Garmin | Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm | Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm Ръководство на притежателя

Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm Ръководство на притежателя
Ръководство
FORERUNNER® 405
GPS-БАЗИРАН СПОРТЕН ЧАСОВНИК
© 2012 Garmin Ltd.или неговите филиали
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
САЩ
Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Великобритания
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the
UK) 0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Всички права са запазени. Освен със
съобщение тук, никоя част от това
ръководство не може да се възпроизвежда,
копира, изпраща, разпространява или
записва на какъв да е носител, за никакви
нужди без изришно писмено съгласие
на Garmin. Garmin с настоящото дава
разрешение за сваляне на едно копие от
това ръководство на хард диск или друго
запаметяващо устройство за разглеждане и
печат на едно копие от ръководството, при
условие, че е включен пълния текст от тази
бележка за права. Принтването и свалянето
са само при условие, че каквото и да е
неоторизирано търговско разпространение
или ревизия на това ръководство е строго
забрането.
Информацията в този документ може да се
промени без предупреждение. Garmin си
запазва правото да променя или подобрява
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd
Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Тайван
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
своите продукти и да прави промени
в съдържанието без да е задължен да
информира кой да е човек или организация
за такива промени и подобрения. Посетете
Garmin Web страницата (www.garmin.com)
за текущи обновявания и допълнителна
информация, касаеща използването и
работата с този и други продукти на Garmin.
Garmin®, логото на Garmin, Forerunner®,
Dynastream®, Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual
Partner® са търговски марки на Garmin Ltd.
и филиали, регистрирани в САЩ и други
държави. Garmin Connect™, ANT™, ANT
Agent™, ANT+™, GSC™ 10, и USB ANT
Stick™ са търговски марки на Garmin Ltd.
и филиали. Тене могат да се ползват без
изришното разрешение на Garmin.
Други търговски марки и търговски имена
са на техните съответни собственици.
Въведение
Благодавим Ви за покупката на
Garmin® Forerunner® 405 GPSбазиран спортен часовник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Консултирайте се с Вашия лекар
преди да започнете промяна
в тренировъчна програма.
Вижте Важна информация за
безопасността и продукта в
кутията за предупреждения и др
Свържете се с Garmin
Свържете се с Garmin Product
Support при въпроси докато
ползвате Forerunner. В САЩ идете
на www.garmin.com/support или
звъннете на Garmin USA на (913)
397.8200 или (800) 800.1020.
Във Великобритания, звъннете
Forerunner 405 Ръководство
Въведение
на Garmin (Europe) Ltd. на 0808
2380000.
В Европа идете на www.garmin
.com/support и кликнете Contact
Support поддръжка в държавите,
или звъннете на Garmin (Europe)
Ltd. на +44 (0) 870.8501241.
Регистрация
Помогнете ни да окажем добра
поддръжка като се регистрирате
на http://my.garmin.com. Пазете
касова бележка или фактура, и
гаранционната карта
Безплатен софтуер
Идете на www.garmin.com
/forerunner405 за информация за
Garmin Connect™ софтуер или
Garmin Training Center® софтуер.
Използвайте ги за съхранение и
анализ на тренировките.
i
Въведение
Съдържание
Въведение........................... i
Свържете се с Garmin................ i
Регистриране на продукта......... i
Безплатен софтуер.................... i
Грижа за Forerunner................. iv
Стартиране.......................... 1
Стъпка 1: Ползване на ринга...1
Стъпка 2: Зареждане батерия.. 4
Стъпка 3: Конфигуриране на
Forerunner............................5
Стъпка 4: Локализиране на
спътникови сигнали.............5
Стъпка 5: Свързване с
пулсомер (опция).................6
Стъпка 6: Тренировка!..............8
Стъпка 7: Сваляне на
безплатен софтуер..............8
Стъпка 8: Свързване на РС с
Forerunner............................8
Стъпка 9: Пращане на данни
към РС..................................9
ii
Режим час/дата................. 10
Опции за часа..........................10
Режим тренировка........... 11
За страница тренировка......... 11
Режим Sport............................. 11
Auto Pause...............................12
Auto Lap...................................12
Auto Scroll................................13
Timeout.....................................13
Мерни единици скорост..........14
Virtual Partner® ........................14
Тренировки..............................15
Курсове....................................19
Режим GPS........................ 21
За GPS.....................................22
История............................. 23
Изтриване на история.............23
Преглед тренировки................24
Преглед тотали........................24
Преглед цели...........................24
Forerunner 405 Ръководство
Настройки.......................... 25
Полета за данни......................25
Потребителски профил...........29
Аларми.....................................29
Време.......................................29
Система...................................30
ANT+.........................................31
Използване аксесоари.... 33
Въведение
Съгласие за лиценза на
софтуера............................42
Декларация за съответствие
(DoC)...................................43
Проблеми.................................44
Таблица за пулсовата зона....45
Индекс................................ 46
Свързване аксесоари.............33
Пулсомер.................................34
Крачкомер................................37
GSC 10.....................................38
Допълнения...................... 39
Ресет на Forerunner................39
Изтриване на потребителски
данни..................................39
Обновяване на софтуера на
Forerunner чрез Garmin
Connect...............................39
Информация за батерията.....40
Спецификации.........................40
Forerunner 405 Ръководство
iii
Въведение
Грижа за Forerunner
Чистете Forerunner и пулсомера
с парцалче, овлажнено с мек
почистващ разтвор. Подсушете.
Избягвайте химически
разтворители, те може да повредят
пластмасовите части.
Не оставяйте Forerunner на място
с продължително нагряване
(например в жабка на кола),
защото може да се появи
неотстранима повреда.
Потребителска информация,
например история, точки и следи,
остават завинаги в паметта на
уреда, независимо от външно
захранване. Независимо от
това запазете важните си
потребителски данни като ги
прехвърлите към Garmin connect,
вижте стр. 9
iv
Потапяне във вода
Forerunner е водоустойчив по
стандарт IEC 60529 клас IPX7. Той
понася потапяне до 1м под вода до
30 минути. По-дълъг период може
да повреди уреда. След потапяне
го изсушете с кърпа и на въздух
преди зареждане.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Forerunner не е проектиран
да се ползва при плуване.
Плуване и дълго
престояване под вода
може да предизвикат късо
съединение в уреда, което в
редки случаи предизвиква
малки изгаряния по кожата в
областта на контакт с уреда.
Forerunner 405 Ръководство
Стартиране
Стартиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт има несменяема литиево йонна
батерия. Вижте Важна информация за безопасността и продукта в
кутията за важна информация за безопасност за батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Консултирайте се с Вашия лекар преди да
променяте тренировъчна програма. Вижте Важна информация за
безопасността и продукта в кутията за предупреждения и др.
Стъпка 1: Ползване
на ринга
Сребърния пръстен (ринг) около
циферблата е мултифункционален
бутон.
Съвет: бързо натиснете ринга, за
да изберете, прегледате меню или
смените страница.
Натиснете двукратно: натиснете
с 2 пръста върху 2 зони, за да
включите осветлението.
Натиснете и завъртете:
натиснете и завъртете с пръст,
за да се движите по менюто и
да увеличавате / намалявате
стойности.
Натиснете и задръжте: задръжте
пръст върху 1 от 4-те маркирани
зони, за да превключите режим.
Forerunner 405 Ръководство
1
Стартиране
Зони на ринга и бутони
➊
➎
➋
➍
➏
➌
➊ час/дата: натиснете и
задръжте, за да влезете в режим
час/дата.
➋ GPS: натиснете и задръжте, за
да влезете в режим GPS.
➌ menu: натиснете и задръжте,
за да влезете в менюто.
2
➍ тренировка: натиснете и
задръжте, за да влезете в режим
тренировка.
➎ start/stop/enter:
• Натиснете за старт/стоп на
таймера в режим тренировка.
• Натиснете, за да изберете.
• Натиснете за да излезете от
енергоспестяващ режим.
➏ lap/reset/quit:
• Натиснете, за да стартирате
обиколка в режим тренировка.
• Натиснете и задръжте, за да
нулирате таймера в режим
тренировка.
• Натиснете, за да излезете от
меню, страница и енергоспестяващ режим.
Forerunner 405 Ръководство
Стартиране
Съвети за ринга
• Натискайте плътно.
• Натискайте ринго от външната
страна, където са надписите.
• Всеки избор с ринга е отделно
действие.
• Не натискайте произволно
ринга.
• Не натискайте с ръкавици по
ринга.
• Ако ригна е мокър, първо го
изсушете и после ползвайте.
Енергоспестяващ
режим
След период на неактивност с
уреда, той превключва на режим
енергоспестяване. Уреда е
неактивен, ако таймера не действа,
не гледате картата, не навигирате и
не натискате бутони.
Заключване на ринга
За да се предпазите от случайни
натискания, натиснете
едновременно enter и quit. За
да отключите ринга, отново
натиснете едновременно enter и
quit.
Forerunner 405 Ръководство
В този режим виждате часа,
може да включите осветление
и да ползвате ANT+™ връзка
с компютър. За да излезете от
режима, натиснете enter или quit.
За потребителски опции вижте
стр. 13.
3
Стартиране
Стъпка 2:
Зареждане батерия
Forerunner идва незареден, за да
се запази батерията. Заредете
Forerunner поне 3 часа преди
ползване. Продължителността на
зареждане зависи от употребата.
За още информация вижте стр. 40.
БЕЛЕЖКА: За да
предпазите от корозия,
изсушете контактите преди
зареждане.
СЪВЕТ: Forerunner няма да
се зарежда, ако външната
температура е извън обхвата
32°F–122°F (0°C–50°C).
4
1. Вкарайте USB конектора на
зарядния клип в АС адаптера.
2. Вкарайте AC адаптера в контакт
от мрежата.
3. Подравнете клемите на
зареждащия клип с контактите
на гърба на Forerunner.
конт.
4. Клипнете зарядното здраво
върху предната част на
Forerunner.
Forerunner 405 Ръководство
Стъпка 4:
Стартиране
Локализиране на
сигнали от спътници
Заряден
клип
Стъпка 3:
Конфигуриране
При първо включване на уреда,
следвайте екранните инструкции,
за да се научите да ползвате ринга
и да конфигурирате Forerunner.
Ако ползвате ANT+ пулсомер,
изберете Yes при конфигуриране,
за да позволите на пулсомера да се
свъре с Вашия Forerunner. Вижте
съпка 5 за повече информация.
Forerunner 405 Ръководство
За да получите точни час и дата и
да ползвате Forerunner, трябва да
получите GPS сателитни сигнали.
Може да отнеме няколко минути.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да
изключите GPS и да ползвате
Forerunner на закрито, вижте
стр. 21.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не може
да локализирате спътници
в енергоспестяващ режим.
За да излезете от него,
натиснете enter или quit.
1. Излезте на открито. За найдобро приемане, ориентирайте
антената към небето.
5
Стартиране
Място
антена
2. Натиснете и задръжте training
за да влезете в тренировка.
3. Не се движете, докато не
изчезне сателитната страница.
Когато получавате сателитни
сигнали, GPS иконката се явява
на страница тренировка.
Стъпка 5:
Свързване на
пулсомер (купува
се отделно)
Докато свързвате пулсомера с
уреда за пръв път, отдалечете се
поне на 10м от други пулсомери.
Пулсомера е готов за пращане на
данни. Поставете го директно на
кожата си, точно под гръдния кош.
Той трябва да се прилепи добре, за
да не се мести при бягане.
1. Свържете едната страна на
каишката с модула.
2. Навлажнете електродите
на гърба на модула, за да
гарантирате силна връзка
между гръдния си кош и
трансмитера.
6
Forerunner 405 Ръководство
Стартиране
Tab
Каишка на пулсомер
Slot
Пулсомер (Отпред))
Електроди
Пулсомер (Отзад)
3. Обгърнете каишката около
6. Ако данните са непостоянни
гръдния си кош и свържете към
или не се явяват, вижте
другата страна на модула.
стр. 34. Ако проблема
продължи, трябва да сдвоите
БЕЛЕЖКА: Логото Garmin
сензорите отново. Вижте
да е горе в дясно.
4. Натиснете quit или enter за да
излезете от енергоспест.режим.
5. Вкарайте Forerunner в обхват
(3 m) от пулсомера. Иконка
ще се яви на страници
тренировка.
Forerunner 405 Ръководство
стр. 33.
СЪВЕТ: Въветеде макс.
пулс и пулс при почивка
в Settings > User Profile.
Ползвайте Garmin Connect
или Garmin Training Center
за да профилирате зоните на
пулса си.
7
Стартиране
За инструкции за ползване на
аксесоари вижте стр. 33.
Стъпка 6:
Тренировка!
СЪВЕТ: Въведете профила
си, за да може Forerunner
да изчислява коректно
калориите. Натиснете и
задръжте menu > select
Settings > User Profile.
1. Натисн. и задръжте training.
2. Натиснете start за старт таймер
3. След тренировка, натиснете
stop.
4. Натиснете и задръжте reset за
да запишете тренировката и да
нулирате таймера.
8
Стъпка 7: Сваляне
на безпл. софтуер
ANT Agent™ Ви позволява да
ползвате Forerunner с Garmin
Connect, Web-базиран софтуер,
и Garmin Training Center,
компютърно базиран софтуер.
1. Идете на www.garmin.com
/forerunner405.
2. Следвайте екранните
инструкции за да свалите и
инсталирате ANT Agent.
Стъпка 8: Свързване
на РС с Forerunner
БЕЛЕЖКА: Първо свалете
софтуера съгласно Стъпка 7,
за да може USB драйверите
да са инсталирани преди
свързването на USB ANT
Stick™ към компютъра Ви.
Forerunner 405 Ръководство
Стартиране
1. Вкарайте USB ANT стика в
свободен USB порт на Вашия
компютър.
2. Forerunner трябва да е в
рамките на 3 m от компютъра.
3. Когато ANT Agent намери
Forerunner, ANT Agent показва
ID номера му и пита дали
искате да сдроите. Изберете
yes.
4. Forerunner трябва да покаже
същия номер, като ANT Agent.
Ако е така, изберете yes на
Forerunner за да завършите
процеса.
Forerunner 405 Ръководство
Стъпка 9: Пращане
на данни към РС
Forerunner трябва да е на по-малко
от (3 m) от компютъра. ANT
Agent автоматично прехвърля
данни между Forerunner и Garmin
Connect или Garmin Training
Center.
БЕЛЕЖКА: Ако имате
много данни, може да отнеме
няколко минути. Функциите
на Forerunner не са достъпни
през това време.
Ползвайте Garmin Connect или
Garmin Training Center за преглед
и анализ на данните Ви.
9
Режим час/дата
Режим час/дата
Натиснете и задръжте time/date за
да влезете в режим час/дата.
Опции за час
Натиснете и задръжте menu >
изберете Settings > Time. Вижте
стр. 29.
Чрез ринга се придвижете между
достъпните страници:
•
•
•
•
•
10
Time (час)
Battery gauge (ниво батерия)
Alarm set (аларми) (ако има)
Goal/progress индикатор (ако има)
Today’s scheduled workouts
transferred from Garmin Connect
or Garmin Training Center (ако
има)
Forerunner 405 Ръководство
Режим
тренировка
Forerunner предлага няколко
тренировъчни опции и настройки.
За страница
Training
Touch and hold training to enter
training mode. Tap the bezel to scroll
through the available pages.
Режим тренировка
Режим Sport
Running (бягане) е режим
по подразбиране. Натиснете
и задръжте menu > изберете
Training > Options > Sport Mode
за смяна на режима на спорт.
Тренировъчните настройки като
AutoLap®, AutoPause®, зони
на пулса и зони на скоростта,
са специфични за бягане или
колоездене. Всички опции, които
сменяте в бягане и колоездене се
записват и ползват със съответния
спорт. Тренировката се означава
като бягане или колоездене,
когато прехвърлите данните към
компютъра си.
За да индивидуализирате полета
за данни на тренировъчните
страници, вижте стр. 25.
Forerunner 405 Ръководство
11
Режим тренировка
Auto Pause
1. Натисн. и задръжте menu >
изберетеTraining > Options >
Auto Pause.
2. Изберете една от опциите:
•
Off
•
Custom Pace—спира
таймера автоматично,
когато скоростта падне под
определена стойност.
•
When Stopped—спира
таймера автоматично,
когато спрете.
3. Натиснете quit за да излезете.
Auto Pause е полезна, ако
тренировката Ви включва стоп
светлини или други места, където
трябва да намалите или спрете.
12
Auto Lap
Може да ползвате Auto Lap
за автоматично маркиране на
обиколка на определено място или
след преминаване на определено
разстояние. Тази настройка
е полезна за сравняване на
резултатите Ви в различни етапи
на бягането (напр. всеки 2км или
основен хълм, и др.).
За да въведете Auto Lap:
1. Нат. и задр. menu > изберете
Training > Options > Auto Lap.
2. Изберете By Distance за
въвеждане на число или By
Position за избор на опция:
•
Lap Press Only—маркира
обиколка при натискане
на lap и всеки път, когато
минете през това място
отново.
Forerunner 405 Ръководство
•
Start and Lap—маркира
обиколка на GPS локация,
където натиснете start и
на всяка локация, на която
натиснете lap.
•
Mark and Lap—маркира
обиколка на GPS локация,
която маркирате, и на всяка
локация, на която натиснете
lap.
3. Натиснете quit за да излезете.
БЕЛЕЖКА: Когато бягате
по курс (стр. 19), ползвайте
By Position за да маркирате
обиколки на всички места,
които са отбелязани за целта
по курса Ви.
Auto Scroll
Използвайте опция auto scroll
за автоматично преминаване по
страниците с данни по време на
работа на таймера.
Forerunner 405 Ръководство
Режим тренировка
За да ползвате auto scroll:
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Training > Options >
Auto Scroll.
2. Изберете скорост на
изобразяване: Slow, Medium,
или Fast.
3. Натиснете quit за да излезете.
Timeout (таймаут)
Натисн. и задръжте menu > избер.
Training > Options > Timeout.
Изберете Off за да забраните
на Forerunner да минава в
енергоспестяващ режим, докато
сте в режим тренировка. Изберете
Enabled за да минава в този режим
винаги.
БЕЛЕЖКА: Forerunner ще
минава в енергоспестяващ
режим само след период на
неактивност.
13
Режим тренировка
Единици за скорост
да достигате целите си. Той се
състезава с Вас винаги, когато Вие
и таймера бягате.
Pace—време за изминаване на
определено разстояние.
Ако промените скоростта на
виртуалния партньор преди да
стартирате таймера, промените се
записват. Ако промените скоростта
по време на бягането, промените
не се записват. Променената
скорост почва да действа от
мястото на промяната.
Натисн. и задръжте menu > избер.
Training > Options > Speed Units.
Speed—разстояние, изминато за
един час.
бележКа: Смяната на
мерните единици не сменя
полетата за данни (вижте
стр. 25).
Virtual Partner®
Натисн. и задръжте menu > избер.
Training > Options > Virtual
Partner > On.
За да смените скоростта на
Virtual Partner (VP):
1. Натисн. и задръжте training за
да влезете в режим Training.
2. Натиснете ринга, за да видите
страницата Virtual Partner.
Вашият Virtual Partner (Виртуален
партньор) е уникална функция,
проектирана да да Ви помогне
14
Forerunner 405 Ръководство
Режим тренировка
Вирт.
партньор
Вие
3. Натиснете и завъртете по
часовата стрелка за да
увеличите скоростта на VP.
Натиснете и завъртете обратно
на часовата стрелка за да
намалите скоростта на VP.
Тренировки
Натисн. и задръжте menu >
избер.Training > Workouts за да
изберете тип тренировка.
Обикновена, интервална или
за сърдечната дейност се
сменят винаги, когато създавате
тренировка от същия тип.
Тренировки за напреднали трябва
да създавате в Garmin Connect или
Garmin Training Center.
БЕЛЕЖКА: Докато
тренирате, натиснете по
ринга, за да видите повече
страници с данни.
4. За да запаметите промените,
натиснете ринга или изчакайте
таймаута.
Forerunner 405 Ръководство
Когато завършите всички етапи на
тренировката, ще се яви надпис
“Workout Finished”.
За да завършите по-рано:
1. Натиснете stop.
15
Режим тренировка
2. Натиснете и задръжте reset.
Обикновени
тренировки
Обикн. тренировки могат да се
базират на база следните цели:
• Време
• Разстояние
• Калории
За да въведете обикновена
тренировка:
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Training > Workouts >
Simple.
2. Изберете Type.
3. Въведете Duration
(продължителност).
4. Изберете Do Workout.
5. Натиснете start.
16
Тренировки за
сърдечна дейност
БЕЛЕЖКА: За да правите
тренировки за сърд.дейност,
трябва да имате пулсомер.
С Forerunner може да тренирате
за пулс. Настройките за тип и
продължителност са като при
обикновена тренировка.
За да създадете тренировка за
сърдечна дейност:
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Training > Workouts >
Heart Rate.
2. Изберете Zone. Миним. и
макс. стойност на пулса се
установяват автоматично на
база Вашите зони за пулс. За
още информация вижте
стр. 35 и 45. ИЛИ Изберете
Custom за да въведете мин. и
макс. стойности на пулса.
Forerunner 405 Ръководство
БЕЛЕЖКА: Миним.
стойност е 35 bpm. Максим.
е 250 bpm. При ръчно
въведдане между мин. и
макс. стойности трябва да
има поне 5 bpm (удара/мин.).
3. Изберете Type на тренировката
за сърдечна дейност.
4. Въведете Duration.
5. Изберете Do Workout.
6. Натиснете start.
Интервални
тренировки
Вие може да създадете интервална
тренировка с Forerunner.
Интервалите може да са на база
време или разстояние, както и
почивки.
Forerunner 405 Ръководство
Режим тренировка
За да създадете интервална
тренировка:
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Training > Workouts >
Interval.
2. Изберете Type на интервална
тренировка.
3. Въведете Duration (продължит).
4. Изберете Rest Type.
5. Въведете Duration.
6. Въведете Reps (повтор.).
7. Изберете Warmup Yes и
Cooldown Yes (незадължит.).
8. Изберете Do Workout.
9. Натиснете start.
Ако загрявате и отпускате,
натиснете lap на края на
загрявката, за да стартира първата
обиколка. На края на последния
интервал, Forerunner автоматично
почва отпускаща обиколка. Накрая
на отпускането натиснете lap за
17
Режим тренировка
край на тренировката.
Аларма Ви предупреждава за
началото на нов интервал. За
да свършите интервал по-рано,
натиснете lap/reset бутона.
Тренировки за
напреднали
Те включват цел за всяка стъпка
от тренировката, различни
разстояния, времена и калории.
Ползвайте Garmin Connect
или Garmin Training Center за
създаване и редактиране, а след
това ги прехвърлете на Forerunner.
Вие може и да планирате
тренировки с Garmin Connect и
Garmin Training Center и за ги
дапишете във Forerunner.
ЗАБЕЛЕЖКА: За повече
информация за трансфер на
18
данни към Forerunner, вижте
стр. 9.
СЪВЕТ: В режим time/
date, докоснете ринга, за да
видите планирана за деня
тренировка. Натиснете enter
за започване на тренировка.
За старт на тренировка:
1. Натиснете и задръжте menu >
изберете Training > Workouts >
Advanced.
2. Изберете тренировката.
3. Изберете Do Workout.
4. Натиснете start.
След старта, Forerunner показва
всяка стъпка, името й, целта (ако
има), и текущи данни.
Аларма Ви предупреждава за
наближаване на края на интервал и
отброява началото на нов.
Forerunner 405 Ръководство
Режим тренировка
За да свършите интервал порано:
Натиснете lap/reset бутона.
За да изтриете интервал:
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Training > Workouts >
Advanced.
2. Изберете тренировката.
3. Изберете Delete Workout > Yes.
4. Натиснете quit за изход.
Курсове
Друг начин да ползвате Forerunner
за потребителска тренировка е
да следвате курс, базиран на порано записана тренировка. Може
да следвате курса, опитвайки се
да достигнете или подобрите
предишни резултати. Може да се
съзтезавате срещу VP при този вид
тренировка.
Forerunner 405 Ръководство
Създаване на курс
Чрез Garmin Connect създайте
курс, точки от курса и ги
прехвърлете към Forerunner.
БЕЛЕЖКА: За повече
информация за трансфера на
данни към Forerunner, вижте
стр. 9.
За да създадете курс чрез
Forerunner:
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Training > Courses.
2. Изберете курс от списъка.
3. Изберете Do Course.
4. Натиснете start. История се
записва дори да не сте в курса.
Когато следвате курс,
натиснете ринга, за да видите
навигационната страница.
За да завършите курса ръчно,
19
Режим тренировка
натиснете stop > натиснете и
задръжте reset.
Започване на курс
Вие може да включите загрявка
преди да започнете курса.
Натиснете start за започване на
курса и започнете загрявката.
Стойте настрана от пътя на курса
при загрявка. Когато сте готов за
начало, тръгнете по курса. Когато
сте на курса, Forerunner показва
съобщение “On Course”.
За да изтриете курс:
1. Натиснете и задръжте menu >
изберете Training > Courses.
2. Изберете курс от списъка.
3. Изберете Delete Course.
4. Изберете Yes за да изтриете.
5. Натиснете quit за да излезете.
При стартиране, VP също
стартира. Ако загрявате или не
сте в курса, VP рестартира курса в
момента на връщането Ви по него.
Ако не сте в курса, Forerunner
показва съобщение “Off Course”.
Чрез навигационната страница
намерете обратно пътя към курса.
20
Forerunner 405 Ръководство
GPS Режим
Натиснете и задръжте GPS за да
видите GPS менюто.
Satellites—вижте информация за
GPS сигналите, които Forerunner
получава в момента. Черните
стълбчета показват силата
на сигнала от всеки спътник.
Номера на спътника е под под
стълбчето. GPS точността е долу
на страницата.
GPS Режим
БЕЛЕЖКА: С изключен
GPS не получавате данни за
скорост и разстояние, освен
ако не ползвате крачкомер.
Save Location—записва текущата
локация. Натиснете enter за да
редактирате. Натиснете quit за да
излезете.
За да маркирате известна
лакация с координатите й:
1. Натиснете и задръжте GPS >
изберете Save Location.
2. Натиснете enter > изберете
Position.
3. Въведете координатите.
4. Редактирайте името и
височината (незадължително).
GPS—изключете GPS за работа в
помещение.
Forerunner 405 Ръководство
Go To Location—изберете
локация от списъка и изберете
Go. Forerunner навигира към
записаната локация с използване
21
GPS Режим
на навигационната страница.
Back To Start—навигира обратно
към стартовата точка.
БЕЛЕЖКА: Трябва да
стартирате таймера за
ползване на Back To Start.
За да спрете навигацията,
натиснете quit > Stop Go To.
За да редактирате локация:
1. Натисн. и задръжте GPS >
изберете Go To Location.
2. Изберете локацията, която
искате да редактирате.
3. Изберете Edit.
4. Изберете опцията за редакция.
За GPS
GPS е сателитно базирана
навигационна система, която има
мрежа от 24 сателита. GPS работи
при всякакви атмосферни условия,
навсякъде по света, 24 часа
дневно. Не се изисква абонамент
за ползване на GPS.
За повече информация идете на
www.garmin.com/aboutGPS.
За да изтриете локация, натисн.
и задръжте GPS > изберете Go
To Location. Изберете локацията.
Изберете Delete > Yes.
22
Forerunner 405 Ръководство
История
История
Forerunner автоматично записва
история при стартиране на таймер.
Forerunner може да запише до
1000 обиколки и приблизително
20 часа подробни траклог данни
(когато записва една точка на
всеки 4 секунди). Траклог данните
включват Вашето GPS положение
(ако е достъпно) и данни от
аксесоари, напр. пулсомер.
Когато паметта на Forerunner се
напълни, ще се яви съобщение за
грешка. Прехвърляйте историята
към Garmin Connect периодично
за да пазите всичките си данни.
(вижте стр. 9).
Forerunner 405 Ръководство
БЕЛЕЖКА: Forerunner няма
да трие автоматично данни.
Вижте стр. 23 за да научите
как да триете данни.
Изтриване история
След прехвърляне на историята
към Garmin Connect или Garmin
Training Center, Вие може да я
изтриете от Forerunner.
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете History > Delete.
2. Изберете опция:
•
All Activities—изтрива
всички тренировки.
•
Old Activities— изтрива
тренировки, записани преди
повече от месец.
•
Totals—нулира тоталите.
23
История
Преглед на
тренировките
Вие може да прегледате следните
данни на Forerunner: време,
разстояние, средна скорост,
калории, средни данни за пулса,
средна стойност на каданс.
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете History > Activities.
2. С ринга минете през тях.
Натиснете ринга, за да видите
информация за конкретна
тренировка.
3. Натиснете quit за изход.
Изтриване на
индивидуални бягания
и обиколки
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете History > Activities.
2. С ринга идете на тренировката
за триене. Натиснете ринга, за
да видите информацията.
3. Натисн. и задръжте reset
докато сте там.
4. Изберете Yes.
Преглед тотали
Forerunner записва общото
разстояние и време, което сте
работили с Forerunner.
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете History > Totals.
2. Натиснете quit за изход.
Преглед на целите
С Garmin Connect може да
въведете различни цели и да ги
пратите във Forerunner.
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете History > Goals.
2. Натиснете quit за изход.
24
Forerunner 405 Ръководство
Настройки
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings.
СЪВЕТ: Като свършите
избор на опции и редакция
на уреда, натиснете enter за
да ги запаметите.
Полета с данни
Вие може да гледате/скриете
следните страници и да
персонализирате до 3 полета за
данни на всяка страница.
•
•
•
•
Training 1 (винаги е активна)
Training 2
Training 3
Heart Rate (явява се само
при приемане на данни от
пулсомер)
Forerunner 405 Ръководство
Настройки
За да смените поле с данни:
1. Натисн. и задръжте menu
> изберете Settings > Data
Fields.
2. Изберете една от страниците.
3. Изберете броя на полетата.
4. С ринга сменете данните в
полето.
Опции за полетата
* Зависи от избора на мерна
единица.
** Изисква допълнителен
аксесоар.
Поле за
данни
Описание
Cadence
**
Стъпки за минута
или обороти за
минута
Cadence– Среден каданс
Avg **
за текущата
тренировка.
25
Настройки
Поле за
данни
Описание
Cadence– Среден каданс за
Lap **
текущата обиколка.
Calories
Поле за
данни
Описание
Grade
Изчислява наклона
на изкачване при
бягане. Например
ако на всеки
10м изкачване
изминаване 200м
(разстояние),
наклона е 5%.
HR **
Пулс в bpm.
HR–
%Max **
OR
HR–
%HRR **
% от максималния
пулс.
ИЛИ
Процент на
сърдечния резерв.
(макс. пулс - пулс
при почивка)
HR–Avg
**
Среден пулс за
бягането.
Брой изгорени
калории.
Distance * Разстояние за
текущото бягане.
Dist–Lap * Разстояние за
текущата обиколка.
Dist–Last
Lap *
Разстояние на
последната
завършена
обиколка.
Elevation
*
Разстояние над/под
морско ниво.
GPS
Accuracy
*
Грешка при
определяне на GPS
локация.
26
Forerunner 405 Ръководство
Настройки
Поле за
данни
Описание
Поле за
данни
Описание
HR–Avg
%Max **
OR
HR–Avg
%HRR **
Среден процент от
максимум пулс за
бягането.
ИЛИ
Среден процент на
сърдечен резерв
(макс. пулс - пулс
при почивка) за
бягането.
HR Graph
**
Линейна графика,
показваща текущата
Ви зона на пулса
(1-5).
HR Zone
**
HR–Lap
**
Среден пулс за
обиколката.
Текуща зона на
пулса (1–5). Зоните
са базирани на
Вашия профил,
макс. пулс и пулс
при почивка.
Heading
HR–Lap
%Max **
OR
HR–Lap
%HRR **
Среден процент на
максималния пулс
за обиколката
ИЛИ.
Среден процент на
сърдечния резерв
(максимален пулс пулс при почивка) за
бягането.
Текущ курс на
движение.
Laps
Брой завършени
обиколки.
Pace *
Текуща скорост.
Forerunner 405 Ръководство
Pace–Avg Средна скорост за
*
бягането.
Pace–Lap
*
Средна скорост за
текущата обиколка.
27
Настройки
Поле за
данни
Описание
Поле за
данни
Описание
Pace–
Last Lap *
Средна скорост на
последната пълна
обиколка.
Time–Lap
Време за текущата
обиколка.
Speed *
Текуща скорост.
Speed–
Avg *
Средна скорост за
бягането.
Speed–
Lap *
Средна скорост в
текущата обиколка.
Speed–
Last Lap *
Средна скорост на
последната пълна
обиколка.
Sunrise
Час на изгрев на
GPS позицията Ви.
Sunset
Час на залез на GPS
позицията Ви.
Time
Време на
хронометъра.
Time–Avg
Lap
Средно време за
завършване на
обиколките.
28
Time–Last Време за
Lap
завършване
на последната
обиколка.
Time of
Day
Текущ час на база
Вашите настройки
(вижте стр. 29).
Forerunner 405 Ръководство
Потребителски
профил
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > User Profile.
Forerunner ползва информацията,
която сте въвели за себе си за
изчисляване на калориите. При
първите настройки също може да
въведете Вашия профил преди да
почнете ползването на Forerunner.
Аларми
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > Alarms.
Set Alarm—вкл./изкл. аларма. При
вкл.аларма, натиснете ринга, на
time/date режим, за да видите часа
на алармата.
Set Time—използвайте ринга, за
да въведете час на алармата.
Forerunner 405 Ръководство
Настройки
Type—настройте ежедневно Daily
или веднъж Once.
Когато алармата звучи:
• Натиснете ринга, за да спрете.
• Натиснете enter за да
“задреме” за 9 минути.
• Натиснете quit за да изключите
алармата.
• Не правете нищо. След 1
минута алармата автоматично
ще зареме. След 1 час ще се
самоизключи..
Час
Forerunner автоматично настройва
часа от GPS сигналите. Ако
смените батерия, отново
локализирайте спътници, за да
получите точно време.
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > Time.
29
Настройки
Time Format—изберете 12 Hour
или 24 Hour.
екрана. Това не сменя езика на
въведените от Вас данни.
Time Zone—изберете часова зона
според най-близкия град.
Alert Tones—включете/изключете
тон при съобщения.
DST—изберете Yes, No, или Auto.
Auto сменя автоматично лятно/
зимно часово време.
Key Tones—включете/изключете
тон при натискане на ринг и бутон.
Time2—включва/изключва Time2.
Когато е включен Time2, може да
въведете Time2 Format, Time2
Zone, и Time2 DST. Когато Time2
е активен, натиснете и задръжте
enter в режим time, за да идете на
Time2.
или иконки се явяват
до часа.
Система
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > System.
Sensitivity—изберете ниво на
чувствителност на ринга на
натиск. Изберете High за реакция
на ринга на лек натиск или Low.
Contrast—изберете контраста на
екрана.
About—вижте версията на
софтуера, на GPS и ID номера на
уреда.
Units—изберете Statute или
Metric мерни единици.
Language—сменете езика на
30
Forerunner 405 Ръководство
Задно осветление
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > System >
Backlight.
Mode—изберете Manual за
натискане с два пръста по ринга
за да светне екрана. Изберете
Keys and Alerts за да включи
осветление веднъж при натискане
с два пръста по ринга и после
при натискане на кой да е бутон
или при явяване на съобщение.
Изберете Off за винаги изключено
осветление.
Timeout—изберете колко дълго
да свети екрана. Избирайте малки
стойности, за да пестите батерия.
Brightness—настойте яркостта.
Forerunner 405 Ръководство
ANT+
Настройки
Аксесоари
Вижте стр. 33 за информация за
аксесоари.
Компютър
Отстранете се на повече от 10м
от други ANT+ стикове докато
Forerunner се свързва с компютър.
1. Проверете дали компютъра е
настроен за приемане на данни
и дали е сдвоен с ANT Agent.
Вижте стр. 9.
2. Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Computer.
3. Изберете Pairing > On.
4. Донесте Forerunner в рамките
на 3 m от компютъра.
31
Настройки
5. Когато ANT Agent намери
Forerunner, ANT Agent показва
номера на уреда и пита искате
ли свързване. Изберете yes.
6. Forerunner ще покаже същия
номер като ANT Agent. Ако
е така, изберете yes на
Forerunner за да се свърже.
БЕЛЕЖКА: Вие може да
предпазите Forerunner от
пращане на данни към/от
компютър, дори от този, с
който е сдвоен. Натисн. и
задръжте menu > изберете
Settings > ANT+ > Computer
> Enabled > No.
Изпращане на всички данни
По подразбиране Forerunner праща
само нови данни към компютъра.
Ако искате да прати всички
данни, натисн. и задръжте menu
> изберете Settings > ANT+ >
32
Computer > Force Send > Yes. Ще
пратите всички данни.
Уред към уред
Вие може да пращате тренировки,
курсове и локации към друг
Forerunner 405.
1. В изпращащия Forerunner,
натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+
> Unit to Unit > Transfer.
Изберете данните за пращане.
2. В приемащия Forerunner,
натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Unit to Unit > Receive.
Пращащия Forerunner се свързва с
другия и прехвърля данните.
Forerunner 405 Ръководство
Използване на
аксесоари
Следните ANT+ аксесоари са
съвместими с Forerunner 405:
•
•
•
•
Пулсомер
Крачкомер
GSC™ 10 сензор скорост/каданс
USB ANT Stick (вижте стр. 8 и
стр. 31)
За аксесоари идете на http://buy
.garmin.com или при Вашия дилър.
Свързване на
аксесоари
След получаване на ANT+
аксесоар, трябва да го свържете с
Forerunner.
Използване на аксесоари
секунди, когато аксесоарът е
активиран и работи коректно.
След свързване, Forerunner приема
данни само от Вашия аксесоар,
дори да сте наблизо до други.
След първо свързване, Forerunner
автоматично разпознава Вашия
аксесоар всеки път, когато го
активирате.
TЗа да свържете аксесоар:
1. Отдалечете се на повече
от 10 m от други аксесоари.
Доближете аксесоара, който ще
свързвате, на по-малко от 3 m
от Forerunner.
2. Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Accessories.
3. Изберете аксесоара.
4. Изберете Enabled > Yes.
Свързването продължава няколко
Forerunner 405 Ръководство
33
Използване на аксесоари
5. Намерете Status. Ако
Forerunner не може да се
свърже, изберете Rescan.
СЪВЕТ: Аксесоара трябва
да прати данни за да завърши
процеса на свързване. Вие
трябва да носите пулсомера,
да се придвижите с
крачкомера или да завъртите
педали с GSC 10.
Статус иконки
В режим тренировка иконката на
аксесоара мига, докато Forerunner
сканира за него. Иконката е
плътна, когато аксесоара е свързан.
Пулсомер активен
Сензор за скорост/каданс
активен
Крачкомер активен
34
Пулсомер
За начина на поставяне на
пулсомера вижте стр. 6.
Съвети за пулсомера
Ако усетите неточни или
непостоянни данни, направете
едно от следните неща:
•
•
•
•
Затегнете плътно пулсомера.
Намокрете електродите.
Почистете електродите.
Носете памучни тениски при
тренировка. Синтетичните
материи, които се трият
или удрят в пулсомера,
могат да създадат статично
електричество, което
интерферира със сигналите на
пулса.
• Отдалечете се от източници на
силно електромагнитно поле
Forerunner 405 Ръководство
Използване на аксесоари
и около 2.4 GHz безжични
сензори, които може да
интерферират с пулсомера Ви,
напр. жици с много високо
напрежение, електромотори,
микровълнови печки, GSM
апарати и безжичен LAN.
Зони на пулса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Консултирайте се с лекар
за определяне на зоните
на пулса / целите, които
са адекватни на Вашата
тренираност и здраве.
Атлетите ползват зоните на
промяна на пулса си за да мерят
и подобряват кардиоваскуларната
си сила и да подобрят формата си.
Зоните показват пулсове в минута.
Петте обичайно приемани зони са
номерирани от 1–5 в зависимост
Forerunner 405 Ръководство
от нарастващата интензивност.
Forerunner въвежда зоните (табл.
на стр. 46) на база стойностите,
които сте въвели за максимален
пулс и пулс при почивка във
Вашия профил (стр. 33)
Вие може да създадете зоните
на промяна на пулса в Garmin
Connect профила си и след това да
ги прехвърлите във Forerunner.
Как зоните на пулса влияят на
Вашите фитнес цели?
Познаването на Вашите зони
помага да мерите и подобрите
нивото си прилагайки следните
принципи:
• Пулса е добра мярка за
интензитета на тренировката.
• Тренировка в обичайни зони
помага за подобряване на
сърдечния капацитет и сила.
35
Използване на аксесоари
• Познаването на зоните Ви
предпазва от свръхтренировка
и риск от травми.
Heart Rate Monitor
Battery
Пулсомерът има сменяема CR2032
батерия.
БЕЛЕЖКА: Дайте
батерията за унищожение.
За да смените батерията:
1. Намерете капачето на гнездото
на гърба на пулсомера.
2. С монета завъртете капака по
посока обратна на часовата
стрелка, за да отворите.
36
3. Сменете батерията, като
поставите новата с + нагоре.
БЕЛЕЖКА: Внимавайте да
не повредите или изгубите
уплътнителя на O-пръстена.
4. С монета завъртете капака по
посока на часовата стрелка, за
да затворите.
Крачкомер
Forerunner е съвместим с
крачкомер. Вие може да ползвате
крачкомера за пращане на данни
към Forerunner при тренировки в
зала, когато няма GPS сигнали.
Крачкомера е на стендбай и готов
да праща данни (като пулсомера).
Вие трябва да свържете
крачкомера с Forerunner (стр. 33).
Forerunner 405 Ръководство
Калибриране на
крачкомера
Калибрирането не е задължително,
но може да подобри точността.
Има три начина за калибриране:
разстояние, GPS и ръчно.
Калибриране по разстояние:
За най-добри резултати крачкомера
трябва да се калибрира на
вътрешния коридор на стандартна
писта. Стандартната писта (2
обиколки = 800 m) е най-точна.
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Accessories > Foot Pod >
Calibrate > Distance.
2. Изберете разстояние.
3. Натисн. start за начало запис.
4. Пробягайте или извървете
разстоянието.
5. Натиснете stop.
Forerunner 405 Ръководство
Използване на аксесоари
GPS калибриране
Трябва да имате GPS сигнали за
калибриране на крачкомера с GPS.
1. Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Accessories > Foot Pod >
Calibrate > GPS.
2. Натисн. start за начало запис.
3. Пробягайте или извървете
около 1,000м. Forerunner Ви
информира, че сте преминали
достатъчно разстояние.
Ръчно калибриране
Ако всеки път разстоянието
от крачкомера Ви изглежда
леко завишено/занижено,
ръчно променете фабричния
калибрационен фактор.
Натисн. и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Accessories > Foot Pod > Cal
37
Използване на аксесоари
Factor. Увеличете калибрационния
фактор, ако разстоянието е покъсо, намалете калибрационния
фактор, ако разстоянието е подълго.
2. Изберете Manual за да
въведете размер на колелото.
Изберете Auto за да позволите
на GPS да изчисли размера му.
GSC 10
Forerunner е съвместим с GSC 10
сензор за скорост/каданс. Вие
трябва да свържете GSC 10 с
Forerunner, стр. 33.
Калибриране на байк
сензор
Калибрирането на байк сензора
не е задължително, но може да
подобри точността.
1. Натисн.и задръжте menu >
изберете Settings > ANT+ >
Accessories > Bike Sensor >
Calibration.
38
Forerunner 405 Ръководство
Приложение
Ресет на Forerunner
Ако Forerunner не работи коректно,
натиснете и задръжте enter и quit
едновременно, докато екрана стане
празен (около 7 секунди). Това
няма да изтрие Вашите данни и
настройки.
Изтриване на
потребителски
данни
За да изтриете всички
потребителски данни, натисн.
и задръжте enter и quit заедно,
докато екрана стане празен (около
7 секунди) за ресет на Forerunner.
Продължете да натискате quit
бутона, но пуснете enter бутона.
Следвайте екранните инструкции.
Forerunner 405 Ръководство
Приложение
Обновяване на
софтуера на
Forerunner чрез
Garmin Connect
Идете на www.garmin.com
/products/forerunner405 за
информация за софтуерни ъпдейти
за Forerunner и Garmin Connect
Web-базирания софтуер.
Ако има нов софтуер, Garmin
Connect Ви напомня да обновите
софтуера на Forerunner. Следвайте
екранните инструкции. Уредът
Ви трябва да остане в обхвата на
компютъра по време на процеса.
За батерията
Живота на батерията зависи от
ползването на: GPS, осветление и
ANT+ връзка с компютър.
39
Приложение
С напълно заредена батерия
Forerunner работи до 1 седмица,
ако тренирате 30 минути дневно
и GPS и Forerunner са в режим
икономия на енергия.
С напълно заредена батерия
Forerunner работи до 2 седмици в
режим икономия на енергия.
С напълно заредена батерия
Forerunner работи до 8 часа при
активна употреба на GPS.
Спецификации
Forerunner
Размери: W × L × D: 1.88 × 2.78 ×
0.646 in. (47.75 × 70.5 × 16.4 mm)
Тегло: 2.1 oz. (60 g)
Екран: 1.06 in. (27 mm) диаметър,
124 × 95 пиксела, LED осветление.
Водоустойчивост: IPX7. Не се
40
ползва при плуване.
Памет за данни: до 20 часа
данни (приема се, че една точка се
записва на всеки 4 секунди).
Памет: до 1000 обиколки; 100
потребителски локации (точки).
Компютърен интерфейс:
безжичен USB ANT Stick
Батерия: 300 mAh акумулаторна
lithium-ion батерия
Продължителност на работа: до
8 часа в GPS режим; до 2 седмици
в режим икономия на енергия.
Работна температура: От -15°C
до 50°C
Температура за зареждане: От
0°C до 50°C
Радио честота/протокол: 2.4
Forerunner 405 Ръководство
Приложение
GHz/Dynastream ANT+ безжичен
комуникационен протокол
GPS антена: вътрешна patch
GPS приемник:
високочувствителен интегриран
USB ANT стик
Размери: L × W × D: 2.32 × 0.71 ×
0.28 in. (59 × 18 × 7 mm)
Тегло: 0.01 lbs. (6 g)
Обхват на предаване: До 5 m
Работна температура: От-10°C
до 50°C
Радио честота/протокол:
2.4 GHz/Dynastream ANT+
безжичен комуникационен
протокол
Източник на захранване: USB
Пулсомер
Размери на модула:
W × H × D: 2.4 × 1.3 × 0.4 in. (62 ×
34 × 11 mm)
Дължина на каишката: от 533.4
mm до 749.3 mm
Тегло: 1.6 oz. (45 g)
Водоустойчивост: 98.4 ft. (30 m)
ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктът
не предава пулс докато
плувате.
Обхват на предаване:
приблизително 3 m
Батерия: сменяема CR2032 (3
волта) Perchlorate – може да се
изисква специално отношение.
Вижте www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
Живот на батерията: около 4.5
Forerunner 405 Ръководство
41
Приложение
години (1 час на ден)
Работна температура: от -5°C до
50°C)
Радио честота/протокол: 2.4 GHz
ANT wireless комуникационен
протокол.
Системна съвместимост: ANT+
Софтуерно
лицензно
споразумение
С ПОЛЗВАНЕ НА FORERUNNER,
ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА
БЪДЕТЕ ОГРАНИЧЕНИ ОТ
УСЛОВИЯТА НА СЛЕДНОТО
СОФТУЕРНО ЛИЦЕНЗНО
СПОРАЗУМЕНИЕ. МОЛЯ,
ПРОЧЕТЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО.
Garmin Ви дава ограничен
42
лиценз за ползване на софтуера,
инсталиран на това устройство
(“Софтуер”) в бинарна
екзекутивна форма за нормална
употреба на продукта. Заглавието,
правата на собственост,
интелектуалната собственост на
Софтуер остават в Garmin.
Вие се съгласявате, че Софтуер е
собственост на Garmin и е защитен
от копирайт законите на САЩ,
както и международните копирайт
закони. Вие също се съгласявате,
че структурата, организацията
и кодовете на Софтуер са ценни
търговски тайни на Garmin и
че Софтуер в сорс-код форма
остава ценна търговска тайна
на Garmin. Вие се съгласявате да
не декомпилирате, разглобявате,
модифицирате, реасемблирате,
преработвате или да намалявате
Forerunner 405 Ръководство
Приложение
разбираемостта на Софтуера или
част от него, или да създавате
каквито и да е производства
на базата на Софтуера. Вие се
съгласявате да не експортирате
или реекспортирате Софтуера към
която и да е държава в нарушение
на експорт-контрол законите на
САЩ.
продукт www.garmin.com.
Декларация за
съвместимост
(DoC)
С настоящото Garmin декларира,
че този Forerunner е в съответствие
с най-важните изисквания и други
свързани с тях постановления на
Директива 1999/5/EC.
За пълна Декларация за
съвместимост, вижте интернет
страницата на Garmin за Вашия
Forerunner 405 Ръководство
43
Приложение
Проблеми
Проблем
Решение/Отговор
Отключете ринга: натиснете enter и quit заедно.
Натискайте леко ринга за най-добри резултати.
Ринга не реагира
Натискайте външната част на ринга, не тази близо до
на натискането ми.
циферблата. Настройте чувствителността му
(стр. 30)
Forerunner
Натиснете и задръжте GPS. Проверете GPS е на On.
не получава
Излезте с Forerunner навън далеч от сгради.
спътникови
Останете на едно място няколко минути.
сигнали.
Символът за
Напълно разредете Forerunner и после напълно го
батерия не е
заредете (не прекъсвайте цикъла на зареждане).
коректен.
Застанете на 10 m от други ANT+ аксесоари при
свързване. Доближете Forerunner в обхвата (3 m) на
Пулсомера,
сензора, докато свързвате. Рестартирайте търсенето
крачкомера
на аксесоар (стр. 33). Убедете се, че аксесоарът
или GSC 10 не
праща данни (напр. трябва да носите пулсомера).
се свързват с
Ако проблемът продължава, сменете батерията на
Forerunner.
аксесоара.
Данните за пулса
Вижте стр. 34.
не са коректни.
44
Forerunner 405 Ръководство
Приложение
Проблем
Каишката на
пулсомера е
твърде голяма.
Някои от данните
ми липсват в
уреда.
Решение/Отговор
Отделно продаваме по-малка ластична каишка
Идете на http://buy.garmin.com.
Forerunner няма да записва данни, докато не ги
прехвърлите на компютър. Редовно прехвърляйте
данни, за да не ги губите.
Таблица за зоните на пулс
% от макс. пулс Усещано напрежение
или пулса при
почивка
1 50–60%
Спокойно, леко бягане,
ритмично дишане
2 60–70%
3 70–80%
Ползи
Тренировка за
начинаещи, намалява
стреса
Комфортно бягане, поОсновна кардиодълбоко дишане, възможни васкюларна
разговори
тренировка, добро
възстановяващо бягане
Средно бягане, по-трудно Подобрява аеробния
да се разговаря
капацитет, оптимална
кардио-васкюларна
тренировка
Forerunner 405 Ръководство
45
Приложение
4 80–90%
5 90–100%
46
Бързо и малко
некомфортно бягане,
ускорено дишане
Спринт, невъзможно за
дълъг период, тежко
дишане
Подобрява анаеробния
капацитет и праг;
подобрява скоростта
Анаеробна и мускулна
издръжливост;
повишава енергията.
Forerunner 405 Ръководство
Този Български превод на английското ръководство на Forerunner 405 (Garmin
номер 190-00700-00, ревизия C) е преведен убедително. При необходимост се
консултирайте с английската версия за работата с Forerunner 405. GARMIN НЕ Е
ОТГОВОРЕН ЗА ТОЧНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО И ЩЕ ИГНОРИРА
ВСИЧКИ ОПЛАКВАНИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.
За последни софтуерни обновявания (без картни данни) посещавайте
интернет страницата на Garmin на www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, САЩ
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Великобритания
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Тайван
юли 2012
190-00700-14_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising