Garmin | Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) | Garmin Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) Snabbstartshandbok

Garmin Forerunner® 210, Pacific, With Heart Rate Monitor and Foot Pod (Club Version) Snabbstartshandbok
snabbstartshandbok
FORERUNNER® 210
GPS-SPORTKLOCKA
Viktig information
 varning
Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar
eller ändrar ett motionsprogram. I guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen,
finns det viktig information och
produktvarningar.
Meddelande
Forerunner®-enheten är vattentät enligt
IEC Standard 60529 IPX7. Den tål att
vara nedsänkt i vatten på 1 meters djup i
30 minuter. Längre tider kan leda till att
enheten skadas. Efter nedsänkning måste du
torka rent enheten och sedan blåsa den torr
innan du använder eller laddar den.
Obs! Använd inte Forerunner-enheten när
du simmar.
Komma igång
Första gången du använder Forerunner
utför du följande steg:
1. Ladda Forerunner-enheten (sidan 2).
2. Konfigurera Forerunner-enheten
(sidan 3).
3. Söka satelliter (sidan 5).
4. Slå på pulsmätaren eller tillbehöret
fotenhet (sidan 5–7).
5. Ut och springa (sidan 7).
6. Spara löpdata (sidan 7).
Ladda Forerunner-enheten
Meddelande
För att förhindra korrosion bör du torka av
kontakterna och det omgivande området
noggrant innan du laddar eller ansluter till
en dator.
Forerunner-enheten laddas inte när batteriet
är utanför temperaturområdet 41 °F–104 °F
(5 °C–40 °C).
2
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
1. Anslut USB-änden av kabeln till
nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
3. Passa in alla fyra kontakterna på
Forerunner-enhetens baksida med de
fyra hållarna på laddningsfästet ➊.
4. Ladda Forerunner-enheten helt.
När Forerunner-enheten är fulladdad lyser
det animerade batteriet på skärmen med
fast sken (
).
Konfigurera Forerunnerenheten
➊
Första gången du använder
Forerunner-enheten uppmanas
du välja systeminställningar.
•
När du ansluter Forerunner-enheten till
en strömkälla slås Forerunner-enheten
på och laddningsskärmen visas.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
•
Tryck på
och
om du vill se
alternativ och ändra standardvalet.
Tryck på OK för att göra ett val.
3
Knappar
Varje knapp har flera funktioner.
lap/reset
Tryck här om du vill markera ett
nytt varv.
Tryck här och håll knappen intryckt
om du vill spara din löpning och
nollställa tiduret.
page/menu Tryck här för att växla mellan
sidorna för klockslag, tidur och puls.
Tryck här och håll knappen intryckt
när du vill öppna menyn.
OK *
Tryck här för att välja menyalternativ
och bekräfta meddelanden.
*OK,
och
visas med en meny eller
ett meddelande.
light
Tryck här om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
Tryck här om du vill söka efter en
kompatibel våg.
Tryck här och håll knappen intryckt
för att slå på eller stänga av
enheten.
start/stop
*
Tryck här när du vill starta eller
stoppa timern.
Tryck på för att bläddra mellan
menyer och inställningar.
Ikoner
Batteriladdningsnivå Information om
batteritid finns i Användarhandbok
för Forerunner 210.
GPS är aktiv och tar emot signaler.
Träningsredskap är aktivt.
Pulsmätaren är aktiv.
Fotenheten är aktiv.
Larmet är aktiverat.
4
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder att söka
satellitsignaler.
1. Om det behövs trycker du på page för
att visa sidan för satellitsökning.
2. Gå utomhus till en öppen plats.
3. Vänta medan Forerunner-enheten söker
efter satelliter.
Påbörja inte aktiviteten förrän sidan för
satellitsökning försvinner. Klockslaget
ställs in automatiskt.
Sätta på pulsmätaren
Ha pulsmätaren direkt på huden, precis
under bröstet. Den ska sitta tillräckligt hårt
för att sitta på plats under löpning.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
1. Anslut pulsmätarmodulen ➊ vid
remmen.
➊
2. Fukta elektroderna ➋ på baksidan
av pulsmätarens rem för att skapa en
ordentlig anslutning mellan ditt bröst
och sändaren.
Obs! Vissa pulsmätare har en
kontaktplatta ➌. Fukta kontaktplattan.
➍ ➌ ➋
➋
3. Linda remmen runt bröstet och fäst
remmens krok ➍ i öglan.
Garmin-logotypen ska ha den högra
sidan uppåt.
4. Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för
pulsmätaren.
TIPS: Om pulsdata är fel eller inte
visas kan du behöva dra åt remmen på
bröstet eller värma upp i 5-10 minuter.
5
När du har satt på pulsmätaren är den i
viloläge och redo att sända data.
När pulsmätaren är ihopparad visas ett
meddelande och
visas konstant på
skärmen.
Montera fotenheten
Obs! Om du inte har en fotenhet kan du
hoppa över den här åtgärden.
Fotenheten är satt i viloläge och klar att
skicka data så snart som du installerar
eller flyttar den.
3. Installera fotenheten på dina skosnören
(sidan 6) eller under sulan (sidan 7).
När fotenheten är ihopparad visas ett
visas konstant
meddelande och
på skärmen.
Installera på skosnören
1. Lossa lite på dina skosnören.
2. Trä klämman genom två säkra ställen
på skosnörena, så att det fortfarande går
att knyta skorna.
Pilen på fotenheten måste peka framåt
på skon.
1. Tryck på fliken på skosnörsklämman
➊.
➊
➋
2. Lyft och ta bort fotenheten ➋ från
klämman.
6
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
3. Knyt skorna ordentligt så att fotenheten
sitter stadigt under hela träningspasset.
4. Sätt fast fotenheten i skosnörsklämman.
Installera under sulan
Obs! Den kompatibla skon har en ficka
under sulan. Det kan hända att du behöver
ta bort ett inlägg innan du installerar
fotenheten.
1. Lyft upp skons sula.
2. Sätt i fotenheten i fickan med ANT+™
-logotypen uppåt och så att spåret pekar
framåt på skon.
Ut och springa
Innan du kan spela in historik måste du
lokalisera satellitsignaler (sidan 5) eller
para ihop din Forerunner med en fotenhet.
1. På tidurssidan trycker du på start för att
starta tiduret ➊.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
Historiken registreras bara när tiduret
är igång. Din distans ➋ och ditt
tempo eller din hastighet ➌ visas på
tidurssidan.
➋
➊
➌
2. När du är klar med rundan trycker du
på stop (stopp).
Spara löpdata
Tryck och håll ned reset om du vill
spara löpdata och nollställa timern.
Löpningshistorik
Forerunner-enheten kan spara cirka
180 timmars löpningshistorik vid normal
användning. När Forerunner-minnet är fullt
skrivs de äldsta data över.
7
Visa en löpning
Löpningshistoriken visar datum, klockslag,
distans, löptid, kalorier och genomsnittligt
tempo eller hastighet. Löpningshistoriken
kan också inkludera genomsnittliga
pulsdata om du använder pulsmätaren.
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Historik.
och
för att bläddra
3. Använd
igenom dina sparade löpningar.
4. Tryck på OK om du vill visa
varvinformation.
Ta bort en löpning
1. Håll menu nedtryckt.
2. Välj Historik.
och
för att välja en
3. Använd
löpning.
och
nedtryckta samtidigt.
4. Håll
5. Tryck på OK.
6. Om du vill ta bort alla löpningar väljer
du Ja.
7. Tryck på OK.
8
Använda Garmin Connect
Garmin Connect är webbaserad
programvara som du använder till att spara
och analysera dina data.
1. Gå till www.garminconnect.com/start.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Överföra historik till datorn
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2. Passa in alla fyra kontakterna på
Forerunner-enhetens baksida med
de fyra hållarna på laddningsfästet
(sidan 3).
3. Gå till www.garminconnect.com/start.
4. Följ instruktionerna som medföljer
programvaran.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Forerunner-enhetens batteritid
Batteritid*
Användning av Forerunner
1 vecka
Du tränar 45 minuter per dag
med GPS. Forerunner-enheten
är i energisparläget resten
av tiden.
Upp till 3
veckor
Du använder Forerunnerenheten i energisparläget
hela tiden.
Upp till 8
timmar
Du tränar med GPS hela tiden.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
*Den faktiska batteritiden för ett
fulladdat batteri beror på hur mycket
du använder GPS, bakgrundsbelysning
och energisparläge. Batteritiden minskar
också om enheten utsätts för extremt låga
temperaturer.
Strömspar
Efter en tids inaktivitet övergår Forerunnerenheten till energisparläge. Forerunnerenheten visar tid och datum, men är inte
ansluten till ANT+-tillbehören och GPS
används inte. Tryck på page om du vill
avsluta energisparläget.
9
Felsökning
Återställa enheten
Om knapparna eller skärmen inte svarar
kan du behöva återställa enheten.
1. Håll light nedtryckt tills skärmen
blir tom.
2. Håll light nedtryckt tills skärmen
slås på.
Hämta användarhandboken
1. Gå till www.garmin.com/intosports.
2. Välj din produkt.
3. Klicka på Handböcker.
10
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår onlineregistrering redan idag:
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Mer information
Du hittar mer information om produkten på
Garmins webbplats.
•
•
•
Gå till www.garmin.com/intosports.
Gå till www.garmin.com/learningcenter.
Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om tillbehör och
utbytesdelar.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
Kontakta Garmins produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor om produkten.
•
•
•
I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Snabbstartshandbok för Forerunner 210
11
© 2010-2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Garmin® och Forerunner® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och andra länder.
Garmin Connect™, ANT™ och ANT+™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin. De senaste kostnadsfria
programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns
på Garmins webbplats på www.garmin.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Augusti 2013
Artikelnummer 190-01273-59 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising