Garmin | Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm | User manual | Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm brukerveiledning

Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm brukerveiledning
brukerveiledning
FORERUNNER® 405
GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
eller 0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks. +44 (0) 870.8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er
uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne
brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,
spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett
formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig
samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse
til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til
en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne
brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt
at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om
opphavsrett, og forutsatt at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller
reviderte versjoner av den er strengt forbudt.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks. 886/2.2642.9099
å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon
om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, Forerunner®, Dynastream®,
Garmin Training Center®, Auto Pause®, Auto Lap®
og Virtual Partner® er varemerker for Garmin Ltd.
eller datterselskapene, registrert i USA og andre land.
Garmin Connect™, ANT™, ANT Agent™, ANT+™,
GSC™ 10 og USB ANT Stick™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre
eller forbedre produktene sine og gjøre endringer
i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer.
Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for
November 2009
Delenummer 190-00700-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Takk for at du kjøpte den GPS-aktiverte
sportsklokken Garmin® Forerunner® 405.
Advarsel: Kontakt alltid
legen din før du begynner på
eller endrer et treningsprogram.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmin produktsupport hvis
det er noe du lurer på når du bruker
Forerunner-enheten. I USA: Gå til www.
garmin.com/support, eller kontakt Garmin
USA på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
I Storbritannia tar du kontakt med Garmin
(Europa) Ltd. på telefon
0808 2380000.
Introduksjon
I Europa går du til www.garmin
.com/support og klikker på Contact
Support (Kontakt support) for
innenlandsk supportinformasjon.
Ellers kan du ta kontakt med
Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Gratis Garminprogramvare
Gå til www.garmin.com/forerunner405
for å få informasjon om den webbaserte
programvaren Garmin Connect™
eller Garmin Training Center®dataprogramvaren. Bruk denne
programvaren til å lagre og analysere
treningsdataene dine.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon.......................... i
Kontakte Garmin.................... i
Produktregistrering................. i
Gratis Garminprogramvare........................... i
Ta vare på Forerunnerenheten................................ iv
Komme i gang...................... 1
Trinn 1: Bruk
berøringsringen.....................1
Områder og knapper på
berøringsringen.....................2
Berøringstips.........................3
Låse berøringsringen............3
Strømsparingsmodus............3
Trinn 2: Lad batteriet.............4
Trinn 3: Konfigurer
Forerunner-enheten..............5
Trinn 4: Innhent
satellittsignaler.......................5
ii
Trinn 5: Par pulsmåleren
(valgfritt)................................6
Trinn 6: Dra ut og løp!............8
Trinn 7: Last ned gratis
programvare..........................8
Trinn 8: Par datamaskinen
med Forerunner-enheten......8
Trinn 9: Overfør data til
datamaskinen........................9
Klokkeslett-/datomodus.... 10
Training-modus.................. 11
Om treningssiden................ 11
Sportsmodus....................... 11
Auto Pause® .......................12
Auto Lap® ...........................12
Autoscroll.............................13
Tidsavbrudd.........................13
Hastighetsenheter...............14
Virtual Partner®....................14
Treningsøkter......................15
Løyper.................................19
Brukerveiledning for Forerunner 405
Introduksjon
GPS-modus........................ 21
Om GPS..............................22
Historikk............................. 23
Slette historikk.....................23
Vise aktiviteter.....................24
Vise totaler..........................24
Vise mål...............................24
Innstillinger........................ 25
Datafelter.............................25
Brukerprofil..........................29
Alarmer................................29
Tid........................................29
System................................30
ANT+...................................31
Bruke tilbehør.................... 33
Tillegg................................. 39
Tilbakestille Forerunnerenheten...............................39
Fjerne brukerdata................39
Hvis du vil oppdatere
Forerunner-programvaren
ved hjelp av Garmin
Connect...............................39
Batteriinformasjon...............40
Spesifikasjoner....................40
Programvare-lisensavtale....42
Samsvarserklæring.............43
Feilsøking............................44
Pulssonetabell.....................45
Indeks................................. 46
Pare tilbehør........................33
Pulsmåler............................34
Fotsensor............................37
GSC 10................................38
Brukerveiledning for Forerunner 405
iii
Introduksjon
Ta vare på Forerunnerenheten
Rengjør Forerunner-enheten og
pulsmåleren ved hjelp av en klut fuktet
med mildt såpevann. Tørk av. Unngå
kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler
som kan skade plastdeler.
Ikke oppbevar Forerunner-enheten der den
kan bli utsatt for ekstreme temperaturer
(for eksempel i bagasjerommet på bilen).
Dette kan forårsake permanent skade.
Brukerinformasjon, som historikk,
posisjoner og spor, beholdes for alltid
i minnet på enheten, uten behov for
eksterne strømkilder. Sikkerhetskopier
viktige brukerdata ved å overføre dem til
Garmin Connect eller til Garmin Training
Center. Se side 9.
iv
Nedsenking i vann
Enheten er vanntett i henhold til IECstandard 60529 IPX7. Den tåler å være
opptil 1 meter under vann i 30 minutter.
Hvis enheten er under vann lenger enn
det, kan det oppstå skader. Pass på at
enheten tørkes av og lufttørker før du
bruker eller lader den.
Forsiktig: Forerunner-enheten
er ikke beregnet på bruk under
svømming. Svømming eller
vedvarende nedsenking i vann kan
føre til en kortslutning i enheten,
noe som i sjeldne tilfeller kan
resultere i en mindre brannskade på
huden eller irritasjon i området der
enheten sitter.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
Komme i gang
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumbatteri som ikke kan skiftes ut.
Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, som ligger i produktesken.
Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer
et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Trinn 1: Bruk
berøringsringen
Den sølvfargede ringen rundt urskiven
fungerer som en multifunksjonsknapp.
Trykk lett på: trykk raskt med fingeren
på berøringsringen for å foreta et valg,
hoppe over et menyalternativ eller skifte
side.
Trykk to steder: trykk med to fingre på
to områder på berøringsringen for å slå på
bakgrunnslyset.
Trykk på og dra (bla): trykk på
berøringsringen med fingeren, og drei
den rundt ringen for å bla gjennom
menyalternativene eller for å øke eller
redusere verdier.
Trykk på og hold nede: hold fingeren
på ett av de fire merkede områdene på
berøringsringen for å bytte modus.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
Områder og knapper
på berøringsringen
➊
tim
e
e
at
/d
➍
re
se
t
➋
➎
p
la
➏
/
➌
➊ time/date: trykk på og hold den nede
for å bytte til klokkeslett-/datomodus.
➋ GPS: trykk på og hold den nede for å
bytte til GPS-modus.
➌ menu: trykk på og hold den nede for
å åpne menysiden.
➍ training: trykk på og hold den nede
for å bytte til treningsmodus.
➎ start/stop/enter:
•
Trykk på den for å starte eller stoppe
timeren i treningsmodus.
• Trykk på den for å foreta et valg.
• Trykk på den for å gå ut av
strømsparingsmodus.
➏ lap/reset/quit:
•
•
•
•
Trykk på den for å opprette en ny
runde i treningsmodus.
Trykk på og hold den nede for å
tilbakestille timeren i treningsmodus.
Trykk på den for å gå ut av en meny
eller side.
Trykk på den for å gå ut av
strømsparingsmodus.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
Berøringstips
•
•
•
•
•
•
Trykk hardt på berøringsringen.
Trykk på berøringsringen på den ytre
ringen, der ordene står, og ikke på den
indre ringen nær urskiven.
Foreta hvert valg på berøringsringen
som en egen handling.
Ikke hvil fingrene på berøringsringen
når du bruker den.
Ikke bruk tykke hansker når du bruker
berøringsringen.
Hvis berøringsringen er våt, må du
tørke av den før du bruker den.
Strømsparingsmodus
Når Forerunner-enheten har vært
inaktiv en stund, går den over i
strømsparingsmodus. Forerunnerenheten er inaktiv så lenge timeren ikke
er i bruk, så lenge du ikke navigerer
til et bestemmelsessted og ser på
navigasjonssiden, og så lenge du ikke
har trykket på noen knapper eller på
berøringsringen.
Låse berøringsringen
Hvis du vil unngå utilsiktede trykk på
berøringsringen (som skyldes fuktighet
eller utilsiktet støt), trykker du på enter
og quit samtidig. Hvis du vil låse opp
berøringsringen, trykker du på enter og
quit samtidig en gang til.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Når du er i strømsparingsmodus, kan du
se hva klokken er, slå på bakgrunnslyset
og bruke ANT+™-datamaskintilkoblingen.
Hvis du vil gå ut av strømsparingsmodus,
trykker du på enter eller quit. Se side 13
for tilpassede alternativer.
Komme i gang
Trinn 2: Lad batteriet
Forerunner-enheten leveres med
strømmen av for å spare batteriet. Lad opp
Forerunner-enheten i minst 3 timer før
du tar den i bruk. Hvor lenge et fulladet
batteri varer, avhenger av bruken. Hvis du
vil ha mer informasjon om batteriet,
kan du se side 38.
Merk: Hvis du vil forhindre
korrosjon, bør du tørke godt av
ladekontaktene og området rundt
før du lader enheten.
1. Plugg USB-kontakten på
ladeklemmekabelen inn i en
vekselstrømadapter.
2. Plugg vekselstrømadapteren
inn i en vanlig stikkontakt.
3. Juster ladeklemmestolpene mot
kontaktene på baksiden av
Forerunner-enheten.
F o r e r unne r 405
IC: 1792A-01253
FCC ID:IPH-01253
N9
Kontakter
Ì Ï 02
12345678
TIPS: Forerunner-enheten
lades ikke når den er utenfor
temperaturområdet 0-50 °C
(32-122 °F).
Designed in the USA
Made in Taiwan
4. Fest laderen godt over urskiven på
Forerunner-enheten.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
tim
e/
/
re
se
t
te
da
p
la
Ladeklemme
Trinn 3: Konfigurer
Forerunner-enheten
Den første gangen du tar i bruk
Forerunner-enheten, følger du
instruksjonene på skjermen for å lære
hvordan du skal bruke berøringsringen og
konfigurere Forerunner-enheten.
Hvis du bruker en pulsmåler av
typen ANT+Sport™, velger du Ja
under konfigurasjonen for å tillate at
pulsmåleren pares (kobles sammen) med
Forerunner-enheten. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se trinn 3.
Trinn 4: Innhent
satellittsignaler
Hvis du vil stille inn riktig klokkeslett
og begynne å bruke Forerunner-enheten,
må du hente inn GPS-satellittsignaler.
Det kan ta noen minutter å hente inn
signaler.
Merk: Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du slår
av GPS-mottakeren og bruker
Forerunner-enheten innendørs,
kan du se side 20.
Merk: Du kan ikke
hente inn satellittsignaler i
strømsparingsmodus. Hvis du vil
gå ut av strømsparingsmodus,
trykker du på enter eller quit.
1. Gå utendørs til et åpent område. Pass
på at antennen på Forerunner-enheten
peker mot himmelen, slik at du får best
mulig mottak.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
tim
e
re
se
t
e
at
/d
Trinn 5: Par
pulsmåleren (valgfritt)
p
la
/
Antenneposisjon
2. Trykk på og hold nede training for å
bytte til treningsmodus.
3. Stå stille og ikke beveg deg før siden
for satellittlokalisering forsvinner.
Når du mottar satellittsignaler, vises
GPS-ikonet
på treningsmodussidene.
Mens du prøver å pare pulsmåleren med
Forerunner-enheten for første gang, må
du bevege deg bort fra andre pulsmålere
(10 m).
Pulsmåleren er i ventemodus og er klar
til å sende data. Bruk pulsmåleren direkte
mot huden rett under brystkassen. Den bør
sitte så stramt at den holder seg på plass
under løpet.
1. Skyv én av tappene på stroppen
gjennom hullet i pulsmåleren.
Trykk tappen ned.
2. Fukt begge elektrodene på baksiden
av pulsmåleren for å opprette god
kontakt mellom brystet og senderen.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
Tapp
Pulsmålerstropp
Spor
Pulsmåler (forside)
Elektroder
Pulsmåler (bakside)
3. Spenn stroppen rundt brystet,
og fest den til den andre siden av
pulsmåleren.
Merk: Garmin-logoen må ha
riktig side opp.
4. Trykk på quit eller enter for å gå ut av
strømsparingsmodus.
5. Hold Forerunner-enheten innenfor
rekkevidden til pulsmåleren
(3 m). Pulsikonet
vises på
treningsmodussidene.
Brukerveiledning for Forerunner 405
6. Hvis det ikke vises noen pulsdata,
eller feil pulsdata vises, kan du følge
tipsene på side 32. Hvis problemet
vedvarer, kan det hende at du må pare
sensorene på nytt. Se side 31.
Tips: Angi den høyeste
pulsverdien og hvilepulsen i
Innstillinger > Brukerprofil.
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center for å tilpasse
pulssonene.
Komme i gang
Hvis du vil ha instruksjoner for bruken av
tilbehør, kan du se side 31–36.
Trinn 6: Dra ut og løp!
Tips: Konfigurer brukerprofilen
din, slik at Forerunner-enheten kan
beregne kaloriene riktig. Trykk
på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Brukerprofil.
1. Trykk på og hold nede training.
2. Trykk på start for å starte timeren.
3. Når du er ferdig med løpet, trykker du
på stop.
4. Trykk på og hold nede reset for å lagre
løpsdataene og tilbakestille timeren.
1. Gå til www.garmin.com/forerunner405.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å
laste ned og installere ANT Agent.
Trinn 8: Par
datamaskinen med
Forerunner-enheten
Merk: Før du kobler USB
ANT Stick™ til datamaskinen,
må du laste ned programvaren
som forklart i trinn 7, slik at
de nødvendige USB-driverne
installeres.
1. Plugg USB ANT Stick i en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
Trinn 7: Last ned gratis
programvare
ANT Agent™ gjør at du kan bruke
Forerunner-enheten din med Garmin
Connect, som er et webbasert
treningsverktøy, og Garmin Training
Center, et PC-basert treningsverktøy.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Komme i gang
Trinn 9: Overfør data til
datamaskinen
2. Sørg for at Forerunner-enheten er
innenfor rekkevidden til datamaskinen
(3 m).
3. Når ANT Agent finner Forerunnerenheten, viser ANT Agent enhets-IDen
og spør om du vil utføre paringen.
Velg ja.
4. Forerunner-enheten skal nå vise det
samme nummeret som ANT Agent
viste. Hvis den gjør det, velger du ja
på Forerunner-enheten for å fullføre
paringsprosessen.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Sørg for at Forerunner-enheten er innenfor
rekkevidden til datamaskinen (3 m). ANT
Agent overfører automa-tisk data mellom
Forerunner-enheten og Garmin Connect
eller Garmin Training Center.
Merk: Hvis du har mye data, kan
dette ta noen minutter. Forerunnerfunksjoner er ikke tilgjengelige
under dataoverføring.
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center for å vise og analysere
dataene.
Klokkeslett-/datomodus
Klokkeslett-/
datomodus
Trykk på og hold nede time/date for å
angi klokkeslett-/datomodus.
Trykk lett på berøringsringen for å bla
gjennom de tilgjengelige sidene:
•
•
•
•
•
10
Tid
Batterimåler
Still inn alarm (hvis aktuelt)
Mål-/fremskrittsindikator
(hvis aktuelt)
Dagens planlagte treningsøkter
overført fra Garmin Connect
eller Garmin Training Center
(hvis aktuelt)
Brukerveiledning for Forerunner 405
Training-modus
Forerunner-enheten inneholder en rekke
treningsfunksjoner og tilleggsinnstillinger.
Om treningssiden
Trykk på og hold nede training for å
bytte til treningsmodus. Trykk lett på
berøringsringen for å bla gjennom de
tilgjengelige sidene.
Training-modus
Sportsmodus
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Sportsmodus
for å velge en sportsmodus.
Løping er satt som standard sportsmodus.
Velg Sykling for å bruke pulssoner,
kaloriberegning og hastighetssoner som
gjelder spesifikt for sykling. Dermed
blir også aktiviteten merket som
sykkelaktivitet når historikken din lastes
inn på datamaskinen.
Hvis du vil tilpasse datafeltene på
treningssidene, kan du se side 24.
Brukerveiledning for Forerunner 40511
Training-modus
Auto Pause®
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Auto. pause.
2. Velg ett av de følgende alternativene:
•
Av
•
Tilpass tempo – setter automatisk
timeren på pause når hastigheten
din synker under en angitt verdi.
•
Når stoppet – setter automatisk
timeren på pause når du slutter å
bevege deg.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Auto. pause er nyttig hvis banen
inneholder trafikklys eller andre steder
der du må sakne farten eller stoppe.
12
Auto Lap®
Du kan bruke Auto.runde til å merke
runden automatisk på en bestemt posisjon
eller etter at du har tilbakelagt en bestemt
distanse. Denne innstillingen er nyttig
når du skal sammenligne ytelsen på ulike
deler av løpet (for eksempel for annenhver
kilometer eller for en stor bakke).
Slik velger du Auto. runde:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Auto. runde.
2. Velg Etter avstand for å angi en verdi
eller Etter posisjon for å velge et
alternativ:
•
Trykk kun rund. – markerer hver
gang du trykker på lap, og hver
gang du passerer ett av disse
stedene igjen, for en runde.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Training-modus
•
•
Start og runde – markerer på
GPS-posisjonen der du trykker på
start, og på alle posisjonene under
løpet der du trykket på lap, for en
runde.
Merke og runde – markerer på
den bestemte GPS-posisjonen
du merker av når du velger dette
alternativet, og på alle posisjonene
under løpet der du trykket på lap,
for en runde.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Merk: Når du følger en løype
(side 18), kan du bruke Etter
posisjon hvis du vil markere på
alle rundeposisjonene som er
avmerket i løypen, for en runde.
Autoscroll
Bruk Autoscroll-funksjonen til å
bla gjennom alle treningsdatasidene
automatisk mens timeren er i gang.
Slik bruker du Autoscroll:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Autoscroll.
2. Velg en visningshastighet: Sakte,
Medium eller Rask.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Tidsavbrudd
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Tidsavbrudd.
Velg Av for å deaktivere Forerunnerenheten, slik at den går over i
strømsparingsmodus når du befinner deg i
treningsmodus. Velg Aktivert for å bruke
den automatiske strømsparingsmodusen i
alle moduser.
Merk: Forerunner-enheten settes
i strømsparingsmodus når den har
vært inaktiv en periode.
Brukerveiledning for Forerunner 40513
Training-modus
Hastighetsenheter
Trykk på og hold nede menu >
velg Trening > Alternativer >
Hastighetsenheter.
Tempo – tiden som går med til å
tilbakelegge en bestemt avstand.
Hastighet – avstanden som er tilbakelagt
på en time, f.eks. mi/t eller km/t.
Merk: Selv om du endrer
hastighetsenhetene, endres ikke de
tilpassede datafeltene (side 24).
Virtual Partner®
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Alternativer > Virtual
Partner > På.
Hvis du foretar endringer i tempoet eller
farten til den Virtual Partner før du starter
timeren, blir disse endringene lagret.
Hvis du foretar endringer for den Virtual
Partner under løpet, og timeren er i gang,
blir ikke endringene lagret når timeren blir
tilbakestilt. Hvis du foretar endringer for
den Virtual Partner under et løp, vil den
virtuelle partneren bruke det nye tempoet
fra denne posisjonen.
Slik endrer du tempoet til den Virtual
Partner (VP):
1. Trykk på og hold nede training for å
bytte til treningsmodus.
2. Trykk lett på berøringsringen for å vise
Virtual Partner-siden.
Den Virtual Partner er et unikt verktøy
som er laget for å hjelpe deg med å
nå treningsmålene dine. Den virtuelle
partneren konkurrerer med deg hver gang
du løper med timeren på.
14
Brukerveiledning for Forerunner 405
Training-modus
Virtual
Partner
Deg
3. Trykk og dra med klokken for å øke
VP-tempoet. Trykk og dra mot klokken
for å senke VP-tempoet.
Treningsøkter
Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter for å velge en
type treningsøkt som passer for deg.
Enkle treningsøkter, intervalltreningsøkter
og pulstreningsøkter erstattes hver gang
du oppretter en treningsøkt av samme
type. Avanserte treningsøkter må opprettes
i Garmin Connect eller Garmin Training
Center.
Merk: Du kan trykke lett
på berøringsringen under en
treningsøkt for å vise flere
datasider.
Når du har fullført alle trinnene
i treningsøkten, vises meldingen
Treningsøkt fullført.
4. Hvis du vil lagre endringene, trykker du
lett på berøringsringen eller venter på
at det oppstår tidsavbrudd på siden.
Slik avslutter du en treningsøkt før
den er ferdig:
1. Trykk på stop.
2. Trykk på og hold nede reset.
Brukerveiledning for Forerunner 40515
Training-modus
Enkle treningsøkter
Enkle treningsøkter kan baseres på de
følgende tilpassede målene:
•
•
•
Tid
Avstand
Kalorier
Slik setter du opp en enkel
treningsøkt:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Enkel.
2. Velg Type enkel treningsøkt.
3. Angi Varighet.
4. Velg Trene.
5. Trykk på start.
Pulstreningsøkter
Du kan bruke Forerunner-enheten til
å trene i en bestemt pulssone eller i en
tilpasset sone av slag per minutt (bpm).
Innstillingene Type og Varighet fungerer
på samme måte som i en enkel
treningsøkt.
Slik setter du opp en pulstreningsøkt:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Puls.
2. Velg hvilken Sone du ønsker å bruke.
Den høyeste og laveste pulsverdien din
angis automatisk, med utgangspunkt
i pulssonene dine. Hvis du vil ha mer
informasjon om pulssoner, kan du se
side 33 og side 43.
ELLER
Velg Tilpasset hvis du selv vil angi den
høyeste og laveste pulsverdien din.
Merk: Du må ha en pulsmåler
for å kunne bruke dette alternativet.
16
Brukerveiledning for Forerunner 405
Training-modus
Merk: Den laveste verdien er
35 bpm. Den høyeste verdien
er 250 bpm. Når du angir
egendefinerte bpm-verdier, må den
høyeste og den laveste verdien
være minst 5 bpm fra hverandre.
3. Velg Type pulstreningsøkt.
4. Angi Varighet.
5. Velg Trene.
6. Trykk på start.
Intervalltreningsøkter
Du kan sette opp intervalltreningsøkter
med Forerunner-enheten. Intervallene
kan ta utgangspunkt i tid eller avstand for
løpet og hviledelene av treningsøkten.
Slik oppretter du en
intervalltreningsøkt:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Intervall.
2. Velg Type intervalltreningsøkt.
3. Angi Varighet.
4. Velg Hviletype.
5. Angi Varighet.
6. Angi en verdi for Repetisjoner.
7. Velg Oppvarming Ja og Avkjøling Ja
(valgfritt).
8. Velg Trene.
9. Trykk på start.
Hvis du holder på med oppvarming
eller avkjøling, trykker du på lap når
du er ferdig med oppvarmingsrunden
for å begynne på det første intervallet.
På slutten av det siste intervallet starter
Forerunner-enheten automatisk en
avkjølingsrunde. Når du er ferdig med
å avkjøle deg, trykker du på lap for å
avslutte treningsøkten.
Når du nærmer deg slutten av hvert
intervall, er det en alarm som teller ned
tiden til et nytt intervall begynner. Hvis du
vil avslutte et intervall før det er ferdig,
trykker du på knappen lap/reset.
Brukerveiledning for Forerunner 40517
Training-modus
Avanserte treningsøkter
Avanserte treningsøkter kan inneholde
mål for hvert trinn i treningsøkten og
forskjellige avstander, tider og kalorier.
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center til å sette opp og endre
treningsøkter og overføre dem til
Forerunner-enheten. Du kan også bruke
Garmin Connect eller Garmin Training
Center til å planlegge treningsøkter.
Du kan planlegge treningsøkter på
forhånd og lagre dem på Forerunnerenheten.
Merk: Hvis du vil ha mer
informasjon om overføring av data
til Forerunner-enheten, kan du se
side 9.
Tips: I klokkeslett-/datomodus
kan du trykke lett på
berøringsringen for å vise dagens
planlagte treningsøkt. Trykk på
enter for å utføre treningsøkten.
Slik starter du en avansert
treningsøkt:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Trene.
4. Trykk på start.
Når du starter en avansert treningsøkt,
viser Forerunner-enheten hvert trinn av
treningsøkten, inkludert navnet på trinnet,
målet (hvis du har lagt inn dette) og
gjeldende treningsøktdata.
Når du nærmer deg slutten av hvert trinn,
er det en alarm som teller ned tiden til et
nytt trinn begynner.
18
Brukerveiledning for Forerunner 405
Training-modus
Slik avslutter du en avansert
treningsøkt før den er ferdig:
Trykk på knappen lap/reset.
Slik sletter du en avansert
treningsøkt:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Treningsøkter > Avansert.
2. Velg treningsøkten.
3. Velg Slett treningsøkt > Ja.
4. Trykk på quit for å avslutte.
Løyper
Du kan også bruke Forerunner-enheten til
tilpasset trening ved å følge løyper basert
på en tidligere registrert aktivitet. Du kan
følge løypen og forsøke å måle deg med
eller overgå tidligere satte mål. Du kan
også konkurrere mot den Virtual Partner
når du trener med løyper.
Opprette løyper
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center til å sette opp løyper
og løypepunkter og overføre dem til
Forerunner-enheten.
Merk: Hvis du vil ha mer
informasjon om overføring av data
til Forerunner-enheten, kan du se
side 9.
Slik starter du en løype:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Løyper.
2. Velg en løype fra listen.
3. Velg alternativet Start løype.
4. Trykk på start. Det registreres historikk
selv om du ikke er i løypen.
Når du følger en løype i treningsmodus,
kan du trykke lett på berøringsringen for å
vise navigasjonssiden.
Hvis du ønsker å avslutte en løype
manuelt, trykker du på stop > og trykker
på og holder nede reset.
Brukerveiledning for Forerunner 40519
Training-modus
Følge en løype
Du kan inkludere en oppvarming før du
begynner på løypen. Trykk på start for
å starte på løypen, og varm deretter opp.
Sørg for at du holder deg utenfor løypen
når du varmer opp. Når du er klar til å
starte på løypen, kan du sette kursen mot
løypen. Når du befinner deg i løypen,
viser Forerunner-enheten en melding om
at du er i løypen.
Når du starter på en løype, starter også
den virtuelle partneren på løypen. Hvis
du varmer opp utenfor løypen, vil den
virtuelle partneren starte på løypen på nytt
fra din nåværende posisjon når du entrer
løypen første gang.
20
Hvis du beveger deg utenfor løypen, viser
Forerunner-enheten en melding om at du
er utenfor løypen. Bruk navigasjonssiden
til å finne tilbake til løypen.
Slik sletter du en løype:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Trening > Løyper.
2. Velg en løype fra listen.
3. Velg Slett løype.
4. Velg Ja for å slette løypen.
5. Trykk på quit for å avslutte.
Brukerveiledning for Forerunner 405
GPS-modus
Trykk på og hold nede GPS for å vise
GPS-menyen.
Satellitter – vis informasjon om GPSsignalene som mottas av Forerunnerenheten for øyeblikket. De svarte
søylene representerer styrken på hvert
satellittsignal. Satellittnummeret vises
under hver søyle. GPS-nøyaktigheten
vises nederst på siden.
GPS-modus
Merk: Farts- og avstandsdata
er ikke tilgjengelig når GPSfunksjonen er avslått, med mindre
du bruker fotsensoren.
Lagre posisjon – lagre din gjeldende
posisjon. Trykk på enter for å redigere
posisjonen. Trykk på quit for å avslutte.
Slik merker du en kjent posisjon ved
hjelp av koordinater:
1. Trykk på og hold nede GPS > og velg
Lagre posisjon.
2. Trykk på enter > og velg Posisjon.
3. Angi de kjente koordinatene.
4. Endre posisjonsnavnet og høyden
(valgfritt).
GPS – slå GPS-funksjonen av eller på
(for innendørs bruk).
Gå til posisjon – velg en posisjon fra
listen, og velg deretter Gå. Forerunnerenheten navigerer deg til den lagrede
posisjonen ved hjelp av navigasjonssiden.
Brukerveiledning for Forerunner 40521
GPS-modus
Tilbake til start – navigerer deg tilbake
til utgangspunktet.
Merk: Du må starte timeren for å
bruke alternativet Tilbake til start.
Om GPS
Hvis du vil stoppe navigeringen til
posisjonen, trykker du på quit > velg Stop
Go To.
Slik redigerer du en posisjon:
1. Trykk på og hold nede GPS > og velg
Gå til posisjon.
2. Velg posisjonen du ønsker å redigere.
3. Velg Endre.
4. Velg et alternativ som skal endres.
Systemet Global Positioning
System (GPS) er et satellittbasert
navigasjonssystem som består av
et nettverk av 24 satellitter. GPS
fungerer under alle værforhold verden
over, døgnet rundt. Det kreves ingen
abonnementsavgifter eller oppsettsavgifter
for å bruke GPS.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
www.garmin.com/aboutGPS.
Hvis du vil slette en posisjon, trykker du
på og holder nede GPS > og velger Gå
til posisjon. Velg posisjonen du ønsker å
slette. Velg Slett > Ja.
22
Brukerveiledning for Forerunner 405
Historikk
Historikk
Forerunner-enheten lagrer automatisk
historikken når du starter timeren.
Forerunner-enheten kan registrere
opptil 1000 runder og ca. 20 timer med
detaljert sporloggdata (når den registrerer
ca. 1 sporpunkt hvert fjerde sekund).
Sporloggdata inneholder GPS-posisjonen
din (hvis tilgjengelig) og tilleggsdata,
for eksempel pulsdata.
Når minnet til Forerunner-enheten er
fullt, blir de eldste sporloggdataene
overskrevet. Last opp historikken til
Garmin Connect eller Garmin Training
Center med jevne mellomrom for å holde
rede på alle dataene dine (se side 9).
Merk: Forerunnerenheten vil ikke automatisk
slette eller overskrive
rundesammendragsdataene dine.
Hvis du vil lære mer om hvordan
du sletter rundedata, kan du se
neste side.
Slette historikk
Når du har overført historikken din til
Garmin Connect eller Garmin Training
Center, kan du slette den fra Forerunnerenheten.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Slett.
2. Velg et alternativ:
•
Alle aktiviteter – sletter alle
aktivitetene fra historikken.
•
Gamle aktiviteter – sletter
aktiviteter som ble registrert for
over en måned siden.
•
Totalt – tilbakestiller alle totalene.
Brukerveiledning for Forerunner 40523
Historikk
Vise aktiviteter
Du kan vise følgende data på Forerunnerenheten: tid, avstand, gjennomsnittlig
tempo/fart, kalorier, gjennomsnittlige
pulsdata (hvis det er aktuelt) og
gjennomsnittlig pedalrytme (hvis det er
aktuelt).
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Aktiviteter.
2. Bruk berøringsringen til å bla
gjennom aktivitetene. Trykk lett
på berøringsringen for å vise
rundeinformasjon.
3. Trykk på quit for å avslutte.
Slette enkeltløp og -runder
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Aktiviteter.
Vise totaler
Forerunner-enheten registrerer den totale
tiden og avstanden du har trent med den.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Totalt.
2. Trykk på quit for å avslutte.
Vise mål
Ved å bruke Garmin Connect kan du
sette opp forskjellige typer mål og sende
dem til Forerunner-enheten. Forerunnerenheten holder rede på fremskrittene du
gjør mht. å oppnå målene.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Historikk > Mål.
2. Trykk på quit for å avslutte.
2. Bruk berøringsringen til å bla
gjennom aktivitetene. Trykk lett
på berøringsringen for å vise
rundeinformasjon.
3. Trykk på og hold nede reset mens du
viser løpet eller runden.
4. Velg Ja.
24
Brukerveiledning for Forerunner 405
Innstillinger
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger.
TIPS: Når du er ferdig med å
velge alternativer eller å angi
verdier på Forerunner-enheten,
trykker du på enter for å lagre
innstillingen.
Datafelter
Du kan vise eller skjule de følgende
sidene og tilpasse opptil tre datafelter
på hver av sidene:
•
•
•
•
Trening 1 (vises alltid)
Trening 2
Trening 3
Puls (vises bare når Forerunnerenheten mottar pulsdata)
Innstillinger
Slik velger du datafelter:
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Datafelter.
2. Velg en av treningssidene.
3. Velg antallet datafelter.
4. Bruk berøringsringen til å velge og
endre datafeltene.
Datafeltalternativer
* Betegner et felt som viser engelske eller
metriske enheter.
**Krever ekstra tilbehør.
Datafelt
Beskrivelse
Pedalrytme**
Trinn per minutt eller
omdreininger av
pedalarmen per minutt.
Snitt
pedalryt.**
Gjennomsnittlig
pedalrytme for den
gjeldende turen.
Pedalryt.
runde**
Gjennomsnittlig
pedalrytme for den
gjeldende runden.
Brukerveiledning for Forerunner 40525
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Kalorier
Antallet forbrente
kalorier.
Nivå
Avstand*
Den tilbakelagte
distansen i det
gjeldende løpet.
Rundelengde*
Den tilbakelagte
distansen i den
gjeldende runden.
Beregning av stigning
under løp. Hvis du
for eksempel klatrer
300 m (10 fot) (høyde)
på 6000 m (200 fot)
(avstand), er graden
5 %.
Puls**
Siste
rundelen.*
Distansen for den siste
fullførte runden.
Puls i slag per minutt
(bpm).
Høyde*
Høyde over/under
havnivå.
GPSnøyaktighet*
Slingringsmonn for din
nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er
for eksempel nøyaktig
innenfor +/- 60 m
(19 fot).
Puls–
% maks.**
ELLER
Puls–% p.
res.**
Prosent av maks.puls.
ELLER
Prosent av pulsreserve
(maks.puls minus
hvilepuls).
Puls – snitt**
Gjennomsnittlig puls
for løpet.
Puls – snitt
% maks.**
ELLER
Puls – snitt
% pr.res.**
Snittprosent av maks.
puls for løpet.
ELLER
Snittprosent av
pulsreserve (maks.
puls minus hvilepuls)
for løpet.
26
Brukerveiledning for Forerunner 405
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls –
runde**
Gjennomsnittlig puls for
runden.
Runder
Antall fullførte runder.
Puls – runde
% maks.**
ELLER
Puls – runde
% pr.res.**
Snittprosent av
maksimal puls for
runden.
ELLER
Snittprosent av
pulsreserve (maks.puls
minus hvilepuls) for
runden.
Tempo*
Gjeldende tempo.
Tempo
– snitt*
Gjennomsnittlig tempo
for løpet.
Tempo –
runde*
Gjennomsnittlig tempo i
den gjeldende runden.
Tempo – sis.
rund*
Gjennomsnittlig tempo
i den siste fullførte
runden.
Fart*
Gjeldendefart.
Snittfart*
Gjennomsnittlig fart i
løpet.
Rundefart*
Gjennomsnittlig fart i
den gjeldende runden.
Pulsgraf**
Linjegraf som viser
gjeldende pulssone
(1–5).
Pulssone**
Gjeldende pulssone
(1–5). Standardsonene
er basert på brukerprofilen, maksimal puls og
hvilepuls.
Retning
Retningen du beveger
deg i.
Brukerveiledning for Forerunner 40527
Innstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Fart–siste
rund*
Gjennomsnittlig fart
i den siste fullførte
runden.
Siste rundetid
Tid som brukes på å
fullføre den siste hele
runden.
Sol opp
Tidspunktet for
soloppgang basert på
GPS-posisjonen din.
Klokkeslett
Gjeldende klokkeslett
basert på tidsinnstillingene (se side 29).
Sol ned
Tidspunkt for
solnedgang basert på
GPS-posisjonen din.
Tid
Stoppeklokketid.
Snittrundetid
Gjennomsnittlig tid for
å fullføre rundene så
langt.
Rundetid
Tid på den gjeldende
runden.
28
Brukerveiledning for Forerunner 405
Brukerprofil
Innstillinger
å slå av alarmen.
Trykk på enter for å slumre i
9 minutter.
Trykk på quit for å slå av alarmen.
Ikke gjør noe. Alarmen slumrer
automatisk etter 1 minutt. Alarmen
slås automatisk av etter 1 time.
Trykk på og hold nede menu >
velg Innstillinger > Brukerprofil.
Forerunner-enheten bruker informasjon
som du angir om deg selv, til å
beregne kaloriforbrenningen. Sett opp
brukerprofilen din før du begynner å
bruke Forerunner-enheten, slik at du er
sikker på at den registrerer nøyaktige data.
•
Alarmer
Forerunner-enheten stiller inn
klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-satellittsignaler. Hvis du går tom for
batteri, må du lade batteriet og innhente
satellitter for å stille klokkeslettet.
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Alarmer.
Still inn alarm – slå alarmen av eller
på. Når alarmen er på, trykker du lett på
berøringsringen i klokkeslett-/datomodus
for å vise alarmtidspunktet.
Still inn tid – bruk berøringsringen til å
stille inn alarmtidspunktet.
Type – still inn alarmen på Daglig eller
Én gang.
•
•
Tid
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > Tid.
Tidsformat – velg 12 timer eller
24 timer.
Tidssone – velg riktig tidssone eller en
nærliggende by.
Gjør følgende når du hører alarmen:
•
Trykk på berøringsringen for
Brukerveiledning for Forerunner 40529
Innstillinger
Sommertid – velg Ja, Nei eller
Automatisk. Innstillingen Automatisk
justerer automatisk tiden til sommertid på
grunnlag av tidssonen.
Tid2 – slå Tid2 av eller på. Når Tid2
er på, kan du angi Tid2 Format, Tid2
Sone og Tid2 Sommertid. Når Tid2 er
aktiv, trykker du på og holder nede enter
i tidsmodus for Tid2. Ikonet
eller
vises ved siden av tiden.
System
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > System.
Tastetoner – slå tonene for knappene og
berøringsringen av eller på.
Følsomhet – velg følsomhetsnivået for
berøring av berøringsringen. Velg Høyt
for å få berøringsringen til å reagere på et
lettere trykk enn på Lavt.
Kontrast – velg hvor mye kontrast du vil
ha på skjermen.
Om – vis programvareversjonen,
GPS-versjonen og enhets-IDen.
Enheter – velg Engelsk måleenhet eller
Metrisk for måleenheter.
Språk – velg hvilket tekstspråk du
vil ha på skjermen. Selv om du endrer
tekstspråk, endres ikke språket i
brukerangitte data, slik som løypenavn.
Varslingstoner – slå varslingstonene av
eller på.
30
Brukerveiledning for Forerunner 405
Innstillinger
Bakgrunnslys
Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > System > Bakgrunnslys.
Modus – velg hvordan bakgrunnslyset
skal slås på. Velg Manuell for å trykke
med to fingre på berøringsringen for å slå
på bakgrunnslyset i tidsavbruddsperioden.
Velg Knapper og varsler for å slå på
bakgrunnslyset én gang med to fingre,
og videre når det trykkes på en knapp eller
vises en varselsmelding. Velg Av hvis du
alltid vil ha bakgrunnslyset avslått.
Lys på i – velg hvor lenge
bakgrunnslyset skal være på. Bruk en kort
bakgrunnslysinnstilling for å spare batteri.
Lysstyrke – juster lysstyrken.
ANT+
Tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om
tilbehør, kan du se side 31–36.
Datamaskin
Gå (10 m) vekk fra annet ANT+Sporttilbehør når Forerunner-enheten forsøker
å pare seg med datamaskinen for første
gang.
1. Kontroller at datamaskinen er
konfigurert for dataopplasting og at
funksjonen for paring er aktivert i ANT
Agent. Se side 9.
2. Trykk på og hold nede menu >
velg Innstillinger > ANT+Sport >
Datamaskin.
3. Velg Paring > På.
4. Sørg for at Forerunner-enheten
er innenfor rekkevidden til
datamaskinen (3 m).
Brukerveiledning for Forerunner 40531
Innstillinger
5. Når ANT Agent finner Forerunnerenheten, viser ANT Agent enhets-IDen
og spør om du vil utføre paringen.
Velg ja.
Tvangssend > Ja. Alle data sendes
på nytt.
6. Forerunner-enheten skal nå vise det
samme nummeret som ANT Agent
viste. Hvis den gjør det, velger du ja
på Forerunner-enheten for å fullføre
paringsprosessen.
Du kan overføre avanserte treningsøkter,
løyper og posisjoner til og fra en annen
Forerunner 405-enhet.
Merk: Du kan forhindre at
Forerunner-enheten overfører
data til eller mottar data fra en
datamaskin, til og med for en
datamaskin som er paret med
enheten. Trykk på og hold nede
menu > velg Innstillinger >
ANT+Sport > Datamaskin >
Aktivert > Nei.
Sende alle data
Som standard sender Forerunner-enheten
kun nye data til datamaskinen. Du kan
tvinge Forerunner-enheten til å sende
alle data til datamaskinen. Trykk på og
hold nede menu > velg Innstillinger
> ANT+Sport > Datamaskin >
32
Enhet til enhet
1. På Forerunner-enheten det skal
sendes data fra, trykker du på
og holder nede menu > velg
Innstillinger > ANT+Sport >
Enhet til enhet > Overfør.
Velg dataene du vil sende.
2. På Forerunner-enheten som skal
motta dataene, trykker du på og holder
nede menu > velg Innstillinger >
ANT+Sport > Enhet til enhet > Motta.
Forerunner-enheten som sender data,
kobler seg til den andre Forerunnerenheten og sender dataene.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Bruke tilbehør
Følgende ANT+Sport-tilbehør er
kompatibelt med Forerunner 405:
•
•
•
Pulsmåler
Fotsensor
Farts- og pedalrytmesensoren
GSC™ 10
• USB ANT Stick (se side 9 og side 29)
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren.
Pare tilbehør
Hvis du kjøpte tilbehør med trådløs
ANT+Sport-teknologi, må du pare det
med Forerunner-enheten.
Bruke tilbehør
Paringsprosessen tar bare noen få
sekunder når tilbehøret er aktivert og
fungerer som det skal. Etter paringen
mottar Forerunner-enheten bare data fra
tilbehøret ditt, selv om du er i nærheten
av annet tilbehør.
Etter den første paringen gjenkjenner
Forerunner-enheten automatisk tilbehøret
ditt hver gang det aktiveres.
Slik parer du tilbehør:
1. Gå (10 m) unna annet tilbehør. Hold
tilbehøret innenfor rekkevidden til
Forerunner-enheten (3 m).
2. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+Sport > Tilbehør.
Paring er det samme som å koble
ANT+Sport-tilbehør, for eksempel
pulsmåleren, sammen med Forerunnerenheten.
Brukerveiledning for Forerunner 40533
Bruke tilbehør
3. Velg tilbehøret ditt.
4. Velg Aktivert > Ja.
5. Rull nedover for å vise Status. Hvis
Forerunner-enheten ikke kan pares
med tilbehøret, velger du Skann på
nytt.
Tips: Tilbehøret må sende data
for å fullføre paringsprosessen.
Du må ha på deg pulsmåleren,
ta et steg med fotsensoren eller
tråkke sykkelen din med GSC 10.
Statusikoner
Når du er i treningsmodus, blinker ikonet
for tilbehøret mens Forerunner-enheten
skanner etter det nye tilbehøret. Ikonet
lyser konstant når tilbehøret er paret.
Pulsmåler aktiv
Tempo- og pedalrytmesensor
aktiv
Pulsmåler
Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du setter på pulsmåleren, kan du
se side 5.
Pulsmålertips
Hvis du oppdager unøyaktige pulsdata
eller feil pulsdata, kan du gjøre følgende:
•
•
•
•
Pass på at du har pulsmåleren godt
inntil kroppen din.
Påfør et nytt lag med vann, spytt eller
elektrodegel på elektrodene.
Rengjør elektrodene. Skitt og
svettedråper på elektrodene kan
forstyrre pulssignalene.
Ha på deg en bomullsskjorte eller
fukt t-skjorten hvis det er passende
for aktiviteten. Syntetiske stoffer som
gnis eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som
forstyrrer pulssignalene.
Fotsensor aktiv
34
Brukerveiledning for Forerunner 405
•
Unngå kilder til sterke
elektromagnetiske felter og enkelte
trådløse sensorer på 2,4 GHz, siden
disse kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake interferens,
kan omfatte kraftlinjer med svært
høy spenning, elektriske motorer,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner
på 2,4 GHz og trådløse LANtilgangspunkter.
Pulssoner
Forsiktig: Spør legen din om
hvilke pulssoner/-mål som passer
til din form og helsetilstand.
Bruke tilbehør
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner
til å måle og øke hjertestyrken og
forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per
minutt. De fem vanlige pulssonene
er nummerert fra 1–5 etter hvor høy
intensiteten er. Forerunner-enheten angir
pulssoneområdene (se tabellen på
side 45) med utgangspunkt i maksimal
puls og hvilepuls som er angitt i
brukerprofilen (se side 28).
Du kan også tilpasse pulssonene i
brukerprofilen din i Garmin Connect
eller Garmin Training Center. Når du
har tilpasset pulssonene dine, kan du
overføre data til Forerunner-enheten.
Brukerveiledning for Forerunner 40535
Bruke tilbehør
Hvordan påvirker pulssoner
formmålene dine?
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan
du enklere måle og forbedre formen din
ved å forstå og følge disse prinsippene:
•
•
•
Pulsen gir en god indikasjon på
intensiteten på treningsøkten.
Ved å trene i bestemte pulssoner kan
du forbedre hjertekapasiteten og styrken din.
Hvis du kjenner til pulssonene dine,
kan du unngå overtrening og minske
faren for skader.
Batteriet til pulsmåleren
Pulsmåleren inneholder et CR2032-batteri
som kan byttes av brukeren.
Merk: Kontakt det lokale
renovasjonsselskapet for å få
mer informasjon om hvor du skal
avhende batterier.
36
Slik bytter du batteriet:
1. Finn det runde batteridekselet på
baksiden av pulsmåleren.
2. Bruk en mynt til å vri dekselet mot
klokken slik at pilen på dekselet peker
mot OPEN.
3. Fjern dekselet, ta ut batteriet,
og sett inn det nye batteriet med
den positive polen opp.
Merk: Pass på at du ikke skader
eller mister tetningsringen til
dekselet.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Bruke tilbehør
4. Bruk en mynt til å vri dekselet med
klokken slik at pilen på dekselet peker
mot CLOSE.
Fotsensor
Forerunner-enheten er kompatibel med
fotsensoren. Du kan bruke fotsensoren til
å sende data for Forerunner-enheten når
du trener innendørs, når du har svakt GPSsignal, eller når du mister satellittsignaler.
Fotsensoren er i ventemodus og er klar
til å sende data (slik som pulsmåleren).
Du må pare fotsensoren med Forerunnerenheten. Se side 31.
Kalibrere fotsensoren
Det er valgfritt å kalibrere fotsensoren,
men det kan forbedre nøyaktigheten.
Du kan justere kalibreringen på tre måter:
avstand, GPS og manuelt.
Avstandkalibrering
Fotsensoren bør kalibreres ved å bruke
det indre feltet av et reguleringsspor for å
få best mulig resultat. Et reguleringsspor
(2 runder = 800 m) er mer nøyaktig enn
en tredemølle.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+Sport > Tilbehør
> Fotsensor > Kalibrere > Avstand.
2. Velg en avstand.
3. Trykk på start for å begynne
registreringen.
4. Løp eller gå avstanden.
5. Trykk på stop.
GPS-kalibrering
Du må ha GPS-signaler for å kalibrere
fotsensoren ved hjelp av GPS.
1. Trykk på og hold nede menu > velg
Innstillinger > ANT+Sport > Tilbehør
> Fotsensor > Kalibrere > GPS.
Brukerveiledning for Forerunner 40537
Bruke tilbehør
2. Trykk på start for å begynne
registreringen.
3. Løp eller gå ca. 1000 m. Forerunnerenheten gir deg beskjed om at du har
bevegd deg langt nok.
Manuell kalibrering
GSC 10
Forerunner-enheten er kompatibel med
sykkelsensoren GSC 10 for tempo og
pedalrytme. Du må pare GSC 10 med
Forerunner-enheten. Se side 31.
Hvis fotsensoravstanden virker noe høy
eller lav hver gang du løper, kan du justere
kalibreringsfaktoren manuelt.
Kalibrere sykkelsensoren
Trykk på og hold nede menu >
velg Innstillinger > ANT+Sport >
Tilbehør > Fotsensor > Kalibr.
faktor. Juster kalibreringsfaktoren. Øk
kalibreringsfaktoren hvis avstanden er for
lav, og reduser kalibreringsfaktoren hvis
avstanden er for høy.
1. Trykk på og hold nede menu >
velg Innstillinger > ANT+Sport >
Tilbehør > Sykkelsensor > Kalibrere.
38
Det er valgfritt å kalibrere sykkelsensoren,
men det kan forbedre nøyaktigheten.
2. Velg Manuell for å angi hjulstørrelsen.
Velg Automatisk for å la GPSfunksjonen finne hjulstørrelsen.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Tillegg
Tilbakestille
Forerunner-enheten
Hvis Forerunner-enheten er låst, må du
tilbakestille den. Trykk på og hold nede
enter og quit samtidig, til skjermen blir
tom (cirka 7 sekunder). Dette sletter ikke
noen av dataene eller innstillingene dine.
Fjerne brukerdata
Hvis du vil fjerne/slette alle
brukerdataene, trykker du på og holder
nede enter og quit samtidig, til skjermen
blir tom (cirka 7 sekunder) for å
tilbakestille Forerunner-enheten. Fortsett
å holde nede knappen quit, men slipp
knappen enter. Følg instruksjonene på
skjermen.
Tillegg
Hvis du vil oppdatere
Forerunnerprogramvaren ved
hjelp av Garmin
Connect
Går du til www.garmin.com
/forerunner405/owners for informasjon
om Forerunner-programvareoppdateringer
og Garmin Connect-webbasert
programvare.
Hvis ny programvare er tilgjengelig,
vil Garmin Connect gi deg beskjed
om å oppdatere programvaren for
Forerunner-enheten. Følg instruksjonene
for å oppdatere programvaren. Pass på
at enheten er innenfor datamaskinens
rekkevidde under oppdateringsprosessen.
Brukerveiledning for Forerunner 40539
Tillegg
Batteriinformasjon
Den faktiske batterilevetiden avhenger
av bruken av følgende elementer:
GPS, bakgrunnslys, ANT+Sportdatamaskintilkobling og hvor lang
tid som brukes i strømsparingsmodus.
På et fulladet batteri bør Forerunnerenheten vare i én uke hvis du trener
i 30 minutter om dagen med GPS
aktivert og Forerunner-enheten er i
strømsparingsmodus resten av tiden.
På et fulladet batteri varer
Forerunner-enheten inntil 2 uker i
strømsparingsmodus.
På et fulladet batteri kan Forerunnerenheten vare i inntil 8 timer med GPS
aktivert.
Spesifikasjoner
Forerunner
Klokkestørrelse: 1,88 (B) × 2,78 (L) ×
0,646 (D) tommer (47,75 × 70,5 ×
16,4 mm)
Vekt: 2,1 oz. (60 g)
Display: 1,06 tommer (27 mm) i
diameter, oppløsning på 124 × 95 piksler,
med LED-bakgrunnslys.
Vanntetthet: IPX7. Ikke beregnet på bruk
under svømming.
Datalagring: cirka 20 timer med data
(dersom den registrerer ca. 1 sporpunkt
hvert fjerde sekund).
Minne: opptil 1000 runder og
100 brukerposisjoner (veipunkter).
Datamaskingrensesnitt: trådløs USB
ANT Stick
40
Brukerveiledning for Forerunner 405
Tillegg
Batteritype: 300 mAh oppladbart
litiumbatteri
USB ANT Stick
Batterilevetid: inntil 8 timer
i GPS-modus, inntil 2 uker i
strømsparingsmodus.
Vekt: 6 g. (0,01 lbs)
Driftstemperaturområde:
5 til 122 °F (-15 til 50 °C)
Ladetemperaturområde:
32 til 122 °F (0 til 50 °C)
Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz/trådløs Dynastream®
ANT+Sport-kommunikasjonsprotokoll
GPS-antenne: integrert
GPS-mottaker: høysensitiv og integrert
Fysisk størrelse: 59 × 18 × 7 mm. (2,32 ×
0,71 × 0,28 tommer)
Overføringsområde: ca. 5 m
Driftstemperaturområde:
14 til 122 °F (-10 til 50 °C)
Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz/trådløs Dynastream ANT+Sportkommunikasjonsprotokoll
Strømkilde: USB
Pulsmåler
Fysisk størrelse: 13,7 × 1,3 × 0,4 tommer
(34,7 × 3,4 × 1,1 cm)
Vekt: 1,6 oz. (44 g)
Vanntetthet: 32,9 fot (10 m)
Brukerveiledning for Forerunner 405
41
Tillegg
Overføringsområde: cirka 9,8 fot (3 m)
Batteri: CR2032 (3 volt) som kan byttes
ut av brukeren
Batterilevetid: cirka 3 år (1 time per dag)
Driftstemperaturområde:
14 til 122 °F (-10 til 50 °C)
Merk: Bruk passende klær under
kalde forhold, slik at du holder
pulsmåleren nær kroppstemperatur.
Radiofrekvens/protokoll:
2,4 GHz/trådløs Dynastream ANT+Sportkommunikasjonsprotokoll
Programvarelisensavtale
VED Å BRUKE FORERUNNERENHETEN GODTAR DU Å VÆRE
BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR
OG BETINGELSER I DEN FØLGENDE
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten (“Programvaren”), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren
forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om
42
Brukerveiledning for Forerunner 405
Tillegg
opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er
verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet tilhørende
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta
omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Brukerveiledning for Forerunner 405
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne
Forerunner-enheten samsvarer med
hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garminprodukt: www.garmin.com.
43
Tillegg
Feilsøking
Problem
Berøringsringen
reagerer ikke når jeg
trykker på den.
Forerunnerenheten mottar aldri
satellittsignaler.
Batterimåleren virker
unøyaktig.
Pulsmåleren,
fotsensoren eller
GSC 10 vil ikke pares
med Forerunnerenheten.
Løsning/svar
Hvis du vil låse opp berøringsringen, trykker du på enter og quit
samtidig.
Trykk hardt på berøringsringen for å oppnå best resultat.
Trykk lett på den ytre ringen av berøringsringen, og ikke på den
indre ringen nær urskiven.
Juster følsomhetsinnstillingen (se side 28).
Trykk på og hold nede GPS. Kontroller at GPS er satt til På.
Ta med deg Forerunner-enheten utendørs og vekk fra høye
bygninger. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
La Forerunner-enheten bli helt utladet før du lader den helt opp
igjen (uten å avbryte ladingen).
Stå 10 meter unna annet ANT+Sport-tilbehør når du skal pare
enheten.
Hold Forerunner-enheten innenfor rekkevidden til sensoren (3 m)
når du utfører paringen.
Start skanningen etter tilbehøret på nytt (se side 31).
Kontroller at tilbehøret sender data (du må for eksempel ha på
deg pulsmåleren).
Hvis problemet vedvarer, bytter du batteri i tilbehøret.
Pulsdataene er
Se side 32.
unøyaktige.
Stroppen til
En mindre, elastisk stropp selges separat.
pulsmåleren er for lang. Gå til http://buy.garmin.com.
44
Brukerveiledning for Forerunner 405
Tillegg
Problem
Noen av dataene
mine mangler på
Forerunner-enheten.
Løsning/svar
Forerunner-enheten overskriver de eldste detaljdataene hvis du
ikke overfører dem til datamaskinen. Overfør data regelmessig
for å unngå å miste data.
Pulssonetabell
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
% av maksimal puls eller
hvilepuls
50–60 %
Avslappet, jevn fart, rytmisk
pust
Aerob trening på begynnernivå
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabel fart, litt tyngre
pust, samtale er mulig
Grunnleggende kardiovaskulær
trening, bra nedtrappingsfart
3
70–80 %
Moderat fart, vanskeligere å
holde en samtale i gang
Forbedret aerob kapasitet,
optimal kardiovaskulær trening
4
80–90 %
Høy fart og litt ubehagelig,
vanskelig å puste
Forbedret anaerob kapasitet og
terskel, økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig over
lengre tid, vanskelig å puste
Anaerob og muskulær
utholdenhet og økt kraft
Sone
Brukerveiledning for Forerunner 405
45
Indeks
Indeks
A
aktiviteter 24
alarmer 29
alle data, slette 39
Auto. pause 12
Auto runde 12
avanserte treningsøkter 18
avstandsdatafelter 26
B
bakgrunnslys 31
batteri
informasjon 40
lade 4
levetid 40
berøringsring 2
låse 3
D
datafelter 25
datamaskinparing 8, 31
datamaskintilkobling 9
dataopplasting 9
E
I
F
K
enheter 30
enhets-ID 30
enkle treningsøkter 16
fartsdatafelter 27
feilsøking 44
fotsensor 37
kalibrere 37, 38
G
Garmin Connect 39
Garmin Produktsupport i
GPS 21, 22, 26
grad 26
H
hastighetsenheter 14
historikk 23
overføre 9
slette 23
vise 24
hjertefrekvens
datafelter 26
høydedatafelter 26
ikoner 34
innendørs bruk 21
intervalltreningsøkter 17
kalibrere
fotsensor 37
sykkelsensor (GSC
10) 38
kalorier 26
klokkeslett 5
L
laste ned programvare 8
laste opp data 9
lisensavtale 42
litiumbatteri 41
løyper 19
slette 20
starte 19
lys 31
M
mål 24
N
nedsenking i vann iv
46
Brukerveiledning for Forerunner 405
Indeks
O
oppdatere programvare 39
P
paring
datamaskin 8
pulsmåler 6
tilbehør 33
pedalrytme, datafelter 25
posisjoner 21
produktregistrering i
produktstøtte i
programvarelisensavtale 42
programvarenedlastinger 8
programvareoppdatering 39
programvareversjon 30
puls
soner 35
pulsmåler 6, 34
batteri 36
tips 34
R
registrering i
rengjøre Forerunnerenheten iv
S
satellittsiden 21
satellittsignaler 5
sensorer, pare 5
skjermkontrast 30
slette
avanserte
treningsøkter 19
historikk 23
løp 24
løyper 20
runder 24
slette alle data 39
spesifikasjoner 40
sportsmodus 11
språk 30
statusikoner 34
strømsparingsmodus 3
sykling 11
tilbakestille Forerunnerenheten 39
tilbehør 31, 33, 33–38
totaler 24
trening 11
treningsøkter 15
avanserte 18
enkle 16
intervall 17
tvangssende 32
V
veipunkter, See posisjoner
Virtuell partner 14, 19
T
tekniske spesifikasjoner 40
tempo 14
Tid2 30
tidsdatafelter 28
tidsinnstillinger 29
Brukerveiledning for Forerunner 405
47
Hvis du vil ha siste nytt om produkter og tilbehør, kan du besøke Garmins
webområde på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Delenummer 190-00700-38 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising