Garmin | Approach® S4 | User manual | Garmin Approach® S4 Brukerveiledning

Garmin Approach® S4 Brukerveiledning
Brukerveiledning for Approach S4
®
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:
1 Registrer enheten (Registrere enheten, side 4).
2 Oppdater enhetsprogramvare og baner (Oppdatere
programvare og baner, side 4).
3 Lad enheten (Lade enheten, side 1).
4 Slå på enheten (Slå på Approach, side 1).
5 Start en runde (Spille golf, side 1).
deg hansker. Berøringsskjermen er optimert til å forhindre
utilsiktede trykk når du spiller.
MERK: Du må trykke bestemt for å velge elementer og bytte
side. Du bør øve deg på å bruke berøringsskjermen før du
spiller.
• Trykk på berøringsskjermen for å bla gjennom sidene.
• Velg
> Lås skjerm for å låse skjermen fra skjermbildene
for hullvisning, layup og dogleg, slagmålinger eller
kilometerteller.
• Du går ut av strømsparingsmodus eller låser opp skjermen
ved å trykke på berøringsskjermen og skyve fingeren mot
venstre.
• Trykk på berøringsskjermen for å bekrefte meldinger.
• Trykk øverst og nederst på berøringsskjermen for å bla
gjennom menyer.
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
Taster
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et lithiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
LES DETTE
Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten
eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du
forhindre korrosjon.
1 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
2 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten, og trykk på laderen À til den klikker på plass.
À
Velg for å slå på bakgrunnslyset.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Á
Velg for å måle et slag.
Â
Velg for å åpne menyen for gjeldende skjermbilde.
Ã
Velg for å angi poengsummen for hullet.
Ä
Velg for å vise greenen.
Å
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Ikoner
Lavt batterinivå.
Kilometertelleren måler avstand og tid.
Alarmen er på.
Bluetooth er slått på.
3 Lad enheten helt opp.
Spille golf
Slå på Approach
Du kan ikke begynne å spille golf før enheten har innhentet
satellittsignaler. Dette kan ta 30–60 sekunder.
> Start runde.
1 Velg
2 Velg en bane fra listen.
MERK: Dato og klokkeslett stilles inn automatisk når du befinner
deg utendørs. Du kan også stille den inn manuelt (Angi
klokkeslett manuelt, side 3).
1 Hold inne .
2 Spill en runde golf (Spille golf, side 1).
Tips for berøringsskjerm
Berøringsskjermen på denne enheten er annerledes enn på
mange andre mobile enheter. Berøringsskjermen er utviklet slik
at du kan betjene den med fingertuppen eller mens du har på
April 2016
Visning av hull
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket. Den veksler
automatisk når du går til et nytt hull.
MERK: Enheten beregner avstanden til fremre del, midten og
bakre del av greenen. Hvis du kjenner til flaggposisjonen, kan
du angi den mer nøyaktig ved hjelp av greenvisningen (Vise
greenen, side 2).
Trykt i Taiwan
190-02085-38_0A
4 Hold inne
for å vise en liste over poengsummene for alle
hullene.
Du kan velge et hvilket som helst hull på denne listen for å
endre poengsummen for det hullet.
À
Á
Â
Ã
Ä
Gjeldende hullnummer.
Avstand til bakre del av greenen.
Avstand til midten av greenen.
Avstand til fremre del av greenen.
Par for hullet.
Neste hull.
Forrige hull.
Vise greenen
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et slag.
1 Begynn med å spille et slag (Spille golf, side 1).
2 Velg .
3 Dra for å flytte flaggposisjonen.
Avstandene på skjermbildet for hullvisningen oppdateres for
å vise den nye flaggposisjonen. Flaggposisjonen lagres bare
for den gjeldende runden.
Måle et slag
Du kan når som helst måle avstanden til et slag.
1 Velg .
2 Gå til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste
hullet. Du kan når som helst holde inne for å nullstille
avstanden.
Vise avstand for layup og dogleg og lagrede
posisjoner
Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull
med par på 4 og 5. Lagrede posisjoner vises også på listen.
Velg midten av skjermen fra skjermbildet for hullvisning
(Visning av hull, side 1).
MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du
passerer dem.
Føre poengregnskap
Du må starte en runde før du kan begynne å føre
poengregnskap (Spille golf, side 1).
1 Velg på skjermbildet for hullvisningen (Visning av hull,
side 1).
> Endre par for å endre par for hullet.
2 Velg eventuelt
3 Velg eller for å angi poeng.
Den sammenlagte poengsummen À oppdateres.
2
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde nå, velger du
>
>
Konfigurer poeng.
• Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du
>
Oppsett > Poengregning.
2 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 2), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
MERK: Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser
poeng i stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Vise scorekort på en datamaskin
Du kan vise alle lagrede scorekort på datamaskinen.
1 Koble enheten til en USB-port på datamaskinen ved hjelp av
ladeholderen.
2 Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac .
3 Åpne ScorecardViewer.html for å vise scorekort.
®
®
Spore statistikk
Du kan aktivere funksjoner for å spore din egen statistikk.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde nå, velger du
>
>
Statistikksporing.
• Hvis du ikke spiller en runde nå, velger du
> Oppsett >
Statistikksporing.
2 Velg På.
Registrere statistikk
Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk.
1 Gå til visningen av hull, og velg .
2 Velg eller for å angi antall slag.
Den sammenlagte poengsummen oppdateres.
3 Velg .
4 Velg or for å angi antall putter.
5 Velg .
6 Velg et alternativ:
• Hvis ballen traff fairwayen, velger du .
• Hvis ballen ikke traff fairwayen, velger du eller .
7 Hold inne for å vise en liste over poengsummene for alle
hullene.
8 Velg eventuelt et hull for å endre poengsummen for et enkelt
hull.
Statistikken registreres på scorekortet (Vise scorekort på en
datamaskin, side 2).
Brukerveiledning for Approach S4
Lagre en posisjon
Du kan lagre opptil fem posisjoner for hvert hull mens du spiller
en runde.
1 Stå ved posisjonen du vil lagre.
MERK: Du kan ikke lagre en posisjon som er langt unna
hullet som er valgt for øyeblikket.
> Lagre posisjon.
2 Velg
3 Velg et merke for posisjonen.
Bruke kilometertelleren
Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid og tilbakelagt
avstand. Kilometertelleren starter og stopper automatisk når du
starter eller avslutter en runde, men du kan også starte og
stoppe den manuelt.
> Kilometerteller for å vise eller starte
1 Velg
kilometertelleren.
2 Velg et alternativ:
• Velg
> Slå av for å stoppe kilometertelleren.
• Velg
> Nullstill for å nullstille tiden og avstanden.
Telefonvarsler
MERK: Du må ha en Apple iPhone med Bluetooth 4.0
trådløsteknologi og iOS 7 eller nyere for å kunne bruke
telefonvarsler.
Når du mottar meldinger på telefonen, sendes varsler til
enheten.
®
®
®
®
Aktivere Bluetooth varsler
MERK: Hvis du aktiverer Bluetooth varsler, reduseres
batteritiden i klokkemodus (Spesifikasjoner, side 4).
> Oppsett > Bluetooth.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Hvis du alltid vil at varsler skal være aktivert, klikker du På.
• Hvis du bare vil aktivere varsler ved avspilling, velger du
Under spill.
3 Aktiver Bluetooth på telefonen.
Det vises en melding når enheten mottar et varsel. Du kan velge
meldingen for å åpne varselet.
Vise varsler
Du må aktivere Bluetooth varsler før du kan vise varsler.
> Varsler.
1 Velg
Velg
et
varsel.
2
eller
for å bla gjennom innholdet i varselet.
3 Velg
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
TruSwing målinger
Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin
Connect™ eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
Funksjon
Beskrivelse
Krav
Bare svingmålinger Tilgjengelige målinger
på Approach
omfatter svingtempo,
enheten din
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
TruSwing enheten må
være parkoblet med
Approach enheten.
Svingmålinger på
Approach enheten
din og i Garmin
Connect Mobileappen
Både TruSwing og
Approach enheten må
være parkoblet med
Garmin Connect
Mobile-appen på
smarttelefonen.
Tilgjengelige målinger
omfatter svingtempo,
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
Brukerveiledning for Approach S4
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach
enheten
Før du kan vise TruSwing innstillinger på Approach S4 enheten,
må du kanskje oppdatere programvaren (Oppdatere
enhetsprogramvare).
1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing
enheten.
2 Slå på TruSwing enheten.
> TruSwing på Approach S4 enheten.
3 Velg
Approach S4 enheten parkobles med TruSwing enheten.
4 Velg en kølle.
5 Gjør et slag.
Approach S4 enheten viser svingmålinger etter hver sving.
Du kan trykke på skjermen for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Endre kølle
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
2 Velg en kølle.
Bytte foretrukket hånd
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
hånd.
2 Velg et alternativ.
> Endre kølle.
> Foretrukken
Koble fra TruSwing enheten
Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
TruSwing.
> Avslutt
Tilpasse enheten
Innstillinger
Velg
> Oppsett for å tilpasse innstillinger og funksjoner på
enheten.
Toner: Slår lydsignaler av eller på.
Skjerm: Angir bakgrunnsfargen til svart eller hvit (Endre
visningsfargen, side 3).
Poengregning: Angir metode for poengregning (Angi metode
for poengregning, side 2).
Statistikksporing: Slår på eller av statistikksporing (Spore
statistikk, side 2).
Tid: Angir tiden som automatisk eller manuell (Angi klokkeslett
manuelt, side 3).
Format: Angir tidsformatet til 12- eller 24-timers.
Språk: Angir språket.
Enheter: Angir måleavstand som yards eller meter.
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet stilles inn automatisk når enheten innhenter
satellittsignaler.
> Oppsett > Tid > Manuelt.
1 Velg
2 Velg og for å stille inn time og minutt.
3 Velg AM eller PM.
Stille inn alarmen
Velg
> Alarm > Konfigurer alarm.
Velg og for å stille inn time og minutt.
Velg AM eller PM.
Velg Én gang, Daglig eller Ukedager.
1
2
3
4
Endre visningsfargen
Du kan endre bakgrunnsfargen på enheten.
> Oppsett > Visning.
1 Velg
3
2 Velg et alternativ:
• Velg Hvit for å vise svart tekst på en hvit bakgrunn.
• Velg Svart for å vise hvit tekst på en svart bakgrunn.
Tillegg
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Tørk
av.
2
Spesifikasjoner
Batteritype
Lithiumion
Batterilevetid
Bare klokke: 6 uker
Klokke med Bluetooth varsler: 15 timer
Spille golf: 10 timer
MERK: Levetiden til et fulladet batteri er avhengig
av hvor mye du bruker GPSen, bakgrunnslyset og
strømsparingsmodus. Eksponering for ekstrem
kulde reduserer også levetiden.
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (–4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 5 til 40 ºC (40 til 104 ºF)
Vanntetthet
10 m (32,8 fot)
MERK: Enheten er ikke laget for bruk under
svømming.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Oppdatere programvare og baner
MERK: Oppdatering av programvaren medfører ikke sletting av
data eller innstillinger.
1 Koble enheten til en datamaskin med ladekabelen.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Garmin , Garmin logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.
Apple , iOS , iPhone og Mac er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Ordmarkeringen og logoene for Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av slike
merker av Garmin er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
®
Strømsparing
Etter en periode uten aktivitet går enheten inn i
strømsparingsmodus. Enheten viser tid og dato, men bruker
ikke GPS. Enheten går ikke inn i strømsparingsmodus hvis
kilometertelleren er slått på. Du kan gå ut av
strømsparingsmodus ved å velge en knapp eller trykke på
skjermen og skyve fingeren til venstre over skjermen.
®
®
®
®
®
Slette brukerdata
MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.
for å slå av enheten.
, og velg .
1 Hold inne
2 Hold inne
3 Velg Ja.
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising