Garmin | eTrex Summit® HC | Operating instructions | Garmin eTrex Summit® HC Betjeningsvejledning

Garmin eTrex Summit® HC Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
eTrex HC-serien
®
personlig navigator
(eTrex Vista HCx vist)
© Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. 2007
Garmin International, Inc.
Garmin (Europa) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062, USA
Hounsdown Business Park,
Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Fax. (913) 397.8282
Tlf. +44 (0) 870.850 1241
(uden for Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax. +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades
eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt
er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at
ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins
hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre
Garmin-produkter.
Garmin® er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin
Mobile™, myGarmin™ eTrex®, AutoLocate®, TracBack®, BlueChart® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke bruges uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™ er et
varemærke tilhørende SD Card Association. TransFlash™ er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation.
Denne danske version af den engelske udgave af vejledningen til eTrex HC-serien (Garmin delnummer 190-00817-00,
revision B) medfølger som en service. Se evt. i den nyeste revision af den engelske manual ang. betjening og brug af eTrex HC-seriens
enheder.
GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHEDEN I DENNE DANSKE MANUAL OG FRASKRIVER SIG ETHVERT
ANSVAR I FORBINDELSE MED MANUALENS PÅLIDELIGHED.
Ju1i 2007
Delnummer 190-00817-36 Rev. B
Introduktion
Introduktion
Tak fordi du valgte Garmin® eTrex Vista® HCx,
eTrex Legend® HCx, eTrex Summit® HC eller eTrex
Venture® HC. Enhederne anvender den gennemtestede
funktionalitet ved Garmins GPS’er og de omfattende
kortdata til at skabe en uovertruffen GPS-modtager.
eTrex-modellerne fungerer alle på samme måde, kun
med nogle få undtagelser. Hvis der omtales en funktion
i vejledningen, som ikke gælder for alle enheder i
HC-serien, markeres dette i teksten. Brug lidt tid på at
sammenligne indholdet i denne pakke med pakkelisten
på kassen. Kontakt din Garmin-forhandler med det
samme, hvis der mangler noget.
Tip og genveje
• Du kan vende hurtigt tilbage til hovedmenuen fra
en hvilken som helst side ved at trykke to gange
på tasten MENU.
• Du kan forlænge batteriets levetid ved at
slukke for GPS’en, når du ikke bruger eTrex
til navigation. Du kan nedsætte niveauet for
displayets baggrundsbelysning ved hurtigt at
trykke på og slippe TÆND/SLUK-tasten.
Produktregistrering
Hjælp os med at yde dig support ved at udføre vores
online-registrering i dag! Besøg vores websted på http://
mygarmin.com. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål omkring
brugen af din enhed. Kontakt Garmin Product Support
via telefonen: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020,
mandag-fredag, mellem kl. 8:00 og 16:00, eller besøg
www.garmin.com/support, og klik på Product Support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europa) Ltd. på
telefon +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
eller på 0808 2380000 (inden for Storbritannien).
Valgfrit tilbehør
Du kan se en komplet liste over tilgængeligt tilbehør til
brug sammen med eTrex på http://buy.garmin.com.
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at
få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Introduktion
Table of Contents
Introduktion.........................................................i
Tip og genveje.......................................................i
Produktregistrering...............................................i
Valgfrit tilbehør......................................................i
Sådan kommer du i gang..................................1
Sådan isætter du batterier og håndledsrem......1
Sådan betjener du din eTrex-enhed....................2
Tasternes funktion.................................................... 3
Sådan tænder du for din eTrex...........................4
Sådan justerer du baggrundsbelysningen........4
Sådan initialiserer du din GPS-modtager..........4
Basisbetjening...................................................7
Sådan opretter og bruger du waypoints............7
Alarmpunkter........................................................9
Sådan bruger du Spor....................................... 16
Sådan opretter du en rute................................. 20
Spor.................................................................... 36
Siden Ruter........................................................ 36
Siden Hovedvej.................................................. 36
Menuen Opsætning........................................... 37
Alarmpunkter..................................................... 43
Kalender............................................................. 43
Regnemaskine................................................... 44
Stopur................................................................. 44
Sol og måne....................................................... 44
Jagt & fisk.......................................................... 44
Menuen Spil....................................................... 44
Appendiks........................................................45
Specifikationer................................................... 45
Tilslutning af din eTrex til en computer.......... 46
Softwarelicensaftale.......................................... 47
Overensstemmelseserklæring......................... 47
Index.................................................................48
Hovedsider.......................................................23
Siden Satellit...................................................... 24
Siden Kort.......................................................... 24
Siden Kompas................................................... 27
Siden Højdemåler.............................................. 32
Siden Trip computer......................................... 35
Hovedmenu........................................................ 36
ii
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Sådan isætter du batterier og
håndledsrem
eTrex-enheden bruger to AA-batterier (ikke inkluderet).
“Brug alkaline-, NiMHeller lithiumbatterier.”
Se side 37, hvis du vil vide
mere om batteritypen.
1. Fjern battericoveret
ved at dreje låseringen
1/4 gang mod uret og
trække coveret af.
2. Isæt batterierne.
Kontroller, at de
Sådan
sidder rigtigt.
Batterirum
låser du
Fjern batterierne, hvis du
stikket
planlægger ikke at bruge
enheden i flere måneder. Gemte data mistes ikke, når
batterierne fjernes.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
1. Træk løkken på håndledsremmen gennem hullet i
bunden af enheden.
2. Før remmen gennem løkken, og stram den.
Bælteholder
(ekstraudstyr)
(fastgøres til bælte
eller linning)
USB-tilslutningsport
(under vejrhætten)
SKUB UD
Sådan isættes
batterierne:
Sådan isætter du håndledsremmen:
Holder til bælte
Ekstra monteringsadapter
(Smid den ikke væk. Denne
adapter fastgøres til enheden for
tilslutning til monteringssæt.)
Isætning af håndledsrem
Sådan kommer du i gang
Sådan betjener du din
eTrex-enhed
Beskrivelse af udtrykkene
Vælg - flyt det afmærkede område på skærmen op, ned,
til venstre eller til højre med ENTER/VIPPEKNAPtasten for at afmærke de enkelte felter.
Markeret felt
Felt
Tast - når du får besked på at trykke på en tast, skal du
trykke kort på den.
Felt - placeringen på en side, hvor data eller en funktion
kan vises eller indtastes.
Knapper på skærmen - brug ENTER/VIPPEKNAPtasten til at vælge en knap, og tryk den ind for at
indtaste.
Rullepanel - når du får vist en liste over elementer, der
er for lang til at kunne være på skærmen, vises der et
rullepanel. Hvis du vil rulle igennem en liste, skal du
trykke VIPPEKNAPPEN opad eller nedad eller bruge
tasterne In og Out.
Knapper på skærmen
Brug af betjeningsvejledning
Når du i denne vejledning får besked på at vælge et
emne, vil der vises små pile (>) i teksten. De viser, at du
skal markere en serie af emner på skærmen ved hjælp
af VIPPEKNAPPEN og trykke på ENTER efter hvert
emne. Hvis du f.eks. ser “vælg Service > Vis info”, skal
du markere Service og trykke på ENTER. Derefter skal
du markere Vis info og trykke på ENTER igen.
Standard - fabriksstandarderne, der er gemt i enhedens
hukommelse. Du kan ændre indstillingerne og vende
tilbage til fabriksindstillingerne ved at vælge Tilbage til
fabriksindst.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Tasternes funktion
Zoom-tasterne IN/OUT
På siden Kort skal du trykke for at
zoome kortet ind eller ud.
Fra alle andre sider, skal du rulle op
eller ned ad en liste eller bevæge en
markeret skyder.
MENU/FIND-tasten
Tryk kort for at se menuen Indstillinger
for en side.
Tryk og hold nede for at se menuen
Find.
ENTER/VIPPEKNAP-tasten
Bevæg knappen op, ned, til højre eller
til venstre for at blade gennem lister;
markere felter, knapper på skærmen eller
ikoner; indtaste data eller for at flytte
pilen til panorering af kort.
Tryk kort for at indtaste de markerede
muligheder og data eller for at bekræfte
beskeder på skærmen.
Du kan altid trykke på knappen og holde
den inde for at MARKERE din aktuelle
position som et waypoint.
AFSLUT-/SIDE-tasten
Tryk for at navigere gennem siderne.
Tryk og hold nede for at tænde eller
slukke for kompasset. (kun Vista HCx
og Summit HC)
TÆND/SLUK-knappen
Tryk og hold nede for at tænde eller
slukke.
Tryk kort på knappen for at justere
baggrundsbelysningen, se dato eller
klokkeslæt og se batteriets kapacitet.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan tænder du for din eTrex
Sådan tænder og slukker du for din eTrex:
Tryk på TÆND/SLUKKNAPPEN, og hold
knappen nede.
Sådan justerer du
baggrundsbelysningen
Sådan justerer du niveauet for
baggrundsbelysningen:
1. Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen.
2. Tryk VIPPEKNAPPEN opad for at forhøje
lysstyrken, eller tryk den nedad for at formindske
lysstyrken.
3. Tryk på ENTER eller AFSLUT for at lukke.
Sådan initialiserer du din
GPS-modtager
Første gang, du tænder for din eTrex, skal GPSmodtageren indsamle satellitdata og bestemme sin
aktuelle position. For at modtage satellitsignaler skal du
befinde dig udendørs eller i et køretøj og have frit udsyn
til himlen.
Sådan initialiserer du din eTrex:
Hold enheden foran dig, og vend den op mod
himmelen. Mens GPS-modtageren leder efter
satellitsignaler, skiftes beskeden “Lokaliserer
satellit.” ud med beskeden “Indsamler sat. data”,
indtil der er indsamlet signaler nok til at bestemme
modtagerens position.
Den yderste cirkel
repræsenterer
horisonten.
Den indvendige
cirkel er en
placering 45
grader fra
horisonten.
Antalllet af
alle satellitter
vises.
Styrken
for hvert
satellitsignal
vises.
Hvis enheden ikke kan bestemme en position via
satelliten, vil der vises en liste med løsninger. Marker
den passende løsning, og tryk på ENTER.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Statuslinjen og dato og klokkeslæt
Statuslinjen og vinduet Dato/klokkeslæt vises under
justeringsskyderen til baggrundsbelysning, når du
trykker kort på TÆND/SLUK.
Statuslinje - vinduet Dato/klokkeslæt
Der tilføres strøm til enheden ved hjælp af batterier
eller fra en supplerende kilde. Strømniveauet vises på
hovedmenuen og på statuslinjen. Ikonet batteristyrke
viser den resterende batteristyrke, efterhånden som
batteriet tømmes. Ikonet for den eksterne strømforsyning
vises, når enheden forsynes med strøm eksternt.
Satellitsignalets status vises, når der søges efter eller
opnås satelliter
, eller hvis der opnås en 2Dbestemmelse
og en 3D-bestemmelse
opnås.
Det elektroniske kompas
(kun Vista HCx og
Summit HC) vises, når det bliver aktiveret.
Sådan bruger du kortdatabaser
Mange af de funktioner, som eTrex har, kræver
detaljerede kortdata for at fungere optimalt. Derfor
er du nødt til at overføre kort, før du kan anvende
enheden. eTrex Vista HCx og Legend HCx er udstyrede
med et kortstik til et microSD™-kort (angivet af
bruger), på hvilke der kan indlæses detaljerede kort fra
udvalgte MapSource-diske. Med udvalgte MapSourcekortdata kan du se oversigter over restauranter,
overnatningsmuligheder, indkøbscentre, forlystelser,
underholdning og adresser i nærheden. Den mængde
data, der kan overføres, er 24 MB for eTrex Summit HC
og Venture HC, ved eTrex Vista HCx og Legend HCx
bestemmes dette af microSD-kortets størrelse.
Brug USB-grænsefladekablet, der leveres sammen med
enheden, til at overføre MapSource-data fra computeren
til microSD-kortet, når det er installeret i din eTrex. Køb
ekstra microSD-kort i din lokale elektronikbutik, eller se
på Garmins websted: www.garmin.com efter kompatible
MapSource-produkter og forudindlæste microSD-kort.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan overfører du data til et microSD™
-kort
eTrex Vista HCx og Legend HCx er udstyrede med et
kortstik til et microSD-datakort
Sådan installerer du et microSD-kort:
SKUB UD
1. Fjern bagcoveret fra enhedens bagside.
2. Find kortstikket i det øverste venstre hjørne af
batterirummet, og skub kortet ind i stikket.
3. Tryk kort på kortet, så det kan udløses fra stikket,
og fjern det fra din eTrex.
Vejrbestandigt
cover til USB-port
Sådan flytter du kortdata til et microSDkort:
Adgang til microSDkortstikket
Kortets kontakter skal vende
væk fra batterierne.
an
SKU
B UD
microSD-kort indsat i
kortstikket
Installation og fjernelse
af microSD-kortet
USB-port
Taiw
1. Løft det vejrbestandige cover fra USB-porten på
enhedens bagside.
2. Forbind USB-kablet til USB-porten på din
computer og til mini-USB-porten på enhedens
bagside.
3. Hvis du vil vælge og downloade kort, skal du
følge de instruktioner, der leveres sammen med
MapSource-kortdatadisken.
Batterirum med
coveret fjernet
placering af
microSD-kort
Adgang til USB-porten
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Basisbetjening
Dette afsnit forklarer nogle af de mere almindelige
funktioner, som du kan udføre med din eTrex, herunder
oprettelse og anvendelse af waypoints, anvendelse af
menuen Find, oprettelse og anvendelse af spor og ruter.
Sådan opretter og bruger du
waypoints
Waypoints er positioner eller landmærker, som du
registrerer og gemmer på din GPS. Du kan føje
waypoints til ruter og tilmed oprette en “Go to”-funktion
direkte fra det udvalgte waypoint.
Du kan oprette waypoints ved hjælp af tre metoder. Tryk
på ENTER, mens du befinder dig på en position, opret
et waypoint på siden Kort eller indtast koordinaterne for
et waypoint manuelt.
Sådan markerer du din aktuelle
position
Tryk på VIPPEKNAPPEN og hold den inde for hurtigt
at MARKERE din aktuelle position for at oprette et nyt
waypoint. Du skal have bestemt en gyldig position (2D
eller 3D) for at markere din aktuelle position.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Waypointnavn
Waypointsymbol
Siden Markér waypoint
Sådan markerer du din aktuelle position:
1. Tryk på VIPPEKNAPPEN (MARKER), og hold
den nede, indtil siden Markér Waypoint vises. Det
nye waypoint tildeles et trecifret standardnavn og
et symbol.
2. Hvis du vil acceptere waypoint’et med
standardinformationen, skal du klikke på OK.
ELLER
Hvis du vil ændre oplysninger, skal du vælge det
pågældende felt og trykke på ENTER for at åbne
tastaturet på skærmen. Når du har indtastet og
bekræftet dine ændringer, skal du vælge OK.
Basisbetjening
Sådan opretter du waypoints vha.
kortet
Sådan opretter du et nyt waypoint ved
hjælp af kortsiden:
1. Du skal bruge VIPPEKNAPPEN på kortsiden til
at flytte markøren hen til det kortelement, som du
ønsker at markere.
2. Tryk kort på VIPPEKNAPPEN til at fastholde
markørens position og åbne informationssiden til
kortelementet.
3. Vælg Gem. Hvis der er ikke findes nogen
informationer om dette punkt, vises en besked
med følgende ordlyd “Der er ingen kortinformation
om dette punkt. Vil du oprette et waypoint her?”.
Herefter skal du vælge Ja.
Redigering af waypoints
Du kan redigere waypoints for at ændre symbol, navn,
bemærkning, position og højde.
4. Foretag ændringer ved at markere hvert felt,
bruge waypoint-symbolkortet og det alfanumeriske
tastatur til at indtaste nye data.
Sådan sletter du et waypoint:
Fra siden Waypoints skal du vælge det waypoint,
som du vil slette > Slet.
Bemærk: Når du sletter et waypoint, kan du
ikke gendanne det fra enheden.
Sådan flytter du et waypoint på kortsiden:
1. Tryk på FIND > Waypoints.
2. Vælg det waypoint, som du vil redigere, og tryk på
ENTER.
3. Vælg Kort for at se waypoint’et på kortet.
4. Tryk på ENTER for at placere FLYT-markøren hen
ved siden af waypoint’et.
5. Brug VIPPEKNAPPEN til at flytte waypoint’et til
en ny position, og tryk på ENTER.
Sådan redigerer du et waypoint:
1. Tryk på FIND.
2. Vælg Waypoints.
3. Vælg det waypoint, som du vil redigere, og tryk på
Enter.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Sådan beregner du en position ved at
beregne et gennemsnit:
1. Find en placering, som du vil udregne et
gennemsnit for, tryk på MARKER > Gnsn. for at
starte gennemsnitsberegningen.
2. Tryk på Gem.
Alarmpunkter
Brug siden Alarmpunkter til at definere et alarmområde rundt om et waypoint. (HCx vist)
Sådan projicerer du et waypoint
Opret et nyt waypoint ved at projicere afstanden og en
pejling fra en position til en ny position.
Sådan projicerer du et waypoint:
1. Tryk på FIND > Waypoints.
2. Vælg det waypoint, som du vil projicere. Siden
Waypoint-information åbnes.
3. Tryk på MENU > Projicér waypoint for at åbne
side Siden Projicér waypoint.
4. Indtast afstanden og pejlingen til det projicerede
waypoint i det rigtige felt, tryk på AFSLUT, når det
er gjort.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Siden Alarmpunkter
Sådan tilføjer du et alarmpunkt:
1. Tryk to gange på MENU > Alarmpunkt.
2. Vælg en tom linje, og tryk på ENTER.
3. Vælg et waypoint fra listen over waypoints fra en
anden gruppe af fundne elementer, hvis du vil
åbne informationssiden til dette element.
4. Vælg Brug til at tilføje et punkt til listen på siden
Alarmpunkter.
5. Brug VIPPEKNAPPEN, vælg feltet Radius og
indtast en værdi.
Basisbetjening
Sådan sletter du et eller alle alarmpunkter
fra listen:
Sådan bruger du menuen Find
Hvis du vil fjerne en enkelt indtastning, skal du
trykke på ENTER. Hvis du vil fjerne alle waypoints
fra listen, skal du trykke på MENU > Fjern alle.
Sådan indstiller du signaltoner for
alarmpunkter:
1. Vælg signaltoner for alarmpunkter (kun eTrex
HCx-enheder). Alarmtonen på eTrex HC-enheder
er forudindstillet.
2. Brug opsætningssiden på HCx-enheder til at
knytte toner til de alarmtyper, der er på listen.
Hastighedsadvarsler kan du hente ved at anvende
en POI Loader (se på side 16).
3. Kontroller Alarmpunkts alarm for at initiere
alarmfunktionen. Når du udløser en alarm,
lyder der en tone, og der vises en besked med
ordlyden “Nær alarm punkt”. Hvis du er uden for
den indstillede radius, vises der en besked med
ordlyden “Forlader alarm\nwaypoint”.
Sådan slår du alarmer for alarmpunkter til
eller fra:
Tryk to gange på MENU > Alarmpunkt (eTrex
HCx- og HC-enheder) > Alarmpkt. signal toner
(eTrex HCx-enheder), og marker eller fjern
markeringen i boksen Alarmpunkts alarm.
10
Menuen Find med ekstra
MapSource-data
Brug menuen Find Menu til at søge efter waypoints,
geocaches, byer og frakørsler på eTrex-konturkortet.
Der vises yderligere ikoner afhængigt af hvilke ekstra
MapSource-data, der er indlæst på enheden. Tryk på
FIND-tasten, og hold den inde for at åbne menuen Find.
Når du åbner en Find-gruppeliste, vil den indeholde
elementer, der befinder sig tæt på din aktuelle position
eller kortmarkøren.
Menuen indstillinger indeholder søgemuligheder for
hver kategori. Vælg en kategori.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Find efter navn
Brug Find efter navn, hvis du kender navnet på den
lokation, du søger efter.
Nyligt fundne
Siden Nyligt fundne viser en liste over de sidste 50
emner, som du har søgt efter eller gået til for nyligt.
Sådan finder du en lokation ved hjælp af
Find efter navn:
1. Tryk på FIND-tasten, og hold den inde for at åbne
menuen Find.
2. Vælg ikon for den type emne, som du vil søge
efter eller søg i hele databasen ved at vælge
Alle Interesse punkter.
3. Tryk på MENU > Find efter navn.
4. Brug VIPPEKNAPPEN til at betjene tastaturet
på skærmen og indtaste navne på den lokation,
som du søger efter. Når Find-listen indeholder et
match, skal du markere OK.
5. Vælg det pågældende emne fra Find-listen og tryk
på ENTER. Informationssiden for emnet åbnes,
og du har mulighed for at gemme emnet som et
waypoint, vise emnet på kortet eller oprette en
rute til emnet (Go To).
Ikonet for
nyligt fundne
Liste over
nyligt fundne
emner
Sådan går du til et nyligt fundet element:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg Nyligt fundne.
3. Brug VIPPEKNAPPEN til at vælge det emne,
som du vil gå til, og tryk på ENTER.
4. Vælg Go To for at begynde at navigere.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning11
Basisbetjening
Sådan bruger du siden informationssiden Find element
Når du har valgt et element fra listen Find element,
skal du trykke på Enter, og så vises der detaljerede
oplysninger om dette element. Hver informationsside
indeholder tre knapper på skærmen. Der vises forskellige
knapper alt efter, om du har valgt et element, som du vil
navigere til, eller om du har valgt at føje et element til en
liste som et waypoint.
Meuen Indstillinger for siden Find
information
Sådan bruger du menuen Indstillinger:
1. På en åben informationsside for Find element
skal du trykke på MENU for at åbne menuen
Indstillinger.
2. Brug VIPPEKNAPPEN til at vælge en funktion:
• Gennemsnits position - indsaml en ny
position for et waypoint over tid, og beregn
gennemsnittet heraf, så du opnår en mere nøjagtig
positionshenvisning. Se på side 9.
• Projicér waypoint - opret et nyt waypoint, idet
du henviser til en anden position ved at indtaste
en pejling og afstand fra den position, du henviser
til. Se på side 9.
12
• Find nærmest her - vend tilbage til menuen
Find for at søge efter kortelementer i nærheden af
emnet.
• Skift reference - peg på en ny placering på
kortsiden ved hjælp af markøren.
• Opret som alarmpunkt - indstil en alarm til at
lyde, når du er inden for en specificeret radius af
et emne.
• Tilføj til rute - tag dette punkt med i en ny rute,
eller føj det til en eksisterende rute. Se på side 20.
• Se sol og måne - se oversigter over sol og måne
for dette emnes position. Se på side 44.
• Se jagt og fisk - se oversigter over jagt og fiskeri
for dette emnes placering. Se på side 44.
• Kort information - viser kortet som emnet
oprindeligt stammede fra. Se på side 6, hvis
du ønsker flere oplysninger om at downloade
detaljerede kort.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Sådan finder du et emne, der er tæt på et
andet emne:
Tryk på FIND, og hold knappen nede.
Vælg en kategori.
Vælg et emne på listen Find.
Tryk på MENU, vælg Find nærmest her. Menuen
Find åbnes, ved hver kategori, der indeholder
elementer i nærheden af det valgte element.
5. Vælg et kategoriikon, og tryk på ENTER for at
åbne en Find-liste med emner, der er tæt på det
pågældende emne.
1.
2.
3.
4.
Sådan finder du et emne fra en anden
placering på kortet.
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg et ikon på menuen Find.
3. Tryk på MENU, vælg Skrift reference. Siden kort
vises.
4. Brug VIPPEKNAPPEN til at flytte pilen (markøren)
til den ønskede kortposition. Listen Find viser en
liste af emner i nærheden af den nye kortposition.
Sådan finder du et waypoint
Siden waypoints indeholder en liste over alle gemte
waypoints. Waypoints gemmes i alfanumerisk
rækkefølge og identificeres ved et symbol, som de får
tildelt.
Sådan finder du et waypoint:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg Waypoints, og vælg et waypoint.
Ikonet for
waypoints
Sådan finder du en geocache
Vælg Geo-skattejagt for at se en liste over placeringer
til geo-skattejagt, som du enten selv kan oprette eller
downloade fra din computer. En placering til geoskattejagt er et waypoint med et geo-skattejagt-symbol,
sådan at det kan adskilles fra andre symboler. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger om geo-skattejagt,
kan du besøge http:/my.garmin.com og klikke på “Go
eTrex HC-serien betjeningsvejledning13
Basisbetjening
Geocaching.”
Sådan finder du en geo-skattejagt:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Marker Geo-skattejagt. Du kan se fundne
geocacher eller geocacher, der ikke er blevet
fundet.
3. Brug VIPPEKNAPPEN til at markere en geocache
på listen.
4. Vælg Go To, hvis du ønsker at navigere til
geocachens placering. Når du navigerer til en
geo-skattejagt, skifter siden Kompas til tilstanden
Skattejagts navigation, og alle yderligere
oplysninger om den downloadede skats position
vises i feltet Kommentar
Når en geoskattejagt er blevet fundet, markerer enheden
skatten som fundet, og registrerer en indlæsning i
kalenderen og stiller en funktion til rådighed, der viser
den nærmeste skat.
14
Sådan finder du en by
Vælg Byer fra menuen Find for at finde en by, der er
opført i kortdataene.
Sådan finder du en by:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg Byer. Siden Byer viser en liste over byer i
nærheden af din aktuelle position.
3. Vælg en by fra listen, og tryk på ENTER.
ELLER
Hvis den by, du søger efter, ikke er opført på
listen, skal du trykke på MENU > og vælge en
søgemetode.
Sådan finder du en frakørsel
Brug ikonet Frakørsler i menuen Find til at finde en
frakørsel.
Sådan finder du en frakørsel:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg Frakørsler. Der vises en liste over
frakørsler tæt på din position.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
3. Brug VIPPEKNAPPEN til at vælge en frakørsel,
og tryk på ENTER. Denne side indholder
en beskrivelse af frakørslen, en liste over
tilgængelige tjenester i nærheden af frakørslen og
afstanden og pejlingen fra denne frakørsel til den
markerede tjeneste.
4. Vælg en tjeneste fra listen, og tryk på ENTER.
Sådan finder du en adresse
Hvis du har downloadet detaljerede kortdata, skal du
bruge adresse-ikonet i menuen Find til at finde en
adresse. Når du indtaster et vejnummer, vejnavn og by,
vil søgefunktionen afstemme disse data med adresser i
kortdatabasen.
Sådan finder du en adresse:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg Adresser.
BEMÆRK: Hvis din enhed har en GPSpejling, er feltet <Indsæt område> udfyldt
med dit aktuelle område. Du behøver ikke
at angive en by i feltet <Indsæt by>, fordi
databasen har oplysninger om hele området.
3. Vælg feltet <Indsæt nummer> og indtast
vejnummereret på tastaturet på skærmen.
Vælg OK.
4. Vælg feltet <Indsæt vejnavn>. Listen over
veje åbnes.
5. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste
vejnavnet. Vælg OK. Der vises en liste over
matches.
6. Vælg adressen.
Sådan finder du et vejkryds
Ikonet for
adresse
Siden adresser
Også denne funktion kræver detaljerede kortdata. Du
skal følge de samme grundlæggende trin, som når du
søger efter et vejkryds.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning15
Basisbetjening
Sådan søger du efter et interesse punkt
Hvis du har downloadet detaljerede kortdata fra
MapSource, kan du anvende kategorien Alle interesse
punkter på menuen Find til at finde en restaurant,
overnatningsmulighed, et landmærke, en offentlig
bygning eller til at vælge en kategori.
Sådan finder du et interesse punkt:
1. Tryk på FIND, og hold knappen nede.
2. Vælg Alle interesse punkter for at få vist en
liste over alle punkter i nærheden af din aktuelle
position.
3. Tryk på MENU.
4. Vælg et emne fra listen, og tryk på ENTER.
POI Loader og bruger interesse punkter
Du kan oprette din egen kategori for interessepunkter
ved hjælp af Garmin POI Loader-funktionen for
HCx-enheder. Den kan downloades fra Garmins
websted: www.garmin.com/products/poiloader/. Følg
instruktionerne, hvis du behøver hjælp til at anvende
POI Loader’en.
16
Sådan bruger du Spor
Funktionen Spor opretter et elektronisk spor eller en
“sporlog” på siden Kort efterhånden, som du bevæger
dig. Sporloggen indeholder oplysninger omkring punkter
langs dens forløb.
Sporloggen starter med at registrere, så snart enheden
bestemmer en position. Den procentdel af hukommelsen,
der anvendes af den aktuelle sporlog, vises øverst på
siden Spor.
Anvendt
hukommelse
i procent
Liste over
gemte spor
Siden Spor
Sådan sletter du sporloggen:
1. Tryk på tasten MENU to gange for at åbne
hovedmenuen.
2. Vælg Spor.
3. Vælg tasten Nulstil. Der vises en
bekræftelsesbesked.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Sådan opretter du en sporlog:
1. Tryk på MENU to gange > Spor.
2. Vælg Opsætning.
Funktionen datakort
(kun HCx-enheder
• Forfra når fyldt - sporloggen overskriver de
ældste data med nye data.
• Optage metode - afstandsregistrerer sporpunkter,
efter en specificeret afstand er blevet tilbagelagt.
Tid opretter sporpunkter, efter en specificeret time
er forløbet. Auto (anbefalet) tillader dig at vælge
mellem fem intervaller.
• Interval - registrerer et spor i overensstemmelse
med Optage metode og Interval. Indtast en
specifik afstand, tid eller frekvens.
• Farve - vælg farve til det aktive spor på kortet.
• Sporlog til data kort - (kun HCx-enheder)
registrerer den aktuelle sporlog på microSDkortet, foruden på enhedens interne hukommelse.
Ved at anvende denne funktion kan du registrere
et stort antal sporpunkter (afhængig af kapaciteten
på dit microSD-kort). Spordata på datakortet
er .gpx GPS positionsdatafiler, og de kan ikke
anvendes af din enhed.
Sådan gemmer du hele sporloggen:
1. Tryk på MENU to gange > Spor.
2. Vælg Gem. Der vises en besked med
spørgsmålet, om du ønsker at gemme
hele sporloggen.
3. Vælg Ja for at gemme sporet.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning17
Basisbetjening
Spornavn
Sporafstand
Beregnet
område
Sporfarve
Siden Gemt spor
Sådan gemmer du en del af sporloggen:
Tryk på MENU to gange > Spor.
Vælg Gem.
Vælg Nej for blot at gemme en del af sporloggen.
Brug VIPPEKNAPPEN til at flytte markøren til
det punkt på sporlinjen, som du vil have som
startpunkt, og tryk på ENTER.
5. Gentag handlingen for at vælge et slutpunkt.
Vælg OK.
1.
2.
3.
4.
18
Sådan gemmer du spor på et microSD-kort
på en HCx-enhed:
1. På siden Opsæt spor, skal du vælge Data kort
setup.
2. Marker funktionen Sporlog til data kort, og tryk
derefter på ENTER. En .gpx-fil med den aktuelle
dato vises i listen Data kort spor.
Denne fil er en løbende indsamling af alle
spordata for den viste dato. Så længe denne
funktion er aktiveret, bliver der registreret en ny fil
for hver dag, du bruger enheden. Registreringen
fortsætter, indtil kortet er fuldt.
3. Brug USB-kablet til at forbinde enheden til din
computer, og gå derefter til funktionen USBlagerenhed, der bliver forklaret på side 38.
Brug Garmin MapSource eller et andet .gpx
fil-kompatibelt program til at åbne sporloggen.
4. For at slette disse spor fra SD-kortet, skal du
markere de individuelle spor og trykke på ENTER.
Bemærk: Fjern ikke microSD-kortet fra
enheden, mens du er i gang med at gemme et
spor, da dette kan bevirke, at dataene ødelægges.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Sådan ser du spor på kortet:
På siden Gemt spor, skal du klikke på Kort. Der
vises et kort, der viser hele sporet. Begyndelsesog slutpunkter og waypoints føjes til sporet.
Spor profiler
Der oprettes en sporhøjdeprofil af indlæsninger af
højdepunkter, når du bruger eTrex Summit HC eller
eTrex Vista HCx. Alle enheder viser profiler, hvis du
bruger DEM-kort (Digital Elevation Model). Se Garmins
websted for at få information om disse kort.
Sådan får du vist et spor:
Gemt spor på siden Kort
Sådan beregner du arealet af et spor:
1. På siden Spor log skal du slå funktionen Spor log
til og derefter trykke på MENU.
2. Vælg Areal beregning, og tryk på ENTER.
3. Tryk på Enter for at starte areal beregning.
Efterhånden som du begynder at bevæge sig
og definere arealets grænser, vil der vise sig en
Stop-knap nederst på siden.
4. Når du har defineret arealet, skal du trykke på
ENTER, og derefter skal du vælge Gem.
1. Åbn siden Gemt spor, og tryk på MENU.
2. Vælg Profil. Sporets begyndelsespunkt er
markeret med et flag. Brug VIPPEKNAPPEN til
at rulle gennem sporprofilen. Du kan trykke på
ENTER på et hvilket som helst punkt på profilen
for at få vist den på kortet.
3. Tryk på MENU for at bruge funktionerne Zoom
områder og Skjul symboler.
Højde
Begyndelsespunkt
Afstand fra
begyndelsesog slutpunkter
Slutpunkt
Siden Sporprofil
eTrex HC-serien betjeningsvejledning19
Basisbetjening
Sådan navigerer du langs et gemt spor
Sådan anvender du funktionen TracBack:
1. Du skal åbne siden Gemte spor eller sporloggen
for sporet, og så skal du vælge TracBack for at se
sporet. Vælg punktet til TracBack.
2. Brug VIPPEKNAPPEN til at flytte markøren til
punktet på kortet for at begynde at navigere
TracBack.
3. Vælg Følg vejen (kun HCx-enheder med
detaljerede kort) for at komme tilbage til
punktet ved hjælp af tilgængelige veje,
eller vælg Følg spor for at finde tilbage
til din oprindelige rejserute. Siden Kort giver
anvisninger om det første sving på sporet.
4. Gå i retning af det første sving. Ved det første
sving vises anvisninger om hvert sving.
5. Hvis du vil afslutte, skal du vælge Menu >
Stop navigation.
Sådan opretter du et waypoint på et gemt
spor:
1. Mens du får vist et spor på kortet, skal du bruge
VIPPEKNAPPEN til at flytte markøren til punkt på
sporet, som du vil markere som waypoint.
2. Tryk på ENTER, og hold knappen nede.
20
Sådan opretter du en rute
Rutefunktionen opretter en sekvens af waypoints, som
fører dig til din endelige destination. Din eTrex gemmer
50 ruter med op til 250 punkter hver. Opret, tilpas en
rute eller tilføj waypoints ved at anvende siden Ruter.
Opret komplekse ruter ved hjælp af MapSource-kort.
Siden Rute
Rute på siden Kort
Sådan opretter du en rute:
1. Tryk på MENU to gange > Ruter.
2. Vælg Ny > <Vælg næste punkt>.
3. Brug menuen Find for at vælge et rutewaypoint fra
en af grupperne Find.
4. Vælg Brug til at føje det til ruten.
5. Vælg Navigér.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Basisbetjening
Metoder til at komme til en destination
• Hvis du vælger Go To på siden Waypoint eller
andre elementer under Find, bliver der oprettet en
lige sti.
• Hvis du vælger Navigér, når du befinder dig på
en Rute-side, bruger din eTrex en rute, der består
af waypoints eller af elementer fra menuen Find.
Den navigerer direkte fra punkt til punkt.
• Når du anvender en eTrex HCx-enhed, vil
begge navigationsmetoder skifte, når du vælger
funktionen Følg vejen på siden Opsæt ruter. Både
Go To-navigation og punkt-til-punkt-navigation
giver dig mulighed for at oprette en auto-rute ved
hjælp af veje. Auto-planlægning af rute anvender
vej i kortdatabaser til automatisk at beregne en
rute til din destination. Sving på vejene varsles af
en vejledningsbesked med en grafik af svinget.
Sådan bruger du auto-planlægning af
rute
(Funktionen auto-planlægning af rute er kun tilgængelig
på eTrex Vista HCx og Legend HCx.) Denne funktion er
aktiveret, når City Navigator®-kortdata anvendes.
Når du vælger en destination og vælger Go To, får du
spørgsmålet “Følg vejen” eller “Direkte linie”.
At anvende Følg vejen forhøjer antallet af sving og viser
en side med Aktiv rute.
Vælg Direkte linie, hvis du kun vil se en liste over
rutepunkter.
Der vises en besked med ordlyden “Beregner rute”,
indtil beregningen er fuldført. Din rute vises som den
magentafarvede linje på kortet.
Sådan navigerer du en rute
Sådan navigerer du en gemt rute:
1. Tryk på MENU to gange > Ruter.
2. Hvis du vil vælge en gemt rute, skal du trykke på
> Navigér.
3. Hvis du vil afbryde navigationen, skal du trykke på
MENU > Stop navigation.
Rute på siden Kort
eTrex HC-serien betjeningsvejledning21
Basisbetjening
Sådan får du vist svingene i en aktiv rute:
1. På siden Ruter skal du vælge en gemt rute.
2. Vælg Navigér for at begynde navigationen.
3. Tryk på AFSLUT for at se listen over sving på
ruten. Hvis du vil se et enkelt sving på ruten, skal
du klikke på det.
4. Brug VIPPEKNAPPEN til at rulle gennem alle
sving.
2. Vælg en gemt rute > vælg feltet med rutens navn
øverst på siden Ruter.
Sådan gennemser du enkelte rutepunkter:
1. Tryk på MENU to gange > Ruter.
2. Vælg en gemt rute > vælg et punkt på siden
Ruter> ENTER > Gennemse.
3. Vælg Gem, Kort, eller Go To.
Sådan sletter du en rute:
På den pågældende rutes side skal du trykke på
MENU > Slet rute.
Sådan vælger duWaypoint skift (direkte)
for en rute:
1. Tryk på MENU to gange > Ruter > Menu.
Siden Aktiv rute,
mens du følger veje
Vend siden
Gennemse
Redigere en rute
På siden Rute kan du redigere, ændre rutens navn og
gennemse rutepunkterne.
Sådan ændrer du navnet på en rute:
1. Tryk på MENU to gange > Ruter.
22
2. Vælg Waypoint skift (direkte) >Start næste
ruteben.
3. Vælg (Manual eller Distance), når du nærmer dig
det næste punkt.
Vælg Distance for at indtaste en radius, så du ledes til
det næste punkt, hvis du er inden for den indtastede
distance.
Vælg Manual for at blive ført videre til næste punkt
på et hvilket som helst tidspunkt, mens du navigerer en
rute.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Hovedsider
eTrex Vista HCx og Summit HC-enhederne har fire hovedsider: siden Kort, siden Kompas, siden Højdemåler og
hovedmenuen. eTrex Legend HCx og Venture HC-enhederne har ikke siden Højdemåler. Naviger gennem disse sider
ved at trykke på AFSLUT. Du kan tilføje yderligere sider ved at anvende denne sidesekvensfunktion i hovedmenuen.
Siden Aktiv rute vises i sekvensen, når du aktivt navigerer langs en rute. Siden Satellit vises kun ved opstarten.
Hver side har en menu med funktioner. Hvis du vil se menuen med funktioner, skal du trykke på MENU.
Siden Kort
Siden Kompas
Siden Højdemåler
Hovedmenu
Ingen valg
Menuen
Indstillinger for
siden Kort
Menuen
Indstillinger for
siden Kompas
Menuen
Indstillinger
for siden
Højdemåler
eTrex HC-serien betjeningsvejledning23
Hovedsider
Siden Satellit
Denne side vises, når du tænder for enheden og du kan
derefter komme til den via hovedmeneuen.
Funktioner på siden Satellit
• Brug med GPS/Brug uden GPS - her kan du
tænde og slukke for din GPS-modtager.
• Spor op/Nord op - angiver, om satellitter skal
vises med ringene orienteret med nord mod
toppen af displayet, eller om dit aktuelle spor skal
være orienteret mod toppen af skærmen.
• Multi farvet/Enkel farve - angiver om hver
enkelt satellit vises med en forskellig farve.
• Ny position - brug denne funktion, hvis du har
flyttet enheden mere end 600 mil.
• GPS højde - viser den aktuelle højde.
Siden Kort
Et indbygget konturkort, der omfatter store byer,
hovedveje og motorveje, oplysninger om frakørsler
samt omrids af søer og floder vises på denne side. Der
tilføjes forbedrede oplysninger om veje, interessepunkter
og kortdata, hvis der anvendes detaljerede MapSourcekortdata.
Datafelter
Vis menu
Siden Kort med
datafelter
To funktionstilstande, positionstilstand og
panoreringstilstand afgør, hvad der vises på
kortvisningen.
24
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Positionstilstand panorerer kortet til at beholde den
aktuelle placering i visningsområdet. Positionsmarkøren
viser din tilbagelagte strækning på siden Kort.
Når du trykker på VIPPEKNAPPEN, skifter din
eTrex til panoreringstilstand, hvilket flytter kortet,
sådan at den hvide pil (kortpilen) holdes inden for
visningsområdet. Tilføj og konfigurér op til fire valgfrie
datafelter øverst på siden, sådan at du kan få en vifte af
rejse- og navigationsoplysninger.
Sådan får du vist datafelter på siden Kort:
1. Tryk på MENU > Data felter. Siden Vis
undermenu vises.
2. Vælg det antal datafelter, som du ønsker at vise
på siden Kort, og tryk på ENTER.
Sådan ændrer du en visning af datafelter
1. Tryk på MENU > Skift data felter. Det første
datafelt er markeret.
2. Tryk på ENTER.
3. Vælg en funktion.
4. Flyt til det næste felt, og gentag.
Sådan anvendes yderligere kortdata
Du kan se oversigter over restauranter, overnatningsmuligheder, indkøbscentre, forlystelser, underholdning,
adresser og telefonnumre i nærheden, når du anvender
MapSource-kortdata og forprogrammerede microSDkort (ekstraudstyr).
Sådan gennemser du kortinformation
1. På siden Kort skal du trykke på MENU >
Opsæt kort.
2. Vælg siden Opsæt kort-Information. Der vises
en liste over gemte kort. En afkrydsningsmærke
betyder, at kortet vises på siden Kort.
Sådan ændrer du zoomområdet
Tryk på tasten In for at formindske zoomområdet og få
vist et området med flere detaljer; tryk på tasten Out for
at forstørre området, så du kan se et større område med
færre detaljer.
Det aktuelle zoomområde vises i det nederste venstre
hjørne af siden Kort. Hvis der ikke er yderligere
kortinformation til rådighed, vises beskeden
“overzoom”. Når du anvende MapSource-kort,
vises beskeden “mapsource” under skalaen.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning25
Hovedsider
Kort-orientering
Der er to former for kortorientering i funktionen Opsæt
Kort. Nord op orienterer kortet som et papirkort. Spor op
orienterer kort i rejsens retning.
Funktioner på Siden Kort
• Stop (Genoptag) navigation - stopper/
genoptager navigationen.
• Beregner - beregner en rute.
• Data felter - åbner menuen Vis undermenu, så
du kan vælge antallet af datafelter, der skal vises:
Kun kort, 1 bredt, 2, 2 brede, 3 eller 4 felter.
• Skift data felter - giver dig mulighed for at
vælge typen af data i datafelterne. Denne funktion
er tilgængelig, hvis du har valgt datafelter.
• Vejledende tekst - viser beskeder på skærmen,
der fortæller dig om det næste trin i navigationen.
• Opsæt kort - giver adgang til seks siders
skærmfunktioner.
• Mål distance (Stop måling) - måler afstanden fra
din aktuelle position til kortpilen.
• Slå declutter til (fra) - fjerner elementer på
skærmen, der kan blokere for vejdetaljer.
• Tilbage til fabriksindst. - vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
Vejledningstekst
Når du navigerer, vises der vejledningstekst øverst på
kortet. Vejledningstekst viser information, der er nyttig
for dig, mens du navigerer til en destination.
Vejledningstekst
Sådan får du vist vejledningstekst:
1. Tryk på MENU > Vejledende tekst.
2. Vælg Vis altid, Vis aldrig, eller Vis ved
navigation.
Hvis du vælger Vis altid, vil der altid vises en
vejledningsbesked.
Hvis du vælger Vis ved navigation, vises en
vejledningsbesked, indtil du vælger Stop navigation.
Opsæt kort
Se side 39 for at få detaljerede instruktioner.
26
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Sådan måler du en afstand
Sådan opmåler du afstanden mellem to
punkter:
1. Tryk på Menu > Mål distance. Der vises en pil
på skærmen på din position, under hvilken der
står “REF”.
2. Flyt pilen til referencepunktet (det
begyndelsessted, som du vil måle fra),
og tryk på ENTER. Et knappenålsikon
markerer begyndelsespunktet.
3. Flyt pilen til det punkt, som du ønsker at måle.
Afstanden mellem de to punkter vises i det
øverste højre hjørne.
Siden Kompas
Siden Kompas fører dig til din destination med en
grafisk kompasvisning og pejlings- eller kursmarkør.
Pejlings pil
Kompasringen
bevæger sig
for at angive
nordlig retning
Siden Kompas
Den roterende kompasring angiver den retning, som du
bevæger dig i. Pejlings- eller kursmarkør viser rejsens
pejling (eller kurs) til din destination, relativt til din
retning, som du aktuelt bevæger dig i. Vælg en pejlingseller kursmarkør for at få hjælp.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning27
Hovedsider
Sådan bruger du et elektronisk kompas
(Alle eTrex HC-serier anvender et kompas, der forsynes
med GPS-data, men kun Vista HCx og Summit HC er
udstyret med et ekstra elektronisk kompas.)
Når du trykker og holder AFSLUT nede på disse
enheder, slukkes det elektroniske kompas og forbliver
slukket, indtil du trykker på AFSLUT igen og holder
den nede.
Det elektroniske kompas fungerer som et magnetisk
kompas, når du ikke bevæger dig. Når du bevæger dig
og når en forudindstillet hastighed, anvender det data
fra GPS-modtageren til at opretholde din kurs. Når du
stopper igen (efter en forudindstillet periode), fungerer
det igen som et magnetisk kompas.
Sådan tænder eller slukker du for det
elektroniske kompas:
1. Tryk på Afslut og hold den nede for at
tænde eller slukke for det elektroniske kompas.
Ikonet Kompas
vises i statuslinjen, når det
elektroniske kompas er tændt. Hvis du ikke bruger
det elektroniske kompas, skal du slukke for det
elektroniske kompas for at spare på batteriet. Når
kompasset er slukket, bruger enheden GPSmodtageren til navigation.
28
2. Hold din Vista HCx vandret, så du kan opnå en
præcis læsning af det elektroniske kompas.
Sådan indstiller du hastighed og tid for
funktionerne Compass Auto On og Off:
Tryk på MENU to gange > Opsætning.
Vælg Kurs.
Vælg Skift til kompasretning når under....
Brug det numeriske tastatur til at indtaste en
hastighed.
5. Vælg i mere end...fra listen over tidsfunktioner
for at indstille tidsforsinkelsen.
1.
2.
3.
4.
Sådan kalibrerer du det elektroniske
kompas
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs, første
gang du bruger Vista HCx eller Summit HC. Du sikrer
fortsat nøjagtighed ved at kalibrere, når du har indsat
nye batterier, når du har kørt mere end 160 km, eller
hvis temperaturen er ændret med mere end 20º C fra
den sidste kalibrering. Nøjagtigheden i det elektroniske
kompas påvirkes også negativt, hvis enheden ikke
holdes vandret, eller hvis du befinder dig i nærheden
af objekter, der genererer magnetfelter, såsom biler og
bygninger.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Sådan kalibrerer du det elektroniske
kompas:
1. Tryk på Menu > Kalibrering.
2. Efter du har valgt Start, skal du trykke på ENTER
og følge de instruktioner om, hvordan enheden
skal holdes og vendes, der vises på skærmen.
Hold enheden
vandret og drej
den langsomt.
• Beskederne OK, For hurtigt eller For langsomt
viser sig og informerer dig om, hvordan du skal
justere den hastighed, hvormed du vender.
Hold enheden vandret, mens du vender den.
• Når kalibreringen er gennemført, vises
beskeden om, at kalibrering blev gennemført.
• Hvis der vises en besked om, at kalibrering
mislykkedes, gentages processen.
3. Tryk på ENTER for at vende tilbage til siden
Kompas.
Funktioner på siden Kompas
• Sigt og gå - naviger til et objekt inden for din
synsvidde. (Kun Vista HCx og Summit HC).
• Stop/Genoptag navigation - slår den aktive
navigation for en rute eller et Go To-punkt til
eller fra.
• Beregner - genberegner stien til en destination.
• Kurs eller Pejlings pil - skifter mellem kurs- og
pejlingspilen.
• Data felter - vælger det antal af datafelter, der
vises på siden Kompas.
• Skift Data felter - vælg det antal datafelter, som
du ønsker at vise i datafelterne.
• Kalibrer kompas - åbner siden Kalibrer kompas.
(Kun Vista HCx og Summit HC).
• Tilbage til fabriksindst. - vender tilbage til
fabriksindstillingerne.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning29
Hovedsider
Sigt og gå-navigation
Sigt og gå-navigation er kun tilgængelig på Summit HC
og Vista HCx med elektronisk kompas.
Sådan bruger du Sigt og gå-navigation:
1. Tryk på MENU > Sigt og gå for at starte denne
funktion. Kompasringen med markøren er på
linje med de to hvide sigtemærker, et i bunden
af skærmen og et i toppen af skærmen.
4. Start med at bevæge dig mod din destination på
den kurslinje, hvor du bruger kursmarkører som
guide.
ELLER
Vælg Projicér waypoint.
Siden Projicér Waypoint
Siden Sigt:
2. Hold enheden i øjenhøjde og få de to sigtemærker
og det fjerne objekt til at ligge på linje med
hinanden. Tryk på ENTER for at låse retningen.
3. Vælg Sæt kurs.
30
5. Indtast en estimeret afstand fra din aktuelle
position for at bestemme et projiceret waypoints
position.
6. Vælg Go To på en åben kort-side og start
navigationen til det projicerede waypoint.
Siden Kompas viser en pejlingspil som hjælp.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Sådan bruger du kurs- eller pejlingsmarkøren
Pejlings- og kursmarkøren er uafhængige af hinanden.
Pejlingsmarkøren angiver retningen til din destination,
og kursmarkører angiver din placering i forhold til en
kurslinje, der fører til destinationen.
Hvis pejlingsmarkørpilen peger lige opad, går du
direkte mod din destination. Hvis den peger i alle
andre retninger end op, skal du dreje i den retning,
indtil piler peger opad, og derefter skal du fortsætte
i den retning. Pejlingsmarkører peger mod destinationen.
Hvis du anvender funktionen kursmarkør, og du afviger
fra ruten fra din oprindelige placering til din destination,
viser indikatoren for afvigelse fra kursen (en pil med en
vandret stiplet linje) en grafisk fremstilling af afvigelsen
(til højre eller venstre) i henhold til skalaen, som vises
på kompasringen. Gå til højre eller venstre for at komme
tilbage på ret kurs.
0,25 km
Skala
Kursmarkøren angiver rejseretningen fra din oprindelige
position og afstanden væk fra kursen.
Pejlingspilen angiver altid retningen til din
destination fra din aktuelle position.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning31
Hovedsider
Siden Højdemåler
Funktioner på siden Højdemåler
(Kun for Vista HCx og Summit HC)
Siden Højdemåler viser dig en profil af
højdeændringerne over en distance eller
over en periode eller en profil af trykændringer
over tid.
Valgbare
datafelter
Måleskala for
områdegitter
Højdeprofil
Aktuel højde
Hastighed for
stigning og fald
Siden Højdemåler
Konfigurer profilfeltet midt på siden for at vise plottene
for enten højden eller det omgivende tryk.
Data felter øverst på siden kan vælges af brugeren.
32
• Se højde plot - over tid og over distance - se over
en indstillet tidsperiode eller over en indstillet
distance.
• Se tryk plot - barometer eller omgivende tryk
- se et plot over højdeændringer, som finder sted
over en indstillet distance eller se ændringer i
barometertryk over en indstillet tidsperiode.
• Zoom områder - indstil funktionen Zoom
områder for højde, distance eller tid, når du får
vist Se tryk plot. Funktionen til tilpasning af
visning vha. funktionen Zoom områder.
• Skift Data felter - vælg den type datafelter,
som du ønsker at vise i datafelterne.
• Nulstil - nulstiller højdedata og data for
maksimumhøjde.
• Kalibrer højdemåler - hvis du kender den
eksakte højde for den position, som du befinder
dig i, kan du forhøje nøjagtigheden ved at
anvende funktionen Kalibrer højdemåler.
• Tilbage til fabriksindst. - sletter gemte data
fra siden og begynder at gemme nye data.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Plot over Tid eller Distance
Disse to målingsmuligheder (skifter over en indstilllet
tidsperiode eller en indstillet distance) relaterer
udelukkende til funktionen Se højde plot. Se tryk
plot er målt over tid
Højde over
afstand plot
2. Juster tids- og afstandsmålingen ved hjælp af
Højde plot Zoom områder.
3. Slet sporloggen for at rydde plottet.
Sådan justerer du Zoom områder
Indstil zoomområderne for højde, distance eller tid, når
du anvender Se højde plot.
Tryk over tid
plot
Se Tryk eller Højde plot
Vælg Se højde plot for at plotte højden. Vælg Se tryk
plot for at plotte trykket.
Sådan ser du højde- eller trykplot:
1. Vælg den funktion, du ønsker fra menuen
Højdemåler-funktioner for at visse plottet.
Valg af zoomområde
Sådan justerer du zoomområder:
1. Vælg den type plot, som du vil have vist og brug
Vippeknappen til at vælge Zoom områder.
2. Bevæg Vippeknappen op eller ned for at
justere den lodrette distance, og til venstre eller
højre for at justere tid eller distance. Vælg ENTER
for at komme tilbage.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning33
Hovedsider
Se punkter
Rul gennem en gemt højde- eller trykprofil for at se
højden eller trykket, tidspunktet og datoen, hvor punktet
blev opretttet.
Sådan får du vist punkter på kortet
Se placeringen af punkter på siden Kort.
Sådan får du vist højdepunkter på siden
Kort:
1. På siden Højdemåler, skal du bruge
VIPPEKNAPPEN til at flytte trådkorsene til
punktet.
2. Tryk på ENTER for at se punktet på kortet.
Røde trådkors
Sådan nulstiller du data
Sådan nulstiller du højdedata og felter for
maximum højde:
Vis punkt for et
højdeplot
Vis punkt for et
trykplot
1. Tryk på MENU > Nulstil.
2. Vælg funktionen Nulstil, og tryk på ENTER for at
sætte kryds ved en funktion.
Sådan bruger du funktionen Se punkter:
1. Tryk på Menu >Se tryk plot eller Se højde plot
for at åbne siden Plot.
2. Brug VIPPEKNAPPEN for at rulle trådkorsene
over profilen. Når trådkorsene flyttes over profilen,
ændres statusvinduet nederst på siden for at vise
dato, klokkeslæt og højde eller tryk for punktet.
Siden Nulstil
34
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
3. Marker Udfør, og tryk på ENTER for at nulstille
datafelterne. Der vises en bekræftelsesbesked.
Sådan kalibrerer du højdemåleren
Fordi højdemåleren bruger det barometriske tryk til at
bestemme højden, og fordi trykket ved en given højde
kan fluktuere, skal du kalibrere højdemåleren for at
forhøje dens nøjagtighed.
Siden Trip computer
Siden Trip computer viser otte typer navigationsdata.
Når du vælger Store tal, arrangeres siden i tre store
datafelter.
Sådan kalibrerer du højdemåleren manuelt:
1. Tryk på Menu > Kalibrer højdemåler.
2. Når du ser beskeden “Kender du den korrekte
højde!”, skal du vælge Ja. Hvis du ikke kender
højden, skal du vælge Nej for at anvende
funktionen Tryk. Hvis du ikke kender trykket,
skal du vælge Nej for at anvende GPS-højde.
3. Brug VIPPEKNAPPEN til at indtaste ny højde
eller tryk, og vælg OK.
Siden Trip computer
Hvert datafelt kan vælges af brugeren og kan indeholde
en ud af mange indstillinger for data. Når datafeltet er
valgt, skal du trykke på ENTER for at foretage et nyt
valg.
Indstillinger for siden Trip computer
Med indstillingsmenuen kan du nulstille data for Trip
computeren, når du er klar til at starte en ny rejse. Du
kan vælge mellem store eller små tal og Tilbage til
fabriksindst.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning35
Hovedsider
Hovedmenu
Hovedmenuen indeholder indstillinger og funktioner,
der ikke findes på hovedsiderne og i undermenuerne.
Klokkeslæt og dato vises på bunden af denne side. Man
kan komme til hovedmenuen fra alle sider ved at trykke
to gange på MENU. Hvis du vil vælge et element fra
hovedmenuen, skal du markere elementet og trykke på
ENTER.
Spor
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se på
side 16.
Siden Ruter
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se på
side 20.
Siden Hovedvej
Hovedmenu
BEMÆRK: Hvis en side tilføjes til
hovedsideopsætningen, vises ikonet
for siden ikke på hovedmenuen.
36
Siden Hovedvej
Siden Hovedvej fører dig punkt for punkt til din endelige
destination.
Sådan navigerer du ved hjælp af siden
Hovedvej:
Mens du navigerer, skal du vælge Hovedvej fra
hovedmenuen og se på din rejserute, der vises på
hovedvejsgrafikken.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Menuen Opsætning
Sådan kommer du til menuen Opsætning
På siden Hovedmenu, skal du vælge Opsætning.
Siden Systemopsætning
Sådan får du adgang siden
Systemopsætning:
Fra menuen Opsætning skal du vælge System.
• GPS - vælg en anden indstilling end Normal for
at spare på batteriet.
• WAAS/EGNOS - angiv Tilkoble eller deaktiver
WAAS/EGNOS.
• Batteri type - indstil batteritypen, hvis du ønsker
mere præcis angivelse af kapacitetsstatus, når du
anvender batteripakken for alkaline-, eller NiMHAA-batterier (ekstraudstyr).
• Ekstern strøm afbrudt - indstil enheden til at
slukke, hvis den eksterne strøm bliver afbrudt.
• Alarmpunkts alarm — slå alarmpunktslarmer til
eller fra (kun eTrex HCX-enheder)..
Brug funktionsmenuen til at gendanne standarder eller
til at få vist enhedens softwareversion og enhedens IDnummer.
Opsætningssiden for Display
Du kan vælge en visningstilstand, et farveskema
til dag- og natvisning, justere det tidsrum, hvor
baggrundsbelysningen forbliver tændt og indstille
lysstyrken.
Sådan får du adgang til opsætningssiden
for Display:
På menuen Opsætning skal du vælge Display.
• Display valg - indstil til Auto (skifter fra dag- til
nattilstand og tilbage igen morgen og aften),
Dagtimer eller Nattetid.
• Dagtime/Nattetid - Valg af farveskema - indstil
i dag- og nattilstand til et af de10 farveskemaer.
• Lys tid - vælg mellem Forbliv tændt eller
forsinkelser på 15 sekunder, 30 sekunder,
et minut eller to minutter.
• Niveau for baggrundslys - brug skydeknappen
til at justere lysstyrken.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning37
Hovedsider
Opsætningssiden for Interface
Bruges ved tilslutning til en computer.
Sådan får du adgang til opsætningssiden
for Interface:
Fra menuen Opsætning skal du vælge Interface.
Det tilgængelige interfaceformat er Garmin - det
navnebeskyttede format, der bruges til at udveksle
data for waypoints, spor og kort med en computer.
Sådan aktiverer du USB-lagerenhed for
HCx-enheder:
1. Slut enheden til en computer.
2. Vælg USB-lagerenhed, og tryk på Enter.
3. Dobbeltklik på Denne computer for at få vist en en
ny liste over Flytbart drev.
Sådan ser du oplysninger om microSDkortet:
Tryk på Menu, før du åbner siden USBlagerenhed, og vælg Kort info.
Sådan overfører du filer til microSD-kortet:
1. Dobbeltklik på ikonet Denne computer.
2. Gennemse computeren efter filen.
3. Til en computer vælges filen Rediger > Kopier.
38
Bemærk: Hvis du har flere netværksdrev
mappet til din computer, skal du logge på
uden at oprette forbindelse til netværket eller
klikke på Start > Indstillinger > Kontrolpanel
> Administration > Computeradministration
> Lagring > Diskhåndtering og remappe et
drevbogstav til lagringsenheden.
4. Afbryd USB-kabelforbindelsen efter overførslen.
Siden Opsæt toner
Denne opsætningsside giver dig mulighed for at
vælge en unik tone for hver af toneprogrammerne.
(Oplysninger om nærhedsadvarsel kan ses på side 10.)
Opsæt sideopsætning
Tilføj, fjern eller omarranger en af hovedsiderne.
Sådan flytter eller omarrangerer du en
hovedside:
1. På menuen Opsætning, skal du vælge Side
opsæt.
2. Hvis du vil omarrangere en side i sidesekvensen,
skal du vælge siden og trykke på den. Vælg Flyt.
3. Hvis du vil indsætte en ny side, skal du vælge den
side, som den skal stå foran, trykke på ENTER >
Indsæt.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Siden Opsæt kort
Brug siden Opsæt kort til at justere, hvordan
elementerne vises på siden Kort.
Sådan tilpasser du skærmen for siden
Kort:
1. Tryk på MENU > Opsæt kort. Øverst på siden
er der ikoner for hver opsætningsside.
2. Brug VIPPEKNAPPEN til at vælge en side og
flytte den op og ned af detaljefelterne på hver
side.
Generel
Spor
Punkter
Tekst
Information
Marine
3. Mens du har en kortopsætningsdetalje markeret,
skal du trykke på ENTER for at se listen af
funktioner for denne detalje. Hver side har en
undermenu med generelle funktioner. For at
komme til denne menu skal du trykke på MENU,
mens den ønskede opsætningsside vises.
Opsæt kort – generelt
Siden Opsæt kort - generelt indeholder indstillingerne
for Orientering, Under, Auto zoom, Detaljer og Lås på
vej.
Opsæt kort – generelt
• Orientering - her vælges, hvordan kortet skal
vises. Nord op viser altid nord øverst på siden.
Spor op viser dit aktuelle spor øverst på siden.
• Under - indstiller kortskalaen, som funktionen
Spor op skal vises i. Alle skalaer herover går
tilbage til Nord op-kortorienteringen.
• Auto zoom - zoomer kortskalaen, så en rutes
begyndelses- og slutpunkter kan inkluderes.
• Detaljer - vælger graden af kortdetaljer, der vises.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning39
Hovedsider
• Lås på vej - låser kortmarkøren til at blive vist
på den nærmeste vej. Derved kompenseres for
afvigelser i kortpositionsnøjagtigheden.
Opsæt kort – Spor
Brug indstillingerne på siden Opsæt kort - Spor til
Gemte spor, Sporlog, Sporpunkter og linjen Go To.
Opsæt kort – Punkter
Brug indstillingerne Opsæt kort - Punkter til at indstille
kortskalaen, som Kort punkter, Waypoints, Gade
betegnels og Land dækning skal vises ved på siden
Kort. Vælg Auto, Fra eller fra 50 m til 800 km.
Opsæt kort – Punkter
Opsæt kort – Spor
• Gemte spor - indstiller det maksimale
zoomområde, som de gemte spor vises
ved på kortet.
• Spor log - indstiller det maksimale zoomområde,
som aktive sporlogger vises ved.
• Spor punkter - indstiller det maksimale antal af
sporpunkter, der kan anvendes til at registrere et
spor.
• Linjen Go To - vælger enten en retning eller
kurslinje til navigerng af et spor.
40
Opsæt kort – Tekst
Brug siden Opsæt kort - Tekst til at vælge tekststørrelsen
for beskrivelser af kortelementer på siden Kort. Du kan
vælge mellem lille, medium eller stor.
Opsæt kort – Tekst
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
Opsæt kort – ������������
Information
Brug Kortopsætnings-informationssiden for at se en liste
af downloadede detaljerede kort, såsom topografiske
kort, søkort og kort med mulighed for auto-planlægning.
Marker et kort for at vise det på kortet eller slå det fra.
• Marine farver - slår farver til eller fra.
• Spot dybder - slår funktionen spot dybder
til eller fra.
• Fyr sektor - vælg mellem til, fra eller auto.
• Symbol sæt - vælg symbolsættet, der
skal anvendes (Auto, GARMIN, NOAA,
International).
Opsætning af ruter
Kortopsætning –
Informationsside
Tryk på MENU for at få vist indstillinger for
kortvisning.
Opsæt kort – Marine
Brug siden Opsæt kort - Marine til at tilpasse
indstillinger for marine farver, spot dybder,
fyr sektor og symbol sæt.
Opsæt kort – Marine
Vælg indstillinger for vejledning og følgende veje
(kun Vista HCx og Legend HCx).
Sådan opsætter du ruter:
I menuen Opsætning skal du vælge Ruter.
Opsætning af Geo-skattejagt
Se på Garmins websted, hvis du ønsker oplysninger om
placeringer af geocache: http:/my.garmin.com, klik på
Go Geocaching.
Sådan konfigurer du funktionen
Geo-skattejagt
1. Gå til menuen Opsætning, og vælg
Geo-skattejagt.
2. Vælg symbolfelterne, hvis du vil tildele andre
symboler.
3. Vælg Ja eller Nej til en kalenderindlæsning,
når geocachen er blevet fundet.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning41
Hovedsider
Opsætning af marinealarmer
Sådan får du adgang til siden Opsæt
marine:
I menuen Opsætning skal du vælge Marine.
• Anker alarm - indstiller en alarm til at lyde,
når du overskrider en specificeret driveafstand.
• Kurs alarm - indstiller en alarm til at lyde,
når du afviger fra kursen.
Opsæt tid
Sådan får du adgang til siden Opsæt tid:
I menuen Opsætning skal du vælge Tid.
• Tid format - vælg mellem 12-timers eller
24-timers tidsformat.
• Tids zone - angives til en af de otte amerikanske
tidszoner eller 24 internationale tidszoner.
• Sommertid - Til, Fra eller Auto.
Opsæt enhed
Sådan får du adgang til siden Opsæt
enhed:
I menuen Opsætning skal du vælge Enheder.
• Kort Datum - indstiller beskrivelsen for den
geografiske placering, kort og navigation og er
ikke et faktisk kort i enheden.
• Distance/Fart - indstiller måleenheden til at vise
din fart og distance.
• Højde (Vert. fart) - indstiller måleenheden
(fod (ft/min), meter (m/min) eller meter (m/sec).
• Dybde - vælger måeenhed (fod, favne eller
meter).
• Tryk - indstiller måleenheden (tommer, millibar
eller hektopascal) for visning af tryk.
Siden Opsæt retning
Du kan vælge typen retning.
Sådan får du adgang til siden Opsæt
retning:
I menuen Opsætning skal du vælge Retning.
• Display - vælg mellem Verdens hjørner, Grader
eller Mils.
• Nord reference - vælg mellem Sand, Magnetisk,
Gradnet eller Bruger.
• Positions format - indstiller koordinatsystemet,
som en position vises i.
42
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hovedsider
De to følgende funktioner relaterer kun til Vista HCx og
Summit HC-enhederne:
• Skift til kompasretning når under - indtast den
valgte hastighed, hvormed enheden skal skifte fra
at bruge GPS til at bruge det elektroniske kompas.
• I mere end… - indtast en tidsbegrænsning, før
der skal skiftes til kompasset.
Opsætningssiden Kalibrering
Kun for Vista HCx og Summit HC. Se på side 28 og
side 35.
Opsætning af højdemåler
Sådan konfigurerer du en højdemåler:
1. I menuen Opsætning skal du vælge Højdemåler.
2. Vælg feltet Auto justering for at vælge til eller fra.
Når den er slået til, korrigeres højden af GPS’en.
3. Vælg feltet Barometer funktion for at specificere
“Variabel højde”(bruges, når du bevæger dig) eller
“Fast højde” (bruges, når du ikke bevæger dig).
Opsætning af velkomstside
Indtast en besked, når du slukker for enheden.
Sådan opsætter du velkomstsiden:
1. I menuen Opsætning skal du vælge Velkomst
besked.
2. Brug tastaturet på skærmen for at indtaste din
besked i feltet Velkomst besked.
Opsætning af Jumpmaster
Jumpmaster er designet til erfarne faldskærmsudspringere, og funktionen findes kun på eTrex Vista
HCx og Summit HC-enhederne. Besøg Garmins
websted, hvis du ønsker detaljerede oplysninger om
denne funktion. Gå enten til siden Vista HCx eller til
siden Summit HC, og vælg Manuals.
Alarmpunkter
Brug siden Alarmpunkter til at definere et alarmområde
rundt om et waypoint. Se side 9.
Kalender
Sådan får du adgang til kalenderen:
På siden Hovedmenu skal du vælge Kalender.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning43
Hovedsider
Regnemaskine
Sådan får du adgang til regnemaskinen:
På siden Hovedmenu skal du vælge
Regnemaskine.
Stopur
Sådan får du adgang til stopuret:
På siden Hovedmenu skal du vælge Stopur.
Sol og måne
Sådan får du adgang til siden Sol og måne:
På siden Hovedmenu skal du vælge Sol og måne
for at se Solopgang/Solnedgang og Måne faser.
44
Jagt & fisk
Sådan får du vist jagt- og fiskeprognoserne
for en specificeret dato og et specificeret
sted:
1. På hovedmenuen skal du vælge Jagt & fisk for at
få vist prognoser for en anden dag. Vælg Dato for
at åbne tastaturet på skærmen.
2. Hvis du vil se prognoser for en position, skal du
vælge feltet Position.
Menuen Spil
Sådan åbner du menuen Spil:
På siden Hovedmenu skal du vælge Spil.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Appendiks
Appendiks
Kompas:
(Kun Vista HCx/Summit HC) Nøjagtighed; +/- 5
grader, opløsning; 1 grad, kalibreres af bruger
Specifikationer
Højdemåler: (Kun Vista HCx/Summit HC ) Nøjagtighed;
+/- 10 fod, opløsning; 1 fod, kalibreres af bruger
størrelse: 4,2" H x 2,2" B x 1,2" D
Strøm
Fysisk
Strømkilde:
Display: 1,3" B x 1,7" H, 256-farve, høj opløsning,
transflektiv TFT(176 x 220 pixel), baggrundsbelyst.
To 1,5-volt AA-batterier, 12 V DC- adapter
kabel eller PC/USB-adapter
Batterilevetid:
Kabinet: Robust, fuldstændig tæt og vandtæt
IEC-529, IPX7
Op til 25 timer HCx-enhder
Op til 14 timer HC-enheder
Præcision
Vægt:
159 g med isatte batterier.
Temperatur: -15 til 70° C (5 til 158°F)*
*
Temperaturklassificeringen for eTrex kan overskride brugsområdet for
visse batterier. Visse batterier kan gå i stykker ved høje temperaturer.
Ydeevne
Modtager: WAAS/EGNOS-aktiveret
Indfangningstider: (cirka)
Lynstart- 3 sekunder
Varm start- 33 sekunder
Kold start- 39 sekunder
Opdateringshastighed: 1/sek, vedvarende
Antenne: indbygget
GPS:
<10 meter (33 fod) 95% typisk*
*
Underlagt nedsættelse af nøjagtighed til 100m 2DRMS iht. “U.S. DoD
imposed Selective Availability (SA) Program” ved aktivering.
DGPS:
*
3 meter (10 fod) 95% typisk*
WAAS-nøjagtighed (Wide Area Augmentation System) i Nordamerika.
Hastighed:
0,1 meter/sek i stationær tilstand
Grænseflader:
Garmin Proprietary (USB)
Datalagringstid: Ubegrænset; der kræves ingen batterier til
hukommelsen
Lagring af kort: HCx-enheder - afhænger af den
formatterede kapacitet på microSD-kortet.
HC-enheder - 24 mB
eTrex HC-serien betjeningsvejledning45
Appendiks
Tilslutning af din eTrex til en
computer
Slut din eTrex til din computer ved hjælp af det
medfølgende PC/USB-forbindelseskabel.
Bemærk: Du skal installere det
medfølgendeMapSource Trip & Waypoint
Manager-software på din computer, før du
forbinder USB-kablet til din computer. Følg
installations- og betjeningsvejledningen, der
leveres sammen med softwaren.
Sådan tilslutter du din eTrex til din
computer:
1. Løft coveret, der beskytter USB-porten fra
eTrex-enhedens bagsiden, og isæt den mindste
kabelende på USB-kablet til den korrekte port.
2. Forbind den anden kabelende til din computers
USB-port.
Information om USB-drivere
USB-driverne installeres automatisk, når du installerer
MapSource Trip og Waypoint Manager-softwaren,
som leveres sammen med din eTrex. Når du første
gang forbinder eTrex til en USB-port, vil din computer
46
måske bede dig om at angive destinationen for enhedens
drivere. Du behøver kun at installere driverne én gang.
Efter driverne er installeret, vil din computer altid
genkende din eTrex, når den forbindes til computeren.
USB-drivere kan opdateres jævnligt. Find opdateringer
på: www.garmin.com.
Sådan overfører du spor eller
waypoints fra din eTrex til
MapSource på din computer
Spor og waypoints, der er blevet gemt på eTrex, kan
gemmes og vises i Garmin MapSource.
Sådan overfører du:
1. Kontrollér, at Garmin MapSource Trip og
Waypoint Manager-programmet er installeret
på din computer, og at det er åbent.
2. Klik på “Modtag fra enhed” i menuen Overfør,
eller klik på ikonet “Modtag fra enhed” øverst på
skærmen.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE ENHEDEN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren
i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved
normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet
ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler
om ophavsret. Endvidere bekræfter du at softwarens struktur,
organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du
accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles
ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er
afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke
må eksportere eller reeksportere produktet til noget land, der er i
strid med USA’s love om eksportregulering.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette produkt overholder de
essentielle krav og andre relevante dele af direktivet
1999/5/EC.
Her kan du se hele overensstemmelseserklæringen vedr.
dit Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/etrexVistahcx/,
www.garmin.com/products/etrexLegendhcx/,
www.garmin.com/products/etrexSummithc/,
www.garmin.com/products/etrexVenturehc/. Klik på
Manuals og vælg Declaration of Conformity.
eTrex HC-serien betjeningsvejledning47
Indeks
Index
A
alarmpunkter 9
D
microSD-kortet 6
isætning af batterierne 1
isætning af håndledsremmen 1
P
profilfelt 32
R
Enter/vippeknap-tasten 3
justering af baggrundsbelysningen 4
ruter
sletning 22
visning af sving 22
waypoint skift direkte 22
F
K
S
datafelter 25
E
find 10
efter navn 10
en adresse 15
en by 14
en geocache 13
interessepunkt 16
waypoints 13
H
hovedsider 23
I
Indikator for afvigelse fra
kursen (CDI) 31
initialisering 4
installation og fjernelse af
48
J
kompas
kursmarkør 31
pejlings pil 31
kortdatabaser 5
M
MapSource 46
markering af en position 7
O
oprettelse af waypoints
brug af kortet 8
overførsel af data til et
microSD-kort 5
siden enheder 38
siden højdemåler
se punkter 34
tryk-/højdeplot 33
siden hovedvej 36
siden kompas 27
siden kort 24
datafelter 25
kortdata 25
måling af afstand 27
opsætning 39
orientering 26
zoomområde 25
siden satellit 23
Sight N’Go 30
specifikationer 45
spor 16
lagring af en sporlog 17
opsætning af et spor 17
profiler 19
visning af et spor 19
sporing af log til datakort 17
statuslinje 5
T
tænd for enheden 3
Trip & Waypoint Manager 46
W
waypoints
flytning 8
projicering 9
redigering 8
Z
zoom
områder 33
eTrex HC-serien betjeningsvejledning
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00817-36 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising