparat spår på kartan och använd sedan
navigeringsknappen till att flytta pekaren på den
spårpunkt som du vill markera som en egen waypoint.
2. Tryck på och håll ned ENTER.
20
Skapa en rutt
När du skapar en rutt skapas en sekvens med waypoints som leder
dig till ditt slutliga mål. eTrex kan lagra upp till 50 rutter med upp
till 250 punkter vardera. Skapa eller modifiera en rutt på sidan
Rutter och lägg till waypoints i en rutt. Skapa komplexa rutter med
MapSource-kartdata.
Ruttsidan
Rutt på kartsidan
Så här skapar du en rutt:
1. Tryck på MENY två gånger > Rutter.
2. Välj Ny > <Välj nästa punkt>.
3. Använd sökmenyn till att välja en ruttwaypoint från
en av sökgrupperna.
4. Välj Använd om du vill lägga till den i rutten.
5. Välj Navigera.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Allmän användning
Metoder för att följa en rutt till ett mål
• Om du väljer Gå till på sidan Waypoint eller andra
sökobjekt, skapas en rak väg.
• Om du väljer Navigera på en ruttsida, använder eTrex
en rutt gjord av waypoints eller sökmenyobjekt. Den
navigerar direkt från punkt till punkt.
• Om du använder en eTrex HCx-enheter ändras båda
navigationsmetoderna när du väljer alternativet Följ vägen
på sidan Ruttinställning. Du kan använda automatisk
ruttdragning med vägar med både Gå till-navigation och
punkt till punkt-navigation. Automatisk ruttdragning
använder vägar i kartdatabasen till att automatiskt beräkna
en rutt till ditt mål. Svängar på vägar föregås av ett
vägledningsmeddelande med en bild av svängen.
Använda automatisk ruttdragning
(Det här är en funktion som bara är tillgänglig i eTrex Vista HCx
och Legend HCx.) Den här funktionen aktiveras när du använder
City Navigator®-kartdata.
När du väljer ett mål och sedan väljer Gå till, får du välja mellan
att ”Följa vägen” eller använda ”Fågelvägen”.
Om du använder Följ vägen ökar antalet svängar och sidan Aktiv
rutt visas.
Om du väljer Fågelvägen visas bara en lista med ruttpunkter.
Meddelandet ”Beräknar rutt” visas tills ruttberäkningen är klar.
Rutten visas som en magentafärgad linje på kartan.
Navigera i en rutt
Så här navigerar du i en sparad rutt:
1. Tryck på MENY två gånger > Rutter.
2. Välj en sparad rutt > Navigera.
3. Om du vill stoppa navigeringen trycker du på Meny >
Avbryt navigering.
Rutt på kartsidan
eTrex HC-serien - Användarhandbok21
Allmän användning
Så här förhandsvisar du svängarna för en
aktiv rutt:
1. På sidan rutt väljer du en sparad rutt.
2. Välj Navigera så börjar navigeringen.
3. Tryck på SLUTA om du vill visa listan med svängar på
rutten. Om du vill visa en enskild sväng markerar du den.
4. Använda navigeringsknappen till att bläddra genom
att svängar.
Så här granskar du enskilda ruttpunkter:
1. Tryck på MENY två gånger > Rutter.
2. Välj en sparad rutt > välj en punkt på ruttsidan > ENTER >
Titta på.
3. Välj Spara, Karta eller Gå till.
Så här tar du bort en rutt:
På sidan för rutten trycker du på MENY > Ta bort rutt.
Så här väljer du fågelvägspassagen för en
rutt:
1. Tryck på MENY två gånger > Rutter > Meny.
2. Välj Fågelvägspassage > Ruttbenets övergång.
3. Välj (Manuell eller Distans) när du går över till nästa punkt.
Välj Distans för att ange en radie så att du när du befinner dig
inom det angivna avståndet leds till nästa punkt.
Sidan Aktuell
rutt när du följer
vägar
Sida med
förhandsvisning av
svängen
Välj Manuell om du vill gå över till nästa punkt när som helst
under tiden du navigerar längs en rutt.
Redigera en rutt
På ruttsidan kan du redigera, ändra ruttnamnet och granska
ruttpunkter.
Så här ändrar du namnet på rutten:
1. Tryck på MENY två gånger > Rutter.
2. Välj en sparad rutt > välj ruttnamnsfältet längst upp på
ruttsidan.
22
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Huvudsidor
eTrex Vista HCx och Summit HC har fyra huvudsidor: kartsidan, kompassidan, höjdsidan och huvudmenyn. eTrex Legend HCx
och Venture HC har ingen höjdsida. Växla mellan dessa sidor genom att trycka på SLUTA. Lägg till fler sidor genom att använda
sidsekvensalternativet på huvudmenyn. Sidan Aktuell rutt visas i sekvensen när aktivt navigerar längs en rutt. Satellitsidan visas bara när
du startar enheten.
Varje sida har en alternativmeny. Om du vill visa alternativmenyn för en sida trycker du på MENY.
Kartsida
Kompassidan
Höjdsida
Huvudmenyn
Inga alternativ
Alternativmeny
för kartsidan
Alternativmeny
för kompassidan
Alternativmeny
för höjdsidan
eTrex HC-serien - Användarhandbok23
Huvudsidor
Satellitsida
Den här sidan visas när du slår på enheten och kan därefter nås
från huvudmenyn.
Alternativ för satellitsidan
• Anv med GPS från/till – slå på eller stäng av GPSmottagaren.
Kartsida
En inbyggd baskarta som innehåller städer, motorvägar, riksvägar
och länsvägar, avfartsinformation och sjö- och flodkonturer.
Fler vägdetaljer, intressanta platser och kartdata läggs till när du
använder detaljerade MapSource-kartdata.
Datafält
• Kurs upp/Norr upp – anger om satelliter visas med
ringarna orienterade med norr uppåt mot skärmens topp
eller om spårets riktning ska vara riktat mot skärmens topp.
• Flerfärg/En färg – anger om varje satellit ska visas med
en annorlunda färg.
• Ny plats – använd det här alternativet om du har flyttat
enheten mer än ca. 1000 km.
Menyn Visa
• GPS-höjd – visar aktuell höjd.
Kartsida med
datafält
Två kartanvändningsläge, positionsläge och panoreringsläge,
avgörs vad som visas på kartan.
24
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Positionsläget panorerar kartan så att din aktuella position alltid
är i visningsområdet. Positionsmarkeringen visar din färd på
kartsidan.
När du trycker på NAVIGERINGSKNAPPEN öppnar eTrex
panoreringsläget som flyttar kartan så att den vita pilen
(kartpekaren) alltid ligger i visningsområdet. Lägg till och
konfigurera upp till fyra valfria datafält längst upp på sidan för
olika res- och navigationsinformation.
Så här visar du datafält på kartsidan:
1. Tryck på MENY > Datafält. Undermenyn Visa visas.
2. Välj det antal datafält du vill visa på kartsidan och tryck på
ENTER.
Använda ytterligare kartdata
Visa listor med närliggande restauranter, logi, affärscenter,
attraktioner och underhållning och hämta adresser och
telefonnummer för alla platser när du använder MapSourcedataskivor (valfritt) och förprogrammerade microSD-kort.
Så här granskar du kartinformation:
1. På kartsidan trycker du på MENY > Kartinställningar.
2. Välj sidan Kartinställningar-information. Listan med lagrade
kartor visas. En bockmarkeringen anger att kartan visas på
kartsidan.
Ändra zoomintervallet
Så här ändrar du visningen av ett datafält:
Tryck på knappen In om du vill minska zoomintervallet och visa
ett område med fler detaljer. Tryck på knappen Ut om du vill öka
intervallet och se ett större område med färre detaljer.
2. Tryck på ENTER.
Den aktuella zoomintervallsinställningen visas längst ned till
vänster på kartsidan. Om ingen ytterligare kartinformation är
tillgänglig visas “overzoom” under zoomintervallet. När du
använder MapSource-kartor visas “mapsource” under skalan.
1. Tryck på MENY > Byt datafält. Det första datafältet
markeras.
3. Välj ett alternativ.
4. Flytta till nästa fält och repetera.
eTrex HC-serien - Användarhandbok25
Huvudsidor
Kartriktning
Det finns två kartriktningar i alternativet Kartinställningar. Norr
upp placerar kartan på samma sätt som en papperskarta. Kurs upp
placerar kartan i färdvägens riktning.
Alternativ för kartsidan
• Avbryt (Fortsätt) navigering – avbryter/fortsätter
navigering.
• Detaljer från (på) – eliminerar visningen av objekt som
kan spärra vägdetaljer.
• Återställ förval – återgår till fabriksinställningar.
Guidningstext
När du navigerar visas vägledningstext längst upp på kartan. Den
här funktionen visar användbar information när du navigerar till
ett mål.
• Räkna om – beräknar om en rutt.
• Datafält – öppnar undermenyn Visa så att du kan välja
antalet datafält att visa: Endast karta, 1 brett, 2, 2 brett, 3
eller 4 fält.
• Byt datafält – välj den typ av data som ska visas i
datafälten. Det här alternativet är tillgängligt om datafält
väljs.
• Guidningstext – visar meddelanden på skärmen som
informerar dig om nästa navigeringsrörelse.
• Kartinställningar – visar sex sidor med visningsalternativ.
• Mäta distans (Avbryt mätning) – mäter avståndet från
den aktuella positionen till kartpekaren.
26
Guidningstext
Så här visar du vägledningstext:
1. Tryck på MENY > Guidningstext.
2. Välj Visa alltid, Visa aldrig eller Visa vid navigering.
Om du väljer Visa alltid visas alltid vägledningsmeddelanden.
Om du väljer Visa vid navigering visas ett
vägledningsmeddelande tills du väljer Avbryt navigering.
Kartinställningar
Se sidan 39 för utförliga instruktioner.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Mäta distans
Så här mäter du avståndet mellan två punkter:
1. Tryck på Meny > Mäta distans. En pil på skärmen visas
på din position med “REF” under sig.
2. Flytta pilen till referenspunkten (den startpunkt som du
vill mäta från) och tryck på ENTER. En knappnålsikon
markerar startpunkten.
Kompassidan
Kompassidan leder dig till din destination med en grafisk
kompassvisning och en bäring- eller kurspekare.
Bäring
Kompassringen
flyttas för att
ange nordlig
riktning.
3. Flytta pilen till den punkt du vill mäta. Avståndet mellan
de två punkterna visas längst upp till höger.
Kompassidan
Den roterande kompassringen anger den riktning du färdas
i. Bäring- och kurspekarna anger den riktning (bäring till
eller färdens kurs) till målet, i förhållande till den aktuella
kursriktningen. Välj en bäringspekare eller kurspekare för
vägledning.
eTrex HC-serien - Användarhandbok27
Huvudsidor
Använda den elektroniska kompassen
(All modeller i eTrex HC-serien använder en GPS-datadriven
kompass men det är bara Vista HCx och Summit HC som har en
ytterligare elektronisk kompass.)
När du trycker på och håller ned SLUTA på dessa enheter stängs
den elektroniska kompassen av och förblir avstängd tills du trycker
på och håller ned SLUTA igen.
Den elektroniska kompassen fungerar ungefär som en magnetisk
kompass när du står stilla. När du rör dig och når en förinställd
hastighet använder den data från GPS-mottagaren för att behålla
din riktning. När du stannar (efter en förinställd tid), fungerar den
igen som en magnetisk kompass.
Så här sättter du på eller stänger av den
elektroniska kompassen:
1. Tryck på och håll ned Sluta om du vill sätta på eller
stänga av den elektroniska kompassen. Kompassikonen
visas i statusfältet när den elektroniska kompassen
är påslagen. När du inte använder den elektroniska
kompassen bör du stänga av den för att spara
batterier. När den är avstängd använder enheten GPSmottagaren för navigation.
Ställa in hastighet och tid för automatisk
påslagning och avstängning av kompass:
1. Tryck på Meny två gånger > Inställning.
2. Välj Riktning.
3. Använd kompasskurs vid undr:
4. Ange en hastighet med den numeriska knappsatsen.
5. Välj i mer än... om du vill ställa in tidsfördröjningen från
listan med tidsalternativ.
Kalibrera den elektroniska kompassen
Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus när du
använder Vista HCx eller Summit HC första gången. För att
garantera fortsatt noggrannhet ska du kalibrera enheten efter
att du har satt i nya batterier, flyttat dig mer än 160 km, eller
vid en temperaturförändring på mer än 20 ºC från den senaste
kalibreringen. Noggrannheten hos den elektroniska kompassen
påverkas negativt om enheten inte hålls vågrätt eller om du
befinner dig nära föremål som genererar magnetiska fält, t.ex. bilar
eller byggnader.
2. Håll Vista HCx vågrätt för att få en korrekt elektronisk
kompassavläsning.
28
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Så här kalibrerar du den elektroniska
kompassen:
1. Tryck på Meny > Kalibrering.
2. Markera Start och tryck på ENTER och följ sedan
anvisningarna på skärmen för att hålla och vrida enheten.
Håll enheten
vågrätt och vrid
långsamt.
Alternativ för kompassidan
• Sikta och gå – navigera till ett föremål som du ser. (endast
Vista HCx och Summit HC.)
• Avbryt/Återuppta navigationen – aktiverar eller
avaktiverar den aktuella navigationen för en rutt eller Gå
till.
• Räkna om – räknar om vägen till ett mål.
• Kurs- eller bäringspekare – växlar mellan kurspekaren
och bäringspekaren.
• Datafält – väljer det antal datafält som visas på
kompassidan.
Meddelandet Vrid med jämn hastighet, För snabbt eller
för långsamt visas så att du kan justera vridhastigheten.
Håll enheten vågrätt när du vrider den.
• Ett meddelande om att kalibreringen lyckades visas när
den är färdig.
• Om ett meddelande om misslyckad kalibrering visas
gör du om processen.
3. Tryck på ENTER om du vill återgå till kompassidan.
•
• Byt datafält – välj den typ av data som ska visas i
datafälten.
• Kalibrera kompass – visa sidan för kompasskalibrering.
(Endast Vista HCx och Summit HC.)
• Återställ förval – återgår till fabriksinställningar.
eTrex HC-serien - Användarhandbok29
Huvudsidor
Sikta och gå-navigation
Sikta och gå-navigation finns endast tillgänglig på Summit HC och
Vista HCx med elektronisk kompass.
Så här navigerar du med Sikta och gå:
4. Börja förflytta dig mot ditt mål längs en kurslinje med
kurspekaren som guide.
ELLER
Välj Projektwaypoint.
1. Tryck på MENY > Sikta och gå om du vill starta
funktionen. Kompassringen med pekaren ligger i linje med
de två siktmarkeringarna, en längst ned på skärmen och en
längst upp.
Sidan Projektwaypoint
Sidan Siktning
2. Håll enheten i ögonhöjd och rikta in de två
siktmarkeringarna med det avlägsna föremålet. Tryck på
ENTER för att låsa riktningen.
5. Ange ett uppskattat avstånd från den aktuella positionen
om du vill upprätta en projekterad waypointposition.
6. Välj Gå till om du vill öppna kartsidan och börja navigera
till den projekterade waypointen. Kompassidan visar en
bäringspekare för vägledning.
3. Välj Ställ in kurs.
30
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Använda kurs- eller bäringspekaren
Bäringspekaren och kurspekaren är oberoende av varandra.
Bäringspekaren anger riktningen till ditt mål och kurspekaren
anger förhållandet till en kurslinje som leder till målet.
Om bäringspekarens pil t.ex. pekar rakt upp är du på väg rakt
mot målet. Om den pekar i en annan riktning svänger du i
den riktningen tills pilen pekar uppåt och fortsätter sedan så.
Bäringspekaren pekar mot målet.
Om du använder kurspekaralternativet och driver bort från
färdriktningen ger kursavvikelseindikatorn (en pil med en
horisontell prickad linje) en grafisk indikation på avdriften (höger
eller vänster) enligt den skala som visas på kompassringen.
Sväng och höger eller vänster för att komma tillbaka på kurs.
0,25 km
Skala
Kurspekaren anger färdriktningen från den ursprungliga
positionen och hur långt ur kurs du befinner dig.
Bäringspekaren anger alltid riktningen till målet från
den aktuella positionen.
eTrex HC-serien - Användarhandbok31
Huvudsidor
Höjdsida
Alternativ för höjdsidan
(Endast Vista HCx och Summit HC.)
På höjdsidan visas en profil av höjdändringar över avståndet eller
tiden, eller en profil av tryckförändringar över tiden.
Valbara
datafält
Måttskala för
intervallrutnät
Höjdprofil
• Titta på höjdplottning – Över tid eller över avstånd – visa
över en angiven tidsperiod eller över ett angivet avstånd.
• Titta på tryckplottning – Barometer- eller lufttryck – visa
en plott över höjdändringar som inträffar över ett angivet
avstånd eller visa ändringar av lufttrycket under en angiven
tidsperiod.
• Zoomskalor – ange zoomskalorna för höjd, avstånd
eller tid när du visar höjdplottningen. Du anpassar
visningsalternativet med alternativet Zoomskalor.
•
Hastighet för
klättring och
nedstigning
Aktuell höjd.
• Nollställ – nollställ höjddata och maximala höjddata.
Höjdsida
Konfigurera profilfältet mitt på sidan till att visa antingen höjdeller omgivningstryckplottningar.
Datafälten längst upp på sidan kan väljas av användaren.
32
Byt datafält – välj den typ av data som ska visas i
datafälten.
• Kalibrera höjdmätare – om du känner till rätt höjd för
din position kan du öka noggrannheten genom att använda
alternativet Kalibrera höjdmätare.
• Återställ förval – nollställ inspelade data från sidan och
börja spela in nya data.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Plotta över tid eller avstånd
Dessa två mätalternativ (ändras över en angiven tidsperiod eller
ändras över ett angivet avstånd) gäller bara för alternativet Titta på
höjdplottning. Titta på tryckplottning mäts över tiden.
2. Justera tids- och avståndsmätningen med höjdplottningens
zoomskalor.
3. Om du vill rensa plotten tömmer du spårloggen.
Justera zoomskalorna
Ange zoomskalorna för höjd, avstånd eller tid när du visar
höjdplottningen.
Plottning av höjd
över avstånd
Plottning av
tryck över tid
Visa tryck- eller höjdplottningar
Välj Titta på höjdplottning om du vill plotta höjden. Välj Titta
på tryckplottning om du vill plotta lufttrycket.
Så här visar du höjd- eller
lufttrycksplottningar:
1. Välj önskat alternativ på menyn med höjdmätaralternativ för
att visa plotten.
Zoomintervallval
Så här justerar du zoomskalor:
1. Välj den typ av plott du vill visa och använd
navigeringsknappen till att välja zoomskalor.
2. Flytta navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att
justera det vertikala avståndet och åt vänster eller höger
för att justera tiden eller avståndet. Tryck på ENTER för
att återgå.
eTrex HC-serien - Användarhandbok33
Huvudsidor
Visa punkter
Bläddra genom en inspelad höjd- eller tryckprofil om du vill
visa höjden eller trycket, tidpunkt och vilket datum som punkten
skapades.
Rött hårkors
Visa punkter på kartan
Visa punkternas plats på kartsidan.
Så här visar du höjdpunkter på kartsidan:
1. Från höjdsidan använder du navigeringsknappen till
att flytta hårkorset till den punkten.
2. Tryck på ENTER om du vill visa punkten på kartan.
Nollställa data
Så här nollställer du fälten för höjddata och
max. höjd:
1. Tryck på Meny > Nollställ.
2. Välj nollställningsalternativen och tryck på ENTER för att
placera en bockmarkering vid ett alternativ.
Visningspunkt för en
höjdplottning
Visningspunkt för
en tryckplottning
Så här använder du alternativet Visa punkter:
1. Tryck på Meny > Titta på tryckplottning eller Titta på
höjdplottning för att öppna plottsidan.
2. Använd navigeringsknappen till att bläddra
hårkorsen genom profilen. När hårkorsen rör sig över
profilen ändras statusfönstret längst ned på sidan till att
visa datum, tidpunkt och höjd eller tryck för den punkten.
34
Återställningssida
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
3. Markera Godkänn och tryck på ENTER för att nollställa
datafälten. Ett bekräftelsemeddelande visas.
Kalibrera höjdmätaren
Färddatorsidan
På färddatorsidan visas åtta typer av navigationsdata. Om du väljer
Stora siffror arrangeras sidan i tre stora datafält.
Eftersom höjdmätaren förlitar sig på lufttrycket till att avgöra
höjden och att trycket på en given höjd kan variera, bör du
kalibrera höjdmätaren för att öka dess noggrannhet.
Så här kalibrerar du höjdmätaren manuellt:
1. Tryck på Meny > Kalibrera höjdmätare.
2. När meddelandet “Vet du exakt höjd?” visas väljer du Ja.
Om du inte känner till höjden väljer du Nej för att använda
tryckalternativet. Om du inte känner till trycket väljer du Nej
för att använda standard-GPS-höjden.
3. Använda navigeringsknappen till att ange den nya
höjden eller lufttrycket och välj sedan OK.
Färddatorsidan
Varje datafält kan väljas och kan innehålla ett av många
datainformationsalternativ. Välj datafältets rubrik och tryck på
ENTER för att göra ett nytt val.
Alternativ på färddatorsidan
Från alternativmenyn kan du nollställa färddatorns data när du vill
påbörja en ny resa, välja mellan stora och små siffror och återställa
standardvärden.
eTrex HC-serien - Användarhandbok35
Huvudsidor
Huvudmenyn
Huvudmenyn innehåller inställningar och funktioner som inte
finns på huvudsidorna och undermenyerna. Tiden och datumet
visas längst ned på den här sidan. Du kan nå huvudmenyn från
vilken sida som helst genom att trycka två gånger på MENY.
Om du vill välja ett alternativ på huvudmenyn markerar du
menyalternativet och trycker sedan på ENTER.
Huvudmenyn
Obs! Om en sida läggs till i huvudsidessekvensen
visas inte ikonen för den sidan på huvudmenyn.
Spår
Mer information finns på sidan 16.
Ruttsidan
Mer information finns på sidan 20.
Motorvägssidan
Motorvägssidan
Motorvägssidan leder dig punkt för punkt till ditt slutliga mål.
Så här navigerar du med motorvägssidan:
Medan du navigerar väljer du Motorväg på
huvudmenyn och följer sedan resvägen som visas på
motorvägsbilden.
36
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Inställningsmenyn
Så här kommer du till inställningsmenyn:
På huvudmenyn väljer du Inställning.
Systemkonfigurationssidan
Så här kommer du till
systemkonfigurationssidan:
På inställningsmenyn väljer du Systeminställningar.
• GPS – välj ett annat GPS-alternativ än Normal om du vill
spara batterier.
• WAAS/EGNOS – välj mellan att aktivera eller inaktivera
WAAS/EGNOS.
• Batterityp – ställ in batteritypen för mer exakt
batterikapacitetsstatus när du använder extrabatteripacket
för alkaliska eller NiMH AA-batterier.
• Tappat extern spänning – ställ in enheten på att stänga av
sig när den externa strömförsörjningen försvinner.
Fönsterinställningssidan
Du kan välja ett visningsläge, ett färgschema för dag- och
nattanvändning, justera hur länge belysningen lyser och ställa in
ljusstyrkan.
Så här kommer du till
fönsterinställningssidan:
På inställningsmenyn väljer du Fönsterinställningar.
• Visningssätt – ställ in för Auto (ändrar från dag- till
nattläge och tillbaka vid skymning och gryning), endast
dag eller endast natt.
• Dagtid/Nattetid - Välj färgschema – ställ in dag- och
nattlägen på ett av 10 färgscheman.
• Belysningstid – välj mellan Tänd och fördröjningar på 15
sekunder, 30 sekunder, en minut eller två minuter.
• Bakgrundsbelysning – justera ljusstyrkan med
skjutreglaget.
• Positionslarm – aktivera och avaktivera positionslarm
(endast eTrex HCX-enheter).
Från alternativmenyn kan du återställa standardvärden eller visa
versionsnummer för enhetens programvara och enhetens IDnummer.
eTrex HC-serien - Användarhandbok37
Huvudsidor
Gränssnittsinställningssidan
Används när du ansluter enheten till en dator.
Så här kommer du till
gränssnittsinställningssidan:
På inställningsmenyn väljer du Gränssnitt.
Det tillgängliga gränssnittsformatet är Garmin – det
egenutvecklade format som används för att utbyta waypoint-, spåroch kartdata med en dator.
Obs! Om du har flera nätverksenheter anslutna till
datorn loggar du in utan att ansluta till nätverket
eller klickar på Start > Inställningar >
Kontrollpanelen > Administrationsverktyg >
Datorhantering > Lagring > Diskhantering och ange
en annan enhetsbokstav för den flyttbara enheten.
4. När överföringen är klar kopplar du ned USBkabelanslutningen.
Så här aktiverar du �USB-masslagringsläget
för HCx-enheter:
Ljudinställningssidan
2. Välj USB-masslagring och tryck sedan på Enter.
Inställning för Visa sidor
1. Anslut enheten till en dator.
3. Dubbelklicka på Den här datorn om du vill se en lista
med flyttbara enheter.
Så här visar du information om microSDkortet:
Tryck på Meny innan du öppnar USB-masslagringssidan
och väljer Kortinfo.
Så här överför du filer till microSD-kortet:
1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn.
På den här inställningssidan kan du välja ett unikt ljud för varje
ljudtillämpning. (För positionslarmssignaler, se sidan 10.)
Lägg till, ta bort eller ändra ordning på huvudsidorna.
Så här flyttar, infogar eller tar du bort en
huvudsida:
1. På inställningsmenyn väljer du Visa sidor.
2. Om du vill ändra plats på en sida i sidsekvensen markerar
du sidan och trycker på den. Välj Flytta.
3. Om du vill infoga en ny sida markerar du den sida du vill
infoga och trycker sedan på ENTER > Lägg till.
2. Bläddra efter filen på datorn.
3. Om du använder en dator markerar du filen och väljer
sedan Redigera > Kopiera.
38
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Kartinställningssidan
På den här sidan kan du justera hur objekt visas på kartsidan.
Så här anpassar du visningen av kartsidan:
Kartinställning – Sidan Allmänt
Den här sidan innehåller inställningar för Riktning, Under,
Autozoom, Detaljer och Lås på väg.
1. Tryck på MENY > Kartinställningar. Sidans övre
del innehåller ikoner för varje inställningssida.
2. Använd navigeringsknappen till att välja en sida och flytta
funktionsfälten uppåt och nedåt på sidan.
Allmänt
Punkter
Information
Kartinställning – Sidan Allmänt
Spår
Text
Marint
3. Markera en kartinställningsfunktion och tryck på ENTER
om du vill visa listan med alternativ för den funktionen.
Varje sida har en undermeny med allmänna alternativ.
Om du vill öppna menyn trycker du på MENY när önskad
inställningssida visas.
• Riktning – anger hur kartan visas. Norr upp visar alltid
norr uppåt på sidan. Kurs upp visar den aktuella kursen
uppåt på sidan.
• Under – anger kartskalan som funktionen Kurs upp
använder. Alla skalor över denna återgår till kartriktningen
Norr upp.
• Autozoom – zoomar kartskalan så att start- och
slutpunkterna i en rutt visas.
• Detaljer – väljer den nivå av detaljer som visas på kartan.
eTrex HC-serien - Användarhandbok39
Huvudsidor
• Lås på väg – låser kartpekaren till att visa den närmaste
vägen och kompensera för variationer i kartpositionens
noggrannhet.
Kartinställning – Spårsidan
Kartinställning – Punktsidan
På den här sidan ställer du den kartskala som används för
kartpunkter, egna waypoints, gatumärken och landtäckningar på
kartsidan. Välj Auto, Från eller mellan 50 m och 800 km.
På den här sidan anger du inställningar för sparade spår, spårlogg,
spårpunkter och Gå till linje.
Kartinställning – Punktsidan
Kartinställning – Spårsidan
• Sparat spår – anger den maximala zoomskala som
sparade spår visas med på kartan.
Kartinställning – Textsidan
På den här sidan väljer du textstorleken för beskrivningar av
kartobjekt på kartsidan. Du kan välja mellan Liten, Medium och
Stor.
• Spårregister – anger den maximala zoomskala som aktiva
spårloggar visas med.
• Spårpunkter – anger det högsta antalet spårpunkter som
används för att spela in ett spår.
• Gå till linje – väljer antingen en bäring eller kurslinje för
navigering av ett spår.
40
Kartinställning – Textsidan
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Kartinställning – ������������������
Informationssidan
På den här sidan visar du en lista med hämtade detaljkartor som
topografiska kartor, marina kartor och kartor med funktioner för
automatisk ruttdragning. Markera en karta om du vill visa den på
kartan eller stäng av den.
• Marina färger – växlar mellan att visa och inte visa
färger.
• Lodade ljud – växlar mellan att visa och inte visa lodade
djup.
• Fyrsektorer – välj mellan Till, Från och Auto.
• Vald symbol – välj den symboluppsättning som ska
användas (Auto, GARMIN, NOAA, Internationell).
Ruttinställningar
Kartinställning – Informationssidan
Tryck på MENY om du vill visa alternativ för visning av kartor.
Kartinställning – Marina sidan
På den här sidan kan du anpassa inställningarna för marina färger,
lodade ljud, fyrsektorer och symboluppsättningar.
Välj alternativ för vägledning och följning av vägar (endast Vista
HCx och Legend HCx).
Så här ställer du ruttdragning:
På inställningsmenyn väljer du Rutt.
Inställningar för Geocache
Se Garmins webbplats för information om geocachepositioner:
http://my.garmin.com och klicka på Go Geocaching.
Så här ställer du in Geocache-funktionen:
1. På inställningsmenyn väljer du Geocache.
2. Välj symbolfälten om du vill tilldela andra symboler.
Kartinställning – Marina sidan
3. Välj Ja eller Nej för en kalenderpost när en geocache
hittas.
eTrex HC-serien - Användarhandbok41
Huvudsidor
Inställning av marina larm
Så här kommer du till sidan för marina
inställningar:
På inställningsmenyn väljer du Marina.
• Ankringslarm – ställer in ett larm när du överskriver ett
visst avdriftsavstånd.
•
Urkurs-larm – ställer in ett larm som ljuder när du
befinner dig ur kurs.
Tidinställningar.
Så här kommer du till tidinställningssidan:
På inställningsmenyn väljer du Tid.
• Tidsformat – välj mellan 12- och 24-timmarsformat.
• Tidszon – ange en att de åtta amerikanska tidszonerna
eller 24 internationella tidszonerna.
• Sommartid – Till, Från eller Auto.
Enhetsinställningar
Så här kommer du till
enhetsinställningssidan:
På inställningsmenyn väljer du Enhetsinställningar.
• Kartreferenssystem – anger beskrivningen av geografisk
position för, kartinformation och navigering och är inte en
egentlig karta i enheten.
• Distans/Fart – anger den måttenhet som visar fart och
avstånd.
• Höjd (vertikal fart) – anger måttenheten (Fot (ft/min),
Meter (m/min) eller Meter (m/sek).
• Djup – väljer måttenheten (Fot, Famnar eller Meter).
• Tryck – anger måttenheten (Tum, Millibar eller
Hectopascals) för visning av tryck.
Riktningsinställningssidan
Här kan du välja typ av riktningsläge.
Så här kommer du till
riktningsinställningssidan:
På inställningsmenyn väljer du Riktning.
• Visning – välj mellan Kardinaltecken, Grader eller
Tusendelar.
• Nordlig referens – välj mellan Sann, Magnetisk, Nät eller
Egen.
• Positionsformat – anger det koordinatsystem i vilket en
position visas.
42
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Huvudsidor
Följande två funktioner gäller bara Vista HCx och Summit HC:
• Växla till kompassriktning när under – ange den valda
hastigheten för enheten för växling mellan att använda
GPS eller den elektroniska kompassen för vägledning.
• i mer än… – ange en tidsgräns för växling till kompassen.
Kalibreringsinställningssidan
Endast Vista HCx och Summit HC. Se sidan 28 och sidan 35.
Höjdmätarinställningar
Så här ställer du in höjdmätaren:
1. På inställningsmenyn väljer du Höjdmätare.
2. Välj fältet Autokalibrering för att välja till eller från. När
funktionen är aktiverad korrigeras höjden med hjälp av
GPS.
3. Välj fältet Barometerläge om du vill ange “Varierande
höjd” (används när du rör dig) eller “Konstant höjd”
(används när du står still).
Inställningar för välkomstsidan
Infoga ett meddelande som visas när du slår på enheten.
Så här gör du inställningar för välkomstsidan:
1. På inställningsmenyn väljer du Välkomstmeddelande.
2. Använd skärmknappsatsen och börja skriva meddelandet i
fältet Välkomstmeddelande.
Inställning av hoppchef
Hoppchef har utformats för erfarna fallskärmshoppare och är
ett alternativ som bara kan användas med eTrex Vista HCx eller
Summit HC. Mer information om den här funktionen finns på
Garmins webbplats. Gå till sidan för Vista HCx eller Summit HC
och välj Manuals.
Larmade waypoints
På sidan Larmade waypoints definierar du en larmcirkel runt en
waypoint. Se sidan 9.
Kalender
Så här kommer du åt kalendern:
På huvudmenyn väljer du Kalender.
eTrex HC-serien - Användarhandbok43
Huvudsidor
Miniräknare
Så här kommer du åt miniräknaren:
På huvudmenyn väljer du Kalkylator.
Stoppur
Så här kommer du åt stoppuret:
På huvudmenyn väljer du Stoppur.
Sol och måne
Så här kommer du åt sidan Sol och måne:
På huvudmenyn väljer du Sol och måne om du vill visa
soluppgången/solnedgången och månens faser.
44
Jakt och fiske
Om du vill visa jakt- och fiskeberäkningar för
ett visst datum och position:
1. På huvudmenyn väljer du Jakt och fiske om du vill visa
beräkningar för ett annat datum. Välj Datum så öppnas
skärmknappsatsen.
2. Om du vill visa beräkningarna för en position väljer du fältet
Position.
Spelmenyn
Så här öppnar du spelmenyn:
På huvudmenyn väljer du Spel.
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska
Storlek:
10,7 H x 5,6 B x 3,0 cm D
Vikt:
159 g med batterier.
Display:3,3 cm B x 4,3 cm H, 256-färgers, högupplöst,
transreflektiv TFT (176 x 220 pixlar) med
bakgrundsbelysning.
Hölje:
Robust, helt tätat, vattensäkert,
IEC-529, IPX7
Temp:
-15 till +70° C
*
*
Temperaturklassningen för eTrex kan överskrida det användbara området för
vissa batterier. Vissa batterier kan spricka vid höga temperaturer.
Prestanda
Mottagare:
WAAS/EGNOS-kompatibel
Hämtningstider: (ca.)
Snabbstart- 3 sekunder
Varmstart- 33 sekunder
Kallstart- 39 sekunder
Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt
Antenn: Inbyggd
Kompass: (endast Vista HCx/Summit HC) Noggrannhet;
+/- 5 grader, upplösning; 1 grad, användarkalibrerad
Höjdmätare:(endast Vista HCx/Summit HC) Noggrannhet;
+/- 10 fot, upplösning; 1 fot, användarkalibrerad
Ström
Källa: två 1,5 V AA-batterier, 12 V DC-adapter Kabel eller PC/USB-adapter
Batteritid: upp till 25 timmar för HCx-enheter
upp till 14 timmar för HC-enheter
Noggrannhet
GPS: <10 meter 95 % typiskt*
*
Noggrannheten försämras till 100 m 2DRMS under U.S. DoD:s SA-program
(Selective Availability) när funktionen är aktiverad.
DGPS: 3 meter 95 % typiskt*
*
WAAS-noggrannhet (Wide Area Augmentation System) i Nordamerika.
Hastighet: 0,1 meter/sek i stadigt läge
Gränssnitt:
Garmins egenutvecklade (USB)
Datalagringslivslängd: Ändlöst, inget minnesbatteri krävs
Kartlagring: HCx-enheter - beroende på den formaterade
kapaciteten hos microSD-kortet.
HC-enheter – 24 MB
eTrex HC-serien - Användarhandbok45
Bilaga
Ansluta eTrex till en dator
Anslut din eTrex till datorn med den medföljande PC/USB-kabeln.
Obs! Installera den medföljande programvaran
MapSource Trip & Waypoint Manager på datorn innan du
ansluter USB-kabeln till datorn. Följ instruktionerna för
installation och användning som medföljer programvaran.
Så här ansluter du eTrex-enheten till datorn:
1. Lyft upp USB-portens skyddslock från eTrex-enhetens
baksida och sätt in den lilla kontakten på USB-kabeln i
motsvarande port.
2. Anslut den andra kabeländen till datorns USB-port.
Överföra spår eller waypoints från eTrexenheten till MapSource på datorn
Spår och waypoints som sparats på din eTrex kan sparas och visas
i Garmin MapSource.
Så här överför du dem:
1. Kontrollera att Garmin MapSource Trip and Waypoint
Manager är installerat på datorn och igång.
2. Klicka på “Ta emot från enhet” på menyn Överför eller
klicka på ikonen “Ta emot från enhet” längst upp på
skärmen.
Information om USB-drivrutiner
USB-drivrutinerna installeras automatiskt när du installerar
programvaran MapSource Trip and Waypoint Manager som
medföljde eTrex-enheten. Den första gången du ansluter eTrexenheten till en USB-port kan det hända att datorn ber dig ange var
enhetens drivrutiner finns. Du behöver bara installera drivrutinerna
en gång. När drivrutinerna har installerats känner datorn av eTrexenheten varje gång den ansluts. USB-drivrutinerna kan uppdateras
med jämna mellanrum. Leta efter uppdateringar på:
www.garmin.com.
46
eTrex HC-serien - Användarhandbok
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN, GÅR DU MED PÅ
ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
MJUKVARULISENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den
programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär
körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran
tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad
enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för
Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin.
Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra
eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller
på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till
läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran.
Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera
Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de
grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv
1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins
webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/etrexVistahcx/,
www.garmin.com/products/etrexLegendhcx/,
www.garmin.com/products/etrexSummithc/,
www.garmin.com/products/etrexVenturehc/.
Klicka på Manuals (handböcker) och välj sedan Declaration of
Conformity (överensstämmelseförklaring).
eTrex HC-serien - Användarhandbok47
Index
Sakregister
D
datafält 25
E
enhetssidor 38
Enter/navigeringsknapp 3
H
höjdsida
tryck/höjdplottningar 33
visa punkter 34
huvudsidor 23
I
initiera 4
installera bärremmen 1
installera batterier 1
installera och ta bort microSDkortet 6
J
justera belysningen 4
K
kartdatabaser 5
kartsida 24
datafält 25
48
installation 39
kartdata 25
mäta avstånd 27
orientering 26
zoomintervall 25
kompass
bäringspekare 31
kurspekare 31
kompassida 27
kursavvikelseindikator (CDI)
31
L
larmade waypoints 9
M
MapSource 46
markera en plats 7
minneskort för spår 17
motorvägssida 36
O
överföra data till ett
microSD™-kort 5
P
profilfält 32
R
rutter
fågelvägspassage 22
förgranska sväng 22
ta bort 22
S
satellitsida 23
Sight N’Go 30
skapa waypoints
använda kartan 8
slå på enheten 3
söka efter 10
efter namn 10
en adress 15
en geocache 13
en stad 14
intressant plats 16
waypoints 13
spår 16
konfigurera ett spår 17
profiler 19
spara en spårlogg 17
visa ett spår 19
specifikationer 45
statusfält 5
T
Trip & Waypoint Manager 46
W
waypoints
flytta 8
projicera 9
redigera 8
Z
zooma
intervall 33
eTrex HC-serien - Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden
för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00817-39 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising