Garmin | Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm | Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm hurtigveiledning

Garmin Forerunner 405M w/USB,GPS System,ENG, Clm hurtigveiledning
hurtigstartveiledning
FORERUNNER® 405
GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS
SYNKRONISERING
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut.
Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, som ligger i produktesken.
Advarsel: Kontakt alltid legen din før du begynner på eller endrer et
treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Trinn 1: Bruk
berøringsringen
Sølvringen rundt urskiven fungerer som
en flerfunksjonsknapp.
Trykk og dra (bla): Trykk på ringen,
og dra fingeren langs ringen for å bla
mellom menyalternativer eller for å øke
eller redusere verdier.
Lett trykk: Trykk raskt på ringen
for å foreta et valg, veksle mellom
menyalternativer eller endre sider.
Trykk og hold nede: Hold fingeren
på ett av de fire merkede områdene på
ringen for å endre modi.
Dobbelttrykk: Trykk med to fingre
på to områder på ringen for å slå på
bakgrunnsbelysningen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
Områder og knapper
på berøringsringen
➊
tim
e
e
at
/d
➍
re
se
t
➋
➎
p
la
➏
/
➌
➍ training: Trykk og hold nede for å
åpne treningsmodus.
➎ start/stop/enter:
• Trykk for å starte/stoppe tidtakeren i
treningsmodus.
• Trykk for å foreta et valg.
• Trykk for å avslutte
strømsparingsmodus.
➏ lap/reset/quit:
• Trykk for å opprette en ny etappe i
treningsmodus.
➊ time/date: Trykk og hold nede for å
• Trykk og hold nede for å tilbakestille
tidtakeren i treningsmodus.
➋ GPS: Trykk og hold nede for å åpne
• Trykk for å gå ut av en meny eller
side.
➌ menu: Trykk og hold nede for å åpne
• Trykk for å avslutte
strømsparingsmodus.
åpne klokkeslett-/datomodus.
GPS-modus.
menysiden.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
Berøringstips
• Trykk hardt på ringen.
• Trykk på den ytterste kanten, der
ordene står, ikke den innerste kanten
ved urskiven.
• Hvert ringvalg bør utføres som en
separat handling.
• Ikke hvil fingeren eller tommelen på
ringen mens du bruker den.
Strømsparingsmodus
Når Forerunner-enheten har vært
inaktiv en stund, går den over i
strømsparingsmodus. Forerunnerenheten er inaktiv så lenge timeren ikke
er i bruk, så lenge du ikke navigerer
til et bestemmelsessted og ser på
navigasjonssiden, og så lenge du ikke
har trykket på noen knapper eller på
berøringsringen.
• Ikke bruk tykke hansker når du
bruker ringen.
• Hvis ringen er våt, tørker du den før
du bruker den.
Låse ringen
Hvis du vil unngå utilsiktede trykk på
berøringsringen (som skyldes fuktighet
eller utilsiktet støt), trykker du på enter
og quit samtidig. Hvis du vil låse opp
berøringsringen, trykker du på enter og
quit samtidig en gang til.
Når du er i strømsparingsmodus,
kan du se hva klokken er, slå på
bakgrunnslyset og bruke ANT+™datamaskintilkoblingen. Hvis du vil
avslutte strømsparingsmodusen, trykker
du på enter- eller quit-knappen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
merk: Hvis du vil forhindre
korrosjon, bør du tørke godt av
ladekontaktene og området rundt
før du begynner å lade.
Slik lader du Forerunner-enheten:
1. Plugg USB-kontakten på
ladeklemmekabelen inn i
vekselstrømadapteren.
2. Plugg vekselstrømadapteren inn i en
vanlig veggkontakt.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
F o r e r unne r 405
IC: 1792A-01253
FCC ID:IPH-01253
N9
Kontakter
Ì Ï 02
12345678
Designed in the USA
Made in Taiwan
4. Klem laderen godt fast over urskiven
til Forerunner-enheten.
tim
e/
te
da
TIPS: Forerunner-enheten
lades ikke når den er utenfor
temperaturområdet 32–122° F
(0–50° C).
3. Juster ladeklemmestolpene
med kontaktene på baksiden av
Forerunner-enheten.
re
se
t
Forerunner-enheten leveres med strømmen av for å spare batterikapasiteten.
Lad Forerunner-enheten i minst tre timer
før du bruker den.
/
Trinn 2: Lade batteriet
p
la
Ladeklemme
Hvor lenge et fulladet batteri varer,
avhenger av bruken. Et fulladet batteri
kan drive Forerunner-enheten med
GPS slått på i opp til åtte timer. Se
brukerveiledningen for mer informasjon.
Trinn 3: Konfigurere
Forerunner
Første gang du bruker Forerunnerenheten må du følge instruksjonene på
skjermen for å lære hvordan du bruker
ringen og konfigurere Forerunnerenheten.
Hvis du bruker en ANT+pulsmåler, velger du Ja under
konfigurasjonen for å tillate at
pulsmåleren pares (kobles sammen
med) Forerunner-enheten. Se trinn 3 for
ytterligere informasjon.
Trinn 4: Innhente
satellittsignaler
Hvis du vil angi riktig klokkeslett og
begynne å bruke Forerunner, må du hente
inn GPS-satellittsignaler. Det kan ta noen
minutter å hente inn signaler.
Merk: Hvis du vil slå av GPSmottakeren og bruke Forerunnerenheten innendørs, trykker du på
og holder nede GPS. Velg Av for
GPS.
Merk: Du kan ikke
hente inn satellittsignaler i
strømsparingsmodus. Hvis du
vil avslutte strømsparingsmodus,
trykker du på enter eller quit.
1. Gå utendørs til et åpent område. For å
få best mulig mottak må du passe på
at antennen på Forerunner-enheten
peker mot himmelen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
tim
e
re
se
t
e
at
/d
Trinn 5: Parre pulsmåleren (valgfritt)
p
la
/
Antenneplassering
2. Trykk på og hold nede training for å
åpne treningsmodus.
3. Stå stille og ikke beveg deg før siden
for å finne satellitter lukkes.
Når du mottar satellittsignaler,
vises GPS-ikonet
på sidene for
treningsmodus.
Mens du prøver å pare pulsmåleren med
Forerunner-enheten for første gang, må
du bevege deg bort fra andre pulsmålere
(10 m).
Pulsmåleren er i standby-modus og er
klar til å sende data. Bruk pulsmåleren
direkte på huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg
på plass under turen.
1. Skyv én av tappene på stroppen
gjennom sporet i pulsmåleren. Trykk
tappen ned.
2. Fukt begge elektrodene på baksiden
av pulsmåleren for å opprette god
kontakt mellom brystet og senderen.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
Tapp
Pulsmålerstropp
Spor
Pulsmåler (forside)
Elektroder
Pulsmåler (bakside)
3. Spenn stroppen rundt brystet, og
fest den til den andre siden av
pulsmåleren.
merk: Garmin-logoen må ha
riktig side opp.
4. Trykk på quit eller enter for å avslutte
strømsparingsmodus.
5. Hold Forerunner-enheten innenfor
rekkevidden til pulsmåleren (3 m).
Pulsikonet
vises på sidene for
treningsmodus.
Trinn 6: Løp en tur!
Tips: Angi brukerprofilen slik at
Forerunner kan beregne kaloriene
helt riktig. Trykk på og hold nede
menu > velg Innstillinger >
Brukerprofil.
1. Trykk på og hold nede training.
2. Trykk på start for å starte tidtakeren.
3. Når du er ferdig med turen, trykker du
på stop.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
4. Trykk på og hold nede reset for
å lagre turdataene og nullstille
tidtakeren.
Trinn 7: Last ned
gratis programvare
Med ANT Agent™ kan du bruke
Forerunner-enheten med Garmin
Connect™, et webbasert treningsverktøy,
og Garmin Training Center®, et
datamaskinbasert treningsverktøy.
1. Gå til www.garmin.com
/forerunner405.
Trinn 8: Parre
datamaskinen og
Forerunner
Merk: Før du kobler USB
ANT Stick™ til datamaskinen,
må du laste ned programvaren
som forklart i trinn 7, slik at
de nødvendige USB-driverne
installeres.
1. Plugg USB ANT Stick i en tilgjengelig
USB-port på datamaskinen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å
laste ned og installere ANT Agent.
2. Sørg for at Forerunner-enheten er
innenfor rekkevidden til datamaskinen
(3 m).
3. Når ANT Agent finner Forerunnerenheten, viser ANT Agent enhetsIDen og spør om du vil utføre
paringen. Velg ja.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
4. Forerunner-enheten skal vise det
samme nummeret som ANT Agent
viser. Hvis det er tilfellet, velger du ja
på Forerunner-enheten for å fullføre
paringen.
Bruke de fire modiene
Trinn 9: Overfør data
til datamaskinen
Klokkeslett-/datomodus
Sørg for at Forerunner-enheten er
innenfor rekkevidden til datamaskinen
(3 m). ANT Agent overfører automatisk
data mellom Forerunner-enheten og
Garmin Connect eller Garmin Training
Center.
Merk: Hvis du har mye data,
kan dette ta noen minutter.
Forerunner-funksjoner er ikke
tilgjengelige under dataoverføring.
Trykk på og hold nede ett av de fire
merkede områdene på ringen for å endre
modi.
Klokkeslett-/datomodus viser gjeldende
klokkeslett og dato. Trykk lett på ringen
for å bla gjennom de tilgjengelige sidene,
for eksempel klokkeslett, batterimåler og
alarmtid.
GPS-modus
I GPS-modus kan du vise og bruke GPSmenyen. Du kan vise satellittsiden, slå
GPS av og på, lagre og gå til posisjoner
og rute tilbake til startpunktet.
Bruk Garmin Connect eller Garmin
Training Center for å vise og analysere
dataene.
10
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
Menymodus
I menymodusen får du tilgang til
Forerunner-enhetens historikk,
treningsmenyen og enhetens innstillinger.
Treningsmodus
Treningsmodusen er modusen du
kommer til å bruke oftest. Bruk
treningsmodusen til å registrere
aktivitetene, vise treningsdata og
konkurrere mot den Virtual.
Nullstille Forerunner
Hvis Forerunner-enheten er låst, nullstiller du den. Trykk på og hold nede
enter og quit samtidig helt til skjermen
blir tom (ca. 7 sekunder). Dette sletter
ikke noen av dataene eller innstillingene
dine.
Hurtigstartveiledning for Forerunner 405
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Oppbevar den
originale kvitteringen, eller en kopi av
den, på et trygt sted.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon
om funksjonene og innstillingene
på Forerunner-enheten, kan du se i
brukerveiledningen.
Forsiktig: Forerunnerenheten er ikke laget for bruk
under svømming. Svømming
eller en lang periode under vann
kan forårsake en kortslutning i
enheten, noe som i sjeldne tilfeller
kan føre til liten brannskade eller
irritasjon i området der du bærer
enheten.
11
Garmin®, Garmin-logoen, Forerunner®, Dynastream®, Garmin Training Center® og Virtual Partner® er
varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene, registrert i USA og andre land. Garmin Connect™,
GSC™ 10, ANT™, ANT Agent™, ANT+™ og USB ANT Stick™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Hvis du vil ha siste nytt om produktene og tilbehør, kan du besøke
Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
November 2009
Delenummer 190-00700-58 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising